STUDIA W OŚRODKU STUDIÓW AMERYKAŃSKICH w roku

Transkrypt

STUDIA W OŚRODKU STUDIÓW AMERYKAŃSKICH w roku
STUDIA W OŚRODKU STUDIÓW AMERYKAŃSKICH
w roku akademickim 2012/2013
Jednostka:
Ośrodek Studiów Amerykańskich
Instytut Ameryk i Europy Uniwersytetu Warszawskiego
Al. Niepodległości 22, 02-653 Warszawa
tel. 22-5533321, 22-5533323
www.amerykanistyka.uw.edu.pl
e-mail: [email protected]
Kierunek studiów:
Rodzaj studiów:
Forma studiów:
Język wykładowy:
Czas trwania:
Limity:
Kulturoznawstwo, specjalność Stany Zjednoczone Ameryki
pierwszego stopnia (licencjackie)
stacjonarne
angielski
3 lata
● 120 miejsc
● 50 miejsc dla kandydatów z dyplomem zagranicznym
● 10 miejsc na studia w trybie przeniesienia z innej uczelni
● 15 miejsc na studia równoległe w ramach Uniwersytetu Warszawskiego
OPIS STUDIÓW
Ośrodek Studiów Amerykańskich jest interdyscyplinarną jednostką naukową i dydaktyczną Uniwersytetu
Warszawskiego, którego pracownicy zajmują się różnymi dziedzinami wiedzy związanymi ze Stanami
Zjednoczonymi Ameryki: kulturą, społeczeństwem, literaturą, sztuką, filmem i mediami, historią,
gospodarką, polityką, historią idei, prawem itd. Wykładowcy rekrutują się spośród polskiej i zagranicznej
kadry naukowej. Wśród stałych pracowników OSA jest m.in. trzech Amerykanów. Zajęcia są prowadzone
przez stałych pracowników oraz zaproszonych gości. Zajęcia prowadzone są – poza nielicznymi wyjątkami –
w języku angielskim.
Program studiów obejmuje wykłady obowiązkowe wprowadzające do poszczególnych dziedzin składających
się na program studiów oraz zajęcia do wyboru, stanowiące rozwinięcie wiedzy w ramach tych dziedzin,
zwłaszcza w obszarze dotyczącym tematu pracy licencjackiej. Program obejmuje zajęcia z pisania prac
akademickich po angielsku.
Studia stacjonarne są bezpłatne. Opłata za semestr studiów dla cudzoziemców wynosi 1500 EUR.
SYLWETKA ABSOLWENTA
Absolwenci uzyskują dyplom magistra kulturoznawstwa ze specjalnością studia amerykanistyczne kulturoznawstwo USA.
Absolwent trzyletnich studiów licencjackich w Ośrodku Studiów Amerykańskich posiada podstawową
wiedzę umożliwiającą mu zrozumienie zjawisk kultury, zwłaszcza kultury Stanów Zjednoczonych Ameryki.
Posiada wiedzę o instytucjach kultury i sposobach ich funkcjonowania, dzięki czemu jest przygotowany do
samodzielnej pracy w mediach, ośrodkach kultury, fundacjach promujących kulturę, a także w urzędach
administracji państwowej, samorządach i innych instytucjach. Dzięki interdyscyplinarnemu systemowi
nauczania absolwent potrafi nie tylko rozpoznać i zrozumieć podstawowe fakty i procesy, ale zbierać je,
łączyć, interpretować i na ich podstawie formułować samodzielne sądy i opinie.
Absolwenci OSA znajdują zatrudnienie w różnych zawodach i sektorach, np.: biznesie, handlu, gospodarce,
dziennikarstwie, mediach, instytucjach kultury, nauce i szkolnictwie; administracji państwowej, służbie
zagranicznej i organizacjach międzynarodowych, turystyce. Absolwenci są przygotowani merytorycznie i
warsztatowo do kontynuowania studiów na poziomie magisterskim i/lub podyplomowym.
REKRUTACJA W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013
Kandydaci z nową maturą (2005 – 2012)
Język polski
p. podstawowy x 0.8
albo
p. rozszerzony x 1
waga = 15%
Przedmioty obowiązkowe
Matura 2010 - 2012:
Matematyka
Matura 2005 - 2009:
Jeden przedmiot do wyboru z:
matematyka, historia, wos, fizyka, chemia, biologia
p. podstawowy x 0,8
albo
p. rozszerzony x 1
waga = 5%
Język angielski
p. podstawowy x 0,8
albo
p. rozszerzony x 1
waga = 80%
Kandydaci ze starą maturą:
W przypadku kandydatów, którzy zdali egzamin dojrzałości bierze się pod uwagę wyniki egzaminu dojrzałości ze
wszystkich przedmiotów zdawanych na maturze w części pisemnej i ustnej.
Oceny z egzaminu dojrzałości zostaną przeliczone na punkty procentowe w następujący sposób:
Matura od 1992 r.
Matura do 1991 r.
ocena 6 = 100 %
ocena 5 = 90 %
ocena 5 = 100 %
ocena 4 = 75 %
ocena 4 = 85 %
ocena 3 = 50 %
ocena 3 = 40 %
ocena 2 = 30 %
Wynik końcowy kandydata, który zdał egzamin dojrzałości to średnia arytmetyczna ze wszystkich ocen z egzaminu
dojrzałości, przeliczonych na punkty rekrutacyjne.
Kandydaci z maturą europejską:
Przedmioty obowiązkowe
Język polski
Matematyka
albo język L1*
p. podstawowy x 0.8
p. podstawowy x 0,8
albo
albo
p. rozszerzony x 1
p. rozszerzony x 1
waga = 15%
waga = 5%
* w przypadku braku języka polskiego
Język angielski
p. podstawowy x 0,8
albo
p. rozszerzony x 1
waga = 80%
Kandydaci z maturą międzynarodową:
Przedmioty obowiązkowe
Język polski
albo język A1 z grupy 1*
p. niższy (SL) x 0,8
albo
p. wyższy (HL) x 1
waga = 15%
Matematyka
Język angielski
p. niższy (SL) x 0,8
albo
p. wyższy (HL) x 1
waga = 5%
p. niższy (SL) x 0,8
albo
p. wyższy (HL) x 1
waga = 80%
* w przypadku braku języka polskiego
Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym:
Forma egzaminu: ustny - rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim.
Zagadnienia egzaminacyjne: rozumienie przekazu, formułowanie przejrzystych wypowiedzi, zdolność argumentacji,
znajomość słownictwa i struktur gramatycznych na poziomie wystarczającym do studiowania w języku angielskim.
Zasady kwalifikacji w trybie przeniesienia i na studia równoległe są dostępne na stronie internetowej.
Osoby zainteresowane studiami w OSA IAiE UW rejestrują się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów
(http://irk.uw.edu.pl/) i dokonują opłaty administracyjnej na zasadach obowiązujących wszystkich kandydatów na studia
w Uniwersytecie Warszawskim.
Rejestracja kandydatów w systemie IRK będzie uruchomiona od 1 czerwca 2012 r.

Podobne dokumenty