InSite Prepress Portal 5.0 Customer Quick Start Guide

Komentarze

Transkrypt

InSite Prepress Portal 5.0 Customer Quick Start Guide
InSite Prepress Portal
System
Wersja 5.0
Skrócona instrukcja obsługi dla użytkownika
Polski
731-00089G-PL, wer. B
Prawa autorskie
© Kodak, 2007. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Creo i eCentral są znakami towarowymi firmy Kodak.
Adobe, Acrobat, Adobe Illustrator, Distiller, Photoshop, PostScript oraz PageMaker są znakami towarowymi firmy
Adobe Systems Incorporated.
Apple, iMac, Power Macintosh, Mac OS, AppleShare, AppleTalk, TrueType, ImageWriter oraz LaserWriter
są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Apple Computer, Inc. Macintosh jest znakiem towarowym firmy
Apple Computer, Inc., zastrzeżonym w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
PANTONE, Hexachrome, PANTONE Hexachrome oraz PANTONE MATCHING SYSTEM stanowią własność
firmy Pantone Inc.
PEARL, PEARLsetter, PEARLhdp, PEARLdry oraz PEARLgold są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy
Presstek, Inc.
XEROX® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy XEROX CORPORATION.
http://graphics.kodak.com/
Wewnętrzny 731-00089G-PL, wer. B
Ostatnia aktualizacja wrzesień 2007
Ostatnia aktualizacja wrzesień 2007
Prepress Portal 5.0 Skrócona instrukcja obsługi dla użytkownika
Spis treści
Czym jest system Prepress Portal? ...................................................................................................................... 1
Co zostało zmienione w wersji 5.0........................................................................................................................ 1
Logowanie do portalu Prepress Portal.................................................................................................................. 2
Uzyskiwanie pomocy ............................................................................................................................................ 2
Sprawdzanie konfiguracji systemu........................................................................................................................ 3
Zmienianie hasła................................................................................................................................................... 3
Wylogowanie z portalu Prepress Portal ................................................................................................................ 4
Co to są role.......................................................................................................................................................... 4
Przeglądanie zadań .............................................................................................................................................. 5
Wysyłanie plików do drukarni................................................................................................................................ 8
Zgłaszanie do korekty lub żądanie ostatecznej akceptacji ................................................................................... 9
Umieszczanie adnotacji na stronach w usłudze Smart Review .......................................................................... 11
Narzędzia usługi Smart Review .......................................................................................................................... 13
Dołączanie do sesji grupowej ............................................................................................................................. 14
Zgłaszanie poprawek do strony .......................................................................................................................... 15
Zatwierdzanie lub odrzucanie strony .................................................................................................................. 16
Tworzenie użytkowników i grup użytkowników ................................................................................................... 18
Zarządzanie dostępem do zadań........................................................................................................................ 20
Ostatnia aktualizacja wrzesień 2007
Czym jest system Prepress Portal?
System Kodak® InSite™ Prepress Portal jest portalem, który zapewnia
dostęp do środowiska prepressu umożliwiającego drukarniom i ich klientom
obsługę zadań drukowania za pośrednictwem Internetu. Portal Prepress
Portal pomaga efektywnie sporządzać wydruki próbne, wprowadzać korekty
i zatwierdzać dokumenty do druku.
Co zostało zmienione w wersji 5.0
System InSite został przemianowany na InSite Prepress Portal i jest
prostszy w obsłudze. W efekcie niektóre funkcje przeniesiono w inne miejsca.
Jeśli użytkownik zna system InSite 4.5, może skorzystać z poniższej tabeli,
aby zlokalizować ulubione funkcje w systemie Prepress Portal 5.0.
Aby odszukać funkcję
systemu InSite 4.5:
W systemie Prepress Portal
5.0 wykonaj:
Zarządzanie zadaniami
• W widoku Zadania na karcie
Podsumowania danego zadania
kliknij przycisk Edytuj właściwości.
Historia zadań
• W widoku Zadania kliknij kartę
Historia. W obszarze Pokaż
zaznacz opcję Transakcje.
Arkusz informacji o zadaniach
• Aby utworzyć, wyświetlić lub
edytować arkusz informacji
o zadaniu, w widoku Zadania
kliknij kartę Podsumowanie.
• Aby wyświetlić zmiany arkusza
informacji o zadaniach, w widoku
Zadania kliknij kartę Historia.
W obszarze Pokaż zaznacz
opcję Arkusze zadań.
Administracyjne uprawnienia
użytkownika
• Aby tworzyć lub modyfikować
użytkowników bądź przypisywać
role, w widoku Zadania na karcie
Podsumowanie kliknij przycisk
Zarządzaj dostępem.
Ostatnia aktualizacja wrzesień 2007
2
InSite Prepress Portal 5.0 Skrócona instrukcja obsługi dla użytkownika
Logowanie do portalu Prepress Portal
Wymagania wstępne: Użytkownik musi dysponować szybkim połączeniem
z Internetem (64 kb/s lub szybszym).
Aby uzyskać pełną listę obsługiwanych systemów operacyjnych oraz
przeglądarek sieci Web, należy skontaktować się z drukarnią w celu uzyskania
egzemplarza biuletynu technicznego InSite Client Configuration (Konfiguracja
klienta InSite).
Aby zalogować się do portalu Prepress Portal:
1.
Wpisz adres strony głównej portalu Prepress Portal drukarni.
2. Na stronie Logowanie wpisz nazwę użytkownika i hasło oraz
wybierz język.
Domyślnym językiem jest angielski.
3. Kliknij przycisk Zaloguj.
Uzyskiwanie pomocy
Pełne instrukcje wykonywania operacji w programie Prepress Portal znajdują
się w pomocy podręcznej.
Aby wyświetlić pomoc podręczną:
¾ W programie obok swojej nazwy kliknij symbol ?.
Ostatnia aktualizacja wrzesień 2007
3
Sprawdzanie konfiguracji systemu
Można sprawdzić, czy komputer jest skonfigurowany prawidłowo pod kątem
pomyślnego korzystania ze wszystkich funkcji portalu Prepress Portal, np.
wysyłania plików oraz usługi Smart Review służącej do wyświetlania stron
i umieszczania na nich adnotacji.
Portal Prepress Portal uruchomi na komputerze test diagnostyczny, który
sprawdza m.in. wersję zainstalowanej platformy Java i ustawienia proxy.
Wyniki testu zostaną przedstawione użytkownikowi. Jeśli występują jakieś
problemy, można przesłać szczegółowe informacje swojemu administratorowi
systemów za pośrednictwem wiadomości e-mail.
Przy pierwszym logowaniu do systemu Prepress Portal należy sprawdzić
komputer, aby zapewnić zgodność jego konfiguracji z wymaganiami.
Istnieją dwie metody sprawdzania konfiguracji systemu:
• Na stronie Logowanie kliknij opcję Diagnostyka systemu.
• Jeśli zalogowanie się miało już miejsce, w stopce dowolnej strony kliknij
opcję Diagnostyka systemu.
Zmienianie hasła
Drukarnia może wymagać używania silnych haseł podczas logowania się do
oprogramowania Prepress Portal. Bezpieczne hasła mają długość co najmniej
ośmiu znaków i stanowią kombinację różnych rodzajów znaków. Wszyscy
użytkownicy mogą zmieniać swoje własne hasła.
Wskazówki dotyczące tworzenia silnych haseł można znaleźć w systemie
pomocy podręcznej portalu Prepress Portal.
Aby zmienić hasło:
1.
W programie kliknij swoją nazwę.
2. Kliknij przycisk Zmień hasło.
Ostatnia aktualizacja wrzesień 2007
4
InSite Prepress Portal 5.0 Skrócona instrukcja obsługi dla użytkownika
3. W wyświetlonych polach wpisz aktualne hasło oraz nowe hasło.
4. Kliknij przycisk Aktualizuj.
Wylogowanie z portalu Prepress Portal
Aby wylogować się z portalu Prepress Portal:
¾ W programie obok swojej nazwy kliknij symbol X.
Co to są role
Lista operacji, które można wykonać w programie Prepress Portal, zależy
od ról. Role są zestawami uprawnień użytkownika. Na przykład rola Korekta
zawiera uprawnienia do komentowania i pobierania wydruków próbnych
w formacie PDF. Jeśli nie można wykonać operacji opisanej w tym
podręczniku, użytkownik może nie mieć wymaganych ról lub uprawnień.
Należy skontaktować się z drukarnią lub administratorem systemu w celu
uzyskania pomocy.
Ostatnia aktualizacja wrzesień 2007
5
Przeglądanie zadań
Na Stronie głównej użytkownika można wyświetlić przegląd ostatnich zadań.
Aby wyświetlić zadanie:
¾ Kliknij nazwę zadania. Kliknij opcję Wyświetl wszystkie, aby wyświetlić
wszystkie zadania tego klienta, do których masz dostęp.
Każde zadanie ma cztery karty: Podsumowanie, Strony, Pobieranie
plików i Historia. Na każdej z tych kart zadań można wyświetlać różne
informacje o zadaniu i wykonywać różne operacje.
Uwaga: Widoczne karty zależą od uprawnień roli zadania. Jeśli karta Pobieranie
plików jest niewidoczna, rola zadania nie obejmuje uprawnień Pobieranie plików.
Ostatnia aktualizacja wrzesień 2007
6
InSite Prepress Portal 5.0 Skrócona instrukcja obsługi dla użytkownika
Karta Podsumowanie
Zadania są domyślnie otwierane na karcie Podsumowanie. Karta
Podsumowanie zawiera podstawowe informacje na temat zadania, w tym
podsumowanie zatwierdzeń, sygnatury, korektorów, transfer plików, arkusze
informacji, uwagi, kod zadania, kod projektu i datę utworzenia.
Na karcie Podsumowanie można edytować właściwości zadania, zarządzać
uprawnieniami użytkowników, wysyłać pliki i otwierać usługę Smart Review.
Wskazówka: Kliknij te strzałki, aby wyświetlić lub ukryć informacje
dla każdego obszaru.
Ostatnia aktualizacja wrzesień 2007
7
Karta Strony
Kliknij kartę Strony, aby wyświetlić miniatury stron i inne informacje o stronie.
Można zmienić wygląd stron na karcie Strony, filtrując je, zmieniając rozmiar
miniatury lub wybierając widok Galeria, widok Lista lub podgląd HTML.
Na karcie Strony można wysyłać pliki, otwierać usługę Smart Review,
zarządzać grupami stron, pobierać pliki, wykonywać korektę stron
i zatwierdzać odrzucone strony.
Filtruje strony.
Zmienia widok galerii na widok listy lub szybko
wyświetla podgląd strony w formacie HTML.
Określa rozmiar miniatur.
Wybiera stronę, w odniesieniu do której ma być wykonana operacja,
taka jak żądanie akceptacji lub korekty.
Karta Pobieranie plików
Na karcie Pobieranie plików wyświetlane są pliki, które można pobrać.
Karta Historia
Na karcie Historia podane są informacje, kto zmodyfikował strony, jakie
zmiany wprowadzono oraz data i godzina zmian.
Można wyświetlić historię transakcji, wysyłania plików oraz zmian w arkuszu
informacji.
Ostatnia aktualizacja wrzesień 2007
8
InSite Prepress Portal 5.0 Skrócona instrukcja obsługi dla użytkownika
Wysyłanie plików do drukarni
Po wysłaniu plików lub folderów do portalu Prepress Portal są one kopiowane
do folderu zadania na serwerze zadań drukarni.
Wymagania wstępne: Rola zadania użytkownika musi obejmować
uprawnienie Wysyłanie.
Uwaga: Jeśli użytkownik ma uprawnienie Wysyłanie, ale nie może wysyłać plików,
należy się skontaktować z administratorem systemu lub z drukarnią.
Aby wysłać pliki do drukarni:
1.
W widoku Zadania kliknij nazwę zadania, do którego chcesz wysłać pliki.
2. Na karcie Podsumowanie kliknij przycisk Wyślij pliki.
3. Przeciągnij pliki lub foldery, które chcesz dodać, z pulpitu (lub sieci)
do pola Pliki do wysłania lub poszukaj folderów i plików.
Przeglądaj, aby
zlokalizować
foldery i pliki.
4. W razie potrzeby wpisz nazwę dla wysyłanego pliku i wpisz uwagę
opisującą wysyłanie. Uwaga pojawi się na karcie Podsumowanie zadania
oraz w wiadomości e-mail wysyłanej do użytkowników, którzy zostaną
powiadomieni o wysyłaniu plików.
5. Kliknij przycisk Wysyłanie.
6. Gdy wysyłanie zakończy się, wyświetlone zostanie okno
Przetwarzanie wysyłania. Możesz zamknąć okno, a przetwarzanie
będzie kontynuowane.
Ostatnia aktualizacja wrzesień 2007
9
Zgłaszanie do korekty lub żądanie ostatecznej
akceptacji
Na karcie Strony można wybrać konkretnych użytkowników, którzy mają
wykonać korektę poszczególnych stron lub zatwierdzić je do druku.
Aby zażądać korekty lub ostatecznej akceptacji:
1.
W widoku Zadania zlokalizuj odpowiednie zadanie i kliknij kartę Strony.
2. Kliknij opcję Zaznacz poniżej stron, które chcesz oznaczyć jako poddane
korekcie lub które chcesz ostatecznie zatwierdzić, lub kliknij opcję
Zaznacz wszystko.
3. Kliknij przycisk Zgłoś do zatwierdzenia.
Ostatnia aktualizacja wrzesień 2007
10
InSite Prepress Portal 5.0 Skrócona instrukcja obsługi dla użytkownika
4. Zaznacz osoby lub grupy, którym chcesz przedłożyć strony do korekty
lub do ostatecznego zatwierdzenia. Aby zmienić typ korekty, kliknij
etykietę korekty.
Astrid może jedynie
wykonać korektę
stron. Adrien musi
zatwierdzić strony.
Kliknij etykietę
korekty, aby
zmienić typ
korekty.
5. Kliknij przycisk Zgłoś do zatwierdzenia.
W widoku Lista na karcie Strony widać teraz, do kogo zgłoszono
poszczególne strony do korekty lub ostatecznego zatwierdzenia.
Ostatnia aktualizacja wrzesień 2007
11
Umieszczanie adnotacji na stronach w usłudze
Smart Review
Jeśli użytkownik otrzyma pocztą e-mail powiadomienie o wezwaniu do
wykonania korekty lub do zaakceptowania stron, powinien kliknąć łącze
w wiadomości e-mail i zalogować się do systemu Prepress Portal. Pojawi
się karta Strony zadania. Kliknij opcję Smart Review lub kliknij miniaturę
obrazu.
Zaznacz stronę do korekty, a następnie kliknij opcję
Smart Review, lub po prostu kliknij miniaturę strony.
Ostatnia aktualizacja wrzesień 2007
12
InSite Prepress Portal 5.0 Skrócona instrukcja obsługi dla użytkownika
Kliknij przycisk Zamknij,
aby zakończyć sesję
usługi Smart Review.
Wybierz
widok
miniatur
lub listy.
Jeśli wykonujesz
korektę strony i należy
wprowadzić poprawki,
kliknij opcję Odrzuć.
Zadokuj lub
oddokuj
listę stron.
Aby wyświetlić inną
stronę, kliknij jej
miniaturę.
Aby zaznaczyć,
że korekta lub strona
jest dobra, kliknij opcję
Zatwierdź stronę.
Użyj narzędzi nawigacji, aby powiększać,
przesuwać lub obracać obraz oraz przełączać
się między stronami.
Uwaga: To jest sesja indywidualna usługi Smart Review.
Ostatnia aktualizacja wrzesień 2007
Jeśli poprawki są
niezbędne, należy
oznaczyć zmiany
za pomocą narzędzi
do komentowania.
Kliknij panel miniatur,
aby szybko poruszać
się po stronie.
13
Narzędzia usługi Smart Review
Dostępne narzędzia do komentowania zależą od uprawnień roli zadania.
Jeśli narzędzie, którego chcesz użyć, jest niedostępne, upewnij się,
że Twoja rola zadania obejmuje uprawnienie Komentowanie.
Narzędzia do komentowania
Narzędzia do komentowania są wyświetlane po prawej stronie, gdy zostanie
uruchomiona usługa Smart Review. Szare wyróżnienie oznacza, że narzędzie
jest używane.
Przesuwanie paska narzędzi adnotacji
Przesuwanie strony
Powiększenie obszaru strony
Zmniejszenie obszaru strony
Utworzenie adnotacji tekstowej
Dodanie znacznika tekstowego
Rysowanie kształtu swobodnego
Rysowanie linii prostej
Rysowanie prostokąta
Rysowanie okręgu lub elipsy
Pomiar przy użyciu linijki
Pomiar obszaru prostokątnego
Umiejscowienie prowadnicy poziomej
Umiejscowienie prowadnicy pionowej
Pomiar gęstości koloru
Narzędzia nawigacji
Narzędzia nawigacji wyświetlane są poniżej ekranu Smart Review, chyba że
wykorzystywany jest tryb pełnoekranowy. Aby wyświetlić narzędzia nawigacji
w trybie pełnoekranowym, porusz myszą.
Wersjonowanie
(tylko Prinergy)
Obracanie obrazu
Porównanie
Dopasowanie strony
dwóch stron
do szerokości ekranu
Przejście do
poprzedniej lub
Wyświetlenie
Powiększenie do 800%
następnej strony
informacji o stronie
Najlepsze
Wyświetlenie
pojedynczej strony lub dopasowanie
do ekranu
trybu rozszerzonego
Wyświetlenie strony
Otwarcie Menedżera adnotacji
w rozmiarze rzeczywistym
Włączenie lub
wyłączenie
separacji kolorów
Przełączanie
między trybem
pełnoekranowym
a wyświetlaniem
w oknie
Ostatnia aktualizacja wrzesień 2007
14
InSite Prepress Portal 5.0 Skrócona instrukcja obsługi dla użytkownika
Dołączanie do sesji grupowej
Gdy kilka osób wykonuje jednocześnie korektę tej samej strony, mówi się
o sesji grupowej. Liczba użytkowników korzystających z usługi Smart Review,
którzy aktualnie wyświetlają dane zadanie, pojawia się w na prawo od paska
narzędzia Smart Review. W dowolnym momencie można się dołączyć do sesji
pracy grupowej.
Uwaga: Ikona obok nazwy osoby wykonującej korektę sygnalizuje, czy osoba
ta używa skalibrowanego monitora:
Monitor osoby wykonującej korektę ma skalibrowane kolory.
Monitor osoby wykonującej korektę nie ma skalibrowanych kolorów.
Aby dołączyć do sesji grupowej lub opuścić ją:
1.
Wykonaj jedną z następujących czynności:
• W prawym górnym rogu ekranu Smart Review kliknij ikonę
Menedżer grupy.
• Z menu Okno wybierz polecenie Menedżer grupy.
2. Kliknij opcję Dołącz do sesji.
3. Aby opuścić sesję, kliknij opcję Opuść sesję.
Wskazówka: Aby otworzyć okno rozmowy, z menu Okno wybierz
polecenie Rozmowa.
Ostatnia aktualizacja wrzesień 2007
15
Zgłaszanie poprawek do strony
Jeżeli stronę można poprawić, należy umieścić na niej adnotacje w usłudze
Smart Review i zażądać wprowadzenia poprawek. Aby zatwierdzić lub
odrzucić stronę, patrz strona 16.
Wymagania wstępne: Aby można było zgłaszać poprawki, rola zadania
użytkownika musi zawierać uprawnienie Akceptowanie.
Aby zgłosić poprawki do strony:
1.
W usłudze Smart Review kliknij opcję Odrzuć stronę.
2. Wprowadź komentarze wyjaśniające żądane poprawki.
3. Kliknij przycisk OK.
Uwaga: Po zgłoszeniu poprawek do strony zostaje wysłane powiadomienie
pocztą e-mail do wszystkich osób, które zażądały wysyłania im takich
powiadomień.
Ostatnia aktualizacja wrzesień 2007
16
InSite Prepress Portal 5.0 Skrócona instrukcja obsługi dla użytkownika
Zatwierdzanie lub odrzucanie strony
Kiedy strona jest przygotowana do druku, można ją zatwierdzić. Stronę należy
odrzucić, jeżeli występują na niej błędy, których prawdopodobnie nie można
będzie usunąć. Aby zgłosić poprawki do strony, patrz poprzednia sekcja.
Wymagania wstępne: Rola zadania użytkownika musi zawierać
uprawnienie Ostateczne akceptowanie, aby użytkownik mógł akceptować
lub odrzucać strony.
Aby zatwierdzić lub odrzucić stronę:
1.
Na karcie Podsumowanie kliknij kartę Strony.
2. Kliknij opcję Zaznacz poniżej stron, które chcesz zaakceptować lub
odrzucić, lub kliknij opcję Zaznacz wszystko.
3. Kliknij opcję Zaakceptuj lub Odrzuć.
Uwaga: Możesz także kliknąć opcję Zatwierdź stronę lub Odrzuć stronę
w usłudze Smart Review.
Ostatnia aktualizacja wrzesień 2007
17
4. Wykonaj jedną z następujących czynności:
• Aby zaakceptować strony, wybierz opcję Zatwierdź
ostatecznie strony.
• Aby odrzucić strony, wybierz opcję Odrzuć strony.
W razie potrzeby dodaj komentarz lub zmień wybraną stronę.
Kliknij przycisk OK.
Uwaga: Gdy strona zostanie zaakceptowana lub odrzucona, zostanie wysłane
powiadomienie pocztą e-mail do wszystkich osób, które zażądały wysyłania im
takich powiadomień.
Ostatnia aktualizacja wrzesień 2007
18
InSite Prepress Portal 5.0 Skrócona instrukcja obsługi dla użytkownika
Tworzenie użytkowników i grup użytkowników
Dla każdej osoby, która będzie korzystać z portalu Prepress Portal,
należy utworzyć profil użytkownika. Umożliwia to dokładne śledzenie prac
wykonanych przez poszczególne osoby w ramach konkretnego zadania.
Tworzenie grup usprawnia proces przyznawania dostępu do zadań i zlecenia
korekty innym użytkownikom w sytuacji, gdy nad zadaniami pracuje wiele osób
pełniących rozmaite role i mających różne zakresy odpowiedzialności. Jeżeli
np. istnieje jedna grupa użytkowników, którzy tylko dokonują korekty stron,
utwórz grupę Tylko korekta.
Użytkownik klienta może należeć do więcej niż jednej grupy. Osoba tworząca
użytkownika lub grupę użytkowników określa role. W dowolnej chwili można
dodać, zmienić lub usunąć role użytkownika.
Aby utworzyć nowego użytkownika:
1.
Kliknij opcję Administracja.
2. Kliknij przycisk Utwórz użytkownika.
Ostatnia aktualizacja wrzesień 2007
19
3. Wprowadź dane użytkownika i przypisz mu role. W razie potrzeby określ
datę ważności i dostęp do zadania, a następnie kliknij przycisk Utwórz.
Ważne: Zawsze należy wypełnić pola oznaczone czerwoną gwiazdką (*).
Każdy użytkownik musi mieć na formularzu ważny adres e-mail.
Aby utworzyć nową grupę użytkowników:
1.
Kliknij opcję Administracja.
2. Kliknij przycisk Utwórz grupę użytkowników.
Ostatnia aktualizacja wrzesień 2007
20
InSite Prepress Portal 5.0 Skrócona instrukcja obsługi dla użytkownika
3. Wpisz nazwę grupy, wybierz jej członków i przypisz odpowiednie role.
Kliknij przycisk Utwórz.
Ważne: Zawsze należy wypełnić pola oznaczone czerwoną gwiazdką (*).
Każdy użytkownik musi mieć na formularzu ważny adres e-mail.
Zarządzanie dostępem do zadań
Można określać, kto może pracować nad zadaniami. Można ograniczyć
dostęp konkretnego użytkownika do konkretnych zadań. W tym celu zarządza
się dostępem.
Aby dodać dostęp do konkretnego zadania:
1.
W widoku Strona główna zadań kliknij odpowiednie zadanie.
2. Na karcie Podsumowanie kliknij przycisk Zarządzaj dostępem.
3. W obszarze Rola zadania użytkownika zmień rolę na Korektor.
Kliknij nazwę roli,
aby wyświetlić listę
dostępnych ról.
4. Kliknij przycisk Zastosuj.
Ostatnia aktualizacja wrzesień 2007

Podobne dokumenty