Echo wrzesień 09 skład.cdr

Komentarze

Transkrypt

Echo wrzesień 09 skład.cdr
Gołaniecki Informator Samorządowy
Biuletyn Urzędu Miasta i Gminy Gołańcz
Rok XIV
I miejsce Laskownica Mała
Czeszewo
Buszewo
Rodzinny Ogród Działkowy im. K. Libelta
III miejsce Rybowo
Czerlin
Krzyżanki
KGW Gołańcz
Morakówko
Czesławice
II miejsce Lęgniszewo
Jeziorki
Tomczyce
Potulin
IV miejsce Morakowo
Panigródz
Smogulec
Chojna
Wrzesień 2009
V miejsce Grabowo
Chawłodno
Oleszno
Laskownica Wielka
Konary
Bogdanowo
Kujawki
Skład redakcji: Alina Wachowiak - redaktor naczelny, Krzysztof Rakoczy, Bartosz Bielecki, Urszula Wierzbicka, Andrzej Połczyński.
Skład i opracowanie graficzne: Krzysztof Rakoczy, Bartosz Bielecki Korekta: Alina Wachowiak
Adres: Urząd Miasta i Gminy Gołańcz, ul. dr. P. Kowalika 2, 62 - 130 Gołańcz
Redakcja zastrzega sobie prawo do zmiany tytułu i skracania dostarczanych tekstów.
112
Proboszcz czeszewskiej parafii ks. Jan Dzierla wraz z
dziekanem Leonardem Kowalczykiem w asyście proboszczów
ościennych parafii odprawili uroczystą mszę św. dożynkową, w
trakcie której poświęcone zostały tegoroczne plony przywiezione
przez rolników ze wszystkich wsi gminy Gołańcz oraz gołanieckich
rolników i działkowców, aby podziękować za tegoroczne żniwa.
Mszę św. uświetniła orkiestra dęta pod batutą Eugeniusza Hańczuka
i chór pod dyrekcją Bożeny Jarczyńskiej.
Starostowie dożynek Danuta Szpejer z Rybowa i Wiesław
Maćkowski z Lęgniszewa wnieśli piękny bochen chleba
symbolizujący tegoroczne żniwa. Starostowie przekazali bochen
chleba gospodarzowi ziemi gołanieckiej burmistrzowi
Mieczysławowi Durskiemu, który obiecał dzielić chleb wśród
wszystkich mieszkańców ziemi gołanieckiej. Następnie podzielono
się chlebem z uczestnikami tegorocznych dożynek, wśród których
byli: wiceprezes Zarządu Głównego Związku OSP RP Stefan
Mikołajczak, przewodniczący Rady Powiatu Wągrowieckiego
Krzysztof Migasiewicz wraz z radnymi powiatowymi,
przewodniczący Rady Miasta i Gminy Gołańcz wraz z radnymi oraz
proboszczowie, sołtysi, członkowie organizacji rolniczych, prezesi
stowarzyszeń, sponsorzy i mieszkańcy ziemi gołanieckiej.
Dożynki stały się także okazją do wręczenia odznaczeń.
Wśród nagrodzonych medalami „Zasłużony dla rolnictwa” byli:
Wojciech Biniewski z Kujawek, Justyna Kabacińska z Czeszewa,
Roman Zadroga z Morakowa, Władysław Szpejer z Rybowa,
Wojciech Kruś z Lęgniszewa, Kazimierz Czajkowski z Czerlina i
Jerzy Loose z Chawłodna.
Wręczono także medale Karola Libelta, przyznawane przez Radę
Miasta i Gminy Gołańcz jako uznanie za wkład pracy dla rozwoju
miasta i gminy, Janowi Kowalewskiemu z Gołańczy i Henrykowi
Wojciechowskiemu z Czeszewa.
Jury oceniło tegoroczne wieńce dożynkowe przygotowane
przez poszczególne wsie. W tym roku uznanie komisji zyskał
wieniec z Laskownicy Małej. Dalsze premiowane miejsca kolejno
zajęły wsie: Legniszewo, Rybowo, Morakowo i Grabowo.
Wszystkie jednak wieńce były prawdziwymi dziełami sztuki i
budziły zachwyt, a sołectwa otrzymały nagrody pieniężne.
Po części oficjalnej na scenie zaprezentowała się orkiestra dęta,
kapela podwórkowa ze Złotowa, zespół „Alibi”, a na zakończenie
dożynek odbyła się zabawa taneczna, podczas której grał zespół
"Kfiaty”.
Urszula Wierzbicka
29 sierpnia Rada Sołecka z Morakowa w składzie: Józef Loose
(przewodniczący), Paweł Ślężak, Józef Baranienko, Roman Zadroga,
Józef Skotowski z sołtysem, Bolesławem Skętnym i radnym
Tomaszem Rożkiem postanowiła we współpracy ze wszystkimi
organizacjami: Kołem Gospodyń Wiejskich (przewodnicząca
Gertruda Pawlaczyk), Kółkiem Rolniczym (prezes Andrzej Ślężak),
Ochotniczą Strażą Pożarną (prezes Roman Zadroga, naczelnik
Dariusz Kamiński) zorganizować dożynki wiejskie. Przy organizacji
dożynek niezbędnej pomocy udzielili również: dyrektor Zespołu
Szkół w Morakowie pan Krzysztof Łukaszewski, przedstawiciel Izby
Rolniczej pan Tadeusz Chmura oraz prezes Miejsko-Gminnego
Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych pan Andrzej
Skotowski. Uroczystość rozpoczęła się o godz. 1800 na terenie
Zespołu Szkół w Morakowie. Wszystkich mieszkańców i
zaproszonych gości powitał sołtys Bolesław Skrętny, który
stwierdził, że w zależności od potrzeb wioska organizuje się do pracy,
bierze udział w różnych zawodach organizowanych przez gminę, a
jak trzeba - to dobrze się bawi. Starosta dożynek Józef Loose wraz ze
starościną Aleksandrą Skrętną przekazali sołtysowi chleb z
tegorocznych zbiorów i poczęstowali nim wszystkich uczestników.
Sołtys wręczył dyplomy uznania pani Teresie Jackowskiej, Danucie
Skotowskiej, Paulinie Skotowskiej, Magdalenie Bonikowskiej,
Katarzynie Kaptur, Wojciechowi Kapturowi, Annie Loose, Jadwidze
Zapachniało świeżym chlebem w kościele parafialnym pw.
św. Małgorzaty w Chojnie 23 sierpnia 2009 roku. Proboszcz ks.
Ryszard Stawiarz odprawił uroczystą mszę św. dziękczynną, w
trakcie której poświęcone zostały tegoroczne plony przyniesione
przez rolników ze wsi należących do parafii. Tegorocznymi
gospodarzami dożynek była wieś Dobieszewko. Podczas
uroczystości wręczono medale „Zasłużony dla rolnictwa”
Jankiewicz, Elżbiecie Kilarskiej, Bogusławie Kaźmierczak,
Elżbiecie Zmudzińskiej, Ewie Loose za pracę przy wieńcu
dożynkowym. Kazimierz Musiał otrzymał dyplom za wieloletnie
przygotowywanie młodzieży do zawodów strażackich, a Tomasz
Rożek za 10-letni wkład pracy w przygotowanie mieszkańców do
Turnieju Wsi Gminy Gołańcz. Na zabawę zdeklarowała się przyjść
zdecydowana większość mieszkańców, co świadczy o jedności
wioski i potrzebie organizowania takich uroczystości. Burmistrz
Miasta i Gminy Gołańcz wraz z przewodniczącym Rady Miasta i
Gminy Gołańcz Józefem Ryłko wręczył pani Stanisławie Smolanie
zasłużonej działaczce Koła Gospodyń Wiejskich Medal Karola
Libelta, który został jej przyznany przez kapitułę. Zabawę uświetnił
zespół wokalny z Gołanieckiego Ośrodka Kultury, w którym
występowały: Małgorzata Gawrysiak, Daria Wochal, Michalina Ptak
i Patrycja Kacała, pod kierownictwem pani Anny Połczyńskiej oraz
gościnnie przebywająca w gminie Gołańcz chórzystka z Opery
Wrocławskiej pani Kinga Krzywda. Przy wypiekach, kawie oraz
skromnych przekąskach mieszkańcy Morakowa wraz z gościnnie
przebywającymi mieszkańcami z sąsiednich miejscowości i
zaproszonymi gośćmi bawili się bardzo wesoło do godziny drugiej w
niedzielę. Do tańca przygrywał zespół muzyczny „Nastroje” z
Wągrowca. Organizatorzy dziękują wszystkim uczestnikom za udaną
i bezpieczną zabawę.
M. Nowakowi i R. Kaszkietowi. Po mszy św. sołtys J. Frieske
zaprosił przybyłych gości, m.in. Burmistrza MiG Gołańcz
Mieczysława Durskiego, Przewodniczącego Rady MiG Józefa
Ryłko, p. Sekretarz Urzędu MiG Gołańcz Urszulę Wierzbicką,
Skarbnika MiG Edytę Konieczną,
Radnego Powiatu
Wągrowieckiego Andrzej Wieczorka oraz Starostę Powiatu
Wągrowieckiego Michała Piechockiego na wspólny obiad do
świetlicy wiejskiej, a wieczorem odbyła się zabawa dożynkowa.
Józef Frieske
Tak jak przed rokiem, tak i w tym roku wybiegli na boisko, by
zgodnie z tradycją w dzień odpustu w Chojnie rozegrać mecz piłki nożnej KAWALEROWIE i ŻONACI. Zabawa wspaniała, nie tylko dla
zawodników, ale przede wszystkim dla kibiców, którzy, tak jak i pogoda,
dopisali. I znowu, robiąc częste zmiany, wygrali żonaci 5 : 2, a kawalerowie
mają rok na poprawienie swojej kondycji. Zawodnicy serdecznie dziękują
S. Beltrowi, E. Wachowiakowi i sołtysowi J. Frieske za wsparcie. Po meczu
wieczorową porą przy ognisku zawodnicy i sympatycy piłki nożnej bawili
się wesoło przy muzyce disco przygotowanej przez panów P. Woźnickiego i
M. Grzybowskiego, którzy nie zapomnieli o fajerwerkach, które rozbłysły o
północy na bezchmurnym niebie.
J.Frieske
Kasa urzędu czynna jest:
00
00
- w poniedziałek: 8 - 13 ,
- wtorek - piątek: 800 - 1330.
Informujemy mieszkańców miasta i gminy Gołańcz, że radca prawny
Monika Pietrzyńska - Woelke przyjmuje interesantów co drugi piątek
każdego miesiąca w godzinach od 13:00 - 15:00 w urzędzie w pokoju nr
26. Prosimy o telefonicznie upewnienie się co do obecności p. radcy.
BIBLIOTEKA im. Wojciecha Kubanka w Gołanieckim Ośrodku Kultury
(tel. 067 26 15 077) zaprasza:
w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. 8-18,
w środę i piątek w godz. 8-15,
w pierwszą sobotę miesiąca w godz. 8-13.
W razie nieobecności pracownika biblioteki prosimy o przejście do
Regionalnej Izby Tradycji.
W sprawach problemów dotyczących osób niepełnosprawnych oraz
emerytów i rencistów prosimy kontaktować się z kierownikiem
Środowiskowego Domu Samopomocy Hanną Domagalską
(tel. 067 2611 707)
oraz z kierownikiem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Grzegorzem Tomaszewskim
(tel. 067 268-33-17).
Marek Krajewicz
Tomasz Rożek
XXXIV nadzwyczajna sesja V kadencji rady odbyła się 17 sierpnia 2009 roku w sali sesyjnej urzędu. Uczestniczyło w niej m.in. 14 radnych Rady Miasta i Gminy
Gołańcz. Sekretarzem obrad był Andrzej Hajduk.
Podjęto jednogłośnie 4 uchwały w następujących sprawach:
-zmian do budżetu Miasta i Gminy Gołańcz na 2009 rok (XXXIV/298/09),
-miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic: Sportowej, Karola Libelta i ks. Edwarda Mrotka w Gołańczy (XXXIV/299/09),
-zmiany Uchwały nr XXXI/275/09 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 13 maja 2009 roku w sprawie zgody na zbycie udziałów (XXXIV/300/09),
- zaciągnięcia kredytu długoterminowego (XXXIV/301/09).
Protokół z XXXIV sesji będzie dostępny na stronie internetowej po zatwierdzeniu go przez radnych na sesji wrześniowej. Treści uchwał są dostępne na stronie
internetowej urzędu: www.golancz.pl, www.golancz.bazagmin.pl.
Przewodniczący Józef Ryłko pełni dyżur w każdy poniedziałek w godzinach od 12-14 w pok. nr 26 II piętro Urzędu Miasta i Gminy Gołańcz (tel. 067 2615-911 wewn. 43
lub bezpośredni 2683309).
Alina Wachowiak
Wągrowieccy policjanci ujęli 28-letniego Roberta D. sprawcę
kradzieży znaków drogowych, które regularnie ginęły na terenie gm.
Gołańcz i gm. Kcynia w województwie kujawsko-pomorskim.
Kradzież znaków drogowych rozpoczęła się na przełomie lutego i
marca br. Łupem złodzieja padały różnego rodzaju znaki drogowe, zarówno
ostrzegawcze, jak i informacyjne. Jak ustalili detektywi, mężczyzna w tym
czasie dokonał kradzieży 7 sztuk znaków. Szkodę na sumę ponad 1.700
złotych poniósł Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu.
Umorzoną wcześniej sprawą ponownie zajęli się policjanci z Wydziału
Kryminalnego wągrowieckiej jednostki. Robert D. tłumaczył się tym, że
elementy skradzionych znaków chciał wykorzystać na potrzeby własnego
domu. Sprawcy grozi od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.
rzecznik prasowy KPP Andrzej Dolata
*W tegorocznym turnieju wsi Laskownica Mała zdobyła 13. miejsce. Mieszkańcy
uczestniczyli w 6 konkurencjach: piłka nożna mężczyzn - 13 punktów (Arkadiusz
Bartkowiak, Dawid Kaniewski, Karol i Radosław Rudzińscy, Tomasz i Łukasz
Skotarkowie, Patryk Śróda, Krystian Miler, Dawid Woniakowski), zawody
wędkarskie - 20 punktów (Jan Wachowiak), bieg z jajkiem - 8 punktów (Wiktoria
Dobrochowska), rzut lotką sołtysów - 7 punktów (Marek Krajewicz), rzut kaloszem
- 20 punktów (Magdalena Rudzińska), zawody strzeleckie - 14 punktów (Wioletta
Stawska, Karol Rudziński, Marcin Dawidowicz, Sebastian Wituski). Dziękuję
uczestnikom.
*30 maja 2009 w Laskownicy Małej obchodzono Dzień Dziecka i Dzień Matki.
Uroczystość zorganizowała rada sołecka, panie D.Rudzińska, J.Dobrochowska,
M.Kuźnia, sponsor hurtownia „Rolnik”, mamy z Laskownicy Małej. Wśród
przybyłych gości byli: Burmistrz Miasta i Gminy Gołańcz Mieczysław Durski,
Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Gołańcz Józef Ryłko, radny Marek
Przybylski. Każde dziecko z rąk p. burmistrza otrzymało upominek w postaci
balonów, długopisów, smyczy, wspaniałych słodyczy. Spotkanie uświetnił występ
artystyczny dzieci, przygotowany przez M. Kuźnię i J. Dobrochowską. Dzieci w ten
sposób chciały podziękować mamom za trud wychowania. Było ognisko i pieczenie
kiełbasek, różne konkurencje sportowe. Dla mam - kawa i ciasto. Impreza odbyła
się na świeżym powietrzu.
*Wieniec dożynkowy z Laskownicy Małej, niesiony przez Gabrielę Wleczyk,
Danutę Bartkowiak i Macieja Krajewicza, wygrał konkurs na najładniejszy wieniec
dożynkowy na dożynkach miejsko-gminnych w Gołańczy. Wykonawcami było
małżeństwo Maria i Grzegorz Wleczyk. Nagroda w wysokości 500 zł zostanie
przeznaczona na zakup naczyń do nowej świetlicy wiejskiej, która powstanie
poprzez zaadaptowanie pomieszczeń na stacji PKP. Planowane jest również
założenie KGW. W lipcu wybudowano chodnik. W budowie uczestniczyli wszyscy
mieszkańcy, a także burmistrz. Pomogła też firma ROLNIK. Pozostała część kostki
brukowej została przeznaczona na upiększenie terenu przy figurze.
Urząd Miasta i Gminy w Gołańczy czynny jest:
- od poniedziałku do piątku 715 - 1515.
Przewodnicząca Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych przyjmuje w każdy poniedziałek od godz.
8-10 w pok. nr 17 Urzędu Miasta i Gminy Gołańcz.
Szanowni Mieszkańcy Gołańczy, w związku z małym
zainteresowaniem zwracam się z ponowną prośbą o rozważenie
przyłączenia się do sieci gazowej. Zgodnie z harmonogramem
inwestora planowana realizacja zadania ma przebiegać w latach
2010-2011 i jest uzależniona od ilości zawartych umów na dostawę
gazu. Do chwili obecnej zostało złożonych 67 wniosków na
uzyskanie warunków przyłączenia. Samo złożenie wniosku nie
skutkuje podpisaniem umowy. W związku z trudnościami w
wypełnieniu wniosku, a w szczególności z określeniem
potencjalnego zużycia gazu, można się zgłaszać do urzędu miasta i
gminy, gdzie pracownicy służą wszelką pomocą w celu
prawidłowego sformułowania dokumentu. Obecnie na terenie
miasta i gminy Skoki jest realizowana gazyfikacja i koszt przyłącza
szacuje się tam na kwotę 1740 złotych.
Z poważaniem
Burmistrz Miasta i Gminy Gołańcz
Mieczysław Durski
SPOTKANIA GRUPY ANONIMOWYCH ALKOHOLIKÓW
ODBYWAJĄ SIĘ W „STODOLE”
W KAŻDY CZWARTEK OD GODZ. 18.
PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY DLA OSÓB Z
PROBLEMEM UZALEŻNIEŃ CZYNNY W „STODOLE” W KAŻDY
CZWARTEK OD GODZ. 17.30 DO 20.
Uruchomiono punkt informacyjno-konsultacyjny dla osób uzależnionych od
środków psychoaktywnych. Osoby szukające pomocy, informacji mogą się
zgłaszać raz w miesiącu, tj. w ostatni czwartek każdego miesiąca w świetlicy
„Stodoła” w godz. od 17-18.
Informujemy, że „Echo” można również czytać na ekranie
monitora na stronie www.golancz.pl
WAŻNE TELEFONY
Urząd Miasta i Gminy Gołańcz 067 2615911
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 667 777 143
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszk. w Gołańczy 067 26-15-119
Stacja wodociągów 067 2615119
Oczyszczalnia ścieków w Gołańczy 067 2611934
Gołaniecki Ośrodek Kultury 067 2615077
Gminne Centrum Informacji 067 2615100
Środowiskowy Dom Samopomocy 067 2611707
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 516-144-795
Zespół Szkół w Gołańczy 067 2615027
Zespół Szkół w Panigrodzu 067 2615839
Zespół Szkół w Smogulcu 067 2682058
Zespół Szkół w Morakowie 067 2615328
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy 067 2683156
Przychodnia Medycyny Rodzinnej Zenon Borucki 067 2683104
Poradnia „SALUS”I.M. Marzyńscy 067 2683136
Przedszkole Publiczne w Gołańczy 067 2615073
Urząd pocztowy w Gołańczy 067 2683179
Posterunek w Gołańczy 067 2615850
Bank Spółdzielczy w Gołańczy 067 2683113 i 067 2683164
Apteka Osiedlowa 067 26 12 448
Apteka "Rodzinna" 067 253 02 43
Inf. tel. 118913
jednej z największych realizowanych w bieżącym roku budżetowym przez
22 sierpnia 2009 roku w Smogulcu miała miejsce uroczystość otwarcia
Miasto i Gminę Gołańcz. Koszt inwestycji to ponad 800 tysięcy złotych. Urząd
odrestaurowanego kompleksu pałacowo-parkowego. W otwarciu udział wzięli:
Miasta i Gminy złożył wniosek o dofinansowanie projektu do Programu Rozwoju
poseł RP - Stanisław Kalemba, Dyrektor Departamentu PRWO - Marek Stawujak,
Obszarów Wiejskich. Planowana wysokość dofinansowania to 75% kosztów
Przewodniczący Rady MiG Gołańcz - Józef Ryłko, Burmistrz MiG Gołańcz kwalifikowanych. Zakres prac obejmował: remont elewacji istniejącego budynku
Mieczysław Durski, Sekretarz Miasta i Gminy Gołańcz - Urszula Wierzbicka,
pałacu wraz z wymianą pokrycia dachowego, stolarki okiennej i drzwi, wyłożenie
sołtys wsi Smogulec - Mirosław Frąckowiak wraz z radą sołecką, Wojciech i Renata
dziedzińca przed pałacem kostką granitową, remont istniejącego opłotowania,
Kucińscy - właściciele firmy wykonującej inwestycje oraz licznie zgromadzeni
renowację stawu wraz z zabytkowym przepustem, budowę mostków widokowych,
mieszkańcy Smogulca. Poświęcenia kompleksu dokonał proboszcz miejscowej
budowę placu zabaw, renowację istniejącej fontanny, remont amfiteatru wraz z
parafii ks. Waldemar Krawczak. Podczas uroczystości burmistrz Mieczysław
budową nowego placu z kostki typu „POLBRUK”, montaż dwóch nowych bram
Durski wraz z przewodniczącym rady Józefem Ryłko wręczyli posłowi
wjazdowych, budowę nowego opłotowania, budowę nowych ciągów
Stanisławowi Kalembie tytuł Honorowego Mieszkańca Miasta i Gminy Gołańcz.
komunikacyjnych wraz z nowymi ławkami, instalację nowego oświetlenia oraz
Wielką niespodziankę sprawił wykonawca robót firma REMBUDEX z Obornik,
realizację projektu dotyczącego stworzenia nowej architektury zieleni. Jednym
który był sponsorem występu kabaretu Marcina Samolczyka oraz orkiestry
słowem - całość jest warta obejrzenia. Dlatego serdecznie zapraszamy do
bawiącej mieszkańców do późnych godzin nocnych.
odwiedzenia tego urokliwego miejsca.
Warto w tym miejscu wspomnieć o rozmachu inwestycji. Należała ona do
Bartosz Bielecki
Poświęcenia obiektu dokonał ks. proboszcz Waldemar Krawczak
Odrestaurowana fontanna
Burmistrz Mieczysław Durski dokonuje otwarcia kompleksu
Widok na odnowiony budynek pałacowy i dziedziniec
Uroczystość uświetnił występ Grzegorza Tomaszewskiego i kabaretu Marcina Samolczyka
22 sierpnia 2009 roku w Kobylcu na strzelnicy myśliwskiej odbyły się
zawody strzeleckie o puchar Starosty Wągrowieckiego oraz o puchary burmistrzów
i wójtów dla najlepszego strzelca z danej gminy oraz dla skarbników kół. Puchar
Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz zdobył Józef Ryłko, a puchar dla najlepszego
skarbnika - Karol Grenda.
Józef Ryłko
Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego zbiegła się z dziesiątą rocznicą
nadania imienia i sztandaru szkole podstawowej. Od 10 lat szkole patronuje jej
dawny dyrektor Norbert Przybylski. Wraz z nadaniem imienia szkole, rodzina
ufundowała sztandar. We wrześniu przypadła tez 40. rocznica oddania do użytku
nowego budynku szkoły. Uroczystości z tych niezwykłych okazji odbyły się 2
września. Nauczyciele wraz z dziećmi przygotowali z tej okazji mnóstwo atrakcji.
Na obchody przybyli Burmistrz Miasta i Gminy pan Mieczysław Durski, sołtysi
oraz radni wsi Smogulec i Chojna, ksiądz tutejszej parafii, a gościem specjalnym
była córka patrona pani Maria Koczorowskia wraz z mężem. Uroczystość
otworzyła pani dyrektor Krystyna Przybylska, która opowiedziała o osiągnięciach
szkoły na przestrzeni 40 lat. Wspomniała, jak ważne miejsce w społeczności
szkolnej odgrywa patron: "Patronem naszej szkoły jest człowiek wyjątkowy,
nauczyciel, dyrektor, który przepracował w niej 37 lat. To człowiek pracowity,
wielki społecznik, dobry organizator, życzliwy ludziom, dla którego dobro dziecka
było celem najwyższym. To wzór do naśladowania." Podkreśliła też, że sztandar,
który towarzyszy szkolnym uroczystościom od 10 lat, symbolizuje najwyższe i
najważniejsze dla nas wartości. Gromadzi nas i jednoczy. W jego cieniu godnie
reprezentujemy szkołę w kraju i zjednoczonej Europie.
Goście złożyli gratulacje i życzenia dla szkoły na ręce Pani dyrektor, a
córka patrona i jej małżonek wspominali sylwetkę patrona oraz jego
niekwestionowane zasługi dla naszej placówki. Dzieci złożyły kwiaty i zapaliły
znicz pod tablicą pamiątkową. Pani Małgorzata Jazgar i Ewa Jarczyńska
przygotowały konkurs matematyczno-przyrodniczy na wesoło. Uczniowie i goście
obejrzeli też prezentację multimedialną "10 lat z życia szkoły". Dzieci wykazały się
umiejętnościami sportowymi biorąc udział w wielu konkurencjach sportowych,
takich jak: przeciąganie liny, podnoszenie ciężarka, rzut lotką do tarczy, pchnięcie
kulą do celu, dziewczynki rozegrały mecz siatkówki, a chłopcy mecz piłki nożnej.
Konkurencje sportowe przygotowali panowie Mariusz Dzęciołowski i Jacek
Domagalski. Rada rodziców również włączyła się w organizację tego święta, panie
ugotowały przepyszną grochówkę, którą raczyli się uczniowie, nauczyciele oraz
goście. Święto szkoły było bardzo udane, sprzyjała mu przepiękna aura.
17 lipca w Chodzieży odbyło się spotkanie podsumowujące projekt
„Akademia Aktywności-program aktywizacji zawodowej” współfinansowany
przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Gminne
Centrum Informacji w Gołańczy za pomoc w organizacji grupy bezrobotnych
kobiet, które wzięły udział w kursie zawodowym kroju i szycia otrzymało
podziękowanie i zostało zaproszone do kolejnej współpracy
***
W okresie letnim Gminne Centrum Informacji pomogło w naborze na
organizowany przez Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan letni wypoczynek dla
dzieci i młodzieży pod hasłem ”Akcja - Lato 2009”. Dzieci z gminy Gołańcz
skorzystały z 4 różnych obozów. Pierwsze kolonie były skierowane do dzieci
rolników (prawnych opiekunów) uprawnionych do świadczeń z Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego. Obóz odbył się w terminie od 26.06.-03.07.2009 r. w
Gołąbkach koło Trzemeszna. W wypoczynku uczestniczyło 17 dzieci z naszej
gminy. Drugi obóz, w którym uczestniczyła jedna osoba odbył się od 1-14 lipca w
Sokolcu koło Nowej Rudy. Kolejne dwa obozy w Gołąbkach skierowane były do
dzieci, których rodzice opłacają świadczenia w ZUS-ie: 4-18 lipca 2009 r. - 7 osób i
18 lipca-1 sierpnia 2009 - 11 osób. Ogółem z letniego wypoczynku z gminy Gołańcz
skorzystało 36 dzieci.
***
W dniach 22 i 24 lipca 2009 odbyły się zajęcia malarskie dla dzieci pt.
”Malowane wakacje”. Zajęcia odbywały się w plenerze na terenie Gołańczy, udział
wzięło 17 dzieci.
Od 28 lipca 2009 r. rozpoczęły się warsztaty malarskie dla dzieci na wsiach gminy
Gołańcz prowadzone przez pracowników GOK i GCI. Cieszyły się one dużym
zainteresowaniem. Dzieci zapoznały się z techniką rysowania ołówkiem,
malowania farbami akwarelowymi i plakatowymi, rysowania obrazów węglem w
różnych odcieniach szarości, tworzenia kolażu (łączenie tkanin i farb plakatowych).
instr. Maria Czerwińska
st. Lucyna Maryniewska
Na zaproszenie starosty partnerskiej czeskiej gminy Kamyk nad Wełtawą
Petra Halady od 9 do 18 sierpnia 2009 roku piętnaścioro dzieci z Panigrodza pod
opieką Beaty i Marleny Szymczak uczestniczyło w letnim wypoczynku w
Czechach w miejscowości Horny Sytova. Pobyt dzieci sfinansowała gmina Kamyk
Norbert Przybylski
nad Wełtawą. Panie wychowawczynie bezpłatnie pełniły opiekę, a dzieci poniosły
Urodził się 25 stycznia 1924 roku w Ostrówkach
koszty przejazdu, ponieważ jest to wymiana w ramach podpisanego partnerstwa.
koło Chodzieży. W 1938 roku rozpoczął naukę w liceum w
Dzieci wróciły zadowolone i pełne wrażeń.
Wągrowcu, którą przerwała wojna. Podczas okupacji
***
pracował w Grylewie, a następnie został wywieziony
12 sierpnia dzieci ze świetlic środowiskowych w Smogulcu i Czesławicach pod
karnie do Niemiec, gdzie pracował u gospodarzy. W 1947
opieką wychowawczyń Pani Małgorzaty Łapacz i Anny Cybulskiej odwiedziły Jura
roku rozpoczął pracę w Szkole Podstawowej w Smogulcu.
Park w Solcu Kujawskim. Po obejrzeniu parku dinozaurów na dzieci czekał
25 lipca 1951 roku zdobył kwalifikacje pedagogiczne i
poczęstunek z grilla.
objął funkcję kierownika szkoły. Szkoła podstawowa w
***
Smogulcu istnieje dzięki determinacji i staraniom pana
Miejsko-Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gołańczy
Przybylskiego. Po reformie szkolnej w 1966 roku szkole
informuje, że z dniem 5 października br. wznawiają swą działalność świetlice
środowiskowe
w Gołańczy, Panigrodzu, Smogulcu, Czesławicach, Czeszewie i groziło obniżenie stopnia organizacyjnego. By temu zapobiec Norbert
Przybylski na zebraniu z rodzicami podjął decyzję o budowie szkoły w czynie nowo otwarta - w Potulinie. Dzieciom życzymy przyjemnego spędzania wolnego
społecznym sposobem gospodarczym. Budowę rozpoczęto w 1967 roku, a w 1969 czasu.
Eugenia Białożyńska
roku dzieci rozpoczęły w niej naukę. Na emeryturę przeszedł w roku 1984, umarł 9
MGKRPA
września 1988 roku.
Maria Niezgoda
Z dniem 1 października 2009 wchodzi w życie Rozporządzenie Rady
Ministrów z dnia 29 lipca 2009 r. w sprawie zweryfikowanych
kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy
społecznej. Tak jak dotąd kryterium dochodowe dla osoby samotnej
wynosi 477 zł, dla osoby w rodzinie 351 zł. Kwota dochodu z 1ha
przeliczeniowego wynosi 207 zł, a maksymalna kwota zasiłku
stałego- 444 zł.
MGOPS
W Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2009 r. w
sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się
stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości
świadczeń rodzinnych, podane są nowe wysokości zasiłku rodzinnego oraz
dodatków do zasiłku rodzinnego, które obowiązują od dnia 1 listopada
2009. Poza Internetem z wyżej wymienionym aktem prawnym można się
zapoznać w dziale świadczeń rodzinnych ośrodka pomocy w Gołańczy.
MGOPS
Od 1 listopada 2009 r. przy ubieganiu się o jednorazową zapomogę z tytułu
urodzenia się dziecka, jak również o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu
urodzenia dziecka, wymagane będzie przedłożenie zaświadczenia
lekarskiego potwierdzającego, że matka dziecka pozostawała pod opieką
lekarską przez okres co najmniej od 10 tygodnia ciąży do porodu. Minister
właściwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z ministrem właściwym do
spraw zabezpieczenia społecznego, określi, w drodze rozporządzenia,
formę opieki medycznej oraz wzór wymaganego zaświadczenia. Powyższy
warunek nie dotyczy opiekunów prawnych dziecka i osób, które wystąpiły
do sądu o przysposobienie dziecka. Wymóg ten nie dotyczy także osób,
które złożą wnioski o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu
urodzenia się dziecka lub dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia
dziecka przed 1 listopada 2009 r. Opisane zmiany wynikają z art. 7 i 18
ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz
niektórych innych ustaw (DzU z dnia 31 grudnia 2008 r., nr 237, poz. 1654).
Powyższa informacja pochodzi ze strony internetowej Ministerstwa Pracy i
Polityki Społecznej.
MGOPS
Ośrodek pomocy społecznej otrzymał w darze używany sprzęt dla
osób niepełnosprawnych (kilka wózków inwalidzkich, dwa łóżka
rehabilitacyjne, chodziki) od organizacji samopomocowej „Du und
Ich” z Adendorfu kierowanej przez Panią Mariannę Krause. Istnieje
możliwość ich wypożyczenia zainteresowanym osobom.
MGOPS
W Więcborku 28 sierpnia 2009 r. na zakończenie obozu „Sportowe wakacje”
odbyły się zawody, w których udział wzięły następujące kluby: „Sokół” Więcbork,
„Budowlani” Nowy Tomyśl, GKS „Zamek”. Zawody obserwował trener kadry
juniorów Paweł Najdek, który uczestniczył we wręczeniu nagród i dyplomów oraz
w grillu zorganizowanym przez gospodarzy dla wszystkich uczestników. Pomocni
w organizacji zawodów byli: Wojciech Piechowiak - wiceprezes klubu
„Budowlani” Nowy Tomyśl, Eligiusz Wachowiak - wiceprezes GKS „Zamek”, p.
Wegner wiceprezes klubu „Sokół”, Henryk Dueskau- założyciel sekcji. Na
zakończenie młodzież startująca zrobiła sobie pamiątkowe zdjęcie z byłym
olimpijczykiem Pawłem Najdkiem, który jako jedyny Polak podrzucił 250 kg.
Wyniki naszych zawodniczek i zawodników:
kat. 48, Natalia Pauta, 37+45=82,
kat. 63, Maja Zarębska, 25+30=55,
kat. 69, Anna Kroll, 40+56=96,
kat. 69, Marika Zarębska, 29+37=66,
kat. +75, Agata Lenartowicz, 54+67=121,
kat. 45, Szymon Rotnicki, 38+50=88,
kat. 62, Przemysław Chojnacki, 50+73=123,
kat. 62, Przemysław Siwka, 45+55-100,
kat. 62, Mateusz Kroll, 40+50=90,
kat. 69, Dawid Bonikowski, 62+75=137,
kat. 77, Dawid Chojnacki, 80+105=185.
Zawodniczki i zawodnicy otrzymali nagrody wg tabeli Sinclaire: dziewczęta do
lat 18: I m. Agata Lenartowicz, II m. Natalia Pauta, III m. Anna Kroll; chłopcy
do lat 14: I m. Szymon Rotnicki, II m. Dawid Bonikowski. Są to
najwartościowsze wyniki zawodów.
Zdzisław Rotnicki
13 września 2009 roku w świetlicy wiejskiej w Czerlinie, udostępnionej
przez gościnnego sołtysa Marka Szkudlarza, spotkali się rolnicy ze Spółdzielczej
Grupy Producentów Trzody Chlewnej „GOŁAŃCZ” wraz z członkami rodzin. W
spotkaniu uczestniczył też burmistrz Mieczysław Durski z małżonką, prezes grupy
mleczarskiej „Pałuczanka” Janusz Głąb oraz członek zarządu tej grupy Zdzisław
Burzyński z małżonką.
Celem spotkania było podsumowanie działalności za miniony rok
gospodarczy, przedstawienie sprawozdania z kontroli ARiMR w Poznaniu. Prezes
grupy Bogusław Leszczyński podziękował za aktywne uczestnictwo i
zaangażowanie w działalność grupy producentów wszystkim członkom,
sympatykom i gościom, życząc udanej biesiady i dalszych sukcesów.
Bogusław Leszczyński
Gośliny, które odbywały treningi w hali sportowej. Uczestnicy obozu zwiedzili
Gołańcz i najbliższą okolicę. Atrakcjami pobytu były ogniska i wyjazdy na
wycieczki (np. do Warszawy). Młodzież z pobytu w Gołańczy była bardzo
zadowolona i obiecała, że do nas będzie wracać w kolejnych latach.
Nadal trwa nabór do szkół dla dorosłych!!!
Wszystkich chętnych zapraszamy do kontynuowania nauki:
?po szkole zawodowej w Liceum Ogólnokształcącym
(wieczorowe, 2-letnie),
?po szkole średniej w Szkole Policealnej w zawodzie technik rolnik (zaoczne, 2letnie)
Zgłoszenia przyjmuje sekretariat szkoły w godz. 7.30-15.30.
Najlepsi maturzyści 2009
Najwyższe wyniki na egzaminie maturalnym w 2009 roku uzyskali Jagienka
Zielińska, Agata Gościńska i Dawid Garczewski. Wszyscy byli uczniami LO.
Stan szkół w nowym roku szkolnym
W bieżącym roku szkolnym uruchomiono klasy pierwsze dla młodzieży po
gimnazjum: zasadnicze klasy zawodowe, technika w zawodach: technik żywienia i
gospodarstwa domowego, technik rolnik i technik informatyk. Łącznie liczba
uczniów i słuchaczy w obecnym roku szkolnym wynosi 470.
Król Żniwny KBS Gołańcz
W sobotnie popołudnie 29 sierpnia 2009 r. bracia kurkowi
spotkali się na strzelnicy brackiej, aby konkurować o tytuł Króla
Żniwnego A.D. 2009. Przed rozpoczęciem strzelania, jak tradycja
nakazuje, ustępujący Król Żniwny A.D. 2008 Andrzej Nader zaprosił
na bracki poczęstunek.
Królem Żniwnym został i łańcuch królewski otrzymał brat
Mieczysław Durski, tytuł Pierwszego Rycerza zdobył Sławomir
Michalski, a Drugim Rycerzem został Władysław Michalski.
Michał Błażak
sekretarz KBS Gołańcz
INFORMACJA
W związku z planowaną przebudową mostu w
ciągu drogi wojewódzkiej nr 194 w m. Smogulec
przewidywaną w terminie od 23 września 2009 r.
do 11 października 2009 r. podajemy informację
o zmianie organizacji ruchu na tym odcinku
drogi. Objazdy zaznaczono na załączonej mapie
poglądowej.
Najlepsi maturzyści w towarzystwie dyrektora
Wakacje w internacie
W czasie minionych wakacji internat naszej szkoły był miejscem pobytu młodzieży
z Ukrainy, Niemiec i Polski. W ramach obozu międzynarodowego, w terminie od
26 czerwca do 10 lipca młodzież porządkowała groby i miejsca pamięci. W sierpniu
w placówce na obozie sportowym przebywała grupa siatkarek z Murowanej
Na pomoście Natalia Pauta
Zachęcamy Państwa do wizyt na nowej stronie Miasta i
Gminy Gołańcz pod adresem www.golancz.pl.
Po lewej stronie po kliknięciu w zakładkę środowisko i
następnie przygarnij psa można obejrzeć pieski, które czekają na
adopcję.
Na dole strony jest wejście do ogłoszeń drobnych, do
zamieszczania których namawiamy Państwa. Wystarczy po wejściu w
wykaz ogłoszeń kliknąć dodaj ogłoszenie, wybrać kategorię i wpisać
treść. Pracownik urzędu po zweryfikowaniu, zamieści je na stronie na
30 dni.
Poprzez zakładkę kontakt z biurem można zadać pytanie do
urzędu, a na forum wymienić się opiniami na różne tematy.
Jest też galeria zdjęć z różnych wydarzeń na terenie gminy.
Po wejściu w BIP (Biuletyn Informacji Publicznej)
uzyskujemy dostęp do informacji o strukturze urzędu, sprawach
załatwianych na poszczególnych stanowiskach (można pobrać druki)
oraz do uchwał i protokołów Rady Miasta i Gminy Gołańcz, ogłoszeń
przetargowych, ofert inwestycyjnych, planów zagospodarowania
przestrzennego, oświadczeń majątkowych, budżetu gminy i do wielu
jeszcze innych informacji, do zamieszczania których urząd jest
prawnie zobowiązany.
Można też zagłosować, czy nowa strona nam się podoba.
Zapraszamy!
redakcja
12 września br. na szóstym festynie sportowo-rekreacyjnym bawili się nie tylko
mieszkańcy wsi, ale również przyjezdni goście. Organizatorem tej zabawy był:
Ludowy Klub Sportowy w Smogulcu wraz z Miejsko-Gminną Komisją
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, której przewodniczy pani Eugenia
Białożyńska. Przy wspaniałej pogodzie, jakby na zamówienie, uczestników
zmagań przywitał sołtys wsi pan Mirosław Frąckowiak oraz proboszcz parafii ks.
Waldemar Krawczak. Prowadzącymi byli: pan Andrzej Szpis pracownik GOK,
główny sędzia pani Anna Strzelczyń wraz z mężem Bartkiem. Przeprowadzono 11
konkurencji profesjonalnie przygotowanych wraz z panią Krystyną Janowiak (bieg
z przyjacielem, strzelec wyborowy, zmagania z oponą). Uczestnicy otrzymali
słodkie niespodzianki i zostali poczęstowani pysznymi wypiekami,
przygotowanymi przez panie ze Smogulca. Zwycięzców uhonorowano
dyplomami. Na zakończenie zmagań raczono się pyszną kiełbaską z rusztu, której
nie zabrakło dla nikogo. Rada Sołecka wsi Smogulec składa serdeczne
podziękowania pracownikom GOK za pomoc w przygotowaniu i prowadzeniu
imprezy, a także wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia imprezy.
Prezes LKS i sołtys wsi
Mirosław Frąckowiak
PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH
19 września br. był dniem rozpoczęcia IV edycji Gołanieckiej Ligi
Piłki Halowej. Runda podstawowa potrwa do końca roku, rewanż w
przyszłym. Sobotnie zimowe wieczory dla fanów halówki będą
wypełnione atrakcyjnymi meczami. W tym sezonie, podobnie jak w
poprzednim, wystartuje 9 zespołów. Szkoda, że nasza „sztandarowa”
drużyna oldbojów „Niedźwiadki” nie zdołała zmobilizować się i
zrezygnowała z występów w lidze. Oficjalnie halówkę otworzył i
zadeklarował swój patronat nad nią Burmistrz Miasta i Gminy
Gołańcz Mieczysław Durski. Słowa otuchy i sympatii przekazał
również radny powiatu wągrowieckiego Andrzej Wieczorek.
Informacje o wynikach zmagań będą się ukazywały na stronie
internetowej Miasta i Gminy Gołańcz pod adresem www.golancz.pl.
A więc do boju!
Eligiusz Wachowiak
Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Chorych
Niepełnosprawnych i Ich Rodzin REHABILITACJA im. K.
Marcinkowskiego z siedzibą w Wągrowcu w marcu bieżącego roku
wystąpiło w rozpisanym przez Ministerstwo Pracy i Polityki
Społecznej konkursie skierowanym do organizacji pozarządowych w
ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
Na zadanie projektowe pn. „Dajmy sobie szansę edukacja dla siebie”
pozyskano dotację w wysokości 78 166,00 zł. Działania projektu
skierowane są do osób w wieku 60+ oraz osób towarzyszących w
ramach integracji międzypokoleniowej.
W ramach proponowanego zadania realizacja będzie
prowadzona w trzech płaszczyznach: zajęcia edukacyjne, zajęcia
aktywizujące, zajęcia rehabilitacyjne. Celem projektu jest
aktywizacja intelektualna i społeczna ludzi w „złotym wieku”,
poprawa kondycji psychicznej i fizycznej, wykorzystanie kapitału
społecznego seniorów, wykorzystanie bazy lokalowej
Stowarzyszenia do tworzenia miejsc aktywności społecznej,
aktywizacja i integracja seniorów.
Działania projektu będą prowadzone na terenie gmin Wapno,
Damasławek, Gołańcz i w mieście Wągrowiec. Partnerami projektu
są: Zespół Szkół w Wapnie, Urząd Miasta i Gminy Gołańcz, Urząd
Gminy Damasławek.
Przewidywane do realizacji zadania: ABC komputera-warsztaty
informatyczne, zajęcia językowe (angielski/niemiecki), spotkania z
lekarzem, spotkania z psychologiem, poradnictwo żywieniowe,
warsztaty inspirujące rozwój osobisty - kształtowanie preferencji w
zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych, zajęcia florystyczne,
zajęcia taneczno-ruchowe, spotkania z filmem, teatrem, zajęcia
manualne, ćwiczenia usprawniające i kompensacyjne z
wykorzystaniem sprzętu rehabilitacyjnego, zajęcia w wodzie
wyjazdy na basen, aerobik.
Ogółem w działaniach projektowych weźmie udział ok. 200 osób
w tym 50 w wieku 60+. Zadanie zakończymy w grudniu 2009 r.
Biuro Stowarzyszenia REHABILITACJA:
Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Chorych
Niepełnosprawnych i Ich Rodzin Rehabilitacja
im. K. Marcinkowskiego, ul Piaskowa 6, 62-100 Wągrowiec
Biuro Projektu:
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Wapnie przy Stowarzyszeniu
REHABILITACJA
im. Jana Pawła II
ul. Świerczewskiego 1
62-120 Wapno
tel./fax 067 26 11 203
e-mail: [email protected] lub [email protected]
Barbara Senger
.
Czesławice
Chawłodno
13 września na boisku wiejskim w Smogulcu odbył się miniturniej
piłki nożnej pomiędzy zaprzyjaźnionymi klubami sportowymi z
terenu gminy Gołańcz. W trakcie towarzyskiej gry wyłoniono
najlepszych, a okazała się nią drużyna ze Smogulca przed dwoma
drużynami z Czesławic. Na zakończenie zmagań był poczęstunek
przygotowany na ruszcie oraz ciepłe i zimne napoje.
Prezes LKS
Mirosław Frąckowiak
LZS RELAX
W dniach 27-31 sierpnia 2009 r. delegacja z naszej gminy, na
Delegacje zakładów pracy miasta i gminy Gołańcz w dniu 1
zaproszenie władz Kamyka nad Vełtawą uczestniczyła w wymianie
września o godz. 12.00 złożyły wiązanki kwiatów pod pomnikiem na
polsko-czeskiej.
gołanieckim rynku.
Cały pobyt w malowniczym, czeskim miasteczku był bardzo
urozmaicony. Południowi sąsiedzi ukazali piękno tamtejszego
krajobrazu z zabytkowymi zamkami, kopalnią srebra oraz
największym sanktuarium w Czechach - Świętą Górą.
Miło wspominamy wieczór polsko-czeski, w którym
przybliżyliśmy historie obu gmin. Od wieków wiadomo, iż sportowy
duch i rywalizacja łączy ludzi, co sprawdziło się i w tym przypadku.
Na zorganizowanej spartakiadzie rywalizowaliśmy w wielu
dyscyplinach. Po zawodach bawiliśmy się na zabawie tanecznej. Cały
nasz pobyt przebiegł pod znakiem miłej i przyjaznej atmosfery,
dążenia do dalszej współpracy obu gmin.
Andrzej Dziuma
Galacticos Gołańcz
W numerze 111. ECHA w artykule pt. „Order serca
matkom wsi” na s. 7. zaszła pomyłka w nazwisku p.
Krystyny Cyranowskiej. Bardzo przepraszamy.
redakcja
Na zakończenie lata w sobotę 29 sierpnia 2009 w sali „Stodoła”
rozegrano Mistrzostwa Miasta i Gminy Gołańcz w grze karcianej
KOP-BOŚKA. W szranki stanęło 28 graczy, mieszkańców gminy
Gołańcz. Długo prym wiódł Franciszek Koralewski, ale po czterech
rundach najlepszy był Leszek Majewski (434 punkty), przed
Dariuszem Pijanowskim (424 punkty). Trzecią pozycję zajął Karol
Łapacz (409 punktów), a czwartą Lech Ślipko (403 punkty). Puchary
i nagrody najlepszym wręczył Burmistrz Miasta i Gminy Gołańcz
Mieczysław Durski.
Eligiusz Wachowiak
Członkowie delegacji w towarzystwie czeskich przyjaciół
ZOSTAŃ DAWCĄ!
W piątkowy gorący wieczór 21 sierpnia 2009 r. przy gołanieckim zamku rozpoczęła się trzecia
edycja imprezy kulturalnej, której założeniem jest prezentacja różnych form scenicznych, amatorskich
oraz profesjonalnych, z możliwością poznania artystycznych i kulturalnych preferencji uczestników.
Dwie części programu były przygotowane tak, aby najmłodsza i najstarsza grupa publiczności mogła
obejrzeć ciekawy program w godzinach wieczornych. Natomiast młodzieży tradycyjnie bawiącej się
długo w noc (przecież to wakacje) dedykowano autorski koncert w wykonaniu Pałuckiej Grupy Nagie
Mrówki z Wągrowca oraz na deser - już w sobotę, program zespołu PKB z Szamotuł. Publiczność, która
skorzystała z propozycji relatywnie tanich biletów (15 zł w przedsprzedaży, 20 zł w dniu imprezy) już po
godz. 20 uczestniczyła w bardzo ciekawej prezentacji zespołu Skambomambo ze Szczecina, żywo
oklaskując oryginalne, świeże kompozycje w stylu ska. Jednak podobnie jak przy Nagich Mrówkach
prezentujących przemyślaną, ambitną formę, skupiła się na interesujących tekstach, a nie tańcu pod sceną,
prosząc o bisy po występach. Znakomitą zabawą w ocenie oglądających był program artysty
kabaretowego Piotra Bałtroczyka. Pan Piotr - bard, poeta, autor tekstów - zaprezentował recital
inspirowany podróżami po Polsce, w tym nowe skecze i opowieści. Wyraźne prośby publiczności o znane
z programów telewizyjnych żarty nie pozostały bez echa i wykonawca do łez bawił widownię,
korespondując z nią i bisując trzykrotnie. Imprezę zakończył dynamiczny kwartet PKB, perfekcyjnie
grając utwory klasyków: Pink Floyd, De Purple, Dżem, oraz własne rockowe kompozycje, przy których
wytrwała grupa fanów tańczyła pod sceną prawie do 2. w nocy. Odpowiedź na pytanie zawarte w tytule
projektu nie jest - jak wiele rzeczy - prosta. Jednak podziękowania od publiczności za występy w
koncercie i zaproszenie wykonawców, znacznie ułatwiają poszukiwania. Serdecznie dziękujemy
publiczności za udział w imprezie, którą zorganizował GOK Gołańcz przy pomocy Starostwa Powiatu
Wągrowieckiego, współorganizatorów i sponsorów.
GOK
ponieważ w tę niedzielę, o godz.
19 w sali „Stodoła” zagra jeden z
czołowych zespołów polskiej
sceny niezależnej, grupa
HAPPYSAD. Na to wydarzenie
zapraszają muzycy zespołu - w
trasie koncertowej, wraz z
Gołanieckim Ośrodkiem
Kultury, w którym można nabyć
b i l e t y. Wy j ą t k o w a g r u p a
artystów, znana ze świetnych
koncertów oraz płyt „Wszystko
jedno”, ”Podróże z i pod prąd”,
„Nieprzygoda” zaprezentuje
autorski program złożony ze
znanych - co naturalne - fanom
Zespół HAPPYSAD (fot. Internet)
utworów, ale także nowych pomysłów w charakterystycznym okołopoetyckim nastroju. Dokładnie dzień
po gołanieckim spotkaniu, na rynku ukaże się nowa płyta „Mów mi dobrze” i jest szansa, że
przedpremierowe wykonanie niektórych utworów będzie miało miejsce właśnie na Pałukach. Uwaga!
Warto wybrać się na koncert do Gołańczy 18 października. Rezerwacje-informacja tel. 067 2615 077.
MUZYCZNIE ZAPRASZAMY !
GOK
Rokrocznie Gołaniecki
Ośrodek Kultury podczas letnich
wakacji organizuje cykl imprez
skierowanych do dzieci i młodzieży
zamieszkujących wsie naszej gminy.
Bezchmurne słoneczne niebo, lekki
powiew letniego wiatru, kawałek
zielonej polanki, to wyśmienite
warunki (i wiele razy tak właśnie
było) na prowadzenie plenerowych
warsztatów plastycznych. Dom
kultury zapewniał wszelkie
potrzebne przybory podczas
warsztatów: pędzle, farby, kleje,
ołówki, papier, dzianiny itp. Dzieci i
młodzież musieli tylko wykazać
odrobinę dobrej woli i po prostu
skorzystać z zaproszenia do dobrej
zabawy, jak również zapoznania się
z różnymi technikami: rysunek
ołówkiem, rysunek węglem,
rysunek farbami, dobieranie barw,
łączenie kolorów czy też łączenie
wybranych technik. Dla
najmłodszych uczestników (choć
nie tylko) plenerowych spotkań
przewidziano malowanie twarzy,
czy też tatuaży na ramieniu. Podczas
warsztatów plastycznych
odwiedziliśmy miejscowości:
Ry b o w o , L a s k o w n i c a M a ł a ,
Chawłodno, Panigródz, Czesławice,
Oleszno, Czerlin, Lęgniszewo,
Potulin, Jeziorki, Tomczyce.
Zainteresowanie było spore, choć
trzeba przyznać że nie we
wszystkich wsiach, szacunkowo z
zajęć skorzystało ok. 200- 250 osób.
W czasie letnich wakacji biblioteka
przygotowała dla dzieci i młodzieży
zajęcia multimedialne pt.:
„Poznajemy Europę” oraz dla
najmłodszych spotkanie
czytelniczo-plastyczne „Wakacyjny
świat bajek”.
Zachęcamy do odwiedzania naszej
książnicy i czytania nowości
czytelniczych. W lipcu zakupiliśmy
m. in. „Bikini” J. L. Wiśniewskiego,
„Sprawa Niny S.” M. Nurowskiej,
„Gosposia prawie do wszystkiego”
M. Szwai, „Kryształowy anioł” K.
Grocholi, „Maja Toskania” W.
Casetti, A. Jakóbczak, „Toskania i
okolice” A. M. Goławskiej.
Polecamy także nowe książki z
dziedziny medycyny m.in.:
„Choroby tarczycy”, „Otyłość u
dzieci”, „Autyzm dziecięcy”,
„Choroby nowotworowe”.
Biblioteka kieruje szczególne
podziękowanie do Pana
Aleksandra Jułgi z Gołańczy za
przekazany dar w postaci książek.
Od września zapraszamy dzieci i
młodzież na spotkania „Klubu
miłośników książek” we wtorki o
godz. 16.00
Agnieszka Kaleta
Od 3 do 14 sierpnia 2009 w pięciu miejscowościach (Gołańcz - świetlica
„Stodoła”, Czesławice - świetlica wiejska, Czeszewo - świetlica wiejska,
Panigródz- Katolicki Dom Parafialny, Smogulec - Zespół Szkół) odbyły się
półkolonie dla dzieci naszej gminy. Organizatorem przedsięwzięcia było
Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan, a współorganizatorzy to: Urząd
Miasta i Gminy Gołańcz, Gołaniecki Ośrodek Kultury, Gminne Centrum
Informacji/Klub Pracy w Gołańczy. Zadanie finansowane było ze środków:
Ministerstwa Sportu i Turystyki, Urzędu Miasta i Gminy Gołańcz.
Uczestniczyło 180 dzieci w wieku od 6 do 13 lat.
Założony, bogaty program został zrealizowany w 100%. Uczestnicy
półkolonii korzystali z wycieczek autokarowych na basen do Mogilna, nad
jezioro do Margonina, do skansenu w Osieku. Niektóre placówki zdobyły
dodatkowe środki finansowe od sponsorów i dzieci pojechały do JURA
PARK w Solcu Kujawskim, gdzie poznały prawdziwy Dino Park pełen
realistycznych dinozaurów sprzed milionów lat. Uczestnicy odwiedzili
gospodarstwo agroturystyczne Niger, którego siedziba znajduje się w
Gołańczy. Każdy milusiński odbył przejażdżkę konno, pod okiem
instruktora. Dzieci zobaczyły jak się siodła konie, dba o ich czystość, karmi.
Był też pokaz jazdy konnej i skoków przez przeszkody w wykonaniu
profesjonalistów.
Głównym programem półkolonii była nauka pływania uczestników
półkolonii „Sport - Uśmiech - Zabawa 2009”, prowadzona przez instruktora
tej dyscypliny. Miejscem treningu było Jezioro Kaliszańskie. Z nauki
pływania skorzystało 180 dzieci w podziale na grupy 10- 12-osobowe.
Program półkolonii obejmował także gry i zabawy zespołowe, konkursy,
spotkania z filmem, dyskoteki, zabawy. Na zakończenie półkolonii wszyscy
uczestnicy spotkali się na stadionie w Gołańczy na olimpiadzie sportowej.
Sportowe zmagania zostały nagrodzone medalami i nagrodami
rzeczowymi. Podczas imprezy odbyło się spotkanie z przedstawicielem
Państwowej Straży Pożarnej z Wągrowca i przedstawicielem KRUS-u.
Prowadzone pogadanki obejmowały tematy zachowania bezpieczeństwa
podczas pożaru, wypadku i innych kryzysowych sytuacji. Przypomniano
dzieciom bezpieczne zasady poruszania się na drodze, podczas kąpieli oraz
w gospodarstwie rolnym. Dużą atrakcją cieszył się pokaz gaszenia ognia
wykonany przez gołaniecką OSP.
Codzienny posiłek regeneracyjny, fachowa opieka wychowawców i
ciekawy program półkolonii przyczyniły się do interesującego i dobrze
zorganizowanego spędzenia wolnego czasu przez uczestników półkolonii.
instr. Maria Czerwińska
st. Lucyna Maryniewska
Polski Czerwony Krzyż w Wągrowcu zaprasza wszystkich chętnych do honorowego
oddawania bezcennego leku, jakim jest krew. Honorowym krwiodawcą może zostać
każdy w wieku od 18 do 65 lat, wadze powyżej 50 kg. Krew można oddawać co dwa
miesiące po 450 ml. Zapraszamy do punktu krwiodawstwa, który mieści się w
budynku Szpitala Powiatowego w Wągrowcu przy ul. Kościuszki 74 na 4. piętrze.
Punkt jest czynny w poniedziałki, wtorki i czwartki w godzinach rannych. Wszystkim
chętnym oferujemy m.in.: miłą i bezpłatną obsługę, zwrot kosztów podróży dla
zamiejscowych, usprawiedliwienie nieobecności w pracy lub w szkole za dzień
oddania krwi, produkty regenerujące i wzmacniające organizm.
Jan Maćkowiak
PCK
W trosce o środowisko naturalne i prawidłową gospodarkę odpadami
Urząd Miasta i Gminy Gołańcz wraz z Organizacją Odzysku SA REBA
udostępnił pojemniki do zbiórki zużytych baterii.
Pojemniki wystawione są w następujących miejscach:
-Urząd Miasta i Gminy Gołańcz,
-Zespół Szkół w Gołańczy,
-Zespół Szkół w Smogulcu,
-Zepół Szkół w Morakowie,
-Zespół Szkół w Panigrodzu,
-Sklep FENI ul. Składowa,
-Sklep Nowbud ul. Sportowa,
-Sklep „ŚNIEŻKA” drogeria, J. Nowak ul. Wilkońskiego,
-Sklep „DANA” ul. Rynek,
-Market „BAJDA” ul. Walki Młodych (BEN-MARKET).
Od połowy sierpnia br. na terenie Miasta i Gminy Gołańcz rozpoczęła działalność
firma LUK-GLAS z Podanina, specjalizująca się w odbiorze segregowanych
odpadów komunalnych. W pierwszej kolejności LUK-GLAS dostarczył chętnym
plastikowe pojemniki na odpady szklane i worki (siatki) na tworzywa sztuczne. Ze
względów techniczno-organizacyjnych (firma równocześnie zaczyna zbierać
odpady na terenie gmin sąsiednich), pojemniki i worki otrzymali w pierwszej
kolejności mieszkańcy Gołańczy, docelowo firma zamierza wyposażyć w
pojemniki wszystkich chętnych mieszkańców naszej gminy. Odpady zbierane będą
indywidualnie w gospodarstwach domowych oraz poprzez zbiorcze pojemniki typu
dzwon. Wraz ze standardowymi odpadami segregowanymi produkowanymi w
gospodarstwach domowych firma LUK-GLAS dodatkowo będzie odbierać: plastik
twardy (zderzaki samochodowe, obudowy sprzętu AGD, RTV itd.) oraz szyby
samochodowe, folie rolnicze po kiszonce i sianokiszonce oraz worki po nawozach.
Warunkiem koniecznym odebrania folii rolniczych będzie wyczyszczenie ich z
ziemi, piasku i innych zalegających zanieczyszczeń. Wyżej wymienione odpady
będą odbierane w terminie opróżniania pojemników na szkło i plastik. Należy
zaznaczyć, że za odbiór wysegregowanych odpadów mieszkańcy nie ponoszą
żadnych kosztów. Informacje na temat harmonogramu zbierania odpadów,
dostarczenia pojemnika czy innych spraw związanych z działalnością firmy LUKGLAS, będzie można uzyskać u sołtysów gminy Gołańcz lub od Anety Starszak,
pokój nr 25 w Urzędzie Miasta i Gminy Gołańcz, nr tel. 067 2683 301. Mamy
nadzieję, że sumienna działalność firmy LUK-GLAS przyczyni się do zwiększenia
ilości wysegregowanych odpadów przez mieszkańców Miasta i Gminy Gołańcz.
Aneta Starszak
W związku ze zmianą Regulaminu Pracy Urzędu Miasta i
Gminy Gołańcz ulegają zmianie godziny otwarcia urzędu.
Od dnia 21 września 2009 roku Urząd Miasta i Gminy
Gołańcz będzie czynny od poniedziałku do piątku w
godzinach 715 do 1515.
Uczestnicy półkolonii w towarzystwie strażaków
23 sierpnia 2009 r. w Czeszewie odbył się miejsko-gminny turniej minipiłki nożnej
na trawie drużyn zorganizowanych w Ludowych Klubach Sportowych gminy
Gołańcz. Udział wzięły drużyny z Czesławic, ze Smogulca i z Czeszewa. Turniej
wygrał LKS Czeszewo przed LKS Smogulec i LKS Czesławice. Przy kameralnym
ognisku obdarowano poszczególne zespoły pucharami, dyplomami i
poczęstunkiem z grilla.
Henryk Iwiński
Wydam młodego pieska, matka bernardyn,
kontakt tel. 692 524 749.
Szkoła Podstawowa w Smogulcu
im. dyr. Norberta Przybylskiego
62-130 Gołańcz
tel. 067 2682 058
Patron szkoły
Norbert Przybylski
Dyrektor - mgr Krystyna Przybylska
I Liczba nauczycieli: pełnozatrudnionych 5, niepełnozatrudnionych 10.
II Liczba uczniów: 72.
III Wynik sprawdzianu VI klas: 17,2.
IV Sukcesy edukacyjne:
1. Wzorowi uczniowie w klasach I-III - 6 uczniów.
2. Świadectwa z wyróżnieniem - 5 uczniów.
3. Powiatowy konkurs plastyczny
„Święty Mikołaj przyjacielem dzieci” - 1 laureat, 1 wyróżnienie
4. Powiatowy Konkurs Recytatorski - 1 wyróżnienie.
5. Powiatowy Konkurs na Ozdobę Choinkową” III m.
6. Gminny Konkurs Czytania ze Zrozumieniem” - kl. V II m., kl. VI I m.
7. Gminny Konkurs „Poznajemy baśnie” - IV m.
8. Konkurs Wiedzy o Ziemi Gołanieckiej I m.
9. Gminny Konkurs Matematyczny klas I III: kl. I VI m., kl. II III m., kl. III III m.
10. Gminna Liga Matematyczna I m., 1 wyróżnienie.
11. Gminny Konkurs Przyrodniczy I i III m.
12. Gminny Konkurs recytatorski kl. II I m., kl. III I m i nagroda główna.
13. Powiatowy Konkurs na palmę Wielkanocną” - 2 wyróżnienia, 2 laureatów.
14. Powiatowy Konkurs Plastyczny „Mama, tata i ja” - I m.
Realizacja powiatowego projektu edukacyjnego „Zainteresuj się bogactwem regionu, w którym mieszkasz”.
V Sukcesy sportowe:
1. Powiatowe Mistrzostwa w Unihokeju: chłopcy - II m., dziewczęta - I m.
2. Rejonowe Mistrzostwa w Unihokeja: dziewczęta - IV m.
3. Gminny Turniej Sportowy „1000 i jedna gra”: IV m.
4. Powiatowy Turniej Sportowy „1000 i jedna gra”: IV m.
VI Inwestycje i remonty:
1. Wymiana 8 okien w starym budynku szkolnym.
2. Zamontowanie rolet.
3. Wykafelkowanie łazienki w budynku szkolnym w Chojnie.
4. Remont klatki schodowej w Domu Nauczyciela.
5. Remont klatki schodowej w starym budynku szkolnym.
Gimnazjum w Smogulcu
62-130 Gołańcz
tel. 067 2682 058
Dyrektor - mgr Krystyna Przybylska
I Liczba nauczycieli: pełnozatrudnionych 1, niepełnozatrudnionych - 10.
II Liczba uczniów: 54.
III Wyniki sprawdzianu gimnazjalnego: część humanistyczna 28,6, część matematyczno-przyrodniczego
22,5, język niemiecki 28,6.
IV Sukcesy edukacyjne:
1. Świadectwa z wyróżnieniem - 2 uczniów.
2. Powiatowy konkurs „HIV/AIDS nie zna granic” - III m.
3. Powiatowy konkurs na inscenizację „W zdrowym ciele zdrowy duch” - II m.
4. Gminna Liga Matematyczna - III m.
5. Gminny Konkurs Czytania ze Zrozumieniem - I m.
6. Gimnazjalne Święto Matematyki - I m., III m.
7. Powiatowy Turniej Wiedzy o Ruchu Drogowym - IV m.
8. Sztuka Ludowa Pałuk - I m.
V Sukcesy sportowe:
1. Powiatowe Mistrzostwa w Unihokeju: chłopcy I m., dziewczęta II m
2. Rejonowe Mistrzostwa w Unihokeja: chłopcy III m, dziewczęta - IV m.
3. Międzywojewódzki Turniej w Unihokeja: chłopcy I m., dziewczęta IV m.
4. Wojewódzkie Mistrzostwa w Unihokeja: chłopcy IV m.
5. Gminny Turniej Piłki Nożnej - I m.
6. II miejsce w II Strzeleckim Turnieju Gimnazjalnym.
VI Inwestycje i remonty:
1. Remont murków przy wejściu do głównego budynku.
2. Wymalowanie 2 izb lekcyjnych, pomieszczenia kuchennego, wejścia do kotłowni, łazienki
chłopców, wszystkich korytarzy i kaloryferów z z obudową w głównym budynku.
We w r z e ś n i u p r o p o n u j e m y
zapoznać się z nowościami
książkowymi. Pierwsza z nich to
„Za kwietnymi polami” Watanabe
Junichi. Ginko Ogino to młoda
dziewczyna z bogatej rodziny.
Wydaje się, że jej przeznaczeniem
jest zwyczajne życie w
zdominowanym przez mężczyzn
s p o ł e c z e ń s t w i e
dziewiętnastowiecznej Japonii.
Kiedy jednak mąż zaraził ją
chorobą weneryczną, musiała
przejść przez wiele upokorzeń.
Badana przez mężczyzn,
postanawia sama zostać lekarzem,
żeby leczyć inne kobiety i
oszczędzić im choć części wstydu,
na jaki została narażona.
Skapituluje w obliczu piętrzących się przeszkód czy też uda się jej
przezwyciężyć presję środowiska i będzie walczyć z otaczającym ją
światem i skostniałą tradycją?
***
Druga książka to „Zachowaj
spokój” Harlana Cobena, nowy
bestseller mistrza thrillera, w
którym niepowiązane ze sobą wątki
łączą się w najmniej spodziewany
sposób, ukazując dramat zwykłych
ludzi zamieszanych w coś, czego
znaczenia nie są w stanie pojąć.
Każda rodzina ma swoje
tajemnice…Rodzice Adama Baye,
zaniepokojeni tym, że po
samobójstwie kolegi z klasy ich
szesnastoletni syn zamknął się w
sobie, instalują w jego komputerze
program szpiegowski. Śledzą każdy
ruch chłopaka, każdy wysłany i
odebrany e-mail. Ze zgrozą
odkrywają wiadomość przesłaną
przez anonimowego nadawcę, który
każe mu siedzieć cicho. Czy Adam
wie coś na temat samobójstwa? I co ma wspólnego z brutalnym zabójstwem
na przedmieściach Nowego Jorku, nad którego zagadką pracuje detektyw
Loren Muse? Dlaczego rodziną Baye interesuje się FBI?
A. Kaleta
"Cudowny był sierpień 1939 roku. Przez ostatnie trzy tygodnie nie spadła ani jedna
kropla deszczu; dnie były upalne jak w czerwcu; termometr w cieniu pokazywał stale
25 stopni C. Drogi w Polsce, nawet te najgorsze, były zupełnie suche i zdatne do
przewożenia ciężkich armat; koryta potoków powysychały; nawet przez większe rzeki
przejechać można było w bród. Na polach stały jeszcze rżyska pachnące wonią
zżętych zbóż; zieleniły się łubiny, kartofle, buraki i koniczyny. Wieczory zapadały
wolno, gasząc zorze na zachodzie i świecąc długo wspaniałą różowością ujętą w
niebiesko-blade obramowania. Czyste niebo lśniło nocami jak wielka lazurowa
płachta, usiana miliardami gwiazd. Wymarzony czas do prowadzenia wojny - szeptali
ludzie; nawet ciężkimi tankami przejedzie dziś po polskich drogach; niech Bóg
uchowa i uchroni od wojny; aż wierzyć się nie chce, by wybuchła. A jednak psy po
nocach wyły przeraźliwie, bydło ryczało w oborach zwiastując nadchodzące
nieszczęście."
Edward Serwański „Wrzesień 1939 roku w Wielkopolsce" str. 41, Wydawnictwo
Poznańskie
1 września w godzinach rannych było wiadomo, że wojska niemieckie
przekroczyły granice Polski. W mieście było oczywiście wielkie zdenerwowanie i
duży ruch na ulicach. Zaczęto pakować się do ewakuacji. Na dworcu ładowano
niektóre urządzenia kolejowe. Rodziny kolejarzy pakowały swój dobytek i
specjalnym pociągiem wyjechały w kierunku Bydgoszczy. Ewakuacja ludności nie
była zorganizowana. Kto miał własne konie, to oczywiście pakował swój dobytek na
wozy i ruszał na wschód. Gorzej było rodzinom, które nie posiadały własnej siły
pociągowej. Ci - jeśli to było możliwe - zabierali się z innymi, bądź pieszo lub
rowerami ruszali w drogę. Jechali w różnych kierunkach - jedni w kierunku Mogilna,
inni pod Rogowo, Trzemeszno. Nie było wiadomo, gdzie uciekać. Wojsko jak mogło
pomagało w ewakuacji. Większość mieszkańców wyjechała już 1 września. W
mieście pozostali tylko ci, którzy byli potrzebni wojsku, jak piekarze (Piotrowski i
Jułkowski) i kilku innych. Wojsko opuściło Gołańcz 3 września, po drodze
wysadzając most przy kościele. Gołańcz szczęśliwie uniknęła bombardowań
lotniczych. Bomby spadały na Wągrowiec, Damasławek, Szubianki i pod
Dobieszewko na pozycje wojskowe. Pod Dobieszewkiem zostali ciężko ranni dwaj
żołnierze polscy z 10. pułku piechoty w Łowiczu. Rannych przewieziono do
Gołańczy, do szpitala wojskowego, gdzie zmarli i jeszcze przed wyjazdem wojska
zostali pochowani na gołanieckim cmentarzu. Również na początku września nad
Notecią, na ziemi smoguleckiej, poległ trzeci żołnierz 10. p.p. w Łowiczu. Był nim
Zenon Kujawski. Pochowano go pod Zamczyskiem, a w 1945 r. ekshumowano i
pochowano na cmentarzu w Smogulcu. Wojska hitlerowskie wkroczyły do Gołańczy
6 września o godz. 10 rano od strony Krzyżanek. Najpierw pojawił się patrol złożony
z 3 żołnierzy. Również 6 września wojska niemieckie wkroczyły do Wągrowca.
Około 15 września zaczęli wracać z ucieczki mieszkańcy Gołańczy. W mieście już
władzę sprawowali Niemcy, którzy za siedzibę obrali sobie budynek dzisiejszego
banku. Każdy powracający Polak musiał się zameldować. Po załatwieniu
formalności meldunkowych otrzymał przydział do pracy: przy rozbieraniu zasieków,
zasypywaniu rowów strzeleckich, zamurowywaniu otworów strzelniczych,
wykopywaniu ziemniaków na pobliskich polach. W mieście stacjonował ciągle
oddział wojska liczący kilkudziesięciu żołnierzy. Już w pierwszych dniach okupacji
ulicom w mieście nadano niemieckie nazwy, m.in. ul. Karola Libelta przemianowana
została na ulicę August Koettlerstrasse, Rynek otrzymał nazwę Adolf Hitler Platz,
Kościelna - Burgstrasse, Klasztorna Lagerstrasse. Stopniowo też zmieniano nazwy
miejscowości. I tak m.in.: Gołańcz zmieniono na Schwertburg, Chawłodno Kaltwasser, Czeszewo - Schafkirch, Morakowo - Morkau, Smogulec - Basenheide,
Smolary - Hasenlager. Zaczął się 5-letni okres okupacji hitlerowskiej.
Anna Kabacińska
Gołaniecki Ośrodek Kultury zaprasza chętnych do klubów i sekcji zainteresowań, które wznawiają działalność po przerwie wakacyjnej. Wśród propozycji
znajdują się zajęcia, które kontynuujemy oraz nowe propozycje:
- Ognisko Muzyczne w klasach pianina, gitary, instrumentów klawiszowych (soboty od godz. 9),
- Klub rękodzieła regionalnego przy Regionalnej Izbie Tradycji (poniedziałki godz. 16),
- Klub Miłośników Książki przy Bibliotece im. Wojciecha Kubanka (wtorki godz. 16),
- Klub Filmowy KINO (środy godz. 16),
- Klub Piosenki Młodzieżowej (czwartki godz. 16 - sala kina),
- Sekcja Szachowa dla juniorów i seniorów (czwartki godz. 17 biblioteka),
- Klub Plastyczny - grupa dziecięca i młodzieżowa przy Gminnym Centrum Informacji (czwartki godz. 17),
- Gołaniecka Orkiestra Dęta (czwartki godz. 17 ZSP),
- Zespół Śpiewaczy seniorów KASZTELANKI (czwartki godz. 16 GOK),
-Klub Tańca Klasycznego, nowa propozycja dla młodzieży (piątki godz. 17 - świetlica „Stodoła”),
Zapraszamy także do trzech miejsc, gdzie można bezpłatnie skorzystać z Internetu:
- INTER KLUB w Domu Kultury,
- Gminne Centrum Informacji,
- „IKONKA” w bibliotece (dla czytelników i uczniów).
Zapisy oraz informacje - w Gołanieckim Ośrodku Kultury lub u instruktorów w czasie zajęć - przyjmujemy do 15.10.2009 r. Uwaga! Terminy zajęć mogą ulec
zmianie. Porta Patens Esto- jesteśmy otwarci na wszelkie ciekawe, nowe propozycje. Jeżeli masz pomysł na interesujące zajęcia lub możesz sam przekazać
wiedzę innym - serdecznie zapraszamy do GOK. Pomożemy zorganizować grupę, udostępnimy pomieszczenie, pomożemy w obsłudze technicznej.
ROZWÓJ ENERGII WIATROWEJ W POLSCE NA TLE UNII
EUROPEJSKIEJ
Od czasu wejścia Polski do Unii Europejskiej na nasz kraj został nałożony
obowiązek pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. Na mocy Dyrektyw do
końca przyszłego roku energia odnawialna ma stanowić 7,5% całkowitego zużycia
energii, a do końca 2020 aż 15%. Obecnie z wiatrowych odnawialnych źródeł
pochodzi 1,5 % energii (raport- inwestycje związane z energetyka wiatrową w
latach 2009-11, Warszawa, lipiec 2009). Dalsze intensywne inwestycje w
energetykę wiatrową najdynamiczniej rozwijające się źródło energii odnawialnej
w naszym kraju są więc konieczne, aby sprostać wymaganiom UE.
DLACZEGO WARTO INWESTOWAĆ W ENERGETYKĘ WIATROWĄ?:
Wykorzystywanie wiatru do produkcji energii elektrycznej niesie za sobą
niezaprzeczalne korzyści ekologiczne, społeczne i gospodarcze. Najważniejsze to:
- redukcja emisji gazów cieplarnianych poprzez zmniejszenie zużycia
nieodnawialnych źródeł energii (węgiel, ropa nafrowa etc.), a wiec
przeciwdziałanie zmianom klimatu;
- dywersyfikacja źródeł energii- a więc niezależność od dostaw surowców
energetycznych i bezpieczeństwo w przypadku przerwania dostaw z
zagranicy;
- poprawa jakości powietrza ze względu na mniejszą emisję SO2, NOx,
pyłów, aerozoli jako produktów ubocznych spalania paliw kopalnych;
- brak powstawania odpadów poprodukcyjnych stałych i gazowych,
odorów, brak zrzutów ciepłych wód do rzek, brak dergadacji środowiska
naturalnego, brak tąpnięć i katastrof górniczych (towarzyszących
wydobyciu węgla), brak problemu rekultywacji terenów zdegradowanych
(np. Katastrofa ekologiczna w Górach Izerskich- spowodowana
rozwojem energetyki konwencjonalnej i powodująca uschnięcie połaci
drzew iglastych na tym terenie, czy zanieczyszczenia, a nawet skażenia
występujące na terenach przyległych Okręgom Przemysłowym);
- oszczędność wyprodukowanej energii brak strat przesyłu na dalekie
odległości;
- elektrownie wiatrowe w porównaniu do elektrowni konwencjonalnych nie
zajmują dużego areału, nie wymagają rozbudowywania okręgów
przemysłowych, kombinatów, infrastruktury drogowej i kolejowej do
przewozu surowca, jest to najbardziej przyjazny ekosystemom rodzaj
energii;
- energia z wiatru jest źródłem niewyczerpywalnym i pozyskiwanym za
darmo;
- rozwój energetyki wiatrowej to rozwój nowych, innowacyjnych
technologii.
JAKIE SĄ KORZYŚCI DLA LOKALNEGO SPOŁECZEŃSTWA?
Busse, omawiając badania wpływu na ptaki lokalizacji jednej z farm wiatrowych
stwierdził, że prawdopodobieństwo zderzenia ptaka z wiatrakiem wynosi 0,005%.
Z badań, przeprowadzonych przez Uniwersytet Wrocławski na terenach
istniejących w Polsce farm wiatrowych wynika również wyraźnie, że okoliczni
mieszkańcy nie zaobserwowali żadnych martwych ptaków w pobliżu wiatraków
[za: Polskim Stowarzyszeniem Energetyki Wiatrowej]. Z przeprowadzonych w
Hiszpanii w 2003 r. badań nad śmiertelnością w rejonie Navarra (łącznie 692
turbiny) wynika, iż wskaźnik śmiertelności to 0.13 osobnika/turbina. Z badań
Królewskiego Stowarzyszenia na rzecz ochrony ptaków w Anglii wynika, iż farmy
wiatrowe nie mają żadnego wpływu na przelatujące ptaki, nie odnaleziono ofiar
zderzeń ze śmigłami. Biorąc pod uwagę doświadczenia krajów bedących liderami
w budowie fram wiatrowych, należy zaniechać upowszechniania tego mitu.
Ponadto inwestor przed rozpoczęciem inwestycji musi wykazać, iż tereny były
obserwowane przez cały rok obejmujac sezony lęgowe, rozrodcze i przeloty, i że
nie istnieją żadne obszary istotne dla ptaków oraz korytarze ekologiczne. Podobnie
wyglądaja obserwacje nietoperzy. Istnieją wytyczne, do których inwestor musi się
stosować, a na podstawie całości dokumentacji środowiskowej organy
administracji mogą stwierdzić, czy teren jest przyrodniczo cenny i czy jest ryzyko
wystąpienia kolizji. Na takim terenie farmy wiatrowe nie powstaną. Inwestor po
wybudowaniu farmy wiatrowej jest zobowiązany do przeprowadzenia analizy
powykonawczej, zarówno przelotów nietoperzy, jak i ptaków w okresie 5 lat od jej
wybudowania. Wszelkie nieprawidłowości mogą skutkować nawet
unieruchomieniem farmy. Inwestor dokłada więc wszelkich starań, aby badania
awifauny przeprowadzone byly solidnie i wykonywane były przez wysokiej klasy
specjalistów.
MIT 2: EMISJA PONADNORMATYWNEGO HAŁASU.
Wiatraki emitują fale i są to głównie fale akustyczne, czyli dźwięk. Zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 (DzU nr 120 poz.
826) dopuszczalny poziom hałasu w ciągu dnia wynosi od 50-60 dB, natomiast w
ciągu nocy 40- 45 dB. Ten poziom hałasu na etapie planowania rozmieszczenia nie
może zostać przekroczony i sprawdzany jest przez niezależne organy administracji
publicznej. Modelowanie hałasu odbywa się tylko i wyłącznie za pomocą
certyfikowanych programów. Ponadto po nałożeniu tła na pracujące turbiny:
szumu drzew czy pojazdów przejeżdzających drogami czyli przeciętnego hałasu
40-50 dB, akustyka turbin jest praktycznie niezauważalna, tym bardziej, że im
większy wiatr, tym głośniejsze jest tło. Należy również pamiętać, że modelowanie
wykonywane jest przy założeniu pracy turbiny przy pełnej mocy. Faktycznie
turbiny jednak nie pracują ciągle z maksymalną siłą, praktycznie więc hałas jest
niższy, aniżeli założony w obliczeniach. Rownież w tym przypadku po
uruchomieniu farmy wiatrowej inwestor zobligowany jest do wykonania analizy
porealizacyjnej i zmierzenia hałasu. Jakiekolwiek przekroczenie dopuszczalnej
normy 40-45 dB skutkuje nawet wyłączeniem turbiny. Na takie straty inwestor
pozwolić sobie nie może. Podsumowując - hałas jest wartością mierzalną, nie ma
więc żadnych możliwości przekroczenia norm ustalonych prawnie.
MIT 3: WIATRAKI ZAGROŻENIEM DLA ZDROWIA MIESZKAŃCÓW.
Farma wiatrowa to dla lokalnej społeczności bezsprzeczny rozwój. To rozwój sieci
dróg oraz modernizacja i budowa nowych linii energetycznych. Przebudowa dróg
oraz linii energetycznych przeprowadzane są na koszt inwestora, który musi
umożliwić sobie transport turbin oraz podłączenie ich do sieci. Ponadto budowa
farm nie przeszkadza w użytkowaniu terenów - najcześciej rolniczych - na których
powstają, gdyż zajmują niewielki areał, a cała reszta może być w dalszym ciągu
użytkowana. Takie połączenie - produkcji energii oraz możliwości uprawy terenu
nie byłyby możliwe w przypadku żadnego innego źródła energii. Najważniejszą
jednak korzyścią dla gmin, w których staną turbiny wiatrowe są wpływy do
budżetów samorządowych z podatku od inwestycji. Podatki płacone sa w
wysokości 2% od wartości elementów budowlanych inwestycji. i wynoszą rocznie:
od ok. 1,5 miliona PLN przy średniej wielkości farmy (ok. 15 siłowni) do ponad 3,5
miliona PLN dla farm większych. Podatek ten w całości pozostaje w gminie i
przeznaczany jest przez radę gminy na potrzeby jej mieszkańców. Patrząc z
perspektywy 30 lat istnienia przeciętnej farmy wiatrowej wpływy do budżetu
stanowią bezpieczny, stały dochód gminy i pozwalają na przeprowadzenie wielu
inwestycji: rozbudowa kanalizacji, wsparcie edukacji, rozbudowa szkół, boisk,
opieki lekarskiej w szkołach, lokalnych inicjatyw społecznych, klubów
sportowych, wykonanie oświetlenia, chodników, opiekę socjalną itp.
MIT 5: INSTALACJA WIATRAKÓW NICZEGO NIE ZMIENI JEŚLI
CHODZI O CZYSTOŚĆ ŚRODOWISKA.
Niestety, pomimo oczywistych korzyści płynących z rozwoju energetyki
wiatrowej, powstało wiele mitów i stereotypów na temat farm wiatrowych, które
powielane przyczyniają się do budowania negatywnej atmofsery wokół tego źrodła
pozyskiwania energii. Najczęściej przeciwko realizacji inwestycji protestują
okoliczni mieszkańcy, na których nieruchomościach nie zostaną posadowione
turbiny wiatrowe, pozbawiając ich jednocześnie wpływu z tytułu umowy
dzierżawy. Bardzo często poczucie utraty prywatnej korzyści prowadzi do zawiści
oraz blokowania inwestycji.
MIT 1: WIATRAKI ZAGROŻENIEM DLA PTAKÓW.
Farmy wiatrowe nie stanowią zagrożenia dla przelatujacych ptaków. Większość
przelotów odbywa sie zdecydowanie wyżej niż wysokość turbiny (150 m). Znane
są wyniki badań i obserwacji działających farm wiatrowych: prof. Przemysław
Jak żadna inna generacja energii, energia z wiatru jest czysta i odnawialna, nie
wytwarza CO2, gazów cieplarnianych. Każda zainstalowana 2 MW pojedyńcza
turbina zmieni wiele: pozwoli rocznie zaoszczędzić 4,4 tony CO2, produkując
energię stanowiąca ekwiwalent zapotrzebowania energetycznego około 1,375
przeciętnego gospodarstwa domowego w Unii Europejskiej. Instalacja turbin
wiatrowych zmieni też w sposób zauważalny obraz gminy - wpływy z podatków to
nowa infrastruktura, szkoły i rozwój inicjatyw lokalnych. Energetyka wiatrowa
daje możliwość skutecznej walki przeciw ocieplaniu się klimatu. Energetyka
wiatrowa w przeciwieństwie do energii ze źrodeł konwencjonalnych i nuklearnych
jest energią czystą i stanowi odpowiedź na pogarszajacy sie stan środowiska i coraz
większe zapotrzebowanie na energię przy jednoczesnym kurczeniu się zasobów
paliw kopalnych.
Wiatraki nie stanowią zagrożenia dla zdrowia i życia mieszkańców. W związku z
wieloletnimi doświadczeniami państw Europy Zachodniej i licznymi badaniami w
zakresie ochrony zdrowia ludności lokalnej, nie stwierdzono innych
niemierzalnych czynników, które mogłyby wpływać na pogorszenie się stanu
zdrowia mieszkańców. Nie ma żadnych dowodów, żadnych wypowiedzi osób,
które mieszkają w kilkusetmetrowej odległości od turbin, o niepokojących
symptomach w trakcie pracy tych urządzeń. Nie odnotowano również wpływu
wiatraków na zwierzeta wypasane pod nimi.
MIT 4: WIATRAKI SZPECĄ KRAJOBRAZ.
Farmy wiatrowe są stawiane na obszarach rolniczych, które w dalszym ciągu mogą
być użytkowane i z których rolnik może czerpać dochód. Postawienie wiatraków
nie zmienia przeznaczenia tego terenu, na ktorym dalej mozna prowadzić uprawy.
Widząc wiatraki na horyzoncie, widzimy zrównoważony krajobraz, gdzie udało się
wyprodukować bezpieczną energię dla milionów ludzi nie rujnując życia milionom
innych istot, które zasiedlają Ziemię.
Szkoła Podstawowa w Panigrodzu
im. Mikołaja Kopernika
62-130 Gołańcz
tel. 067 2615 839
e-mail:[email protected]
Dyrektor - mgr Elżbieta Bielecka
I Liczba nauczycieli: 7
II Liczba uczniów: 55
III Wyniki sprawdzianu klas VI:
wynik klasy 21,3 pkt., co stanowi 53,26%. Najlepszy wynik uzyskała: Sylwia Hanyżewska
IV Sukcesy edukacyjne:
1.Ogólnopolski Konkurs „Eko-impresje”: I m. - Sylwia Hanyżewska.
2.Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny „Eko-Planeta”- bardzo dobry wynik
otrzymali: Klaudia Buchs, Maciej Chojnacki.
Wyróżnione zostały prace następujących uczniów: Piotr Patelski, Bartosz Tomkowiak,
Sylwia Hanyżewska, Ewa Wiśniewska, Maja Rożek.
3.Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Kangur 2009” - wyróżnienie Piotr Patelski.
4.VI Powiatowy Konkurs Recytatorski „Z Adamem Mickiewiczem w herbie”- II m. Piotr Patelski.
5.III Gminny Konkurs Czytania ze Zrozumieniem: I m. - Piotr Patelski, II miejsce Ewa Wiśniewska.
6.IV Gminny Konkurs Recytacji Poezji Dziecięcej: II m. - Patrycja Chojnacka.
7.Gminny Konkurs Recytatorski „Wiosna z poezją”:
I m. - Piotr Patelski, Patrycja Chojnacka, II m. - Kinga Musiał, Wiktoria Grzeczka.
8.Gminny Konkurs Wiedzy o Ziemi Gołanieckiej: III m. drużyna
w składzie: Ewa Wiśniewska, Maciej Chojnacki, Piotr Patelski.
9.Nagrodę burmistrza za najlepsze wyniki w nauce otrzymali:
Piotr Patelski, Maciej Chojnacki - 5,3, Sylwia Hanyżewska - 5,4, Ewa Wiśniewska - 5,2.
V Sukcesy sportowe:
1.III miejsce w „Gminnych Zawodach Sprawnościowych klas IV-VI”
VI Inwestycje i remonty:
1.Modernizacja sali oddziału przedszkolnego.
2.Zakup mebli do oddziału przedszkolnego.
3.Położenie płytek ceramicznych i malowanie 5 sal lekcyjnych.
Patron szkoły
Mikołaj Kopernik
Gimnazjum w Panigrodzu
62-130 Gołańcz
tel. 067 2615 839
e-mail: [email protected]
Dyrektor - mgr Elżbieta Bielecka
I Liczba nauczycieli: 10
II Liczba uczniów: 30
III Wyniki egzaminu gimnazjalnego: część humanistyczna- 33,86 pkt.,
część matematyczno-przyrodnicza- 35,0 pkt., język niemiecki- 38,46 pkt.
Najlepszy wynik uzyskała Maria Ciesielska - 136 pkt.
IV Sukcesy edukacyjne:
1.Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Tęcza”- I m.- Maria Ciesielska,
wyróżnienie: Agnieszka Adamska, Hubert Wiśniewski, Angelika Wiśniewska, Kamil Olszewski.
2.Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny „Eko-Planeta”- bardzo dobry wynik otrzymał Mateusz Zmudziński.
3.I Międzydekanalny Konkurs Wiedzy o Janie Pawle II- I m. Agnieszka Adamska.
4.VI Powiatowy Konkurs Recytacji „Z Adamem Mickiewiczem w herbie”- III m. Agnieszka Adamska.
5.III Gminny Konkurs Czytania ze Zrozumieniem - I m. Katarzyna Grzybowska.
6.IX Gimnazjalne Święto Matematyki: III miejsce zajęła klasa II, indywidualnie: I m. Mateusz Zmudziński.
7.Nagrodę burmistrza za wyniki w nauce otrzymali: Maria Ciesielska - 5,2, Mateusz Zmudziński - 4,9, Agnieszka Adamska - 4,8.
V Sukcesy sportowe:
1.Mistrzostwa Powiatowe - III m. w biegu na 100 m - Krzysztof Łyduch.
2.Mistrzostwa Powiatowe - IV m. w skoku w dal - Sebastian Konwiński.
3. I m. Sebastiana Konwińskiego w II Strzeleckim Turnieju Gimnazjalnym.
Szkoła Podstawowa w Gołańczy
im. ppłka Włodzimierza Kowalskiego
ul. Klasztorna 3
62-130 Gołańcz
tel.: 067 2615 027
e-mail: [email protected]
4.
5.
Udział w Mistrzostwach Rejonu Pilskiego w piłce nożnej.
Udział w Mistrzostwach Rejonu Pilskiego w czwórboju LA.
Dyrektor mgr Andrzej Bielecki
I Liczba nauczycieli: 27
II Liczba uczniów: 395
III Wyniki sprawdzianu klas VI: średni wynik punktowy 25,6;
współczynnik łatwości 0,64.
IV Sukcesy edukacyjne:
1.
Troje laureatów Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce.
2.
Laureatka Powiatowego Konkursu Ortograficznego.
3.
II miejsce w Powiatowym Konkursie Ortograficznym w
kategorii klas V i VI.
4.
III miejsce w Powiatowym Konkursie Wiedzy o Cystersach.
Udział w projektach i programach: „Zainteresuj się bogactwem
okolicy,
w której mieszkasz”, Szkoła bez Przemocy”.
V Sukcesy sportowe:
1.
II miejsce w Mistrzostwach Rejonu Pilskiego w piłce ręcznej
chłopców.
2.
II miejsce w Mistrzostwach Rejonu Pilskiego w unihokeja.
3.
Udział w Mistrzostwach Województwa Wielkopolskiego w
szachach.
Gimnazjum im. dr. P. Kowalika w Gołańczy
ul. Klasztorna 3
62-130 Gołańcz
tel. 067 2615 027
e-mail: [email protected]
Dyrektor mgr Andrzej Bielecki
I Liczba nauczycieli: 23.
II Liczba uczniów: 235.
III Wyniki egzaminu gimnazjalnego: część humanistyczna - śr.
szkoły - 35,3 pkt.,
część matematyczno- przyrodnicza - śr. szkoły 34,2 pkt., język
niemiecki - śr. szkoły 38,4 pkt.
Wyniki uzyskane w każdej części egzaminu są wyższe od średniej
powiatu,
województwa, okręgu i kraju.
IV Sukcesy edukacyjne:
1.
1 laureat i 2 finalistów w Wojewódzkim Konkursie Wiedzy o
Wielkopolsce.
2.
I, II, III m. w Lidze Matematycznej dla Gimnazjum.
3.
I m. w Lidze Matematycznej dla Szkół Ponadgimnazjalnych.
4.
I m. w Powiatowym Konkursie Recytatorskim z okazji 90.
rocznicy
wybuchu „Powstania Wielkopolskiego”.
5.
Wyróżnienie w Powiatowym Konkursie Recytatorskim
”Między Wierszami”.
Zaangażowanie uczniów w projekcie: „Zainteresuj się bogactwem
okolicy, w której mieszkasz”,
udział w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym ”Katyń… ocalić od
zapomnienia”,
zaangażowanie w projekt „Młodzi o Funduszach Europejskich”.
V Sukcesy sportowe:
1.
VII m-ce w Mistrzostwach Wielkopolski w piłce ręcznej
chłopców.
2.
Czołowe miejsca w Mistrzostwach Wielkopolski w LA.
VI Inwestycje i remonty Zespołu Szkół:
1.Ułożenie chodnika z kostki brukowej (wejście od ul. Klasztornej).
2.Pokrycie dachu papą termozgrzewalną.
3.Wyremontowanie przyłącza do kotłowni.
4.Prace malarskie w pięciu salach i gabinecie pedagoga.
Wzbogacenie wyposażenia pracowni komputerowej o 12 komputerów
do nauczania informatyki w kl. I SP.
Na przestrzeni ostatnich lat coraz częściej mówi się o wytwarzaniu energii
elektrycznej przy wykorzystaniu źródeł odnawialnych. Do tych źródeł zaliczyć
można geotermię, energetykę słoneczną, energetykę wodną, biomasę, biogaz i
oczywiście energetykę wiatrową. Ze względu na ogromne doświadczenie naszych
zachodnich sąsiadów (Niemcy - lider światowy w ilości zainstalowanych turbin
wiatrowych, około 20 % całościowego zapotrzebowania energii elektrycznej)
energetyka wiatrowa w Polsce staje się powszechnym sposobem pozyskania tzw.
„zielonej energii”.
Ze względu na korzystne warunki wietrzne panujące w kraju coraz więcej
inwestycji w odnawialne źródła energii jest kierowanych właśnie w energetykę
wiatrową, jednak praca turbin wiatrowych wiąże się z potencjalnym
oddziaływaniem na środowisko. Jednym z tych czynników jest oddziaływanie
akustyczne turbin wiatrowych. Obecny stan wiedzy o turbinach wiatrowych o
poziomej osi obrotu jest dość wysoki, co pozwala na wiarygodne modelowanie
klimatu akustycznego, już na etapie projektowym. Narzędziami
wykorzystywanymi do realizacji takich analiz są programy symulacyjne,
uwzględniające w swym algorytmie obliczeniowym zjawiska związane m.in. z
warunkami propagacji fali akustycznej, pochłanianiem przez grunt i powietrze,
wilgotność i temperatura powietrza, odbicie i załamanie fali dźwiękowej.
Sam proces wykonania analiz symulacyjnych na etapie projektowym
powinien obejmować:
- zdefiniowanie parametrów akustycznych turbin wiatrowych (najczęściej
dane producenta, określone na podstawie rzeczywistych pomiarów
terenowych),
- określone warunki propagacji (m.in. odległość turbiny od zabudowy
mieszkaniowej, rodzaj gruntu, kierunek i prędkość wiatru),
- po wykonaniu obliczeń symulacyjnych, przyrównanie uzyskanych
poziomów hałasu do wartości dopuszczalnych (Rozporządzenie Ministra
Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomów hałasu w środowisku DzU nr 120, poz. 826) - różnych, ze
względu na rodzaj zabudowy mieszkaniowej określonych w
miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego,
- ewentualna weryfikacja lokalizacji turbin w przypadku stwierdzenia
przekroczeń wartości dopuszczalnych.
Wynikiem takich analiz akustycznych jest tzw. mapa akustyczna
przedstawiająca izolinie poziomów dźwięku przy samych turbinach, jak i przy
obszarach prawnie chronionych akustycznie. Dla sytuacji stwierdzenia
przekroczeń akustycznych wartości dopuszczalnych, cały proces analiz
symulacyjnych powtarza się, do uzyskania sytuacji braku przekroczeń standardów
akustycznych dla rozważanych terenów.
Należy wspomnieć, że nawet najlepiej wykonane symulacje
rozprzestrzeniania się dźwięku, są tylko przybliżeniem warunków akustycznych,
jakie będą występowały po zainstalowaniu turbin w terenie. Dlatego po
uruchomieniu parku wiatrowego należy przeprowadzić terenowe pomiary hałasu
dla warunków eksploatacyjnych. Akustyczne pomiary turbin wiatrowych
wykonuje się zgodnie z polską normą (PN-EN 61400-11:2001, Turbozespoły
wiatrowe. Część 11: Procedury pomiaru hałasu), która zawiera znormalizowane
procedury pomiarowe, umożliwiające m.in. określenie poziomu hałasu przy
obszarach chronionych akustycznie. W sytuacji gdyby podczas pracy turbin
wiatrowych wartości normowe zostały przekroczone inwestor zobowiązany jest do
takiego zaprogramowania (ustawienia) turbin, aby dla danych warunków
pogodowych - kierunek i prędkość wiatru - dopuszczalne poziomy hałasu nie były
przekraczane.
Pod względem uciążliwości akustycznej, wydaje się, że największym
problemem może być oddziaływanie infradźwięków, czyli fal dźwiękowych
poniżej 20 Hz. Na tym etapie wiedzy ważna jest świadomość, że turbiny wiatrowe
są jednym z wielu źródeł fal infradźwiękowych, do których również zaliczają się
pojazdy samochodowe, sprężarki tłokowe, urządzenia chłodzące powietrze, fale
morskie, wiejący wiatr, itp. Zanotowane negatywne oddziaływanie hałasu
infradźwiękowego jest głównie spowodowane sprawami psychoakustycznymi i
względnej wrażliwości na takie oddziaływanie. Obecnie, na świecie i w kraju
prowadzone są badania naukowe określające wpływ długotrwałej ekspozycji
(nawet kilkuletniej) hałasu infradźwiękowego na organizm ludzki, czego wynikiem
jest brak zdefiniowania jednoznacznych skutków oddziaływania
infradźwiękowego wiatraków.
Podsumowując, można stwierdzić, że turbiny wiatrowe o poziomej osi
obrotu stanowią źródło hałasu, głównie ze względu na swoją konstrukcję i znaczne
gabaryty. Jednak przy zachowaniu „dobrych praktyk” w fazie projektowania farm
wiatrowych, obejmującej analizy symulacyjne i porealizacyjne pomiary hałasu,
oddziaływanie na środowisko i ludzi powinno być znikome.
Przedstawiona wyżej procedura prognozowania hałasu turbin wiatrowych
została wykorzystana przy realizacji projektu farmy wiatrowej Pawłowo. Na
podstawie informacji uzyskanych od inwestora, dotyczących poziomu mocy
akustycznej turbin wiatrowych, wykonania obliczeń symulacji akustycznych oraz
przyrównania do wartości dopuszczalnych, zgodnych z DzU nr 120, poz. 826, nie
stwierdzono przekroczenia wartości dopuszczalnych przy zabudowach
mieszkaniowych, zlokalizowanych na terenie inwestycji i tym samym
negatywnego oddziaływania na klimat akustyczny.
Jacek SZULCZYK 1 mgr inż. (wibroakustyka)
Pracownia Akustyczno-Środowiskowa
EKO-POMIAR
ul. Słoneczna 4, 64-600 OBORNIKI
tel.: 061 296 5036, fax: 061 296 2794
mob: 0603 770923
e-mail: [email protected]
http://www.eko-pomiar.com.pl
1
Kompetencje z zakresu hałasu turbin wiatrowych:
1.Współwykonawca grantu badawczego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
KBN4061/T02/2007/32, „Identyfikacja źródeł i propagacji procesów wibroakustycznych farm
aerogeneratorów”.
2.Realizacja pracy doktorskiej z zakresu wibroakustyki turbin wiatrowych:„Identyfikacja właściwości
wibroakustycznych turbin wiatrowych o pionowej osi obrotu w obszarze zurbanizowanym”.
3.Uzyskanie stypendium w ramach projektu pt. „Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach
uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski”, Poddziałania 8.2.2 „Regionalne
Strategie Innowacji”, Działania 8.2, Priorytetu VIII, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. X.2008
VI.2009 r. realizacja pracy doktorskiej.
4.Wygłoszone referaty:
a)4 referaty na Otwartych Seminariach ZWiBDS (rok 2008 i 2009) z zakresu oceny akustycznej turbin
wiatrowych.
b)Referat zamawiany na I Krajowych Targach Energii Odnawialnej, Poznań 2009, „ Ocena
akustyczna turbin wiatrowych o pionowej osi obrotu”.
c)Szulczyk J., Cempel Cz., „Vertical Axis Wind Turbine Vibroacoustics”, XXIIISYMPOSIUM
VIBRATIONS IN PHYSICAL SYSTEMS Poznań Będlewo 2008 - publikacja.
5.Uczestnictwo w III Międzynarodowej Konferencji Wind Noise (Hałas turbin wiatrowych), Aalborg
Dania, maj 2009.
Szanowni mieszkańcy Miasta i Gminy Gołańcz, w 2008 podczas uroczystości otwarcia farmy wiatrakowej na terenie gminy Margonin Burmistrz Miasta i Gminy
Gołańcz zaproponował inwestorowi rozważenie możliwości przeprowadzenia podobnej inwestycji na terenie gminy Gołańcz. Po zapoznaniu się z uwarunkowaniami
terenowymi przedstawiciele firmy Relax Wind Park III sp. z o. o. uznali lokalizację farmy wiatrakowej na ww. terenach za zasadną i po określeniu lokalizacji
poszczególnych turbin przystąpili do rozmów i negocjacji z właścicielami działek w celu podpisania stosownych umów.
W maju 2009 r. wpłynął do Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz wniosek wraz z załączoną kartą informacji o przedsięwzięciu, który w lipcu, po uzyskaniu opinii
o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w
Wągrowcu, został uzupełniony o raport oceny oddziaływania na środowisko. Zgodnie z ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, strony oraz zainteresowane społeczeństwo zostało poinformowane o możliwości
zapozania się i składania uwag i wniosków w terminie 21 dni od opublikowania obwieszczenia.
W trakcie trwania procedury administracyjnej odbyły się dwa spotkania konsultacyjne z mieszkańcami Miasta i Gminy Gołańcz oraz zainteresowaną
społecznością, podczas których przedstawiono założenia do projektu oraz raport środowiskowy. Protokoły z ww. spotkań wraz z pismem przewodnim burmistrza oraz
uwagi i protesty zostały niezwłocznie przekazane do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska - Wydział Ocen Oddziaływania na Środowisko Urzędu Wojewódzkiego
w Poznaniu, który uzgadna warunki realizacji planowanego przedsięwzięcia.
Opinia środowiskowa wyjaśni wszelkiego rodzaju wątpliwości, uwagi i zastrzeżenia do projektu. Po jej otrzymaniu zainteresowani będą mogli się z nią oraz ze
wszystkimi dokumentami w powyższej sprawie zapoznać bezpośrednio w Urzędzie Miasta i Gminy Gołańcz oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej
pod adresem www.bip.golancz.pl.
Zgodnie z procedurami administracyjnymi po uzyskaniu opinii środowiskowej Dyrektora Ochrony Środowiska Urzędu Wojewódzkiego oraz Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wągrowcu zostanie wydana przez burmistrza decyzja środowiskowa, z którą każdy będzie się mógł zapoznać bezpośrednio w
Urzędzie Miasta i Gminy Gołańcz oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.
Aneta Starszak mł. ref. ds. ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa.
Rocznica to pora, by się zatrzymać
i spojrzeć na miniony czas.
By przywołać wspomnienia radosnych chwil
I z radością oczekiwać nowych pięknych dni.
Jubileusz 10-lecia ŚDS to okazja, by przywołać wspomnienia
minionych lat. W telegraficznym skrócie cofnijmy się i wspomnijmy
miniony czas. Rok 1985 - to rok, w którym rozpoczęto budowę kompleksu
przychodni zdrowia, w skład którego wchodziła część budynku
przeznaczona na dom dziennego pobytu dla osób starszych. Nie wiemy
dzisiaj, dlaczego nie doszło w tamtych latach do powstania tego typu
placówki. Wiemy natomiast, iż przez kolejne lata budynek, w którym
obecnie mieści się nasz dom - stał pusty. Mówiło się wówczas o różnych
formach przejęcia tego obiektu i tak minęło kolejnych 12 lat. Nadszedł
wreszcie rok 1997, w którym rozpoczęto prace adaptacyjne budynku
przeznaczając go na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy.
Powstał on jako efekt wspólnego wysiłku ówczesnych władz
wojewódzkich i lokalnych. To pierwsza tego typu placówka w byłym
województwie pilskim. Jak okazało się później-decyzja całkowicie
uzasadniona. Dwa lata później - 22 lipca 1999 roku- dokonano uroczystego
otwarcia Środowiskowego Domu Samopomocy w Gołańczy. Natomiast
kilka dni później - 2 sierpnia tegoż roku- otwarcia Domu dokonali sami jego
uczestnicy. Mijają miesiące, mijają lata, a my: świętujemy ważne dla nas
uroczystości, bierzemy udział w spotkaniach integracyjnych, wyjeżdżamy
na wystawy, festiwale oraz spartakiady sportowe, poznajemy nowych ludzi,
zwiedzamy zakłady pracy, część wspólnego czasu przeznaczamy na
wypoczynek, wyjeżdżając na wycieczki i turnusy rehabilitacyjne. W
oparciu o wykwalifikowaną kadrę oraz wspaniałą bazę lokalową
prowadzimy różne formy rehabilitacji i terapii. Dom nasz jest placówką
pobytu dziennego. Aktualnie w zajęciach uczestniczy 28 osób. Uczestnicy
wraz z kadrą naszego Domu tworzą grupę wsparcia, która daje poczucie
bezpieczeństwa i pewności siebie, uczy zaufania wobec własnych
uzdolnień i możliwości poradzenia sobie w sytuacjach trudnych. Poprzez
wspólną pracę staramy się zbliżyć do siebie dwa światy - swój i świat
chorych, którego codziennie na nowo się uczymy.
28 sierpnia 2009 roku był dniem wyjątkowym dla uczestników i
Społeczny Parafialny Komitet Budowy Pomnika Papieża Jana
Pawła II w Gołańczy informuje, że w wyniku zbiórki został
wykonany i postawiony pomnik papieża Jana Pawła II.
Wszystkim darczyńcom Komitet mówi: „Serdeczne Bóg
zapłać”. Poświęcenie pomnika nastąpi 11 października 2009
roku, na które serdecznie zapraszamy.
SPKBPP JPII
W środę 15 lipca 2009 o godz. 16oo w sali „Stodoła” pod patronatem
Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz odbyła się lokalna debata pt. „CZY PICIE
ALKOHOLU MOŻE BYĆ BEZPIECZNE?”. Debatę przy kawie
zorganizowała Przewodnicząca Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania
problemów Alkoholowych (MGKRPA) Eugenia Białożyńska. Wykład na ww.
temat wygłosiła dr Teresa Kobrzyńska - ekspert Państwowej Agencji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie. W debacie udział wzięli:
zastępca burmistrza Urszula Wierzbicka, członkowie MGKRPA, policjanci z
gminy Gołańcz i Damasławek, ksiądz wikariusz z Gołańczy, kierownik MGOPS,
pielęgniarki, wicedyrektor SP w Gołańczy, nauczyciele, radni, sołtysi, zarządy
KGW, przewodniczący i członkowie stowarzyszeń, specjalista WODR-Poznań
oraz mieszkańcy miasta i gminy. W sumie - 55 osób. Debata miała na celu:
zbudowanie społecznego poparcia dla prowadzonej w gminie polityki wobec
problemów alkoholowych, dostarczenie wiedzy na temat tego, jak alkohol działa na
nasz organizm i jakie szkody zdrowotne, społeczne i psychologiczne powoduje
ryzykowne picie alkoholu, przekazanie konkretnych wskazówek dotyczących tego,
jak sprawdzić własny wzór picia, zachęcenie do uważnego przyglądania się
swojemu modelowi picia, zmotywowanie przedstawicieli lokalnych instytucji do
podejmowania działań na rzecz zmniejszenia rozmiarów problemów
alkoholowych. Po szerokiej dyskusji debata zakończyła się o godz. 19.
Eugenia Białożyńska
MGKRPA
pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy w Gołańczy.
Tego dnia odbyła się uroczystość z okazji obchodów 10-lecia istnienia
naszej placówki. Zaprezentowano liczne fotografie i plansze
dokumentujące historię naszego Domu. W dniu jubileuszu swoją
obecnością zaszczycili organizatorów liczni goście: Burmistrz Miasta i
Gminy Gołańcz - Mieczysław Durski, uczestnicy i pracownicy
zaprzyjaźnionych placówek, takich jak Środowiskowy Dom Samopomocy
w Chrzypsku Wielkim, Środowiskowy Dom Samopomocy w Środzie
Wielkopolskiej, Warsztat Terapii Zajęciowej w Wapnie, Warsztat Terapii
Zajęciowej w Wągrowcu, Środowiskowy Dom Samopomocy w Wągrowcu,
Warsztat Terapii Zajęciowej w Wiardunkach, aktualni i byli uczestnicy
terapii oraz ich rodziny. Łącznie w spotkaniu uczestniczyło około 130 osób.
Zabawie nie było końca przy akompaniamencie zespołu „Caro”. Oj, będzie
co wspominać przez następne 10 lat!
Hanna Domagalska
Na terenie gminy Gołańcz funkcjonują cztery zespoły szkół: w Gołańczy, w Panigrodzu, w Smogulcu i w Morakowie. W skład
każdego zespołu wchodzi szkoła podstawowa i gimnazjum. Prezentujemy poniżej sylwetki poszczególnych placówek:
Szkoła Podstawowa
Im. Stanisława Staszica w Morakowie
62-130 Gołańcz
tel.: 067 2615 328
e-mail: [email protected]
Dyrektor mgr Krzysztof Łukaszewski
Rok szkolny 2008/2009
I Liczba nauczycieli: 16
II Liczba uczniów: 65
III Wyniki sprawdzianu klasy VI: 28,8 pkt.
IV Sukcesy edukacyjne:
1. Powiatowy konkurs plastyczny „Na palmę wielkanocną” - laureaci:
Bartosz Kurliński, Karolina Nowicka.
2. Powiatowy konkurs „Mama, Tata i Ja” - laureaci: Daria Wochal, Julita
Michalak.
3. Ogólnopolski konkurs matematyczny „Kangur 2009” wyróżniony
Srebrnym Kangurem Krystian Nowicki.
4. Powiatowy konkurs „Pali, nie pali - oto jest pytanie” - laureat: Roksana
Mikołajczyk.
Publiczne Gimnazjum w Morakowie
62-130 Gołańcz
tel.: 067 2615 328
e-mail: [email protected]
Uczestnicy jubileuszu
12 sierpnia 2009 r. druhowie z OSP Gołańcz na stadionie miejskim w
Gołańczy przeprowadzili pokaz akcji ratowniczo-gaśniczej.
Pogadankę na temat akcji wygłosił Mariusz Poprawski. W pokazie
uczestniczyła ponad setka dzieci z półkolonii z terenu gminy.
***
13 września 2009 r. młodzieżowa drużyna dziewcząt z OSP Gołańcz
uczestniczyła w Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych w
Wągrowcu i w swej grupie zajęła I miejsce. Gratulujemy!
Stefan Białożyński
Rok szkolny 2008/2009
IDyrektor
Liczba nauczycieli:
15 Łukaszewski
mgr Krzysztof
II Liczba uczniów: 44
III Wyniki egzaminu gimnazjalnego:
-cześć humanistyczna: 34 pkt.
-część matematyczno przyrodnicza: 37 pkt.
-język niemiecki: 47 pkt.
IV Sukcesy edukacyjne:
1. Powiatowy Konkurs Ruchu Drogowego, drużynowo II miejsce.
Drużyna: Paweł Błażejak, Chrystian Łapacz, Kamil Nowicki.
2. Powiatowy Konkurs „Trzymaj Formę” przedstawiający inscenizację
„W zdrowym ciele zdrowy duch”: I miejsce.
3. IX Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Ekoimpresje 2009” - laureat:
Anita Ślężak.
4. Ogólnopolski konkurs matematyczny „Kangur 2009”: wyróżniony
Srebrnym Kangurem Kamil Nowicki.
5. Olimpiada ponadpowiatowa w Pile z wiedzy ekologicznej: III
miejsce Paweł Błażejak.
6. Udział w konkursie rejonowym z j. niemieckiego uczniów Żanety
Zarębskiej, Marleny Wesphal, Pawła Błażejaka.
5. III Gminny konkurs „Czytanie ze zrozumieniem”: I m. Aleksandra
Zarębska, III m. Klaudia Wochal.
6. XIII Konkurs Wiedzy o Wielkopolsce - laureaci: Adam Chołody, Oliwia
Nader, Aleksandra Zarębska. Finalistą został i zajął II m. Krystian Nowicki.
V Sukcesy sportowe
1. XIX Ogólnopolskie Biegi Niechana 8. m. drużynowo.
VI Inwestycje i
remonty:
1. Malowanie sal
lekcyjnych - 2 sale.
2. Zakupienie
kompletnego wyposażenia
- mebli do oddziału
przedszkolnego.
3. Przebudowa głównego
pionu kanalizacji w
budynku szkoły.
4. Odnowienie 20 sztuk
ławek.
5. Wymiana podłogi w zastępczej sali do wychowania fizycznego.
6. Zakupienie 2 komputerów do klasy I i oddziału przedszkolnego.
7. Wymiana 3 drzwi.
8. Wymiana 3 sztuk okien.
7. Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Tęcza” organizowany przez
Akademię Sztuk Pięknych: II miejsce Agnieszka Szmania.
8. III Gminny Konkurs „Czytanie ze zrozumieniem”: II miejsce Anna
Loose, III miejsce Eryka Nowak.
9. Posłem na Sejm Dzieci i Młodzieży w XV sesji została Agnieszka
Szmania, której praca zajęła I miejsce na szczeblu wojewódzkim.
10. Udział w konkursie rejonowym z geografii uczniów Marleny
Wesphal, Pawła Błażejaka.
V Sukcesy sportowe:
1. XIX Ogólnopolskie Biegi Niechana: VII miejsce drużynowo.
2. Powiatowy Konkurs Wiedzy Pożarniczej: V miejsce.
3. I miejsce w II Strzeleckim Turnieju Gimnazjalnym.
VI Inwestycje i remonty:
1. Malowanie sal lekcyjnych - 2 sale.
2. Przebudowa głównego pionu kanalizacji w budynku szkoły.
3. Odnowienie 10 sztuk ławek.
4. Zakup DVD.
5. Wymiana 2 drzwi.
6. Wymiana 6 sztuk okien.
7. Odnowienie cześć elewacji budynku zasadniczego szkoły.
8. Zakup niezbędnego sprzętu sportowego do zajęć wychowania
fizycznego.
9. Zakup organów elektrycznych.
Otrzymano bezpłatnie w darze pianino od Pani Elżbiety Śródy z
Wągrowca.
Uroczystą mszą św. w kościele parafialnym w Czeszewie, którą sprawował ks. Jan
Dzierla, cała społeczność szkolna Zespołu Szkół w Morakowie rozpoczęła nowy rok
szkolny 2009/2010. W czasie mszy świętej, najmłodszym - pierwszoklasistom ks. Jan
Dzierla poświęcił książki i przybory szkolne. Po mszy świętej głos zabrał dyrektor
szkoły p. Krzysztof Łukaszewski, który serdecznie powitał wszystkich zebranych
gości, Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz p. Mieczysława Durskiego, rodziców,
nauczycieli oraz uczniów. Dyrektor w swoim wystąpieniu przedstawił plan pracy na
nowy rok szkolny, życzył wszystkim uczniom samych dobrych ocen, pracownikom
wytrwałości i cierpliwości, a rodzicom zadowolenia z pociech. Do tych życzeń
dołączył się Burmistrz Miasta i Gminy Gołańcz. Pierwszoklasiści złożyli uroczyste
przyrzeczenie na sztandar szkoły. Kolejnym punktem tego uroczystego spotkania był
program artystyczny przygotowany przez uczniów naszej szkoły pod kierunkiem
nauczyciela historii p. Magdaleny Łukaszewskiej. Widowisko artystyczne
przypomniało zebranym o 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej.
Magdalena Łukaszewska
Drużyna młodzieżowa dziewcząt

Podobne dokumenty