Program XXII-ich Artystycznych Konfrontacji Esperanckich ARKONES

Transkrypt

Program XXII-ich Artystycznych Konfrontacji Esperanckich ARKONES
Niedziela
8.00 – 8.50
9.00 – 9.50
9.00 – 10.30
9.50 – 10.40
10.40 – 11.30
11.35 – 12.05
12.15 – 13.00
12.15 – 13.05
13.05 – 13.50
14.00 – 14.45
15.00
„Pieśni Wileńskiego Getta” – Tomasz Chmielik (Alhambra)
„Iran – nieznany kontynent” – Reza Torabi (Iran) - tytuł prelekcji ma
oddać zarówno ignorancję Europejczyków w stosunku do tego kraju „na
drugim końcu świata”, jak i bogactwo jego kultur i tradycji kulturowych
liczących prawie cztery tysiące lat (Alhambra)
„‘Właściwa liczba’ oraz inne drogi do stagnacji ruchu esperanckiego”
- Lu Wunsch-Rolshoven (Niemcy) – elitarny intelektualista organizujący
juŜ od wielu lat wyborne spotkania esperanckie przedstawia na swój nieco
prowokujący sposób problemy istotne dla przyszłości ruchu
esperanckiego i jak zwykle zmusza do przewartościowywania
rozpowszechnionych stereotypów (Posejdono)
Koncert Afrika Umba - występy esperanckiego zespołu składającego się
ze studentów Międzynarodowego Studium Turystyki w Bydgoszczy.
Członkowie zespołu pochodzą z: Kamerunu, Nigerii, Senegalu, Tanzanii i
Zimbabwe. (Apolono)
„Spontaniczność a planowanie w ewolucji esperanta” – Ilona Koutny uznany autorytet w interlingwistyce, członek Akademii Esperanckiej i
wielu innych gremiów naukowych, zapraszana na odczyty na wielu
kontynentach – porusza temat niezwykle frapujący i być moŜe
fundamentalny dla prawidłowego rozumienia procesów i zjawisk
zachodzących w języku planowym, jakim jest esperanto. (Alhambra)
IX Konkurs Oratorski (Apolono)
„Mariawici i esperanto” – Katarzyna Tempczyk - autorka wydanej po
polsku ksiąŜki “Czy święci mówią w Esperanto?” wraca tu do tematu,
który poruszała parę lat temu w czasopiśmie “Pola Esperantisto”
(Apolono)
„Spomenka Stimec – wielka dama literatury esperanckiej” – Tomasz
Chmielik (Posejdono)
„Ameryka Południowa” – Ksenia Prilepskaja (Rosja) (Apolono)
Spotkanie autorskie z utalentowaną polską poetką piszącą takŜe po
esperancku - Urszulą Zyburą (Apolono)
Zakończenie
Nasi patroni:
Prezydent Miasta Poznania – Ryszard Grobelny
Program XXII-ich Artystycznych Konfrontacji
Esperanckich ARKONES
Poznań 21.09-23.09.2007
Piątek
16.00
16.00 –16.45
Rejestracja uczestników
Spotkanie z Andrzejem Grzębowskim nt. turystyki esperanckiej.
(Alhambra)
17.00 –17.45 Nowa koncepcja Centrum Ludwika Zamenhofa w Białymstoku –
Jarosław Parzyszek (Alhambra)
17.00
Wystawa fotogramów Andrzeja Sochackiego: “Polska w obrazach”
(Manĝejo)
18.00 – 19.00 „Komunikacja bez przemocy” – Jerzy Rządzki - odczyt wybitnego
polskiego terapeuty poświęcony komunikacji interpersonalnej (Alhambra)
18.00
Otwarcie kiermaszu ksiąŜek esperanckich – Paweł Janowczyk (Hall)
18.00
Rozpoczęcie pracy grupy zajęciowej ze sztuk plastycznych – Tamara
Malkowskaja (Rosja) (Bamberka)
19.00 – 19.45 Oficjalna inauguracja Arkonesu – poprowadzą ElŜbieta Malik i Tobiasz
Kaźmierski, występ muzyczny Zuzanny Kornickiej, wystąpienie Haliny
Komar – przewodniczącej Polskiego Związku Esperantystów i Aleksandra
Sosny – wiceprezydenta Białegostoku (Apolono)
20.00 - ?
Koncerty: Anjo Amika (Węgry) - „De ‘Por vidi la mondon’ ĝis ‘Bela
Revo’ + kelkaj kantoj el preparata nova KD” - w repertuarze artystki
znajdują się ludowe piosenki węgierskie, włoskie, greckie i inne oraz
pieśni religijne z róŜnych krajów, Jerzy Handzlik – „Bardo sen barbo”
Marteno Miniĥ (Słowacja) – rap w esperanto, zabawa karaoke
prowadzona przez Leszka Dobrowolskiego (Apolono).
18.00
AKF -Arkonesowy Klub Filmowy – filmy prezentuje Marek Blahuŝ
(wbrew narodowości prowadzącego w repertuarze nie znajdą się “czeskie
komedie”). Po raz pierwszy Marek prowadził filmotekę w 2006 r., i to tak
dobrze, Ŝe na prośbę i ku radości wielu uczestników postanowiono
utrzymać ten punkt programu jako tradycyjny AKF. (Marso)
Równolegle z programem:
W sali Marso – Prezentacja filmów esperanckich.
W sali Bamberka Tamara Malkowskaja poprowadzi grupę zajęciową ze sztuk
plastycznych.
O godzinie 18 przy al. Niepodległości 8a rozpocznie się konferencja KolejarzyEsperantystów z uczestnictwem Delegatów Światowej Organizacji KolejarzyEsperantystów. Organizatorem konferencji jest Wiesław Libner (tel. 601703231).
Sobota
www.arkones.org
8.00 – 8.50
„Komunikacja z autystami”- Judita Rey Hudeĉek (Chorwacja)
(Posejdono)
9.00 – 9.45
9.00 – 9.50
9.50 – 10.40
9.55 – 10.40
10.00 – 11.35
10.50
10.50 – 11.35
11.40 – 12.40
11.45 – 12.45
12.45 – 12.50
12.50 – 13.45
12.50 – 13.40
13.00 – 13.30
13.35 – 14.30
13.40 – 14.30
13.45 – 14.30
14.30 – 15.15
„Pisarze słowiańscy w literaturze esperanckiej” - Tomasz Chmielik
(Posejdono)
O projekcie nowego podręcznika języka esperanto – spotkanie z
autorem Edwardem Malewiczem (Prozerpina)
Spotkanie członków i zainteresowanych działalnością ILEI
(Międzynarodowej Ligi Nauczycieli Esperanta). Prelekcja o
działalności ILEI w Polsce – Magdalena Tatara (Posejdono)
„Psychologiczne reakcje na Esperanto” – Claude Piron (Szwajcaria) dobrze znany francuskojęzyczny psycholog i esperanckojęzyczny pisarz
interpretuje tu swoje osobiste doświadczenia (Prozerpina)
„Magiczna Nowosądecczyzna” i „Japońskie impresje” – Halina
Komar i Jolanta Kieres (Alhambra)
Spotkanie Skautowej Ligi Esperanckiej – poprowadzi Sebastian
Cyprych (Prozerpina)
„[email protected] (Esperanto W Internecie) – projekty zrealizowane i plany na
przyszłość” – Peter Balaĵ (Słowacja) (Posejdono)
„Władca Pierścieni (Tolkien w Esperanto)” – Aleksander Korĵenkov
(Rosja) - odczyt w powiązaniu z drugim juŜ wydaniem sławnej trylogii
Tolkiena – pierwsze wydanie rozeszło się w ciągu paru lat, czyli “jak
ciepłe bułeczki” (jak na realia esperanckie i cenę) (Posejdono)
„Od efektywnej komunikacji po udaną informację, zaproszenie do
dyskusji” – Barbara Pietrzak - Sekretarz Generalna Światowego Związku
Esperantystów oraz „Nowości ze Światowego Związku Esperantystów”
(wraz z Osmo Bullerem - Finlandia) (Alhambra)
Oficjalne wystąpienie wiceprezydenta Białegostoku Aleksandra
Sosny (Alhambra)
Ruch młodzieŜowy i imprezy esperanckie w obiektywie kamery –
Ireneusz Bobrzak (Apolono)
„Kulminacja zielonej utopii – dzień, w którym Esperanto zwycięŜy w
Unii Europejskiej” - Iŝtvan Ertl (Węgry) - pastiszowa prognoza byłego
redaktora naczelnego miesięcznika “Esperanto” w oparciu o jego obecne
kilkuletnie doświadczenia jako zawodowego tłumacza Unii Europejskiej.
(Alhambra)
Spotkanie Światowej Federacji Kolejarzy-Esperantystów.
Zaproszenie do Poznania na Światowy Kongres Kolejarzy.
(Posejdono)
Prezentacja Esperanckich wydawnictw i gazet – prowadzi Zbigniew
Kornicki (Prozerpina)
„Metodyka nauczania esperanta” – Zofia Korody (Węgry)- wykład
wiceprzewodniczącej ILEI (Międzynarodowej Ligi Nauczycieli
Esperanta) (Alhambra)
Spotkanie autorskie z Claudem Pironem (Szwajcaria) - popularnym
esperanckim pisarzem, m. in. autorem bestsellerowych ksiąŜek “Gerda
malaperis” i “Bona lingvo” (Posejdono)
Przerwa obiadowa
15.15 – 16.15 „Ponownie o prasie i czasopismach esperanckich” – Aleksander
Korĵenkov (Rosja) (Alhambra)
15.15 – 16.00 „Erotyka w literaturze esperanckiej” – Lidia Ligęza - autorka
opracowania jest piszącą po esperancku poetką z Krakowa, a wśród
rozlicznych jej tomików poetyckich co najmniej jeden moŜna określić
jako poświęcony poezji miłosnej (Prozerpina)
16.00 – 17.25 Quiz esperancki - poprowadzi Marian Zdankowski (Posejdono)
16. 05 – 17.00 Norma językowa a akcent w złoŜonych wyrazach – Ryszard Rokicki –
prelekcja lingwistyczna (Prozerpina)
16.20 – 17.20 „Wielcy uwielbiają cyfry” Saint-Exupéry + Mickiewicz, Słowacki,
Tagore, Privat i inni – poetycki spektakl Marii Majerczak (Alhambra)
17.05 – 17.55 „Esperanto metodą bezpośrednią” – Stano Marĉek (Słowacja) autorska prezentacja bestsellerowego podręcznika do nauki esperanta
wydanego juŜ w wielu wersjach językowych. Wydaną w tym roku polską
wersję przygotował Stanisław Mandrak. – Stano Marĉek (Prozerpina)
17.30 – 17.55 „Nova elbuŝigaro” – spektakl Jarlo Martelmonto (Szwecja) - premiera
sceniczna utworu w konwencji poezji konkretnej. Autor Jarl Hammarberg
jest cenionym w Szwecji reprezentantem tego nurtu poetyckiego,
korzysta ze stypendium szwedzkiego ministerstwa kultury. Jest takŜe
członkiem sekcji esperanckiej światowego Pen-Clubu. W prezentacji
udział bierze autor i międzynarodowa grupa aktorów-amatorów.
(Alhambra)
18.00 – 19.20 Dyskusja panelowa „Wyzwania związane z organizacją Światowego
Kongresy Esperantystów w Białymstoku” - prowadzi Ireneusz Bobrzak
(Apolono)
18.00 – 19.00 „Komunikacja bez przemocy” – warsztaty – Jerzy Rządzki (Prozerpina)
19.30 – 20.25 Benefis Tomasza Chmielika – prowadzi Lidia Ligęza i Jerzy Handzlik benefis sławnego tłumacza i pisarza z okazji 35-lecia działalności w
Esperancji. (Apolono)
20.30
Tradycyjny Arkonesowy WIECZÓR MIODOWY - prowadzi ElŜbieta
Malik (Apolono)
Zuzanna Kornicka - recital - Od ponad dziesięciu lat swoim głębokim
kontraltem urzeka uczestników imprezy (Apolono)
Jean-Marc Leclerq – JoMo (Francja) – koncert - jedna z
najjaśniejszych gwiazd na esperanckim niebie. Jego koncerty zawsze się
udają i podobają nie tylko esperanckiej publice. JoMo jest rekordzistą
Guinessa jeśli chodzi o liczbę języków, w których śpiewa. W jego
repertuarze są takŜe polskie utwory. (Apolono)
Kim J. Hendriksen – nocny koncert - równie znana postać. Występował
w esperanckich zespołach: Amplifiki, Esperanto Desperado a obecnie
Hotel Desperado. Podobnie, jak w przypadku JoMo, jego osobowość
muzyczna jest podstawą sukcesów całej grupy. Po raz pierwszy wystąpi na
Arkonesie (Apolono)

Podobne dokumenty