1[1] Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z

Transkrypt

1[1] Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z
ZARZĄDZENIE NR 96/2016
BURMISTRZA NOWEGO
z dnia 12 stycznia 2016
w sprawie: wyboru ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 1/2016 na wykonywanie zadań
publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie: kultury fizycznej i rekreacji w 2016 roku.
Działając na podstawie art. 31 i 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z
2015, poz. 1515, z późn. zm1[1]), art.15 ust.1,ust: 2g, 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności
pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014r poz. 1118. z późn. zm.2[2]) oraz uchwały nr XII/94/15 Rady
Miejskiej w Nowem z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie: uchwalenia na 2016 rok Programu współpracy
Gminy Nowe z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zarządzam, co następuje:
§1. Dokonuję wyboru ofert w zakresie wsparcia zadań związanych z kulturą fizyczną i rekreacją w 2016 roku
wyszczególnionych w Załączniku nr 1 do zarządzenia.
§2. Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza Nowego.
§3. Zarządzenie wchodzi w życie dniem podjęcia.
Burmistrz Nowego
Czesław Woliński
1[1] Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015, poz. 1045 i 1890.
2[2] Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014, poz. 1138,1146; z 2015 poz. 1255, 1333,
1339, 1777.

Podobne dokumenty