uchwała nr XXV/209/2013

Transkrypt

uchwała nr XXV/209/2013
,;,.ir {};'}til.rv
i{ji*ry'hre
rri iiilrl. Sivierc;łęlv:ikictr1o
20
'j2,.llt}StaryTarg
Uchwała Nr XXV/ 209
l2}t3
Rady Gminy StaryTarg
z dnia27 marca20I3r
w sprawie:rozpatrzeniaskargina działalność
Wójta Gminy StaryTarg
dotyczącejbrakuodpowiedzi na pisma
Na podstawieart'18,ust.2 pkt t2) ustawyz dnia8 marca 199Or.o samorządzie
gminnym( JednoliĘtekst:Dz.IJ.z2OOIr:.Nr1l42,poz. t591zpóźn.zm)óraz
urt.229pkt3)ustawyz dnia 14 czerwca1960r.Kodóks postępowania
administracyjnego(
Jednolitytekst:Dz.IJ.zZOOOI.Nr98,poz. |O7Izpóźn.
zm.)Rada Gminy StaryTarg uchwala,co następuje:
$1.
Uznaje się za zasadnąskargęPana WacławaGładczuka ( wpłynęłado Rady
Gminy StaryTarg w dniu 28 sĘcznia}Ol3r.) na działa|noś!
Wójta Gminy
StaryTarg, dotyczącąbraku odpowiedzi napisma
$2.
Uzasadnienierozp atrzeniaskargi zawiera załącnik do nini ejszej uchwĄ
$3.
ZobowiąnĄesię PrzewodniczącegoRady Gminy do poinformowaniaosoby
Skarzącejo sposobiezat.atwienia
skargi.
$4.
Uchwaławchodzi w Ęcie z dniempodjęcia.
t,
,o"*od"i"ffiadyGminy
rrzrsaf
\an*

Podobne dokumenty