Zasady składania dokumentów na studia _II

Transkrypt

Zasady składania dokumentów na studia _II
Zasady składania dokumentów na studia II stopnia (stacjonarne i
niestacjonarne) na kierunki Pielęgniarstwo, Położnictwo,
Dietetyka, Zdrowie publiczne w roku akademickim 2011/2012
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna (WKR) Wydziału Nauki o Zdrowiu informuje, że
dokumenty od kandydatów na studia II stopnia będą przyjmowane w terminie 1/09/2011
(czwartek) – 8/09/2011 (czwartek) w siedzibie WKR w Centrum Dydaktycznym WUM,
ul. Trojdena 2a w pok. 126/127 w godz. 9.00-16.00.
Komplet dokumentów powinien znajdować się w białej teczce tekturowej zamykanej na
gumkę lub wiązanej, opisanej według poniższego wzoru. Dokumenty mogą być składane
wyłącznie osobiście przez Kandydata albo osobę upoważnioną przez Kandydata przez
pełnomocnictwo podpisane przez Członka Komisji Rekrutacyjnej lub notarialnie do
podejmowania takiej czynności prawnej. Warunkiem przyjęcia dokumentów jest opłacenie
opłaty rekrutacyjnej i przypisanie jej w Internetowym Koncie Rekrutacyjnym do
wybranego kierunku studiów.
W przypadku, gdy Kandydat jednocześnie aplikuje na więcej niż jeden kierunek, przed
złożeniem dokumentów należy OBOWIĄZKOWO zaznaczyć w Internetowej Aplikacji
Rekrutacyjnej PREFERENCJE PRZYJĘĆ.
Niezależnie od liczby kierunków, na które aplikuje Kandydat, dokumenty składane są w
JEDNEJ TECZCE (czyli jeden komplet dokumentów dla jednego kandydata). Na teczce
należy również opisać kierunki według preferencji (1-najwyższa preferencja, 2- niższa,
itd.).
NAZWISKO IMIĘ
1. KIERUNEK STUDIÓW
(np. Pielęgniarstwo MGR
stacjonarne)
2. KIERUNEK STUDIÓW
(np. Pielęgniarstwo MGR
niestacjonarne)
ADRES
TELEFON
Dokumenty wymagane do przyjęcia aplikacji są następujące:
1. Świadectwo dojrzałości w oryginale oraz 1 kserokopia.
2. Dyplom ukończenia studiów licencjackich w oryginale oraz 1 kserokopia.
3. Suplement do dyplomu w oryginale oraz 1 kserokopia.
a. W przypadku gdy brak suplementu do dyplomu wydanego przed 01.01.2005 r.,
konieczne jest zaświadczenie z Dziekanatu o średniej ocen z przebiegu studiów oraz o
ocenie z egzaminu licencjackiego.
4. Kserokopia dowodu osobistego lub paszportu - oryginał do wglądu.
5. Zdjęcia dowodowe podpisane – imię nazwisko, data urodzenia. Identyczne, w liczbie 4
sztuk. Komisja nie przyjmuje zdjęć wydrukowanych na papierze innym, niż papier foto.
6. Inne dokumenty potwierdzające aktywność zawodową i naukową, zgodnie z zasadami
rekrutacji w oryginale do wglądu oraz 1 kserokopii.
7. Zgoda na odesłanie dokumentów – wzór do wypełnienia będzie dostępny w siedzibie WKR.
8. Ankieta językowa – wzór do wypełnienia będzie dostępny w siedzibie WKR.
9. Potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej – dla ewentualnych wyjaśnień, gdyby
wniesiona opłata nie była widoczna w systemie rekrutacyjnym WUM.
Zapraszamy kandydatów do składania dokumentów w terminie zgodnym z określonym
poniżej zakresem liter alfabetu dla poszczególnych dni. Kandydaci ci będą przyjmowani w
pierwszej kolejności. Pozostali Kandydaci zgłaszający się w danym dniu będą obsługiwani w dalszej
kolejności, po zakończeniu przyjmowania dokumentów Kandydatów z nazwiskami na odpowiednią
literę alfabetu.
Data
Dzień
Zakres nazwisk (pierwsza litera)
01/09/2011
Czwartek
A, B, C, D, E, F
02/09/2011
Piątek
G, H, I, J, K
05/09/2011
Poniedziałek
L M, N, O
06/09/2011
Wtorek
P, R, S, Ś
07/09/2011
Środa
T, U, W, Z, Ż
08/09/2011
Czwartek
Dodatkowy dzień dla osób z obronami
prac licencjackich w dniu 7-8/09/2011
Egzaminy wstępne odbędą się w następujących terminach:
Pielęgniarstwo – 12/09 – rozpoczęcie ok. godz. 9:00.
Zdrowie publiczne – 12/09 – rozpoczęcie ok. godz. 12:00.
Dietetyka i Położnictwo – 13/09.
O dokładnych godzinach i miejscu przebiegu egzaminów poinformujemy po 5/09/2011.

Podobne dokumenty