zasady rekrutacji uczniów do klas pierwszych iii liceum

Transkrypt

zasady rekrutacji uczniów do klas pierwszych iii liceum
ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH
III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W WAŁBRZYCHU
W ROKU SZKOLNYM 2016/2017
§1
Rekrutacja do III Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Wałbrzychu odbywa się na
podstawie art.9 ust. 2 oraz art. 10 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie
oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz.7), rozporządzenia MEN z dnia 2
listopada 2015 r . ( DZ. U. z 2015 r. poz. 1942), Zarządzenia nr 2/2016 Dolnośląskiego Kuratora
Oświaty z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie terminów rekrutacji do gimnazjów oraz terminów i
zasad rekrutacji kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2016/2017 oraz
Zarządzenie nr 5 /2016 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 lutego 2016 roku w sprawie
wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych.
§2
1.
Rekrutacja na rok szkolny 2016/2017 odbywa się za pomocą miejskiego systemu
elektronicznego NABO.
2.
Rodzic/prawny opiekun (z kandydatem do liceum) na portalu www.edu.walbrzych.eu w
zakładce REKRUTACJA wybiera właściwą placówkę, wypełnia elektroniczny wniosek i po
wydrukowaniu i podpisaniu składa w sekretariacie szkoły.
3.
Nad przebiegiem rekrutacji czuwa Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna (SKRK)
powołana przez Dyrektora Szkoły.
4.
Szkolny punkt informacyjny działa w Sekretariacie Szkoły – w godzinach 8:00 – 15:00
5.
O przyjęcie do klasy pierwszej, w roku szkolnym 2016/2017, ubiegać się mogą uczniowie -
kandydaci, którzy w terminie od 1 do 23 czerwca 2016 r. złożą w Sekretariacie Szkoły wniosek o
przyjęcie do szkoły.
W terminie od 24 do 27 czerwca 2016 r. kandydat składa:
6.

kopię/świadectwo ukończenia szkoły,

zaświadczenie o wyniku egzaminu gimnazjalnego,

trzy zdjęcia

pozostałe dokumenty zgodnie z Zarządzeniem Kuratora Oświaty
1.
Kandydaci mogą wybrać wszystkie profile klas, do których chcieliby uczęszczać.
§3
1.
W roku szkolnym 2016/2017 III Liceum Ogólnokształcące organizuje następujące klasy:
•
matematyczna – rozszerzenia: matematyka, fizyka, informatyka lub geografia
•
biologiczno – chemiczna – rozszerzenia: biologia, chemia, język obcy lub matematyka
•
humanistyczna z elementami edukacji filmowej – rozszerzenia: historia, j. polski, wiedza
o społeczeństwie
•
humanistyczna z elementami edukacji prawnej – rozszerzenia: historia, wiedza o
społeczeństwie, geografia lub matematyka
§4
Na sumę 200 punktów rekrutacyjnych możliwych do uzyskania przez kandydata składają się:
1.
punkty za wyniki egzaminu gimnazjalnego wyrażone w skali procentowej, zgodnie z
zasadą:
a)
liczba punktów rekrutacyjnych za każdy wynik procentowy z zakresu języka polskiego,
historii i wiedzy o społeczeństwie, matematyki, przedmiotów przyrodniczych – mnoży się przez 0,2
b)
liczba punktów rekrutacyjnych za każdy wynik procentowy z zakresu języka obcego na
poziomie podstawowym – mnoży się przez 0,08
c)
liczba punktów rekrutacyjnych za każdy wynik procentowy z zakresu języka obcego na
poziomie rozszerzonym – mnoży się przez 0,12
d)
liczba punktów rekrutacyjnych za wyniki egzaminu gimnazjalnego jest równa sumie
punktów rekrutacyjnych z wymienionych wyżej zakresów egzaminu.
2.
punkty za oceny z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych, otrzymane
na świadectwie ukończenia gimnazjum, zgodnie z zasadą:
•
20 punktów – ocena: celująca,
•
16 punktów – ocena: bardzo dobry,
•
12 punktów – ocena: dobry,
•
8 punktów – ocena: dostateczny,
•
2 punkty – ocena: dopuszczający,
3.
Punkty za osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum zgodnie z
zasadą:
•
za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem przyznaje się 5 punktów
•
za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w
szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 2 punkty
•
za szczególne osiągnięcia przyznaje się maksymalnie 13 punktów
3.
Przedmiotami punktowanymi dodatkowo w danym profilu są:
•
fizyka w klasie matematycznej,
•
biologia w klasie biologiczno – chemicznej,
•
historia w klasie humanistycznej z elementami edukacji filmowej,
•
historia w klasie humanistycznej z elementami edukacji prawnej,
§5
1.
Do osiągnięć ucznia uwzględnianych podczas rekrutacji zalicza się osiągnięcia wymienione
w Zarządzeniu nr 5 /2016 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 lutego 2016 roku w
sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych.
2.
Wykaz konkursów o zasięgu co najmniej wojewódzkim, za które przyznawane są dodatkowe
punkty rekrutacyjne zamieszczone są w załączniku nr 2 Zarządzenie nr 5 /2016 Dolnośląskiego
Kuratora Oświaty z dnia 26 lutego 2016 roku w sprawie wykazu zawodów wiedzy,
artystycznych i sportowych.
3.
Do
pozostałych
osiągnięć
uwzględnianych
podczas
rekrutacji
do
III
Liceum
Ogólnokształcącego zalicza się: wzorowe zachowanie; stałą, udokumentowaną działalność w na
rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu - aktywna współpraca z domem dziecka,
hospicjum, schroniskiem dla zwierząt, organizacjami charytatywnymi itp., wyróżniającą,
udokumentowaną działalność na rzecz środowiska szkolnego, zwłaszcza w międzyszkolnych
organach samorządów młodzieży, samorządzie szkolnym lub organizacjach młodzieżowych, tytuł
laureata lub finalisty w konkursach organizowanych przez szkoły ponadgimnazjalne.
§6
1.
W przypadku równej liczby punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym,
pierwszeństwo w przyjęciu do klasy mają:
a)
sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz osoby
umieszczone w rodzinach zastępczych,
b)
kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach,
c)
kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku
kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opiniami publicznej poradni
psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
2.
Składanie świadectw ukończenia szkoły i zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego
oraz innych wymaganych dokumentów – do 27 czerwca do godz. 15.00
3.
Ogłoszenie listy zakwalifikowanych do szkoły nastąpi 29 czerwca 2016 r. o godz. 15.00 -
15.30.
4.
Ogłoszenie wstępnej listy przyjętych do szkoły nastąpi 30 czerwca 2016 r. o godz. 13.00.
§7
1.
Kwestie sporne między kandydatem a szkołą w zakresie rekrutacji rozstrzyga Dyrektor
Zespołu Szkół nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Wałbrzychu.