Profihopper zDrive Profihopper iDrive Profihopper 4WDi - Tech-Kom

Komentarze

Transkrypt

Profihopper zDrive Profihopper iDrive Profihopper 4WDi - Tech-Kom
Profihopper
Profihopper zDrive
Profihopper iDrive
Profihopper 4WDi
AMAZONE Profihopper z PowerCompactor
Parki
Cmentarze
Pola golfowe
Spis treści
2
Obszary stosowania
Profihopper się przedstawia
S. 2/3
Maszyna na cały rok
Wszechstronna
S. 4/5
Profihopper zDrive z kierowaniem
dźwigniami i zawracaniem w miejscu S. 6
Profihopper iDrive S. 7
Profihopper 4WDi z inteligentnym
napędem wszystkich kół S. 8/9
Genialnie prosta
Koszenie – Wertykulacja –
Ugniatanie – Zbieranie – Opróżnianie
S. 10/11
Genialnie prosta
Komfortowa – Kompaktowa –
Przyjazna w obsłudze S. 12/13
Jakość
wymiany noży S. 14/15
Dane techniczne S. 16
Trawniki na terenach mieszkalnych
Wyległe
­pastwiska
Profihopper
Wprowadzenie
Samojezdna kosiarka do profesjonalnej pielęgnacji
­terenów zielonych.
Pielęgnacja
boisk
Pola
kempingowe
Wybiegi dla koni
Nowa, wysokowydajna
­kosiarka, -wertykulująca
i zbierająca Profihopper zDrive,
Profihopper iDrive oraz
Profihopper 4WDi
Nowość: Wysokowydajna kosiarka
z wyjątkowo mocnym
PowerCompactor
Wyjątkowo mocny, nowy PowerCompactor
­pozwolił firmie AMAZONE wyraźnie zwiększyć
wydajność transportu i ugniatania. Zaletą
­PowerCompactor jest nie tylko wzrost wydaj­
ności pracy, ale także redukcja czasu zmiany
wyposażenia i przestojów. W połączeniu z
­rotorem dokładnego cięcia wysokowydajny
­zespół tnący i wertykulujący do montażu czo­
łowego stanowi w nowej Profihopper idealne
rozwiązanie, z którym w jednym przejeździe
można kosić, zbierać trawę oraz wykonywać
wertykulację. To oczywisty postęp i wykorzy­
stywany w prawie każdych – a w szczególno­
ści w mokrych – warunkach pracy.
Kierowanie dźwigniami zawracanie
w miejscu
Kombinacja kierowania dźwigniami i praw­
dziwego zawracania w miejscu to wyróżnik
­Profihopper zDrive. W połączeniu z Power­
Compactor kosiarka zDrive robi ogromne wraże­
nie niezwykłą zwrotnością oraz jakością pracy.
Prawdziwy 0-promień zawracania
i kierownica
Profihopper iDrive posiada kierownicę i
0-­promień zawracania. W połączeniu z Power­
Compactor kosiarka iDrive robi ogromne wra­
żenie niezwykłą zwrotnością oraz jakością
pracy.
Inteligentny napęd wszystkich kół w
Profihopper 4WDi
Profihopper 4WDi, czołowy model AMAZONE,
jest dodatkowo wyposażona w inteligentny
napęd wszystkich kół (4WDi). Z tą maszyną
dysponuje się prawie nieograniczonymi możli­
wościami pracy i jeszcze większą wydajnością.
3
Profihopper na cały rok
Koszenie
Wertykulacja
Profihopper wykonuje swoje zadania w każdych warun­
kach pogodowych i wegetacyjnych. Sprawdzony tysiące
razy system koszenia i wertykulacji AMAZONE to gwa­
rancja zadbanych terenów zielonych. Pracę można za­
czynać nie tylko w słonecznie dni, ale także wczesnym
rankiem, gdy trawa jest jeszcze mokra. Dla Profihopper
nie ma większego znaczenia, czy trawa jest szczególnie
wysoka lub gęsta – wynik pracy zawsze jest znakomity.
Samojezdną kosiarką AMAZONE Profihopper można
także znakomicie wertykulować. Montowane szybko, bez
żadnych narzędzi noże wertykulujące przecinają darń i
przewietrzają jej górną warstwę. Sfilcowana darń zostaje
rozczesana, zebrana a równocześnie gleba jest zwałowa­
na. Poprawiona na skutek wertykulacji wymiana światła,
powietrza, wody i składników odżywczych prowadzi do
znacznego uzdrowienia struktury gleby.
Wałowanie
Dla pięknej i zadbanej darni, wałowanie bezpośrednio po
skoszeniu stanowi optymalne uzupełnienie.
Mulczowanie
Źdźbła traw są wielokrotnie krótko cięte i siekane nożami
specjalnie zawieszonymi na dużym rotorze. Do mulczo­
waniia przekłada się pokrywę mulczowania i skoszony
materiał zostaje rozłożony na powierzchni na całej szero­
kości roboczej. Ważna składniki odżywcze wracają do
gleby.
4
Profihopper
Maszyna na cały rok
Wszechstronna
Zbieranie liści
Zbieranie końskich odchodów
Dzięki znakomitemu efektowi ssącemu zbierane jest pra­
wie „wszystko” (liście, kasztany, żołędzie itd. …), zbiornik
napełniany jest optymalnie. Dodatkowe rozdrobnienie
liści przez wirujące noże prowadzi do ich szybkiego roz­
kładu. Wczesną wiosną na ziemi często leżą jeszcze
resztki jesiennych liści a trawa rośnie z trudem. Aby zop­
tymalizować wzrost trawy można z dodatkowo zamonto­
wanymi nożami wertykulacyjnymi w czasie jednego prze­
jazdu roboczego zebrać liście i przewietrzyć darń.
Zdrowe zwierzęta na czystych pastwiskach. Profihopper
kosi miejsca po łajniakach i czysto zbiera końskie odchody.
Zbieranie śmieci
System transportowy jest niewrażliwy a podbieranie pu­
szek, papieru oraz innych spotykanych w parkach i na
­terenach wypoczynkowych śmieci, nie stanowi żadnego
problemu.
5
Profihopper zDrive kierowana dźwigniami
Profil zerowego zawracania od boisk sportowych
po wybiegi dla koni
Najwyższa wydajność na ciasnej ­przestrzeni
Koszenie, wertykulacja i zbiór w jednym przejeździe
­roboczym przekształcają Profihopper zDrive w maszynę
do wszechstronnej pielęgnacji terenów zielonych. Wypo­
sażenie w nowy, czołowy zespół tnący PowerCompactor
sprawia, że zebranie dużej ilości trawy i liści nie jest dla
Profihopper żadną przeszkodą. Z wbudowanym syste­
mem zbioru i transportem ślimakowym kosiarka zapewnia
bezproblemowy zbiór skoszonego materiału. Wymuszony
ślimakowo transport bez strumienia powietrza eliminuje
powstawanie kurzu. Dzięki lepszym możliwościom prze­
pływu i ugniatania wzrasta zarówno jakość cięcia jak też
wydajność pracy.
Kierowanie dźwigniami i 0-promień
zawracania
Kierowana dźwigniami Profihopper zDrive może
zawracać z zerowym promieniem
wokół osi kierującej i oferuje ela­
styczność na ciasnej przestrzeni.
Możliwa jest precyzyjna praca
bez jazdy po skoszonym wcze­
śniej materiale. Rotor dokładnego
cięcia z wysokowydajnym zespołem
koszenia i wertykulacji to idealne rozwiązanie
do koszenia trawy, jej zbioru i wertykulacji darni.
6
360º
Profihopper
zDrive oraz iDrive
Profihopper iDrive
z kierownicą
Komfortowa i łatwa
w obsłudze
Do pracy w normalnych warunkach terenowych zalecamy
użycie Profihopper iDrive. 2-kołowy napęd zapewniają
dwa silniki hydrauliczne. Kosiarkę wyposażono w wyso­
kowydajny zespół tnący PowerCompactor a kompaktowy
kształt, wydajność i jakość pracy są imponujące. Intuicyjne
prowadzenie kierownicą i rzeczywisty 0-promień zawra­
cania należą w Profihopper iDrive do wyposażenia seryj­
nego.
7
Profihopper 4WDi z inteligentnym napędem wszystkich kół
W Profihopper 4WDi liczby obrotów czterech napędza­
nych silnikami hydraulicznymi kół sterowane są indy­
widualnie w zależności od pozycji kierownicy oraz pręd­
kości jazdy do przodu. Liczba obrotów przednich kół
ustalana jest zależnie od pozycji kierowanych kół tylnych
tak, że pojazd może obrócić się wokół przedniego koła
(0-promień zawracania). Zwiększona zwrotność w każ­
dej sytuacji, zwłaszcza na zboczu, pozwala efektywnie
Rzeczywisty 0-promień
zawracania
8
pracować. Profihopper systemowo koła tylne tylko wtedy,
gdy koła przednie wymagają wsparcia: inaczej mówiąc,
jest to napęd dostosowany do potrzeb. System funkcjo­
nuje przy jeździe do przodu i przy jeździe do tyłu.
Profihopper
4WDi
W Profihopper 4WDi każde z kół napędzane jest z nie­
zbędną liczbą obrotów podawaną przez pedał jazdy i
­pozycję kierownicy tak, że maszyna nie potrzebuje me­
chanizmu różnicowego. Na zakrętach a w szczególności
na zboczach system wykazuje zalety idealnego napędu,
ponieważ każde koło w każdym momencie jest napę­
dzane z optymalną liczbą obrotów. Oznacza to większe
bezpieczeństwo, wyższą jakość pracy i mniej kolein na
trawniku.
Kierownica
Pedał
Koła tylne są szeregowo połączone z kołami przednimi
tak, że system hydrauliki przednich kół może w razie
­potrzeby, np. przy poślizgu lub na zboczu wspomagać
koła tylne. W każdych warunkach pracy niesie to z sobą
optymalne wykorzystanie mocy silnika, chroni środowi­
sko i redukuje zużycie paliwa.
Ważne
Zamiast kłopotliwych przełączeń elektronicznych, które
zwykle są niezbędne w tego rodzaju mechanizmach
­regulacyjnych w nowej Profihopper 4WDi wykorzystano
mocny, mechaniczny i względnie tani układ. To zupełnie
wyjątkowe rozwiązanie zamienia Profihopper 4WDi
­PowerCompactor w pierwszą maszynę z napędem czte­
rech kół i rzeczywistym, zerowym promieniem zawracania.
Prowadzenie z pomocą kierownicy jest w pełni intuicyjne.
Wynik
Nowa maszyna oferuje w praktyce wiele
zalet: przy koszeniu wokół przeszkód lub
zawracaniu manewry muszą być ciasne.
W trudnych warunkach glebowych – jak
np. przy poślizgach lub pracy w pofałdo­
wanym terenie – użytkownik korzysta z
inteligentnego na pędu wszystkich kół.
Niebezpieczeństwo poślizgu jest tu
­minimalne, gdyż każde koło w każdym
momencie napędzane jest z optymalną
liczbą obrotów. Efektem jest wzrost bez­
pieczeństwa oraz poprawa jakości pracy
poprzez zmniejszenie liczby kolein na
­terenach zielonych.
9
Kosić – Wertykulować – Ugnieść – Zebrać – Opróżnić
Zasada koszenia:
1,25 metra szerokości roboczej
+ 72 (36 par) ostrych noży skrzydełkowych
rozdzielonych na 4 rzędy
nego
oszo
k
s
itrów
one w
000 l
.
1
nieci
d
a
g
n
u
o
–
p
iku
riału
biorn
z
mate
m
y
itrow
730-l
e
Pow
+ Liczba obrotów rotora 3.400 obr/min.
+ Pokrycie noży: 73 %
Czołowy zespół
tnący z wbudowanym
układem zbioru
przez ślimaki
transportowe.
Skoszony materiał jest
natychmiast zebrany,
doprowadzony ślimakami
do zbiornika, ugnieciony
i zmagazynowany.
Mechaniczne zabezpieczenie przed
przeciążeniami oraz elektroniczny nadzór
zapobiegają uszkodzeniom.
Precyzyjne i czyste cięcie w jednym przejeździe roboczym
10
:
ctor
pa
rCom
Profihopper
Genialnie proste
PowerCompactor
PowerCompactor otwiera przed Profihopper nową klasę
wydajności. PowerCompactor posiada system ślimaków
transportowych złożony ze ślimaka poprzecznego i
­śli­maka podłużnego. Ślimak podłużny ma średnicę
150 mm i podwojoną pojemność transportową. Pozwala
to Profihopper osiągać wyższe prędkości jazdy i wydaj­
ności transportowe w porównaniu z podobnymi maszy­
nami, także w wysokiej trawie.
Skoszony materiał jest natychmiast zebrany, doprowa­
dzony ślimakami do zbiornika, ugnieciony i zmagazyno­
wany. Takie ugniecenie (PowerCompactor) pozwala
zmieścić w 730 litrowym zbiorniku ponad 1.000 litrów
skoszonej masy.
Dobry dla nerwów i środowiska:
System transportowy nie wymaga żadnego wspomagania
pneumatycznego, pracuje cicho i nie wytwarza kurzu.
Dłuższa praca bez opróżniania …
Opróżnianie oznacza stratę czasu!
Zbiornik ma pojemność 730 litrów. Zbierany materiał jest
najpierw rozdrabniany i prasowany jeszcze przed dostar­
czeniem do zbiornika. Ta zasada zwiększa możliwości
magazynowe zbiornika o 50 %. W porównaniu z dotych­
czasowymi kosiarkami, pojemność Profihoppera wynosi
około 1.000 litrów. Straty czasu powodowane opróżnia­
niem są tu zredukowane o 50 % a produktywność ma­
szyn jest równocześnie zwiększona.
Wysoki wyładunek
Nowy kształt zbiornika pozwala opróżniać go na wyso­
kość do 2,1 metra, punkt przeładunku przesunięto do
tyłu, co pozwoliło na ładowanie skoszonej masy także
na wysokie pojazdy transportowe.
11
Komfortowa – Kompaktowa – Przyjazna w obsłudze
Pałąk bezpieczeństwa zapewnia kierowcy
dodatkową ochronę.
Wszystko tutaj obsługuje się łatwo
i komfortowo
Dostępne z ogrzewanym fotelem!
Alternatywnie: kompaktowy fotel
amortyzowany pneumatycznie!
Na życzenie dostarczane
są bardzo szerokie
opony lub ogumienie
o specjalnym bieżniku.
Optymalny dostęp
12
Profihopper
Genialnie proste
Jakość i niezawodność w szczegółach
Stabilna rama oraz mocna budowa elementów mecha­
nicznych i hydraulicznych dbają o znakomitą niezawod­
ność działania Profihopper.
Zastosowanie wysokojakościowych komponentów,
jak silnik Diesla o mocy 18-kW tworzy maszynę dla zawodowców.
AMAZONE Cooling System
AMAZONE PROFIHOPPER jest seryjnie wyposażona
w system samooczyszczania powietrzem chłodzącym
(AMAZONE Cooling System) usuwający z kratownicy za­
sysania powietrza resztki roślinne, których dużo pojawia
się zwłaszcza podczas mulczowania.
13
Wymiana noży – łatwo i szybko!
Do indywidualnych wymagań do wyboru są różne noże.
Odporna, specjalna stal noży dba o ich niewielkie ście­
ranie. System noży jest w dużym stopniu niewrażliwy na
ciała obce, gdyż każdy z noży jest zawieszony oddzielnie.
Wybór
noży
Pielęgnacja trawników
Pielęgnacja pól
golfowych
Pielęgnacja
parków
Pielęgnacja otwartych
terenów zielonych
Koszenie kwiatów
i pastwisk ekologicznych
Zbiór liści
Wertykulacja
Wertykulacja
Pola golfowe/trawniki
Pielęgnacja wybiegów
dla koni
14
wynik bardzo dobry
Ostrzone noże
skrzydełkowe
H77 (seryjne)
Noże
­wertykulacyjne
3 mm
Noże
­wertykulacyjne
2 mm
Ostrzone noże skrzydełkowe H60 z nożami
wertykulacyjnymi
Profihopper
Wybór noży/Jakość
Oszczędność nerwów, czasu i kosztów!
10 zalet: porównajcie sami!
  1. Kosiarka czołowa ze zintegrowanym systemem
zbioru ślimakami transportowymi, szerokość robo­
cza 1,25 metra.
  6.Mniej czasu zużytego na opróżnianie:
koncepcja ugniatania pozwala zmieścić 1.000 litrów
masy w 730 litrowym zbiorniku.
  2. Bezpieczna praca na zboczach z inteligentnym
­napędem wszystkich kół 4WDi.
  7.Odporny system transportowy!
Można zbierać blaszane puszki, końskie odchody
lub różne inne śmieci.
  3. Kompaktowa budowa i 0-promień zawracania.
­Precyzyjna praca aż do narożników bez jazdy po
skoszonym materiale. Zwrotna i szybka w każdym
terenie.
  4.Koszenie przy każdej pogodzie, także w mokrej
trawie. Praca od rana, bez zbędnego oczekiwania!
  5. Wszechstronne zastosowanie przez cały rok:
• Wiosna – wertykulacja
• Lato – koszenie
• Jesień – zbieranie liści
  8.System wymuszonego transportu pracuje bez
­strumienia powietrza, cicho, nie tworzy kurzu, nie
przeszkadza kierowcy, przechodniom i mieszkań­
com, zachowuje przepisy o ochronie środowiska.
  9.Wyładunek na wysokość do 2,1 metra, szybkie
opróżnianie na ciężarówkę lub przyczepę –
­komfortowo, tam, gdzie chcemy.
10.Beznarzędziowa wymiana noży – szybko i łatwo!
15
Profihopper
Dane techniczne
Dane techniczne
Typ
Profihopper PH 1250 zDrive
Profihopper PH 1250 iDrive
Profihopper PH 1250 4WDi
System napędu
hydrostatyczny, napęd 2-kołowy,
2 silniki hydrauliczne
i 2 pompy hydrauliczne
hydrostatyczny, napęd 2-kołowy,
2 silniki hydrauliczne
i 2 pompy hydrauliczne
hydrostatyczny, wszystkie koła,
4 silniki hydrauliczne
i 2 pompy hydrauliczne
Masa
1.050 kg masa własna
1.600 kg dop. masa całkowita
1.070 kg masa własna
1.600 kg dop. masa całkowita
System kierowania
Silnik
Kierowanie dźwigniami;
Zerowe zawracanie
1.100 kg masa własna
1.600 kg dop. masa całkowita
Kierownica; 0-promień zawracania
Lombardini FOCS diesel, chłodzony wodą, 3 cylindry, 1028 ccm, 18 kW (24,5 KM)
Zbiornik paliwa
20 litrów oleju napędowego
Olej hydrauliczny
15 litrów
Hamulce
hydrostatyczny i postojowy
Włączanie kosiarki
Prędkość jazdy
Ogumienie
elektromagnetycznie
Do przodu/do tyłu:
0 do 12 km/h, bezstopniowo
Do przodu: 0 do 12 km/h, bezstopniowo
Do tyłu: 0 do 6 km/h, bezstopniowo
Przód: 20 x 10,00-10 6PR
lub 21 x 11,00-10 4PR lub
20 x 12,00-10 4PR
Tył: 15 x 6,00-6 4PR
Przód: 20 x 10,00-10 6PR lub
21 x 11,00-10 4PR lub
20 x 12,00-10 4PR
Tył: 16 x 6,50-8 4PR
Wymiary
Długość: 2,785 metra · Szerokość: 1,482 metra · Wysokość: 1,994 metra
Szerokość robocza: 1,25 metra, rotor z 72 (36 par) nożami skrzydełkowymi długimi H77 ostrzonymi i/lun
36 nożami wertykulacyjnymi · centralne, bezstopniowe ustawianie wysokości roboczej,
koła podporowe: 8 x 3.00-4-4 PR wzmocnione tkaniną kewlarową · Walec podporowy tylny,
hydrauliczne podnoszenie kosiarki, zespół mulczujący
Zespół tnący
Ślimak poprzeczny i podłużny z zabezpieczeniem przeciążeniowym
Pojemność zbiornika: 730 litrów, ugniecione (odpowiada ponad 1.000 litrów skoszonej masy)
Hydrauliczne opróżnianie na wysokość do 2,10 metra, akustyczny wskaźnik stanu napełnienia
System zbioru
Ilustracje, treść oraz dane techniczne są niezobowiązujące! Ilustracje maszyny mogą odbiegać w zależności od przepisów obowiązujących w różnych
krajach. Przepisowe wyposażenie do jazdy po drogach, patrz instrukcja obsługi.
Maszynami AMAZONE pielęgnującymi krajobraz i komunalnymi zarabia się pieniądze!
Kosiarka Grasshopper
do trawy, z dolnym
opróżnianiem zbiornika
Kosiarka Grasshopper
do trawy, z górnym
opróżnianiem zbiornika
Kosiarka do trawy
z dyszlem
Agregat do dosiewania
trawy
Dwutarczowy rozsie­
wacz nawozów ZA-XW,
500 litrów
Rozsiewacz dla służb
zimowych E+S
300 – 1.000 litrów
AMAZONE S.A. Forbach · B.P. 90106 · 17, rue de la Verrerie · F-57602 Forbach Cedex
tel. +33 (0)3 87 84 65 70 · fax +33 (0)3 87 84 65 71 · www.amazone.fr · [email protected]
AMAZONE Polska · Michał Wojciechowski · ul. W. Witosa 18 · 63-000 Środa Wlkp
tel./fax 061/2852461 · tel. kom 0504022342 · E-Mail: [email protected]
AMAZONE Polska · Andrzej Borowiec · Rozdoły 1 · 22-424 Sitno · woj. lubelskie
tel./fax 084 6111261 · tel. kom. 0 602 573 427 · E-Mail: [email protected]
MI 3918 (pl_PL) 01.13
Printed in Germany
www.amazone.fr
www.amazone.pl
E-Mail: [email protected]

Podobne dokumenty

Rozsiewacze

Rozsiewacze Niezawodny i niedrogi Jednotarczowy rozsiewacz AMAZONE EK-S służy podczas prac zimowych do aplikacji małych i średnich dawek materiału rozpuszczającego zmrożoną nawierzchnię i poprawiającego przycz...

Bardziej szczegółowo