100 LAT KOPCA KOŚCIUSZKI W POŁAŃCU REGULAMIN

Transkrypt

100 LAT KOPCA KOŚCIUSZKI W POŁAŃCU REGULAMIN
100 LAT KOPCA KOŚCIUSZKI W POŁAŃCU
REGULAMIN KONKURSU
ORGANIZATOR KONKURSU
Organizatorem konkursu są Towarzystwo Kościuszkowskie w Połańcu, Lokalna Grupa
Działania „Dorzecze Wisły” oraz Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Adama Mickiewicza
w Połańcu. Konkurs rozpoczyna „Rok Kościuszkowski w Połańcu”, a honorowy patronat nad
nim objął Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec Jacek Tarnowski.
CEL I TEMATYKA KONKURSU
Celem konkursu jest zebranie najciekawszych zdjęć ukazujących Kopiec Kościuszki w Połańcu.
Mile widziane będą zarówno najstarsze zdjęcia kopca, jak i zdjęcia z uroczystości, spotkań
oraz spacerów rodzinnych sprzed kilku, kilkunastu, czy kilkudziesięciu lat.
UCZESTNICY I ZGŁASZANIE PRAC
W konkursie może wziąć udział każdy, kto akceptuje zasady niniejszego regulaminu.
Termin przesyłania prac na Konkurs: 28 lutego 2017 roku.
1. Zgłoszenie fotografii do konkursu odbywa się poprzez przesłanie pliku w formie
elektronicznej na adres ([email protected]) lub przyniesienie go do Biblioteki
wraz z wypełnionym formularzem. Zdjęcia muszą być wykonane w formacie JPG, a ich jakość
i rozdzielczość powinna umożliwiać jego użycie np. w formie albumu (nie dotyczy zdjęć
starych).
3. W zgłoszeniu powinny znajdować się następujące informacje:
- dane personalne zgłaszającego (imię, nazwisko, adres),
- numer telefonu, adres e-mail,
- opis zdjęć (nazwa pliku, osoby na zdjęciu, rok, wydarzenie itp.),
- zdjęcia mogą przesyłać tylko ich autorzy (właściciele fotografii).
Zgłoszenie fotografii do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie
ich w wystawach, czy wydawnictwach regionalnych z udzieleniem Organizatorom przez
Uczestnika Konkursu nieodpłatnej i bezterminowej licencji.
1/2
Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że nie będą one zagrażały ani
naruszały praw osób trzecich, w szczególności nie będą naruszały ich majątkowych
i osobistych praw autorskich, oraz że osoba przekazująca prace konkursowe ma zgody osób,
których wizerunki utrwalono na fotografiach i uprawnienia do wyrażania zgody na
wykorzystanie tych wizerunków.
Formularz zgłoszenia stanowi załącznik do regulaminu konkursu.
OCENA PRAC I ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
1. Wszystkie zdjęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury powołanego przez
Organizatorów. Jury dokona oceny fotografii biorąc pod uwagę m.in. ich wartości
historycznej, artystycznej i oryginalności.
2.
Wyniki
konkursu
zostaną
ogłoszone
na
stronach
Organizatorów
(www.kosciuszko.polaniec.pl; www.dorzeczewisly.pl oraz www.mgbp.polaniec.pl)
3. Wręczenie nagród odbędzie się w Bibliotece Publicznej w Połańcu, a zwycięzcy zostaną na
nie zaproszeni mailowo lub telefonicznie.
2/2

Podobne dokumenty