pobierz - Stowarzyszenie Dom Rodzina Człowiek

Komentarze

Transkrypt

pobierz - Stowarzyszenie Dom Rodzina Człowiek
1
Numer 2/2011r.
oliborskie Stowarzyszenie Dom Rodzina Cz owiek
Prezes Zofia Korzeniecka-Podrucka
Fundacja Ksi dza Orione Czy my Dobro
Prezes ks. Janusz Nowak FDP
Numer 2/2011r.
NIE DAJMY SERCU PRZESTA BI !
Ks. Janusz
P. Grzegorz
P. Krzysztof
P. Agnieszka
P. Teresa
P. Igor
P. Miros aw
P. Krzysztof
P. Karina
Admira Bogdan
W numerze m.in.:
Dzie Dziecka
„Dzieci-Dzieciom”
„Forever Young”
Jajeczko Wielkanocne
P. Kinga
P. Ma gorzata
Wywiad z Pose
Joann Fabisiak
Nasz cel to niesienie pomocy pokrzywdzonym, biednym ludziom i walka o godno
cz owieka.
Numer 2/2011r.
2
Komunikaty
Od Redakcji
Szanujmy warto
cz owieka
Pragniemy eby ludzie czyli
si - a nie dzielili na A, B i C.
Szanujmy wolno cz owieka,
nie narzucajmy ludziom stylu
ycia.
Realizacja naszej wizji sprawi, e b dzie ona pi knie
z ka dym dniem.
dziemy dumni i szcz liwi, i przysz o nam
nie w tak pi knym kraju.
Serdecznie zach cam
„Gdy ga nie pami
ludzka dalej krzycz kamienie.”
Kardyna Stefan Wyszy ski
Zofia Korzeniecka-Podrucka
Prezes oliborskiego Stowarzyszenia Dom Rodzina Cz owiek
Czas zbiórki dla Micha a na protezy
planowali my na
dwa i pó roku.
To dzi ki Wam zamykamy si w roku.
Przekazanie II etapu protez odb dzie
si we Wrze niu.
oliborskie Stowarzyszenie Dom
Rodzina Cz owiek dosta o zaproszenie
do Brukseli i Francji od Dyrektora
Departamentu Europos a Paw a
Zalewskiego P. Jaros awowa
Gabryelczyka.
ród 20 osób s nasi podopieczni
oraz zas eni wolontariusze naszego
Stowarzyszenia.
Wyjazd planowany jest 4 wrze nia.
Serdecznie dzi kujemy za
zaproszenie.
Kochani Wolontariusze
i Sympatycy!
WYPE NIJ TWÓJ PIT SERCEM
Przeka 1% podatku
To proste!
oliborskie Stowarzyszenie Dom Rodzina
Cz owiek niesie pomoc najbardziej
potrzebuj cym od 2007r. Mo liwe jest to
tylko dzi ki Wam! Setki tysi cy ludzi zbiera
plastikowe nakr tki, dzi ki którym uda o
nam si pomóc wielu osobom w ci kiej
sytuacji yciowej. Na Twoj pomoc czeka
kolejnych kilkana cie osób...
Pomó wype niaj c PIT – to nic nie
kosztuje.
Nasz cel to niesienie pomocy pokrzywdzonym, biednym ludziom i walka o godno
cz owieka.
Numer 2/2011r.
3
Kochani Darczy cy, Korkowicze!
Dzi kuj Wszystkim za w czenie si w akcj NAKR TKA, Wspania ej m odzie y pod kierownictwem
swoich pedagogów, pomagaj c ludziom najbardziej pokrzywdzonym przez los dajecie si pozna jako
ludzie szlachetni – wra liwi na krzywd , cierpienie drugiego cz owieka.
Pragn te podzi kowa instytucjom zaanga owanym w zbiórk nakr tek, a mianowicie:
szko om, przedszkolom,
wszystkim gminom samorz dowym,
Ratuszowi m.st. Warszawa,
dom i Prokuraturom,
Policji,
Stra y Miejskiej,
Pa stwowej Stra y Po arnej,
oraz innym instytucjom zaanga owanym
w zbiórk nakr tek nadziei.
Dzi kuj Wam z ca ego serca!
Prezes oliborskiego Stowarzyszenia Dom Rodzina Cz owiek
Zofia Korzeniecka - Podrucka
Dzi kujemy:
Spó ce DHL P. wiceprezesowi Igorowi Cabanowi,
P. Miros awowi Olkowiczowi,
Spó ce DHL Global Forwarding Sp. z o.o. P.
wiceprezesowi Krzysztofowi Bielicowi, P. Karina Zdaniuk
za zakup sto u do rehabilitacji dla Jowity, zbieraj
i dostarczaj nakr tki. S zawsze sercem z Nami,
P. Jaros awowi Gabrielowi Gabryelczykowi Dyrektorowi Departamentu Europos a Paw a
Zalewskiego za otwarcie serca dla naszego
Stowarzyszenia,
P. Burmistrzowi Dzielnicy oliborz m.st. Warszawy
Krzysztofowi Bugla za wspó prac z lud mi,
P. Teresie Kudlickiej Prezes Zarz du Banku
Spó dzielczego w P sku za wielkie serce, zrozumienie
i niesienie pomocy Naszym podopiecznym,
P. Burmistrz Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
Agnieszce K deja - od Pani Burmistrz da si wyczu
wiele ciep a nie tylko na terenie Rembertowa, ale
równie w ca ej Warszawie,
P. Edycie Wuszter z firmy Hortex za przekazanie na
potrzeby dnia dziecka pysznych soczków,
P. Ewie Kurowskiej za zorganizowanie akcji „Nakr tka”
na warszawskich Bielanach,
P. Bogdanowi Wi niewskiemu za rejs dla Darka
Oli skiego z odzi, który czeka na wózek a 40 lat,
dzi ki oliborskiemu Stowarzyszeniu Dom Rodzina
Cz owiek otrzyma go w zaledwie kilka miesi cy,
P. Grzegorzowi Wolnemu - od pocz tku zwi zany
sercem ze Stowarzyszeniem. Ostatnio otrzyma od
dzieci chorych wielkie serce. Nie tylko doro li go
kochaj , ale równie dzieci wiedz jego po wi cenie.
P. Józefowi Melakowi.
Nasz cel to niesienie pomocy pokrzywdzonym, biednym ludziom i walka o godno
cz owieka.
Numer 2/2011r.
4
Kochany DHL
Po raz kolejny mogli my liczy
na
bezinteresown pomoc naszych Przyjació
z DHLu.
18 maja kurier P. Grzegorz przywióz
podarowany przez DHL wózek, który ma
atwi nam transport nakr tek.
Dzi kujemy!
Telekomunikacja Polska
Sk adamy wyrazy podzi kowania Dyrektorowi Regionu Centrum Grupy Telekomunikacji
Polskiej S.A.
p. Piotrowi Szarzy skiemu
p. Kindze Matyjasik
p. Ma gorzacie Kani
Za prezenty dla dzieci i zbiórk odzie y dla rodziny
z Popowa
Dzi kujemy!
Ksi
a Orioni ci
Dzi kujemy za okazan po raz kolejny pomoc dla Darka
Oli skiego. Dzi ki wam Darek móg sp dzi
tydzie
w Warszawie oraz uczestniczy w obchodach Dnia Dziecka
„Dzieci-Dzieciom”
Dzi kujemy za przekazanie nowych
ubra
dla niemowlaków, dzieci i
doros ych oraz za zeszyty.
Szcz liwy ten dzie , kiedy zesz y si
drogi
oliborskiego Stowarzyszenia
Dom-Rodzina-Cz owiek oraz Fundacji
Ksi dza Orione Czy my Dobro. Dzi ki
ks. Januszowi Nowakowi FDP oraz
zaanga owaniu si
wolontariuszy
w pomoc Stowarzyszeniu mo emy
razem „Czyni Dobro zawsze, czyni dobro wszystkim”.
Dzi kujemy!
Nasz cel to niesienie pomocy pokrzywdzonym, biednym ludziom i walka o godno
cz owieka.
Numer 2/2011r.
5
Podzi kowanie dla
OPS oliborz
Nasz cel to niesienie pomocy pokrzywdzonym, biednym
ludziom i walka o godno cz owieka.
oliborskie Stowarzyszenie Dom-Rodzina-Cz owiek wraz z dzie mi
zdrowymi i chorymi przesy a sentencj Kardyna a Stefana
Wyszy skiego.
Przesta my kr ci si wokó siebie, a pomy limy o niesieniu
pomocy innym. Jeste my mocni w s owach, ale s abi w czynie.
Cz owiek ujawnia swoj osobowo w sposobie traktowania innych. Nie wystarczy urodzi
si cz owiekiem, trzeba jeszcze by cz owiekiem.
Zofia Korzeniecka-Podrucka
Prezes oliborskiego Stowarzyszenia Dom Rodzina Cz owiek
Dialog w Urz dzie
oliborskie Stowarzyszenie Dom-RodzinaCz owiek aktywnie uczestniczy w debatach
spo ecznych po wi conych sytuacji najbardziej
potrzebuj cych.
W czasie Komisji Dialogu Spo ecznego
Dzielnicy
oliborz Miasta Sto ecznego
Warszawy staramy si walczy o stworzenie
lepszych warunków dla osób chorych
i pokrzywdzonych przez los.
boko wierzymy, i nasza praca poci gnie wraz z nami szereg ludzi, którzy b
z pomoc dla innych. Dla ludzi, którzy czekaj na pomoc.
szli
Serdecznie dzi kujemy Przewodnicz cej Komisji Dialogu Spo ecznego Pani Alicji Tyc za jej
oddanie i trosk o podopiecznych naszego Stowarzyszenia.
Gor co wszystkich
zach camy.
Nasz cel to niesienie pomocy pokrzywdzonym, biednym ludziom i walka o godno
cz owieka.
Numer 2/2011r.
6
Jajeczko Wielkanocne
Jak co roku Stowarzyszenie Dom Rodzina Cz owiek oraz Fundacja Ksi dza Orione
Czy my Dobro sp dza wraz z podopiecznymi cudowne chwile.
Chwile wzruszenia, wymiany prze
dzieci jeszcze bardziej nas z czy y i ta wi
trwa wiecznie.
b dzie
W tym dniu pocz stunek, prezenty oraz biegi.
Liczymy dni kiedy znowu si spotkamy.
To by o najsmaczniejsze jajeczko wielkanocne z naszymi Podopiecznymi.
Nasz cel to niesienie pomocy pokrzywdzonym, biednym ludziom i walka o godno
cz owieka.
Numer 2/2011r.
Nasz cel to niesienie pomocy pokrzywdzonym, biednym ludziom i walka o godno
7
cz owieka.
Numer 2/2011r.
8
Majówka
Uniwersytetu III Wieku
Organizatorami tegorocznej majówki w Parku K pa
Potocka byli:
awomira Pie kowska,
Burmistrz Dzielnicy oliborz - Krzysztof Bugla,
Pani Pose Joanna Fabisiak.
Wszyscy razem bawimy si , ciesz si dzieci
i doro li zapominaj c o troskach i k opotach
codziennych.
czymy si wszyscy we wspólnej
zabawie.
Jarmark Europejski w Zielonce
W dniu 7 maja b.r. w Gimnazjum im. Stefana Kardyna a
Wyszy skiego odby si
Jarmark Europejski, w którym na
zaproszenie naszej kochanej Pani Dyrektor Ireny Nowak i Gra yny
Bie kowskiej mogli my uczestniczy .
Cudownym m odym ludziom za ich prac i po wi cenie na rzecz
najbardziej potrzebuj cych przekazali my podkoszulki z logiem
naszego Stowarzyszenia.
Dyrektor Departamentu Europos a
Paw a Zalewskiego - Pan Jaros aw
Gabryelczyk
ofiarowa
zgromadzonej m odzie y notesy,
a radny Dzielnicy oliborz Pan Roman Krakowski
kalendarze i smycze.
Naprawd nie potrzeba tak wiele, eby by
cz owiekiem i nie przymyka oczu na ból
i cierpienie ludzkie. Pomagajmy innym, bo jest
bardzo mo liwe, e sami te o pomoc poprosimy.
Nasz cel to niesienie pomocy pokrzywdzonym, biednym ludziom i walka o godno
cz owieka.
Numer 2/2011r.
Dzie
9
Dziecka „Dzieci-Dzieciom”
W dniu 6 czerwca w Pubie agiel oliborskie Stowarzyszenie Dom Rodzina Cz owiek wraz
z Fundacj Ksi dza Orione Czy my Dobro zorganizowa o Dzie Dziecka „Dzieci-Dzieciom”.
ród wielu atrakcji przygotowanych dla dzieci mo na by o znale :
przygotowanie dzieci przez Admira a
przywitanie dzieci chorych i zdrowych
Bogdana Wi niewskiego jak zachowywa
w tak bardzo s onecznym dniu;
si
w trakcie rejsu (wi zanie liny,
pocz stunek;
sygnalizacja
d wi kowa z u yciem
zawody i gry w
dzieci chorych ze
dzwona pok adowego,
co oznaczaj
zdrowymi;
komendy wyg aszane przez Admira a.
konkurs recytatorski;
zabawa taneczna;
Ide organizacji tego wi ta by a integracja dzieci chorych wraz z dzie mi zdrowymi.
W trakcie licznych zabaw dzieci doskonale ze sob wspó pracowa y, ciesz c si
z wzajemnego spotkania. Widoczny by u miech na ustach naszych 318 Pociech.
Serdecznie Dzi kujemy Sponsorom za w czenie si w organizacj tego wi ta Dzieci:
DHL, TP S.A., nieoficjalnej grupie kibiców klubu sportowego Legia Warszawa „Forever
Young”, Zespo owi Charytatywnemu „Caritas” dzia aj cemu przy Parafii w. Alojzego
Orione w Warszawie oraz firmom, które przeznaczy y dary dla Dzieci.
Nieoficjalna grupa kibiców „Forever Young” kolejny raz stane a na wysoko ci zadania
sponsoruj c pocz stunek, paczki dla dzieci, jak i równie grilla, którego nie potrafi
zapewni OPS Dzielnicy oliborz m. st. Warszawa.
Nasz Radny Roman Krakowski nie zapomnia
o dzieciach przekazuj c komputer Adasiowi.
Chore dzieci, którym w tym
dniu spe ni y si marzenia
prosi y o kolejne spotkanie
z dzie mi zdrowymi.
Spe nimy ich marzenie
organizuj c
kolejne
podobne uroczysto ci.
Nasz cel to niesienie pomocy pokrzywdzonym, biednym ludziom i walka o godno
cz owieka.
Numer 2/2011r.
Nasz cel to niesienie pomocy pokrzywdzonym, biednym ludziom i walka o godno
10
cz owieka.
Numer 2/2011r.
Nasz cel to niesienie pomocy pokrzywdzonym, biednym ludziom i walka o godno
11
cz owieka.
Numer 2/2011r.
12
O takich ludziach jak P. Joanna, która jest Pos em i nie zapomnia a o dzieciach oraz
odzie y - pami tamy.
Wywiad z Pose
Joann Fabisiak
Jest Pani pomys odawczyni
Konkursu
„O miu
Wspania ych”.
Co
Pani
inspirowa o, by go rozpocz ?
Na pomys organizacji
Konkursu „O miu
Wspania ych” wpad am na pocz tku lat 90-tych,
gdy by am sekretarzem na oliborzu. Zachwyci y
mnie spontaniczne inicjatywy m odych ludzi,
skierowane do potrzebuj cych. Dowiedzia am si
o uczennicach, które dobrowolnie zaanga owa y
si w akcj noszenia obiadów ze sto ówki
szkolnej do domów starszych, schorowanych
osób. Zdawa am sobie spraw ,
e czas
transformacji skutkowa wzrostem zachowa
patologicznych w ród m odzie y, wi c uzna am za
konieczne pokazanie pozytywnych wzorów. Tak
narodzi a si idea Konkursu. Pozosta a kwestia
nazwy. Uwa am, e western b dzie dobr
formu , bo tam jest pokazane zmaganie dobra
ze z em. Tak powsta a pierwsza nazwa „Siedmiu
Wspania ych”, bo dzielnic Warszawy by o
wówczas siedem, a to budzi o mi e skojarzenie
z westernem, w którym siedmiu facetów
wypowiada walk z u i wygrywa. Po roku ustrój
stolicy si zmieni i tak pozostali my przy „O miu
Wspania ych”. Dzi Konkurs realizowany jest
w ca ej Polsce, a zwyci zcami zostaj m odzi
ludzie, którzy przeciwstawiaj si uzale nieniom,
przemocy i egoizmowi w rodowisku szkolnym,
kole
skim i rodzinnym, a promuj
yczliwo
i uczynno wobec potrzebuj cych pomocy ludzi.
Jakie by y okoliczno ci powstania Fundacji
wiat na Tak”? Jakie s jej cele?
Do za enia Fundacji zmobilizowali mnie
uczestnicy Konkursu „O miu Wspania ych”,
których
przybywa o.
Podczas
eliminacji
opowiadali o swojej pracy w
wietlicach
dzieci cych, szpitalach i hospicjach, ale wyra nie
brakowa o
im
merytorycznego
zaplecza,
organizacji, od której otrzymaliby wsparcie. Tak
wi c to oni i sympatycy Konkursu domagali si
stworzenia formu y prawnej do dzia ania przede
wszystkim w rodowisku szkolnym. Tak powsta y
Kluby O miu M odzie owego Wolontariatu
w szko ach i placówkach kulturalnych. Aby
ogarn
ruch spo eczny, opieraj cy si
na
wolontariacie, koniecznym by o powo anie
organizacji pozarz dowej i tak w 1998 r.
powsta a
Fundacja
„ wiat
na
Tak”
ukierunkowana na pomoc m odzie y, promocj
pozytywnych postaw i systemowe wsparcie
szkolnych
klubów
O miu
M odzie owego
Wolontariatu. D ugo zastanawiali my si nad
nazw Fundacji. Wybrali my „ wiat na Tak” bo
chcia am, aby nios a ona dobry, optymistyczny
przekaz. Dzi mog si pochwali , ze w ca ej
Polsce jest ju 330 Klubów O miu, które skupiaj
6,5 tys. wolontariuszy. Fundacja „ wiat na Tak”
motywuje do organizowania lokalnych du ych
akcji jak np. balu dla niepe nosprawnych, wigili
dla dzieci z domu dziecka i Gal Konkursu „O miu
Wspania ych”
w miastach
wojewódzkich.
Podstaw dzia ania Klubów O miu jest opisana
przeze mnie metoda wychowawcza „Wolontariatwychowanie przez prac i pomoc s abszym”.
Zak ada ona przede wszystkim systematyczn
prac na rzecz drugiego cz owieka i kszta towanie
asnego charakteru. Klubowicze, pod czujnym
okiem opiekuna i wybranych przez grup
gospodarza i gospodyni, podejmuj na pocz tku
roku zobowi zania np. opieki nad dzieckiem
niepe nosprawnym,
udzielania
korepetycji
abszym kolegom, opieki nad zwierz tami
w schronisku, pomocy seniorom, a nawet
odwiedzania chorych dzieci w szpitalach czy
hospicjach. Kluby O miu s grupa wsparcia dla
ka dego wolontariusza. Mog oni z kole ankami
i kolegami podzieli si refleksjami z odbytych
prac i uzyska od nich lub od opiekuna porad .
Nasz cel to niesienie pomocy pokrzywdzonym, biednym ludziom i walka o godno
cz owieka.
Numer 2/2011r.
Jest Pani równie
Pos em, w jakich
komisjach Pani pracuje i co uda o si Pani
w tej kadencji osi gn ?
Pracuj w dwóch komisjach sta ych: w Komisji
Nauki, Edukacji i M odzie y, w której
przewodnicz Podkomisji Sta ej ds. M odzie y,
a tak e Komisji czno ci z Polakami za Granic
pe ni c funkcj
przewodnicz cej. W Komisji
Edukacji, Nauki i M odzie y jako pracownik
na ukow y Uniwer syte tu War szawskiego
koncentruje si na pracach zwi zanych z nauk
i szkolnictwem wy szym. W tej kadencji
przygotowali my sze
ustaw, po wi conych
nauce i now ustaw o szkolnictwie wy szym,
a wi c stworzyli my konstytucj dla polskiej
nauki. Musz si tak e pochwali , e jako
przewodnicz cej Podkomisji ds. M odzie y uda o
mi si doprowadzi do powo ania Narodowej
Rady Organizacji M odzie owych. Próby jej
utworzenia czynione by y od 20 lat, ale bez
powodzenia. Teraz dzi ki jej istnieniu m odzie
polska b dzie reprezentowana na forum
europejskim. W Komisji czno ci z Polakami za
Granic
skoncentrowa am si
na problemie
dost pno ci nauki przedmiotów ojczystych dla
wszystkich dzieci mieszkaj cych poza granicami
kraju. Wiem, ze nie ma innej drogi, aby dziecko
urodzone poza Polsk i wychowane w innym
kraju mog o zachowa w asn to samo .
Jak Pani godzi prac
Pos a z prac
w Fundacji, czy bycie Pos em pomaga, czy
p r ze sz k adz a
w
pro wa dze ni u
t ej
organizacji?
Praca w Fundacji z m odzie pasjonuje mnie od
20 lat i j traktuj jako misj . Podobnie jak
wolontariusze ja tak e nauczy am si w Fundacji
wiele. Z pewno ci jestem bardziej kreatywna
i twórcza, a to pomaga mi w pracy poselskiej.
Dzi ki temu jestem bardziej wra liwa na potrzeby
odwiedzaj cych mnie podczas dy urów
warszawiaków.
W zesz ym roku otrzyma a Pani od dzieci
Order U miechu, jakie to wyró nienie mia o
dla Pani znaczenie i czy wypi a Pani do dna
szklank soku z cytryny?
Order U miechu otrzyma am za prac
wychowawcz z m odzie
i jest to dla mnie
niezwykle wa ne wyró nienie. By am wzruszona,
gdy zgodnie z ceremoni pasowano mnie na
Kawalera Orderu U miechu. Oczywi cie musia am
wypi do dna szklank soku z cytryny. Zrobi am
to bez problemu i nawet si u miechn am.
13
Ostatnie pytanie dotyczy hymnu Fundacji
wiat na Tak”, który ma bardzo adne
owa, kto je napisa ?
Nasz hymn „Zmieniaj wiat na tak” zna na
pami
ka dy klubowicz.
piewamy go na
pocz tku i na ko cu ka dej Gali Konkursu „O miu
Wspania ych”. Oddaje on ducha Fundacji,
zach ca do yczliwo ci, przyja ni, pracy dla
drugiego cz owieka.S owa do hymnu Fundacji
„Zmieniaj wiat na tak” napisa Andrzej Sobczak,
a muzyk Robert Kalicki.
ZMIENIAJ WIAT NA TAK
Hymn M odych Wspania ych
owa: Andrzej Sobczak / Muzyka: Robert Kalicki
Dom rodzinny,
Dzieci stwa jasny dom
Id
matki, co cie ki prostuje,
No w pami ci
Na przekór trudnym dniom Kiedy innym ten obraz darujesz.
Zawsze serce,
Otwarte serce miej Tylko przyja si liczy w potrzebie
I gdy przyjdzie
Na bliskich próby dzie ,
Nie stój z boku, lecz innym daj siebie.
wiat na tak, wiat na tak.
Zmieniaj wiat na tak!
Serca nie miej ze ska y,
jak o miu wspania ych!
wiat na tak, wiat na tak,
Zmieniaj wiat na tak,
W ka dym ge cie i s owie
Poka ludziom, e cz owiek
Innym szcz cie powinien dzi da !
Ludzie mówi ,
e w yciu tak ju jest
I dzie jasny z ponurym si splata,
Wi c twój u miech
Niech nawet w porze ez
Jak nadzieja niech b dzie skrzydlata.
A gdy jeszcze
Potrafisz silnym by ,
Kiedy innym potrzeba twej d oni,
Wtedy powiesz:
Dla wiata warto
I za wspólnym marzeniem wci goni !
Nasz cel to niesienie pomocy pokrzywdzonym, biednym ludziom i walka o godno
cz owieka.
Numer 2/2011r.
14
Podzi kowania dla
Rembertowa
Mo na da bardzo du o i zrani , a mo na bardzo malutko i serce rozradowa , jak by
skrzyd a komu przypi do ramion.
Dzi kujemy za pomoc potrzebuj cym Stowarzyszeniu Samorz dny Rembertów,
w szczególno ci naszej Kochanej Dorocie d’Ercerville-Mi dzyb ockiej oraz Kochanemu
Tadeuszowi Witkowskiemu.
Podzi kowania dla
Wyszkowa
Dla Was i dla Nas Przyjaciele to drobiazg, ale
wspólnym wysi kiem mo emy przywróci sens
ycia wielu pokrzywdzonym ludziom przez los.
Dzi kujemy za aktywne zaanga owanie si
ównego koordynatora Ani Prusionowskiej,
a tak e Pani Dyrektor Hanny Dziubiel ze
Szko y Podstawowej nr 1 w Wyszkowie.
Podzi kowania dla
Siedlec
oliborskie Stowarzyszenie Dom-Rodzina-Cz owiek dzi kuje za wk ad serca w prac na
rzecz potrzebuj cych g ównemu koordynatorowi z Siedlec P. Ewie Maciejak z grup ludzi:
Pani Joannie Kowalskiej-Wróbel - Dyrektor Zespo u Szkó nr2 w Siedlcach - za
ogromny dar serca dla ludzi potrzebuj cych, promowanie i szerzenie idei
wolontariatu
Barbarze obacz
Januszowi Mazurkowi
Barbarze Murek
Beacie Spyrzewskiej
El biecie Mitura
Marioli Rymuzie
Agacie Miatkowskiej
Agnieszce Lewockiej
Ma gorzacie Wo niak
Aldonie Chwedczuk
Urszuli Ko uchowskiej
Jadwidze Skup
siostrze Agnieszce z Parafii Bo ego Cia a w Siedlcach
Paniom Demianiuk i Dembowskiej ze szko y podstawowej nr 12 w Siedlcach
Adzie Ca ej z Rodzicami
Pani Somli ze szko y podstawowej nr 7
Nasz cel to niesienie pomocy pokrzywdzonym, biednym ludziom i walka o godno
cz owieka.
Numer 2/2011r.
15
Wie ci z Halinowa
Nasze dzieci wraz z rodzinami uzbiera y do tej pory 1308,53 kg., jest to wynik obejmuj cy
czas konkursu. Pomimo uko czenia konkursu wiele osób donosi o kolejne kilogramy, tak
wi c suma z ca pewno ci uleg a zmianie. Jeste my dumni, e mogli my tyle uzbiera .
Gdy sobie u wiadomi am, e 1308 d oni dotyka o nakr tk by w czy si w ca akcj ,
to nie ukrywam, e ogarn o mnie ogromne wzruszenie. Pan Micha Mroczek jest ju
znan osob nie tylko w naszej szkole, ale w ca ym Halinowie. Ka dy pyta ile jeszcze
nale y przynie
nakr tek, aby zrealizowa marzenie tego m odego cz owieka.
Informacja o akcji zawarta zosta a w naszych semestralnych folderach, na akademiach
oraz na g ównej uroczysto ci zwi zanej z ko cem roku. Pan Micha sta si „idolem” dla
ma ych dzieci, m odzie y z gimnazjum, nauczycieli oraz wielu rodzin. Cieszy mnie fakt tak
wielkiego zaanga owanie wielu ludzi, bo wiadczy to o ogromnej wra liwo ci ludzkiej oraz
ch ci niesienia bezinteresownej pomocy drugiemu cz owiekowi. Jeszcze raz sprawdza si
powiedzenie, e jak Polak chce - to potrafi. Pomimo trudu jaki w ylam podejmuj c si
czynnej akcji, wiem, e dopóki b
mia a si y, b
z wielkim zaanga owaniem
podejmowa si kolejnym wyzwaniom , bo warto robi wielkie rzeczy, chocia by dla
miechu drugiego cz owieka. Wierz w to mocno, e pewnego dnia gdy Pan Micha
dzie odbiera ostatni element protezy, zobacz u miech w którym b dzie odbija si
szcz cie i ca e niebo.
Ma gorzata Cudny
Informacje, które zosta y umieszczone
w szkolnym folderze /semestr II/
„Góra nakr tek”
„Nadzieja przychodzi do cz owieka wraz
z drugim cz owiekiem” – Dante Alighieri
Dnia 11 marca 2011r. w Auli Urz du
Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawa odby si
uroczysty akt przekazania pierwszego elementu
protez dla pana Micha a Mroczka, finansowanych z
funduszy
uzyskanych
w
spo ecznej
akcji
gromadzenia i sprzeda y plastikowych nakr tek w
ramach akcji NAKR TKA. Z uwagi na fakt, e
wszyscy nasi wychowankowie (wraz z odzia em
przedszkolnym) uczestnicz czynnie w akcji „Góra
nakr tek”, 22 osobowa grupa uczniów wzi a udzia
w w/w uroczysto ci. W imieniu Dyrekcji, nauczycieli
i uczniów z naszej szko y wr czyli my Panu
Micha owi ksi
pt. Podaj mi
dalej, z yli my
yczenia oraz za piewali my radosn piosenk
ycz c wiary, nadziei i mi ci.
„Dzieci – Dzieciom”
Dnia 6 maja 2011r. z okazji Dnia Dziecka
grupa uczniów z klas IV – VI wzi a udzia w pikniku
zorganizowanym przez oliborskie Zrzeszenie Dom
Rodzina Cz owiek. Podczas imprezy mia y miejsce
konkursy, wyst py, oraz wiele ró nych atrakcji
(w tym grill). Spotkanie mia o wymiar integracyjny,
poniewa na wspóln zabaw by y zaproszone
dzieci zdrowe i niepe nosprawne. Uczniowie wrócili
zadowoleni i pe ni wra
.
Do akcji trwaj cej od wrze nia 2010r. aktywnie
czyli si równie uczniowie klas I-III. Jak
wiadomo celem akcji jest zbiórka plastikowych
nakr tek, których odbiorc
jest „ oliborskie
Stowarzyszenie Dom Rodzina Cz owiek”.
Trud
i zaanga owanie wielu uczniów oraz ich rodzin
mo e si przyczyni do zrealizowania marze
(protezy,
wózek
i nw al i d z ki )
wielu
niepe nosprawnych ludzi, którzy bardzo licz na
nasz
pomoc. Uczniowie z klas I-III zebrali
101 kg. Akcja „Góra nakr tek” trwa nadal. Ju we
wrze niu wszyscy b
mogli przynie „wakacyjne
zbiory plastikowych nakr tek”.
Konkurs „Góra nakr tek”
Laureaci konkursu z klas IV-VI………..
W akcj zbierania nakr tek w czy y si równie
przedszkolaki z naszego Przedszkola (20,9 kg) oraz
gimnazjali ci (6,4 kg).
cznie w ca ym roku
szkolnym 2010/2011 zebrano 1308,53 kg.
Mi o nam poinformowa wszystkich wolontariuszy,
LOGO naszej szko y zosta o zamieszczone na
stronie internetowej oliborskiego Stowarzyszenia
Dom
Rodzina
Cz owiek
(www.dom-rodzinaczlowiek.org/darczyncy.php).
Za udzia w akcji dzi kujemy wszystkim
uczniom, ich rodzinom, nauczycielom oraz
pracownikom szko y.
Nasz cel to niesienie pomocy pokrzywdzonym, biednym ludziom i walka o godno
cz owieka.
Numer 2/2011r.
16
Podzi kowanie za przekazanie ubranek dla ma ych dzieci podarowanych przez Caristas
dla Stowarzyszenia. Ubranka trafi y do potrzebuj cych z Raci a.
Nasz cel to niesienie pomocy pokrzywdzonym, biednym ludziom i walka o godno
cz owieka.
Numer 2/2011r.
17
Wi ziennictwo
Jak pi kny jest dzie , kiedy zesz y si drogi oliborskiego Stowarzyszenia Dom Rodzina
Cz owiek z lud mi z wi ziennictwa - P. pp k Ann Osowsk -Rembeck i P. kpt El biet
Krakowsk . Serdecznie dzi kuj za wasze serca, za wielkie zaanga owanie w zbiórk
nakr tek we wszystkich jednostkach wi ziennictwa, to ogromna pomoc dla naszych
podopiecznych. Czy my Dobro, zawsze dobro.
Nasz cel to niesienie pomocy pokrzywdzonym, biednym ludziom i walka o godno
cz owieka.
Numer 2/2011r.
18
Nasz cel to niesienie pomocy pokrzywdzonym, biednym ludziom i walka o godno
cz owieka.
Numer 2/2011r.
Nasz cel to niesienie pomocy pokrzywdzonym, biednym ludziom i walka o godno
19
cz owieka.
Numer 2/2011r.
Miejskie Gimnazjum
im. Stefana Kardyna a
Wyszy skiego w Zielonce
20
Fundacja Ksi dza Orione
Czy my Dobro
oliborskie Stowarzyszenie
Dom Rodzina Cz owiek
Miejskie Gimnazjum
Ul. ukasi skiego 1/3
05-220 Zielonka ko o Warszawy
Fundacja Ksi dza Orione
Czy my Dobro
ul. Lindleya 12
02-005 Warszawa
tel./fax: (22) 771 05 20
tel. kom.: 501 350 498
email:
[email protected]
tel./fax: (22) 622 56 78
tel. kom.: 603 948 693
email:
[email protected]
tel. kom.: 694 961 846
email:
[email protected]
www.gmzielonka.edu.pl
www.czynmydobro.pl
www.dom-rodzina-czlowiek.org
Adres do korespondencji oraz
miejsce dostarczania nakr tek:
"Pub agielek"
ul. Wybrze e Gdy skie 1
01-531 Warszawa
Chcesz do nas napisa ?
To aden problem, wy lij do nas swój list za pomoc poczty e-mail!
[email protected]
Redakcja G osu Sumienia:
Zofia Korzeniecka-Podrucka, Sebastian Szumski, Iwona Glodi, Maciej Cieplak
Nasz cel to niesienie pomocy pokrzywdzonym, biednym ludziom i walka o godno
cz owieka.

Podobne dokumenty