Dokumentacja

Komentarze

Transkrypt

Dokumentacja
Dokumentacja techniczna
GAHP-AR
Absorpcyjna pompa ciepła typu powietrze-woda do celów
grzewczych i klimatyzacji do średnich i dużych kubatur
Zasilana gazem i energią odnawialną
Wydanie: J
Kod: D-LBR584
Niniejsza instrukcja została sporządzona i wydrukowana przez firmę Robur. Jej częściowe lub całkowite kopiowanie
jest zabronione.
Oryginał niniejszej instrukcji znajduje się w Robur
Każde użycie niniejszej instrukcji inne od prywatnego musi być wcześniej uzgodnione z firmą Robur.
Prawa tych, którzy posiadają zarejestrowany znak handlowy, zawarty w niniejszej publikacji, nie są naruszone.
Mając na celu ciągłą poprawę jakości swoich produktów, firma Robur, zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszej
instrukcji bez wcześniejszego zawiadomienia.

SPIS TREŚCI
IWSTĘP��������������������������������������������������������������4
IIDEFINICJE I ZNACZENIE IKON�����������������������4
II.1Objaśnienie ikon������������������������������������������������������������������4
II.2Znaczenie terminów�����������������������������������������������������������4
4ELEKTRYK�������������������������������������������������������23
IIIOSTRZEŻENIA��������������������������������������������������4
III.1Ostrzeżenia�����������������������������������������������������������������������������4
III.2Zgodność z normami���������������������������������������������������������6
III.3Wyłączenie od odpowiedzialności wynikającej z
gwarancji���������������������������������������������������������������������������������6
1SPECYFIKACJA TECHNICZNA������������������������6
1.1Charakterystyka��������������������������������������������������������������������6
1.2Wymiary����������������������������������������������������������������������������������7
1.3Elementy urządzenia����������������������������������������������������������9
1.4Schemat elektryczny�������������������������������������������������������� 12
1.5Płyty elektroniczne����������������������������������������������������������� 12
1.6Sterowanie��������������������������������������������������������������������������� 14
1.7Dane techniczne��������������������������������������������������������������� 15
2.1Ostrzeżenia�������������������������������������������������������������������������� 16
2.2Przenoszenie����������������������������������������������������������������������� 16
2.3Miejsce montażu urządzenia���������������������������������������� 17
2.4Minimalne odległości������������������������������������������������������ 18
2.5Sposoby montażu������������������������������������������������������������� 18
3.1Ostrzeżenia�������������������������������������������������������������������������� 19
3.2Instalacja hydrauliczna���������������������������������������������������� 19
3.3Połączenia hydrauliczne������������������������������������������������� 19
3.4Pompa obiegowa wody�������������������������������������������������� 20
3.5Funkcja antyzamrożeniowa������������������������������������������ 20
3.6Płyn niezamarzający�������������������������������������������������������� 20
3.7Jakość wody w instalacji������������������������������������������������� 20
3.8Napełnianie układu hydraulicznego�������������������������� 21
3.9Zasilenie w gaz������������������������������������������������������������������� 21
5.1Wstępna weryfikacja�������������������������������������������������������� 27
6UŻYTKOWANIE����������������������������������������������28
6.1Ostrzeżenia�������������������������������������������������������������������������� 28
6.2Włączanie i wyłączanie urządzenia���������������������������� 28
6.3Wskazania na wyświetlaczu������������������������������������������ 28
6.4Elektroniczne sterowanie urządzenia - Menu i
parametry płyty S61��������������������������������������������������������� 29
6.5Modyfikacja ustawie��������������������������������������������������� 31
6.6Restartowanie zablokowanego urządzenia reset��������������������������������������������������������������������������������������� 31
6.7Wydajność��������������������������������������������������������������������������� 32
7KONSERWACJA����������������������������������������������32
3HYDRAULIK����������������������������������������������������19
4.1Ostrzeżenia�������������������������������������������������������������������������� 23
4.2Instalacja elektryczna������������������������������������������������������ 23
4.3Zasilanie elektryczne������������������������������������������������������� 24
4.4Sterowanie i regulacja����������������������������������������������������� 24
4.5Pompa obiegowa wody�������������������������������������������������� 27
5PROCEDURA PIERWSZEGO
URUCHOMIENIA��������������������������������������������27
2TRANSPORT I UMIEJSCOWIENIE�����������������16
3.10Odprowadzenie spalin���������������������������������������������������� 21
3.11Odprowadzenie kondensatu���������������������������������������� 22
3.12Odprowadzenie wody z odszraniania����������������������� 22
7.1Ostrzeżenia�������������������������������������������������������������������������� 32
7.2Profilaktyczne czynności konserwacyjne����������������� 32
7.3Przegląd okresowy����������������������������������������������������������� 33
7.4Dłuższe okresy nieużywania����������������������������������������� 33
8DIAGNOSTYKA����������������������������������������������33
8.1Kody eksploatacyjne�������������������������������������������������������� 33
ZAŁĄCZNIKI���������������������������������������������������������36
1Deklaracja Zgodności������������������������������������������������������ 36
2Karta produktu������������������������������������������������������������������� 37
Dokumentacja techniczna – GAHP-AR
3
I Wstęp
I WSTĘP
Instrukcja użytkowania
▶▶
Niniejsza instrukcja jest integralnym elementem urządzenia GAHP-AR i musi być dostarczana do końcowego
użytkownika razem z urządzeniem.
▶▶
ykwalifikowanych instalatorów, umożliwia poprawne przew
prowadzenie instalacji urządzenia;
rojektanta, dostarcza dane i parametry dotyczące urządzep
nia.
Odbiorcy
Sterowniki
Instrukcja przeznaczona jest dla:
▶▶ użytkownika końcowego, pozwala prawidłowo i bezpiecznie użytkować urządzenie;
Do poprawnego funkcjonowania GAHP-AR wymagane jest akcesorium sterujące (DDC lub generator sygnału sterującego),
które musi być podłączone przez instalatora.
II DEFINICJE I ZNACZENIE IKON
II.1 OBJAŚNIENIE IKON
ZAGROŻENIE
OSTRZEŻENIE
WSKAZÓWKA
POCZĄTEK PROCEDURY EKSPLOATACJI
ODNIESIENIE (do innej dokumentacji)
II.2 ZNACZENIE TERMINÓW
GAHP Urządzenie/Jednostka = równoznaczne terminy, oba
używane do nazwania gazowej absorpcyjnej pompy ciepła GAHP (Gas Absorption Heat Pump)
ASR = Autoryzowany Serwis posiadający upoważnienie Robur.
Generator sygnału sterującego = akcesorium sterujące (np.
termostat, zegar itp.) wyposażone w beznapięciowy styk NO,
używany jako kontroler ON/OFF dla jednostki GAHP.
Panel DDC (Direct Digital Controller) = sterownik Robur służący
do zarządzania jednym lub więcej urządzeniem Robur (pompy
ciepła GAHP, wytwornice wody lodowej GA i kotły AY) w trybie
ON/OFF.
Sterowniki RB100 i RB200 (Robur Box) = opcjonalne akcesoria sterujące stanowiące uzupełnienie do DDC, które poszerzają
jego funkcje (ogrzewanie/chłodzenie/produkcja c.w.u. i sterowanie elementami instalacji takimi jak: urządzenia grzewcze/
chłodnicze innych producentów, zawory regulacyjne, pompy
obiegowe, czujniki).
Generator ciepła = urządzenie (np. kocioł, pompa ciepła, itd.)
produkująca ciepłą wodę na potrzeby ogrzewania i c.w.u.
GUE (Gas Utilization Efficiency) = współczynnik efektywności
gazowej pompy ciepła będący stosunkiem pomiędzy energią
cieplną wyprodukowaną, a energią pochodzącą z paliwa zasilającego urządzenie (pod uwagę brana jest wartość opałowa
paliwa).
Pierwsze Uruchomienie = Rozruch urządzenia, który może być
przeprowadzony wyłącznie przez ASR.
Płyty S61/AR11 = płyty elektroniczne w jednostce GAHP, służące do sterowania wszystkimi funkcjami i komunikacji z innymi
elementami i użytkownikiem.
III OSTRZEŻENIA
III.1 OSTRZEŻENIA
Kwalifikacje instalatora
Instalacja może być przeprowadzona wyłącznie przez
Wyszkolony Personel z Wykwalifikowanej Firmy posiadający wiedzę na temat instalacji grzewczych, chłodniczych, elektrycznych i gazowych zgodnie z przepisami obowiązującymi w państwie gdzie urządzenie jest
instalowane.
Niewłaściwe użytkowanie
Urządzenie może być używane tylko do celów, dla których zostało zaprojektowane. Każde inne użycie jest
uważane za niebezpieczne. Niewłaściwe użytkowanie
może wpływać negatywnie na działanie, trwałość i
bezpieczeństwo urządzenia. Należy stosować się do instrukcji producenta.
Sytuacje niebezpieczne
▶
Zapewnienie poprawności wykonania
Firma, która podjęła się instalacji zaświadcza pisemnie
użytkownikowi, że instalacja została przeprowadzona
z należytą starannością, zgodnie ze sztuką, aktualnymi
regulacjami krajowymi i lokalnymi oraz instrukcjami dołączonymi przez firmę Robur.
4
▶
ie uruchamiać urządzenia w niebezpiecznych waN
runkach, takich jak: zapach gazu, problemy z instalacją /gazową/hydrauliczną/elektryczną, części urządzenia znajdują się pod wodą lub są uszkodzone, źle
funkcjonują lub są pominięte przez systemy sterowania i bezpieczeństwa.
sytuacjach niebezpiecznych poproś o pomoc wyW
kwalifikowany personel.
III Ostrzeżenia
▶
▶
sytuacji niebezpiecznej, gdy jest możliwe bezW
pieczne odłączenie zasilania elektrycznego i dopływu gazu, należy te czynności wykonać.
ie dawać dostępu do urządzenia dzieciom, osoN
bom z fizyczną lub umysłową niepełnosprawnością,
osobom o małej wiedzy na temat urządzenia i mających małe doświadczenie z użytkowaniem tego typu
urządzeń.
Jednostka GAHP wykorzystuje absorpcyjny obieg wodno-amoniakalny. Roztwór wody i amoniaku krąży w hermetycznie zamkniętym obiegu. Wdychanie, spożywanie
i kontakt roztworu ze skórą jest szkodliwy dla zdrowia.
▶
▶
przypadku wycieku płynu chłodniczego należy
W
trzymać się z daleka od urządzenia. Jeśli można wykonać to bezpiecznie należy odłączyć zasilanie i dopływ gazu do urządzenia.
Poproś o interwencję Autoryzowany Serwis Robur.
Uszczelnienie elementów gazowych
▶
▶
rzed przystąpieniem do jakichkolwiek działań na
P
elementach i rurach instalacji gazowej zamknij zawór gazowy.
o zakończeniu jakichkolwiek działań, przeproP
wadź test szczelności zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
Ryzyko porażenia prądem
▶
▶
▶
Zapach gazu
Odłącz zasilanie zanim przystąpisz do jakichkolwiek
działań na elementach urządzenia.
Dla połączeń elektrycznych używaj tylko odpowiednich komponentów zgodnych ze specyfikacją podaną przez producenta.
pewnij się, że urządzenie nie zostanie włączone poU
nownie przypadkowo.
Jeżeli poczujesz zapach gazu:
▶
▶
▶
▶
ie używaj przyrządów elektrycznych takich jak teN
lefony, mierniki uniwersalne lub innych przyrządów,
które mogą wywołać iskry w pobliżu urządzenia.
Odłącz dopływ gazu zamykając zawór gazowy.
dłącz zasilanie elektryczne za pomocą głównego
O
wyłącznika zasilania znajdującego się w skrzynce
elektrycznej.
oproś o pomoc wykwalifikowany personel. UżywaP
jąc telefonu trzymaj się z dala od urządzenia.
Uziemienie
Bezpieczeństwo elektryczne urządzenia zależy od efektywnego systemu uziemienia, poprawnie podłączonego do urządzenia, zainstalowanego zgodnie z obowiązującymi normami bezpieczeństwa elektrycznego.
Materiały wybuchowe i łatwopalne
▶
Nie wolno przechowywać materiałów łatwopalnych (papier, farby, rozpuszczalniki, itd.) w pobliżu
urządzenia.
Zatrucie
▶
▶
pewnij się, że przewody kominowe i instalacja gaU
zowa są szczelne tak jak wymagają tego obowiązujące przepisy.
o zakończeniu wszelkich działań upewnij się, że eleP
menty są szczelne.
Części ruchome
Kamień i korozja
Osadzanie się kamienia i rozwój korozji mogą spowodować uszkodzenie urządzenia. Procesy te zależą od cech
fizykochemicznych wody użytej w instalacji. (Paragraf
3.7 s. 20).
▶
Sprawdź szczelność instalacji.
▶
Unikaj częstych dopełnień.
Urządzenie zawiera części ruchome.
▶
ie należy usuwać osłon podczas pracy urządzenia,
N
oraz zanim nie odłączy się zasilania.
Ryzyko poparzenia
Stężenie chlorków
Stężenie chlorków lub wolnego chloru w wodzie użytej
w instalacji nie może przekraczać wartości podanych w
Tabeli 3.2 s. 20.
Urządzenie zawiera bardzo gorące elementy.
▶
▶
ie otwieraj urządzenia i nie dotykaj elementów weN
wnętrznych zanim urządzenie nie ostygnie.
ie dotykaj elementów układu odprowadzania spaN
lin zanim nie ostygną.
Agresywne substancje z powietrza
Halogenowane węglowodory zawierające związki chloru i fluoru powodują korozję. Powietrze do spalania i
powietrze owiewające parownik musi być wolne od
substancji agresywnych.
Zbiorniki pod ciśnieniem
Urządzenie posiada szczelnie zamknięty układ absorpcyjny, sklasyfikowany jako zbiornik ciśnieniowy. Jego
szczelność jest testowana przez producenta.
▶
ie przeprowadzaj żadnych czynności na układzie
N
absorpcyjnym i jego zaworach.
Roztwór wody z amoniakiem
Wyłączanie urządzenia
Odłączenie zasilania podczas pracy urządzenia może
spowodować trwałe uszkodzenie części wewnętrznych.
▶
ie wyłączaj urządzenia za pomocą wyłącznika zaN
silania (chyba, że zaistnieje sytuacja niebezpieczna).
Zawsze zatrzymuj jego pracę przy pomocy akcesoriów sterujących podłączonych do urządzenia (DDC
lub generator sygnału sterującego).
Dokumentacja techniczna – GAHP-AR
5
1 Specyfikacja techniczna
W przypadku awarii
▶▶
Operacje na elementach wewnętrznych i naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez ASR, tylko przy
użyciu oryginalnych części.
Ponadto są one zgodne z wymaganiami następujących norm.
▶▶ EN 378 Systemy chłodnicze i pompy ciepła.
▶
przypadku awarii urządzenia i/lub uszkodzenia jaW
kiejkolwiek części nie próbuj jej naprawiać i/lub wymieniać. Natychmiast skontaktuj się z ASR.
Podstawowe czynności konserwacyjne
Prawidłowa konserwacja zapewnia poprawne działanie
urządzenia przez cały okres jego użytkowania.
▶
▶
▶
▶
onserwacja musi być wykonana zgodnie z instrukK
cją producenta (patrz Rozdział 7 s. 32) oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami.
onserwacja i naprawy urządzenia mogą być powieK
rzane tylko firmom mającym uprawnienia do prowadzenia prac na urządzeniach gazowych i instalacjach
gazowych.
razie potrzeby należy zawrzeć umowę z autoryzoW
waną firmą serwisową, która będzie przeprowadzać
konserwację urządzenia i serwis.
7/23/WE Dyrektywa PED "Urządzenia ciśnieniowe" z póź9
niejszymi zmianami.
Inne obowiązujące przepisy i normy
Projektowanie, montaż, obsługa i konserwacja instalacji powinny być przeprowadzane zgodnie z obowiązującymi przepisami,
w zależności od kraju i miejsca i wykonywane zgodnie z zaleceniami producenta. W szczególności przepisy pochodzące z następujących norm powinny być spełnione:
▶▶ Urządzenia i instalacje gazowe.
▶▶
▶▶
Urządzenia i instalacje elektryczne.
Instalacje ogrzewania, systemy klimatyzacji, pompy ciepła i
wytwornice wody lodowej.
▶▶
Ochrona środowiska i postępowanie ze spalinami.
▶▶
Bezpieczeństwo przeciwpożarowe.
▶▶
Wszelkie inne obowiązujące przepisy, normy i regulacje.
III.3 WYŁĄCZENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI
WYNIKAJĄCEJ Z GWARANCJI
Należy używać tylko oryginalnych części.
Demontaż i utylizacja
Jeśli urządzenie ma zostać zdemontowane, skontaktuj
się z producentem w celu prawidłowego demontażu.
Przechowywanie dokumentacji
Niniejsza "Dokumentacja techniczna" musi być zawsze
dołączona do urządzenia i musi być przekazana nowemu właścicielowi lub instalatorowi w przypadku sprzedaży urządzenia lub jego usunięcia.
Wykluczona jest jakakolwiek odpowiedzialność producenta za jakiekolwiek uszkodzenia wynikłe z nieprawidłowego montażu i/lub niewłaściwego użycia i/lub
braku zgodności z przepisami oraz zaleceniami/instrukcjami producenta.
Gwarancja na urządzenie może zostać unieważniona w
szczególności z następujących powodów:
▶
Nieprawidłowy montaż.
▶
Niewłaściwe użytkowanie.
▶
III.2 ZGODNOŚĆ Z NORMAMI
▶
Normy i dyrektywy EU
Gazowe absorpcyjne pompy ciepła GAHP są certyfikowane
zgodnie ze standardami EN 12309-1 i -2 i spełniają zasadnicze
wymagania następujących dyrektyw:
▶▶ 2009/142/WE Dyrektywa "Urządzenia spalające paliwa gazowe" z późniejszymi zmianami.
▶▶
▶▶
▶▶
▶
▶
004/108/WE "Dyrektywa kompatybilności elektromagne2
tycznej EMC" z późniejszymi zmianami.
006/95/WE "Dyrektywa niskonapięciowa LVD" z późniejszy2
mi zmianami.
▶
006/42/WE "Dyrektywa maszynowa" z późniejszymi zmia2
nami.
▶
iestosowanie się do zaleceń producenta dotycząN
cych montażu, użytkowania i konserwacji.
miana lub modyfikacja urządzenia lub któregokolZ
wiek podzespołu.
rzekroczenie dopuszczalnych przez producenta
P
warunków pracy urządzenia.
szkodzenia spowodowane przez czynniki zeU
wnętrzne, takie jak sole, chlorki, związki siarki i innych substancji chemicznych, zawarte w wodzie
użytej w instalacji lub obecne w powietrzu w miejscu
instalacji.
ieprawidłowe zjawiska pochodzące od instalacji
N
mające negatywny wpływ na urządzenie (naprężenia mechaniczne, ciśnienie, wibracje, rozszerzalność
termiczna, skoki napięcia, itp.).
Przypadkowe uszkodzenia lub działanie siły wyższej.
1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1.1 CHARAKTERYSTYKA
Zasada działania
Urządzenie bazując na termodynamicznym absorpcyjnym obiegu woda-amoniak (H2O–NH3) produkuje wodę grzewczą lub
lodową (na zasadzie sezonowego przełączania grzanie/chłodzenie) używając powietrza zewnętrznego jako źródła energii
6
odnawialnej (dolne źródło) i gazu ziemnego (lub LPG) jako źródła energii pierwotnej.
Cykl termodynamiczny realizowany jest w hermetycznie zamkniętym układzie absorpcyjnym, który przechodzi kompleksową kontrolę odnośnie szczelności. Nie wymaga żadnych czynności konserwacyjnych ani uzupełniania czynnika chłodniczego.
1 Specyfikacja techniczna
Elementy mechaniczne i termohydrauliczne:
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
s zczelny układ absorpcyjny, wykonany ze stali pokrytej farbą
epoksydową;
alnik nadmuchowy oraz elektrody zapłonowe i jonizacyjne
p
sterowane poprzez automatykę palnikową,
ymiennik ciepła płaszczowo-rurowy wykonany z nierdzeww
nej stali tytanowej, okryty izolacją;
jednorzędowy wymiennik ciepła wykonany ze stalowej wężownicy i aluminiowych lamel, do pozyskiwania ciepła z powietrza;
z awór rewersyjny obiegu chłodniczego umożliwiający pracę
urządzenia w jednym z dwóch trybów: chłodzenia lub grzania,
automatyczny zawór odszraniający wymiennik lamelowy
sterowany mikroprocesorem,
entylator osiowy o zmiennym wydatku powietrza, sterow
wany mikroprocesorem (praca latem).
Systemy sterowania i bezpieczeństwa:
▶▶
łyta elektroniczna S61 z mikroprocesorem, wyświetlaczem
p
LCD i pokrętłem;
▶▶
pomocnicza płyta elektroniczna AR11,
▶▶
czujnik przepływu wody,
▶▶
ręcznie resetowany termostat na generatorze zabezpieczający układ absorpcyjny przed przegrzaniem,
▶▶
czujnik temperatury ożebrowania generatora,
▶▶
presostat powietrza na obwodzie spalania,
▶▶
zawór bezpieczeństwa układu absorpcyjnego,
▶▶
▶▶
▶▶
z awór bezpieczeństwa "by-pass" pomiędzy układem wysokiego i niskiego ciśnienia,
elektroda jonizacyjna,
lektromagnetyczny zawór gazowy z podwójnym odcięe
ciem.
Wersje
Jednostka GAHP-AR jest przystosowana do sezonowej (nie jednoczesnej) produkcji medium w instalacjach grzewczych i/lub
chłodniczych:
▶▶ wodę grzewczą do temperatury +60°C,
▶▶
wodę lodową do temperatury +3 °C.
GAHP-AR jest dostępna w dwóch wersjach
▶▶ z wentylatorem standardowym (GAHP-AR),
▶▶
z wentylatorem wyciszonym (GAHP-AR S).
1.2 WYMIARY
Rysunek 1.1 – Wymiary GAHP-AR
LEGENDA
APozycja otworów dla złączy antywibracyjnych
BH = 1545 mm dla wersji wyciszonej "S"
Widok przedni i boczny (wymiary w mm).
Dokumentacja techniczna – GAHP-AR
7
1 Specyfikacja techniczna
Rysunek 1.2 – Panel przyłączeniowy GAHP-AR
Przyłącza hydrauliczne i gazowe (wymiary w mm)
8
LEGENDA
GPrzyłącze gazowe 3/4" F
AZasilanie instalacji 1"1/4 F
BPowrót z instalacji 1"1/4 F
1 Specyfikacja techniczna
1.3 ELEMENTY URZĄDZENIA
Rysunek 1.3 – Elementy wewnętrzne - widok z przodu
11
1
10
2
3
4
5
6
9
8
7
LEGENDA
1. gniazdo do analizy spalin
2. wlot powietrza do spalania
3. wentylator palnikowy
4. zawór gazowy
5. panel elektryczny
6. pompa olejowa
7. przyłącze wody, wejście Ø 1"1/4 F
8. przyłącze wody, wyjście Ø 1"1/4 F
Dokumentacja techniczna – GAHP-AR
9. przyłącze gazu Ø 3/4" F
10. czujnik temperatury otoczenia
11. wentylator
9
1 Specyfikacja techniczna
Rysunek 1.4 – Elementy wewnętrzne - widok z lewej
1
2
3
LEGENDA
1. Czujnik temperatury ożebrowania generatora
2. Ø 80 odprowadzenie spalin
3. Elektrody zapłonowe i jonizacyjna
10
1 Specyfikacja techniczna
Rysunek 1.5 – Elementy wewnętrzne - widok z prawej










LEGENDA
1. Zawór bezpieczeństwa
2. Czujnik temperatury wody na wejściu do urządzenia
3. Zawór odszraniający
4. Czujnik temperatury generatora TG
5. Termostat ograniczający
6. Czujnik temperatury wody na wyjściu
7. Czujnik przepływu
8. Czujnik temperatury parownika (TEVA)
9. Czujnik temperatury w skraplacza TCN
Dokumentacja techniczna – GAHP-AR
11
1 Specyfikacja techniczna
1.4 SCHEMAT ELEKTRYCZNY
Rysunek 1.6 – Schemat połączeń elektrycznych GAHP-AR
LEGENDA
GVelektrozawór gazowy
LSdioda sygnalizująca
przepływ gazu
PSWpresostat powietrza
THMFczujnik temperatury
wody na wyjściu z
urządzenia
THRFczujnik temperatury
wody na wejściu do
urządzenia
TCNczujnik temperatury na
wyjściu ze skraplacza
TAczujnik temperatury
powietrza zewnętrznego
TGczujnik temperatury
generatora
TEVAczujnik temperatury na
wyjściu z parownika
REEDczujnik prędkości obrotowej pompy olejowej
FLczujnik przepływu wody
TLtermostat ograniczający
na generatorze (ręcznie
resetowany)
TFczujnik temperatury
spalin lub temperatury
ożebrowania generatora
BLWwentylator palnikowy
1.5 PŁYTY ELEKTRONICZNE
Płyty elektroniczne (S61+Mod10)
Panel Elektryczny urządzenia zawiera:
▶▶ Płyta elektroniczna S61 (Rysunek 1.7 s. 13) z mikroprocesorem steruje urządzeniem i wyświetla dane, parametry i
kody eksploatacyjne. Urządzenie jest zarządzane przez użytkownika za pomocą pokrętła i wyświetlacza.
▶▶
12
omocnicza płyta elektroniczna AR11
P
(Rysunek
1.8 s. 14), połączona z płytą S61, umieszczona obok niej,
używana do sterowania przełączaniem urządzenia pomiędzy grzaniem a chłodzeniem i do sterowania funkcją odszraniania w jednostce GAHP-AR.
Ckondensator
C2kondensator wentylatora
osiowego
FANsilnik wentylatora
osiowego
VDzawór odszraniający
PMPsilnik pompy olejowej
PWRTRtransformator 230/24 Vac
CNTBOXautomatyka palnikowa
IGNelektrody zapłonowe
IGNTRtransformator zapłonowy
FLSelektroda jonizacyjna
TERpodłączenie zasilania 230
Vac
SCH1główna płyta
elektroniczna
SCH4pomocnicza płyta
elektroniczna
MRVsilnik zaworu
rewersyjnego
MCczujnik położenia zaworu
- grzanie
MFczujnik położenia zaworu
- chłodzenie
MAlistwa zacisków
1 Specyfikacja techniczna
Rysunek 1.7 – Płyta elektroniczna S61
LEGENDA
SCHpłyta elektroniczna S61
THMFczujnik temperatury wody - wyjście
THRFczujnik temperatury wody - powrót
TCNczujnik temperatury na wyjściu ze
skraplacza
TAczujnik temperatury powietrza
zewnetrznego
TGczujnik temperatury generatora
TA1podłączenie czujnika temperatury na
wyjściu z parownika
TA2nie używane
SRT1czujnik prędkości obrotowej pompy
olejowej
SRT2nie używane
JP12podłączenie czujnika temperatury
ożebrowania generatora
SPInie używane
P8 (GND, L, H)złącze CAN BUS
J1zworka CAN BUS
A1, A2podłączenie napędu wyłączników
krańcowych
TFnie używane
TLtermostat ograniczający na
generatorze
FLczujnik przepływu
FS5zasilanie płyty elektronicznej 24 Vac
P7(R, W, Y, O) złącza sygnałów uruchamiania jednostki
IGN.BOX (L, N)zasilanie automatyki palnikowej 230 Vac
MAIN(L, N) zasilanie płyty elektronicznej 230
Vac
Dokumentacja techniczna – GAHP-AR
PUMP 230V (L, N)zasilanie pompy olejowej
N.O. Contactzłącza sterowania pompą
obiegową
J10zworka dla sygnałów sterujących
pompy obiegowej wody
FAN (BK, WH, BR)zasilanie wentylatora
JTAGzłącze do programowania płyty elektronicznej (SCH)
ENCpokrętło
JP106-polowe złącze automatyki palnikowej
F1bezpiecznik T 2A
F2bezpiecznik F 10A
F3bezpiecznik T 2A
F4bezpiecznik T 3,15A
13
1 Specyfikacja techniczna
Rysunek 1.8 – Płyta elektroniczna AR11
LEGENDA
F1bezpiecznik T 2A
F2Bezpiecznik T 2A
JP1Złącze płyty pomocniczej AR11
J1Zworka złącza N.O.
J2Sygnalizator trybu pracy
J3Zasilanie zaworu rewersyjnego
J4Zasilanie płyty elektronicznej
FS1Złącze N.O. zaworu odszraniającego
Główne elementy płyty pomocniczej AR11
1.6 STEROWANIE
Sterowniki
Urządzenie może pracować tylko wtedy gdy jest podłączone do
akcesorium sterującego wybranego spośród następujących:
▶▶ (1) Panel DDC
▶▶
(2) Generator sygnału sterującego
1.6.1 (1) Zarządzanie instalacją przy pomocy panelu DDC
(GAHP w trybie ON/OFF)
Panel DDC jest w stanie zarządzać pojedynczą jednostką GAHP,
lub kilkoma jednostkami Robur GAHP/GA/AY połączonymi w
kaskadę pracującymi tylko w trybie ON/OFF (nie modulowane).
Więcej informacji znajdziesz w doukmentacjach do DDC, RB200,
RB100 i w Dokumentacji Projektowej.
Panel DDC
Podstawowe funkcje:
▶▶ sterowanie i programowanie ustawień jednej lub więcej jednostek Robur z linii urządzeń absorpcyjnych (GAHP, GA, AY),
14
▶▶
wyświetlanie parametrów i ustawień,
▶▶
praca wg programatora czasowego,
▶▶
praca wg krzywej pogodowej,
▶▶
diagnostyka,
▶▶
reset błędów,
▶▶
możliwość współpracy z BMS.
Funkcjonalność DDC może być rozszerzona o dodatkowe akcesoria sterujące Robur: RB100 i RB200, które obsługują: generatory sygnału sterującego, produkcję c.w.u., dodatkowe generatory
grzewcze/chłodnicze, czujniki, zawory i pompy obiegowe na
instalacji.
1.6.2 (2) Zarządzanie instalacją przy pomocy generatora
sygnału sterującego
Urządzenie może być również sterowane poprzez elementy generujące sygnały sterujące (np. termostat, zegar, przycisk, stycznik, itp.) wyposażone w beznapięciowy styk NO. Taki system
zapewnia jedynie podstawową kontrolę (start/stop z ustawioną
stałą wartością temperatury zadanej), zatem bez ważnych funkcji instalacji (1). Wskazane jest aby ograniczyć jego wykorzystanie jedynie do prostych zastosowań z jednym urządzeniem.
Podłączenie wybranego akcesorium sterującego do płyty elektronicznej urządzenia zostało opisane w Paragrafie 4.4 s. 24.
1 Specyfikacja techniczna
1.7 DANE TECHNICZNE
(patrz Tabela 1.1 s. 15).
Tabela 1.1 – Dane techniczne
GAHP-AR S
GAHP-AR std
TRYB GRZANIA
Sezonowa efektywność energetyczna
ogrzewania pomieszczeń (ErP)
Punkt pracy A7W50
Moc grzewcza palnika
Temperatura wody na wyjściu z
urządzenia
Temperatura wody na wejściu do
urządzenia
Różnica temperatur wody grzewczej
Przepływ wody grzewczej
Spadek ciśnienia wody
Temperatura powietrza zewnętrznego
(termometr suchy)
zastosowanie średniotemperaturowe
(55 °C)
zastosowanie niskotemperaturowe
(35 °C)
efektywność spalania gazu GUE
moc grzewcza
nominalnie (1013 mbar, 15°C)
maksymalnie
nominalnie
maksymalnie
temperatura minimalna poczas pracy
ciągłej
nominalnie
nominalnie (Delta T = 10 °C)
maksymalnie
minimalnie
przy nominalnym przepływie wody
nominalnie
maksymalnie
minimalnie
wydajność chłodnicza
GUE
maksymalnie
minimalnie
nominalnie (Delta T = 5 °C)
maksymalnie
minimalnie
przy nominalnym przepływie wody
nominalnie
maksymalnie
minimalnie
A+
A
%
kW
kW
°C
°C
°C
140 (1)
35,30 (1)
25,70
60
50
50
°C
20
°C
l/h
l/h
l/h
bar
°C
°C
°C
10
3040
5000
1400
0,29 (2)
7
35
-20
kW
%
°C
°C
l/h
l/h
l/h
bar
°C
°C
°C
16,90 (1)
67 (1)
45
7,5
2900
3200
2500
0,31 (2)
35
45
0
V
230
jednofazowe
50
TRYB CHŁODZENIA
Punkt pracy A35 W7
Temperatura wody lodowej (wejście)
Przepływ wody
Wewnętrzny spadek ciśnienia
Temperatura zewnętrzna powietrza
CHARAKTERYSTYKA ELEKTRYCZNA
zasilanie
Moc elektryczna
Stopień ochrony
DANE INSTALACYJNE
Zużycie gazu
napięcie
typ
częstotliwość
nominalnie
IP
gaz ziemny G20 (nominalnie)
G25 (nominalnie)
G27 (nominalnie)
G30 (nominalnie)
G31 (nominalnie)
Klasa emisji NOx
Emisja NOx
Emisja CO
Moc akustyczna Lw (max)
Ciśnienie akustyczne Lp z 5 metrów (max)
Maksymalne ciśnienie pracy
Ilość wody w urządzeniu
Przyłącza wody
Przyłącze gazu
Układ odprowadzania spalin
Wymiary
Waga
Hz
kW
0,84 (6)
X5D
m3/h
m3/h
m3/h
kg/h
kg/h
ppm
ppm
dB(A)
dB(A)
bar
l
typ
gwint
typ
gwint
średnica (Ø)
szerokość
głębokość
wysokość
podczas pracy
0,87 (6)
2,72 (3)
3,16 (5)
3,32 (12)
2,03 (4)
2,00 (4)
5 (9)
30 (9) (10)
23 (9) (10)
75 (7)
53 (11)
4
3
F
1"1/4
F
3/4"
80
850
1230
"G
"G
mm
mm
mm
mm
kg
79,6 (7)
57,6 (11)
1545 (8)
390
Dokumentacja techniczna – GAHP-AR
1445 (8)
380
15
2 Transport i umiejscowienie
GAHP-AR S
INFORMACJE OGÓLNE
Sposób instalacji
amoniak R717
Płyn roboczy
woda H2O
Maksymalne ciśnienie w układzie absorpcyjnym
GAHP-AR std
B23, B53
7,5
10,0
32
kg
kg
bar
Uwagi:
(1) Wg normy EN12309.
(2) Dla przepływów innych niż nominalne patrz Dokumentacja Projektowa.
(3) PCI (G20) 34.02 MJ/m3 (1013 mbar 15 °C).
(4) PCI (G30/G31) 46.34 MJ/kg (1013 mbar 15 °C).
(5) PCI (G25) 29.25 MJ/m3 (1013 mbar 15 °C).
(6) ± 10% w zależności od napięcia zasilania oraz poboru mocy silników elektrycznych. Wartość zmierzona dla temperatury zewnętrznej 30 °C.
(7) Wymiary nie uwzględniają kominów odprowadzających spaliny.
(8) Wartości mocy akustycznej zostały zmierzone zgodnie z metodologią opisaną w normie EN ISO 9614.
(9) Wartości mierzone dla gazu G20 (gaz ziemny), jako gazu referencyjnego.
(10) Poziom emisji NOx i CO mierzony zgodnie z normą EN 483 (parametry spalania 0% O2).
(11) Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego w otwartej przestrzeni ze współczynnikiem kierunkowym 2, uzyskano na podstawie mocy akustycznej zgodnie z normą EN
ISO 9614.
(12) PCI (G27) 27,89 MJ/m3 (1013 mbar 15 °C)
Tabela 1.2 – Dane PED
GAHP-AR S
GAHP-AR std
Dane PED
Generator
Deflegmator
Parownik
Komponenty pod ciśnieniem
Zbiornik czynnika
Absorber wstępny
Pompa roztworu
Test ciśnienia (dla powietrza)
Maksymalne ciśnienie w układzie absorpcyjnym
Stopień napełnienia
Grupa płynów
l
l
l
l
l
l
bar g
bar g
kg NH3/l
18,6
11,5
3,7
4,5
6,3
3,3
55
32
0,157
1°
2 TRANSPORT I UMIEJSCOWIENIE
2.1 OSTRZEŻENIA
▶
▶
Uszkodzenia
montażem
spowodowane
transportem
i
Producent nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenia
spowodowane nieprawidłowym transportem i montażem urządzenia.
Sprawdzenie urządzenia w miejscu dostawy
▶
▶
o dostarczeniu urządzenia na miejsce montażu,
P
sprawdź czy opakowanie lub obudowa urządzenia i
metalowe lamele parownika nie zostały uszkodzone
w czasie transportu.
Po usunięciu opakowania upewnij się, że urządzenie
jest nienaruszone i kompletne.
Opakowanie
▶
Opakowanie może zostać usunięte dopiero po zamontowaniu urządzenia na docelowym miejscu.
Fragmenty opakowania (plastik, polistyren, gwoździe
itd.) są niebezpieczne i należy trzymać je z dala od
dzieci.
Waga
16
Dźwig, pasy, zawiesia i inne elementy do podnoszenia muszą być dostosowane do obciążenia.
ie stawaj
N
ładunkami.
bezpośrednio
pod
zawieszonymi
2.2 PRZENOSZENIE
Przenoszenie i podnoszenie
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
awsze przenoś urządzenie w opakowaniu w jakim zostało
Z
dostarczone z fabryki.
by podnieść urządzenie użyj pasów lub zawiesi włożonych
A
w otwory podstawy (Rysunek 2.1 s. 17).
żyj odpowiednio długich poprzeczek aby uniknąć uszkoU
dzeń obudowy i lamel parownika (Rysunek 2.1 s. 17).
Przestrzegaj przepisów bezpieczeństwa w miejscu montażu.
2 Transport i umiejscowienie
Rysunek 2.1 – Podnoszenie urządzenia
W przypadku przenoszenia za pomocą wózka widłowego lub paletowego, postępuj zgodnie ze wskazówkami
pokazanymi na opakowaniu.
2.3 MIEJSCE MONTAŻU URZĄDZENIA
Miejsce montażu
▶▶
▶▶
Nie instaluj urządzenia wewnątrz budynku!
Urządzenie przeznaczone jest tylko do montażu
zewnętrznego.
▶
▶
▶▶
ie instaluj urządzenia wewnątrz budynku, nawet
N
jeśli pomieszczenie posiada otwory.
żadnym wypadku nie uruchamiaj urządzenia w
W
pomieszczeniu.
▶▶
rządzenie może być zamontowane na ziemi, tarasie lub
U
dachu (jeżeli te są dostosowane do wymiarów i wagi urządzenia).
usi być zamontowane na zewnątrz budynku, w miejscu o
M
naturalnym obiegu powietrza, poza ścieżką kapania wody z
rynien lub innych elementów budynku. Nie wymaga ochrony przed czynnikami pogodowymi.
ie może być żadnych przeszkód/struktur (np. wystające daN
chy, okapy, balkony, gzymsy, drzewa), które mogłyby przeszkadzać strumieniowi powietrza lub spalinom wypływającym z góry urządzenia.
dprowadzenie spalin urządzenia nie może znajdować się
O
w pobliżu otworów budynku i punktów czerpania świeżego powietrza do budynku i musi być zgodne z przepisami
ochrony środowiska.
Wolna przestrzeń wokół GAHP-AR
▶▶
Urządzenie aerotermalne wymaga dużej przestrzeni
wolnej od przeszkód, która umożliwi swobodny przepływ powietrza przez wymiennik lamelowy i jego ujście
w górę ponad urządzenie, w taki sposób aby nie nastąpiła recyrkulacja. Nieprawidłowa wentylacja może wpłynąć negatywnie na efektywność i spowodować uszkodzenie urządzenia. Producent nie będzie brał odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane niewłaściwym
wyborem miejsca instalacji.
Odprowadzenie wody z odszraniania
ie wolno instalować w pobliżu wyprowadzenia spalin koN
minów lub wyprowadzeń gorącego zanieczyszczonego
powietrza. Urządzenie potrzebuje czystego powietrza, aby
pracować poprawnie.
Osadzanie się szronu na ożebrowaniu wymiennika
lamelowego jest zjawiskiem normalnym i prawidłowym jest, że urządzenie wchodzi co jakiś czas w cykl
Dokumentacja techniczna – GAHP-AR
17
2 Transport i umiejscowienie
odszraniania.
▶
by zapobiec przelewaniu się wody z odszraniania i
A
wywołanych tym uszkodzeń zapewnij dobry system
odprowadzenia.
2.4 MINIMALNE ODLEGŁOŚCI
Odległość od materiałów wybuchowych i łatwopalnych
▶▶
Akustyka
▶▶
ależy przewidzieć efekty akustyczne wywoływane przez
N
urządzenie w miejscu zainstalowania biorąc pod uwagę, że
rogi budynku, zamknięte dziedzińce, ograniczone przestrzenie mogą wzmacniać oddziaływania akustyczne ze względu
na zjawisko odbicia.
T rzymaj urządzenie z daleka od materiałów wybuchowych i
łatwopalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Wolna przestrzeń wokół urządzeń
Wymagane są minimalne odległości pokazane na Rysunku
2.2 s. 18 (chyba, że normy wymagają większych odległości), aby bezpiecznie przeprowadzać konserwację i obsługę
urządzenia.
Rysunek 2.2 – Odległości minimalne (wymiary w mm)
Montaż podkładek antywibracyjnych
2.5 SPOSOBY MONTAŻU
Chociaż wibracje urządzenia są minimalne, może wystąpić zjawisko rezonansu w konstrukcji dachu lub tarasu.
▶▶ Użyj podkładek antywibracyjnych.
Parametry konstrukcyjne miejsca montażu
▶▶
▶▶
Umieść urządzenie na wypoziomowanej powierzchni zdolnej utrzymać ciężar urządzenia, wykonanej z odpornego na
ogień materiału.
(1) - instalacja na ziemi
▶▶
Jeśli podłoże nie jest poziome, należy wykonać płaską wypoziomowaną betonową podstawę, która będzie większa od
wymiarów podstawy urządzenia o około 100 - 150 mm po
każdej stronie.
(2) - instalacja na dachu lub tarasie
▶▶
▶▶
18
S truktura budynku musi udźwignąć wagę urządzenia wraz z
podstawą na której jest instalowane.
J eśli to konieczne, należy wykonać podest wokół urządzenia,
aby możliwe było swobodne dojście do niego w celu konserwacji i obsługi.
▶▶
aleca się użycie złączy antywibracyjnych pomiędzy urząZ
dzeniem, a instalacją hydrauliczną i gazową.
3 Hydraulik
3 HYDRAULIK
3.1 OSTRZEŻENIA
▶▶
Jeśli to konieczne, zapewnij pewną nadmiarową objętość
medium grzewczego umożliwiającą właściwe zwymiarowanie instalacji (patrz dokumentacja projektowa).
Ostrzeżenia
Przeczytaj ostrzeżenia z rozdziału III s. 4. Zawierają one ważne informacje na temat przepisów i
bezpieczeństwa.
Zgodność z normami dotyczącymi instalacji
Instalacja musi być zgodna z następującymi przepisami
obowiązującymi w kraju i miejscu gdzie jest wykonana,
w dziedzinie bezpieczeństwa, projektowania, wykonania i konserwacji:
▶
instalacje grzewcze,
▶
instalacje chłodnicze,
▶
instalacje gazowe,
▶
odprowadzenie spalin,
▶
odprowadzenie kondensatu.
3.3 POŁĄCZENIA HYDRAULICZNE
Armatura
Na prawym boku urządzenia, z tyłu na dole panel przyłączy (Rysunek 1.2 s. 8).
▶▶ A (= zasilanie) 1"1/4 F - WYJŚCIE WODY (zasilanie instalacji).
▶▶
Rury, materiały i ich charakterystyka
▶▶
▶
3.2 INSTALACJA HYDRAULICZNA
Przed instalacją, wyczyść ostrożnie wnętrza wszystkich rur i innych komponentów, zarówno hydraulicznych jak i gazowych, aby usunąć z nich wszystkie
zanieczyszczenia.
Niezbędne elementy obiegu pierwotnego
Obieg pierwotny i wtórny
wielu przypadkach wskazane jest podzielenie instalacji
W
hydraulicznej na obieg pierwotny i obieg wtórny, które są
oddzielone od siebie sprzęgłem hydraulicznym, ewentualnie zbiornikiem buforowym, który również zwiększa bezwładność układu.
Przepływ wody
Jednostka GAHP może pracować w trybie stałego przepływu
wody, w trybie ON/OFF.
Instalacja i jej elementy muszą być montowane w sposób spójny
i uporządkowany.
▶▶
Wysoka bezwładność cieplna sprzyja efektywnej pracy urządzenia. Należy unikać bardzo krótkich cykli pracy urządzenia.
lisko urządzenia muszą być zainstalowane następujące
B
komponenty:
Na rurach wodnych, zarówno na powrocie z instalacji jak i na zasilaniu instalacji:
▶▶ 2 ZŁĄCZA ANTYWIBRACYJNE na przyłączach wody,
▶▶
2 MANOMETRY,
▶▶
2 ZAWORY KULOWE.
Na powrocie z instalacji:
▶▶ 1 FILTR OSADÓW,
▶▶
▶▶
Minimalna zawartość wody
1 REGULATOR PRZEPŁYWU,
POMPA OBIEGOWA WODY skierowana w stronę urządze1
nia.
Na zasilaniu instalacji:
▶▶ 1 ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA (3 bar),
▶▶
Rysunek 3.1 – Schemat hydrauliczny
żywaj rur przeznaczonych do instalacji grzewczych/chłodU
niczych, zabezpieczonych przed wpływem czynników atmosferycznych, zaizolowanych przed utratą ciepła z izolacją
paroszczelną zapobiegającą kondensacji.
Czyszczenie rur
Instalacja musi również spełniać zalecenia producenta.
▶▶
B (= powrót) 1"1/4 F - WEJŚCIE WODY (powrót z instalacji).
1 NACZYNIE WZBIORCZE poszczególnych jednostek.
LEGENDA
1Złącze antywibracyjne
2Manometr
3Regulator przepływu
4Filtr wody
5Zawór odcinający
6Pompa wody (obieg pierwotny)
7Zawór bezpieczeństwa (3 bar)
8Naczynie wzbiorcze
9Sprzęgło hydrauliczne / zbiornik buforowy z 4 króćcami
10Pompa wody (obieg wtórny)
Dokumentacja techniczna – GAHP-AR
19
3 Hydraulik
3.4 POMPA OBIEGOWA WODY
3.6 PŁYN NIEZAMARZAJĄCY
Pompa obiegowa (przepływ i sterowanie) musi być dobrana i
zainstalowana w oparciu o straty ciśnienia na układach hydraulicznych/obiegu pierwotnym (ruraż + komponenty + łaczenia +
urządzenie).
Straty ciśnienia w urządzeniu opisuje Tabela 1.1 s. 15 i Dokumentacja Projektowa.
Środki ostrożności w przypadku stosowania glikolu
Producent nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek
uszkodzenia wynikające z użycia nieprawidłowego
glikolu.
▶
Pompa wody o STAŁYM przepływie
Pompa cyrkulacyjna obiegu pierwotnego musi być obowiązkowo sterowana przez płytę elektroniczną urządzenia (S61) (patrz
Paragraf 1.5 s. 12).
▶
3.5 FUNKCJA ANTYZAMROŻENIOWA
▶
Zabezpieczenie antyzamrożeniowe
Urządzenie jest wyposażone w funkcję antyzamrożeniową zapobiegającą zamarzaniu wody podczas sezonu zimowego, czyli w
trybie grzania. Funkcja ta (aktywowana automatycznie) uruchamia pompę wody obiegu pierwotnego (a także gdy jest to konieczne palnik) gdy temperatura zewnętrzna zbliża się do zera.
Stabilność zasilania w energię elektryczną i gaz
Aktywne zabezpieczenie antyzamrożeniowe jest
nieefektywne jeśli nie ma zasilania w gaz lub prąd elektryczny. Dlatego zastosowanie płynu niezamarzającego
i tak musi zostać rozważone w każdym wypadku.
▶
awsze należy sprawdzić u dostawcy glikolu termin
Z
ważności płynu i czy ma on właściwe parametry.
Okresowo należy sprawdzać stan techniczny płynu.
ie używaj płynu niezamarzającego przeznaczoN
nego do użytku w samochodach (bez inhibitorów).
Nie używaj rur i połączeń ocynkowanych (nie są one
przystosowane do glikolu).
likol modyfikuje właściwości fizyczne wody (gęG
stość, lepkość, ciepło właściwe itd.). Dobierz rurociągi, pompy obiegowe i generatory termiczne o odpowiednim rozmiarze.
J eśli instalacja posiada system automatycznego napełniania wody, wymagane jest okresowe sprawdzanie zawartości glikolu.
Rodzaje płynu niezamarzającego
Zalecany jest glikol zawierający inhibitory w celu zapobiegania zjawisku utleniania.
Wpływ glikolu
Tabela 3.1 s. 20 pokazuje efekt zastosowania glikolu w zależności od jego stężenia w %.
Tabela 3.1 – Dane techniczne do napełnienia układu hydraulicznego
% GLIKOLU
Temperatura zamarzania mieszaniny woda-glikol
Procentowa zmiana spadku ciśnienia
Spadek wydajności urządzenia
10
-3°C
---
3.7 JAKOŚĆ WODY W INSTALACJI
Odpowiedzialność
instalatora
użytkownika/obsługującego/
Instalator, obsługujący i użytkownik są zobowiązani do
zapewnienia w instalacji wody o odpowiedniej jakości
(Tabela 3.2 s. 20). Niezastosowanie się do wytycznych
producenta może wpłynąć negatywnie na funkcjonowanie i czas życia urządzenia, a także spowodować
utratę gwarancji.
Tabela 3.2 – Chemiczne i fizyczne parametry wody
CHEMICZNE I FIZYCZNE PARAMETRY WODY W UKŁADACH GRZEWCZYCH/
CHŁODNICZYCH
JEDNOSTKA
DOPUSZCZALNY
PARAMETR
MIARY
ZAKRES
pH
>7 (1)
Chlorki
mg/l
< 125 (2)
°f
< 15
Całkowita twardość (CaCO3)
°d
< 8,4
Żelazo
mg/kg
< 0,5 (3)
Miedź
mg/kg
< 0,1 (3)
Aluminium
mg/l
<1
Indeks Langelier’a
0-0,4
SUBSTANCJE SZKODLIWE
Wolny chlor
mg/l
< 0,2 (3)
20
15
-5°C
6%
0,5%
20
-8°C
8%
1%
25
-12°C
10%
2%
30
-15°C
12%
2,5%
35
-20°C
14%
3%
40
-25°C
16%
4%
CHEMICZNE I FIZYCZNE PARAMETRY WODY W UKŁADACH GRZEWCZYCH/
CHŁODNICZYCH
JEDNOSTKA
DOPUSZCZALNY
PARAMETR
MIARY
ZAKRES
Fluorki
mg/l
<1
Siarczki
BRAK
(1) Z aluminiowymi lub wykonanymi z lekkiego stopu radiatorami, pH
musi być również niższe niż 8 (zgodnie z obowiązującymi przepisami).
(2) Wartość odnosi się do maksymalnej temperatury wody 80 °C.
(3) Zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Parametry wody w instalacji
Wolny chlor lub twardość wody może spowodować uszkodzenie
urządzenia.
Należy stosować się do parametrów fizyko-chemicznych podanych w Tabeli 3.2 s. 20 i przepisów dotyczących uzdatniania
wody dla systemów grzewczych w mieszkaniach i obiektach
przemysłowych.
Uzupełnianie wody
Właściwości fizykochemiczne wody w instalacji mogą zmieniać
się w czasie, w wyniku nieprawidłowego użytkowania lub zbyt
częstego uzupełniania.
▶▶ Upewnij się, że w instalacji nie występują żadne nieszczelności i wycieki.
▶▶
ależy okresowo sprawdzać parametry fizykochemiczne,
N
szczególnie w przypadku automatycznego uzupełniania.
Chemiczna konserwacja i czyszczenie
3 Hydraulik
Uzdatnianie wody lub czyszczenie instalacji przeprowadzone w sposób niedbały może spowodować zagrożenie dla urządzenia, instalacji, środowiska i zdrowia.
▶
▶
▶
▶
Skontaktuj się ze specjalistycznymi firmami lub specjalistami w zakresie uzdatniania wody lub czyszczenia instalacji.
Sprawdź zgodność metod lub środków czyszczących z warunkami pracy.
Nie używaj środków agresywnych dla stali nierdzewnej i miedzi.
Nie pozostawiaj odpadów po czyszczeniu.
4. P
owtarzaj czynności 1, 2 i 3 dopóki ciśnienie nie ustabilizuje się przynajmniej na poziomie 1,5 bar.
3.9 ZASILENIE W GAZ
Przyłącze gazu
▶▶
3/4" F
Na prawym boku urządzenia, z tyłu na dole panel przyłączy (Rysunek 1.2 s. 8).
▶▶ Zainstaluj złącze antywibracyjne pomiędzy urządzeniem, a
rurą gazową.
Obowiązkowy zawór odcinający
3.8 NAPEŁNIANIE UKŁADU
HYDRAULICZNEGO
▶▶
▶▶
Procedura napełniania instalacji hydraulicznej
Po wykonaniu wszystkich połączeń hydraulicznych,
elektrycznych i gazowych:
1. N
apełnij układ hydrauliczny (przynajmniej do poziomu 1,5 bar) i odpowietrz go.
2. U
ruchom cyrkulację wody (przy wyłączonym
urządzeniu).
3. Sprawdź i wyczyść filtr na powrocie wody do
urządzenia.
apewnij zawór odcinający gazowy (ręczny) na linii zasilania
Z
gazem, aby odłączyć urządzenie w razie konieczności.
Wykonaj połączenia zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Rozmiar rur gazowych
Rury gazowe nie mogą powodować nadmiernej straty ciśnienia,
a tym samym dostarczać do urządzenia gazu o niewystarczającym ciśnieniu.
Ciśnienie gazu zasilającego
Ciśnienie gazu zasilającego urządzenie, zarówno statyczne jak i
dynamiczne, musi być zgodne z wartościami z Tabeli 3.3 s. 21,
z tolerancją ± 15%.
Tabela 3.3 – Ciśnienie w sieci gazowej
GAHP-AR
Kategorie
II2H3B/P
II2H3P
II2ELL3B/P
II2Esi3P
II2E3P
II2L3B/P
II2E3B/P
II2E/P
I3P
I3B/P
I3B
I2E(S); I3P
Kraje przeznaczenia
BG, CZ, DK, EE, FI, GR, LT, LV, NO, IT, RO, SE, SK, SI, TR
AT, CH, CZ
HU
BG, EE, ES, GB, IE, LT, LV, PT, SK, SI
DE
FR
LU
NL
PL
IS
CY, MT
MT
BE
20
50
25
50
36
25
G31 [mbar]
30
50
30
37
50
37
50
50
36
36
30
30
50
3.10 ODPROWADZENIE SPALIN
Zgodność z normami
Urządzenie jest przystosowane do podłączenia następujących układów odprowadzenia spalin przedstawionych w Tabeli 1.1 s. 15.
ionowe rury gazowe powinny być wyposażone w syfon
P
oraz drenaż odprowadzający kondensat powstający wewnątrz rur.
Przyłącze układu odprowadzenia spalin
Jeśli to konieczne zaizoluj rury.
▶▶
Reduktory ciśnienia LPG
W przypadku zasilania urządzenia gazem LPG należy zainstalować następujące komponenty:
▶▶ reduktor ciśnienia pierwszego stopnia, blisko zbiornika LPG;
▶▶
20
25
30
30
Rury pionowe i kondensat
▶▶
Ciśnienie zasilania gazem
G25 [mbar]
G30 [mbar]
30
50
30
20
20
Ciśnienie gazu niezgodne z zaleceniem producenta
(Tabela 3.3 s. 21) może uszkodzić urządzenie i być
niebezpieczne.
▶▶
G20 [mbar]
20
20
25
20
20
20
20
reduktor ciśnienia drugiego stopnia, blisko urządzenia.
Ø 80 mm (z uszczelką),
po lewej stronie, na górze, panel przyłączy (Element G Rysunek
3.2 s. 22).
Zestaw odprowadzania spalin
Urządzenie jest dostarczone z zestawem odprowadzenia spalin,
które muszą być zainstalowane przez instalatora, w tym (rysunek
3.2 s. 22):
Dokumentacja techniczna – GAHP-AR
21
3 Hydraulik
▶▶
1 Ø 80 rura kominowa długości 750 mm (C),
▶▶
1 trójnik (E),
▶▶
1 odskraplacz (F),
▶▶
1 daszek kominowy (A),
▶▶
▶▶
▶▶
zacisk do przyłączenia komina do lewego panelu obudowy
1
urządzenia (B),
4 zaciski (D),
wąż silikonowy do odprowadzenia kondensatu i przyłącze
1
węża do komina (G).
Rysunek 3.2 – Elementy układu odprowadzającego spaliny
Osłona fabryczna wylotu spalin zapobiega dostawaniu
się wody oraz zanieczyszczeń do wnętrza urządzenia
przed zamontowaniem przewodu spalinowego. Zaleca
się zdjęcie osłony dopiero wtedy, gdy zestaw kominowy
został w pełni przygotowany.
Ewentualna instalacja kominowa
Jeśli to konieczne, urządzenie może być podłączone do instalacji
kominowej.
▶▶ Aby poprawnie zwymiarować instalację kominową odnieś
się do Tabeli 1.1 s. 15 i Dokumentacji Projektowej.
▶▶
▶▶
Instalacja kominowa musi być zaprojektowana, zwymiarowana, przetestowana i skonstruowana przez wykwalifikowaną firmę z materiałów i komponentów zgodnych z przepisami.
awsze umieść gniazdo do analizy spalin w łatwo dostępnej
Z
pozycji.
Aby uniknąć powstawania korozji, przenieś neutralizator do podstawy komina.
3.11 ODPROWADZENIE KONDENSATU
Jednostka GAHP-AR jest urządzeniem kondensacyjnym i wytwarza skropliny (kondensat) ze spalin.
Normy dotyczące spalin i zakwaszenia kondensatu
Kondensat spalin zawiera agresywne substancje kwaśne. Należy postępować zgodnie z obowiązującymi
przepisami w celu odprowadzenia i unieszkodliwienia
kondensatu.
▶
W razie konieczności zamontuj neutralizator kwasowości o odpowiedniej pojemności.
Nie używaj rynien do odprowadzania kondensatu
LEGENDA
ADaszek kominowy
BZacisk mocujący komin
CRura kominowa L=750mm
DZacisk
E Trójnik
FOdskraplacz
GPrzyłącze węża i wąż silikonowy
Montaż układu odprowadzania spalin
Rysunek 3.2 s. 22 pokazujący sposób użycia zacisków
(D):
1. Z
dejmij przednią pokrywę urządzenia.
2. Usuń fabryczną osłonę ochraniającą wylot spalin.
3. Umieść zacisk z rozpórką (B) w odpowiednim otworze w lewym panelu obudowy urządzenia.
4. Przymocuj odskraplacz (F) do trójnika (E).
5. Przymocuj trójnik (E) do wylotu spalin z urządzenia (Ø 80
mm).
6. Przymocuj rurę kominową (C) (L=750 mm) do trójnika (E).
7. Zamocuj rurę kominową (C) w zacisku z rozpórką (B).
8. Przymocuj daszek kominowy (A) na rurę kominową (C).
9. Zamontuj mocowanie węża silikonowego i wąż silikonowy
do mocowania (G).
10. Zamontuj z powrotem przednią pokrywę obudowy
urządzenia.
22
Nie odprowadzaj kondensatu do rynien z uwagi na ryzyko korozji materiału i tworzenia się lodu.
Przyłącze odprowadzenia kondensatu
Przyłącze do kolektora kondensatu jest zlokalizowane w podstawie komina (Rysunek 3.2 s. 22).
Kolektor odprowadzający kondensat
Wykonanie odpływu kondensatu:
▶▶ Kolektor musi być tak zwymiarowany, aby był w stanie odprowadzić maksymalną ilość kondensatu jaką może wytworzyć urządzenie.
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
żyj plastikowych materiałów odpornych na kwasowość
U
rzędu 3 - 5 pH.
apewnij min. 1% spadku (1cm na każdy metr). W przeciwZ
nym razie konieczna będzie pompa wspomagająca.
Zabezpiecz odpływ przed zamarzaniem.
Jeśli to możliwe rozcieńczaj kondensat ściekami domowymi
(np. wodą z kąpieli, pralki, zmywarki itd.).
3.12 ODPROWADZENIE WODY Z
ODSZRANIANIA
Odszranianie
4 Elektryk
Zimą na lamelach parownika może powstawać szron.
Urządzenie wchodzi wtedy w cykl odszraniania.
System zbierania i odprowadzenia
▶▶
ależy zapewnić naczynie zbierające lub próg ograniczająN
cy, a także system odprowadzenia wody z odszraniania. Zapobiegnie to zalewaniu elementów wokół urządzenia, tworzeniu się lodu i uszkodzeniom.
4 ELEKTRYK
4.1 OSTRZEŻENIA
wyłączaniem pompy cyrkulacyjnej bez sygnału sterującego z urządzenia.
Ostrzeżenia
Przeczytaj ostrzeżenia z rozdziału III s. 4. Zawierają one ważne informacje na temat przepisów i
bezpieczeństwa.
4.2 INSTALACJA ELEKTRYCZNA
Połączenia elektryczne muszą zapewnić:
▶▶ (a) zasilanie urządzenia (Paragraf 4.3 s. 24);
▶▶
Zgodność z normami dotyczącymi instalacji
(b) system sterowania (Paragraf 1.5 s. 12).
Instalacja elektryczna musi być zgodna z aktualnymi
przepisami obowiązującymi w danym kraju/miejscu w
zakresie bezpieczeństwa, projektowania, wykonania i
konserwacji instalacji elektrycznych.
wykonanie połączeń
Instalacja musi również spełniać zalecenia producenta.
2. U
suń przedni panel obudowy urządzenia oraz obudowę Panelu Elektrycznego.
Elementy pod napięciem
3. P
oprowadź przewody zasilające przez odpowiednie
otwory w Panelu Przyłączy z boku urządzenia.
▶
o umieszczeniu urządzenia w końcowej pozycji,
P
a przed wykonaniem połączeń elektrycznych należy upewnić się, że elementy elektryczne nie są pod
napięciem.
▶
1. U
pewnij się, że Panel Elektryczny urządzenia nie jest
pod napięciem.
4. P
oprowadź przewody przez odpowiednie dławiki w
Panelu Elektrycznym.
5. Zidentyfikuj właściwe zaciski.
6. Wykonaj połączenia.
7. Z
amknij Panel Elektryczny i przykręć z powrotem
przedni panel obudowy urządzenia.
Uziemienie
▶
Wszystkie połączenia elektryczne muszą być wykonane
w Panelu Elektrycznym urządzenia (Rysunek 4.1 s. 24):
o umieszczeniu urządzenia w końcowej pozycji,
P
a przed wykonaniem połączeń elektrycznych należy upewnić się, że elementy elektryczne nie są pod
napięciem.
abronione jest używanie rur gazowych jako
Z
uziemienia.
Izolacja przewodów
Przewody zasilające powinny być fizycznie odizolowane
od przewodów sygnałowych.
Nie stosować głównego wyłącznika zasilania, aby
włączać/wyłączać urządzenie
▶
▶
igdy nie należy używać głównego wyłącznika zasiN
lania (GS) aby włączać/wyłączać urządzenie, gdyż w
dłuższej perspektywie może zostać ono uszkodzone
(tylko sporadyczne spadki napięcia są tolerowane).
Do włączania i wyłączania urządzenia używaj wyłącznie odpowiedniego akcesorium sterującego
(DDC lub generator sygnału sterującego).
Sterowanie pompą obiegową wody
Pompa cyrkulacyjna obiegu pierwotnego musi być
obowiązkowo sterowana płytą elektroniczną urządzenia (S61). Niedopuszczalne jest sterowanie włączaniem i
Dokumentacja techniczna – GAHP-AR
23
4 Elektryk
Rysunek 4.1 – Panel Elektryczny GAHP-AR







LEGENDA
Adławik przewodu CAN-BUS
Bdławik przewodu sygnałowego 0 - 10 V
pompy Wilo Stratos Para
Cpłyty elektroniczne S61+Mod10+W10
Dlistwa zacisków
Etransformator 230/23 V AC
Fautomatyka palnikowa
Gdławik przewodów zasilania i sterowania
pompy obiegowej
Hdławik przewodu zasilania GAHP
Złącza:
kostka elektryczna TER
L-(PE)-Nfaza/uziemienie/neutralny zasilanie
GAHP
listwa zacisków MA
N-(PE)-Lneutralny/uziemienie/faza zasilanie
pompy obiegowej
3-4zaciski przewodu zasilania pompy
obiegowej




4.3 ZASILANIE ELEKTRYCZNE
Rysunek 4.2 – Schemat elektryczny
Przewód zasilający
Instalator powinien zapewnić przewód jednofazowy, izolowany
(230 V 1-N 50 Hz):
▶▶ jeden trzyżyłowy przewód typu 3x1,5mm;
▶▶
j eden dwupozycyjny przełącznik z dwoma bezpiecznikami 5A typu T (GS) lub jeden 10A magnetotermiczny rozłącznik.
LEGENDA
TERkostka
elektryczna
Lfaza
Nneutralny
Komponenty
NIEDOSTARCZONE:
GSgłówny
włącznik
zasilania
Przełączniki muszą zapewnić również możliwość odłączenia z minimalnym otwarciem styku 4 mm.
Sposób podłączania zasilania
Sposób podłączenia trójżyłowego przewodu zasilającego (Rysunek 4.2 s. 24):
1. U
zyskaj dostęp do Panelu Elektrycznego zgodnie z
Procedurą 4.2 s. 23.
2. P
odłącz trzy główne żyły do kostki elektrycznej (TER)
w Panelu Elektrycznym urządzenia.
3. P
ozostaw żyłę uziemienia dłuższą niż żyły pod napięciem, aby w razie przypadkowego szarpnięcia przewodu uziemienie zostało zerwane jako ostatnie.
Przykład podłączenia urządzenia do sieci elektrycznej 230V 1N - 50Hz
4.4 STEROWANIE I REGULACJA
Systemy sterowania, opcje (1) lub (2)
Dwa
24
odrębne
systemy
sterowania
są
dostępne.
4 Elektryk
Każdy ma swoje specyficzne cechy, elementy i schematy (Rysunki 4.4 s. 26, 4.5 s. 26):
▶▶ System (1), z Panelem DDC (z podłączeniem CAN-BUS).
▶▶
System (2), z generatorem sygnału sterującego.
Sieć komunikacyjna CAN-BUS
Sieć komunikacji CAN-BUS umożliwia połączenie i zdalną
kontrolę (za pomocą przewodu o tej samej nazwie) jednego
lub więcej urządzeń Robur przez Panel DDC lub CCI/CCP.
W sieci takiej tworzona jest pewna liczba węzłów szeregowych, wśród których wyróżniamy:
▶▶ węzły pośrednie, w dowolnej ilości;
▶▶
ęzły końcowe, zawsze i tylko dwa (początkowy i końw
cowy);
Każdy składnik systemu Robur: urządzenie (GAHP, GA, AY,
itd.) lub urządzenie sterujące (DDC, RB100, RB200, CCI, itd.),
stanowi węzeł, który jest połączony z dwoma innymi węzłami (węzeł pośredni) lub z jednym (węzeł końcowy) poprzez
przewód CAN-BUS, tworząc otwartą liniową sieć komunikacyjną (nie gwiazda ani pętla).
Przewód sygnałowy CAN-BUS
Panel DDC jest połączony z urządzeniem za pomocą przewodu CAN-BUS, posiadającego ekran, zgodnego z Tabelą
4.1 s. 25 (dopuszczalne typy i maksymalne odległości).
Tabela 4.1 – Typy przewodów CAN BUS
NAZWA PRZEWODU
Robur
ROBUR NETBUS
Honeywell SDS 1620
BELDEN 3086A
TURCK typ 530
DeviceNet Mid Cable
TURCK typ 5711
Honeywell SDS 2022
TURCK typ 531
MAKSYMALNA
DŁUGOŚĆ
SYGNAŁ / KOLOR
H = CZARNY
L = BIAŁY
GND = BRĄZOWY
450 m
H = CZARNY
L = BIAŁY
GND = BRĄZOWY
450 m
H = NIEBIESKI
L = BIAŁY
GND = CZARNY
450 m
H = CZARNY
L = BIAŁY
GND = BRĄZOWY
200 m
Uwagi
Kod zamówienia OCVO008
W każdym przypadku czwarta żyła jest nieużywana
Przy długościach ≤200 m i maksymalnie 4 węzłach (np. 1 DDC
+ 3 GAHP), wystarczy użyć podstawowego ekranowanego przewodu 3x0.75 mm.
Rysunek 4.3 – Schemat elektryczny
Podłączanie przewodu CAN-BUS do urządzenia
Aby podłączyć przewód CAN-BUS do płyty elektronicznej S61 (Paragraf 1.5 s. 12), umieszczonej w Panelu Elektrycznym urządzenia, Rysunek 4.3 s. 25 i
4.4 s. 26 Elementy A i B:
1. U
zyskaj dostęp do Panelu Elektrycznego urządzenia
zgodnie z Procedurą 4.2 s. 23.
2. P
odłącz przewód CAN-BUS do terminalu GND + L i H
(ekran + dwie żyły sygnałowe).
3. U
staw zworkę J10 na pozycji ZAMKNIĘTEJ jeśli węzeł
jest końcowy (jeden przewód CAN-BUS jest podłączony do kostki), lub pozycji OTWARTEJ jeśli węzeł
jest pośredni (dwa przewody CAN-BUS są podłączone do kostki).
4. P
odłącz DDC do przewodu CAN-BUS zgodnie z instrukcjami zawartymi w następujących paragrafach
i instrukcji DDC.
LEGENDA
SCHPłyta S61
GNDMasa
LSygnał danych LOW
HSygnał danych HIGH
J1Zworka CAN-BUS na płycie S61
A"Węzeł końcowy" (3 żyły, zworka J1 "zwarta")
B"Węzeł pośredni" (6 żył, zworka J1 "rozwarta")
P8Złącze CAN-BUS
Podłączenie przewodu CAN-BUS do płyty S61: przypadek A "węzeł
końcowy", przypadek B "węzeł pośredni".
Konfiguracja GAHP (S61) + DDC
(System (1) patrz także Paragraf 1.6 s. 14)
Dokumentacja techniczna – GAHP-AR
25
4 Elektryk
Rysunek 4.4 – Podłączenie przewodu CAN-BUS do układów z pojedynczym urządzeniem
LEGENDA
DDCCyfrowy Panel Sterujący DDC
SCHPłyta S61
J1Zworka CAN-BUS na płycie S61
J21Zworka CAN-BUS na DDC
APodłączenie węzłów końcowych - (3 żyły, J1 i J21 = "zwarte")
H,L,GNDŻyły przewodu komunikacyjnego (patrz tabela przewodów)
Generator sygnału sterującego
(System (2) patrz także Paragraf 1.6 s. 14)
Przeczytaj powyższy paragraf w celu określenia:
▶▶ generator sygnału sterującego (np. termostat, zegar, przycisk, itd.) wyposażony w beznapięciowy styk NO.
▶▶
a kcesorium przełączające urządzenie pomiędzy trybami
grzania/chłodzenia (zima/lato, złącze W i Y na płycie S61).
Sposób podłączania generatora sygnału sterującego
Rysunek 4.5
Przykład podłączenia włącznika urządzenia i przełącznika trybu pracy do kontrolera
26
Generator sygnału sterującego podłącza się do płyty
S61 znajdującej się w Panelu Elektrycznym umieszczonym wewnątrz urządzenia:
1. U
zyskaj dostęp do Panelu Elektrycznego zgodnie z
Procedurą 4.2 s. 23.
2. P
odłącz beznapięciowy styk generatora sygnału
sterującego wraz z przełącznikiem trybu zima/lato
poprzez trzy żyły do złączy R, W i Y(odpowiednio:
wspólne 24 V AC, sygnał grzania i sygnał chłodzenia)
na płycie elektronicznej S61 (Rysunek 4.5 s. 26element SC).
LEGENDA
SCHKontroler S61
CSWłącznik urządzenia
(włącznik on/off, termostat, włącznik
czasowy, lub inne akcesorium)
W/YPrzełącznik trybu pracy grzanie(zima)/
chłodzenie(lato)
RWspólny zacisk zasilania 24V AC
WZacisk włączania - tryb grzania
YZacisk włączenia - tryb chłodzenia
5 Procedura Pierwszego Uruchomienia
4.5 POMPA OBIEGOWA WODY
Podłączenie pompy wody o STAŁYM przepływie
Pompa obiegowa o STAŁYM przepływie
Musi być obowiązkowo sterowana z płyty elektronicznej S61.
Schemat na Rysunku 4.6 s. 27 odnosi się do pomp < 700 W. Dla
pomp > 700 W wymagany jest przekaźnik sterujący i ustawienie
zworki J10 w pozycji OTWARTEJ.
Uzyskaj dostęp do Panelu Elektrycznego urządzenia
zgodnie z Procedurą 4.2 s. 23.
1. P
odłącz płytę S61 do zacisków 3-4 w listwie zacisków
(MA).
2. Ustaw zworkę J10 w pozycji ZAMKNIĘTEJ.
Rysunek 4.6 – Schemat podłączenia elektrycznego
LEGENDA
SCHPłyta S61
J10Zworka pompy wody
N.O. CONTACTZłącze pompy wody
MAListwa zacisków
LFaza
NNeutralny
Komponenty NIEDOSTARCZONE:
PMPompa wody <700W
Przykład połączenia urządzenia z pompą 230 Vac o mocy mniejszej niż 700W, sterowanej przez urządzenie.
5 PROCEDURA PIERWSZEGO URUCHOMIENIA
Pierwsze uruchomienie wiąże się ze sprawdzeniem/regulacją parametrów spalania. Może ono być wykonane
wyłącznie przez ASR Robur. ZARÓWNO UŻYTKOWNIK
JAK I INSTALATOR nie są uprawnieni do przeprowadzania pierwszego uruchomienia, pod groźbą anulowania
gwarancji.
dla
Procedury
Pierwszego
Po wykonaniu instalacji, przed skontaktowaniem się z ASR, instalator jest zobowiązany sprawdzić:
▶▶ czy instalacja hydrauliczna, elektryczna i gazowa jest odpowiednio zwymiarowana i wyposażona w konieczną armaturę, zabezpieczenia i urządzenia sterujące zgodnie z wymaganiami wynikającymi z obowiązujących przepisów;
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
5.1 WSTĘPNA WERYFIKACJA
Wstępna
weryfikacja
Uruchomienia
▶▶
szczelność instalacji hydraulicznej i gazowej,
▶▶
typ gazu do którego urządzenie jest przystosowane (gaz
ziemny lub LPG),
c zy ciśnienie gazu jest zgodne z wartościami podanymi w
Tabeli 3.3 s. 21, z maksymalną tolerancją ±15%;
c zy zasilanie urządzenia jest zgodne z danymi zapisanymi na
tabliczce znamionowej urządzenia,
c zy urządzenie zamontowane jest poprawnie, zgodnie z instrukcją producenta;
c zy instalacja jest wykonana w profesjonalny sposób, zgodnie z przepisami krajowymi i lokalnymi.
Nieprawidłowe lub niebezpieczne sytuacje na instalacji
Jeżeli stan instalacji będzie nieprawidłowy lub niebezpieczny,
ASR nie przeprowadzi Procedury Pierwszego Uruchomienia i
urządzenie nie zostanie uruchomione.
Procedura nie zostanie przeprowadzona w szczególności w następujących przypadkach:
▶▶ urządzenie jest zainstalowane w pomieszczeniu,
▶▶
nie zostały zachowane minimalne odstępy,
Dokumentacja techniczna – GAHP-AR
27
6 Użytkowanie
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
ie została zachowana wystarczająca odległość od materian
łów wybuchowych lub łatwopalnych,
z achodzą warunki, w których nie można uzyskać bezpiecznego dostępu do urządzenia w celu konserwacji;
rządzenie jest włączane i wyłączane za pomocą głównego
u
włącznika zasilania, a nie za pomocą urządzenia sterującego
(DDC lub zewnętrzny sygnał sterujący);
owstały defekty i uszkodzenia urządzenia w trakcie transp
portu,
▶▶
czuć zapach gazu,
▶▶
ciśnienie gazu zasilającego jest nieodpowiednie,
▶▶
▶▶
układ odprowadzania spalin jest nieodpowiedni,
ystępują inne sytuacje, które mogą powodować nieprawiw
dłową pracę urządzenia lub są potencjalnie niebezpieczne.
Nieprawidłowa instalacja i działania naprawcze
Jeżeli ASR stwierdzi jakiekolwiek nieprawidłowości, użytkownik/
instalator jest zobowiązany do wykonania działań naprawczych
wymaganych przez ASR.
Po wykonaniu działań naprawczych (przez instalatora) ASR ponownie stwierdza czy są spełnione warunki bezpieczeństwa i
poprawnej instalacji. Jeżeli są spełnione, Procedura Pierwszego
Uruchomienia może zostać wykonana.
6 UŻYTKOWANIE
Ten rozdział jest przeznaczony dla użytkownika końcowego.
6.1 OSTRZEŻENIA
Ostrzeżenia
Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia przeczytaj
uważnie ostrzeżenia zawarte w Rozdziale III s. 4. Zawierają one ważne informacje na temat bezpieczeństwa
i przepisów mających zastosowanie dla urządzenia.
Jak włączać/wyłączać urządzenie
Urządzenie pracuje w trybie on/off, w trybie grzewczym lub
chłodniczym produkując wodę grzewczą lub lodową odpowiednio do zapotrzebowania instalacji. Pomiędzy trybem grzewczym
i chłodniczym może być przełączane sezonowo - zima/lato.
▶▶ (1) Jeśli urządzenie jest sterowane za pomocą DDC, odnieś
się do odpowiedniej dokumentacji.
▶▶
Procedura Pierwszego Uruchomienia przeprowadzana przez ASR
Procedura Pierwszego Uruchomienia może być wykonana wyłącznie przez Robur ASR (Rozdział 5 s. 27).
Nigdy nie odłączaj zasilania urządzenia jeśli jest ono
w trybie pracy.
Po włączeniu urządzenia przez użytkownika, w normalnych warunkach pracy, urządzenie przełącza się pomiędzy trybami pracy i spoczynku automatycznie w zależności od zapotrzebowania
na ciepło/chłód, produkując wodę grzewczą lub lodową odpowiednio do zaprogramowanej temperatury.
NIGDY nie wyłączaj zasilania urządzenia gdy jest ono
w trybie pracy (z wyjątkiem sytuacji niebezpiecznych,
Rozdział III s. 4), gdyż może to uszkodzić urządzenie
i system sterowania.
6.2 WŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE URZĄDZENIA
Włączanie/wyłączanie urządzenia
Urządzenie może być włączane/wyłączane tylko przy
pomocy właściwego akcesorium sterującego (DDC lub
generator sygnału sterującego).
Nie stosować wyłącznika zasilania, aby włączać/wyłączać urządzenie
Nie stosuj głównego włącznika zasilania aby włączać/
wyłączać urządzenie. Może to prowadzić do uszkodzenia urządzenia lub instalacji hydraulicznej.
Gdy do urządzenia dochodzi zewnętrzny sygnał "ON",
niekoniecznie oznacza to, że urządzenie uruchomi się
natychmiast. Włączy się ono tylko wtedy gdy pojawi się
zapotrzebowanie na ciepło/chłód.
6.3 WSKAZANIA NA WYŚWIETLACZU
Czterocyfrowy wyświetlacz
Płyta S61 (Paragraf 1.5 s. 12, Rysunek 1.7 s. 13) jest wyposażona w 4 cyfrowy wyświetlacz, widoczny przez wziernik w przedniej pokrywie urządzenia.
▶▶ Gdy zasilanie urządzenia zostanie włączone, wszystkie diody
zapalają się na 3 sekundy, a następnie wyświetlana jest nazwa płyty S61.
▶▶
Przed włączeniem urządzenia sprawdź, czy:
▶
▶
28
o kolejnych 15 sekundach urządzenie jest gotowe do dziaP
łania.
Wskazania podczas pracy
▶▶
Czynności wymagane przed włączeniem
(2) Jeśli urządzenie jest sterowane przez generator sygnału
sterującego (np. termostat, zegar, przycisk, itp. z beznapięciowym stykiem NO) urządzenie jest włączane/wyłączane
poprzez pozycję ON/OFF zewnętrznego akcesorium sterującego z sezonowym przełączaniem pomiędzy grzaniem i
chłodzeniem (złącza R = wspólne, W = zima, Y = lato; złącza
na płycie S61, patrz paragraf 4.4 s. 24).
odczas pracy wyświetlacz pokazuje naprzemiennie trzy
P
temperatury medium grzewczego: na wyjściu z urządzenia,
na wejściu i różnicę między nimi.
zawór gazowy jest otwarty,
Wskazania w przypadku błędu
rządzenie ma włączone zasilane elektrycznie (główu
ny włącznik zasilania (GS) jest w pozycji ON),
W przypadku błędu urządzenia wyświetlacz miga pokazując kod
eksploatacyjny (pierwsza litera na wyświetlaczu oznacza "E" =
błąd lub "u" = ostrzeżenie).
▶▶ Jeśli jest to tylko tymczasowe ostrzeżenie, urządzenie może
kontynuować pracę.
▶
DDC ma włączone zasilanie,
▶
obieg hydrauliczny jest poprawnie wykonany.
▶▶
6 Użytkowanie
J eśli jest to trwały błąd lub ostrzeżenie urządzenie zatrzymuje pracę.
(Tabela 8.1 s. 33).
6.4 ELEKTRONICZNE STEROWANIE
URZĄDZENIA - MENU I PARAMETRY PŁYTY S61
Oprogramowanie producenta
Instrukcja użytkowania płyty S61 odnosi się do oprogramowania firmowego wersja 3.028.
Płyta elektroniczna urządzenia (S61+Mod10)
Rysunek 6.1
LEGENDA
Płyta S61
(w każdym urządzeniu)
Płyta elektroniczna S61
Dokumentacja techniczna – GAHP-AR
29
6 Użytkowanie
Rysunek 6.2
LEGENDA
Kontroler AR11
(tylko w urządzeniach GAHP-AR)
Kontroler AR11
Wyświetlacz
Czterocyfrowy wyświetlacz na płycie S61 (Element A Rysunek
6.1 s. 29) jest następujący:
▶▶ pierwsza cyfra z lewej, (zielona) oznacza numer menu
(np. "0.", "1.", "2.", ... "8.");
▶▶
ozostałe trzy cyfry (po prawej, czerwone) wskazują kod
p
lub wartość parametru znajdującego się pod danym menu
(np. "__6" "_20", "161").
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
(np. menu+parametr "1.__6", "2._20", "3.161").
Pokrętło sterujące
Jedna z poniższych czynności może być wykonana za pomocą
pokrętła płyty S61 (Element B na Rysunku 6.1 s. 29):
▶▶ Wejdź w listę menu (wciskając pokrętło po raz pierwszy).
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
rzewiń listę menu, lub listę parametrów danego menu (poP
przez obracanie pokrętłem).
Wybierz menu lub parametr (poprzez wciśnięcie).
odyfikuj i potwierdzaj ustawienie parametru (obracanie i
M
wciskanie).
Wykonaj komendę (poprzez wciśnięcie).
yjdź z menu na wyższy poziom poprzez wybór litery "E",
W
która znajduje się na końcu listy parametrów.
Litera "E" znajduje się na końcu listy parametrów lub listy menu.
Wciśnięcie pokrętła przy wyświetlonej literze "E" oznacza "wyjście" do wyższego poziomu.
enu "0" służy tylko do wyświetlania, danych funkcjonalM
nych mierzonych w czasie rzeczywistym.
enu "1" służy tylko do wyświetlania aktualnych wartości
M
parametrów urządzenia.
enu "2" służy do resetowania automatyki palnikowej i reseM
towania błędów urządzenia (Paragraf 6.6 s. 31).
enu "3" służy do ustawiania niektórych parametrów inM
stalacji (np. wartość zadana temperatury wody); wartości są
ustawiane przez ASR podczas Pierwszego Uruchomienia.
Dostęp do powyższych menu nie jest chroniony hasłem.
Menu przeznaczone dla instalatora lub ASR (niedostępne dla
użytkownika)
▶▶ Menu "4", "5" i "6" są chronione hasłem. Są to menu przeznaczone wyłącznie dla wykwalifikowanego personelu (instalatora lub ASR). Więcej informacji znajdziesz w Książce
Serwisowej.
▶▶
▶▶
enu "7" służy do wyświetlania danych i przeznaczone jest
M
tylko dla producenta.
enu "8" jest puste. Można w nie wejść ale nie spełnia żadM
nej funkcji.
Rurka przedłużająca do pokrętła
▶
Menu i prarametry
Menu mogą służyć albo do wyświetlania (dane funkcjonalne lub
parametry), wyświetlania z możliwością ustawienia (parametry)
lub wykonywania komend (reset).
Menu dla użytkownika (ale także dla instalatora i ASR):
30
▶
by wejść do menu i parametrów płyty S61, użyj
A
specjalnej przedłużki załączonej do urządzenia.
Przedłużka umożliwia operowanie pokrętłem przez
otwór w obudowie Panelu Elektrycznego bez
niebezpieczeństwa dotykania elementów pod
napięciem.
achowaj rurkę
Z
przyszłości.
przedłużającą
do
użytku
w
6 Użytkowanie
Jak wybierać menu i parametry
Jak zwiększyć/zmniejszyć nastawę temperatury wody
Zanim rozpoczniesz:
Nastawa temperatury wody określa temperaturę zasilania instalacji (wyjście wody z urządzenia), lub powrotu z instalacji (wejście wody do urządzenia). Wartość nastawy jest wstępnie ustawiana przez ASR podczas Pierwszego Uruchomienia.
(1) Włącz zasilanie.
(2) Wyświetlacz płyty S61 pokazuje naprzemiennie
zmierzone wartości temperatur (gdy urządzenie jest w
trybie normalnej pracy), lub migający kod błędu (jeśli
urządzenie weszło w błąd).
Jeśli urządzenie nie jest podłączone do Panelu DDC,
zmianę nastawy temperatury wody wykonuje się na
płycie S61 w sposób opisany poniżej:
Aby uzyskać dostęp do menu i parametrów płyty S61,
postępuj według poniższych instrukcji (patrz także Rysunek 6.1 s. 29):
1. W
ejdź do menu 3, parametr 161 lub 075 (=nastawa
temperatury wody grzewczej lub lodowej) poprzez
obracanie i wciśnięcie pokrętła; "3.161" musi pojawić
się na wyświetlaczu w trybie grzania lub "3.075" w
trybie chłodzenia (procedura Paragraf 6.4 s. 29).
1. U
suń przednią pokrywę urządzenia poprzez wykręcenie śrub mocujących.
2. W
yjmij zatyczkę z otworu w panelu elektrycznym,
aby dostać się do pokrętła płyty S61.
2. W
yświetl wartość parametru poprzez naciśnięcie pokrętła; ostatnio ustawiona wartość zostanie wyświetlona (od 3 do 60 °C); aby pozostawić wartość niezmienioną, wciśnij pokrętło; jeśli chcesz ją zmienić
przejdź do punktu 3.
3. O
peruj pokrętłem za pomocą rurki przedłużającej
poprzez otwór w panelu.
4. N
aciśnij pokrętło raz aby wejść do listy menu: numer
pierwszego menu zostaje wyświetlony - "0" (= menu
0).
3. O
bracaj pokrętłem aby zmodyfikować wartość,
zwiększyć lub zmniejszyć ją, a następnie naciśnij pokrętło aby zatwierdzić wybraną wartość.
5. O
bracaj pokrętłem zgodnie z ruchem wskazówek
zegara aby przewijać listę do przodu i wyświetlać numery poszczególnych menu, uporządkowanych od
"1" do "8". Na końcu listy wyświetlona zostaje litera
"E" (=exit), która oznacza wyjście na poziom wyżej.
4. W
yjdź z menu 3 i z listy menu poprzez wybieranie
i zatwierdzanie litery "E" dwukrotnie. Wyświetlacz
wróci do początkowego ekranu, będzie pokazywał
dane o temperaturach.
6. W
ybierz menu, w które cię interesuje (np. "2.___" widoczne na wyświetlaczu oznacza menu 2) i wciśnij
pokrętło aby w nie wejść; wyświetli się kod pierwszego parametru (np. "2._20" widoczne na wyświetlaczu
oznacza parametr 20 w menu 2).
7. O
bracaj pokrętło zgodnie z ruchem wskazówek zegara aby przewijać listę parametrów w przód; kody
parametrów będą wyświetlane w kolejności (np.
"2._20", "2._21", ... "2._25" = parametry 20, 21, ... 25
w menu 2), na końcu listy znajduje się litera "E" =
wyjście.
8. W
ybierz interesujący cię parametr (np. 161 w menu
3) poprzez wciśnięcie pokrętła; zostanie wyświetlona
wartość parametru, która została ostatnio ustawiona;
obracanie pokrętłem powoduje zmianę tej wartości
(np. wartość "45" parametru 161 w menu 3 = nastawa temperatury wody ustawiona na 45 °C); jeżeli zamiast cyfry/ustawienia jest to komenda, wyświetlany
jest migający kod (np. "reS1" dla resetu automatyki
palnikowej).
9. N
aciśnij pokrętło aby zatwierdzić wartość; lub obróć
pokrętło aby ją zmienić i naciśnij aby zatwierdzić nową wartość; jeśli jest to komenda, naciśnij pokrętło
aby ją wykonać.
10.Aby wyjść z listy parametrów lub listy menu i wyjść
do poziomu wyżej, kręć pokrętłem, aż do pojawienia się na wyświetlaczu litery "E". Następnie naciśnij
pokrętło.
11.Umieść zatyczkę w otworze w panelu elektrycznym i
zamontuj przednią pokrywę urządzenia z powrotem
na miejscu.
Nie modyfikuj skomplikowanych ustawień
W przypadku skomplikowanych ustawień konieczna
jest specjalistyczna wiedza i znajomość systemu. Skontaktuj się z ASR.
6.6 RESTARTOWANIE ZABLOKOWANEGO
URZĄDZENIA - RESET
Sygnał błędu na wyświetlaczu
W przypadku zablokowania urządzenia, kod eksploatacyjny na
wyświetlaczu miga (pierwszy zielony znak po lewej, litera "u" =
ostrzeżenie lub "E" = błąd).
▶▶ Aby zrestartować urządzenie musisz znać i przeprowadzić
czynności odpowiednie do sytuacji jaką opisuje wyświetlony kod eksploatacyjny. (Paragraf 8.1 s. 33).
▶▶
▶▶
J eśli nie znasz kodu, problemu, lub sposobu postępowania
albo nie masz potrzebnych umiejętności, a także w razie jakichkolwiek wątpliwości skontaktuj się z ASR.
Zablokowane urządzenie
Potrzebne jest działanie z zewnątrz (reset lub naprawa) z powodu błędu urządzenia lub problemu z instalacją.
▶▶ Reset może być wystarczający przy tymczasowo występujących nieprawidłowościach.
▶▶
6.5 MODYFIKACJA USTAWIEŃ
ziałaj tylko jeśli jesteś zaznajomiony z sytuacją i z postępoD
waniem (może być wymagana wiedza techniczna i odpowiednie kwalifikacje).
rzy uszkodzeniu lub awarii powiadom osobę odpowiedzialP
ną za instalację lub ASR.
Reset
Zmodyfikuj ustawienia za poprzez Panel DDC
Aby zmodyfikować ustawienia urządzenia podłączonego do DDC, przeczytaj odpowiednią dokumentację.
Są dwie możliwości resetowania błędu:
(1) Jeśli urządzenie jest podłączone do DDC możesz resetować
błędy za pomocą DDC. Czynności resetowania są opisane w
Dokumentacja techniczna – GAHP-AR
31
7 Konserwacja
odpowiedniej dokumentacji.
(2) Możesz działać bezpośrednio z płyty S61 jak opisano poniżej
(jeśli urządzenie jest sterowane poprzez generator sygnału sterującego, jest to jedyna opcja).
do pojawienia się litery "E" i wciśnij je. Wykonaj to
dwa razy. Wyświetlacz wróci w ten sposób do początkowego ekranu na którym wyświetla dane o
temperaturach.
Wykonywanie resetu z płyty S61
6.7 WYDAJNOŚĆ
Aby wykonać reset bezpośrednio z płyty S61:
Dla utrzymania wysokiej wydajności urządzenia:
▶▶ utrzymuj w czystości wymiennik lamelowy,
1. O
bracając i wciskając pokrętło wejdź do Menu 2, parametr "__0", aby zresetować błąd automatyki palnikowej (Błąd E612), lub parametr "__1", aby wykonać
inne ogólne resety; "2.__0"/"2.__1" musi być wyświetlone (procedura Paragraf 6.4 s. 29.
2. W
ciśnij pokrętło aby wyświetlić migającą komendę
resetu (np. "reS1" aby zresetować blokadę palnika).
3. W
ciśnij pokrętło po raz drugi aby wykonać reset; komenda resetu przestaje migać, następnie "2._XX" zostaje z powrotem wyświetlona (np. "2.__0").
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
4. Wyjdź z menu 2 i z listy menu. Obracaj pokrętło
staw maksymalną lub minimalną temperaturę wody pou
trzebną do pokrycia rzeczywistego zapotrzebowania instalacji,
granicz do minimum częste włączenia urządzenia (niskie
o
obciążenie),
z aprogramuj aktywowanie się urządzenia w okresach użytkowania systemu grzewczego,
trzymuj w czystości filtry wody i powietrza w systemach hyu
draulicznym i wentylacyjnym.
7 KONSERWACJA
7.1 OSTRZEŻENIA
Właściwa konserwacja zapobiega problemom, zapewnia dobrą wydajność i utrzymuje niskie koszty
eksploatacji.
Czynności konserwacyjne opisane w niniejszej dokumentacji mogą być przeprowadzone wyłącznie przez
ASR lub wyszkolonego technika.
Wszystkie działania na elementach wewnętrznych urządzenia mogą być przeprowadzone wyłącznie przez ASR.
Zanim zaczniesz jakiekolwiek działania, wyłącz urządzenie za pomocą akcesorium sterującego (DDC lub
generator sygnału sterującego) i czekaj, aż zakończy
się proces zatrzymywania urządzenia. Następnie odłącz
zasilanie i zamknij zawór gazowy.
Kontrola efektywności i każda inna "kontrola i konserwacja" (patrz Tabele 7.1 s. 32 i 7.2 s. 33) musi być
wykonana z taką częstotliwością jaka jest zalecana w
obowiązujących przepisach lub zgodnie z zaleceniami
producenta, instalatora lub ASR.
Za kontrolę efektywności, która ma być przeprowadzona w celu ograniczania zużycia energii odpowiedzialny
jest administrator instalacji.
Użytkowanie w ciężkich warunkach
Jeśli jednostka jest użytkowana w trudnych warunkach
(na przykład w procesach przemysłowych lub innych
warunkach pracy ciągłej), zabiegi konserwacyjne muszą
być wykonywane częściej.
7.2 PROFILAKTYCZNE CZYNNOŚCI KONSERWACYJNE
▶▶
Tabeli 7.1 s. 32 znajdują się zalecenia dotyczące profilakW
tycznych czynności konserwacyjnych.
Tabela 7.1
PROFILAKTYCZNE CZYNNOŚCI KONSERWACYJNE
Kontrola urządzenia
Dokonaj oględzin urządzenia oraz jego wymiennika lamelowego.(1)
Sprawdź poprawność działania urządzenia monitorującego przepływ wody.
Sprawdź % zawartość CO2.
Sprawdź ciśnienie gazu na palniku.
Sprawdź drożność odprowadzenia kondensatu.
W razie potrzeby oczyszczaj go częściej.
Zmień pasek klinowy po 6 latach lub 12.000 godzin pracy.
Sprawdź/przywróć ciśnienie wody w obiegu urządzenia.
Sprawdź/przywróć ciśnienie powietrza wewnątrz naczynia wzbiorczego układu urządzenia.
Sprawdź każde DDC oraz CCI.
Sprawdź czy instalacja jest w stanie osiągnąć temperaturę punktu pracy.
Sprawdź historię kodów eksploatacyjnych.
32
GAHP-A
√
√
√
GAHP-GS/WS
AY
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
DDC lub CCI
√
√
ACF
√
√
GAHP-AR
√
√
√
√
√
√
8 Diagnostyka
(1) - zaleca się czyszczenie wymiennika lamelowego co 4 lata (optymalna częstotliwość tej operacji zależna jest od miejsca instalacji).
7.3 PRZEGLĄD OKRESOWY
▶▶
odczas okresowego przeglądu, przeprowadź czynności
P
opisane w Tabeli 7.2 s. 33 przynajmniej raz na 2 lata.
Tabela 7.2
PODSTAWOWE CZYNNOŚCI KONSERWACYJNE
Kontrola urządzenia
Wyczyść komorę spalania.
Wyczyść palnik.
Wyczyść elektrody zapłonowe i jonizacyjne.
Sprawdź drożność odprowadzenia kondensatu.
Wymień silikonową uszczelkę pomiędzy przednią płytą, a wymiennikiem.
DO PRZEPROWADZANIA CO NAJMNIEJ CO 2 LATA
GAHP-A GAHP-GS/WS
AY
ACF
GAHP-AR
√*
√*
√
√
√*
√*
√*
√
√
√*
√
√
√
√
√
√
√
√
√
*Tylko w przypadku, gdy analiza produktów spalania jest niezgodna z wartościami podanymi w tabeli w dokumentacji.
7.4 DŁUŻSZE OKRESY NIEUŻYWANIA
3. Zamknij zawór gazowy
Unikaj opróżniania instalacji hydraulicznej
Opróżnianie instalacji hydraulicznej może spowodować
uszkodzenia ze względu na korozję rur.
Jak aktywować urządzenie po dłuższym okresie
nieużywania
Dezaktywacja instalacji zimą
Jeżeli masz zamiar zatrzymać pracę urządzenia w sezonie zimowym, zapewnij co najmniej jeden z następujących warunków:
1. a
ktywną funkcję
3.5 s. 20);
antyzamrożeniową
Przed aktywowaniem urządzenia, obsługujący instalację musi przede wszystkim:
▶
(Paragraf
2. g
likol o dostatecznym stopniu niezamarzania (Paragraf 3.6 s. 20).
Przedłużające się okresy nieużywania
▶▶
4. J eśli to konieczne, dodaj roztwór glikolu z wodą (gdy
urządzenie jest odłączone od głównego zasilania i
gazu, funkcja antyzamrożeniowa jest nieaktywna,
Paragraph 3.5 s. 20).
▶
▶
J eżeli masz zamiar pozostawić urządzenie nieużywane przez
dłuższy czas, odłącz zasilanie i odetnij dopływ gazu. Czynności te muszą być wykonane przez wykwalifikowane osoby.
W jaki sposób dezaktywować urządzenia na dłuższy
okres czasu
1. Wyłącz urządzenie (6.2 s. 28).
2. T ylko wtedy gdy urządzenie całkowicie zatrzymało
swoją pracę, odłącz zasilanie za pomocą głównego
wyłącznika zasilania (opisany jako GS na Rysunku
4.2 s. 24).
Sprawdzić czy są konieczne jakieś prace konserwacyjne (skontaktuj się z ASR; patrz Paragrapf
7.2 s. 32 i 7.3 s. 33).
S prawdzić zawartość i jakość wody w instalacji i, jeśli
jest to konieczne, uzupełnić ją (Paragrafy 3.8 s. 21,
3.7 s. 20 i 3.6 s. 20 ).
S prawdzić czy układ odprowadzania spalin i układ
odprowadzania kondensatu nie są zatkane.
Po wykonaniu powyższych czynności:
1. O
twórz zawór gazowy i upewnij się, czy nie ma żadnych wycieków. W przypadku gdy wyczujesz zapach
gazu, zamknij zawór ponownie, nie włączaj żadnych
elektrycznych elementów i poproś o interwencję
Wykwalifikowany Personel.
2. W
łącz zasilanie za pomocą głównego wyłącznika zasilania (GS, Rysunek 4.2 s. 24).
3. W
łącz urządzenie przy pomocy podłączonego do
urządzenia akcesorium sterującego (DDC lub generatora sygnału sterującego, Paragraf 4.4 s. 24).
8 DIAGNOSTYKA
8.1 KODY EKSPLOATACYJNE
Tabela 8.1 – Kody eksploatacyjne GAHP-AR
KODY
OPIS
Ostrzeżenie (u)
600
BŁĄD RESETOWANIA AUTOMATYKI
PALNIKOWEJ
ND
601
TERMOSTAT OGRANICZAJĄCY NA
GENERATORZE
TERMOSTAT SPALIN
TERMOSTAT PRZECIWZAMROŻENIOWY WODY LODOWEJ
Skontaktuj się z Autoryzowanym Serwisem Robur.
602
603
Błąd (E)
• Wymienić zasilacz urządzenia.
Jeśli kod jest wciąż aktywny, pojawia się ponownie, lub gdy masz
wątpliwości, skontaktuj się z ASR.
Skontaktuj się z Autoryzowanym Serwisem Robur.
Reset nastąpi automatycznie po ustąpieniu
ND
przyczyny błędu.
Dokumentacja techniczna – GAHP-AR
33
8 Diagnostyka
34
KODY
OPIS
Ostrzeżenie (u)
604
NIEPRAWIDŁOWA WENTYLACJA
Reset nastąpi automatycznie po 20 minutach od
wygenerowania kodu.
605
TEMPERATURA ZEWNĘTRZNA
PRZEKRACZA MAKSYMALNĄ TEMPERATURĘ PRACY
ND
Reset nastąpi automatycznie po ustąpieniu przyczyny błędu.
606
TEMPERATURA ZEWNĘTRZNA
NIŻSZA OD MINIMALNEJ TEMPERATURY PRACY
Ostrzeżenie nie blokuje pracy urządzenia (jest to
kod informacyjny)
Reset ostrzeżenia następuje automatycznie gdy
przyczyna alarmu ustąpi.
ND
607
WYSOKA TEMPERATURA
GENERATORA
Reset nastąpi automatycznie po ustąpieniu
przyczyny błędu.
608
BŁĄD AUTOMATYKI PALNIKOWEJ
ND
610
NIWYSTARCZAJĄCY PRZEPŁYW
WODY
Reset nastąpi automatycznie po ustąpieniu
przyczyny błędu.
611
NIEWYSTARCZAJĄCE OBROTY
POMPY OLEJOWEJ
Reset nastąpi automatycznie po 20 minutach od
wygenerowania kodu.
612
BLOKADA AUTOMATYKI
PALNIKOWEJ
Następuje do 4 prób automatycznego resetu (w
czasie ok 5 minut).
616
BŁĄD CZUJNIKA TEMPERATURY
WODY NA WYJŚCIU
ND
617
BŁĄD CZUJNIKA TEMPERATURY
WODY NA WEJŚCIU
ND
618
BŁĄD CZUJNIKA TEMPERATURY NA
WYJŚCIU ZE SKRAPLACZA
ND
620
BŁĄD CZUJNIKA TEMPERATURY W
GENERATORZE
ND
626
BŁĄD CZUJNIKA TEMPERATURY
OŻEBROWANIA GENERATORA
Reset nastąpi automatycznie po ustąpieniu
przyczyny błędu.
628
OTWARTY ELEKTROZAWÓR
GAZOWY PODCZAS BLOKADY
AUTOMATYKI PALNIKOWEJ
ND
629
Reset nastąpi automatycznie jeżeli przywrócone
BRAK ZASILANIA ELEKTROZAWORU zostanie zasilania elektrozaworu gazowego w
GAZOWEGO
ciągu 10 minut (przy włączonej automatyce
palnikowej).
630
WYSOKA TEMPERATURA
GENERATORA
631
TEMPERATURA WODY GRZEWCZEJ
PRZEKRACZA DOPUSZCZALNE
LIMITY
632
TEMPERATURA WODY LODOWEJ
PRZEKRACZA DOPUSZCZALNE
LIMITY
Reset nastąpi automatycznie po ustąpieniu
przyczyny błędu.
• Sprawdź konfigurację innych urządzeń grzewczych podłączonych do instalacji.
• Sprawdź przepływ wody.
• Sprawdź obciążenie grzewcze instalacji.
Reset nastąpi automatycznie po ustąpieniu
przyczyny błędu.
• Sprawdź konfigurację innych wytwornic wody
lodowej w instalacji.
• Sprawdź przepływ wody.
• Sprawdź obciążenie chłodnicze instalacji.
Reset nastąpi automatycznie po ustąpieniu
przyczyny błędu.
Błąd (E)
Reset może być wykonany z DDC lub z płyty S61 (menu 2, parametr
1).
Jeśli kod jest wciąż aktywny, pojawia się ponownie, lub gdy masz
wątpliwości, skontaktuj się z ASR.
Reset może być wykonany z DDC lub z płyty S61 (menu 2, parametr
1).
Jeśli kod jest wciąż aktywny, pojawia się ponownie, lub gdy masz
wątpliwości, skontaktuj się z ASR.
Skontaktuj się z Autoryzowanym Serwisem Robur.
• Sprawdź i wyczyść filtry wody w instalacji.
• Sprawdź czy instalacja jest poprawnie odpowietrzona.
• Sprawdź pompę obiegową wody.
• Wymienić zasilacz urządzenia.
Reset może być wykonany z DDC lub z płyty S61 (menu 2, parametr
1).
Jeśli kod jest wciąż aktywny, pojawia się ponownie, lub gdy masz
wątpliwości, skontaktuj się z ASR.
Reset może być wykonany z DDC lub z płyty S61 (menu 2, parametr
1).
Jeśli kod jest wciąż aktywny, pojawia się ponownie, lub gdy masz
wątpliwości, skontaktuj się z ASR.
• Sprawdź zasilenie urządzenia w gaz.
Reset może być wykonany z DDC lub z płyty S61 (menu 2, parametr
0).
Jeśli kod jest wciąż aktywny lub w razie wątpliwości skontaktuj się
z ASR.
Reset może być wykonany z DDC lub z płyty S61 (menu 2, parametr
1).
Jeśli kod jest wciąż aktywny, pojawia się ponownie, lub gdy masz
wątpliwości, skontaktuj się z ASR.
Reset może być wykonany z DDC lub z płyty S61 (menu 2, parametr
1).
Jeśli kod jest wciąż aktywny, pojawia się ponownie, lub gdy masz
wątpliwości, skontaktuj się z ASR.
Reset następuje automatycznie w przypadku przełączania z chłodzenia na grzanie.
Reset może być wykonany z DDC lub z płyty S61 (menu 2, parametr
1).
Jeśli kod jest wciąż aktywny, pojawia się ponownie, lub gdy masz
wątpliwości, skontaktuj się z ASR.
Reset może być wykonany z DDC lub z płyty S61 (menu 2, parametr
1).
Jeśli kod jest wciąż aktywny, pojawia się ponownie, lub gdy masz
wątpliwości, skontaktuj się z ASR.
Reset może być wykonany z DDC lub z płyty S61 (menu 2, parametr
1).
Jeśli kod jest wciąż aktywny, pojawia się ponownie, lub gdy masz
wątpliwości, skontaktuj się z ASR.
• Wyłącz zasilanie urządzenia.
Skontaktuj się z Autoryzowanym Serwisem Robur.
Reset może być wykonany z DDC lub z płyty S61 (menu 2, parametr
1).
Jeśli kod jest wciąż aktywny, pojawia się ponownie, lub gdy masz
wątpliwości, skontaktuj się z ASR.
Reset może być wykonany z DDC lub z płyty S61 (menu 2, parametr
1).
Jeśli kod jest wciąż aktywny, pojawia się ponownie, lub gdy masz
wątpliwości, skontaktuj się z ASR.
ND
ND
8 Diagnostyka
KODY
OPIS
Ostrzeżenie (u)
644
BŁĄD CZUJNIKA TEMPERATURY
PAROWNIKA
ND
• Sprawdź konfigurację innych urządzeń grzewczych podłączonych do instalacji.
Przy włączonej pompie wody reset nastąpi
ND
automatycznie po ustąpieniu przyczyny błedu
lub po 20 minutach po wygenerowaniu kodu gdy
pompa wody jest wyłączona.
Reset następuje automatycznie w przypadku przełączania z grzania
na chłodzenie.
Reset nastąpi automatycznie po ustąpieniu
może być wykonany z DDC lub z płyty S61 (menu 2, parametr
przyczyny błędu lub 430 sekundach od wygene- Reset
1).
rowania kodu.
Jeśli kod pojawia się ponownie, lub gdy są wątpliwości, skontaktuj
się z ASR.
Reset następuje automatycznie w przypadku przełączania z grzania
na chłodzenie.
• Sprawdź przepływ wody.
może być wykonany z DDC lub z płyty S61 (menu 2, parametr
Reset nastąpi automatycznie po 20 minutach od Reset
1).
wygenerowania kodu.
Jeśli kod pojawia się ponownie, lub gdy są wątpliwości, skontaktuj
się z ASR.
646
ZBYT WYSOKA TEMPERATURA WODY NA WEJŚCIU DO URZĄDZENIA
647
TEMPERATURA WODY NA WEJŚCIU
DO URZĄDZENIA NIŻSZA OD
DOPUSZCZALNEGO LIMITU
648
ZBYT WYSOKA RÓŻNICA TEMPERATUR WODY
649
NIE WYKRYTO DODATKOWYCH PŁYT ND
ELEKTRONICZNYCH
Ostrzeżenie nie blokuje pracy urządzenia (jest to
FUNKCJA ANTIFREEZE AKTYWNA - kod informacyjny)
MODUŁ CHŁODNICZY
Kod znika automatycznie po zakończeniu funkcji
antyzamrożeniowej.
Ostrzeżenie nie blokuje pracy urządzenia (jest to
WŁĄCZONA FUNKCJA
kod informacyjny)
ODSZRANIANIA
Kod znika automatycznie po zakończeniu
odszraniania.
651
652
654
REWERSJA PRZECIWNA
ND
655
REWERSJA NIEZNANA
ND
656
REWERSJA NIEPEWNA
ND
478
ZBYT WYSOKA TEMPERATURA WODY NA WYJŚCIU Z URZĄDZENIA
685
686
687
688
689
Reset następuje automatycznie w przypadku
przełączania z grzania na chłodzenie.
Reset nastąpi automatycznie po ustąpieniu
przyczyny błędu.
Ostrzeżenie nie blokuje pracy urządzenia (jest to
FUNKCJA ANTIFREEZE WŁĄCZONA - kod informacyjny)
MODUŁ GRZEWCZY
Kod znika automatycznie po zakończeniu funkcji
antyzamrożeniowej.
NIEPEŁNE LUB NIEPOPRAWNE
Skontaktuj się z Autoryzowanym Serwisem Robur.
PARAMETRY
Reset nastąpi automatycznie po ustąpieniu
NIEPOPRAWNY PARAMETR P0
przyczyny błędu.
Reset nastąpi automatycznie po ustąpieniu
NIEPOPRAWNY PARAMETR P1
przyczyny błędu.
JEDNOCZESNE ŻĄDANIE GRZANIA I Reset nastąpi automatycznie po ustąpieniu
CHŁODZENIA
przyczyny błędu.
AWARIA PODŁĄCZENIA TRANSFORMATORA LUB BEZPIECZNIKÓW ND
24 V AC.
NIEPOPRAWNY TYP MODUŁU
ND
BŁĄD PŁYTY, ROM
ND
BŁĄD PŁYTY, pRAM
ND
BŁĄD PŁYTY, xRAM
ND
BŁĄD PŁYTY, REG
ND
690
BŁĄD CZUJNIKA TEMPERATURY
ZEWNĘTRZNEJ
ND
691
AWARIA PŁYTY ELEKTRONICZNEJ
ND
479
80/680
681
682
683
684
Błąd (E)
Reset następuje automatycznie w przypadku przełączania z grzania
na chłodzenie.
Reset może być wykonany z DDC lub z płyty S61 (menu 2, parametr
1).
Jeśli kod jest wciąż aktywny, pojawia się ponownie, lub gdy masz
wątpliwości, skontaktuj się z ASR.
Skontaktuj się z Autoryzowanym Serwisem Robur.
ND
ND
Reset następuje automatycznie po wykonaniu nowego przełączenia i zaprzestaniu obecnego procesu wywołującego błąd.
Jeśli kod pojawia się ponownie, lub gdy są wątpliwości, skontaktuj
się z ASR.
Reset następuje automatycznie po wykonaniu nowego przełączenia i zaprzestaniu obecnego procesu wywołującego błąd.
Jeśli kod pojawia się ponownie, lub gdy są wątpliwości, skontaktuj
się z ASR.
Reset następuje automatycznie po wykonaniu nowego przełączenia i zaprzestaniu obecnego procesu wywołującego błąd.
Jeśli kod pojawia się ponownie, lub gdy są wątpliwości, skontaktuj
się z ASR.
ND
ND
Skontaktuj się z Autoryzowanym Serwisem Robur.
Skontaktuj się z Autoryzowanym Serwisem Robur.
ND
Skontaktuj się z Autoryzowanym Serwisem Robur.
Skontaktuj się z Autoryzowanym Serwisem Robur.
Skontaktuj się z Autoryzowanym Serwisem Robur.
Skontaktuj się z Autoryzowanym Serwisem Robur.
Skontaktuj się z Autoryzowanym Serwisem Robur.
Skontaktuj się z Autoryzowanym Serwisem Robur.
Reset może być wykonany z DDC lub z płyty S61 (menu 2, parametr
1).
Jeśli kod jest wciąż aktywny, pojawia się ponownie, lub gdy masz
wątpliwości, skontaktuj się z ASR.
Skontaktuj się z Autoryzowanym Serwisem Robur.
ND: nie dotyczy
Dokumentacja techniczna – GAHP-AR
35
Załączniki
ZAŁĄCZNIKI
1 DEKLARACJA ZGODNOŚCI
Rysunek 1
EC – DECLARATION OF CONFORMITY
Manufacturer
: Robur S.p.A.
Address
: Via Parigi 4/6
City, Country
: Verdellino/Zingonia 24040 (Bg), Italy
This is to declare that the ROBUR Gas Absortion Heat Pump (GAHP) are in conformity with the following ECDirectives:
2006/42/EC Machinery Directive with subsequent amendments and integrations.
2004/108/EC Electromagnetic Compatibility with subsequent amendments and integrations.
Tested and examined according to the following norms: EN55014-1, EN55014-2, EN61000-3-2, EN61000-3-3,
EN62233.
2006/95/EC Low Voltage Directive with subsequent amendments and integrations.
Tested and examined according to the following norms: EN50165, EN60335-2-102, EN60335-1.
2009/142/EC Gas Appliance Directive with subsequent amendments and integrations.
Tested and examined according to the following norms: EN 12309-1. EN 12309-2, EN 483.
As proved whit EC certification number 0964, issued by KIWA Italia S.p.A Via G. Carducci,5 Milan-Italy
97/23/EC Pressure Equipment Directive with subsequent amendments and integrations.
As proved with EC Certification number 1370 of all the components under pressure of the III° category,
issued by BUREAU VERITAS Italia S.p.A. Via Miramare, 15 Milan-Italy
Jvan Benzoni
R&D Director
Robur S.p.A.
coscienza ecologica caring for the environment
Robur S.p.A.
tecnologie avanzate per la climatizzazione
advanced heating and cooling technologies www.robur.it
[email protected]
via Parigi 4/6 24040 Verdellino/Zingonia (BG) Italy T +39 035 888111 F +39 035 884165 capitale sociale € 2.028.000,00 i.v. iscritta al Registro
Imprese di Bergamo n. 154968
codice fiscale/partita iva 00373210160
coordinamento di Fin Robur S.a.p.A. di Benito Guerra & C.
36
V.A.T. code IT 00373210160
società soggetta all’attività di direzione e
Załączniki
2 KARTA PRODUKTU
Rysunek 2
Tabela 8
ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 811/2013
Parametry techniczne dla ogrzewaczy pomieszczeń z pompą ciepła i wielofunkcyjnych ogrzewaczy z pompą
ciepła
Model(-e):
GAHP-AR S
Pompa ciepła powietrze/woda:
tak
Pompa ciepła woda/woda:
nie
Pompa ciepła solanka/woda:
nie
Niskotemperaturowa pompa ciepła:
nie
Wyposażona w ogrzewacz dodatkowy:
nie
Wielofunkcyjny ogrzewacz z pompą ciepła:
nie
Parametry podaje się dla zastosowań w średnich temperaturach.
Parametry są deklarowane dla umiarkowanych, chłodniejszych i cieplejszych warunków klimatycznych.
Parametr
Symbol
Wartość
Jednostka
Parametr
Symbol
Wartość
Jednostka
UMIARKOWANYCH WARUNKÓW KLIMATYCZNYCH
Prated
28,4
kW
103
Sezonowa efektywność
ηs
energetyczna ogrzewania
pomieszczeń
Deklarowana wydajność grzewcza przy częściowym
Deklarowany wskaźnik efektywności lub wskaźnik
obciążeniu w temperaturze pomieszczenia 20 °C i tempezużycia energii pierwotnej przy częściowym obciążeniu
raturze zewnętrznej Tj
w temperaturze pomieszczenia 20 °C i temperaturze
zewnętrznej Tj
Znamionowa moc cieplna (*)
Tj = -7 °C
Tj = +2 °C
Tj = +7 °C
Tj = +12 °C
Tj = temperatura dwuwartościowa
Temperatura dwuwartościowa
Roczne zużycie energii
Pdh
Pdh
Pdh
Pdh
Pdh
25,0
15,3
9,9
4,3
-
kW
kW
kW
kW
kW
Tj = -7 °C
Tj = +2 °C
Tj = +7 °C
Tj = +12 °C
Tj = temperatura dwuwartościowa
PERd
PERd
PERd
PERd
PERd
87
111
110
106
-
°C
T biv
205
Q HE
GJ
CHŁODNIEJSZYCH WARUNKÓW KLIMATYCZNYCH
Prated
26,7
kW
98
Znamionowa moc cieplna (*)
Sezonowa efektywność
ηs
energetyczna ogrzewania
pomieszczeń
Deklarowana wydajność grzewcza przy częściowym
Deklarowany wskaźnik efektywności lub wskaźnik
obciążeniu w temperaturze pomieszczenia 20 °C i tempezużycia energii pierwotnej przy częściowym obciążeniu
raturze zewnętrznej Tj
w temperaturze pomieszczenia 20 °C i temperaturze
zewnętrznej Tj
Tj = -7 °C
Tj = +2 °C
Tj = +7 °C
Tj = +12 °C
Tj = temperatura dwuwartościowa
Tj = graniczna temperatura
robocza
Pompy ciepła powietrze/woda:
Tj = – 15 °C (jeżeli TOL < –
20 °C)
Temperatura dwuwartościowa
Roczne zużycie energii
Pdh
Pdh
Pdh
Pdh
Pdh
16,3
9,9
6,4
2,9
-
kW
kW
kW
kW
kW
Pdh
26,7
kW
Pdh
21,9
kW
Tj = -7 °C
Tj = +2 °C
Tj = +7 °C
Tj = +12 °C
Tj = temperatura dwuwartościowa
Tj = graniczna temperatura
robocza
Pompy ciepła powietrze/
woda: Tj = – 15 °C (jeżeli
TOL < – 20 °C)
Pdh
32,6
kW
Tj = +2 °C
Dokumentacja techniczna – GAHP-AR
%
%
%
%
%
%
PERd
PERd
PERd
PERd
PERd
96
108
106
104
-
%
%
%
%
%
PERd
85
%
PERd
83
%
°C
T biv
Q HE
242
GJ
CIEPLEJSZYCH WARUNKÓW KLIMATYCZNYCH
Prated
32,6
kW
111
Znamionowa moc cieplna (*)
Sezonowa efektywność
ηs
energetyczna ogrzewania
pomieszczeń
Deklarowana wydajność grzewcza przy częściowym
Deklarowany wskaźnik efektywności lub wskaźnik
obciążeniu w temperaturze pomieszczenia 20 °C i tempezużycia energii pierwotnej przy częściowym obciążeniu
raturze zewnętrznej Tj
w temperaturze pomieszczenia 20 °C i temperaturze
zewnętrznej Tj
Tj = +2 °C
%
PERd
112
%
%
37
Załączniki
Rysunek 3
Tj = +7 °C
Tj = +12 °C
Tj = temperatura dwuwartościowa
Temperatura dwuwartościowa
Roczne zużycie energii
Pdh
Pdh
Pdh
20,9
9,5
-
kW
kW
kW
T biv
Q HE
141
GJ
Pobór mocy w trybach innych niż aktywny
Tryb wyłączenia
P OFF
Tryb wyłączonego termostatu
Tryb czuwania
Tryb włączonej grzałki karteru
Inne parametry
Regulacja wydajności
Poziom mocy akustycznej
w pomieszczeniu/na zewnątrz
P TO
P SB
P CK
0,000
kW
0,023
0,007
-
kW
kW
kW
- / 75
PERd
PERd
PERd
118
111
-
%
%
%
Pompy ciepła powietrze/
woda: Graniczna temperatura
robocza
Graniczna temperatura
robocza dla podgrzewania
wody
Ogrzewacz dodatkowy
Znamionowa moc cieplna
Rodzaj pobieranej energii
TOL
-22
°C
WTOL
60
°C
Psup
-
kW
°C
wydajność stała
L WA
Tj = +7 °C
Tj = +12 °C
Tj = temperatura dwuwartościowa
dB
Pompy ciepła powietrze/
woda: znamionowy przepływ
powietrza na zewnątrz
Pompy ciepła woda/solankaoda: znamionowe natężenie
przepływu solanki lub wody,
zewnętrzny wymiennik ciepła
monowartościowy
__
10000
m³/h
__
-
m³/h
(*) W przypadku ogrzewaczy pomieszczeń z pompą ciepła i wielofunkcyjnych ogrzewaczy z pompą ciepła znamionowa moc cieplna
Prated jest równa obciążeniu obliczeniowemu dla trybu ogrzewania Pdesignh , a znamionowa moc cieplna ogrzewacza dodatkowego
Psup jest równa dodatkowej wydajności grzewczej dla trybu ogrzewania sup(Tj) .
Dodatkowe informacje wymagane przez ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 813/2013, Tabela 2
Emisja tlenków azotu:
NO x
48
mg/
kWh
38
Załączniki
Rysunek 4
Tabela 8
ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 811/2013
Parametry techniczne dla ogrzewaczy pomieszczeń z pompą ciepła i wielofunkcyjnych ogrzewaczy z pompą
ciepła
Model(-e):
GAHP-AR STD
Pompa ciepła powietrze/woda:
tak
Pompa ciepła woda/woda:
nie
Pompa ciepła solanka/woda:
nie
Niskotemperaturowa pompa ciepła:
nie
Wyposażona w ogrzewacz dodatkowy:
nie
Wielofunkcyjny ogrzewacz z pompą ciepła:
nie
Parametry podaje się dla zastosowań w średnich temperaturach.
Parametry są deklarowane dla umiarkowanych, chłodniejszych i cieplejszych warunków klimatycznych.
Parametr
Symbol
Wartość
Jednostka
Parametr
Symbol
Wartość
Jednostka
UMIARKOWANYCH WARUNKÓW KLIMATYCZNYCH
Prated
28,4
kW
103
Sezonowa efektywność
ηs
energetyczna ogrzewania
pomieszczeń
Deklarowana wydajność grzewcza przy częściowym
Deklarowany wskaźnik efektywności lub wskaźnik
obciążeniu w temperaturze pomieszczenia 20 °C i tempezużycia energii pierwotnej przy częściowym obciążeniu
raturze zewnętrznej Tj
w temperaturze pomieszczenia 20 °C i temperaturze
zewnętrznej Tj
Znamionowa moc cieplna (*)
Tj = -7 °C
Tj = +2 °C
Tj = +7 °C
Tj = +12 °C
Tj = temperatura dwuwartościowa
Temperatura dwuwartościowa
Roczne zużycie energii
Pdh
Pdh
Pdh
Pdh
Pdh
25,0
15,3
9,9
4,3
-
kW
kW
kW
kW
kW
Tj = -7 °C
Tj = +2 °C
Tj = +7 °C
Tj = +12 °C
Tj = temperatura dwuwartościowa
PERd
PERd
PERd
PERd
PERd
87
111
110
106
-
°C
T biv
205
Q HE
GJ
CHŁODNIEJSZYCH WARUNKÓW KLIMATYCZNYCH
Prated
26,7
kW
98
Znamionowa moc cieplna (*)
Sezonowa efektywność
ηs
energetyczna ogrzewania
pomieszczeń
Deklarowana wydajność grzewcza przy częściowym
Deklarowany wskaźnik efektywności lub wskaźnik
obciążeniu w temperaturze pomieszczenia 20 °C i tempezużycia energii pierwotnej przy częściowym obciążeniu
raturze zewnętrznej Tj
w temperaturze pomieszczenia 20 °C i temperaturze
zewnętrznej Tj
Tj = -7 °C
Tj = +2 °C
Tj = +7 °C
Tj = +12 °C
Tj = temperatura dwuwartościowa
Tj = graniczna temperatura
robocza
Pompy ciepła powietrze/woda:
Tj = – 15 °C (jeżeli TOL < –
20 °C)
Temperatura dwuwartościowa
Roczne zużycie energii
Pdh
Pdh
Pdh
Pdh
Pdh
16,3
9,9
6,4
2,9
-
kW
kW
kW
kW
kW
Pdh
26,7
kW
Pdh
21,9
kW
Tj = -7 °C
Tj = +2 °C
Tj = +7 °C
Tj = +12 °C
Tj = temperatura dwuwartościowa
Tj = graniczna temperatura
robocza
Pompy ciepła powietrze/
woda: Tj = – 15 °C (jeżeli
TOL < – 20 °C)
Pdh
32,6
kW
Tj = +2 °C
Dokumentacja techniczna – GAHP-AR
%
%
%
%
%
%
PERd
PERd
PERd
PERd
PERd
96
108
106
104
-
%
%
%
%
%
PERd
85
%
PERd
83
%
°C
T biv
Q HE
242
GJ
CIEPLEJSZYCH WARUNKÓW KLIMATYCZNYCH
Prated
32,6
kW
111
Znamionowa moc cieplna (*)
Sezonowa efektywność
ηs
energetyczna ogrzewania
pomieszczeń
Deklarowana wydajność grzewcza przy częściowym
Deklarowany wskaźnik efektywności lub wskaźnik
obciążeniu w temperaturze pomieszczenia 20 °C i tempezużycia energii pierwotnej przy częściowym obciążeniu
raturze zewnętrznej Tj
w temperaturze pomieszczenia 20 °C i temperaturze
zewnętrznej Tj
Tj = +2 °C
%
PERd
112
%
%
39
Załączniki
Rysunek 5
Tj = +7 °C
Tj = +12 °C
Tj = temperatura dwuwartościowa
Temperatura dwuwartościowa
Roczne zużycie energii
Pdh
Pdh
Pdh
20,9
9,5
-
kW
kW
kW
T biv
Q HE
141
GJ
Pobór mocy w trybach innych niż aktywny
Tryb wyłączenia
P OFF
Tryb wyłączonego termostatu
Tryb czuwania
Tryb włączonej grzałki karteru
Inne parametry
Regulacja wydajności
Poziom mocy akustycznej
w pomieszczeniu/na zewnątrz
P TO
P SB
P CK
0,000
kW
0,023
0,007
-
kW
kW
kW
- / 80
PERd
PERd
PERd
118
111
-
%
%
%
Pompy ciepła powietrze/
woda: Graniczna temperatura
robocza
Graniczna temperatura
robocza dla podgrzewania
wody
Ogrzewacz dodatkowy
Znamionowa moc cieplna
Rodzaj pobieranej energii
TOL
-22
°C
WTOL
60
°C
Psup
-
kW
°C
wydajność stała
L WA
Tj = +7 °C
Tj = +12 °C
Tj = temperatura dwuwartościowa
dB
Pompy ciepła powietrze/
woda: znamionowy przepływ
powietrza na zewnątrz
Pompy ciepła woda/solankaoda: znamionowe natężenie
przepływu solanki lub wody,
zewnętrzny wymiennik ciepła
monowartościowy
__
10000
m³/h
__
-
m³/h
(*) W przypadku ogrzewaczy pomieszczeń z pompą ciepła i wielofunkcyjnych ogrzewaczy z pompą ciepła znamionowa moc cieplna
Prated jest równa obciążeniu obliczeniowemu dla trybu ogrzewania Pdesignh , a znamionowa moc cieplna ogrzewacza dodatkowego
Psup jest równa dodatkowej wydajności grzewczej dla trybu ogrzewania sup(Tj) .
Dodatkowe informacje wymagane przez ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 813/2013, Tabela 2
Emisja tlenków azotu:
NO x
48
mg/
kWh
40
14/12/2015
15MCMSDC021
Wydanie: J
Robur stawia na dynamiczny postęp
w badaniach, rozwoju i promocji
bezpiecznych, przyjaznych środowisku, energooszczędnych produktów,
poprzez poświęcenie i zaangażowanie
naszych pracowników i partnerów.
Kod: D-LBR584
Misja Robur
Robur Spa
advanced climate
control technologies
Via Parigi 4/6
24040 Verdellino/Zingonia (Bg) Italy
T +39 035 888111⇒F +39 035 884165
www.robur.it [email protected]

Podobne dokumenty