ZP.1770.2013.ik - PWiKLW

Transkrypt

ZP.1770.2013.ik - PWiKLW
PRZBDSIĘBIORSTWO woDoCIĄGow I KANALIZACJI
Spółka z o.o.
l1-100 Lidzbark Warmiński ul. Piłsudskiego 18
tę|' 89 767 15 04' 89 767 26'70 fax'. 8976'70272
ę-mail:
pwik1w@,home.pl
htę: www.pwiklw.home.pl
Lidzbark Warmiński, 201
Dotyczy:
ZP
812013, Dostawy
w formie
leasingu operacyjnego nowego samochodu
wielozadaniowym _ wariant furgon lub van o dopuszczalnej całkowitej masie do 3000kg.
o
3-1 0-1
8
nadwoziu
Zawiadomienie o Wyborze najkorzystniejszej ofeńy:
DziałĄąc zgodnie zart.92 ust. 1 ustawy zdnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z2013 r., poz.9o7,984, 1047 tekst
jednolity) w imieniu Zamawiającego zawiadamiam o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na
Dostawę w formie leasingu operacyjnego nowego samochodu o nadwoziu wielozadaniowym - wariant furgon
lub van o dopuszczalnej całkowitej masie do 3000kg' prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,
wybrano ofeńę Wykonawcy:
SOCIETE GENERALE Equipment Leasing Polska Sp. z o.o.
ul. Marszałkowska 1 1 1, a0Ą02 Warszawa
Uzasadnienie wyboru:
oferta nie podlegająca odzuceniu, a cena, jaką zaoferował Wykonawca nie pzekracza kwoty' jaką Zamawiający
przeznaczył na
sfi
nansowanie zamÓwien ia.
Punktacja przyznana ofercie, zgodnie zprzyjęlymi kryteriami wyboru ofeńy:
.
.
.
.
Cena brutto 70%
ZuŻycie energii 14o/o
Emisja dwutlenku węgla 10%
Emisja tlenków azotu 2o/o
.
.
.
Emisja węglowodorÓw 2%
Emisja cząstek stałych 2%
Punktacjałączna 1ooo/o
W przedmiotowym postępowaniu wpĘnęła jedna ofeńa'
Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zaslrzeŻeniem ań.183, w terminie zgodnie z ań.94 ust.2
pkt.1a) ustawy Prawo zamówień publicznych. o terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę'
Sporządziła: lwona Kocęba
NlP:743-000-50_21' REGON: 510554703' Sąd Rejonowy w olsztynie KRS: 0000092536, Kapitał zakładowy 825.000'00 zł
Bank Mil|ennium S'A. o/Lidzbark Warmiński nr konta: 50 1 160 2202 0000 0000 6193 1591

Podobne dokumenty