Absolwent Wydziału Informatyki Politechniki

Transkrypt

Absolwent Wydziału Informatyki Politechniki
Absolwent Wydziału Informatyki Politechniki Poznańskiej. Ukończył studia
podyplomowe na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu z organizacji
i zarządzania oraz studia podyplomowe z informacyjnych systemów
zarządzania w przedsiębiorstwach. Przez wiele lat współpracował z wyŜszymi
uczelniami poznańskimi - Politechniką Poznańską, WyŜszą Szkołą
Zarządzania Telekomunikacją przy Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz
Uniwersytetem Adama Mickiewicz w Poznaniu.
Jako Pełnomocnik Prezesa Zarządu Telekomunikacji Polskiej ds. Unii
Europejskiej oraz Doradca Dyrektora Pionu Komunikacji Korporacyjnej
i Kontentu kierował zespołem opracowującym strategię wykorzystania
środków UE przez Telekomunikację Polską. Aktualnie odpowiada w TP za
realizację projektów korzystających ze wsparcia ze środków publicznych oraz
koordynuje inicjatywy w zakresie wykorzystania funduszy strukturalnych Unii
Europejskiej do budowy infrastruktury społeczeństwa informacyjnego.
Specjalizuje się we współpracy podmiotów prywatnych i publicznych w modelu
partnerstwa publiczno-prywatnego w zakresie budowy infrastruktury
szerokopasmowego dostępu do Internetu oraz budowy e-usług.

Podobne dokumenty