Chłodnictwo i kriogenika - Politechnika Wrocławska

Komentarze

Transkrypt

Chłodnictwo i kriogenika - Politechnika Wrocławska
Studia magisterskie
II stopnia
w języku angielskim
Postaw na siebie i nowe technologie
Chłodnictwo i Kriogenika
Refrigeration and Cryogenics
www.studia.pwr.wroc.pl
Wydział Mechaniczno-Energetyczny
Kierunek:
Mechanika i Budowa Maszyn w języku angielskim
Specjalność:
Chłodnictwo i Kriogenika
Refrigeration and Cryogenics
Spis treści
Wprowadzenie1
Dlaczego warto studiować w języku angielskim?
2
O studiach
3
Perspektywy po studiach
6
Zasady przyjmowania na studia
7
Sukcesy i ciekawostki z Wydziału Mechaniczno-Energetycznego 8
Oferta studiów magisterskich II stopnia w języku angielskim
na Politechnice Wrocławskiej
9
Kontakt10
Wprowadzenie
Co łączy energetykę i mechanikę, gdzie stykają się ultrawysokie
temperatury panujące we wnętrzach gwiazd i tak niskie, że aż bliskie zeru bezwzględnemu? Gdzie można poznawać właściwości
takich stanów materii, jak plazma i ciekły oraz nadciekły hel? Czy
samoloty i urządzenia energetyczne są powiązane technologicznie i czy te same procesy zachodzą w urządzeniach o skali nano
i mega?
Na wszystkie te pytania dotyczące związków pomiędzy bardzo od
siebie odległymi dziedzinami, oraz na wiele innych pytań i wątpliwości dotyczących podstaw technicznych naszej cywilizacji, można znaleźć odpowiedź na Wydziale Mechaniczno-Energetycznym.
Nowością w naszej ofercie kształcenia są 3-semestralne studia magisterskie w specjalności Chłodnictwo i Kriogenika. Niskie i bardzo
niskie temperatury są obecne w praktycznie wszystkich obszarach
techniki, biologii, medycyny i nauki. Nie jest możliwe wykorzystywanie wielu źródeł energii bez posługiwania się technologiami
chłodniczymi i kriogenicznymi, choćby w trójgeneracyjnych systemach wytwarzania energii elektrycznej, cieplnej i chłodniczej, lub
w instalacjach skraplania i przesyłu gazu ziemnego.
Studenci Wydziału mogą realizować swoje pasje poznając tajniki
największych laboratoriów i urządzeń badawczych Europy, takich
jak Wielki Zderzacz Hadronów w Organizacji Badań Jądrowych
CERN w Genewie czy reaktor termonuklearny ITER budowany
obecnie w prowansalskim Cadarache w pobliżu Marsylii. I to
wszystko w atmosferze dynamicznego życia studenckiego i akademickiego, atmosferze tworzonej przez ponad 1500 osobową
społeczność Wydziału: studentów, doktorantów, doktorów i profesorów; społeczność, do której warto dołączyć!
prof. dr hab. inż. Maciej Chorowski
Dziekan Wydziału Mechaniczno-Energetycznego
1
Dlaczego warto studiować
w języku angielskim?
To prawda, że studiowanie w obcym języku jest wyzwaniem, ale
podejmując je możesz zyskać jeszcze więcej na wartości swego
wykształcenia gdyż:
»» będziesz miał/a większe możliwości na rynku pracy. Na przykład, większe szanse na pracę w innym kraju, w międzynarodowym zespole, w międzynarodowej firmie. Po prostu świat dla
Ciebie będzie większy i bardziej dostępny,
»» dobra znajomość fachowego języka angielskiego ułatwia
karierę zawodową gdyż będziesz w stanie szybciej niż inni
mieć informację o nowościach w swojej dziedzinie, a nowości
w dziedzinach technicznych są łatwo dostępne przeważnie
w języku angielskim,
»» jeżeli myślisz o karierze naukowej, to dobra znajomość języka
angielskiego umożliwi Tobie udział w pracach międzynarodowych zespołów naukowych.
Co myślą o studiach w języku angielskim studenci
możesz się dowiedzieć odwiedzając forum dyskusyjne na
www.studia.pwr.wroc.pl
2
O studiach
Cechą studiów Chłodnictwo i Kriogenika jest takie przygotowanie
absolwentów by potrafili oni wykorzystywać wiedzę podstawową
w rzeczywistych zastosowaniach w wielu dziedzinach obejmujących zarówno przetwórstwo żywności, jak i klimatyzację kopalń czy
kriostatowanie nadprzewodników w akceleratorach cząstek i reaktorach termonuklearnych. To właśnie niskie i bardzo niskie temperatury decydują obecnie o postępie w wielu badaniach naukowych
nad nowymi technologiami, w szczególności w dziedzinie energetyki, ochronie środowiska, przechowalnictwie i przetwórstwie żywności, transporcie, biologii i medycynie.
3
Program studiów
1 semestr:
Obligatory courses:
»» Analytical Mechanics
»» Modern Engineering Materials (CAMD/CAMS)
»» Mechatronics and Control System
»» Thermodynamic Fundamentals of Refrigeration, Cryogenics and Low
Temperature Physics
»» Compressor Refrigeration Systems
»» Refrigerants and Coolants
»» Heat Pumps
»» Air Condition Systems
»» Cryogenics
»» Cryogenic Materials and Fluids
2 semestr:
Obligatory courses:
»» Modelling and Optimisation
»» Cooling Systems and Refrigeration Plants
»» Absorption Refrigeration
»» Gas and Cryogenic Technologies
»» Applied Superconductivity
»» Cryogenic Systems
»» Introduction to Multigeneration Processes
»» Individual Student Project
»» Foreign language
3 semestr:
Obligatory courses:
»» Integrated Production Systems
»» Failure Analysis of Machine and Device
»» Master Seminar
»» Master Thesis
Szczegółowe informacje o specjalności Chłodnictwo i Kriogenika
są opublikowane w Internecie: www.studia.pwr.wroc.pl
4
Uczelnia bez barier
Politechnika Wrocławska od roku 2005 konsekwentnie wdraża
ideę uczelni „bez barier”. Studenci niepełnosprawni mogą liczyć
na pomoc w sferze organizacyjnej, materialnej, socjalno-bytowej
i dydaktycznej. W ramach projektu „Rozwój potencjału i oferty
dydaktycznej” zostanie zakupiony sprzęt dla osób niepełnosprawnych ruchowo i ze względu na wzrok.
Wszelkie pytania można kierować do Pełnomocnika rektora
ds. osób niepełnosprawnych:
mgr inż. Jerzy Borowiec
tel. 71 320 43 20, 320 29 47
e-mail: [email protected]
5
Perspektywy po studiach
Absolwenci tej specjalności mają szczegółowa wiedzę na temat
urządzeń i instalacji służących schładzaniu do -150˚C, a w przypadku urządzeń dla kriogeniki, do temperatur poniżej 120 K sięgających
ułamków stopnia Kalwina. Potrafią projektować oraz uruchamiać
i obsługiwać systemy schładzania i systemy kriogeniczne. Posiadają
również wiedze i umiejętności pozwalające na twórcze wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań i metod w branżach kriogenika
i chłodnictwo.
Cechą tych studiów jest kształcenie w bardzo praktycznych aspektach, w szczególności związanych z chłodnictwem, ale też przygotowanie absolwenta do udziału w rozwijaniu technologii i procesów, których znaczenie w technice i nauce będzie szybko rosło.
Kriogenika, bowiem odgrywa ważna rolę w badaniach przestrzeni
kosmicznej, biologii i medycynie oraz w przemyśle metalurgicznym
i spożywczym. Jest też podstawą działania urządzeń nadprzewodzących. Ma istotne znaczenia dla badań naukowych nad nowymi technologiami w szczególności w dziedzinie energetyki i elektroniki. Bez
kriogeniki nie byłoby na przykład tzw. poduszkowców, nie rozwijałby
się technologia produkcji samochodów na paliwo wodorowe.
6
Zasady przyjęcia na studia
Kandydat na studia II stopnia w języku angielskim na specjalności
Chłodnictwo i Kriogenika powinien posiadać dyplom inżyniera
lub magistra inżyniera oraz legitymować się znajomością języka
angielskiego.
Podstawę przyjęcia na studia II stopnia stanowi
wartość wskaźnika rekrutacyjnego W
W = D × 10 + OD
gdzie:
D
OD
ocena na dyplomie,
wynik oceny dorobku odbytych studiów. Maksymalna
liczba punktów OD wynosi 25.
Wynik oceny dorobku studiów OD jest ustalony według wzoru:
OD = S × 25,
w którym wskaźnik S określa zgodność treści kształcenia
ukończonych przez kandydata studiów ze standardami
kształcenia określonymi w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r. (Dz.U.
Nr 164, poz. 1166) dla studiów I stopnia inżynierskich na
kierunku studiów, o przyjęcie, na który ubiega się kandydat. Wartość wskaźnika zgodności treści kształcenia S
weryfikuje Wydziałowa Komisja Kwalifikacyjna.
Dodatkowe warunki przyjęć
»» wymagany tytuł zawodowy:
inżynier, magister inżynier
»» dopuszczalne kierunki ukończonych studiów:
Mechanika i Budowa Maszyn, Automatyka i Robotyka, Edukacja Techniczno-Informatyczna, Elektrotechnika, Energetyka,
Inżynieria Bezpieczeństwa, Inżynieria Chemiczna i Procesowa,
Inżynieria Materiałowa, Inżynieria Środowiska, Lotnictwo i
Kosmonautyka, Mechatronika, Metalurgia, Technika Rolnicza
i Leśna, Technologia Chemiczna, Transport, Zarządzanie i
Inżynieria Produkcji.
Szczegółowe warunki przyjęcia na specjalność
Chłodnictwo i Kriogenika są opublikowane w Internecie
www.studia.pwr.wroc.pl
7
Sukcesy i ciekawostki z Wydziału
Mechaniczno-Energetycznego
Współpraca pracowników wydziału z wiodącymi ośrodkami na
świecie owocuje spektakularnymi sukcesami:
»» z Europejska Organizacją Badań Jądrowych (CERN w Szwajcarii) - wdrożenie rozwiązań dotyczących systemów zabezpieczeń przed awarią akceleratora Large Hadron Collider oraz
rozwiązań dotyczących wymiany ciepła w nadciekłym helu II
»» z grupa Electric de France w dziedzinie energetyki
»» z koncernem Whirlpool – badania nad ocena wpływu parametrów konstrukcyjnych na prace chłodziarek i zamrażarek
Studenci z koła naukowego Da Vinci zrealizowali swoje młodzieńcze marzenia! Zbudowali bezzałogowy samolot wyposażony
w kamerę, aparat fotograficzny, urządzenia do analizowania składu powietrza. Samolot świetnie nadaje się do patrolowania lasów,
obszarów zagrożonych klęskami żywiołowymi, monitorowania
skażenia powietrza. Samolot zdobył I nagrodę na Międzyuczelnianych Inżynierskich Warsztatach Lotniczych.
Absolwenci naszego wydziału mogą realizować jeszcze inne marzenia. Na przykład zaprojektować sobie dom, w którym głosem
można wydawać polecenia komputerowi sterującemu pracą
różnych urządzeń domowych. Potrafią też zbudować sztuczne lodowisko. Mogą też mieć satysfakcję ratując środowisko naturalne
przez pracę w dziedzinie energetyki jądrowej.
8
Studia magisterskie II stopnia
w języku angielskim
na Politechnice Wrocławskiej
Termin rozpoczęcia – październik 2010
Studia 4-semestralne
»» Chemia Medyczna
Medicinal Chemistry
»» Inżynieria Internetowa
Internet Engineering
»» Sterowanie w Systemie Elektroenergetycznym
Control in Electrical Power Engineering
»» Systemy Energii Odnawialnej
Renewable Energy Systems
»» Inżynieria Komputerowa
Computer Engineering
»» Systemy Informatyczne Zarządzania
Business Information Systems
»» Matematyka dla Przemysłu i Gospodarki
Mathematics for Industry and Commerce
»» Nanoinżynieria
Nanoengineering
Studia 3-semestralne
»» Zarządzanie Jakością Środowiska
Environmental Quality Management
Termin rozpoczęcia – luty 2011
Studia 3-semestralne
»» Budownictwo
Civil Engineering
»» Bioinformatyka
Bioinformatics
»» Chemia Medyczna
Medicinal Chemistry
»» Zaawansowana Informatyka i Sterowanie
Advanced Informatics and Control
»» Elektronika Stosowana
Advanced Applied Electronics
»» Inżynieria Internetowa
Internet Engineering
»» Elektronika, Fotonika, Mikrosystemy
Electronics, Photonics, Microsystems
»» Chłodnictwo i Kriogenika
Refrigeration and Cryogenics
»» Górnictwo i Energetyka
Mining and Power Engineering
»» Inżynieria Pojazdów
Automotive Engineering
»» Zarządzanie Produkcją
Production Management
»» Zarządzanie Jakością Środowiska
Environmental Quality Management
Szczegółowe warunki przyjęcia są opublikowane w Internecie
www.studia.pwr.wroc.pl
9
Na każde Twoje pytanie
będą starali się odpowiedzieć:
dr inż. Jarosław Fydrych
opiekun merytoryczny specjalności Chłodnictwo i Kriogenika
Wydział Mechaniczno-Energetyczny
Budynek C6, ul. Norwida
jarosł[email protected]
pracownicy biura projektu:
Politechnika Wrocławska
Budynek B-1, ul. M. Smoluchowskiego 25, pokój 407 (III piętro)
50-372 Wrocław
[email protected]
pracownicy Działu Rekrutacji
Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław
bud. A-1, pok. 172
tel. 71 320 27 78, fax. 71 322 74 82
[email protected]
zapraszamy!
www.studia.pwr.wroc.pl
© Politechnika Wrocławska 2010/2011
Projekt „Rozwój potencjału i oferty dydaktycznej Politechniki Wrocławskiej”
jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Publikacja jest dystrybuowana bezpłatnie.

Podobne dokumenty