kartka pocztowa z adresem

Transkrypt

kartka pocztowa z adresem
Kryteria oceny kartki pocztowej wraz z adresem
[klasy IV – VI]
Numer
kryterium
I
II
III
IV
V
VI
Kryteria
Poprawne zaadresowanie kartki
[Umieszczenie we właściwych miejscach niezbędnych
elementów adresu:
- imię (inicjał) i nazwisko
- ulica z numerem domu
- kod pocztowy i nazwa miejscowości z siedzibą poczty.]
Bezpośredni lub pośredni zwrot do adresata oraz podpisanie
kartki przez nadawcę
Realizacja podanego tematu
Dobór słownictwa dostosowany do osoby adresata oraz
wyrażonej treści
Poprawność językowa
[dopuszczalny 1 błąd]
Poprawność ortograficzna
[dopuszczalny 1 błąd]
Kryterium dla ucznia z dysleksją
Liczba
punktów
1p.
1p.
0 – 2p.
1p.
1p.
1p.
Wypowiedź jest komunikatywna (pomimo błędów w zapisie)
Poprawność interpunkcyjna
[dopuszczalny 1 błąd]
VII
VIII
Kryterium dla ucznia z dysleksją
Wypowiedź jest logicznie uporządkowana
Estetyka zapisu
[czystość, czytelność zapisu, brak skreśleń]
1p.
1p.
Jeżeli uczeń nie wyznacza granicy zdań, nie przyznaje się punktów za kryteria V i VII.
Przeliczenie punktów na oceny (dopuszcza się możliwość stosowania + i -) :
9p. –> bardzo dobry
8 - 7p. –> dobry
6 - 5p. –> dostateczny
4 - 3p. –> dopuszczający
2p. – 0 p. –> niedostateczny

Podobne dokumenty