Wniosek o wyłączenie funkcjonariusza Policji od

Transkrypt

Wniosek o wyłączenie funkcjonariusza Policji od
Toruń, 10 września 2014 r.
Jan Nowak
ul. Przykładowa 11
87-100 Toruń
Prokurator Rejonowy
w Toruniu
Wniosek o wyłączenie funkcjonariusza Policji
od udziału w sprawie
Na podstawie art. 48, 47, 206 § 1 oraz 40 § 1 pkt 4 k.p.k. wnoszę o wyłączenie komisarza
Jana Drozda, funkcjonariusza Komendy Miejskiej Policji w Toruniu od udziału w sprawie
prowadzonej przeciwko mnie, jako podejrzanemu o czyn określony w art. 279 § 1 k.k.
Uzasadnienie
Funkcjonariusz Komendy Miejskiej Policji w Toruniu komisarz Jan Drozd prowadzi pod
nadzorem Prokuratury Rejonowej w Toruniu, dochodzenie w sprawie przeciwko Janowi
Nowakowi, podejrzanemu o czyn określony 279 § 1 k.k.
W tym samym postępowaniu w/w funkcjonariusz występował jako specjalista z zakresu
mechanoskopii w wykonał stosowną ekspertyzę kryminalistyczna, która jest dowodem w
niniejszej sprawie.
Z uwagi na to, że zgodnie z art. 206 § 1 do specjalistów stosuje się przepisy dotyczące
biegłych, zaś analiza treści art. 47 w zw. z art. 40 § 1 pkt 4 k.p.k. prowadzi do wniosku, iż nie jest
możliwe łączenie w tej samej sprawie funkcji prowadzącego postępowanie przygotowawcze i
biegłego niniejszy wniosek należy uznać za uzasadniony.
Jan Nowak

Podobne dokumenty