MATERIAŁ DIAGNOSTYCZNY Z HISTORII

Komentarze

Transkrypt

MATERIAŁ DIAGNOSTYCZNY Z HISTORII
dysleksja
Miejsce
na naklejkę
z kodem szkoły
MATERIAŁ DIAGNOSTYCZNY
Z HISTORII
POZIOM PODSTAWOWY
Czas pracy 120 minut
Instrukcja dla zdającego
1. Sprawdź, czy arkusz zawiera 22 strony. Ewentualny brak zgłoś
przewodniczącemu zespołu nadzorującego.
2. Odpowiedzi zapisz czytelnie w miejscu na to przeznaczonym
przy każdym zadaniu.
3. Pisz czytelnie. Używaj długopisu/pióra tylko z czarnym
tuszem/atramentem.
4. Nie używaj korektora.
5. Błędne zapisy wyraźnie przekreśl.
6. Pamiętaj, że zapisy w brudnopisie nie podlegają ocenie.
Życzymy powodzenia!
Wypełnia zdający przed
rozpoczęciem pracy
PESEL ZDAJĄCEGO
Za rozwiązanie
wszystkich zadań
można otrzymać
łącznie
100 punktów
2
Materiał diagnostyczny z historii
poziom podstawowy
_____________________________________________________________________
Zadanie 1. (4 pkt)
Przyporządkuj źródła ikonograficzne wymienionym poniżej kręgom kulturowym,
wpisując odpowiednią literę.
A.
C.
B.
D.
1. kultura sumeryjska …………
4. kultura egipska ……………..
2. kultura indyjska ……………
5. kultura babilońska ………….
3. kultura chińska ……………..
6. kultura grecka ………………
Materiał diagnostyczny z historii
poziom podstawowy
3
_____________________________________________________________________
Zadanie 2. (3 pkt)
Zapoznaj się z poniższym źródłem i wykonaj polecenia A i B.
A. Napisz, jaki rytuał został przedstawiony na ilustracji.
………………………………………….………………………………………………………
B. Wyjaśnij, dlaczego Egipcjanie dokonywali tego rytuału.
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..
4
Materiał diagnostyczny z historii
poziom podstawowy
_____________________________________________________________________
Zadanie 3. (4 pkt)
Na mapie literami A, B, C, D oznaczono siedziby starożytnych ludów. Przyporządkuj
symbolom literowym nazwy ludów, wybierając je spośród podanych poniżej.
Asyryjczycy, Fenicjanie, Izraelici, Sumerowie, Persowie, Hetyci.
Na podstawie E. Olczak, Historia. Zeszyt ćwiczeń na mapach konturowych. Liceum, Warszawa 2001, s.13
A. ……………………
C. ……………………
B. ……………………
D. ……………………
Zadanie 4. (1 pkt)
Uporządkuj chronologicznie poniższe wydarzenia, zaczynając od najwcześniejszego.
We wskazanym miejscu wpisz w odpowiedniej kolejności liczby. Najwcześniejsze
wydarzenie oznacz liczbą 1, zaś kolejne 2, 3, 4, 5.
A.
Śmierć Juliusza Cezara
B.
Bitwa pod Salaminą
C.
Wyprawa Aleksandra Wielkiego do Persji
D.
Bitwa pod Akcjum
E.
Pierwsze igrzyska w Olimpii
Materiał diagnostyczny z historii
poziom podstawowy
5
_____________________________________________________________________
Zadanie 5. (1 pkt)
Zapoznaj się z tekstem starożytnego autora greckiego Pauzaniasza i wskaż trzy
budowle, które, jego zdaniem, były niezbędne, aby o danym osiedlu można było mówić,
że jest miastem.
W odległości dwudziestu stadiów od Cheronei jest miasto fokijskie Panopeus, o ile w ogóle
można nazwać miastem i jego obywatelami tych, którzy nie mają ani władz municypalnych,
ani gimnazjonu, ani teatru, ani agory, ani wody dopływającej do ujęcia wodnego, lecz
mieszkają w niskich domach w rodzaju chat górskich nad potokiem.
Źródło: M. Węcowski, Starożytność klasyczna. Ćwiczenia źródłowe z historii, Warszawa 1999, s.25
………………………………………………………………………………………………….
Zadanie 6. (4 pkt)
Rozstrzygnij, czy podane informacje są prawdziwe, czy fałszywe. W tabeli
w odpowiednich rubrykach dopisz obok podanego zdania prawda lub fałsz.
A.
Demokracja ateńska to forma rządów, w której podstawowe decyzje
podejmowane były przez wszystkich obywateli.
B.
Trybun ludowy to nietykalny urzędnik z okresu republiki rzymskiej, pełniący
funkcję obrońcy ludu.
C.
Despotyzm to forma nieograniczonej władzy jednostki, która ustanawia
prawa, ale też sama tym ograniczeniom podlega.
D.
Plebejusze mieli w republice rzymskiej pełnię praw politycznych
i sprawowali najwyższe urzędy.
6
Materiał diagnostyczny z historii
poziom podstawowy
_____________________________________________________________________
Zadanie 7. (1 pkt)
Przeanalizuj zamieszczoną poniżej mapę i zaproponuj dla niej tytuł. Powinien on
zawierać nazwę i czas wydarzenia.
Źródło: J. Dowiat, Historia dla klasy I liceum ogólnokształcącego, Warszawa 1980, s. 131
……………………..……………………………………………………………………………
Zadanie 8. (1 pkt)
Wilhelm Zdobywca związany był z historią
A.
B.
C.
D.
państwa Franków.
średniowiecznej Hiszpanii.
królestwa Włoch.
średniowiecznej Anglii.
Materiał diagnostyczny z historii
poziom podstawowy
7
_____________________________________________________________________
Zadanie 9. (3 pkt)
Zapoznaj się ze źródłem kartograficznym i wykonaj polecenia A. i B.
http://clio.rediris.es/n32/atlas/026.jpg
A. Podaj, w którym wieku nastąpił podział terytorialny Europy przedstawiony na
mapie.
…………………………………………………………………………………………………...
B. Uzasadnij swój wybór, podając dwa argumenty pozwalające określić okres, w którym
doszło do przedstawionego podziału terytorialnego.
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
8
Materiał diagnostyczny z historii
poziom podstawowy
_____________________________________________________________________
Zadanie 10. (3 pkt)
Zdania w tabeli odnoszą się do tekstu Prokopiusza z Cezarei. Rozstrzygnij, czy podane
informacje są prawdziwe, czy fałszywe. W tabeli w odpowiednich rubrykach dopisz
obok podanego zdania prawda lub fałsz.
(...) te plemiona, Sklawinowie i Antowie, nie podlegają władzy jednego człowieka, lecz od
dawna żyją w ludowładztwie i dlatego zawsze wszystkie pomyślne i niepomyślne sprawy
załatwiane bywają na ogólnym zgromadzeniu. A także co tyczy się innych szczegółów te same
mają, krótko mówiąc, urządzenia i obyczaje jedni i drudzy ci północni barbarzyńcy. Uważają
bowiem, że jeden tylko bóg, twórca błyskawicy, jest panem całego świata i składają mu
w ofierze woły i wszystkie inne zwierzęta ofiarne. O przeznaczeniu nic nie wiedzą, ani nie
przyznają mu żadnej roli w życiu ludzkim, lecz kiedy śmierć im zajrzy w oczy czy to
w chorobie, czy na wojnie, ślubują wówczas, że jeśli jej unikną, złożą bogu natychmiast ofiarę
w zamian za ocalone życie, a uniknąwszy składają ją, jak przyobiecali, i są przekonani,
że kupili ocalenie za tę właśnie ofiarę. Oddają ponadto cześć rzekom, nimfom i innym jakimś
duchom i składają im wszystkim ofiary, a w czasie tych ofiar czynią wróżby. Mieszkają
w nędznych chatach rozsiedleni z dala jedni od drugich, a przeważnie każdy zmienia
kilkakrotnie miejsce zamieszkania. Stając do walki na ogół pieszo idą na nieprzyjaciela,
mając w ręku tarczę i dzidę, pancerza natomiast nigdy nie wdziewają. Niektórzy nie mają ani
koszuli, ani płaszcza, lecz jedynie długie spodnie podkasane aż do kroku i tak stają do walki
z wrogiem.
Źródło: Wiek V-XV w źródłach,..., s. 81
A. W plemionach tych panuje monoteizm, gdyż: „jeden tylko bóg, twórca
błyskawic, jest panem całego świata”.
B. Najwyższą władzę we wskazanych plemionach sprawuje wiec
członków plemienia.
C. Plemiona prowadzą koczowniczy tryb życia, gdyż „przeważnie każdy
zmienia kilkakrotnie miejsce zamieszkania”.
Materiał diagnostyczny z historii
poziom podstawowy
9
_____________________________________________________________________
Zadanie 11. (3 pkt)
Zapoznaj się z poniższym źródłem kartograficznym i wykonaj polecenia A. – C.
Źródło: http://www.fordham.edu/halsall/maps/martel1map.gif
A. Podaj nazwę państwa przedstawionego na mapie.
……………………………………………………………………………………………….......
B. Podaj nazwę dynastii, która panowała w tym państwie w okresie ukazanym na mapie.
…………………………………………………………………………………………….......
C. Napisz, z kim stoczono bitwę, której miejsce zostało zaznaczone na mapie.
…………………………………………………………………………………………….......
Zadanie 12. (4 pkt)
Podanym w tabeli władcom dzielnicowym przyporządkuj właściwą im dzielnicę
dziedziczną. W puste pola wpisz odpowiednie litery.
A.
Wielkopolska
B.
Śląsk
C.
Mazowsze
3. Leszek Biały
D.
Pomorze Zachodnie
4. Bolesław Kędzierzawy
E.
Małopolska
1. Henryk Brodaty
2. Przemysł II
10
Materiał diagnostyczny z historii
poziom podstawowy
_____________________________________________________________________
Zadanie 13. (7 pkt)
Zapoznaj się z tekstem źródłowym dotyczącym polityki Kazimierza Wielkiego i wykonaj
polecenia A. i B.
Po roku 1360 konflikt [z Krzyżakami] przygasł, ale władca polski podejmował dalsze
kroki przeciw Zakonowi w kurii awiniońskiej. Podniósł więc tam sprawę dalszej
przynależności kościelnej diecezji chełmińskiej do arcybiskupstwa gnieźnieńskiego,
domagając się przywrócenia tego stanu rzeczy. W suplice złożonej papieżowi Urbanowi V
w roku 1364 król prosił o zwolnienie go z przysięgi na dotrzymanie traktatów niekorzystnych
dla kurii i Polski, a dotyczących rezygnacji z niektórych ziem będących od dawna częścią
Królestwa Polskiego. Nie ulega wątpliwości, że suplika ta – obok – Śląska obejmowała także
traktat kaliski i problem rewindykacji Pomorza Gdańskiego oraz ziemi chełmińskiej.
Kazimierz nie podjął jednak akcji militarnej przeciw Zakonowi. Zapewne osobista wizyta
w Malborku w 1366 przekonała go o groźnej sile przeciwnika w czasach wielkiego mistrza
Winricha von Kniprode. Mimo to do końca prowadził akcję przygotowawczą, przede
wszystkim przez okrążenie państwa zakonnego od strony zachodniej, drogą uzyskania
obszarów łączących Wielkopolskę z naturalnym sojusznikiem Polski, Pomorzem Słupskim.
Przedwczesna śmierć Kazimierza w roku 1370 przerwała dalszą akcję. Wzrost
potencjału gospodarczego Polski w czasach jego panowania, zbliżenie do Litwy i Pomorza
Słupskiego wraz z podtrzymywaniem niezaprzeczalnych uprawnień Królestwa Polskiego
wobec Pomorza Gdańskiego i ziemi chełmińskiej, wszystko to stanowiło niezbędne przesłanki
dla kontynuacji akcji rewindykacyjnej przez jego następców.
Źródło: M. Biskup, G. Labuda, Dzieje Zakonu Krzyżackiego w Prusach, Gdańsk 1986, s. 352.
A. Podaj trzy kierunki polityki antykrzyżackiej Kazimierza Wielkiego.
•
…………………………………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………………….......
•
…………………………………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………………….......
•
…………………………………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………………….......
B. Wyjaśnij zaznaczone w tekście pojęcia.
•
suplika – ……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………...........
•
diecezja – ……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………...........
•
rewindykacja – ……………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………...........
•
kuria – ………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………...........
Materiał diagnostyczny z historii
poziom podstawowy
11
_____________________________________________________________________
Zadanie 14. (2 pkt)
Zapoznaj się z tekstem źródłowym i wykonaj polecenia A. i B.
Zygmunt etc., ogłaszamy niniejszym wszystkim, iż bacząc na korzyści poddanych naszych, za radą i zgodą
wszystkich senatorów naszych obojga stanów i posłów ziemskich postanawiamy i uchwalamy na wieczne czasy,
iż wszyscy osadnicy, czyli kmiecie wszystkich wsi, tak naszych, jak poddanych naszych jakiegokolwiek stanu, którzy
przedtem nie pracowali jednego dnia w tygodniu, dla nas i wszystkich panów z każdego łanu jeden dzień
w tygodniowo mają i są obowiązani pracować, z wyjątkiem tych wieśniaków, którzy czynszem w pieniądzach lub
w zbożu, albo jakąkolwiek opłatą lub daniną, robociznę panom swoim już spłacili.
Źródło: Wiek XVI-XVIII w źródłach,..., s. 82
A. Podaj trzy synonimy słowa chłop użyte w dokumencie.
• …………………………………………………………………………………………...
•
…………………………………………………………………………………………...
•
…………………………………………………………………………………………...
B. Wymień trzy rodzaje świadczeń, do których zobowiązany był chłop na rzecz pana.
•
…………………………………………………………………………………………...
•
…………………………………………………………………………………………...
•
…………………………………………………………………………………………...
Zadanie 15. (2 pkt)
Napisz, w jakim stylu wzniesiono budowle przedstawione na fotografiach.
A. .............................................................
B. ........................................................
12
Materiał diagnostyczny z historii
poziom podstawowy
_____________________________________________________________________
Zadanie 16. (5 pkt)]
Przyporządkuj państwa, zaznaczone literami na mapie XVII – wiecznej Europy,
do panujących dynastii. W tabeli wpisz odpowiednią literę.
1. WAZOWIE
2. HABSBURGOWIE
3. BURBONOWIE
4. STUARTOWIE
5. HOHENZOLLERNOWIE
6. OSMANOWIE
Zadanie 17. (3 pkt)
Koniec XV i początek XVI wieku to okres wielkich odkryć geograficznych.
Połącz odkrycia z imionami i nazwiskami wielkich żeglarzy, którzy ich dokonali.
Przy okryciach wpisz odpowiednią cyfrę
A. (.........) Odkrył nowy ląd – Amerykę.
1. Bartłomiej Diaz
B. (.........) Opłynął świat dookoła i udowodnił,
że Ziemia ma kształt kuli.
2. Krzysztof Kolumb
C. (.........) Odkrył Przylądek Dobrej Nadziei.
3. Vasco da Gama
4. Ferdynand Magellan
Materiał diagnostyczny z historii
poziom podstawowy
13
_____________________________________________________________________
Zadanie 18. (4 pkt)
Początek XVI wieku to czas narodzin reformacji w Europie.
Uzupełnij tabelę, wpisując po dwa zdania, spośród zamieszczonych poniżej, wyrażające
poglądy poszczególnych reformatorów.
Reformator
Poglądy
Jan Kalwin
Henryk VIII
A.
B.
C.
D.
E.
Bóg przeznaczył jednych ludzi do zbawienia, a innych do potępienia.
Do zbawienia potrzebne są dobre uczynki.
Władca jest głową Kościoła narodowego.
Wyrzeczenie się przyjemności i rozrywek.
Utrzymanie niektórych katolickich dogmatów i obrzędów.
Zadanie 19. (2 pkt)
Przeanalizuj źródło i wykonaj polecenia A. i B.
A. Podaj czynnik polityczny, który wpłynął na wzrost wywozu zboża przez Gdańsk
w XV wieku.
...........................................................................................................................................
B. Napisz, dlaczego w I połowie XVII wieku nastąpiło załamanie koniunktury na handel
zbożem.
...........................................................................................................................................
14
Materiał diagnostyczny z historii
poziom podstawowy
_____________________________________________________________________
Zadanie 20. (3 pkt)
Uzupełnij tabelę, wpisując brakujące informacje w miejsca oznaczone literami.
L.p.
Rok bitwy
Miejsce
Dowódca
1605
A. ………………………
Chodkiewicz
B.……………………….
Zbaraż
Wiśniowiecki
1673
Chocim
C. ………………………
1.
2.
3.
Zadanie 21. (2 pkt)
Wykonaj polecenia A. i B.
A. Podkreśl nazwę orderu,
który znajduje się na ilustracji obok.
1. Order Orła Białego
2. Order Virtuti Militari
3. Order Podwiązki
4. Order Legii Honorowej
B. Podkreśl imię władcy, który ustanowił
to odznaczenie.
1. Stanisław Leszczyński
2. August II Mocny
3. Jan III Sobieski
4. Stanisław August Poniatowski
Zadanie 22. (1 pkt)
Jaki tytuł uzyskał Napoleona Bonaparte po koronacji, która odbyła się w roku 1804
w katedrze Notre Dame w Paryżu. Podkreśl właściwą odpowiedź.
A. Król Francji.
B. Cesarz Francuzów.
C. Cesarz Francji.
D. Pierwszy Konsul.
Materiał diagnostyczny z historii
poziom podstawowy
15
_____________________________________________________________________
Zadanie 23. (8 pkt)]
Poniżej zamieszczono biogramy polskich działaczy politycznych i społecznych XIX
wieku. Do tabeli wpisz nazwiska tych osób oraz przyporządkuj ich portrety.
Biogram
Nazwisko
1. Był przyjacielem i doradcą cara Aleksandra I.
Mianowany przez niego w 1803 kuratorem wileńskiego
okręgu naukowego przyczynił się do rozwoju oświaty na
wschodnich ziemiach dawnej Rzeczypospolitej. Był
zwolennikiem rozwoju zjednoczonej Polski pod berłem
rosyjskim. Po wybuchu powstania listopadowego wszedł
w skład Rady Administracyjnej, został prezesem Rządu
Tymczasowego.
2. Profesor Uniwersytetu Wileńskiego i Uniwersytetu
Warszawskiego, poseł na sejm. Był też prezesem
założonego w trakcie powstania listopadowego
Towarzystwa Patriotycznego - radykalnego odłamu obozu
powstańczego. Po powstaniu emigrował z kraju; na
emigracji był działaczem Komitetu Narodowego Polski.
3. W wojsku rosyjskim spędził 17 lat. Na skutek
poważnych przeżyć rodzinnych podał się do dymisji
w randze podpułkownika i w 1862 wystąpił z armii.
W poglądach zbliżony do stronnictwa białych, w
działaniach raczej do programu czerwonych. W kwietniu
1863 przystąpił do powstania styczniowego, obejmując
później dyktaturę. Powieszony w Cytadeli.
4. Nauczyciel języka polskiego i języków starożytnych
w gimnazjum. Napisał też podręcznik do gramatyki języka
greckiego i "Naukę poezji", która była wiele razy
wznawiana. Podczas niepokojów zakończył karierę
nauczyciela. Dzięki pomocy przyjaciół otworzył
w poznańskim Bazarze sklep z narzędziami rolniczymi.
Szybko rozwijający się zakład przekształcił się w dużą
i prężną fabrykę.
A.
B.
C.
D.
Portret
16
Materiał diagnostyczny z historii
poziom podstawowy
_____________________________________________________________________
Zadanie 24. (4 pkt.)
Połącz w pary nazwiska i idee, wpisując przy nazwisku właściwą literę.
1. [.........] Karol Marks
A.
konserwatyzm
2. [.........] Adam Smith
B.
komunizm
3. [.........] Edmund Burke
C.
syjonizm
4. [.........] Theodor Herzl
D.
liberalizm
5. [..........] Leon XIII
Zadanie 25. (3 pkt)
Tabela przedstawia reformy agrarne dokonane na ziemiach polskich w XIX wieku.
Na jej podstawie wykonaj polecenia A. – C.
Reformy agrarne na ziemiach polskich w XIX wieku
Zniesienie
Zniesienie
Terytorium
Uwłaszczenie
poddaństwa
pańszczyzny
Królestwo Polskie
1807 r.
1862 r.
1863 – 1864 r.
Ziemie wcielone
do Ces. Rosyjskiego
1861 r.
1861 r.
1861 r.
Galicja
1848 r.
1848 r.
1848 r.
Ziemie pod panowaniem
pruskim
1807 r.
1808 – 1850 r.
1808 – 1850 r.
Źródło: W.Mędrzecki, R.Szuchta, U źródeł współczesności. Dzieje nowożytne i najnowsze. Warszawa 2001, s. 64
A. Podaj, z jakim wydarzeniem związane było zniesienie pańszczyzny w Galicji.
.......................................................................................................................................................
B. Napisz, z jakim wydarzeniem związane było uwłaszczenie w Królestwie Polskim.
.......................................................................................................................................................
C. Podaj, z jakim wydarzeniem związane było zniesienie poddaństwa w Wielkopolsce.
.......................................................................................................................................................
Materiał diagnostyczny z historii
poziom podstawowy
17
_____________________________________________________________________
Zadanie 26. (4 pkt)
Przyporządkuj do przedstawionego dzieła sztuki styl, w którym zostało stworzone.
A.
B.
Zadanie 19 [4pkt]
Źródło F
C.
1. kubizm
D.
……
2. ekspresjonizm
……
3. futuryzm
……
4. dadaizm
……
18
Materiał diagnostyczny z historii
poziom podstawowy
_____________________________________________________________________
Zadanie 27. (2 pkt)
Wśród wymienionych w tabeli wydarzeń wskaż to, które jest chronologiczne pierwsze,
i to, które jest ostatnie. W tabeli obok wydarzenia pierwszego umieść liczbę 1,
obok ostatniego 6.
A. Wyprawa gen. Lucjana Żeligowskiego na Wilno
B. Plebiscyt na Górnym Śląsku
C. Wybuch powstania wielkopolskiego
D. Bitwa warszawska
E. Wyprawa Józefa Piłsudskiego na Kijów
F. Atak wojsk czeskich na polską część Śląska Cieszyńskiego
Zadanie 28. (1 pkt)
Zamieszczony poniżej rysunek satyryczny pochodzi z 1928 r. Podaj, z jakim
wydarzeniem politycznym związane było powstanie tej karykatury.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Materiał diagnostyczny z historii
poziom podstawowy
19
_____________________________________________________________________
Zadanie 29. (2 pkt)
Napisz, jaką funkcję radia podkreśla autor tekstu. Oceń przedstawione uzasadnienie.
Omawiając kulturalno-społeczne podłoże rozwoju języka polskiego doby
międzywojennej, trzeba osobno wymienić rozpowszechniające się wówczas radio. Staje się
ono bowiem źródłem potężnego wpływu na słowo żywe [...]. Artystyczne słuchowiska
wydobywają z języka nowe wartości, pokazują nowe możliwości wyrazu, dostarczają nowych
wskazówek wydobywania piękna słowa mówionego. [...] należy pamiętać, że zasięg
społecznego wpływu radia jest olbrzymi, ponieważ audycje docierają do niezliczonej masy
słuchaczy, różnych okolic, zawodów, stopnia wykształcenia.
Źródło: Z. Klemensiewicz, Historia języka polskiego. Warszawa 1999, s. 527.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….......
Zadanie 30. (4 pkt)
Zapoznaj się z poniższym tekstem i wykonaj polecenia A. – C.
(...) Deklaracja wspólna Prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki i Premiera (...)
reprezentującego Rząd Jej Królewskiej Mości w Zjednoczonym Królestwie, którzy spotkawszy
się uważają za słuszne ogłosić pewne wspólne zasady w zakresie polityki narodowej ich obu
krajów, na której opierają oni swe nadzieje osiągnięcia lepszej przyszłości dla świata.
Po pierwsze, ich kraje nie dążą do żadnego rozrostu ani pod względem terytorialnym,
ani pod żadnym innym względem;
Po wtóre, nie pragną oni zrealizowania żadnych zmian terytorialnych, które by nie zgadzały
się ze swobodnie wyrażonymi życzeniami ludów zainteresowanych (…).
Źródło: T. Maresz, K. Juszczyk , Historia w tekstach źródłowych, t. 4, s. 16 – 17.
A. Podaj datę roczną podpisania deklaracji.
.......................................................................................................................................................
B. Wymień nazwiska osób, które podpisały ten dokument.
.......................................................................................................................................................
C. Podaj zasadę, na podstawie której proponowano zawarcie pokoju w powyższej
deklaracji.
.......................................................................................................................................................
20
Materiał diagnostyczny z historii
poziom podstawowy
_____________________________________________________________________
Zadanie 31. (3 pkt)
Dokonaj analizy danych zawartych w tabeli i wykonaj polecenia A. – C.
Tabela. Produkcja zbrojeniowa głównych państw walczących w II wojnie światowej
(dane w mld USD )
Państwo
1939 1941 1943 Państwo
1939 1941 1943
Wielka Brytania
3,5
6,5
11,1
Niemcy
6,0
6,0
13,8
USA
(1,5)
4,5
37,5
Japonia
(1,0)
2,0
4,5
ZSRR
(5,0)
8,5
13,9
Włochy
0,75
1,0
–
Razem
3,5
19,5
62,5
Razem
6,75
9,0
18,3
Źródło: P. Kennedy, Mocarstwa świata, Warszawa 1994, s. 394
A. Podaj rok, w którym nastąpiła największa mobilizacja gospodarcza państw
uczestniczących w wojnie.
......................................................................................................................................................
B. Napisz, które z wałczących państw dokonało proporcjonalnie największego wysiłku
gospodarczego.
.......................................................................................................................................................
C. Wyjaśnij, dlaczego brakuje danych przy Włoszech w 1943 r.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Zadanie 32. (1 pkt)
Znaczek został wydany dla upamiętnienia jednej z bitew, w której wzięli udział żołnierze
Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Podaj datę roczną tego wydarzenia.
……………………………………………………………
Źródło: www.poczta-polska.pl
Materiał diagnostyczny z historii
poziom podstawowy
21
_____________________________________________________________________
Zadanie 33. (3 pkt)
Korzystając ze źródła ikonograficznego wykonaj polecenia A. i B.
Źródło: http://www.moja.bydgoszcz.pl/foto
A. Podaj, jaki kierunek w sztuce reprezentuje plakat.
…………………………………………………………………………………………………
B. Wymień dwa elementy charakterystyczne dla wskazanego kierunku sztuki.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Zadanie 34. (2 pkt)
Podaj nazwiska osób, które zajmowały stanowiska państwowe w momencie burzenia
muru berlińskiego.
A. Kanclerz RFN – ……………………………………………………………………………...
B. Premier Polski – ……………………………………………………………………………..
22
Materiał diagnostyczny z historii
poziom podstawowy
_____________________________________________________________________
BRUDNOPIS

Podobne dokumenty