plik PDF

Komentarze

Transkrypt

plik PDF
Miesiêcznik
Nr 3 (149) marzec 2011 ISSN 1733-3253
Egzemplarz bezp³atny
Na zdjêciach: Uczniowie SP 2 w ¯o³yni podczas
zajêæ w ramach projektu „Odkrywamy
i ukazujemy bogactwo ¯o³yni”, czyt. str.6
Dzieñ Kobiet w Smolarzynach, czyt. str. 5
Potrawy przygotowane podczas kursu
gastronomicznego w Kopaniach, czyt. str. 4
W numerze:
Po wyborach so³tysów i rad so³eckich str. 2
Wybory do Rad Powiatowych PIR str. 2
Ankieterzy zapukaj¹ do domów str. 3
Serce za uœmiech str. 4
Przez ¿o³¹dek do serca str. 4
5-lecie KGW w Smolarzynach str. 5
Dzieñ Kobiet w Smolarzynach str. 5
Odkrywamy bogactwo ¯o³yni str. 6
Zwyciêstwo juniorów Dombud-B³êkit ¯o³ynia str. 10
2
Fakty i Realia - gazeta ¿o³yñska
miny
sprawy g
Po wyborach
so³tysów i rad so³eckich
Zebrania wiejskie poœwiêcone wyborom odby³y siê 20 i 27 lutego.
Nowych so³tysów maj¹ Smolarzyny oraz ¯o³ynia. W Brzózie Stadnickiej
i Kopaniach ponownie wybrano so³tysów poprzedniej kadencji.
27 lutego wybory odby³y siê w ¯o³yni oraz w Kopaniach. W ¯o³yni w zebraniu wyborczym uczestniczy³o 108
mieszkañców so³ectwa. So³tysem wybrano Ryszarda Macha. Do rady so³eckiej weszli: Stanis³aw Cedzid³o, Miros³aw Burda, Antoni Jagustyn,
Krzysztof Szpila, Andrzej Filip, Stanis³aw Kwiatek. Na zebraniu w Kopa-
niach zgromadzi³o siê 69 mieszkañców
tego so³ectwa. So³tysem ponownie wybrano Teresê Fus, pe³ni¹c¹ równie¿
funkcjê radnej gminy. W radzie so³eckiej zasi¹d¹: Genowefa Florek,
Agnieszka Niemiec, Stanis³aw Nykiel,
Stanis³aw Walawender.
Tydzieñ wczeœniej, 20 lutego zebrania wyborcze odby³y siê w Brzózie
W kwietniu wybory do Powiatowej Rady
Podkarpackiej Izby Rolnej
Ju¿ 3 kwietnia bêdzie okazja po raz kolejny wybieraæ swoich przedstawicieli - tym razem do powiatowych struktur izb rolniczych. W Gminie ¯o³ynia, bêd¹cej okrêgiem dwumandatowym w wyborach wystartuje dwóch
kandydatów.
Historia izb rolniczych
W
poprzednich latach frekwencja
w wyborach do Izb Rolniczych
nie by³a zbyt wysoka, wynosi³a zaledwie kilka procent. Prawdopodobnie tak
niska frekwencja wynika z braku podstawowych informacji na temat izb oraz
tego, jakie pe³ni¹ zadanie. Polskie izby
rolnicze maj¹ doœæ d³ug¹ historiê, bo
siêgaj¹c¹ XIX wieku. Pierwsz¹ izbê
powo³ano w 1896 roku w Poznaniu.
Wiele dobrego dla rolników i obrony ich
interesów uczyni³y izby w czasach II
Rzeczpospolitej. Dla m³odego, odrodzonego po ponad wiekowej niewoli pañstwa, szczególnie wa¿nym wsparciem
by³o szerzenie wœród mieszkañców terenów wiejskich oœwiaty rolniczej oraz
upowszechnianie na wsi nowoczesnych metod gospodarowania.
Wojna oraz istniej¹cy póŸniej system komunistyczny na d³ugie dziesiêciolecia przerwa³y dzia³alnoœæ Izb. Ich
odrodzenie nast¹pi³o dopiero po przemianach ustrojowych, które przywróNr 3 (149) marzec 2011
ci³y idei samorz¹dnoœci nale¿ne miejsce w ¿yciu spo³ecznym i gospodarczym naszego kraju. Odrodzone Izby
Rolnicze funkcjonuj¹ od kwietnia 1996
r. Do ¿ycia powo³a³a je ustawa z 14
grudnia 1995 roku.
Organy i zadania izby
Izby s¹ samorz¹dem rolniczym dzia³aj¹cym na rzecz rozwi¹zywania problemów zwi¹zanych z rolnictwem i reprezentowania zrzeszonych w nim podmiotów. Cz³onkami izb rolniczych z
mocy ustawy s¹ wszystkie osoby fizyczne i prawne, które s¹ p³atnikami
podatku rolnego lub dochodowego z
dzia³ów specjalnych rolnictwa zamieszkuj¹ce dany obszar województwa. Organami izb rolniczych s¹: walne zgromadzenie, zarz¹d oraz komisja rewizyjna. Kadencja walnego zgromadzenia
trwa 4 lata. Cz³onkowie walnego zgromadzenia wybierani s¹ spoœród cz³onków izby w wyborach poœrednich, dwustopniowych, przeprowadzanych w
Stadnickiej i Smolarzynach. W Brzózie Stadnickiej w zebraniu uczestniczy³o
70 mieszkañców so³ectwa. So³tysem
ponownie i jednog³oœnie wybrano Jana
Busztê. Do rady so³eckiej wybrano:
Agnieszkê Babiarz, Czes³awa Busztê,
Ignacego Kuszaja, Bogdana Sobusia.
W Smolarzynach w zebraniu uczestniczy³o 102 mieszkañców so³ectwa. So³tysem zosta³ wybrany Piotr Mroziak.
W sk³ad rady so³eckiej weszli: Krzysztof Golenia, Marek Marcinów, Ireneusz Pacyna i Piotr Panek.
Podczas zebrañ omówiony zosta³ bud¿et gminy na 2011 r. ze szczególnym
uwzglêdnieniem planów inwestycyjnych gminy.
Waldemar Natoñski
g³osowaniu tajnym. Najpierw wybierane s¹ powiatowe rady izby, nastêpnie
ju¿ na szczeblu powiatów wybiera siê
przewodnicz¹cego rady oraz delegata
na walne zgromadzenie, którzy wchodz¹ w sk³ad walnego zgromadzenia
izby. Podczas walnego zgromadzenia
wybierany jest zarz¹d izby oraz komisja rewizyjna.
Wybory w Gminie ¯o³ynia
na kadencjê 2011-2014
W wyborach do Rady Powiatowej Podkarpackiej Izby Rolniczej Okrêgowa
Komisja Wyborcza w ¯o³yni zarejestrowa³a dwóch kandydatów. W dwumandatowym okrêgu w wyborach wystartuj¹: JÓZEF FUS (wiek: 62 lata,
wykszta³cenie: wy¿sze, zawód: doradca rolny, zamieszka³y: ¯o³ynia) oraz
TOMASZ GRZESIK (wiek: 36 lat,
wykszta³cenie: zawodowe, zawód:
elektromonter, zamieszka³y: Brzóza
Stadnicka).
G³osowanie zostanie przeprowadzone w niedzielê 3 kwietnia 2011 r.
Lokal wyborczy mieszcz¹cy siê w budynku Gminnego Oœrodka Kultury w
¯o³yni (ul.Smolarska 1) otwarty bêdzie
w godz. od 8 do 18. Uprawnionymi do
g³osowania w okrêgu wyborczym
Gminy ¯o³ynia s¹ p³atnicy podatku rolnego od gruntów znajduj¹cych siê na
terenie tej gminy.
Waldemar Natoñski
Fakty i Realia - gazeta ¿o³yñska
3
k³adania podatków, czy weryfikowania
zasadnoœci przyznania dop³at do gruntów rolnych. Na terenie Gminy ¯o³ynia pracuje trzech rachmistrzów, którzy maj¹ obowi¹zek pos³ugiwania siê
Trwa Narodowy Spis Powszechny 2011. W marcu rachmistrze wykonali legitymacj¹ s³u¿bow¹ wystawion¹ na
obchód przedspisowy, którego celem by³o zapoznanie siê z terenem oraz okres spisu przez dyrektora Wojewódzweryfikacja punktów adresowych. Wywiady z mieszkañcami przeprowa- kiego Urzêdu Statystycznego. Legitydzane bêd¹ od 8 kwietnia do 30 czerwca.
macjê spisow¹ rachmistrze maj¹ nosiæ
w widocznym miejscu.
race przygotowawcze do Narodo- s³u¿y równie¿ do bie¿¹cych kontaktów
Wywiady z mieszkañcami rachmiwego Spisu Powszechnego Ludno- rachmistrzów z osobami koordynuj¹- strze przeprowadzaæ bêd¹ od 8 kwietœci i Mieszkañ 2011 rozpoczê³y siê jesz- cymi spis. Dodatkowo (nie by³o tego nia do 30 czerwca 2011 r. Dane zbiecze w roku 2010. Urz¹d Gminy w ¯o- podczas spisu rolnego) urzêdom gmin rane bêd¹ wed³ug stanu na dzieñ 31
³yni kilkukrotnie przekazywa³ do G³ów- udostêpniono oprogramowanie, dziêki marca 2011 r. Z mocy ustawy ka¿dy
nego Urzêdu Statystycznego dane ze któremu mog¹ œledziæ postêp prac ankietowany ma obowi¹zek udzieswoich systemów teleinformatycz- u poszczególnych rachmistrzów oraz lenia informacji. W przypadku uchynych. Przekazano bazy z ewidencji lud- monitorowaæ ich marszrutê.
lania siê od tego obowi¹zku na
noœci, ze stanowiska pracy ds.
ankietowanych mog¹ zostaæ napodatków oraz z pomocy spo³o¿one sankcje karne.
³ecznej. GUS do spisu w 2011 r.
Celem spisu jest dostarczenie
wykorzysta³ równie¿ dane zeszczegó³owych informacji o liczbrane podczas spisów w 2002
bie ludnoœci, jej terytorialnym rozr. oraz z Powszechnego Spisu
mieszczeniu, strukturze demograRolnego przeprowadzonego w
ficzno-spo³ecznej i zawodowej,
roku ubieg³ym. W dniach od 1
a tak¿e o spo³eczno-ekonomiczdo 17 marca 2011 r. rachmistrze
nej charakterystyce gospodarstw
przeprowadzili obchód przedspidomowych i rodzin oraz o ich zasowy. W trakcie obchodu posobach i warunkach mieszkanioznali teren, w którym bêd¹ prowych na wszystkich szczeblach
wadziæ badanie ankietowe oraz
podzia³u terytorialnego kraju: ogóldokonali weryfikacji wykazów
nokrajowym, regionalnym i lokaladresów budynków.
nym.
Podczas spisu wykorzysty- Smarfon HtC z wbudowanym systemem nawigacji GPS.
Zachêcamy do samospisu inwana jest nowoczesna technoTakiego sprzêtu u¿ywaj¹ rachmistrze spisowi.
ternetowego, jako najdogodniejlogia, badanie statystyczne przeszej formy udzia³u w Narodowym
Z uwagi na obowi¹zek zachowa- Spisie Powszechnym Ludnoœci i Mieszprowadzane jest bez u¿ycia dokumentacji papierowej. Po raz pierwszy roz- nia tajemnicy statystycznej wszystkie kañ 2011. Aby dokonaæ samospisu nawi¹zanie to wykorzystano w roku 2010 dane gromadzone w czasie spisu s¹ le¿y: 1) uruchomiæ przegl¹darkê interpodczas spisu rolnego. Rachmistrze zo- szczególnie zabezpieczone. Dane s¹ netow¹, 2) wejœæ na stronê http://
stali wyposa¿eni w smartfony - prze- szyfrowane i przesy³ane w technologii www.spis.gov.pl
lub
http://
noœne urz¹dzenie telefoniczne integru- VPN (ang. Virtual Private Network, www.stat.gov.pl 3) wybraæ zak³adkê
j¹ce w sobie funkcje telefonu komór- Wirtualna Sieæ Prywatna). Rozwi¹za- "Formularze spisowe", 4) wybraæ forkowego i komputera kieszonkowego. nie to pozwala na przesy³anie danych mularz indentyfikacyjny, 5) wpisaæ
Urz¹dzenia te zawieraj¹ oprogramowa- z wykorzystaniem sieci publicznych : swoje dane oraz zdefiniowaæ has³o donie pozwalaj¹ce na zbieranie danych Internetu oraz GSM, ale specjalnie wy- stêpu, 6) wpisaæ we wskazane miejankietowych w formie elektronicznej dzielonymi pasmami, tunelami niedo- sce kod z obrazka, 7) zalogowaæ siê i
oraz ich bezpoœredni¹ transmisjê do stêpnymi dla innych u¿ytkowników przyst¹piæ do wype³niania formularza.
GUS z wykorzystaniem sieci telefonii tych sieci.
Od 1 kwietnia br. GUS udostêpni
Zaznaczyæ nale¿y, ¿e dane zbie- infoliniê dotycz¹c¹ spisu. Numer 800
komórkowej. Ponadto telefon udostêpnia system nawigacji GPS u³atwiaj¹cy rane przez rachmistrzów objête s¹ 800 800 bêdzie bezp³atny dla tel. starachmistrzom poruszanie siê w terenie. tajemnic¹ statystyczn¹ i mog¹ byæ cjonarnych. Z telefonów komórkowych
GPS wraz z map¹ gminy wykorzysty- wykorzystywane tylko do badañ sta- dzwoniæ bêdzie mo¿na na nr 22 44 44
wany by³ równie¿ do aktualizacji punk- tystycznych. Nie nale¿y siê zatem 777 (op³ata wg taryfy operatora).
tów adresowych prowadzonej podczas obawiaæ, ¿e mog¹ pos³u¿yæ do innych
Waldemar Natoñski
obchodu przedspisowego. Smartfon celów jak np. kontroli skarbowych, na-
W kwietniu ankieterzy zapukaj¹
do naszych domów
P
Nr 3 (149) marzec 2011
4
Fakty i Realia - gazeta ¿o³yñska
"SERCE
za uœmiech…"
11 lutego jest dat¹, kiedy na ca³ym
œwiecie obchodzi siê Œwiatowy Dzieñ
Chorego. Ma on na celu baczniejsze
zwrócenie uwagi na potrzeby ludzi schorowanych i niepe³nosprawnych jako
tych, którzy ze wzglêdu na ograniczenia nale¿¹ do najs³abszej grupy spo³ecznej uzale¿nionej od pomocy i opieki innych osób.
Dzieñ solidarnoœci z chorymi jest zachêt¹ do refleksji na temat naszej wra¿liwoœci na osoby chore i ich potrzeby.
Jest to równie¿ okazja, aby wszyscy
chorzy mogli poczuæ siê wa¿ni i potrzebni w spo³eczeñstwie. Od nich bowiem
mo¿na uczyæ siê wiele pokory i cierpliwoœci.
Dzieci z Przedszkola Oddzia³ ul.
Raki uczestniczy³y w uroczystoœciach
DNIA CHOREGO odwiedzaj¹c pensjonariuszy Zak³adu Pielêgnacyjno Opiekuñczego w ¯o³yni. Zaprezentowa³y krótk¹ czeœæ artystyczn¹ zwi¹zan¹ tematycznie z niedawno obchodzo-
Przez ¿o³¹dek
do serca…
W
dniach od 26 stycznia do 6 lutego w siedzibie KGW w Kopaniach odby³ siê kurs prowadzenia dzia³alnoœci gastronomicznej. By³ on zorganizowany przez Podkarpacki Oœrodek
Doradztwa Rolniczego w Boguchwale. Zamierzeniem organizatorów by³o
wskazanie drogi do prowadzenia us³ug
gastronomicznych. Program obejmowa³
zagadnienia dotycz¹ce: organizacji gastronomii w Polsce, technologii produkcji kulinarnej, kalkulacjê na produkty gastronomiczne. W bardzo przystêpny
sposób przedstawiono, od czego nale¿y zacz¹æ przy zak³adaniu i prowadzeniu dzia³alnoœci gospodarczej i przybli¿ono, co to jest HACCP (Analiza Zagro¿eñ i Krytycznych Punktów Kontroli).
Kurs odbywa³ siê w bardzo sympatycznej atmosferze. Prowadzony by³
Nr 3 (149) marzec 2011
nym Dniem Babci i Dziadka.
Takie dzia³ania, podejmowane ju¿ w
przedszkolu, daj¹ szansê na kszta³towanie pozytywnych postaw spo³eczno-moralnych daj¹cych dzieciom mo¿liwoœæ
uczenia siê zachowañ prospo³ecznych
i altruistycznych w stosunku do ludzi
starszych.
S¹dzê, ¿e wspólnie prze¿yte chwile
pozostan¹ na d³ugo w naszej pamiêci.
Uœmiech mieszkañców Domu, s³owa
podziêkowañ oraz œwiadomoœæ znaczenia tego typu spotkañ, da³y nam poczucie, ¿e warto by³o podj¹æ trud tego spotkania, jak równie¿ myœl kontynuowania odwiedzin w przysz³oœci. Odjechaliœmy wzruszeni goœcinnoœci¹ przyjêcia
i pe³ni podziwu dla pracy ca³ego personelu.
Bo¿ena Szpyrka
przez kierownik ODR w £añcucie Zenonê Mokrzyck¹ oraz Bo¿enê Ko³odziej
nauczyciela technologii gastronomicznej ZSG w Rzeszowie. Obie panie w
przystêpny i ciekawy sposób przybli¿y³y kursantkom wszystkie zagadnienia.
Najwiêkszym zainteresowaniem i zaanga¿owaniem cieszy³y siê zajêcia
praktyczne. Uczestniczki kursu pod
czujnym okiem pani Bo¿eny Ko³odziej
gotowa³y, piek³y, sma¿y³y i dekorowa³y
ró¿ne specja³y. Podsumowaniem ka¿dego dnia zajêæ praktycznych by³a degustacja przyrz¹dzonych potraw. W
ostatnim dniu panie uczy³y siê przygotowywaæ stó³ bankietowy. By³o to interesuj¹ce i potrzebne doœwiadczenie dla
wszystkich uczestniczek.
Kurs zakoñczony zosta³ egzaminem
w formie testu. Jego zdanie obligowa³o do otrzymania zaœwiadczenia ukoñczenia kursu. Dokument ten jest respektowany w kraju i za granic¹.
W imieniu wszystkich uczestników
kursu sk³adam serdeczne podziêkowania dla pana wójta Andrzeja Benedy-
ka, który popar³ projekt kursu gastronomicznego oraz wspar³ go finansowo.
Serdeczne podziêkowania nale¿¹ siê
równie¿ paniom prowadz¹cym kurs Zenonie Mokrzyckiej i Bo¿enie Ko³odziej
za wyrozumia³oœæ, cierpliwoœæ i ogromne zaanga¿owanie. Podziêkowania dla
pana Józefa Fusa, doradcy rolnego, który by³ jednym z organizatorów i dobrym
duchem ca³ego przedsiêwziêcia, a tak¿e paniom z KGW z Kopañ na czele z
przewodnicz¹c¹ Genowef¹ Florek, które podjê³y siê bycia gospodarzami kursu.
Dla wszystkich gospodyñ, które nie
mia³y okazji uczestniczyæ w kursie polecamy przepis na kapuœniaczki w
kszta³cie buta: 1kg m¹ki, 45 dag margaryny (bielska), 4 ¿ó³tka, 5 dag dro¿d¿y,
2 szklanki œmietany, szczypta cukru, ³y¿eczka soli. Zarobiæ ciasto na stolnicy i
formowaæ kapuœniaczki w kszta³cie
podeszwy. Do œrodka "buta" dajemy
farsz kapuœciany.
Jolanta Piszko
Fakty i Realia - gazeta ¿o³yñska
5 - lecie Ko³a Gospodyñ Wiejskich
w Smolarzynach
W
sobotê 5 marca 2011 roku w
Domu Kultury w Smolarzynach
œwiêtowano jubileusz 5-lecia odnowienia Ko³a Gospodyñ Wiejskich w Smolarzynach.
Spotkanie zaszczycili swoj¹ obecnoœci¹: Tadeusz P³oszaj - Dyrektor Podkarpackiego Oœrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale, Stanis³aw
Bartman - Prezes Podkarpackiej Izby
Rolniczej, Zenona Mokrzycka - kierownik Powiatowego Zespo³u Doradców
Rolnych w £añcucie, Ma³gorzata Magryœ z Powiatowego Zespo³u Doradców Rolnych w £añcucie, Janina KuŸniar - przewodnicz¹ca Wojewódzkiej
Rady Kó³ Gospodyñ Wiejskich, Anna
Golba - przewodnicz¹ca Powiatowej
Rady Kó³ Gospodyñ Wiejskich, a tak¿e
przewodnicz¹ce Gminnych Rad Kó³
Gospodyñ Wiejskich: Agnieszka Kus z
¯o³yni, Teresa Rupa z Rakszawy oraz
Maria K³os z Bia³obrzegów. Obecne
by³y równie¿ delegacje Kó³ Gospodyñ
Wiejskich z Gminy ¯o³ynia oraz ksi¹dz
proboszcz Zygmunt Suski i Piotr Mroziak - so³tys wsi Smolarzyny.
Przyby³ych goœci wita³a przewodnicz¹ca Danuta D¹bek, natomiast Anna
Kuta-Mach przybli¿y³a zebranym naj-
Dzieñ Kobiet
w Smolarzynach
8 marca w D.K. w Smolarzynach odby³o siê spotkanie z okazji "Dnia Kobiet". Wziê³o w nim udzia³ 20 mieszkanek naszej wsi. ¯yczenia z tej okazji
z³o¿y³ im so³tys wsi p. P. Mroziak oraz
przedstawiciel rady so³eckiej p. M.
Marcinów. Panowie przygotowali loteriê fantow¹ i ka¿da z kobiet otrzyma³a
upominek niespodziankê. Niestety, sprawy kulinarne panie musia³y wzi¹æ w
swoje rêce i same zaj¹æ siê przygotowaniem poczêstunku. Stanê³y, jak zwykle, na wysokoœci zadania - by³o pysz-
nowsz¹, 5 - letni¹ historiê tej kobiecej
organizacji. Na pocz¹tku 2006 roku
powsta³a idea odnowienia Ko³a Gospodyñ Wiejskich w Smolarzynach. Mieszkanki wsi mia³y w pamiêci dzia³alnoœæ
poprzedniego Ko³a, które znacz¹co poprawia³o jakoœæ ¿ycia mieszkañców,
g³ównie poprzez organizacjê kursów,
spotkañ, imprez okolicznoœciowych
i wszelkiego typu zdarzeñ animuj¹cych
kulturê wsi. W zwi¹zku z t¹ inicjatyw¹,
15 marca 2006 roku odby³o siê walne
zebranie za³o¿ycielskie, które prowadzi³a Joanna Wal - ówczesna radna wsi
Smolarzyny, natomiast goœciem specjalnym by³a Janina KuŸniar pe³ni¹ca wtedy funkcjê Spo³ecznego Koordynatora
Kó³ Gospodyñ Wiejskich w powiecie
³añcuckim.
Od tego czasu panie z Ko³a dzia³aj¹
na rzecz lokalnej spo³ecznoœci. Utworzy³y wypo¿yczalniê naczyñ ci¹gle
wzbogacan¹ nowymi elementami zastawy sto³owej. Organizuj¹ dla mieszkañców kursy, szkolenia, spotkania œwi¹teczne i okolicznoœciowe, np. z okazji
Dnia Matki, Wielkanocne, Miko³ajkowe oraz zabawy, w tym Sylwestrowe,
plenerowe Œwiêto Babiego Lata, Andrzejki, Pikniki Rodzinne. Tradycj¹ stane jedzenie, dobre wino i wyœmienita
zabawa, bo Dzieñ Kobiet koñczy³ czas
karnawa³u. Chêtnych do tañca nie brakowa³o, szkoda tylko, ¿e w wœród
uczestników imprezy by³ tylko jeden
pan. Kobiety jednak potrafi¹ siê dobrze
bawiæ i nie by³o to ¿adnym problemem.
Mi³a atmosfera, ciekawe tematy rozmów, weso³e wspomnienia i zgrane towarzystwo - to sekret tego wieczoru. Dobrze, ¿e Dzieñ Kobiet nie odszed³
do lamusa, bo to piêkne œwiêto i warto
je kultywowaæ. Panie s¹ wyj¹tkowe i
trzeba zawsze o tym pamiêtaæ, bo "Kobieta jest arcydzie³em wszechœwiata"(G.E.LESSING)
Piotr Mroziak
5
³o siê przygotowanie wieñca do koœcio³a
parafialnego na œwiêto Matki Boskiej
Zielnej. Cz³onkinie Ko³a Gospodyñ Wiejskich bior¹ równie¿ udzia³ w wyjazdowych spotkaniach, na które s¹ zapraszane przez inne organizacje, takie jak:
Centrum Kultury Gminy £añcut, Podkarpacka Izba Rolnicza, Podkarpacki
Oœrodek Doradztwa Rolniczego czy
Wojewódzki Zwi¹zek Kó³ek, Rolników
i Organizacji Rolniczych oraz Ko³a Gospodyñ Wiejskich z ca³ego powiatu ³añcuckiego. 4 lutego 2009 roku zmieni³ siê
Zarz¹d Ko³a, ale cele jego dzia³alnoœci
s¹ wci¹¿ te same.
Zgromadzeni na jubileuszu goœcie
sk³adali ¿yczenia kolejnych lat owocnej
pracy na rzecz œrodowiska lokalnego
oraz wszelkiej pomyœlnoœci. Natomiast
panowie podarowali kwiaty wszystkim
przyby³ym paniom z okazji zbli¿aj¹cego
siê Dnia Kobiet. Atmosferê spotkania
umila³a orkiestra Brzeziny, która przygotowuje oprawê muzyczn¹ do wielu
imprez okolicznoœciowych.
Œwiêtuj¹c 5 - lecie odnowienia Ko³a
dziêkujemy za wspó³pracê i pomoc
wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób wspieraj¹ dzia³ania Ko³a Gospodyñ
Wiejskich w Smolarzynach, a zw³aszcza wójtowi Gminy Andrzejowi Benedykowi, dyr. GOK Magdalenie K¹tnikKowalskiej oraz Zenonie Mokrzyckiej,
Janinie KuŸniar, Annie Golbie, Stanis³awowi Bartmanowi i Tadeuszowi P³oszajowi.
Zarz¹d KGW w Smolarzynach
Gminny Oœrodek
Kultury w ¯o³yni
Filia
w Smolarzynach
informuje
o nowym
numerze
telefonicznym
793 834 796
Nr 3 (149) marzec 2011
6
Fakty i Realia - gazeta ¿o³yñska
oswiata
„ODKRYWAMY I UKAZUJEMY
BOGACTWO ¯O£YNI"
T
ak zatytu³owany zosta³ projekt
Szko³y Podstawowej nr 2 w ¯o³yni, którego problematyka dotyczy operacji OSi 4 Leader w ramach PROW
2007-2013 - Dzia³anie 413 Wdra¿anie
lokalnych strategii rozwoju dla ma³ych projektów, tj. operacji, które nie
odpowiadaj¹ warunkom przyznania pomocy w ramach dzia³añ Osi 3, ale przyczyniaj¹ siê do osi¹gniêcia celów tej osi.
Wniosek o przyznanie pomocy do Lokalnej Grupy Dzia³ania "Ziemia £añcucka" zosta³ z³o¿ony w I terminie naboru tj. 29 stycznia 2010 roku. Pierwszy etap by³ pomyœlny i wniosek zosta³
oceniony jako zgodny z Lokaln¹ Strategi¹ Rozwoju. Drugi etap to ju¿ weryfikacja na szczeblu Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Podkarpackiego, po której wniosek okaza³ siê dobry. W grudniu 2010 roku Wójt Gminy
¯o³ynia Andrzej Benedyk jako osoba
kompetentna podpisa³ umowê o finansowanie projektu szko³y.
Na tworzenie projektu z³o¿y³y siê
pomys³y nauczycieli SP2 w ¯o³yni: Miros³awy Burghardt, Lucyny Dudek,
Danuty Kulikowskiej i Marty Lisowskiej natomiast ca³oœæ nadzorowa³a dyrektor szko³y Jolanta Kuras.
Projekt opiewa na kwotê 39 000 z³.
Jego realizacja rozpoczê³a siê z dniem
3 stycznia 2011 roku i trwaæ bêdzie do
31 sierpnia 2011 roku. W projekcie jest
zaplanowanych szereg dzia³añ poszerzaj¹cych ofertê Szko³y Podstawowej
nr 2 w ¯o³yni, a jednoczeœnie wynikaj¹cych z potrzeb œrodowiska ¯o³yni i
wychodz¹cych naprzeciw nim.
Celem g³ównym projektu jest aktywne uczestnictwo spo³ecznoœci lokalnej ¯o³yni, w tym g³ównie dzieci i m³odzie¿y, w przekazie kulturowym, integracja spo³eczna, wzajemna wspó³praca i rekreacja z wykorzystaniem lokalnych zasobów dziedzictwa historycznego, kulturowego i przyrodniczego oraz
Nr 3 (149) marzec 2011
organizacja dodatkowych zajêæ pozalekcyjnych i innych form aktywnoœci
kulturalnej. Realizacja projektu podniesie poziom edukacji kulturalnej dzieci i
m³odzie¿y w zakresie lokalnych zasobów przyrodniczych, kulturalnych i historycznych; wzmocni identyfikacjê kulturowo - spo³eczn¹, integracjê miêdzypokoleniow¹ oraz wiêzi ze swoj¹ ma³¹
ojczyzn¹; wp³ynie na promocjê lokalnych tradycji poprzez pielêgnowanie i
przekaz regionalnych obrzêdów i tradycji; zwiêkszy aktywizacjê kulturaln¹
i uatrakcyjni ¿ycie mieszkañców ¯o³yni.
Realizacja zaplanowanych zadañ
bêdzie w pe³ni mo¿liwa dziêki atrakcyjnoœci zaplanowanych form dzia³ania
oraz dotychczasowej sprawdzonej aktywnoœci spo³ecznoœci ¯o³yni Dolnej i
nie tylko w podejmowaniu ró¿norodnych
inicjatyw kulturalnych i licznym w nich
uczestnictwie. Plusem projektu jest
umo¿liwienie uczestnictwa w nim
mieszkañcom gminy o szerokim przekroju wiekowym. Zaktywizuje on zarówno doros³ych, jak i m³ode pokolenie
w zakresie poznania i roztaczania troski o dziedzictwo kulturowe. Nauczy te¿
dostrzegania walorów najbli¿szego otoczenia i wykorzystania ich we w³aœciwym celu. Starsze pokolenie stanowi
bogaty ludowy potencja³ kulturalny. Zasobne dziedzictwo naszego regionu wymaga nale¿ytego szacunku i pielêgnowania.
Czêœæ zadañ jest ju¿ realizowana
m.in.:
- organizacja i realizacja zajêæ pozalekcyjnych oraz pozaszkolnych, tworzenie
kó³ zainteresowañ: dodatkowe zajêcia
pozalekcyjne artystyczne dla dzieci
m³odszych, wzbogacaj¹ce wiedzê na
temat wzornictwa ludowego i rozwijaj¹ce umiejêtnoœæ zastosowania miejscowego, ludowego wzornictwa do wykonania elementów dekoracyjnych po-
mieszczeñ oraz plastyczne, s³u¿¹ce poznawaniu miejscowych walorów wsi,
utrwaleniu ich w ró¿nych formach plastycznych. Dla m³odzie¿y: artystyczne,
sprzyjaj¹ce poznaniu i odtworzeniu
dawnych, charakterystycznych dla regionu elementów strojów ludowych, architektury, wystroju wnêtrz, przedmiotów codziennego u¿ytku, zabawek i wzorów zdobnictwa ludowego; taneczne,
ukierunkowane na zdobywanie wiedzy
o kulturze regionu, ocalaj¹ce od zapomnienia i utrwalaj¹ce dawne zwyczaje, obrzêdy, tañce, stroje; komputerowe, rozwijaj¹ce umiejêtnoœæ trwa³ego
dokumentowania na ró¿ne sposoby poznanych walorów œrodowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego naszego regionu oraz przetwarzania zebranych danych;
- kultywowanie miejscowych tradycji,
obrzêdów, zwyczajów oraz ich promocja: zorganizowanie warsztatów obrzêdowych z doros³ymi mieszkañcami
gminy - wypracowanie dawnych obrzêdów ludowych charakterystycznych
dla naszego regionu i prezentacja ich.
Czêœæ zadañ projektu ju¿ zosta³a zrealizowana tj. m.in. bal integracyjny z
przedszkolakami z oddzia³u przy ulicy
Bia³obrzeskiej, który wp³ywa na integracjê najm³odszych mieszkañców wsi
i przyczynia siê do identyfikacji z tutejsz¹ placówk¹ oœwiatow¹ oraz aktywizuje kulturalnie wszystkie dzieci i tworzy niezapomniane wra¿enia; obrzêdy
wypracowane podczas zajêæ warsztatowych przez zespó³ obrzêdowy "Dolany" ju¿ by³y prezentowane w ¯o³yni.
O pozosta³ych zadaniach jedynie
wspomnê, aby potem by³o siê czym
pochwaliæ. Jest to:
- realizacja inicjatyw maj¹cych na celu
przekazanie dzieciom i m³odzie¿y wiedzy o lokalnych zasobach przyrodniczych, kulturalnych i historycznych;
- organizacja imprez i spotkañ integruj¹cych i aktywizuj¹cych szko³y;
- organizacja wystaw, pokazów promuj¹cych obszar LGD i jego unikaln¹
specyfikê.
Jolanta Kuras
Fakty i Realia - gazeta ¿o³yñska
sport
Zwyciêstwo Juniorów M³odszych
Dombud-B³êkit ¯o³ynia w £añcut Cup 2011
W II edycji organizowanego przez £KS
£añcut turnieju pod nazw¹ "£añcut
Cup" dru¿yna juniorów m³odszych pi³karzy Dombud - B³êkit ¯o³ynia zajê³a pierwsze miejsce. Udzia³ w zawodach wziê³y dru¿yny : Dynovia Dynów,
£KS £añcut, Arka Albigowa i Dombud
- B³êkit ¯o³ynia. Mecze rozgrywane
by³y systemem ka¿dy z ka¿dym, trwa³y
24 minuty (12 minut jedna po³owa). Do
£añcuta nasi ch³opcy pojechali w sk³adzie: Patryk Jagustyn, Marcin Dudek, Konrad Markowicz, Bart³omiej Olechowski, Marek Œwi¹toniowski, B³a¿ej Leja, Mateusz Ilasz,
Dawid WoŸniak, Adrian Gwizdak,
7
gow¹, kolejno w kategorii m³odzik starszy, trampkarz m³odszy, trampkarz starszy. W tym sezonie graj¹c m³odszym
rocznikiem w juniorach m³odszych zajmuj¹ 5 miejsce po rundzie jesiennej z
niewielk¹ strat¹ do lidera.
Arek Nowak. Opiekunem zespo³u na tym turnieju by³ Piotr
Dudek, zaœ trenerem od tego
sezonu jest Damian Lic. Wygrana w tym turnieju udowodni³a naszym ch³opcom, ¿e s¹ jedn¹ z najlepszych dru¿yn w tej
kategorii wiekowej w województwie. Du¿e gratulacje nale¿¹ siê równie¿ A. Gwizdakowi, który po serii rzutów karnych
zosta³ królem strzelców ca³ego
turnieju. Jest to kolejny du¿y
sukces tego zespo³u. Zawodnicy Ci trenuj¹ czwarty rok. Wygrali trzy razy z rzêdu ligê okrêWyniki Turnieju:
Dynovia Dynów 1 : 3 B³êkit ¯o³ynia (2x
A. Gwizdak, M. Dudek)
£KS £añcut 2 : 3 B³êkit ¯o³ynia (3x P.
Jagustyn)
B³êkit ¯o³ynia 3 : 3 Arka Albigowa (2x
A. Gwizdak, M. Dudek)
Tabela turnieju ,,£añcut Cup 2011''
Lp. Dru¿yna
Pkt. Bramki
1. B³êkit ¯o³ynia
5
9:6
2. Dynovia Dynów 4
7:6
3. £KS £añcut
2
5:7
4. Arka Albigowa 1
6:8
Piotr Dudek
Sprostowanie
W
numerze 4 (z kwietnia 2010r.)
"Faktów …" ukaza³ siê artyku³
autorstwa Andrzeja Macha poœwiêcony ks. Stefanowi Fusowi. Zosta³y w nim
b³êdnie podane informacje dotycz¹ce
pochodzenia w/w ksiêdza. Urodzi³ siê
on w ¯o³yni na Kmieciach, a nie w
¯o³yni Górnej, jak mylnie podano w artykule. Pochodzi³ te¿ z innej rodziny. By³
synem Jana i Zofii z domu Górak. Jego
bratem by³ Jan Fus ojciec siedmiorga
dzieci, (Fusów tych nazywano „Kamie-
niarzami”), który dla uczczenia pamiêci brata ks. Stefana najstarszej córce
da³ imiê Stefania (po mê¿u Drzewicka
- nauczycielka), z kolei najstarszemu synowi nada³ równie¿ imiê Stefan, syn ten
by³ geodet¹ i rzeŸbiarzem.
Informacje o prawdziwych korzeniach ksiêdza Stefana (tytu³em sprostowania) przekaza³a redakcji "Faktów…"
Cecylia Gliwa z domu Drzewicka zamieszka³a w Rzeszowie, Zofia Niemiec
c. Stanis³awa, Jan Fus s. Stanis³awa
zam. Koziarnia i Stefan Fus. s. Stanis³awa. ¯yczeniem ojca by³o mieæ w
rodzinie syna Stefana.
Ks. Stefan Fus z rodzicami
Nr 3 (149) marzec 2011
8
Fakty i Realia - gazeta ¿o³yñska
oglosze
nia
DOTACJE NA ROZPOCZÊCIE
DZIA£ALNOŒCI GOSPODARCZEJ
ORAZ POMOC DORADCZA
Regionalne Towarzystwo Rolno-Przemys³owe „Dolina Strugu” informuje,
i¿ rozpoczyna rekrutacjê do II etapu projektu
„B¹dŸ aktywny B¹dŸ przedsiêbiorczy”.
Rozpoczêcie rekrutacji 23 marca, zakoñczenie 31 marca 2011 r.
Miejsce przyjmowania dokumentów: Siedziba Regionalnego Towarzystwa
Rolno-Przemys³owego "Dolina Strugu" (biuro projektu pokój 2 i 4), B³a¿owa,
ul. Myœliwska 16, 36-030 B³a¿owa
Informacje pod nr telefonu 17 23 01 333, 17 23 01 210; e-mail: [email protected]
oraz na stronie: http://www.dolinastrugu.pl/?did=html&pid=szanse
Gminny Oœrodek Kultury
w ¯o³yni
zachêca do
zakupu
***
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. og³asza II nabór
kandydatów do projektu: „Byæ albo nie byæ … przedsiêbiorc¹”
Termin przyjmowania zg³oszeñ: 28.03.2011 r.- 08.04.2011 r.
Wiêcej informacji na stronie internetowej:
http://www.bycalboniebyc.rarr.rzeszow.pl
Gminny Oœrodek Kultury w ¯o³yni
Firma "Feniks" z £añcuta
zapraszaj¹ na:
Kiermasz
Wielkanocny
W ofercie: pisanki, serwetki, koszyczki, stroiki, kartki œwi¹teczne,
bie¿niki oraz wiele innych propozycji
rêkodzie³a artystycznego, które
upiêksz¹ Twój dom na Œwiêta.
Zapraszamy w dniach
14 - 16 kwietnia
w godz. 8.00 - 17.00.
filmu DVD
z Benefisu zespo³u
"Wiwatki"
Film zawiera
nagranie koncertu
- ponad 100 min.
oraz zdjêcia
- ok. 500 szt.
Cena zestawu - 20 z³.
Bank Spó³dzielczy w ¯o³yni
37-110 ¯o³ynia, ul. Kmiecie 1
www.bszolynia.pl
oferuje
Kredyt z dotacj¹
na zakup kolektorów s³onecznych
Finansowanie do 100% wartoœci przedsiêwziêcia (kosztów kwalifikowanych)
Kwota kredytu - od 3000 z³
Okres kredytowania - do 10 lat
Oprocentowanie
Osoby fizyczne - WIBOR 3M + mar¿a 4%
Wspólnoty mieszkaniowe - WIBOR 3M + mar¿a 5%
Prowizja - 3%
Dotacja Narodowego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej
w wysokoœci 45% kapita³u kredytu.
WeŸ kredyt z dotacj¹ na zakup kolektora s³onecznego
i chroñ œrodowisko razem z Bankiem Spó³dzielczym w ¯o³yni.
Szczegó³owe informacje pod numerem tel. (17) 22 43 009
lub w centrali Banku przy ul. Kmiecie 1 w ¯o³yni
"Fakty i Realia", Wydawca: Wójt Gminy ¯o³ynia, 37-110 ¯o³ynia, ul.Rynek 22, tel. 0172243018, fax. 0172243476,
e-mail: [email protected], www.zolynia.pl Redaktor naczelna: Magdalena K¹tnik-Kowalska,
Redakcja: Gminny Oœrodek Kultury w ¯o³yni, ul.Smolarska 1, tel. 0172243061, e-mail: [email protected],
Druk: TECHGRAF £añcut, Nak³ad 1000 egz.
Nr 3 (149) marzec 2011
Redakcja zastrzega sobie prawo redagowania nades³anych tekstów i nie odpowiada za treœæ zamieszczanych reklam.

Podobne dokumenty