childrenshealthcareofatlanta

Komentarze

Transkrypt

childrenshealthcareofatlanta
1
Projekt „...FORGOTTEN BY WORLD” powstał dzięki współpracy LAMBRE Foundation oraz Stowarzyszenia EXPATRIA.
Проект „... FORGOTTEN BY WORLD ” был создан фондом LAMBRE Foundation в сотрудничестве с oбъединением Expatria.
Project „...FORGOTTEN BY WORLD” was created in cooperation of LAMBRE Foundation and Association Expatria.
pl
Nasza fundacja działa od 2009 r. Swoją pomoc kierujemy przede wszystkim do dzieci, które los pozostawił bez odpowiedniej opieki. Skupiamy się na problemach medycznych, którym współczesna
medycyna może zaradzić. Staramy się swoim działaniem naprawiać krzywdy, jakimi los potraktował
najmłodszych, którzy mają utrudniony dostęp do służby zdrowia. Pragniemy zająć się losem tych dzieci, staramy się, aby uzyskały należytą pomoc medyczną, ale także chcemy dać im odrobinę miłości,
poczucia bezpieczeństwa i troski.
Działamy „po sąsiedzku” - obecnie głównie na Ukrainie, Białorusi i Mołdawii, gdzie system opieki medycznej nie działa prawidłowo. Kraje te, w sąsiedztwie bogatej Europy, nie radzą sobie z opieką nad najmłodszymi. Wynika to przede wszystkim z ubóstwa, niskiego poziomu wykształcenia medycznego, niewydolności systemu opieki zdrowotnej, a ostatnio także z powodu konfliktów zbrojnych.
W marcu 2015 r. nasza fundacja otrzymała status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP). Jest to status
będący potwierdzeniem zaufania Państwa polskiego do fundacji i pozwalający zbierać 1% z podatków
innych na działalność statutową fundacji. Taki tytuł to duży prestiż, ale także i duża odpowiedzialność,
w związku z czym będziemy dokładać wszelkich starań, aby udowadniać, że na to zaufanie zasługujemy.
pl
Expatria to warszawskie Stowarzyszenie zajmujące się finansowaniem pomocy medycznej
dla chorych dzieci o polskich korzeniach mieszkających w państwach byłego ZSRR. Stowarzyszenie założyła w 2003 r. doktor Jadwiga Wojtczak – lekarz z ponad 40-letnią praktyką
medyczną, która zdobywała doświadczenie lekarskie w Europie, Afryce i Ameryce Północnej. Lekarz, wykładowca uniwersytecki, społecznik, odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej oraz Orderem Uśmiechu.
Ze względu na bliskość oraz rozmiary polskiej diaspory, szczególną uwagę poświęcamy
Białorusi i Ukrainie. Stamtąd pochodzi większość naszych pacjentów, ale docieramy i dalej:
finansujemy leczenie dzieci, mieszkających w państwach położonych jeszcze bardziej na
wschodzie. Zgłaszają się do nas rodzice i opiekunowie dzieci niemal ze wszystkich państw
dawnego ZSRR. Na tych terenach żyje według różnych szacunków między 1,5 a 2,5 miliona
Polaków. W 2014 r. zaostrzenie sytuacji na wschodniej Ukrainie spowodowało, że zdecydowaliśmy się pomagać również dzieciom ze strefy konfliktu.
Od 2005 r. mamy status Organizacji Pożytku Publicznego.
ru
Наш фонд работает с 2009 года. Деятельность фонда направлена, прежде всего, на оказание помощи детям, брошенным на произвол судьбы. Мы стараемся помочь в решении их проблем со
здоровьем, с которыми можно справиться благодаря современной медицине. Стремимся исправить вред, нанесенный малышам, имеющим ограниченный доступ к системе здравоохранения.
Мы принимаем участие в судьбе этих детей, стараясь обеспечить им надлежащую медицинскую
помощь. А также стремимся подарить им немного любви, заботы и ощущения безопасности.
Помогаем «по-соседски» - на данный момент наша деятельность направлена, в основном, на
помощь детям из Украины, Беларуси и Молдавии, где система здравоохранения работает неудовлетворительно. Эти страны, соседствующие с богатой Европой, не справляются с опекой над
детьми. Прежде всего, это связано с малой обеспеченностью, низким уровнем медицинского
образования, неэффективностью системы здравоохранения, а в последнее время, с военными
конфликтами.
Наш фонд в марте 2015 года получил статус организации общественного блага (OPP). В Польше такой статус подтверждает доверие польского государства и позволяет Фонду принимать от
желающих помощь на свою уставную деятельность в виде 1% от суммы их налогов. Это большая
честь, но также и огромная ответственность, поэтому мы будем стараться оправдать это доверие.
ru
Expatria - это варшавское объединение, которое занимается финансированием медицинской помощи больным детям, имеющим польские корни, проживающим на территории стран бывшего СССР. Объединение основала в 2003 году доктор Ядвига Войтчак– врач с 40-летней медицинской практикой, которая свой опыт получала в Европе,
Африке и Северной Америке. Врач, преподаватель в университете, общественный
деятель, она награждена Кавалерским Крестом Ордена Заслуг перед Республикой
Польша и Орденом Улыбки.
Объединение в связи с близостью и размером польской диаспоры, особое внимание
уделяет Беларуси и Украине. Оттуда и большинство наших пациентов, но мы добираемся и в более отдаленные регионы, финансируем лечение детей, которые проживают еще дальше на восток от Польши. Обращаются к нам родители и опекуны детей
практически со всех стран бывшего СССР. На этой территории по разным подсчетам
проживает от 1.5 до 2.5 миллионов поляков. В 2014 году ухудшение ситуации в восточной Украине стало причиной того, что мы приняли решение помогать также детям,
находящимся в зоне конфликта.
Мы имеем статус организации общественного блага (OPP) с 2005 года.
en
Our foundation is active since 2009. We direct our assistance primarily at children, that were left without proper care in their life. We focus on medical issues that can be treated by modern medicine. We
strive to fix the harms unjustly suffered by young ones who do not have easy access to healthcare. We
wish to take care of the fate of those kids, and make sure that they receive proper medical help, but
also want to give them a grain of live, feeling of safety, and attention.
We act „as neighbors“ - our efforts are currently focused on Ukraine, Belarus, and Moldova, where the
healthcare system does not function correctly. Those countries that border the richer Europe does not
manage to take care of the youngest. This is primarily the result of poverty, low level of medical education, low capacities of the healthcare system and recently as a result of armed conflicts.
In March, our foundation received a status of a Public benefit organization (Polish: Organizacja Pożytku
Publicznego, OPP), which confirms the trust that Polish society puts in our organization and also allows
to collect 1% of people’s taxes for our activities within our charter. Such a title is a big prestige, with
which comes a big responsibility.
en
Expatria is an association in Warsaw that helps financing medical help for sick children
of Polish descendants living in countries of former Soviet Union. The association was
launched in 2003 by Jadwiga Wojtczak – a doctor with over 40 years of medical practice,
who gained her experience in Europe, Africa and North America. She is currently a doctor,
lecturer in university, social worker, ordered with Knight’s Cross - Order of Merit of the
Republic of Poland and Order of the Smile.
Due to the nearness and the size of the Polish diaspora, the Association pays special attention to Belarus and Ukraine. Most of our patients come from there, but we reach and
finance treatment of children living further in the East. We get applications from parents
and guardians from almost all countries of former Soviet Union. On those territories live,
according to different estimations, between 1.5 and 2.5 million of Poles. In 2014, the exacerbation of the situation in Eastern Ukraine became a reason why we decided to help also
children from the conflict zone.
We’ve been registered as a Public Benefit Organization (OPP) since 2005.
JAK DZIAŁAMY: / КАКИМ ОБРАЗОМ МЫ РАБОТАЕМ: / WHAT WE DO:
pl
Pomagamy indywidualnym osobom, domom dziecka, szpitalom, które ze względu na brak środków zmuszone są liczyć na naszą pomoc. Organizujemy konsultacje medyczne z najlepszymi lekarzami specjalizującymi się w danym schorzeniu, kupujemy niezbędny sprzęt medyczny, finansujemy diagnostykę szpitalną, hospitalizację, zabiegi i operacje, pokrywamy koszty długotrwałego leczenia farmakologicznego,
monitorujemy też postępy w leczeniu po powrocie dziecka do kraju, z którego pochodzi.
Leczenie dzieci organizujemy w Polsce. Nasi lekarze na podstawie dostarczonej przez rodziców bądź opiekunów dokumentacji medycznej wybierają najlepsze placówki specjalizujące się w danym schorzeniu.
Dzieci są zapraszane do Polski, gdzie w ustalonym terminie przechodzą diagnostykę, konsultacje lekarskie czy operacje.
Nie zatrudniamy etatowych pracowników. Wszyscy, którzy z nami współpracują, działają jako wolontariusze i czerpią ogromną satysfakcję ze świadomości, że dzięki ich wysiłkom czyjeś życie może się odmienić
na lepsze. Dzięki takiej postawie 100% zebranych funduszy możemy przeznaczać na pomoc dzieciom.
ru
Помогаем частным лицам, детским домам, больницам, которые из-за отсутствия средств вынуждены рассчитывать на нашу помощь. Мы организовываем медицинские консультации с лучшими врачами,
специализирующимися в области данной болезни, покупаем необходимое медицинское оборудование, финансируем больничную диагностику, операции, длительное фармакологическое лечение,
мы наблюдаем за прогрессом в лечении ребенка после его возвращения в страну происхождения.
Лечение детей мы организовываем в Польше. Наши врачи, на основании предоставленной родителями или опекунами медицинской документации, выбирают самые лучшие учреждения, специализирующиеся в данном заболевании. Дети приглашаются в Польшу, где они в установленный срок проходят диагностику, медицинские консультации или операции.
Мы не нанимаем штатных сотрудников. Все сотрудничающие с фондом делают это в качестве волонтеров и получают удовлетворение от того, что благодаря их стараниям, чья-то жизнь может измениться к лучшему. Благодаря такому отношению, 100% собранных денег мы можем предназначить на оказание помощи детям.
en
We help individual persons, orphanages, hospitals, are forced to count on our help, due to the lack of means. We organize medical consultations with the best doctors, who specialize in particular illnesses, we
buy essential medical equipment, we finance hospital diagnostics, hospitalization, operations, we cover costs of long-term pharmacological treatment , we monitor progress in treatment after the child’s return
to his homeland.
Children’s treatment is organized in Poland. Our doctors, based on medical documentation given by parents or guardians, choose the best facilities which specialize in that particular illness. We invite children to
Poland and on the agreed terms they go through diagnosis, medical consultations or operations.
We do not hire full-time employees. Everyone who cooperates with us acts as a volunteer and derives immense satisfaction of knowing that thanks to their effort someone’s life might change for the better.
Thanks to this attitude 100% of collected founds we can spend on helping children.
2
pl
Projekt „...FORGOTTEN BY WORLD” powstał dzięki
współpracy LAMBRE Foundation oraz Stowarzyszenia EXPATRIA. Celem projektu nie jest szukanie
przyczyny konfliktu na Ukrainie, winnych cierpienia
dzieci czy rozważania nad sposobem jego zakończenia. Interesuje nas tylko los dzieci, które w wyniku działań dorosłych niepotrzebnie cierpią.
Chcemy także przypomnieć obywatelom UE żyjącym w dostatecznym dobrobycie, że tuż obok
jest wojna, która pokazuje swoje najgorsze oblicze,
a która nam spowszedniała w środkach masowego
przekazu. Niestety, dzieciom żyjącym na terenach
ogarniętych wojną nadal nie pozwala normalnie
funkcjonować.
ru
Проект „... FORGOTTEN BY WORLD” был создан
фондом Lambre Foundation в сотрудничестве
с Объединением Expatria. Целью проекта не
является поиск причины конфликта в Украине,
который повлек за собой страдания детей, или
размышления над способом его завершения.
Нас интересует исключительно судьба тех маленьких и беззащитных детей, которые незаслуженно страдают от непродуманной деятельности взрослых.
Кроме того, мы желаем напомнить гражданам
Евросоюза, которые проживают в достаточном
благосостоянии, что совсем недалеко идет война с ее худшими проявлениями. Война, которая,
к сожалению, стала обыденной темой в СМИ. Это
война, которая детям, проживающим на территории охваченной конфликтом, не позволяет
нормально развиваться.
en
Project „...FORGOTTEN BY WORLD” was created in
cooperation of LAMBRE Foundation and Association Expatria. We are not pursuing a goal to investigate the causes of this conflict in Ukraine, the ones
responsible for the children’s suffering, and also will
not even try to debate over its eventual resolution.
We only care about the fates of children who are
subjected to pointless suffering.
We also want to show to EU citizens, who live in sufficiently good conditions, that a war is happening
right here, which is now at its worst, the war that
became a daily routine in our news reports, but still
block the children who live there from normal life.
Naszym projektem chcemy sprawić, że świat o nich nie zapomni!
Нашим проектом мы хотим напомнить об этих детях. Чтобы мир не забыл о них!
We want to make sure that the world does not forget about them!
pl
Na wystawie przedstawiamy zdjęcia dokumentujące konflikt we wschodniej Ukrainie oraz trudną
sytuację dzieci żyjących w warunkach wojennych.
To wydarzenie bez precedensu - wystawa ponad
podziałami, w której nie chodzi o politykę. Chodzi
o pomoc dzieciom, bez względu na narodowość.
Całkowity dochód z wystawy oraz aukcji zostanie
przeznaczony na leczenie dzieci z terenów ogarniętych konfliktem. Sylwetki dzieci, których leczenie
będzie możliwe dzięki zebranym środkom, zostały
przedstawione w trakcie wystawy.
ru
На выставке представлены фотографии, которые
документируют конфликт в восточной Украине
и трудную ситуацию в которой оказались дети,
проживающие в военных условиях. Это беспрецедентное событие - выставка, не обремененная делениями на категории и политическими
аспектами. Самое главное в ней - это помощь
детям, несмотря на национальность.
Общая прибыль от выставки и аукциона будет
предназначена для лечения детей с территорий,
охваченных конфликтом. Портреты детей, лечение которых будет возможно благодаря собранным средствам, также представлены во время
выставки.
3
en
Exhibition presents photos documenting conflict
in eastern Ukraine and difficult situation of children,
who are living in conditions of war. This is the unprecedented event - an exhibition above divisions
and political aspects. The most important thing in
it is to help the children, in spite of their nationality.
The total income from the exhibition will be donated for treatment from areas of conflict. Portraits of
children, which treatment will be possible thanks
to collected means, will be introduced during the
exhibition.
Sergey Ponomarev – Ru
www.sergeyponomarev.com
Urodził się w 1980 r. w Moskwie, jest absolwentem Uniwersytetu im. M. W. Łomonosowa w Moskwie. Jest
jednym z najwybitniejszych młodych fotoreporterów. Stał się znany dzięki swoim reportażom z Libii, Japonii oraz dokumentowaniu rosyjskiej rzeczywistości politycznej oraz kultury. Sergey jest laureatem wielu
nagród w międzynarodowych konkursach fotograficznych. Od 2003 r. pracuje w agencji Associated Press
– jednej z największych na świecie agencji prasowych.
W naszym projekcie wezmą udział:
Участие в проекте по нашему
приглашению возьмут:
Сергей Пономарев является одним из самых успешных молодых фотожурналистов современности. Он известен своими репортажами из Ливии, Японии и освещением российской политической
действительности и культуры. Сергей Пономарев является обладателем многочисленных призов
на российских и международных фотоконкурсах. С 2003 года работает в Агентстве Associated Press
– одном из главных новостных агентств мира. Родился в Москве, окончил МГУ им. Ломоносова и
Академию Труда и Социальных отношений.
To participate in our project we invited:
Born in 1980 in Moscow, he is an alumnus of the Lomonosov Moscow State University. He is one of the
most prominent young photojournalists. Became famous due to his reports from Lybia, Japan and documenting the Russian political reality and culture. Sergey is a laureate of many awards in international
photography contests. Since 2003 he has been working in the Associated Press – on of the biggest press
agencies in the world.
Alexander Zemlianichenko - Ru
Jakub Szymczuk – Pl
www.instagram.com/alexaderz
www.silaobrazu.pl
Aleksander jest znamienitym rosyjskim fotoreporterem, urodził się 7 maja 1950 roku w Saratowie,
w Rosji. Był jednym z pięciu fotoreporterów Associated Press, którzy otrzymali nagrodę Pulitzera
w konkursie w 1992 za fotografię puczu moskiewskiego. Był również finalistą konkursu Pulitzera
za zdjęcia z wojny w Czeczenii. Zemlianichenko otrzymał drugą nagrodę Pulitzera w 1997 roku
za fotografię rosyjskiego prezydenta Borysa Jelcyna tańczącego na koncercie rockowym. Ta
sama fotografia wygrała konkurs World Press Photo w 1996 roku. Dwukrotnie był członkiem jury
w konkursie World Press Photo.
Jakub Szymczuk objął opiekę artystyczną nad wystawą. Zawodowy fotoreporter. Zajmuje się fotografią prasową od ponad 10 lat. Na stałe związany z „Gościem Niedzielnym”. Zdobywca wielu
nagród, m. in. Grand Press Photo 2014 i autor zdjęcia dekady Grand Press Photo 2004-2014.
Якуб Шимчук в нашем проекте выступит в роли опекуна выставки. Профессиональный фоторепортер, занимается пресс-фотографией с 2010 года. Постоянно сотрудничает с «Гостем
недельным» [“Gościem Niedzielnym”].
Является лауреатом множества наград, в том числе Гранд Пресс Фото 2014 [Grand Press Photo
2014] и автор фотографии десятилетия Гранд Пресс Фото 2004 – 2014 [Grand Press Photo
2004-2014].
Cоветский и российский фотожурналист, дважды лауреат Пулитцеровской премии (1992 и 1997).
Снимает для агентства Ассошиэйтед Пресс (АР) с 1990 года. С начала 1990-х годов — руководитель
фотослужбы (шеф-фотограф) московского бюро этого агентства. Находясь на руководящей
должности, продолжает активно делать фоторепортажи. Много путешествовал, снимая по
всему Советскому Союзу, Ближнему Востоку, Европе и Соединённым Штатам. Был одним из
5 фотографов Ассошиэйтед Пресс, который стал лауреатом Пулитцеровской премии в 1992 (за
репортаж о московском путче 1991 года). Был финалистом конкурса Пулитцера в 1995 году за свои
фотографии о войне в Чечне.
A professional photojournalist. Has been dealing with press photo for more than 10 years. Affiliated permanently with the “Gość Niedzielny”. Has won numerous awards, among them the Grand
Press Photo 2014 and the author of the photo of the decade Grand Press Photo 2004-2014.
Jakub Szymczuk is the artistic supervisor of the exhibition.
Born May 7, 1950, in Saratov, Russia. He has been working for the Associated Press in Moscow since 1990.
He was one of five AP photographers who won the 1992 Pulitzer Prize for photos of the Soviet coup
attempt of 1991. He also was a finalist in the 1995 Pulitzer competition for his photographs of the war
in Chechnya, Russia.Zemlianichenko received his second Pulitzer Prize in 1997, for a photo of Russian
President Boris Yeltsin dancing at a rock concert. The same photo won a World Press Photo award in
1996. He was later invited to be a jury member at World Press Photo two times. Alexander also won some
other International awards as Oversees Press Club, Pictures of The Year, Atlanta Competition
Maxim Dondyuk – Ua
www.maximdondyuk.com
Artysta wizualny, zajmuje się fotografią dokumentalną.
Rozpoczął karierę w ukraińskich mediach jako fotoreporter w 2007 r., od 2010 r. działa jako freelancer, pracuje nad swoimi autorskimi projektami dokumentalnymi. Jego prace były nagradzane wieloma nagrodami oraz grantami.
Ludek Ondruska – CZ
www.vimeo.com/117615271
Украинский документальный фотограф, автор проекта «Эпидемия туберкулеза на Украине».
Талантливый фотогораф, участник мастер-классов Александра Лапина, Сергея Максимишина, Дональда Вебера, Джейсона Ашкенази и семинара Noor-Nikon Masterclass in Documentary
Photography. Персональные выставки Максима Дондюка проводились в Украине, в России,
США, Италии, коллективные — в Украине, в России, США, Великобритании, Италии, Австрии,
Литве и др. Лауреат многочисленных премий.
Luděk Ondruška, autor filmów dokumentalnych. Dokumentował konflikt na Ukrainie zimą 2014 r. Koncentruje się na cierpieniu ludności cywilnej, przede wszystkim dzieci, które przeżyły strach bombardowań, były zmuszone opuścić swoje domy i próbują odnaleźć się w nowym miejscu, jakim jest ośrodek
dla uchodźców. Prace Ludka Ondruski pokazują szkoły, przedszkola i domy zniszczone przez pociski
rakietowe oraz złamane serca mieszkańców Donbasu.
Людек Ондруска – по образованию театровед, по профессии и увлечению автор документальных
фильмов. Снимал конфликт зимой 2014 года. В собранных материалах он сосредоточивается на
страданиях мирного населения, прежде всего детей, которые пережили страх бомбардировок,
были вынуждены покинуть свои дома и поселиться в центре для переселенцев, где стараются
адаптироваться к новым условиям. Работы Людка показывают школы, детские сады и дома, разрушенные снарядами, а также разбитые сердца жителей Донбасса.
A visual artist, deals with documental photography.
He started his career in Ukrainian media as a photojournalist in 2007, since 2010 he has been
working as a freelancer, creating his own documental projects. His works have been recognized
with many awards and grants.
Luděk Ondruška, a theatrologist by his studies, and a documentaries creator by his profession and passion. He has documented the conflict in the winter of 2014. In the materials gathered by him he focuses
on the suffering of the civil population, primarily children who lived through the terror of bombing,
were forced to leave behind their homes and are trying to find themselves in a new place – a refugee
center. The works of Luděk Ondruška show schools, kindergartens and houses destroyed by rocket hits
and also broken hearts of Donbas’ inhabitants.
Jakub Kamiński – Pl
www.kubakaminski.com
Urodził się w 1985 r. w Warszawie. Jest zawodowym fotografikiem. Ukończył PWSFTviT im. Leona
Schillera w Łodzi. Przez wiele lat współpracował z gazetami „Życie” i „Rzeczpospolita”. Obecnie jest
fotoreporterem Polskiej Agencji Prasowej oraz Europejskiej Agencji Photopress. Prowadzi również
własne projekty dokumentalne, m.in. „Izba wytrzeźwień”, „Salaryman” czy „Whisperers”. Zdobywca
wielu nagród w konkursach fotograficznych w kraju i zagranicą, m.in. Grand Press Photo, National
Geographic i innych.
Agata Grzybowska – Pl
www.inproduction.pl/o-nas/agata-grzybowska
Urodzona w 1984 r., absolwentka wydziału operatorskiego PWSFTViT im. Leona Schillera w Łodzi na kierunku
fotografia. Obecnie jest fotoreporterką „Gazety Wyborczej”. Nad swoimi reportażami pracuje w różnych rejonach świata. Interesuje ją człowiek znajdujący się w sytuacjach trudnych i często granicznych. Zdobywczyni
licznych nagród i wyróżnień, m. in. Grand Press Photo, Amnesty International i innych.
Родился 1985 г. в Варшаве. Якуб Камински профессиональный фотограф, выпускник Высшей
Государственной школы кинематографа, телевидения и театра имени Леона Шиллера в городе Лодзь. Много лет сотрудничал с газетами Жиче [Życie] и Речьпосполита [Rzeczpospolita]. В
настоящее время работает фоторепортером для Польского Агентства Печати и Европейского
Агентства Photopress. Работает над своими авторскими документальными проектами, в том
числе „Salaryman”, „Whisperers”. Лауреат различных премий, в том числе Grand Press Photo,
Amnesty International и других.
Агата Гжибовска родилась в 1984 г., выпускница Кинооператорского и телевизионного факультета Высшей Государственной школы кинематографа, телевидения и театра имени Леона Шиллера в городе
Лодзь, кафедра фотографии. Фоторепортер Газета выборча [Gazeta Wyborcza]. Над своими репортажами
работает в разных регионах мира. Интересуется людьми, которые находятся в затруднительном, тяжелом положении.
Лауреат различных премии, в том числе Grand Press Photo, Amnesty International и других.
Born in 1985 in Warsaw. He is a professional photographer (Polish: fotografik). He graduated from
the Lodz Film School. Cooperated for many years with the newspapers “Życie” and “Rzeczpospolita”.
Currently he is a photographer for the Polish Press Agency and the European Pressphoto Agency.
He also leads his own documental projects, such as “Izba wytrzeźwień” (EN: a sobering-up center),
“Salaryman” or “Whisperers”. Jakub won numerous awards in photo contests in Poland and abroad
such as Grand Press Photo, National Geographic and other.
Born in 1984, she is an alumna of the Director of Photography department of the Lodz Film School (Lodz, Poland). Currently she is a reporter for “Gazeta Wyborcza”. She works on her reports in different parts of the world.
She is interested by humans who find themselves in difficult, and often borderline, situations. A winner of numerous awards and distinctions, among them: Grand Press Photo, Amnesty International and other.
4
Aleksandra, 12 lat
Александра, 12 лет
Aleksandra, 12
Miejsce zamieszkania: Konstantinowka,
obwód doniecki.
Diagnoza: Ciężki uraz kręgosłupa
z odłamowo-kompresyjnym zwichnięciozłamaniem powodującym stłuczenie rdzenia
kręgowego.
Место проживания: г. Константиновка,
Донецкая обл.
Диагноз: острая тяжелая спинальная
травма, компрессионный оскольчатый
переломовывих, ушиб спинного мозга.
Place of residence: Konstantinovka,
Donetsk region.
Diagnosis: acute severe spinal trauma,
compression comminuted fractures, spinal
cord injury.
pl
Sasza znajduje się teraz w szpitalu w Charkowie po ciężkim urazie kręgosłupa. Rodzice byli zmuszeni zostawić pracę, wyjechać z niebezpiecznego terenu
w pobliżu granicy strefy ATO i być przy córce, ponieważ wymaga ona opieki. Pewnego spokojnego letniego dnia dzieci bawiły się na placu budowy.
Skakały z wysokości, przeskakiwały z dachów piwnic. Sasza upadła z wysokości pierwszego piętra, uderzyła się w plecy i złamała kręgosłup. Nieprzytomną
dziewczynkę przywieziono do szpitala w Charkowie, przeprowadzono badanie – okazało się, że jeden kręg jest rozbity. Przeprowadzono operację, w
trakcie której została usunięta zgnieciona część kręgu. Jednak to nie przywróciło Saszy możliwości poruszania się. Leży przykuta do łóżka, w obu nogach
pojawił się obrzęk, w jednej powstał zakrzep.
Przed nią jeszcze jedna operacja, mająca na celu usunięcie pozostałej części uszkodzonego kręgu. Czy dziewczynka będzie mogła jeszcze chodzić? Trzeba
przeprowadzić dodatkowe badania i konsultacje u polskich lekarzy, aby dowiedzieć się, co jeszcze można zrobić, aby przywrócić funkcje dolnej partii ciała.
ru
Саша сейчас находится в Харьковской больнице после тяжелой травмы позвоночника. Родители вынуждены были бросить работу, выехать из
опасной зоны близ линии разграничения АТО и быть рядом с дочерью, т.к. ей требуется уход.
Одним погожим летним днем дети играли на стройплощадке: прыгали с высоты, перескакивали с крыши на крышу. Саша упала с высоты 2-го этажа, ударилась спиной и сломала позвоночник. Девочку без сознания доставили в Харьковскую больницу, провели обследование – оказалось, что
один позвонок раздроблен. Сделали операцию – вынули раздробленную часть позвонка. Но это не вернуло Саше возможность двигаться. Она
лежит, прикованная к постели, в ногах появилась отечность, в одной ноге образовался тромб. Ей предстоит еще одна операция, чтобы удалить
оставшуюся половинку позвонка.
Сможет ли девочка ходить? Нужно провести дополнительное обследование и консультации с польскими врачами, чтобы выяснить, что можно
сделать, чтобы восстановить функциональность нижней части тела.
en
Aleksandra (called Sasha for short) is currently at a hospital in Kharkov after a severe spinal cord injury. Her parents were forced to quit their jobs, leave
the dangerous zone close to border of the ATO [Anti-Terrorist Operation, i.e. where fighting is taking place] to be together with their daughter, since she
requires their care.
One pleasant summer day children were playing on a construction site. They were jumping from the roofs of buildings. Sasha fell from the second floor
onto her back, breaking her spine. She was brought unconscious to a hospital in Kharkov, and after examination, it became clear that one of her vertebrae
was broken. She underwent an operation in which a broken piece of her vertebra was removed. But this did not return to Sasha the ability to move. She
is bedridden, with some swelling in her legs, and a blood clot has developed in one of her legs. She needs another operation in order to the remaining
half of her broken vertebra.
Will she be able to walk? It is necessary for appropriate doctors to conduct additional examination and consultation in order to determine what can be
done to restore function to the lower half of her body.
5
w trakcie leczenia
In treatment
в процессе лечения
Tania, 8 lat
Таня, 8 лет
Tanya, 8
Miejsce zamieszkania: Ugliegorsk, obwód
doniecki.
Diagnoza: Uraz po poparzeniu. Naderwanie
centralnej tętnicy prawej kończyny dolnej.
Место рождения: г. Углегорск Донецкой обл.
Диагноз: травма после ожогов, разрыв
магистральной артерии на правой ноге.
Place of birth: Uglegorsk, Donetsk region.
Diagnosis: Burn trauma, ruptured main
artery in right leg.
pl
W styczniu 2015 r. ośmioletnia Tania przyszła w odwiedziny do swoich sąsiadów - Gieorgija i Romy, aby wspólnie obejrzeć film. O 14:45 od strony Jenakiewa, w prywatny dom w Ugliegorsku uderzyły reaktywne pociski z wyrzutni typu Grad. Obydwaj chłopcy w wieku 7 i 16 lat zginęli na miejscu,
a Tania została poparzona i poważnie zraniła się w nogę.
Poparzeniu uległo 50% ciała dziewczynki, centralna tętnica prawej nogi została uszkodzona, lekarze z trudem uchronili ją od amputacji. Dziewczynka
przeszła trzy operacje nogi i wiele przeszczepów skóry. Niedługo po wypadku dowiedziała się, że od ostrzału zginął jej ukochany wujek. Teraz Tania z mamą
znajdują się w Kijowie, mieszkają w wynajętym mieszkaniu jako przesiedleńcy, babcia dziewczynki została w Ugliegorsku na okupowanym terytorium.
ru
В январе 2015 года восьмилетняя Таня Чернобай пришла в гости к соседям Георгию и Роме посмотреть фильм. В 14:45 к ним в частный дом в
Углегорске со стороны Енакиево прилетели реактивные снаряды от «Градов». Оба мальчика 7 и 16 лет погибли на месте, а Таня получила ожоги
и серьезную травму ноги.
У нее было обожжено 50% тела и произошел разрыв магистральной артерии на правой ноге. Ее с трудом спасли от ампутации. Таня прошла три
операции на ноге и множество пересадок кожи на обожженные места. Вскоре после травмы Тане сообщили, что от обстрелов погиб ее родной
дядя. Сейчас Таня с мамой находятся в Киеве на съемной квартире как переселенцы, а бабушка осталась в Углегорске на оккупированной территории.
en
In January of this year (2015) eight-year-old Tanya Chernobai was visiting her neighbors Georgii and Roma to watch a movie. At 14:45 reactive missiles
from Grad launchers struck the private home they were in, located in the town of Uglegorsk, from the direction of the town of Yenakevo. Both boys aged
7 and 16 died on the spot, and Tanya sustained burns and serious trauma in her legs.
50% of her body was burned and the main artery of her right leg was ruptured. With difficulty she was saved by amputation. Tanya underwent three
operations on her leg and multiple skin grafts in the areas where she was burned. Soon after the trauma Tanya was informed that her uncle was killed in
the shooting. Now Tanya and her mother are in Kyiv in a family apartment as internal migrants, and her grandmother remained in Uglegorsk in occupied
territory.
6
Darina, 5 lat
Дарина, 5 лет
Darina, 5
Miejsce zamieszkania: Kramatorsk, obwód
doniecki, dom dziecka.
Diagnoza: Stan po amputacji barku.
Место проживания: г. Краматорск
Донецкой обл., приют для сирот.
Диагноз: травматическая ампутация
плеча и плечевого пояса.
Place of residence: Kramatorsk, Donetsk
region, orphan shelter.
Diagnosis: traumatic amputation of the
shoulder.
pl
Darinka nie ma prawej ręki, całe swoje życie musi uczyć
się funkcjonować i wszystko robić tylko jedną, lewą ręką.
U dziewczynki zaczęła się deformacja kręgosłupa i postępująca
skolioza. Teraz mieszka domu dziecka w Kramatorsku, nie ma taty,
rozpoczął się proces pozbawienia mamy praw rodzicielskich.
Potrzebna jest korekcja i rehabilitacja, gorset na kręgosłup
i proteza.
ru
У Даринки нет правой руки, всю свою короткую сознательную
жизнь ей приходится учиться жить и все делать только одной
левой рукой.
У девочки началась деформация позвоночника и прогрессирует сколиоз. Она сейчас живет в приюте в Краматорске: папы
нет, идет процедура лишения мамы родительских прав. Нуждается в коррекции и реабилитации.
Необходимо, чтобы доктора посмотрели, что можно сделать.
Хотя бы корсет для позвоночника, а в отношении руки возможен ли протез.
en
Darina has no right arm. For her entire short life she has had to
learn to live and do everything only with her left hand.
The girl developed a spinal cord deformity and scoliosis is progressing. She is now living in an orphan shelter in Kramatorsk.
There is no father and her mother is currently having her legal
parental rights revoked. She needs correction and rehabilitation.
It is necessary for doctors to see what can be done, at the very
least perhaps a brace for her spine and possibly a prosthesis for
her arm.
7
Julia, 15 lat
Miejsce zamieszkania: Drużkowka, obwód doniecki, dziecięcy internat.
Diagnoza: Nerwiakowłókniakowatość z zajęciem narządów
wewnętrznych.
Komplikacje: ucisk na rdzeń kręgowy i narządy miednicy małej.
Parapareza kończyn dolnych.
Юлия, 15 лет
Место проживання: Дружковский интернат Донецкой области
Диагноз: нейрофиброматоз с поражением органов брюшной
полости и забрюшинного пространства.
Осложнения: сдавление спинного мозга, органов малого таза,
нижний парапарез.
Сопутствующий: болезнь Реклингаузена.
Yulia, 15
Place of residence: Druzhkovka children’s home, Donetsk region
Diagnosis: neurofibromatosis with organ failure of the abdominal
cavity and retroperitoneal area.
Complication: compression of the spinal cord, pelvis, and lower
paraparesis.
Accompanied by: Recklinghausen’s disease.
pl
Julia została pozbawiona opieki rodziców w wieku siedmiu lat. Mama wychowywała dziewczynkę sama, taty Julia nie znała. Mama jest alkoholiczką,
często zostawiała ją bez jedzenia i nadzoru, nie zajmowała się jej rozwojem, dziewczynka nie uczęszczała do przedszkola. Matkę pozbawiono praw rodzicielskich, a Julię umieszczono w domu dziecka. Strachy dzieciństwa mają znaczący wpływ na psychologiczny stan dziewczynki, Julia ma problemy
rozwojowe, nie nadąża za szkolnym programem. Postawiono jej diagnozę „niepełnosprawność intelektualna” i umieszczono w szkole specjalnej z internatem w miasteczku Drużkowka. W 2011 roku dziewczynkę przeniesiono do specjalnego internatu dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w miasteczku Drużkowka. Pracownicy internatu zauważyli u niej poważne problemy z przewodem pokarmowym i niejednokrotnie konsultowali się z lekarzami
z powodu nietrzymaniu stolca.
W 2010 roku Julii została postawiona diagnoza nerwiakowłókniakowatość (choroba Recklinghausena). Dwa lata temu zauważono guzy w odcinku lędźwiowym, silne skrzywienie kręgosłupa w odcinku piersiowym, lędźwiowym, na odcinku kości krzyżowej z deformacją kości. Guzy rosną w zawrotnym tempie, uciskają rdzeń kręgowy i organy miednicy mniejszej, jeden z nich osiągnął rozmiar porównywalny do wielkości piłki lekarskiej. Ukraińscy lekarze uznali,
że przeprowadzenie operacji nie jest możliwe. Jednak jesteśmy przekonani, że bardziej zaawansowana zachodnia medycyna poprawi komfort życia Julii.
ru
Юля осталась без родительской опеки, когда ей было 7 лет. Мать растила девочку сама, папы Юля и не знала. Мать пила, часто обижала девочку,
оставляла без еды и присмотра, не занималась ее развитием и не водила в детский сад. Мать лишили родительських прав, а Юлю определили в
детский дом. Страхи детства сказались на психологическом состоянии, Юля отставала в развитии, не могла осилить школьную программу, потому
ей поставили диагноз «умственная отсталость» и поместили в специальную школу-интернат для таких детей в Макеевке Донецкой области. В 2011
году девочку перевели в специальный интернат для детей с умственной отсталостью в г.Дружковку. Сотрудники интерната заметили у девочки
серьезные проблемы с кишечником и не однократно обращались по поводу енкопреза.
В 2010 году Юле поставили диагноз нейрофиброматоз (болезнь Реклингаузена). Два года назад обнаружили опухоли в поясничном отделе, сильное искривление позвночника в грудном, поясничном, крестцовом отделе с выпячиванием костей. Опухоли очень быстро растут и суйчас они
размером с медицинский мяч, сдавливают спинной мозг и органы малого таза. Украинские врачи сделали заключение, что оперировать не
представляется возможным. Однако мы уверены, что более продвинутая западная медицина сможет поднять комфорт жизни Юлии.
en
Yulia was left without parental care when she was 7 years old. Her mother raised her alone; Yulia never knew her father. Her mother drank, often mistreated
her, left her without food or someone to watch her, and didn’t pay attention to her growth or send her to school. The terrors of Yulia’s childhood have
told on her psychological condition, and her development was impaired. She has been unable to manage a school curriculum, because she has been
diagnosed with “mental retardation” and placed in a special home/school for such children in Makeevka, a city in the Donetsk region. In 2011 she was
transferred to a special home for children with mental retardation in Druzhkovka. The workers at the home noticed that she had serious intestinal problems and several times turned to doctors because of encopresis.
In 2010 Yulia was diagnosed with neurofibromatosis (Recklinghausen’s disease). Two years ago tumors were found in her lumbar region, serious curvature
of the spinal cord in the chest area, lumbar region, and sacral region with bone protrusion. The tumors are growing rapidly, at this moment the size of it is
comperable to medicine ball, is pressing on the spinal cord and pelvic organs. Ukrainian doctors have drawn the conclusion that an operation is impossible. Although we are convinced that more advanced western medicine will improve the comfort of Yulia’s.
8
Siergiej, 8 lat
Miejsce zamieszkania: wieś Wołodarskoje,
rejon Mariupola, obwód doniecki.
Diagnoza: Liczne urazy powybuchowe.
Сергей, 8 лет
Место проживания: пос. Володарское Донецкой обл.
Диагноз: Минно-взрывные многочисленные травмы.
Sergey, 8
Place of residence: Volodarsk, Mariupol area, Donetsk
region.
Diagnosis: Multiple explosive-related injuries.
pl
Dla tego chłopczyka dziecięca zabawa zakończyła się tragedią. We wsi Wołodarskoje, niedaleko Mariupola, w obwodzie donieckim czwórka dzieci znalazła na ulicy nieznany przedmiot. A kiedy zaczęli się z nim bawić nastąpił wybuch. Okazało się, że była to mina. Najmłodszy, czteroletni maluszek zmarł
w niedługim czasie od poniesionych ciężkich ran. Siergiej i jego starszy brat doznali wielu ran.
Siergiej ma uszkodzoną odłamkami lewą goleń, przednią część tułowia i rąk oraz wyjątkowo ciężki uraz twarzy. Teraz Siergiej znajduje się w Dniepropietrowskim Szpitalu Okręgowym, przeszedł operację usunięcia odłamków. Lekarze uratowali jego życie oraz oczy. Starszy brat, dziesięcioletni Sasza odniósł mniej poważne rany. Obecnie obaj chłopcy przechodzą leczenie w Państwowym Dziecięcym Szpitalu
OHMATDET. Chłopiec pochodzi z biednej rodziny, w której jest pięcioro dzieci, mama i ojczym.
ru
Для этого мальчика детская игра закончилась трагедией. В Володарском районе недалеко от Мариуполя Донецкой области четверо детей нашли
на улице неизвестный предмет. А когда стали с ним играть, он взорвался. Оказалось, что это была мина.
Самый младший, 4-летний малыш, в скором времени умер от тяжелых травм.
Сергей и его старший брат получили многочисленные ранения. У Сергея осколками от взрыва повреждена левая голень, передняя часть туловища, рук и особенно тяжелая травма лица. Ему сделали операцию по удалению осколков, сохранили жизнь и глаза.У старшого брата, 10-летнего
Саши, ранения более легкие. Сейчас оба мальчика находяться на лечении в Национальной детской больнице ОХМАТДЕТ. Мальчик из малообеспеченной семьи, в которой пятеро детей. Их воспитывают мама и отчим.
en
For this boy a child’s game ended with tragedy. In Volodarsk, not far from Mariupol in the Donetsk region four children found a strange object outside.
When they started to play with it, it exploded. It turned out to be a landmine. The youngest, a four year old boy, died soon after from severe injuries.
Sergey and his older brother sustained multiple wounds. Sergey’s left shin was injured by shrapnel from the blast, as well as his chest, arm and especially
his face. He is now at a hospital in Dniepropetrovsk, where he has undergone surgery to remove shrapnel. Doctors managed to save his life and eyes.
Sergey is from a family of few means with three young children, his mother and stepfather.
9
w trakcie leczenia
In treatment
в процессе лечения
Nikołaj, 10 lat
Николай, 10 лет
Nikolai, 10
Miejsce zamieszkania: wieś Wołodarskoje,
rejon Mariupola, obwód doniecki.
Diagnoza: Ciężki uraz powybuchowy
z pourazowym i hipowolemicznym
wstrząsem III stopnia.
Место проживания: пос. Володарское,
Мариупольский район, Донецькой области.
Диагноз: Минно-взрывная травма,
травматический и геморрагический шок III
степени.
Place of residence: Volodarsk, Mariupol
area, Donetsk region.
Diagnosis: Landmine-related injuries, stage 3
traumatic and hemorage shock.
pl
Dla Nikołaja, podobnie jak dla Sergieja, dziecięca zabawa zakończyła się tragedią. Letniego sierpniowego dnia 2015 roku razem z kolegami Nikołaj bawił się
na ulicy i znalazł nieznany przedmiot. Kiedy zaczęli się z nim bawić nastąpił wybuch, okazało się, że była to mina. Najmłodszy, czteroletni maluszek zmarł
w niedługim czasie od poniesionych ciężkich ran. Nikołajowi wybuch oderwał obie nogi poniżej kolan, zmiażdżył kość prawego przedramienia oraz kość
czołową. Teraz chłopiec został przewieziony z Mariupola do Zaporoskiego Szpitala Okręgowego.
Chłopiec wiele przeszedł: przeprowadzono częściową amputację obu kończyn dolnych (prawej nogi na wysokości kolana, lewej nogi powyżej kostki) oraz
amputację prawego ramienia poniżej łokcia. Doszło także do licznych zranień tkanek miękkich bioder, złamania odłamkowego kości czołowej z urazem
mózgu ciężkiego stopnia, przenikających zranień lewego oka i urazu oka prawego. Nastąpiło trwałe uszkodzenie narządów płciowych.
ru
Николая постигла такая же участь, как и Сергея: детская игра закончилась трагедией. Летним августовским днем 2015 г. они вместе со своими
братьями играли на улице и нашли неизвестный предмет. Когда стали с ним играть, он взорвался. Это оказалась мина. Самый младший, 4-летний
малыш, в скором времени умер от тяжелых травм. У этого мальчика оторвало обе ноги ниже колена, размозжена кость предплечья правой руки,
лобная кость. Сейчас мальчика перевезли из Мариуполя в Запорожскую областную больницу.
Мальчик много испытал: проведено травматическую ампутацию правой нижней конечности на уровне верхней трети голени, левой нижней
конечности на уровне средней трети голени, правого предплечья на уровне средней трети, обширные раны мягких тканей обоих бедер. Осколочные ранения лобной области справа с вдавленным переломом лобной кости. Ушиб головного мозга тяжелой степени. Проникающее ранение
левого глаза, контузия правого глаза. Осколочное ранение половых органов.
en
Nikolai suffered the same fate as Sergei. A children’s game ended with tragedy. On a summer day in August 2015 Nikolai and his brother were playing
outside and found a strange object. When they started to play with it, it exploded. It turned out to be a landmine. The youngest, a four year old boy, died
soon after from severe trauma. Both of Nikolai’s legs were blown away below the knee, the bone of his right forearm was shattered. Now he has been
transferred from Mariupol to the Zaporozhye regional hospital.
As a result he underwent an amputation of the right lower extremity at the level of the upper third of his lower leg, and left lower extremity at the level of
the middle third of his lower leg, as well as of the right forearm at the level of the middle third, as well as extensive wounds of soft tissue in both thighs.
He has shrapnel wounds in his right chest area with a pressure fracture of his frontal bone. He has severe brain damage. He has penetrative wounds in his
left eye and contusions in his right eye. He has shrapnel wounds in his scrotum and traumatic damage to his right testicle, and a rupture in his left testicle.
10
w trakcie leczenia
In treatment
в процессе лечения
Natasza, 10 lat
Наташа, 10 лет
Natasha, 10
Miejsce zamieszkania: Sartana, rejon
Mariupola, obwód doniecki.
Diagnoza: Ciężkie powybuchowe zranienie obu
kończyn dolnych. Niecałkowite naderwanie
prawej stopy ze zmiażdżeniem tkanek
miękkich i kości.
Место жительства: Сартана,
Мариупольский район Донецкой обл.
Диагноз: минно-взрывное ранение обеих
нижних конечностей. Неполный отрыв
правой стопы с обширным размозжением
м’яких тканей и кости.
Place of residence: Sartana, Mariupol area,
Donetsk region.
Diagnosis: landmine related wounds in both
lower extremities, Partial detachment of
the right foot with extensive destruction of
soft tissue and bones.
pl
16 sierpnia tego roku nieduża wioska Sartana pod Mariupolem została ostrzelana przez bojowników z wyrzutni typu Grad. Zniszczono wtedy 15
domów. W jednym z nich mieszkała rodzina Nataszy. Był wieczór, domownicy szykowali się do kolacji. Mama z córką były w kuchni, kiedy nagle
wleciał do niej pocisk. Natasza i jej mama były ranne, po dwóch dniach mama zmarła w szpitalu w wyniku doznanych ran.
Nataszę karetka przywiozła do trzeciego szpitala miejskiego Mariupola. Przeszła operację amputacji prawej goleni, na szczęście lekarzom udało się
zachować pozostałą część nogi. Teraz dziewczynka znajduje się w dziecięcym szpitalu OHMATDET w Kijowie. Tutaj jest leczona oraz udzielane jest
jej wsparcie psychologa. Dziewczynce jest potrzebna proteza.
ru
16 августа этого года небольшой поселок Сартана под Мариуполем подвергся обстрелу боевиками установками Град. Тогда было прицельно
разрушено 15 домов. В одном из них жила Наташина семья. Был вечер и семья готовилась ужинать. Мама с дочкой были на кухне, как вдруг туда
влетел снаряд. Наташа и ее мама были ранены. Через два дня мама умерла в больнице от ран.
Наташу скорая помощь доставила в 3-ю городскую больницу Мариуполя. Ей сделали операцию и ампутировали правую голень, сохранив оставшуюся часть ноги. Сейчас девочка находится в Национальной детской больнице ОХМАТДЕТ. Здесь она проходит лечение и спихологическую помощь.
Девочка нуждается в протезировании.
en
On August 16 of this year the small town of Sartana was subjected to shelling from Grad launchers. 15 homes were intentionally destroyed at that time. In
one of them Natasha’s family lived. It was evening and the family was preparing to have dinner. Natasha and her mother were in the kitchen when a shell
suddenly landed there. Natasha and her mother were wounded. After two days her mother died at the hospital from her injuries.
Natasha was taken by ambulance to Hospital #3 in Mariupol. She was given an operation to amputate her left shin, leaving the remaining part of her leg.
She is now at the OKHMATDET National Children’s Hospital (Kyiv). She is receiving treatment there and psychological assistance. Natasha needs a prosthesis.
11
Wołodia, 10 lat
Володя, 10 лет
Volodya, 10
Miejsce zamieszkania: wioska Nowoajdar,
obwód ługański.
Diagnoza: Skolioza III stopnia, płaskostopie
II stopnia, hipokinetyczna dyskineza dróg
żółciowych, miopia i ambliopia oka prawego.
Место проживания: поселок Новоайдар
Луганская обл.
Диагноз: сколиоз 3 степени, плоскостопие
2 степени; дискинезия желчевыводящих
путей по гипомоторному типу; миопия и
амблиопия правого глаза.
Place of residence: Novoaidar, Lugansk
region.
Diagnosis: stage 3 scoliosis, stage 2
flat-footedness, hypomotor dyskinesia of
the bile ducts, myopia and ambliopia of the
right eye.
pl
Od 2012 r. Wołodia uczy się w Nowoajdarskim Internacie Sanatoryjnym. Cierpi na wiele chorób, które przeszkadzają mu w nauce i w normalnym rozwoju.
Silne skrzywienie kręgosłupa, lewostronna skolioza III stopnia odcinka piersiowego, płaskostopie drugiego stopnia, hipokinetyczna dyskineza dróg żółciowych. Oprócz tego chłopiec cierpi na miopię i ambliopię oka prawego. Choroba oczu sprawia, że Wołodia szybko się męczy i źle orientuje w przestrzeni.
Często przy czytaniu lub wykonywaniu wymagającej skupienia i skrupulatności pracy męczą go silne bóle głowy.
Chłopiec pochodzi z biednej rodziny, ma jeszcze młodszego braciszka. Ojciec jest inwalidą trzeciej grupy, mama pracuje jako pielęgniarka. Wołodia jest ciekawym świata i wesołym chłopcem. Pomimo słabego zdrowia jest aktywny, pomaga rodzicom w wychowaniu młodszego brata, sumiennie odnosi się do
leczenia (regularnie przyjmuje lekarstwa, codziennie wykonuje ćwiczenia fizyczne). Z powodu braku środków rodzina nie może przejść pełnej diagnostyki
i dobrej jakości leczenia w stolicy lub za granicą. Chłopcu potrzebna jest operacyjna korekcja kręgosłupa oraz korekta wzroku.
ru
Володя учится в Новоайдарском санаторном интернате с 2012 г. У него целый комплекс болезней, которые мешают его обучению и нормальному
развитию. Сильное искривление позвоночника - левосторонний грудо-поясничный нестабильный прогрессирующий сколиоз 3 степени, плоскостопие 2 степени; дискинезия желчевыводящих путей по гипомоторному типу; вторичный обменный пиелонефрит. Кроме того, он страдает
от миопии и амблиопии правого глаза. Из-за болезни глаз он быстро утомляется, плохо ориентируется в пространстве. Часто при чтении или
выполнении кропотливой работы его мучают сильные головные боли.
Мальчик из малообеспеченной семьи. У Володи есть еще младший братик. Отец инвалид 3-й группы. Мама работает санитаркой. Володя очень
любознательный и веселый мальчик. Несмотря на слабое здоровье, он активный, помогает родителям в воспитании младшего брата. Серьезно
относится к лечению (своевременно принимает лекарства, каждый день занимается гимнастикой). Из-за отсутствия средств семья не может пройти полную диагностику и качественное лечение в столице либо за рубежом. Нуждается в операции по коррекции позвоночника и дальнейшей
реабилитации, коррекции зрения.
en
Volodya has been a student at the Novoaidarsk children’s home since 2012. He has a whole set of diseases, which interfere with his learning and normal
development. These include a serious spinal curvature, unstable stage 3 scoliosis in his left chest and lumbar region, stage 2 flat-footedness, hypomotor
dyskinesia of the bile ducts and secondary exchange pyelonephritis. Moreover he is suffering from myopia and ambliopia of the right eye. Because of this
eye disease he tires easily and has difficulty orienting himself at school. Often when he is reading or doing difficult work he suffers from strong headaches.
Volodya is from a family without many means. He has a younger brother. His father is handicapped. His mother works as a hospital attendant. Volodya is a
very curious and joyful boy. Despite his poor health, he is active and helps his parents to raise his young brother. He takes his treatment seriously (he always
takes his medicine at the proper time, and does gymnastics). Because his family lacks money he is unable to undergo full diagnostics and obtain quality
treatment either in the capital or abroad. He needs an operation to correct his spine and further rehabilitation, as well as vision care.
12
Alona, 17 lat
Алена, 17 лет
Aliona, 17
Miejsce zamieszkania: Drużkowka, obwód
doniecki, dziecięcy internat.
Diagnoza: Alergiczne zapalenie skóry spowodowane nieznaną chorobą jelit.
Niepełnosprawność intelektualna umiarkowanego stopnia.
Место проживания: Луганская обл.,
поселок Новоайдар.
Диагноз: синдром Морфана; пролапс
митрального клапана с митральной
недостаточностью; расширение
восходного отдела аорты ф 3,0 см; СН 1 ст.,
сколиоз 2 ст., диффузный зоб 2 степени,
гиперметропический астигматизм.
Place of residence: Druzhkova Donetsk
region, children’s home.
Diagnosis: Intestinal problems of unknown
nature, intoxication connected with this,
allergic dermatitis. Handicapped since childhood (moderate mental retardation).
pl
Alona mieszka i wychowuje się w domu dziecka. Jeszcze pamięta swoich rodziców – niezbyt dobrych, często pijących i awanturujących się. Oddali
dziewczynkę do specjalnego domu dziecka w miasteczku Drużkowka w obwodzie donieckim, kiedy ta miała siedem lat. Lekarze zdiagnozowali u niej
niepełnosprawność umysłową umiarkowanego stopnia i przyznali status osoby niepełnosprawnej. Alona nie rozumiała, dlaczego to wszystko się dzieje,
było jej bardzo trudno zaadaptować się do nowych warunków i grupy obcych osób. Stres spowodowany pozbawieniem opieki rodziców i koniecznością
przywyknięcia do życia w domu dziecka jest czymś ciężkim dla każdego dziecka, a dla dziecka niepełnosprawnego intelektualnie jest on podwójny. Kiedy
Alona miała 15 lat pracownicy domu dziecka zauważyli, że jest bardzo blada, skóra na jej rękach zaczęła się przesuszać i pękać. Zauważono 3-4 dniowe
zaparcia.
Mimo odpowiedniej diety oraz wielu zabiegów wspomagających trawienie, problem nie znika. Zaparcia trwają coraz dłużej, dochodzi do intoksykacji
organizmu. Utrzymuje się alergiczna reakcja na skórze, dochodzi do pęknięć i urazów skóry oraz śluzówki. Alona na co dzień zmaga się z bólem, wstydem
oraz osłabieniem. Potrzebne są dodatkowe badania, aby można było wyjaśnić przyczyny złego stanu dziewczyny oraz dobrać odpowiednie leczenie.
ru
Алена живет и воспитывается в детском доме. Она еще помнит своих родителей – не очень благополучных, часто выпивающих и ругающихся. Они
отказались от девочки, когда ей было 7 лет и она попала в специальный детский дом г. Дружковка Донецкой области. Врачи определили у нее
умеренную умственную отсталость и дали инвалидность. Она не понимала, почему это все с ней происходит, ей было очень трудно адаптироваться к новым условиям и колективу чужих людей. Писхологический стресс, вызванный лишением родительской опеки и необходимостю привыкать
к жизни в детском доме – стресс для любого ребенка, а для ребенка с умственной отсталостью вдвойне. В возрасте 15 лет сотрудники детского
дома заметили, что Алена очень бледная, у нее стала пересыхать и трескаться кожа на руках. Заметили задержки стула по 3-4 дня.
Помимо специального питания и многочисленных процедур проблема не исчезает. Задержки стула стали более длительными. Теперь это уже до
7 дней, постоянная интоксикация, аллергический дерматит – трещины на руках и слизистых. Девочка ежедневно испытывает боль, стыд и недомогание. Нуждается в дополнительных обследованиях для выяснения причины и подбора адекватного лечения.
en
Aliona lives and is being raised at a children’s home. She still remembers her parents--not very well-off, often drinking and fighting. They left her when
she was seven years old and she ended up at a special children’s home in Druzhkovka in the Donetsk region. Doctors determined that she has moderate
mental retardation and said she was handicapped. She did not understand why this was all happening to her, and it was difficult for her to adapt to these
new conditions and to the care of different people. Psychological stress brought on by the removal of parental care and necessity of adapting to life in
the children’s home would be difficult enough for any child, but for a child with a mental handicap it is twice as hard. At the age of 15 the workers of the
children’s home noticed that Aliona was very pale and had become dehydrated, and the skin of her hands was chapped. They noticed she had not had
a bowel movement in 3-4 days.
Despite special diet and a lot of steps that had been undertaken the problem is not going away. The length of time between bowel movements is growing longer. Now it is already up to 7 days and she has constant intoxication and allergic dermatitis, and her hands and mucous membranes are chapped.
She suffers from daily pain, shame, and helplessness. She needs additional examination in order to find the cause and to select appropriate treatment.
13
Władysław, 17 lat
Miejsce zamieszkania: Gorniak, obwód doniecki.
Diagnoza: Stan po operacji kostniakomięsaka (osteosarkoma)
lewego uda.
Владислав, 17 лет
Место проживания: г. Горняк Донецкой области.
Диагноз: после операции остеогенной саркомы левой бедренной
кости.
Vladislav, 17
Place of residence: Gornyak, Donetsk region.
Diagnosis: state after operation of Osteosarcoma of the left hip.
pl
Chłopiec przeszedł wiele ciężkich chwil. Była to niespodziewana diagnoza – osteosarkoma lewego uda, cztery dni śpiączki i obrzęk mózgu, zapalenie płuc
i czasowa utrata pamięci, 17 chemioterapii i operacja. Leczenie osteosarkomy ma już za sobą i to jest najważniejsze. W wyniku operacji jedna noga stała
się krótsza o 13 cm. Aby Władysław zaczął normalne życie, konieczna jest powtórna operacja i protezowanie.
Na ostatniej chemioterapii organizm chłopca osłabł i po przejściu kolejnego cyklu Władowi przestało zginać się kolano, nogę objęło zapalenie, pojawiły
się wewnętrzne odleżyny. Po pewnym czasie endoproteza przerwała skórę i wydostała się na zewnątrz. Konieczna była pilna operacja i usunięcie endoprotezy, która została zastąpiona spejserem z antybiotykami oraz leczenie infekcji. Teraz Wład ma już trzeci spejser, który pilnie trzeba zamienić na stałą
endoprotezę. Później trzeba będzie wydłużać nogę, dlatego też jest potrzebna proteza „rosnąca”, z dobrej jakości materiału.
Rodzice Władka pochodzą z niedużego miasteczka Gorniak w obwodzie donieckim. Mama pracowała jako wychowawczyni w przedszkolu, jednak była
zmuszona porzucić pracę, tata pracuje w kopalni. Wyjechać z Doniecka rodzina nie ma dokąd, a znalezienie pracy w nowym miejscu nie jest łatwe.
ru
На долю мальчишки выпало много испытаний. Это и неожиданный диагноз – остеосаркома левой бедренной кости, четыре дня комы и отек мозга,
пневмония и временная потеря памяти, 17 блоков химиотерапий и операция.
Лечение остеосаркомы уже позади и это главное! В результате операций нога укоротилась на 13 см. И чтобы начать жить полноценно, нужна
повторная операция по эндопротезированию.
На последних блоках химиотерапии организм у ребенка ослаб и после прохождения очередного блока у Влада перестало разгибаться колено,
нога воспалилась, образовались внутренние пролежни. Через какое-то время эндопротез, прорвав кожу, показался снаружи. Пришлось срочно
делать операцию и удалять эндопротез, заменять его спейсером с антибиотиками и лечить инфекцию. Сейчас у Влада стоит уже ІІІ-й спейсер и его
срочно нужно заменять постоянным эндопротезом. После придется удлинять ногу, поэтому и протез нужен не простой, а растущий, из хорошего
материала.
Родители Владика из небольшого городка Горняк Донецкой области. Мама работала воспитателем в садике, но вынуждена была уволиться, а папа
работает на шахте в проходке. Выехать семье из Донецка просто некуда, да и зароботок в чужом краю не легко найти.
en
Vlad had been through many difficult moments. It was unexpected diagnosis - Osteosarcoma of the left hip, four days of coma, swelling of the brain,
pneumonia, temporary loss of memories, 17 courses of chemotherapy an operation. The treatment of osteosarcoma is behind him and that is the most
important. As a result of operation one leg became shorter for 13 cm, so for the boy to start normal life an operation and prosthesis are needed.
During the last chemotherapy boy’s body was so week that Vlad’s knee stopped bending, inflammation of the leg started. After some time endoprosthesis
made whole in the skin and got outside. Urgent operation and removing of endoprosthesis were necessary. Boy was treated with antybiotics and spacers
were put intead od prosthesis. Now Vlad has already third spacer and it needs to be changed to endoprosthesis, but is has to be a “growing” one so the
leg can be lengthen.
Parents of Vlad are from small town Gornyak in Donestk region. Hes mom used to work in kindergarten but was forced to quit, his dad works in a mine.
The family has nowhere to leave.
14
Waleria, 12 lat
Miejsce zamieszkania: wieś Nowoajdar, obwód ługański.
Diagnoza: Zespół Marfana z wypadaniem zastawki mitralnej,
Niewydolność serca I stopnia. Skolioza II stopnia.
Валерия, 12 лет
Место проживания: Луганская обл., поселок Новоайдар.
Диагноз: синдром Морфана; пролапс митрального клапана
с митральной недостаточностью; расширение восходного отдела
аорты ф 3,0 см; СН 1 ст., сколиоз 2 ст., диффузный зоб 2 степени,
гиперметропический астигматизм.
Valeriya, 12
Place of residence: Lugansk region, Novaidar.
Diagnosis: Marfan syndrome, mitral valve prolapse with mitral
insufficiency; expansion of the initial region of the aorta by 3 cm., stage
1 heart failure, stage 2 scoliosis, stage 2 diffusive goiter, hyperopic
astigmatism.
pl
Waleria jest sierotą, ojciec porzucił rodzinę, kiedy Lera była malutka, a mama zmarła w wyniku choroby serca. Dziewczynkę wychowuje tylko babcia. Waleria uczy
się w siódmej klasie w internacie-sanatorium w wiosce Nowoajdar w obwodzie ługańskim.
Dziewczynka w wieku 12 lat mierzy 178 cm, a ciało ma bardzo chudziutkie. Wstydzi się swojego wysokiego wzrostu, jest zamknięta i unika kontaktu z rówieśnikami. Często choruje, skrzywiony kręgosłup pogarsza pracę narządów wewnętrznych, zwłaszcza serca i wzroku. Waleria dobrze się uczy, lubi czytać, rysować, ładnie
śpiewa. Jednak nawet najlżejszy wysiłek fizyczny powoduje ból w plecach oraz w sercu. Nawet droga z domu do szkoły sprawia Walerii trudność, gdyż jej część
to łagodne wzgórze, na które trzeba się wspiąć.
Trzy lata temu babcia zawiozła Walerię do Kijowa na badania w Instytucie Chirurgii Serca imienia Amosowa. Badania dały możliwość postawienia diagnozy.
Wtedy kardiolog wyznaczył leczenie farmakologiczne i zalecił obserwować dynamikę rozwoju choroby: jeśli sytuacja będzie się pogarszała, a rozszerzenie aorty
będzie się powiększało, konieczna będzie operacja. Jednak wojna uniemożliwiła babci i wnuczce wyjazdy do Kijowa w celu przeprowadzania badań kontrolnych.
Nowoajdar znajduje się blisko linii frontu i przez długi czas był jednym z gorących punktów tej wojny. Internat w małej wiosce nie może zapewnić dziewczynce
niezbędnych badań oraz właściwego leczenia, a babcia nie ma środków i sił wozić wnuczki do dobrych klinik…
ru
Валерия сирота, папа оставил семью, когда Лера была маленькой, а мама умерла от болезни сердца. Девочку воспитывает только бабушка. Учится Валерия
в 7 классе санаторной школы-интерната в поселке Новоайдар Луганской области.
Рост девочки в ее 12 лет составляет 178 см, а тело худенькое, как у подростка. Она стыдится своего большого роста, замкнута, старается избегать общения
со сверстниками. Она часто болеет – искривленный позвоночник все больше ухудшает работу внутренних органов, особенно сердца, зрения. Учится
хорошо, любит читать, рисовать, хорошо поет. Но любая, даже самая незначительная физическая нагрузка причиняет боли в позвоночнике и сердце. Даже
идти пешком из дому в школу для Валерии трудно, так как часть пути приходится подниматься по небольшому уклону.
Три года назад бабушка возила Леру на обследование в Киев в Национальный институт сердечно-сосудистой хирургии имени Амосова. Обследование
дало возможность поставить Лере диагноз. Тогда кардиолог назначил медикаментозное лечение и предположил понаблюдать динамику развития болезни. Если ситуация будет ухудшаться и расширение аорты увеличиваться, тога необходима будет операция. Однако, война помешала бабушке и девочке ездить в Киев для прохождения дальнейших обследований. Новоайдар находится близько возле линии размежевания и долгое время был одной из гарячих
точек этой войны. Обеспечить девочке качественное обследование и лечение в небольшом поселке невозможно, а у бабушки нет средств и сил регулярно
возить внучку в Киев. Сейчас девочка нуждается в высокотехнологичном обследовании и принятии решения в отношении необходимости операции.
en
Valeriya (called Lera for short) is an orphan. Her father left the family when Lera was young, and her mother died from heart disease. She was raised only by her
grandmother. Valeriya is in 7th grade at a children’s home in Novoaidar in the Lugansk region.
Her height at 12 years old is 178 cm, and her body is slender like a teenager’s. She is embarrassed by her large height and withdrawn. She tries to avoid social contact with her peers. She is often sick--the curvature of her spine impairs the working of her internal organs, especially her heart and vision. She is a good student
and loves to read and draw, and sings well. But even the lightest effort causes Valeriya pain in her back and in her heart. However, even the lightest exercise causes
pain in her back and in her heart. Even the road from home to school gives Valeria difficulties, as part of the way she needs to walk up a gentle hill.
Three years ago her grandmother drove Valeriya to Kiev to do health tests at the Amosov’s Institute of Heart Surgery, it gave clear diagnosis. Then the cardiologist
has appointed medication and recommended monitoring the growth of developing the disease: if the situation is deteriorating, and enlargement of the aorta
is expanding, surgery will be required. But the war prevented grandmother and granddaughter trips to Kiev in order to carry out checks. Nowoajdar is close to
the front line and has long been one of the hot points of the war. Boarding school this small town cannot provide her a quality examination or treatment, and
her grandmother does not have the power to bring her granddaughter to a good clinic. Now she needs advanced health tests to check if the surgery is requred.
15
artiom, 12 lat
Артем, 12 лет
Artem, 12
Miejsce zamieszkania: Dniepropietrowsk.
Diagnoza: Stan po wypadku samochodowym:
otwarty uraz czaszki i mózgu. Liczne
uszkodzenia szkieletu. Złamanie prawego
biodra, otwarte złamanie
z przemieszczeniem kości podudzia.
Место проживания: Днепропетровск.
Диагноз: автодорожная политравма.
Открытая черепно-мозговая травма.
Множественные повреждения костного
скелета. Закрытый перелом правого бедра
и открытый перелом костей правой голени
со смещением.
Place of residence: Dniepropetrovsk.
Diagnosis: Trauma from a car accident. Open
head injury. Multiple skeletal injuries. Closed
fracture in the right thigh and open fracture
in the bone of the right lower leg with
displacement.
pl
Pewnego lipcowego dnia Artiom jechał razem z tatą do babci. Nagle na ich pas z naprzeciwka wjechała ciężarówka, jej kierowca zasnął. Nie udało
się uniknąć zderzenia. Tata Artioma zginął na miejscu, a chłopiec został uwięziony w samochodzie, udało się go uwolnić dopiero po 3 godzinach.
Najbardziej ucierpiała lewa nóżka chłopca. Kilka dni lekarze walczyli o to, aby ją uratować, jednak uraz był bardzo poważny i konieczna okazała się
amputacja. Mały Artiom przeszedł ich już 5.
ru
Июльским днем Артем вместе с папой ехали к бабушке. Внезапно на встречную полосу выехала фура – ее водитель уснул. Избежать
столкновения не удалось. Папа Артема погиб на месте, а мальчик был зажат в автомобиле, его освободили спустя 3 часа. Больше всего
пострадала левая ножка. Несколько дней врачи боролись за ее сохранение, но повреждение было сильным, и ногу пришлось ампутировать. Артем перенес уже 5 операций.
en
One day in July Artem was going by car with his father to his grandmother’s. Suddenly a truck crossed the median--its driver had fallen asleep. It was
impossible to avoid a collision. Artem’s father died on the spot, and Artem was trapped in the car for 3 hours before he was freed. His left leg suffered the
worst injuries. Doctors fought for several days to save it, but the damage was severe and it was necessary to amputate. Artem underwent 5 operations.
16
Dima, 5 lat
Miejsce zamieszkania: Mariupol, obwód doniecki, dom dziecka «Centrum Opieki»
Diagnoza: Wrodzona wada serca - hipoplazja prawej komory serca. Astma
oskrzelowa powikłana hipertensją płucną.
Karłowatość - spowodowana niedoborem hormonów przysadki (brak badań
i dokumentacji). Skolioza kręgosłupa.
Дима, 5 лет
Место проживання: Мариуполь Донецкой обл., Детский дом «Центр опеки».
Диагноз: Врожденный порок сердца, гипоплазия правого желудочка,
легочная гипертензия, бронх. астма, гипофезарный нанизм (карликовость)
под вопросом Искривление грудного отдела позвоночника.
Dima, 5
Place of residence: Mariupol, Donetsk region, children’s home “Care Center”.
Diagnosis: Congenital heart defect, hypoplasia of the right ventricle,
pulmonary hypertension, bronchial asthma, pituitary dwarfism, possible spinal
curvature in the chest area.
pl
Dima ma już 5 lat, a wygląda jak dwuletnie dziecko. Waży 6 kg, a wzrostu ma tylko 80 cm. Lekarze podejrzewają, że chłopiec może cierpieć na rzadką chorobę - karłowatość. Dimę, jego brata i siostrę przywieziono do domu dziecka w Mariupolu z Nowoazowska. Ich rodzice zostali pozbawieni praw rodzicielskich, gdyż w ogóle nie zajmowali się dziećmi. Cała trójka głodowała, często żebrała na ulicach. Dimę rodzice długo trzymali zawiniętego w szmatki (pieluszki) uniemożliwiając malcowi naukę chodzenia. Oprócz tego w maleńkim organizmie Dimy wyjawiono wiele innych
problemów: wrodzona wada serca - hipoplazja prawej komory serca; astma oskrzelowa powikłana hipertensją płucną; opóźnienie fizyczno-ruchowego
i psychologicznego rozwoju: astygmatyzm wysokiego stopnia, skolioza kręgosłupa, płaskostopie.
Teraz chłopcu są potrzebne konsultacje u pulmonologa i kardiochirurga oraz wstawienie zastawki. Działania wojenne w Donbasie utrudniły dostęp do
dobrej jakości diagnostyki oraz leczenia dzieci. Konieczne jest badanie w centrum medyczno-genetycznym, badanie u endokrynologa hormonów wzrostu, obuwie ortopedyczne, nebulizator, lekarstwa.
ru
Диме уже 5 лет, а выглядит он как двухлетний ребенок. Весит он всего 6 кг, а его рост всего 80 см. Врачи предполагают, что у мальчика может быть
редкое заболевание «гипофезарный нанизм» или карликовость, но пока подтвержнеий диагноза нет, так как не была проведена необходимая диагностика. Эта болезнь встречается чорезвычайно редко у 1-4 человек из 10000. Диму, его брата и сестру привезли в Мариупольский детский дом
„Центр опеки” Донецкой обл. из Новоазовска. Их родителей лишили родительських прав, они совсем не занимались детьми. Дети голодали, часто
просили милостыню на улицах. Диму долгое время родители держали завернутым в тряпки (пеленки), не давая возможности ходить. Кроме этого
в маленьком организме Димы обнаружили множество других проблем: врожденный порок сердца, бронхиальная астма, персистирующее течение. Задержка стато-моторного и психо-речевого развития. Астигматизм высокой степени обоих глаз, кифосколиоз, плоско-вальгусные стопы.
Сейчас мальчик нуждается в консультации кардиохирурга и пульмонолога, ниограмме, шунтировании. Военные действия на Донбассе усложнили доступность качественной диагностики и лечения детей. Раньше деток-сирот обследовали и лечили в больницах и Центрах Донецка. Сейчас
это оккупированная територия. В детский дом Мариуполя почти каждый день привозят детей в том числе из окупированных городов и поселков.
Необходимо обследование в медико-генетическом центре, обследование у эндокринолога на гормоны роста, ортопедическая обувь, небулайзер,
лекарства.
en
Dima is already 5 years old and looks like a two year old child. He weighs only 6 kg and is 80 cm tall. Doctors assume that he has a rare disease called “pituitary
dwarfism,” but there is still no confirmation of this diagnosis, since the necessary diagnostics have not been conducted. This disease is encountered extremely
rarely in 1-4 people out of 10,000. Dima was brought along with his brother and sister to the Mariupol children’s home called “Care Center” in the Donetsk
region from the town of Novoazovsk. Their parents had their parental rights revoked and did not completely take care of the children. The children went
hungry and often went begging on the street. Dima’s parents kept him wrapped in rags (diapers) and did not give him the opportunity to walk. Apart from
this a number of other problems are present in Dima’s small body: a congenital heart defect, chronic bronchial asthma, impaired motor skills and speech
development, high-level astigmatism in both eyes, kyphoscoliosis and foot deformities.
Dima needs a consultation with a cardiologist and pulmonologist, diagnostic testing and a bypass. The military action in Donbass has made quality diagnostics and treatment more difficult to obtain. Earlier orphan children were examined and treated at Donetsk’s hospitals and centers. Now this is occupied
territory. Nearly every day children are brought to the children’s home in Mariupol, including children from occupied cities and towns. Examination is needed
at a genetic medical center, as well as examination by a endocrinologist for growth hormones, orthopedic footwear, a nebulizer, and medications.
17
Ira, 15 miesięcy
Miejsce zamieszkania: Mariupol, obwód doniecki, dom dziecka
«Centrum Opieki».
DIAGNOZA: Wrodzona wada serca, opóźnienie rozwoju psychoruchowego,
dysplazja tkanki łącznej.
Ира, 15 месяцев
Место проживания: г. Мариуполь, Донецкой обл., детский
дом «Центр опеки».
Диагноз: Врожденный порок сердца: вторичный дефект межпредсердной
перегородки, умеренная недостаточность трехстворчатого клапана,
сердечная недостаточность ст. Синдром задержки психомоторного развития, синдром двигательных нарушений (пирамидная недостаточность,
гиперкенетический синдром). Синдром дисплазии соединительной ткани.
Ira, 15 months
Place of residence: Mariupol, Donetsk region, children’s home “Care Center”.
Diagnosis: Congenital heart defect: secondary atrial septal defect,
moderate tricuspid valve failure, stage 1 heart failure. Impaired psychomotor skill development, motor failure syndrome (pyramidal insufficiency and
hyperkinetic syndrome). Connective tissue dysplasia syndrome.
pl
Ireńka urodziła się w Doniecku, kiedy w mieście toczyły się już działania wojenne. Niestety nie miała szczęścia doświadczyć matczynej opieki i ciepła matczynych rąk. Matka oddała córeczkę będąc jeszcze na oddziale położniczym, kiedy dowiedziała się o problemach zdrowotnych i perspektywach rozwoju dziecka. Imię było nadane dziewczynce już w domu dziecka w Mariupolu, do którego została przywieziona w konwoju humanitarnym ochranianym przez wojsko. Wychowawcy w domu dziecka stali się dla niej rodzicami. Pomimo jej stanu zdrowia dziewczynka jest ciekawska
i z fascynacja obserwuje świat swoimi ogromnymi oczkami jakby pytała „co się dzieje?” i „co będzie dalej?” .
Ireńkę i jeszcze sześcioro innych dzieci z domu dziecka w Mariupolu przewieziono do Państwowego Dziecięcego Szpitala OHMATDET, gdzie są poddawane zaawansowanym, specjalistycznym badaniom.
ru
Ирочка родилась в Донецке, когда там уже шли боевые действия и разгуливали сепаратисты. Но ей не посчастливилось испытать материнскую
заботу и тепло маминых рук. Женщина отказалась от малышки еще в роддоме, когда врачи сообщили о проблемах здоровья и перспективах развития ребенка. Имя девочке дали уже в детском доме, когда ее по гуманитарному коридору в сопровождении военных привезли в Мариуполь.
Воспитатели детдома стали для нее родителями. Несмотря на слабое здоровье, девочка пытлива и с интересом обозревает мир своими огромными глазками, как будто спрашивает: «что происходит?» и «а что будет?».
Ирочку и еще шестерых детей из Мариупольского дома опеки Фонд «Крона» привез в Национальную детскую больницу ОХМАТДЕТ», где им
проведут высокотехнологичное всестороннего обследования и уточнения диагноза (органическое поражение головного мозга? аномалия развития?).
en
Little Ira was born in Donetsk when military activity had already begun there and separatists had establish a presence. But she was not lucky enough to
receive any care or feel her mother’s warm embrace. Her mother abandoned her while she was still in the maternal ward when doctors informed her of
problems with the baby’s health and potential developmental difficulties. Her name was given to her at the children’s home when she was brought there
through a humanitarian corridor by military escort. The caregivers at the children’s home became parents for her. Despite her poor health, she is full of
curiosity and observes the world with her enormous eyes as if she were asking “What’s going on?” and “What’s going to happen?”
The “Krona” care foundation brought little Ira to the OKHMATDET National Children’s Hospital, where she will undergo a high-tech in-depth examination
and clarification of her diagnosis (organic brain damage? Developmental anomaly?)
18
Wania, 14 miesięcy
Miejsce zamieszkania: Mariupol, obwód doniecki, dom dziecka «Centrum Opieki».
Diagnoza: Wrodzony poziomy oczopląs (nystagmus), hipoplazja nerwu
wzrokowego obu oczu, miopia lekkiego stopnia obu oczu. Opóźnienie psychomotorycznego rozwoju na skutek anomalii rozwinięcia mózgu.
Ваня, 14 месяцев
Место проживания: г. Мариуполь, Донецкой обл., детский дом «Центр опеки».
Диагноз: врожденный горизонтальный нистагм, гипоплазия зрительных
нервов обоих глаз, миопия слабой степени обоих глаз. Синдром двигательных
нарушений, задержка психо-моторного развития, возможна вследствие
аномалии развития головного мозга.
Vanya, 14 months
Place of residence: Mariupol, Donetsk region, children’s home “Care Center”.
Diagnosis: congenital horizontal nystagmus, optic nerve hypoplasia in both eyes,
mild mypoia in both eyes. Motor skills disorder syndrome, impaired motor skills
development, possibly as a result of anomalies in brain development.
pl
Mama porzuciła Wanieczkę z Mariupola od razu po jego urodzeniu, kiedy lekarze powiedzieli jej, że możliwe, że dziecko będzie niewidome oraz poinformowali o zaburzeniach ruchowych. Rodzina nie chciała ponosić trudów wychowania chorego dziecka. Porzuconego chłopca z oddziału położniczego
przewieziono do domu dziecka. Wychowawcy z domu dziecka stali się dla niego rodzicami. Jest jeszcze zbyt mały, aby zrozumieć wszystko, co z nim się
dzieje, dlaczego nie ma przy nim mamy i taty. Teraz Wania troszeczkę widzi, jednak trudno jest określić do jakiego stopnia wzrok jest uszkodzony. Możliwe,
że kiedy dziecku zostanie przywrócony wzrok, szybciej znajdą się rodzice chętni zaadoptować maleństwo.
Dla zdiagnozowania chłopca konieczne są: rezonans magnetyczny mózgu, konsultacja neurologa, konsultacja okulisty. Możliwe, że potrzebna będzie
operacja.
ru
От Ванечки из Мариуполя мама отказалась сразу после рождения, когда врачи сказали о возможной слепоте ребенка и двигательных нарушениях.
Семья не захотела бороться и нести трудности заботы о больном ребенке. Отказного малыша из роддома привезли в детский дом. Воспитатели
детдома стали для него родителями. Он еще слишком мал, чтобы понять все, что с ним происходит, почему нет рядом мамы и папы. Сейчас Ваня
немного видит, но пока трудно определить, до какой степени утрачено зрение. Возможно, когда ребенку вернут способность видеть, быстрее
найдутся люди, готовые усыновить малыша.
Для полного диагноза необходимы: МРТ головного мозга, консультация невролога, высокотехнологичное обследование и консультация окулиста
ІІІ уровня, возможно, операция.
en
Vanya was abandoned by his mother immediately after her birth, when doctors told her about the child’s possible blindness and lack of motor skills. His
family did not want to fight her and bring upon themselves the difficulty of care for a sick child. The abandoned infant was brought directly from the maternity ward to a children’s home. The caregivers of the children’s home became his parents. He is still to small to understand everything that is happening
to him, and why he has no mother or father. Now Vanya can see a little, but it is still difficult to determine how much of his vision is lost. It is possible that
when the capability of sight returns to him, it will be easier to find people who are ready to adopt him.
Needed: Head MRI’s, neurologist consultation, high-tech examination and consultant by a class 3 occulist, possibly surgery.
Mariupol, obwód doniecki, dom
dziecka «Centrum Opieki».
Мариуполь, Донецкой обл.,
детский дом «Центр опеки»
Mariupol, Donetsk region,
children’s home “Care Center”
Do domu dziecka w Mariupolu prawie każdego dnia
przywożone są dzieci z okupowanych miast i wsi. Są
to nie tylko sieroty, to również dzieci, oddawane przez
rodziców pozbawionych pracy, mieszkania i środków do
życia. Niejednokrotnie rodziny pragną zapewnić dzieciom
bezpieczeństwo, umieszczając je w ośrodkach z dala od
ostrzałów.
В детский дом Мариуполя почти каждый день привозят
детей, в том числе из окупированных городов и поселков.
Это не только дети, чьи родители погибли, это и дети,
которых родители отдают. Либо из-за войны потеряли
работу, жилье и не могут содержать и прокормить
ребенка, либо желают определить его в безопасное
место, где нет обстрелов.
Almost every day children are brought to the children’s home
in Mariupol, including those from occupied cities and towns.
These are not only children whose parents have died, but also
children whose parents have given up. Either they have lost
their jobs or homes because of the war and cannot keep and
feed their children, or they want to leave them in a safe place,
where there is no shelling.
Teraz przebywa tam 129 dzieci zamiast 80, które mieszkało
tam do wybuchu wojny. Zorganizowanie dokładnych badań
dla każdego dziecka jest bardzo trudne. Wcześniej małe
sieroty były badane i leczone w szpitalach w Doniecku, teraz
jest to terytorium okupowane.
Сейчас здесь уже 129 детей, вместо 80-и как раньше,
до начала войны. Организовать высокотехнологичное
обследование ребенку сложно. Раньше деток-сирот
обследовали и лечили в больницах и медцентрах
Донецка. Сейчас это окупированная територия.
There are 129 children here already, where once there were 80
before the start of the war. It is difficult to arrange for high-tech
examinations of the children. Earlier, orphans were examined
and treated at hospitals and medical centers in Donetsk [the
regional capital]. Now this is occupied territory.
19
Sofia, 10 lat
Miejsce zamieszkania: Żdanowka, obwód doniecki.
Diagnoza: neurofibromatoza typu 1 (choroba Recklinghausena).
Skrócenie prawej kończyny dolnej.
София, 10 лет
Место жительства: Донецкая область г. Ждановка.
Диагноз: нейрофиброматоз тип: 1 (болезнь Реклингхаузена).
Укорочение правой нижней конечности.
Sofia, 10
Place of residence: Donetsk region, Zhdanovka.
Diagnosis: neurofibromatosis type 1 (Recklinghausen’s disease).
Contraction of the right lower extremity.
pl
Sofia po urodzeniu była zdrowa i do 1,5 roku nikt nie wiedział o jej chorobie, dopóki prawa nóżka dziewczynki nie zaczęła się wykrzywiać i wkrótce doszło do
złamania kości piszczelowej. Pierwszą operację przeprowadzono w donieckim szpitalu na oddziale urazowym, po prostu usuwano suche wyrostki kości. Jednak
po tym kość się nie zrosła i założono osteosyntezę śródszpikową, która jednak została założona nieumiejętnie i wypadła. Rozszerzona diagnostyka pokazała 18
włókniaków w mózgu, w tym również na nerwach wzrokowych i wtedy została postawiona diagnoza: neurofibromatoza typu 1. Później, w Charkowie, dziewczynce założono aparat Ilizarowa, jednak w trakcie operacji doszło do oparzenia kości, w następstwie zaś do zakażenia i ropienia. Następnie, na przestrzeni 5 lat,
przeprowadzono kilka operacji w Turcji. Łącznie maleńka Sofia przeszła ich około 30. Nie mogła chodzić, dlatego nie uczęszczała do przedszkola ani do szkoły.
W tej chwili nauczyciele przychodzą do dziewczynki do domu.
W 2013 roku na Ukrainie w klinice OHMATDET została przeprowadzona operacja przeszczepu kości z lewej kończyny, po którym sytuacja Sofii trochę się poprawiła, teraz może chodzić nosząc specjalną klamrę. Jedna jej nóżka jest krótsza o 11 cm. W wyniku tych różnic prawa nóżka zaczęła się stopniowo deformować.
Sofia jest bardzo ambitna i utalentowana, pomimo choroby chce robić wiele rzeczy i nadrabiać to, co ją ominęło. W ciągu dwóch lat od kiedy dziewczynka
zaczęła chodzić wiele osiągnęła: nauczyła się grać na fortepianie, rysuje piękne obrazki, uczęszcza do szkoły prezenterów telewizyjnych. Jej urok i talent zostały
zauważone - Sofia dostała propozycję pozowania jako fotomodelka w dziecięcym piśmie i prowadzenia dziecięcych programów telewizyjnych.
ru
София родилась здоровым ребёнком и до 1,5 лет никто и не знал о её заболевании, пока не стала искривляться правая ножка, и вскоре в этом месте
произошел перелом большеберцовой кости на границе нижней и средней трети. Первую операцию сделали в Донецкой областной травматологи
– просто дробили кость, уничтожая сухие отростки. Но кость не сросталась и потом поставили в ногу интромедулярный остеосинтез, но он был
неудачно закреплен и упал. Расширенная диагностика показала 18 фибром в головном мозге, в том числе на глазных нервах и тогда был установлен
диагноз нейрофибромватоз. Позже в Харькове в ножку поставили аппарат Елизарова, но во время операции сделали ожог кости. Пошло заражение и
гноение. В дальнейшем проводились операции в Турции (клиника Аджибадем) на протяжении пяти лет. Всего малннькая София перенесла около 30-и
операций. Она не могла ходить, поэтому не посещала детский сад и школу. Сейчас учителя занимаются с ней на дому.
В 2013 Украине в клинике Охматдет была сделана операция по пересадке кости из левой конечности. После пересадки ситуация немного улучилась,
и София может ходить в специальном ортезе. Одна ее ножка короче другой на 11 см. Вследствие неравномерности и левая нога стала понемногу
деформироваться.
София очень целеустремленная и талантливая, несмотря на болезнь, ей хочется многим заниматься и наверстать упущенное. За два года, как девочка
стала ходить, она сделала много достижений. Научилась играть на фортепиано, рисовать прекрасные картины, посещает школу телеведущих. Ее обаяние и талант заметили и предложили ей стать фотомоделью в детском журнале и телеведущей детских программ.
en
Sofia was born as a healthy child and until she was 1.5 years old nobody knew about her illness, since her right leg had not begun to curve, but soon a
fracture occurred of the tibia near the edge of the lower and middle third of her leg. Her first operation was done at the Donetsk regional trauma center-her leg was simply broken, destroying dry growths. But her bone did not grow and then an intermediary osteosynthesis was placed on her leg, but it was
not well attached and fell off. Extensive diagnostics showed fibromas in her brain including on her optic nerves, and at that time she was diagnosed with
neurofibromatosis. Later in Kharkov she was given an Elizarov apparatus, but at the time of her operation her bone was burned. She got an infection. After
this, she had an operation in Turkey (at the Adjibadem clinic) after five years had passed. In all little Sofia has had over 30 operations. She cannot walk, and
for this reason never went to kindergarten or school. She now has teachers working with her at home.
In 2013 she had an operation in Ukraine at at the Okhmatdet clinic to transfer bones from her left extremity. After the transfer the situation improved a
little, and Sofia can walk in a special pattern. One of her legs is shorter than the other by 11 cm. As a result of this unevenness her left leg has also started
to become a little deformed.
Sofia is very purposeful and talented. Despite her illness, she wants to be active in many things and make up for lost time. In the two years since she started
to walk, she has made many achievements. She taught herself to play piano, draw fantastic pictures and attend school remotely by video. Her charm and
talent have been noticed and she has been recommended as a photo model for a children’s magazine and to appear in children’s television programs.
20
Daniło, 13 lat
Miejsce zamieszkania: Iłowajsk, obwód
doniecki.
Diagnoza: dystrofia mięśniowa - choroba
Duchenn’a.,
pl
Данил, 13 лет
Место проживания: Иловайск, Донецкая
область.
Диагноз: мышечная дистрофия заболевание Duchenn’a.
DaniLo, 13
Place of residence: Iłowajsk, Donetsk.
Diagnosis: muscular dystrophy - a disease
Duchenn’a.
Chłopiec początkowo rozwijał się prawidłowo, dopiero w drugim roku życia rodzice zauważyli, że Daniło odstaje w rozwoju fizycznym od swoich rówieśników. Początkowo za dobrą monetę przyjmowali słowa lekarzy, którzy twierdzili, że chłopiec nie przejawia żadnych dysfunkcji rozwojowych. Kiedy Daniło miał 4 lata postawiono
mu diagnozę: dystrofia mięśniowa - choroba Duchenn’a. To ciężka, stale postępująca choroba o podłożu genetycznym. Dotknięci nią ludzie żyją średnio 28 lat.
Daniło w 6. roku życia przestał chodzić, w 7. roku dystrofia ogarnęła ręce, choć chłopczyk wciąż mógł poruszać palcami. Pomimo trudności fizycznych Daniło doskonale rozwija się intelektualnie. Jest ciekawy świata i bardzo otwarty wobec innych, kocha życie i ludzi. Od maleńkiego marzył o karierze kierowcy rajdowego. Daniło
ma jeszcze dwóch braci, których bardzo kocha. Często chciałby ich przytulać, ale samodzielnie nie potrafi - rodzice podnoszą mu ręce i obejmują nimi rodzeństwo
chłopca.
W lipcu Daniło wraz z braćmi i rodzicami uciekli przed wojną z Iłowajska do Naliwajłowki w rejonie Makarowskim w obwodzie kijowskim, gdzie otrzymali 2 małe
pokoje w budynku gospodarczym okolicznego lotniska. W nowym miejscu zamieszkania Daniło kontynuuje naukę - jego nowi nauczyciele nie mogą wyjść ze zdumienia. Chłopiec pomimo tak poważnej choroby aż kipi entuzjazmem do nauki i ma duże pragnienie wiedzy. Daniło potrzebuje aparatu monitorującego oddychanie
z funkcją BiPAP i elektrycznego wózka inwalidzkiego.
ru
Мальчик сначала развивался нормально, только когда ему было два года, его родители заметили, что Данило не развивается физически, как другие дети
его возраста. Первоначально приняли слова врачей, которые утверждали, что мальчик не показывает дисфункцию развития. Когда Данилу было 4 года, ему
был поставлен диагноз мышечной дистрофии - заболевания Дюшенна. Это постоянно ухудшающееся заболевание генетического происхождения. Люди,
страдающие им, живут в среднем 28 лет.
Данило перестал ходить, когда ему было 6 лет, и когда ему было 7 лет, дистрофия поразила руки, хотя мальчик все еще может двигать пальцами. Несмотря на
физические трудности, Данило прекрасно развит интеллектуально. Он любопытный и очень открыт для других, любит жизнь и людей. Когда он был маленьким, он мечтал стать автогонщиком. У Данила есть двое братьев, которых он очень сильно любит. Он хотел бы часто их обнимать, но не может сделать это
самостоятельно - родители поднимают руки и обнимают ими его братьев и сестер.
В июле Данило и его семья бежали от войны из Иловайска в Наливайловку в регионе Макарова в Киевской области, где они получили 2 небольшие комнаты
во флигеле, вблизи от аэропорта. На новом месте жительства Данило продолжает свое образование - его новые учителя удивляются, что мальчик, несмотря
на столь серьезное заболевание, развивается с энтузиазмом учиться и имеет большую жажду знаний. Данило требуется оборудование для контроля дыхания с функцией BiPAP и электрическая инвалидная коляска.
en
The boy initially developed normally, only when he was two years old his parents noticed that Danilo doesn’t develop physically as other children of his age. Initially
the accepted words of doctors who claimed that the boy shows no developmental dysfunction. When Danilo was 4 years old he was diagnosed with muscular
dystrophy - a Duchenn’s disease. It’s constantly progressing disease of genetic origin. People affected with it live average of 28 years.
Danilo stopped walking when he was 6, when he was 7 dystrophy swept his hands, although the boy still could move his fingers. Despite the physical difficulties
Danilo perfectly developed intellectually. He is curious and very open to others, loves life and people. From when he was little he dreamed of becoming a racing driver.
Danilo has two brothers, whom he loves dearly. He would like to cuddle them often, but can not do it on his own - parents raise his hands and embrace his siblings
with them.
In July, Danilo and family escaped the war from Ilowaysk to Nalivayłovka in the Makarov region in Kiev Oblast, where they received 2 small rooms in the outbuilding
surrounding the airport. In the new place of residence Danilo continues his education - his new teachers are amazed. Boy, despite such a serious disease is bursting
with enthusiasm to learn and has a great thirst for knowledge. Danilo needs equipment to monitor breathing with the BiPAP function and an electric wheelchair.
21
krystyna, 3 lata
Miejsce zamieszkania: Donieck.
Diagnoza: podejrzenie dziecięcego autyzmu.
Кристина 3 года
Место проживания:Донецк.
Диагноз: подозрения на детский аутизм
Christina, 3
Place of residence: Donetsk.
Diagnosis: suspicion of childhood autism.
pl
Początkowo Krysia rozwijała się normalnie, a rodzice nie zauważyli żadnych niepokojących objaw związanych z jej zdrowiem. Zaczynała mówić, chodzić,
szukała kontaktu z rówieśnikami. W 2014 roku ze względu na rozwijający się konflikt na wschodzie Ukrainy rodzice uciekli z Doniecka do Zaporoża. Od
tego momentu mama zaobserwowała zmiany w zachowaniu dziewczynki. Krystyna przestała mówić, zaczęła unikać towarzystwa innych dzieci, a kontakt
z nią stał się trudny.
Lekarze, którzy diagnozowali dziewczynkę w Zaporożu podejrzewają dziecięcy autyzm. Krystyna nie przeszła jednak innych potrzebnych badań: EEG,
tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego. Nie przeprowadzono też badań diagnozujących wrodzone choroby metaboliczne. Dziewczynka
może zostać przyjęta w poradni dla dzieci autystycznych dopiero za rok.
Wszystkie niezbędne badania chcemy wykonać Krystynie w placówkach służby zdrowia w Polsce.
ru
Она начала говорить, ходить, контактировать со сверстниками. В 2014 году в связи с развивающимся конфликтом в восточной Украине, родители
бежали из Донецка в соседнее Запорожье. С этого момента мать заметила изменения в поведении девочки. Кристина перестала говорить, она
избегала компании других детей, контактировать с ней стало трудно. Врачи, которые ставили диагноз девочке в Запорожье, подозревают детский аутизм, однако Кристина не прошла других необходимых обследований: ЭЭГ, КТ и магнитно-резонансную томографию. Также еще не было
исследований и диагностики на унаследованные метаболические заболевания. Девочка может быть принята в клинику для детей, страдающих
аутизмом, но только в следующем году.
Мы хотим, чтобы все необходимые обследования Кристине провели в Польше.
en
Christina initially developed normally, and parents have not noticed any alarming symptoms associated with her health. She began to speak, walk, looking for contact with other kids. In 2014 due to the growing conflict in the east of Ukraine parents they escaped from Donetsk to close Zaporozhye. From
that moment Christina’s mother has observed changes in the behavior of girl. Christina stopped talking, she avoided the company of other children, and
contact with her became difficult.
Doctors who diagnosed the girl in Zaporozhye suspected child’s autism. Although Christina did not have other necessary tests: EEG, CT scan and magnetic
resonance imaging. Nor has there been studies diagnosing inherited metabolic diseases. The girl may be taken to the clinic for autistic children only until
year.
We want to do all the necessary tests for Christina in Poland.
22
iwan, 9 miesięcy
Miejsce zamieszkania: Stachanow, obwód ługański.
Diagnoza: wrodzony mieszany niedosłuch stopnia IV, wada serca.
Иван, 9 месяцев
Место проживания: Стаханов, Луганская область.
Диагноз: врожденная смешанная потеря
слуха 4-ого уровня, порок сердца.
ivan, 9 MONTHS
Place of residence: Stakhanov, Luhansk region.
Diagnosis: congenital mixed hearing loss stage IV, heart defect.
pl
Iwan ma siostrę bliźniaczkę, Polinkę. Dzieci urodziły się 4 stycznia 2015 roku w 27. tygodniu ciąży. Przy urodzeniu lekarze dali chłopcu tylko 4 punkty
w skali Apgar. Pierwsze dwa miesiące swojego życia Iwan spędził na oddziale intensywnej terapii szpitala położniczego w Zaporożu. Następne dwa na oddziale neonatologicznym tego samego szpitala. Po przeprowadzeniu badań lekarze z zaporoskiego ośrodka postawili diagnozę wrodzonego mieszanego
niedosłuchu stopnia IV oraz wady serca.
Iwan wraz z rodzicami zostanie zaproszony do Warszawy, gdzie będzie mógł przejść diagnostykę w centrum otolaryngologicznym oraz na oddziale
kardiologii.
ru
У Ивана есть сестра-близнец, Полина. Дети родились 4 января 2015 года - на 27-й неделе беременности. При рождении врачи дали мальчику
всего 4 балла по шкале Апгар. Первые два месяца своей жизни Иван провел в реанимации родильного отделения в больнице города Запорожье.
Следующие два месяца в неонатальном отделении той же больницы. После испытаний, врачи в запорожской больнице поставили диагноз
врожденной смешанной потери слуха IV уровня и дефекта сердца.
Иван и его родители будут приглашены в Варшаву, где мальчик сможет пройти диагностику в центре оториноларингологии и на кафедре
кардиологии.
en
Ivan has a twin sister, Polina. Children were born on January 4, 2015 in 27th week of pregnancy. At birth, doctors gave the boy only 4 points in Apgar scale.
The first two months of his life, Ivan spent in intensive care maternity hospital in Zaporozhye. The next two on the neonatal ward of the same hospital.
After the tests, doctors in Zaporozhye hospital put the diagnosis of congenital mixed hearing loss at stage IV and heart defect.
Ivan and his parents will be invited to Warsaw, where he can go to Otorhinolaryngology diagnostics center and the department of cardiology.
23
www.lambrefoundation.org
www.forgottenbyworld.com
KOMITET HONOROWY:
почетный комитет:
HONOURABLE COMMITTEE:
GŁÓWNY SPONSOR:
главный спонсор:
main sponsor:
PARTNER PROJEKTU:
партнер проекта:
PROJECT PARTNER:
wspierają nas:
нас поддерживают:
who supports us:

Podobne dokumenty