Assoc. Prof. Agnieszka PARLINSKA PhD. Eng.

Transkrypt

Assoc. Prof. Agnieszka PARLINSKA PhD. Eng.
Assoc. Prof. Agnieszka PARLINSKA PhD. Eng.
CONTACT DETAILS
WARSAW UNIVERSITY OF LIFE
SCIENCES – SGGW
Faculty of Economic Sciences
Department of European Policy, Public
Finances and Marketing
Division of Finances and Law
Nowoursynowska 166 St.
02-787 Warsaw, Poland
Phone: + 48 22 59 34 194
E-mail: [email protected]
EDUCATION
•
•
Ph.D. field Economics - Faculty of Economic Sciences, Warsaw University of Life Sciences, 2006
M.Sc. field Economics - Faculty of Economic Sciences, Warsaw University of Life Sciences, 1997
ACADEMIC POSITIONS
Od 2012
Od 2006
2004 - 2005
Warsaw University of Life Sciences, Faculty of Economic Sciences, Dean’s
Plenipotentiary for Student’s Exchange
Warsaw University of Life Sciences, Faculty of Economic Sciences, Department of
European Policy, Public Finances and Marketing, Finances and Law Division, Assistant
Professor
Virtual Internet Academy of Business in Konstancin, Lecturer
TEACHING EXPERIENCE
•
•
•
•
•
•
•
•
Public Finance, Local Finance,
Basics of Finance,
Insurance, Insurance Systems
Taxes and insurance burden of companies
Customs services in the flow of goods and services,
Financial advice
Public procurement,
Classes in English: Taxation and Social Security Systems, Insurance Systems, Local Finances
RESEARCH INTERESTS
Major interests – Public Finance, Local Finance, Social Insurance
Other interests - insurance
PUBLICATIONS
Doctoral dissertation: „Financing the communal governments’ tasks in Poland and in France”
Books, monographs, refereed journal articles:
1.
2.
3.
4.
Parlińska A., 2012, Rola obligacji komunalnych w finansowaniu inwestycji samorządów terytorialnych w
Polsce, [W:] Instrumenty i metody racjonalizacji finansów publicznych , Wydawnictwo Uniwersytet w
Białymstoku . 237-248
Parlińska A., 2011, Funkcjonowanie ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich z dopłatami,
ROCZNIKI NAUKOWE SERIA, , Zeszyt 1, Tom XIII, s. 278-282
Parlińska A., 2011, Rozwój rynku pracowniczych programów emerytalnych, Prace Naukowe
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nr 167, s. 277-287
Parlińska A., 2011, “The importance and the role of financial insurance sector in Poland , Acta Sci. Pol.
Oeconomia, Nr 4(10) s. 91-102
www.wne.sggw.pl
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Parlińska A., 2011, “The development of Polish financial insurance market, Proceedings of the
International Scientific Conference : Section New Trends in Finance : March 2nd - March 3rd 2011 in
Nitra, Slovakia, S. 63-78
Parlińska A. Tetwejer U. 2011, “Zmiany celów i mierników rezultatów w poszczególnych zadaniach z
zakresu środowiska, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Polityki
Europejskie, Finanse i Marketing, nr 6 (55), s. 67-79
Parlińska A., 2011, “Ocena efektywności polityki inwestycyjnej Otwartych Funduszy Emerytalnych,
Wiadomości Ubezpieczeniowe Nr 3 s. 81-96
Parlińska A., 2010, rozdziały: 5.5.1, 5.5.2., 5.5.5., 5.9, 6.5, 7.3.1, 7.3.1.1-7.3.1.3, 7.4.2, 9.1.1-9.1.3 ,
[W;] Finanse instytucje, instrumenty, podmioty, rynki, regulacje pod redakcją Mariana Podstawki,
Wydawnictwo PWN, Warszawa
Parlińska A., 2010, “Public Administration In Poland, [W:] European Union Public Administration and
Development Policies and Variations In V-4 Countries pod redakcją Eleonóra Marisova, Slovak
University of Agriculture in Nitra, s. 189-201
Parlińska A., 2010, Finanse systemu publicznego ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce, ROCZNIKI
NAUKOWE SERIA, Zeszyt 2
Parlińska A., 2009, “Ubezpieczyciele na rynku kapitałowym, Wiadomości Ubezpieczeniowe 2/2009, s.
27-45
Parlińska A., Kotnowski-Rakk M., 2009, Zaległości podatkowe w postępowaniu egzekucyjnym, [W:]
Gospodarka polska po 20 latach transformacji: osiągnięcia, problemy i wyzwania, pod redakcja Sylwii
Pangsy-Kania, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa, s. 221-234
Parlińska A., 2008, Legal aspects of Polish Tax and Social Security in Agriculture Aestimum,
Universitate de Firence,
Parlińska A., 2007 Modele ubezpieczeń społecznych rolników w krajach Unii Europejskiej, ROCZNIKI
NAUKOWE SERIA, Zeszyt 1; tom IX, 2007; tom IX, Zeszyt 1; s. 373-382;
Parlińska A., 2007, Tax and Social Security Systems in Polish Agriculture, THE PROCEEDINGS OF THE
INTERNATIONAL CONFERENCE COMPETITIVENESS AND EUROPEAN INTEGRATION, OCTOBER 26-27,
2007 CLUJ-NAPOCA, ROMANIA, Regional and Rural Economics, s. 233-239
Parlińska A., 2006 Zadania samorządów gminnych w Polsce i we Francji Materiały konferencyjne –
Biała Podlaska
Parlińska A., Parliński S. 2005, Analiza jakościowa wybranych stron internetowych sektora rolno spożywczego na przykładzie Holandii i Polski [W]: Efektywność zarządzania marketingowego, pod
redakcją Mieczysława Adamowicza, Wydawnictwo SGGW Warszawa, s. 599-613
Parlińska A., Parlińska M. 2004: Struktura zakupów wybranych produktów ubezpieczeniowych [W]:
Statut Kobiet w Ubezpieczeniach Materiały międzynarodowej konferencji naukowa pod honorowym
patronatem Sekretarza Stanu. Pełnomocnika Rządu ds. równego statusu kobiet i mężczyzn, Katowice,
s. 256-266
Xioman Zhu, Parlińska A., 2004: Attitudes of Rural Households toward transformation In Poland – the
rural survey In Mazowieckie region [W:] Wiejskie gospodarstwa domowe w obliczu problemów
transformacji, integracji i globalizacji, SGGW, Warszawa
Parlińska A., 2004, Podatki lokalne jako dochody gmin polskich, [W]: Szanse i zagrożenia rozwoju
polskich obszarów wiejskich w rozszerzonej Unii Europejskiej, pod redakcją Lecha Pałasza, Akademia
Rolnicza w Szczecinie Politechnika koszalińska, s.317-324
Parlińska A., Parlińska M. 2003: Internet jako kolejne medium marketingowe [W:] Marketing w
strategiach rozwoju sektora rolno-żywnościowego, SGGW, Warszawa, s 492-502
Parlińska A., Parlińska M. 2002: Agrobiznes i Internet- prognozowane powiązania [W]:, IX Kongres
Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. Roczniki Naukowe, - Tom IV Zeszyt 6, str. 140144
Parlińska A., Parlińska M. 2002: Struktura bezrobocia [W]: Rozwój lokalnych rynków pracy
Wydawnictwo i Drukarnia Krotoszyńska- Krotoszyn, str. 33-45
Parlińska A., 2002: Poziom kredytowania rolnictwa i jego perspektyw w zależności od kierunku
produkcji [W]:
Perspektywy kredytowania rolnictwa przez Bank Gospodarki Żywnościowej
Wydawnictwo SGGW, str. 99-108
Parlińska-A., 2002: Możliwości produkcji wikliny na gruntach nieużytkowanych rolniczo w badanych
makroregionach., [W]: Zagospodarowanie gruntów nieużytkowanych rolniczo, Wyd. SGGW, Warszawa,
26. Parlińska A., 2002: Możliwości wykorzystania produkcji wikliny na gruntach nieużytkowanych rolniczo.,
[W]: Zagospodarowanie gruntów nieużytkowanych rolniczo, Wyd. SGGW, Warszawa
www.wne.sggw.pl
27. Parlińska A., 2001: Przedsiębiorczość jako podstawa rozwoju lokalnego [W]: Regionalne przemiany
strukturalne rolnictwa i obszarów wiejskich w aspekcie integracji Polski z UE. Zeszyty Naukowe
Akademii Rolniczej w Krakowie,
28. Parlińska A., 2001: Fundusze Strukturalne i możliwość ich wykorzystania przez polskie rolnictwo [W]:
VIII Kongres Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. Roczniki Naukowe, tom 3, zeszyt 1
s. 225-228. Wyd. Wieś Jutra
RESEARCH PROJECTS AND GRANTS
PROJECT CONSUMER AFFAIRS – EURECA
The two-year master's degree in Consumer Sciences in Germany, Denmark, the Netherlands and Poland.
Project Coordinator on behalf of the Department of Economics, WULS
GRANT "EU PUBLIC ADMINISTRATION OF EU REGIONAL POLICY AND RURAL DEVELOPMENT IN V-4
COUNTRIES"
Begin/ Finish: 11/2009-04/2010
Coordinator: Slovak University of Agriculture in Nitra, Faculty of European Studies and Regional Development
Partners: South Bohemian University in České Budějovice, Czech Republic, Warsaw University of Life Sciences,
Poland, University of Agriculture in Krakow, Poland i Pannonia University, Hungary
Project participant
PROJECT NO - 11053-2006-IVF
Research topic Module 2 – Public Administration of the EU, Part III – Public Administration in Poland - Virtual Studies
Support the four Visegrad countries
Begin/ Finish: 02/04/2007 -15/09/2007
Coordinator / expert and speaker
PROJEKT NR ELLS 2006-WARSAW
Research topic: Summer Intensive Programe: Economics,
Rural Development Begin/ Finish: 01/05/2007-16/07/2007
Coordinator
Management and Social Sciences: Their Application in
KBN FOUND - THE STATE COMMITTEE FOR SCIENTIFIC RESEARCH FOUND
Research topic: Implementation of unused agricultural soils.
Project Manager: Prof. Marian Podstawka- SGGW Warsaw Agricultural University
Begin/ Finish: January 2001- December 2002
Project participant
BGŻ BANK FOUND
Research topic: Agricultural credit perspectives from BGŻ - Bank of the Food Economy
Project Manager: Prof. Marian Podstawka- SGGW Warsaw Agricultural University
Begin/ Finish:: January 2001- January 2002
Project participant
LICENSES, COMPLETED COURSES AND TRAININGS
•
May 2013 - Slovak University of Agriculture in Nitra - Stay in the CEEPUS
•
September 2012 - European Studies Week program / Case - Central and Eastern Europe - TOTAL Unoversity,
Ukraine
•
Certificate of completion Master Classes in R&D Agreements and IP Management – 10. Marche 2010
•
May 2006 – RuralPRO - Netherlands HAS Den Bosch-improving methods of teaching Adult - GRANT Grundtvig 3
•
June – September 2002, July – August 2003 Conceil Regional and Conceil General, Rouen France
Department - trainer.
•
1998 - The postgraduate programme in Agricultural Economics, University of Aberdeen – Faculty of Agriculture –
Szkocja,
•
1997- Summer Management School - Lockham College –England
•
1997 Kurs Pedagogiczny – SGGW – Wydzał Nauk Ekonomicznych
OTHER PROFESSIONAL POSITIONS AND ACTIVITIES (OUTSIDE OF THE WULS-SGGW)
•
2009 member of Association of European Science & Technology Transfer Professionals ASTP
•
Since 2001 member of SERIA The Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists
www.wne.sggw.pl
Finance
•
Since 2000 member of The Soroptimist International
HONOURS AND AWARDS
•
2011 – Group I Degree Award of WULS’s Rector in Excellence Teaching
ORGANIZATIONAL ACHIEVEMENTS
•
From 2012, Dean’s Plenipotentiary for Student’s Exchange,
•
From 2012, member of the editorial board of Scientific Journals WULS - European Policy, Finance and
Marketing
•
2012 member of the Faculty Commission on the National Framework of Qualifications
•
Work in the organizing commit of the Scientific Conference: BUDGET IN RELATED TASKS OF
IMPLEMENTING THE SCOPE OF AGRICULTURE AND ENVIRONMENT "23 November 2011 – WULS
•
Co-organizer and participant in summer school on "Economics, Management and Social Sciences: Their
Application in Rural Development". – Kiry November 2011
•
2010 member of the WULS Enrolment Committee
•
Since 2010 - Coordinator of students exchange on behalf of the Department of Economics, Warsaw
University of Life Sciences- PROJECT CONSUMER AFFAIRS; EURECA:
•
2006-2009, member of the Faculty Enrolment Committee
www.wne.sggw.pl