w w w . e l d o m . e u G40N

Transkrypt

w w w . e l d o m . e u G40N
R
G40N
ELEKTRYCZNA MASZYNKA DO GOLENIA
ELECTRIC SHAVER
ELEKTRICKÝ HOLÍCÍ STROJEK
ELEKTRISCHER RASIERAPPARAT
ЭЛЕКТPИЧЕСКАЯ БРИТВА
ELEKTRICKÝ STROJČEK NA HOLENIE
ELEKTROMOS BOROTVA
Eldom sp. z o.o.
Pa w ł a C h r o m i k a 5 a , 4 0 - 2 3 8 Ka t o w i c e , P O L A N D
tel: (32)255-33-40, fax: (32)253-04-12
w w w . e l d o m . e u
INSTRUKCJA OBSŁUGI
R
ELEKTRYCZNA MASZYNKA DO GOLENIA G40N
1
OPIS OGÓLNY
1. Głowica z trzema ostrzami tnącymi
2. Włącznik
3. Wskaźnik ładowania
4. Gniazdo przyłaczenia
przewodu zasilającego
5. Trymer
6
6. Przycisk otwierania trymera
7. Przycisk otwierania obudowy głowicy
5
7
DANE TECHNICZNE
- moc 3W
- ładowanie z sieci 230V ~ 50Hz
- akumulator Ni-MH 600 mAh
- czas ładowania 8h,
2
3
WSKAZANIA BEZPIECZEŃSTWA
4
Przed użyciem należy dokładnie przeczytać instrukcję,
· urządzenie przeznaczone jest jedynie do użytku domowego,
· urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci)
z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi, chyba, że będą
one nadzorowane przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Należy zwracać
uwagę aby dzieci nie bawiły się sprzętem
· nie zanurzać urządzenia w wodzie i innych cieczach,
· używać tylko z oryginalnie dołączonymi akcesoriami,
· nie używać na wolnym powietrzu,
· nie używać urządzenia w przypadku uszkodzenia kabla lub wtyczki, gdy
urządzenie spadło lub zostało uszkodzone w inny sposób,
· napraw sprzętu może dokonać jedynie autoryzowany punkt serwisowy.
Wszelkie modernizacje lub stosowanie nieoryginalnych części zamiennych lub
elementów urządzenia jest zabronione i zagraża bezpieczeństwu użytkowania.
· Firma Eldom Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody
powstałe w wyniku niewłaściwego używania urządzenia
OSTRZEŻENIE.
Nie stosować tego sprzętu w pobliżu wanien,
pryszniców, basenów i podobnych zbiorników z wodą.
OCHRONA ŚRODOWISKA
- urządzenie jest zbudowane z materiałów, które mogą być poddane
ponownemu przetwarzaniu lub recyklingowi,
- należy je przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się
zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych.
2
UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA
- używanie urządzenia możliwe jest po naładowaniu akumulatora
- w celu naładowania akumulatorów podłączyć kabel zasilający do gniazda (4) i podłączyć
urządzenie do sieci
- ładowanie sygnalizowane jest zieloną lampką kontrolną (3). Urządzenie wyposażone jest w
wewnętrzne akumulatory, których czas ładowania wynosi około 8 godzin. Lampka kontrolna
nie gaśnie po naładowaniu akumulatorów. Aby przedłużyć żywotność baterii ładowanie
powinno odbywać się w jednym, nieprzerwanym cyklu po całkowitym rozładowaniu
- po naładowaniu należy odłączyć urządzenie od sieci oraz wypiąć kabel zasilający z gniazda
(4)
- golarka rozpoczyna pracę po wciśnięciu włącznika (2)
- urządzenie wyposażone jest w trymer (5) do strzyżenia brody
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
- przed czyszczeniem odłączyć urządzenie od sieci
- urządzenia nie wolno zanurzać w wodzie
- nie używać silnych lub niszczących powierzchnię
środków czystości
i produktów do czyszczenia
- obudowę przecierać wilgotną szmatką
- po każdym goleniu należy opróżnić komorę noży tnących.
W tym celu zdjąć obudowę głowicy wciskająć przycisk (7)
oraz zdjąć mocowanie ostrzy przekręcając delikatnie
pokrętło (fot. 1)*.
Do czyszczenia używać dołączonego pędzelka.
fot. 1
WYMIANA SITEK I NOŻY
W celu wymiany noży i sitek postępować zgodnie
z demontażem opisanym w punkcie
„CZYSZCZENIE I KONSERWACJA”.
Kolejność demontażu ilustruje fot. 2.
Noże i sitka są elementem eksploatacyjnym
i powinny być regularnie wymieniane.
Nie są objęte gwarancją.
UWAGI DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA
fot. 2
Nóż oraz sitko noży tnących podlegają normalnemu zużyciu i nie są objęte gwarancją
Mogą je Państwo zamówić poprzez stronę www.eldom.eu lub korzystając z poniższego
formularza, wysyłając go pocztą na adres producenta.
Przy zamówieniu powyżej 3 szt. prosimy o potwierdzenie telefoniczne: tel. 032 253 04 13.
IMIĘ: ________________________________________________________________________
NAZWISKO: __________________________________________________________________
TELEFON: ____________________________________________________________________
DOKŁADNY ADRES: ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Zamawiam _____ kompletów (komplet = 1 sitko + 1 nóż) do modelu G40N
i proszę o przesłanie ich pocztą. Płatne przy odbiorze przesyłki.
* fotografie produktów mogą nieznacznie odbiegać od ich faktycznego wyglądu
3
WARUNKI GWARANCJI
1. Producent zapewnia dobrą jakość i dobre działanie sprzętu, którego dotyczy
niniejsza gwarancja w okresie 24 miesięcy od daty sprzedaży zapisanej w dowodzie
zakupu.
2. Wady lub uszkodzenia sprzętu ujawnione w okresie gwarancji, będą usuwane
bezpłatnie na terenie RP w terminie 14 dni od daty dostarczenia niesprawnego
urządzenia do punktu serwisowego wraz z dowodem zakupu.
3. Reklamujący powinien dostarczyć uszkodzony sprzęt do miejsca zakupu lub wysłać
go w oryginalnym opakowaniu wraz z dowodem zakupu Pocztą Polską do
centralnego punktu serwisowego na adres:
ELDOM Sp. z o.o., 40-238 Katowice, ul. Pawła Chromika 5A.
Paczkę można wysłać Pocztą Polską jako zwykłą przesyłkę pobraniową (bez opcji
“PRIORYTET”, “OSTROŻNIE” itp). Kwota pobrania powinna się równać kosztowi
nadania przesyłki, a wartość paczki należy zadeklarować jako 0 PLN.
Przesyłka powinna być zabezpieczona przed uszkodzeniem w czasie transportu.
Nie przyjmujemy przesyłek kurierskich wysłanych na nasz koszt.
4. Pojęcie "naprawa" nie obejmuje czynności wymienionych w instrukcji obsługi
(np. czyszczenie lub konserwacja), do wykonania których zobowiązany jest
użytkownik we własnym zakresie.
5. Termin naprawy w przypadku dostarczenia do centralnego punktu serwisowego
wysyłką pocztową lub za innym pośrednictwem ulegnie przedłużeniu o czas
niezbędny do dostarczenia i odbioru sprzętu.
6. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego lub
niezgodnego z instrukcją jego użytkowania, przechowywania, konserwacji,
samowolnego zrywania plomb oraz wszelkich uszkodzeń mechanicznych.
Gwarancja nie obejmuje sitek, noży i baterii.
7. Sprzęt przeznaczony jest wyłącznie do użytku domowego, w przypadku innego
użytkowania traci gwarancję.
4
R
INSTRUCTIONS FOR USE
ELECTRIC SHAVER G40N
GENERAL DESCRIPTION
1
1. Head with three cutting blades
2. Switch
3. Charging indicator
4. Power cable socket
5. Trimmer
6. Trimmer opening button
7. Head housing opening button
6
5
7
TECHNICAL DATA
- power 3W
- charging voltage 230V ~ 50Hz
- battery Ni-MH 600 mAh
- charging time 8h.
2
SAFETY INSTRUCTIONS
Before operating the appliance, read the user manual thoroughly,
- the appliance is intended only for use in a household,
- the appliance is not intended for use by persons (including children)
with reduced physical, sensory or mental capabilities, unless they are
supervised by a person responsible for their safety. Make sure that children
do not play with the equipment
4
- do not immerse the appliance in water and other liquids,
- use only with original accessories supplied with the appliance,
- do not use in open air,
- do not use when the power cable or the plug is damaged, when the appliance was dropped
or damaged in a different manner,
- repairs of the equipment can only be performed by an authorized servicing point.
Any modernizations or the use of non-original spare parts or components of the appliance are
prohibited and may cause a serious hazard to the user.
The company Eldom sp. z o. o. shall bear no responsibility for any possible damages resulting
from the improper usage of the appliance.
3
WARNING
showers, swimming pools and similar water reservoirs.
ENVIRONMENTAL PROTECTION
- the appliance is made of materials which can be reprocessed or recycled,
- it should be handed over to a relevant point which deals with the collection
and recycling of electric and electronic appliances.
CLEANING AND MAINTENANCE
- before cleaning, unplug the appliance
- do not immerse the appliance in water
- do not use strong or surface destructive cleansers and cleaning products
- wipe the housing with a damp cloth
- empty the cutting blade chamber after each shaving.
For this purpose remove the head housing by pressing the button (7) and remove
the blade holder by gently turning the knob (photo 1).
Use the attached brush for cleaning.
photo 1
SCREENS AND KNIVES REPLACEMENT
To replace the knives and screens, follow the dismantling
procedure described
in the section “CLEANING AND MAINTENANCE”.
The disassembling order is shown in photo 2.
Knives and screens are operating components
and should be replaced regularly.
They are not covered by the warranty.
5
photo 2
NÁVOD K OBSLUZE
R
ELEKTRICKÝ HOLÍCÍ STROJEK G40N
1
POPIS
1. Hlavice se třemi holícími ostřími
2. Vypínač
3. Ukazatel nabíjení
4. Vstup pro připojení napájecího kabelu
5. Zastřihávač
6. Tlačítko otevření zastřihávače
7. Tlačítko otevírání pláště hlavice
6
5
7
TECHNICKÁ DATA
- výkon 3W
- napájení ze sítě 230V ~ 50Hz
- akumulátor Ni-MH 600 mAh
- čas nabíjení 8h,
2
BEZPEČNOSTNÍ DOPORUČENÍ
Před použitím je nutné důkladně přečíst instrukci,
3
· zařízení je určeno pouze pro domácí využití,
· toto zařízení není určeno pro používání osobami (patří sem i děti)
s omezenými fyzickými, senzorickými nebo duševními schopnostmi,
ledaže budou tyto osoby dozorovány osobou, která je odpovědná
za jejich bezpečnost. Je nutné věnovat pozornost tomu, aby si děti nehrály
4
s tímto zařízením,
· neponořovat do vody a jiných kapalin,
· používat pouze s originálně dodaným příslušenstvím,
· nepoužívat na venkovním vzduchu,
· nepoužívat zařízení, v případě poškození přívodního kabelu nebo zástrčky, v případě, pokud zařízení
spadlo na zem nebo bylo poškozeno jiným způsobem,
· opravy zařízení může provádět pouze autorizované servisní místo.
Veškeré modernizování nebo používání neoriginálních náhradních dílů nebo částí zařízení je zakázáno
a představuje nebezpečí při následném užívání,
· Firma Eldom Sp. z o. o. nenese odpovědnost za případné škody, které vznikly v důsledku nesprávného
používání tohoto zařízení.
VÝSTRAHA.
Nepoužívat toto zařízení v blízkosti van, sprch, bazénů
a podobných nádrží s vodou.
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
- zařízení je vyrobeno z materiálů, které mohou podléhat opětovnému
zpracování nebo recyklaci,
- zařízení je po ukončení životnosti nutné doručit na odpovídající místo,
které se věnuje sběru a recyklaci elektrických a elektronických zařízení.
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
- před čištěním je nutné zařízení odpojit od elektrické sítě,
- zařízení není dovoleno ponořovat do vody,
- k čištění neužívat silné čistící prostředky nebo prostředky, které mohou ničit
povrch zařízení,
- plášť otírat vlhkým hadříkem,
- po každém holení je nutné vyprázdnit komoru holících nožů.
Pro vyčištění je nutné demontovat plášť hlavy pomocí stisknutí tlačítka (7), následně
sundat uchycení nožů pomocí jemného pootočení otáčivého kolečka (foto 1).
K čištění používat dodaný štěteček.
foto 1
VÝMĚNA SÍTEK A NOŽŮ
Při výměně nožů a sítek je nutné postupovat v souladu s popisem demontáže
uvedeným v bodě „ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA”.
Postup demontáže ilustruje foto 2.
Nože a sítka jsou pracující části a musí být
pravidelně vyměňovány.
Nejsou zahrnuty do záruky.
6
foto 2
R
BEDIENUNGSANLEITUNG
Elektrischer Rasierapparat G40N
ALLGEMEINE BESCHREIBUNG
1
1. Schneidekopf mit drei Klingen
2. Schalter
3. Akkuanzeige
4. Steckdose für Netzkabel
5. Trimmer
6. Trimmeröffnungstaste
7. Schneidekopf- Gehäuseöffnungstaste
6
5
7
TECHNISCHE DATEN
- Leistung 3W
- Ladung vom Netz 230V~50Hz
- Akku Ni-MH 600mAh
- Beladung 8h.
2
SICHERHEITSHINWEISE
- Vor dem ersten Gebrauch die Bedienungsanweisung genau lesen.
3
- Das Gerät dient ausschließlich dem Hausgebrauch
- Das Gerät ist nicht für Personen (darunter Kinder) mit begrenzten
körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten bestimmt,
es sei denn, sie von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person
überwacht werden. Das Gerät soll außerhalb der Reichweite von Kindern
4
aufbewahrt werden.
- Das Gerät darf nicht im Wasser, oder anderen Flüssigkeiten getaucht werden.
- Nur mit originellem Zubehör gebrauchen.
- Das Gerät soll nicht an der frischen Luft gebraucht werden
- Im Fall der Kabel, oder Stecker beschädigt werden, oder bei einer anderen Beschädigung das Gerät
nicht gebrauchen.
- Die Reparatur kann ausschließlich autorisierter Servicepunkt ausführen Jede Modernisierung, oder
Anwendung von anderen als originelle Elementen/ Ersatzteile sind verboten und gefährden die Sicherheit
des Benutzers.
- Die Firma Eldom GmbH trägt keine Verantwortung für wegen falschen Gebrauchs entstandene Schäden.
Warnung
Das Gerät darf nicht in der Nähe von Wannen,
Duschkabinen und anderen Wasserbehälter gebraucht werden
UMWELTSCHUTZ
- Materiale aus denen das Gerät besteht sind wiederverwertbar und unterliegen
dem Recycling.
- Das Gerät soll in entsprechenden Punkt, der sich mit Sammlung- und Recycling
von elektrischen und elektronischen Geräten beschäftigt, abgegeben werden.
REINIGUNG UND WARTUNG
- Vor der Reinigung das Gerät soll vom Stromnetz abgeschaltet werden.
- Das Gerät darf nicht im Wasser getaucht werden.
- Keine starke, oder beschädigende die Fläche Putz- und reinigungsmittel
anwenden.
- Das Gehäuse soll mit feuchtem Lappen gereinigt werden.
- Nach jedem Rasiervorgang soll die Schneidekammer geleert werden, indem
der Druckknopf (7) gedrückt wird und die Befestigung der Schneiden mittels
Knebelgriff (Foto 1) abgelegt wird. Zur Reinigung beigefügten Pinsel anwenden.
Foto 1
AUSTAUSCH DER SIEBE UND KLINGEN
Um Siebe und Klingen auszutauschen soll die Anweisung im Punkt ´REINIGUNG
UND WARTUNG´ gefolgt werden. Die Reihenfolge der Demontierung zeigt
Foto 2.
Klingen und Siebe sind Betriebselemente und sollen
regelmäßig Ausgetauscht werden. Sie werden von
der Garantie nicht umfassen.
7
Foto 2
R
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ЭЛЕКТPИЧЕСКАЯ БРИТВА G40N
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
1
1. Головка с 3 лезвиями
2. Кнопка вкл
3. Индикатор зарядки
4. Подключение сетевого шнура
5. Триммер
6. Кнопка открытия триммера
7. Кнопка открытия корпуса
6
5
7
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
- мощность: 3 Вт
- напряжение в сети: 230 В ~ 50 Гц
- аккумулятор Ni-MH 600 mAh
- время зарядки- прибл. 8 ч
2
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Перед использованием внимательно прочитайте инструкцию
по эксплуатации,
-прибор предназначен исключительно для домашнего использования,
3
-лица (в том числе дети) с ограниченными физическими,
чувствительными или умственными способностями не могут
использовать данный прибор, за исключением ситуаций, когда
будут под контролем лица, ответственного за их безопасность
4
Необходимо наблюдать за детьми, чтобы они не игрались с прибором.
- не погружать прибор в воду или другие жидкости,
-использовать только с оригинальными аксессуарами (входят в комплект),
- не использовать на открытом воздухе,
- запрещается эксплуатация прибора если поврежден сетевой шнур или вилкa, если прибор упал или
поврежден другим образом,
- ремонт может быть произведён только авторизованным сервис центром. Запрещаются какие либо
поправки или использование других (не оригинальных) запасных частей или элементов устройства, что
может опасным.
- фирма Eldom sp z o.o. не несет ответственности за возможные повреждения, возникшие в результате
неправильного использования устройства.
ВНИМАНИЕ:
Запрещается пользоваться прибором вблизи душа, ванной,
бассейнов и других резервуаров с водой
ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
- прибор изготовлен из материалов, которые могут использованы вторично
- передайте прибор в специализированный пункт для дальнейшей
утилизации
ЧИСТКА И УХОД
- перед чисткой отсоедините шнур питания от сети
- не погружайте устройство в воду
- не используйте сильных или абразивных чистящих средств
- поверхность бритвы протирать влажной салфеткой
- после каждого бритья необходимо очистить отсек лезвий. С этой целью c
нимите крышку, нажимая кнопку (7 ) и крепление лезвий, осторожно
прокручивая регулятор (рис.1)
Для чистки использовать щетку (входит в комплект)
рис.1
ЗАМЕНА СЕТКИ И ЛЕЗВИЙ
При замене лезвий и сетки необходимо следовать инструкции
по демонтажу, смотр. «ЧИСТКА И УХОД». Последовательность
демонтажa показана на фото 2.
Лезвия и сетки являются изнашивающимися
элементами, следует производить регулярную
замену данных элементов. Гарантия не
распространяется на данные элементы.
8
рис. 2
R
INŠTRUKCIA OBSLUHY
ELEKTRICKÝ STROJČEK NA HOLENIE G40N
VŠEOBECNÝ OPIS
1
1. Hlavica s tromi holiacimi ostriami
2. Vypínač
3. Ukazovateľ nabíjania
4. Hniezdo pripojenia napájacieho kábla
5. Trimovanie
6. Tlačidlo otvárania trimovania
7. Tlačidlo otvárania hlavice
6
5
7
TECHNICKÉ ÚDAJE
- príkon 3W
- napájanie zo siete 230 V ~ 50 Hz
- akumulátor Ni-MH 600 mAh
- čas nabíjania 8 h,
POŽIADAVKY TÝKAJÚCE SA BEZPEČNOSTI
2
Pred použitím si dôkladne prečítajte inštrukciu,
3
- zariadenie je určené iba na domáce použitie
- zariadenie nie je určené na používanie osobami (vrátane detí)
s obmedzenými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami,
iba ak sú pod dohľadom osobami - zodpovednými za ich bezpečnosť.
Je potrebné dávať pozor na to, aby sa deti so zariadením nehrali,
4
- zariadenie neponárajte do vody ani do kvapaliny,
- používajte iba s originálne pripojenými doplnkami,
- nepoužívajte na voľnom priestranstve,
- zariadenie nepoužívajte v prípade poškodenia kábla alebo zásuvky, ak zariadenie spadlo alebo bolo iným
spôsobom poškodené,
- opravu zariadenia môže vykonať iba autorizovaný servisný bod. Všetky modernizácie alebo používanie
neoriginálnych náhradných častí alebo prvkov zariadenia je zakázané a ohrozuje bezpečnosť pri používaní.
Firma Eldom, s.r.o., nezodpovedá za prípadné škody, ktoré sú následkom nevhodného používania zariadenia
Výstraha
Nepoužívať toto zariadenie v blízkosti vane,
sprchových kabín, bazénov a podobných nádob s vodou.
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIATECTION
- zariadenie je vykonané z materiálov, ktoré môžu byť použité na opätovné
spracovanie alebo recykláciu,
- treba ich odovzdať do príslušného bodu, ktorý sa zaoberá zberom
a recykláciou elektrických a elektronických zariadení.
ČISTENIE A KONZERVÁCIA
- zariadenie pred čistením odpojte zo siete
- zariadenie sa nesmie ponárať do vody
- nepoužívajte silné a povrch ničiace čistiace prostriedky a výrobky
kryt utierajte vlhkou handričkou
- po každom holení je potrebné vyprázdniť komoru s reznými nožmi. Na tento
účel odstráňte kryt hlavice stláčajúc tlačidlo (7), ako aj odstráňte pripevnenie
ostria pretáčajúc jemne regulátor (obr. 1).
- Na čistenie používajte pripojený štetec.
fot 1
VÝMENA SITKA A NOŽOV
Pri výmene noža a sitka postupujte v súlade s demontáž ou
uvedenou v bode „ČISTENIE A KONZERVÁCIA“.
Poradie demontáže zobrazuje fot. 2.
Nože a sitká sú exploatačným prvkom
a mali by sa pravidelne vymieňať.
Záruka sa na ne nevzťahuje
9
fot 2
R
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
Elektromos borotva G40N
ÁLTALÁNOS ISMERTETÉS
1
1. 3 körkéssel ellátott borotvafej
2. Kapcsoló
3. Töltésjelző
4. Tápvezeték-csatlakozó
5. Szőrzetvágó
6. Szőrzetvágó nyitógombja
7. Borotvafej nyitógombja
6
5
7
MŰSZAKI ADATOK
- teljesítmény: 3W
- az akkumulátortöltő hálózati feszültsége (230V~50Hz)
- Ni-MH 600 mAh akkumulátor
- töltési idő: 8 óra
2
BIZTONSÁGI JAVASLATOK
A készülék legelső használata előtt figyelmesen olvassa el a használati
3
útmutatót.
- a készülék csak háztartási használatra alkalmas;
- csökkent fizikai, értelmi vagy mentális képességű személyek
(beleszámítva a gyermekeket is) a készüléket önállóan nem
használhatják, legfeljebb akkor, ha a biztonságukat felügyelő személy
4
jelenléte biztosítva van. Vigyázzon, hogy a gyerekek ne játsszanak a készülékkel
- a készüléket vízbe vagy más folyadékba meríteni nem szabad;
- kizárólag eredeti tartozékokkal használható;
- ne használja a szabad ég alatt;
- ne használja a készüléket akkor, ha a tápkábel megsérült, ha a készülék leesett vagy más módon
károsodott;
- a meghibásodott készülék kizárólag autorizált szervizben javítható. Mindennemű modernizálás,
nem eredeti alkatrész vagy elem használata tilos és veszélyezteti a felhasználó biztonságát;
- az Eldom Kft cég nem vállal felelősséget a helytelen használatból eredő esetleges károkért.
FIGYELMEZTETÉS
Ne használja a készüléket fürdőkád, zuhanyzó,
úszómedence vagy bármilyen vízzel töltött tartály közelében.
KÖRNYEZETVÉDELEM
- a készülék az újrahasználható vagy recykling rendszerében feldolgozandó
anyagokból készült.
- a feleslegessé vált készüléket adja le az elektromos és elektronikus berendezések
begyűjtésére szakosodott veszélyes hulladékgyűjtő- és újrahasznosító helyen.
TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS
- tisztítás előtt a készüléket mindig válasszuk le a hálózatról;
- a készüléket ne merítse vízbe;
- a készülék tisztításához ne használjon erős vagy készülék felületét károsító
tisztítószereket és termékeket;
- a készülék borítóját egy nedves ruhával törölje át;
- használat után mindig ürítse ki a szőrgyűjtő kamrát. E célból a (7) kioldógomb
megnyomásával nyissa ki a borotva fejét és finoman tekerve a forgatógombot
emelje a késtartó keretét (1. sz. fotó)*.
Tisztításhoz használja a készülékhez mellékelt ecsetet.
1. sz. fotó
KÉS ÉS SZITA CSERE
A kések és sziták cserekor kövesse a „TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS” utasításait.
A leszerelés sorrendjét a 2. sz. fotó mutatja meg.
A kések és a sziták olyan üzemeltetési kellékek,
amelyeket rendszeresen cserélni kel.
Nem tartoznak a garancia hatálya alá
10
2. sz. fotó

Podobne dokumenty