Kryteria kwalifikacji uczniów do wyjazdu za granicę w ramach

Transkrypt

Kryteria kwalifikacji uczniów do wyjazdu za granicę w ramach
Kryteria kwalifikacji uczniów do wyjazdu za granicę w ramach
projektu Comenius „ABC komunikacji”
1. Stopień zaangażowania uczniów w wykonywanie zadań dotyczących projektu.
a. Gotowość bycia host family czyli rodziną goszczącą ucznia ze szkoły partnerskiej z
zagranicy potwierdzone pisemną deklaracją
b. Co najmniej dobre zachowanie i dobre wyniki w nauce
c. Komunikatywny stopień znajomości języka angielskiego
d. Obecność na spotkaniach
e.
f.
Przestrzeganie terminu realizacji zadań
Szeroko pojęte osobiste predyspozycje, jakie będą przydatne podczas zajęć w
trakcie pobytu za granicą, np. komunikatywność, umiejętność śpiewu, uzdolnienia
muzyczne, plastyczne, itp.
2. Wyboru uczniów do wyjazdu dokonuje zespół rekrutacyjny, składający się co najmniej z 3
osób: z przedstawiciela Dyrekcji szkoły, koordynatora oraz jednego z nauczycieli, który jest
zaangażowany w wykonanie danego zadania.
3. Jeżeli liczba uczniów chętnych do wyjazdu przekroczy ilość uczestników mogących wziąć
4.
5.
6.
7.
udział w wyjeździe, zostanie utworzona grupa rezerwowa.
W przypadku, gdy wystąpi problem z wyłonieniem uczestników wyjazdu według
określonych powyżej kryteriów, zostanie przeprowadzone losowanie wśród uczniów
biorących udział w projekcie.
Jeżeli uczeń zakwalifikowany do wyjazdu zgłosi rezygnację, na jego miejsce zostanie
wybrany uczeń z listy rezerwowej.
W przypadku rezygnacji z wyjazdu ucznia zakwalifikowanego do tego wyjazdu, koszty
wynikające z tej rezygnacji (zmiana nazwiska na bilecie lotniczym, odwołanie rezerwacji
itp.) ponosi rodzić/opiekun prawny ucznia.
Wszelkie kwestie nie ujęte w regulaminie będą rozstrzygane przez Dyrektora szkoły i
koordynatora projektu.

Podobne dokumenty