Witamy w Polsce - Straż Graniczna Warmińsko

Komentarze

Transkrypt

Witamy w Polsce - Straż Graniczna Warmińsko
Tacy jesteśmy
SPIS TREŚCI
gen. bryg. Stefan Pasławski – NASZ PATRON
3
NOWY SZTANDAR W-MOSG
5
UROCZYSTE NADANIE SZTANDARU W-MOSG
8
WYDARZENIA W OBIEKTYWIE
12
NASZYM PRIORYTETEM BEZPIECZEŃSTWO
GRANIC
16
DLA ŻYCIA W KILKA MINUT
17
SZANOWNI CZYTELNICY!
SZANSA NA ŻYCIE
21
WYPOCZYNEK NA WARMII I MAZURACH
23
Prezentujemy Państwu drugi numeru biuletynu
internetowego Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży
Granicznej.
BEZPIECZEŃSTWO W MIEJSCU PRACY
25
KALEJDOSKOP ZDARZEŃ
26
PASJA W CHMURACH
29
SIŁA JEST W NAS
31
W CELU OCHRONY ZDROWIA
33
NASI SPORTOWCY
34
Redakcja:
Zespół do Spraw Komunikacji Społecznej WP
Referat do Spraw Projektów i Publikacji WP
Teksty przygotowali:
mjr SG Dariusz Anaszewicz
por. SG Justyna Szubstarska
chor.sztab.SG Piotr Banasiak
st. chor. SG Anna Mauch
sierż. SG Kamila Romanowska
Ewa Maruszkiewicz
Bartosz Łotys
Skład biuletynu:
chor. SG Jolanta Kiziewicz
mł. chor. SG Jakub Ogrodowczyk
W
biuletynie
użyto
zdjęć
dobrowolnie
przekazanych
przez funkcjonariuszy i pracowników W-MOSG oraz z kroniki
i archiwum W-MOSG.
2
Nr 2, czerwiec 2012
Myśl przewodnia periodyku brzmi: „Witamy
w Polsce”. Nawiązuje do imprezy sportowej w naszym
kraju – EURO 2012.
Straż Graniczna jest pierwszą polską służbą
poszanowania prawa, która spotyka się w Polsce
z zagranicznymi podróżnymi – miłośnikami piłki nożnej,
a dokładniej w przejściach granicznych. Chcemy,
by
wizerunek
przyjaznego,
kompetentnego
funkcjonariusza wpłynął na tworzenie się ogólnego
wrażenia gości z innych państw o Polsce. We wszystkich
drogowych przejściach granicznych W-MOSG pojawiły
się już na początku czerwca br. plakaty, które
prezentujemy na ostatniej stronie biuletynu.
Nie sposób nie wspomnieć o wielkim majowym
wydarzeniu. Maj jest miesiącem świątecznym dla naszej
formacji. Podczas uroczystych obchodów Święta Straży
Granicznej na Placu Piłsudskiego w Kętrzynie
Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej został
uhonorowany nowym sztandarem zgodnie z aktem
nadania Ministra Spraw Wewnętrznych. Poświęciliśmy
kilka honorowych pierwszych stron „Granicznym
szlakiem”, by przedstawić Państwu sylwetkę patrona
Oddziału - gen.bryg. Stefana Pasławskiego oraz opisać
nowy sztandar.
Życzymy miłej „podróży” po kolejnych kartach
biuletynu. Mamy nadzieję, że lektura będzie przyjemna,
jak dla zespołu redakcyjnego miłym było i zarazem
ciekawym zdobywanie informacji o naszych Kolegach
i Koleżankach, którzy stanowią wzór do naśladowania.
Zespół Redakcyjny
Witamy w Polsce
gen. bryg. Stefan Pasławski -
NASZ PATRON
Tradycja nadawania imienia jednostkom Straży Granicznej odgrywa ważną rolę w ich historii.
Patron to postać honorowa, godna podziwu, będąca wzorcem oraz identyfikująca jednostkę wśród tłumu innych
instytucji. Jego życiowe postawy odzwierciedlają idee formacji.
Wybór patrona nie jest sprawą prostą, bowiem noszenie przez jednostkę imienia wybitnej osoby wzmacnia jej autorytet
i pozycję w środowisku. Dlatego tak istotne jest by na jego życiorysie nie było żadnych skaz.
Gen. bryg. Wojska Polskiego, Naczelny Inspektor Straży Granicznej, pierwszy Komendant Główny Straży Granicznej
oraz wojewoda białostocki i stanisławowski – Stefan Wiktor Paweł Pasławski. Wielokrotnie odznaczany, między innymi:
Orderem Virtuti Militari 5 kl., Orderem Polonia Restituta 3, 4, 5 kl., Krzyżem Niepodległości, Krzyżem Walecznych
(4-krotnie) i Złotym Krzyżem Zasługi Komandoria Orła Białego z Gwiazdą (jugosł.). Człowiek, którego kręgosłup moralny
kształtowały patriotyczne wzorce.
25 maja 1885 roku w Warszawie, w rodzinie Karola i Marii z domu Litauer przychodzi na świat chłopiec Stefan Wiktor
Paweł Pasławski. Zdolny i ambitny. Uczęszczał do gimnazjum w Warszawie i we Lwowie, gdzie w 1905 roku złożył
egzamin dojrzałości. Student Wydziału Prawa Uniwersytetu Lwowskiego. Patriota promujący wzorowe postawy.
Aktywny uczestnik tajnej organizacji niepodległościowej „Zet” oraz Związku im. Kilińskiego i Narodowego Związku
Robotniczego. Prowadzący prace oświatowe wśród małopolskich chłopów. Piastował stanowisko prezesa Czytelni
Akademickiej. Twórca Drużyn Bartoszowych1.
1 października 1909 roku został powołany do armii austriackiej. Po roku nauki w szkole oficerów 25-letni Stefan opuszcza
szeregi armii i zostaje dziennikarzem. Po połączeniu Drużyn Bartoszowych i utworzeniu w lipcu 1914 roku Legionu
Wschodniego został w dowódcą jego kampanii, zaś po jego rozwiązaniu wstąpił do 3 pułku piechoty Legionów Polskich.
1
organizacje przysposobienia wojskowego utworzone przez młodzież studencką grupy Rzeczpospolita w 1908 roku we Lwowie
z inicjatywy Wawrzyńca Dayczaka, która w późniejszym czasie weszły w skład Legionu Wschodniego. Stefan Pasławski od 9.VII.1908 – 31.VII.1910 r.
był członkiem Rady Naczelnej Drużyn Bartoszowych.
Nr 2, czerwiec 2012
3
Witamy w Polsce
Ranny w bitwie pod Mołotkowem w październiku tego samego roku w wyniku odniesionych obrażeń, niezdolny
do walki frontowej Pasławski obejmuję funkcję komendanta stacji zbornej Legionów w Budapeszcie. W czerwcu
1918 roku mianowany na stanowisko zastępcy komendanta stolicy. Kolejne lata obfitowały w awanse służbowe:
w listopadzie 1918 roku - dowódca Białostockiego Okręgu Wojskowego (do 11.XII.1918 r.), gdzie uformował białostocki
pułk strzelców wchodzący w skład 1 Dywizji Litewsko-Białoruskiej. W 1921 roku - dowódca 40 Brygady Piechoty,
następnie dowódca piechoty dywizyjnej 20 Dywizji Piechoty (do 15.X.1921r.) oraz 29 Dywizji Piechoty
(do 27.III.1923 r.)
Ukończenie w latach 1921-1922 kursu wyższych dowódców otworzyło Pasławskiemu drzwi do objęcia funkcji zastępcy
komendanta Obozu Warownego Wilno. Następnie przeniesiony do Korpusu Ochrony Pogranicza dowodzi 2 Brygadą
w Baranowiczach i 3 Brygadą w Wilnie. 11 lipca 1927 roku pułkownik Pasławski obejmuje funkcję Naczelnego
Inspektora Straży Celnej, któremu to ówczesny Prezes Rady Ministrów Józef Piłsudski zleca przeprowadzenie
i wdrożenie reformy granicznej. I tak w 1928 roku utworzona zostaje do ochrony pólnocno-zachodniej, zachodniej
i południowej granicy Polski formacja Straż Graniczna, której pierwszym komendantem zostaje awansowany 1 stycznia
1928 roku do stopnia generała brygady Stefan Pasławski. Funkcję tę sprawował do grudnia 1928 roku.
Pod koniec 1928 roku, aż do czasu przejścia w stan spoczynku, generał Pasławski dowodzi Okręgiem Korpusu
VIII w Toruniu. Z jego inicjatywy Pomorski Komitet Floty Narodowej zakupił w 1929 roku na rzecz Szkoły Morskiej
w Gdyni słynny żaglowiec „Dar Pomorza”.
W 1934 roku Pasławski przeszedł w stan nieczynny. Nie zaprzestał pełnienia ważnych funkcji społecznych. W latach
1936-1939 mianowany wojewodą białostockim, następnie stanisławowskim. Internowany w Rumunii po kampanii
‘39 roku, uwolniony przez wojska alianckie przebywał na uchodźctwie politycznym, między innymi we Francji
i w Wielkiej Brytanii.
17 lipca 1956 roku w niewielkim walijskim miasteczku nad Morzem Irlandzkim generał Stanisław Pasławski umarł.
Jego zwłoki złożono na cmentarzu w Bangor.
Zarówno politycznym i prywatnym życiem Stefana Pasławskiego rządziły patriotyczne idee i tradycje, które wpoił
swoim dzieciom. Syn Stefan Karol – pseudonim :Karol”, podobnie jak żona generała, Aleksandra Judycka zginął
w Powstaniu Warszawskim.
Dobry człowiek, wzorowy ojciec, odważny dowódca, patriota – patron Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży
Granicznej. Człowiek godny naśladowania.
Źródło: www.muzeumsg.pl
Ewa Maruszkiewicz
4
Nr 2, czerwiec 2012
Witamy w Polsce
"Sztandar to symbol, świętość.
Jego miejsce tkwi gdzieś między
hymnem narodowym a przysięgą
wojskową"
Kardynał Stefan Wyszyński
Symbol historii i tradycji łączący pokolenia. Podkreślający
idee i wartości narodu. Charakterystyczny, wyrażający
przynależność i identyfikację z Formacją. Nie „ja” tylko
„my”, nie „moje” tylko „nasze”. Jesteśmy Wspólnotą bo
mamy te same poglądy, te same cele. Bo mamy ten sam
NASZ SZTANDAR. On nas prowadzi, określa i daje
poczucie bezpieczeństwa.
Dnia 10 września 1992 r. na podstawie Decyzji Nr 26/92 Komendanta Głównego Straży Granicznej WarmińskoMazurskiemu Oddziałowi Straży Granicznej w Kętrzynie został nadany sztandar. Uroczystości z tym związane odbyły
się 14 listopada 1992 r. Z dniem 16 maja 2010 roku Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Jerzy Miller nadał
Warmińsko-Mazurskiemu Oddziałowi Straży Granicznej w Kętrzynie imię ,,gen. bryg. Stefana PASŁAWSKIEGO” –
pierwszego komendanta Straży Granicznej utworzonej w II Rzeczypospolitej Polskiej. Nadanie imienia zapoczątkowało
myśl ufundowania sztandaru, na którym zostanie wyeksponowane, między innymi, nazwisko naszego patrona.
W dniu 16 czerwca 2011 r. z inicjatywy Wojewody Warmińsko-Mazurskiego powstał Honorowy Komitet Fundatorów
Sztandaru Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego. W skład Komitetu
weszli: Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Metropolita Warmiński, Prezydent Miasta Olsztyna,
Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie, Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, Dyrektor
Izby Celnej w Olsztynie, Rektor Olsztyńskiej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego,
Przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Prezes Stowarzyszenia Weteranów
Polskich Formacji Granicznych oraz Dyrektor ds. Klienta Korporacyjnego PZU Życie S.A Oddział w Olsztynie. Celem
działalności Komitetu było pozyskanie środków na ufundowanie sztandaru oraz promowanie tej inicjatywy wśród
społeczeństwa regionu. Zaangażowanie się powyższych instytucji podkreśla wagę promowania patriotycznych wzorców
i ideałów jakie skupia w sobie sztandar.
Natomiast z inicjatywy funkcjonariuszy i pracowników Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Oddziale
powołany został Komitet Organizacyjny Nadania Sztandaru, któremu przewodniczył zastępca Komendanta W-MOSG
ds. logistycznych płk SG Marek Obrębski. Jego zadaniem była realizacja wszelkich działań zmierzających do wykonania
sztandaru.
Ojcem chrzestnym sztandaru Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej został Dyrektor Zakładu Opieki
Zdrowotnej MSW w Olsztynie Pan Janusz Chełchowski, zaś matką chrzestną Pani Urszula Pasławska – Wicemarszałek
Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Wybór chrzestnych nie był przypadkowy, bowiem ich wieloletnia współpraca
z Oddziałem, zaowocowała wieloma ważnymi społecznie inicjatywami dla funkcjonariuszy i pracowników Straży
Granicznej oraz społeczeństwa.
Nadanie sztandaru Formacji wiąże się z ceremonią podkreślającą jego wagę i oddającą mu należyte honory i szacunek.
Uroczyste nadanie sztandaru W-MOSG odbędzie się w dniu 25 maja 2012 r., w trakcie obchodów XXI rocznicy powstania
Straży Granicznej.
Ewa Maruszkiewicz
Nr 2, czerwiec 2012
5
Witamy w Polsce
STRONA GŁÓWNA SZTANDARU
Płatem sztandaru jest biała tkanina w kształcie kwadratu o wymiarach
75 x 75 cm, na której znajduje się krzyż kawalerski. Na stronie głównej
płata sztandaru, pośrodku krzyża kawalerskiego znajduje się wieniec z liści
laurowych, po środku którego jest umieszczony wizerunek orła białego,
głową zwrócony do drzewca. Pomiędzy ramionami krzyża kawalerskiego,
umieszczone są wieńce owalne z liści laurowych, a w nich litery
„SG” haftowane złotym szychem.
STRONA ODWROTNA PŁATA SZTANDARU
1. Płatem odwrotnym sztandaru jest zielona tkanina, na której znajduje
się krzyż kawalerski. Pośrodku krzyża kawalerskiego, na czerwonym tle
znajduje się owalny wieniec otwarty w górnej części, którego prawe ramię
wykonane jest z liści dębowych, a lewe z liści laurowych.
2. W dolnej części wieńca, znajdują się litery „SG”. W środku wieńca
jest umieszczony w trzech wierszach napis „BÓG HONOR OJCZYZNA”.
3 . Wewnątrz lewego ramienia krzyża umieszczona jest nazwa „WARMIŃSKOMAZURSKI ODDZIAŁ”.
4. Wewnątrz prawego ramienia krzyża znajdują się wyrazy „STRAŻY
GRANICZNEJ”.
5.
W dolnym ramieniu krzyża umieszczone
„IM. GEN. BRYG. STEFANA PASŁAWSKIEGO”.
jest
imię
patrona
6.
Pomiędzy ramionami krzyża, w rogach płata sztandaru, umieszczone są wieńce z liści laurowych i dębowych. W dolnej części wieńców, na złączeniu
ramion, znajdują się litery „SG” haftowane złotym szychem.
7.
W polu wieńca w prawym górnym rogu płata umieszczony jest herb województwa Warmińsko-Mazurskiego - tarcza trójdzielna o polach barwy
czerwonej, dwudzielna w pas i dwudzielna w słup w dolnej części. W polu pierwszym umieszczony jest Orzeł Biały w koronie, ze złotym dziobem, takąż
przepaską na skrzydłach i takimiż szponami. W polu drugim Baranek Boży srebrny (biały) ze złotą aureolą z czerwonym krzyżem wewnątrz, krwawiący
do kielicha złotego, podtrzymujący nogą przednią chorągiew srebrną (białą) z czerwonym krzyżem osadzoną na drzewcu złotym zwieńczonym takimż
krzyżem. W polu trzecim czarny orzeł ze złotym dziobem, takąż przepaską na skrzydłach i takimiż szponami, ze złotą koroną na szyi, przepasany na piersi
takąż literą S.
11.
8.
W polu wieńca w lewym górnym rogu płata sztandaru umieszczony jest symbol Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej – tarcza owalna
z przebiegającym od lewej ku prawej stronie obwodu tarczy napisem wielkimi literami „WARMIŃSKO-MAZURSKI ODDZIAŁ SG” poprzedzony
i zakończony trzema gwiazdami pięcioramiennymi, centralnie umieszczony słup graniczny w kolorach białym i czerwonym, pośrodku słupa godło
Rzeczypospolitej, od słupa promieniście rozchodzą się linie we wszystkich kierunkach ku obwodowi do granic napisu. U podstawy słupa herb
województwa Warmińsko-Mazurskiego.
9.
W polu wieńca w prawym dolnym rogu płata sztandaru umieszczony jest element znaku graficznego Straży Granicznej – słup graniczny w kolorach
białym i czerwonym z umieszczonym centralnie godłem Rzeczypospolitej Polskiej.
10. W polu wieńca w lewym dolnym rogu płata sztandaru umieszczono odznakę Straży Granicznej II Rzeczypospolitej – wieniec z liści laurowych po lewej
stronie owalnej odznaki, wieniec z liści dębowych po prawej stronie odznaki, w górnej części napis na tarczy półokrągłej „STRAŻ GRANICZNA”,
pod napisem dwa liście po lewej laurowy, po prawej dębowy stykające się ze słupem granicznym, w dolnej części u styku wieńców godło
II Rzeczypospolitej (orzeł w koronie). Słup graniczny w kolorze białym i czerwonym.
6
Nr 2,czerwiec 2012
Witamy w Polsce
GŁOWICA SZTANDARU
Głowica sztandaru składa się z orła i podstawy, wykonanych z białego
metalu. Na przedniej ścianie podstawy jest umieszczony skrót nazwy
jednostki organizacyjnej w dwóch rzędach. Wymiary orła –
wraz z podstawą – 250 mm. Wymiary podstawy 60 x 90 x 45 mm.
DRZEWCE SZTANDARU
Drzewce sztandaru jest sporządzone z drewna toczonego,
lakierowanego bezbarwnie. Drzewce jest dwudzielne, połączone
tuleją z metalu białego. Długość drzewca – 2500 mm. Na drzewcu
umieszczonych jest 20 gwoździ pamiątkowych
GWOŹDZIE PAMIĄTKOWE
Gwoździe pamiątkowe wykonane z białego metalu, w kształcie tarczy
herbowej o wymiarach 43 x 33 mm. Na drzewcu umieszczone
20 gwoździ pamiątkowych, po 10 z każdej strony drzewca.
Wykaz gwoździ pamiątkowych:
1. Minister Spraw Wewnętrznych
2. Komendant Główny Straży Granicznej
3. Wojewoda Warmińsko-Mazurski
4. Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego
5. Komendant Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży
Granicznej
6. płk SG Przemysław S. Kuźmiński
7. Metropolita Warmiński
8. Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie
9. Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej
w Olsztynie
10. Dyrektor Izby Celnej w Olsztynie
11. Rektor Olsztyńskiej Wyższej Szkoły Informatyki
i Zarządzania im.prof.T.Kotarbińskiego
12. Prezydent Miasta Olsztyna
13. Przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
14. Prezes Stowarzyszenia Weteranów Polskich Formacji
Granicznych
15. Dyrektor ds. Klienta Korporacyjnego PZU Życie SA
w Olsztynie
16. Komendant Centrum Szkolenia Straży Granicznej
17. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy
Funkcjonariuszy Straży Granicznej
18. Funkcjonariusze Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży
Granicznej
19. Komendanci Placówek Straży Granicznej W-MOSG
20. Związek Zawodowy Pracowników Cywilnych MSWiA
W-MOSG
SZARFA SZTANDARU
Szarfa sztandaru wykonana z tkaniny białej
i czerwonej, zszytej ze sobą na kształt flagi
narodowej. Na obu końcach obszyta frędzlą
złotą identyczną jak frędzla na płacie sztandaru.
mjr SG Dariusz Anaszewicz
Nr 2, czerwiec 2012
7
Witamy w Polsce
Uroczyste
nadanie sztandaru
Warmińsko-Mazurskiemu Oddziałowi SG
Tegoroczne obchody Święta Straży Granicznej połączone z uroczystym nadaniem sztandaru rozpoczęła 25 maja msza święta
celebrowana przez Metropolitę Warmińskiego Seniora Księdza Arcybiskupa Edmunda Piszcza w Bazylice Mniejszej
pod wezwaniem Św. Jerzego w Kętrzynie, podczas której poświęcono sztandar.
Rodzicami Chrzestnymi sztandaru zostali: Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Pani Urszula Pasławska
oraz Dyrektor Zakładu Opieki Zdrowotnej MSW z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie
Pan Janusz Chełchowski.
Zaproszeni goście w asyście pocztów sztandarowych obu kętrzyńskich jednostek, pocztu flagowego, Kompanii
Reprezentacyjnej oraz Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej przemaszerowali ulicami miasta na Plac Marszałka
J. Piłsudskiego w Kętrzynie.
8
Nr 2,czerwiec 2012
Witamy w Polsce
W pierwszej części uroczystej akademii pożegnano historyczny sztandar.
Przewodniczący Komitetu Fundatorów Sztandaru – Wojewoda WarmińskoMazurski Pan Marian Podziewski odczytał akt ufundowania sztandaru nadanego
decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych 8 maja br. Po czym gwoździe
pamiątkowe w drzewce nowego sztandaru wbili członkowie Komitetu:
1. Zastępca
Komendanta
Głównego
Straży
Granicznej
płk SG Tomasz Pest
2. Wojewoda Warmińsko-Mazurski, Przewodniczący Honorowego
Komitetu Fundatorów sztandaru – Pan Marian Podziewski
3. Wicemarszałek
Województwa
Warmińsko-MazurskiegoMatka Chrzestna sztandaru – Pani Urszula Pasławska
4. Komendant Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznejpłk SG Jarosław Kowalkowski
5. Pan płk SG Przemysław Kuźmiński
6. Metropolita Warmiński – Senior – Ks. Arcybiskup Edmund Piszcz
7. Zastępca Komendanta Wojewódzkiego
Policji w Olsztynieinspektor Adam KOŁODZIEJSKI
8. Komendant
Wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej
w Olsztynie- st. bryg. Jan Słupski
9. Dyrektor Izby Celnej w Olsztynie- Pan Robert Torenc
10. Rektor
Olsztyńskiej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania
im. prof. T.Kotarbińskiego prof. dr hab. Zdzisław Kowalczyk
11. Przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa WarmińskoMazurskiego- Pan Tadeusz Mordasiewicz
12. Dyrektor ds. Klienta Korporacyjnego PZU Życie SA w Olsztynie
Pan Robert Krutczenko
13. Komendant Centrum Szkolenia Straży Granicznej płk SG Andrzej
Rytwiński
14. Przedstawiciele Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego
Funkcjonariuszy Straży Granicznej- chor. sztab. SG Piotr Grabowski
i st. chor. SG Piotr Szejn
15. W imieniu funkcjonariuszy Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży
Granicznej ppłk SG Ryszard Licbarski, mł. chor. SG Anna Kasprzak,
sierż. SG Marcin Bełczącki
16. W imieniu Komendantów Placówek Straży Granicznej W-MOSGppłk SG Wiesław Dyśko,
ppłk SG Mariusz Haraf,
ppłk SG Leszek Jakubowski
17. Przedstawiciele Związku Zawodowego Pracowników Cywilnych MSW
W-MOSG: Pani Barbara Lewandowska, Pan Wiesław Wiśniewski,
Pan Franciszek Juszko.
15
16
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
17
Nr 2, czerwiec 2012
9
Witamy w Polsce
Święto Straży Granicznej to również czas zawodowych
awansów i wyróżnień.
Srebrnym Krzyżem Zasługi nadanym przez Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej uhonorowano Komendanta
W-MOSG płk. SG Jarosława Kowalkowskiego
oraz Zastępcę Komendanta W-MOSG ds. granicznych
płk. SG Pawła Lubiewskiego.
Złoty medal „Za zasługi dla Pożarnictwa”, z rąk Starosty
Kętrzyńskiego
Pana
Tadeusza
Mordasiewicza
i Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży
Pożarnej starszego brygadiera Jana Słupskiego, odebrał
Zastępca Komendanta W-MOSG ds. logistycznych
płk SG Marek Obrębski.
12
10
Nr 2, czerwiec 2012
Witamy w Polsce
Z okazji święta formacji w W-MOSG mianowano
na wyższe stopnie służbowe w korpusach osobowych
Straży Granicznej: 14 oficerów, 87 chorążych
i 99 podoficerów.
Szczególnym dowodem wartości trudu codziennej
służby jest nagroda Ministra Spraw Wewnętrznych.
4 funkcjonariuszy z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału
Straży Granicznej zostało wyróżnionych nagrodą
podczas tegorocznego Święta Straży Granicznej.
Całą akademię uświetnił występ Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej pod batutą
mjr. SG Leszka Mieczkowskiego oraz pokaz musztry paradnej w wykonaniu Kompanii Reprezentacyjnej SG
pod dowództwem mjr.SG Sławomira Gumulaka.
por.SG Justyna Szubstarska
zdj.: mł.chor. SG Jakub Ogrodowczyk
Nr 2, czerwiec 2012
11
Witamy w Polsce
WYDARZENIA
W OBIEKTYWIE
KONFERENCJA O ABOLICJI
KONFERENCJA MAŁY RUCH
GRANICZNY
WIZYTA MINISTRA SPRAW
WEWNĘTRZNYCH
12
Nr 2, czerwiec 2012
ODZNACZENIE
PŁK SG JAROSŁAWA KOWALKOWSKIEGO
ZA ZASŁUGI W PRACY PENITENCJARNEJ
NARADA Z PANELU SCHENGEN –
PRZYGOTOWANIA DO EURO 2012
Witamy w Polsce
SPOTKANIE PEŁNOMOCNIKÓW
GRANICZNYCH
WOŚP - KĘTRZYN
WIZYTA FIŃSKIEJ STRAŻY GRANICZNEJ
WOŚP - OLSZTYN
WILAMOWO 1 MAJA 2012
WOŚP - PSG W BRANIEWIE
OLSZTYN 3 MAJA 2012
WOŚP - PSG W GOŁDAPI
Nr 2, czerwiec 2012
13
Witamy w Polsce
14
BEZPIECZNE FERIE Z SG –
PSG W BEZLEDACH
LICEALIŚCI Z PIENIĘŻNA
W PSG W BRANIEWIE
DZIEŃ PRZEDIĘBIORCZOŚCI
- PSG W SĘPOPOLU
STUDENCI Z LONDYNU
W PSG W GRZECHOTKACH
DZIEŃ WAGAROWICZA ZE STRAŻĄ
GRANICZNĄ – KOMENDA W-MOSG
WIZYTA UCZNIÓW
W PSG W GRZECHOTKACH
LICEALIŚCI Z BARTOSZYC
W PSG W BEZLEDACH
WYBÓR ZAWODU
- SPOTKANIE Z PSG W SĘPOPOLU
Nr 2, czerwiec 2012
Witamy w Polsce
SPOTKANIE Z MŁODZIEŻĄ
- PSG W WĘGORZEWIE
SPRZĄTANIE ŁYNY
- PSG W SĘPOPOLU
DZIEŃ OTWARTY
– KOMENDA W-MOSG
SPRZĄTANIE WARMII I MAZUR
- PSG W DUBENINKACH
SPOTKANIE Z PRZEDSZKOLAKAMI
- OPOWIADANIE O GRANICY
ĆWICZENIA NA EURO 2012
KRWIOBUS W W-MOSG
EUROGRZECHOTNIK 2012
Nr 2, czerwiec 2012
15
Witamy w Polsce
NASZYM PRIORYTETEM
BEZPIECZEŃSTWO GRANIC
Również na stronie internetowej Oddziału, w centralnej
części, zamieszczono numer interwencyjny. Ponadto,
funkcjonariusze Straży Granicznej - wykonując
codzienne zadania - rozdają specjalnie zaprojektowane
w tym celu wizytówki.
Powiadom nas o niepokojących sytuacjach
i
sygnałach,
które
mogą
mieć
wpływ
na bezpieczeństwo naszych granic! - z takim
przekazem
Straż
Graniczna
zwraca
się
do mieszkańców Warmii i Mazur.
Teraz na autach Warmińsko-Mazurskiego Oddziału
Straży Granicznej widnieją naklejki z numerem
telefonu interwencyjnego. Jest to część kampanii
informacyjnej kierowanej do mieszkańców Warmii
i Mazur.
Istotą przedsięwzięcia jest nawiązanie kontaktu
ze społeczeństwem, jednocześnie uświadamiając,
że nasze bezpieczeństwo zależy od zaangażowania nas
wszystkich. Dzięki nowej możliwości, każdy będący
świadkiem nadużyć prawnych mających wpływ
na ochronę granicy państwowej i kontrolę ruchu
granicznego, będzie mógł powiadomić o tym Straż
Graniczną.
Oprócz naklejek umieszczonych na szybach
samochodów służbowych, w placówkach Straży
Granicznej
Warmińsko-Mazurskiego
Oddziału
oraz
współpracujących
instytucjach
zostały
rozwieszone plakaty informujące o kampanii.
16
Nr 2, czerwiec 2012
Główne hasło Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży
Granicznej brzmi: „GWARANCJĄ EUROPY – STRAŻ
GRANICZNA, NASZYM PRIORYTETEM - BEZPIECZEŃSTWO
GRANIC”. Każdy powinien czuć się odpowiedzialny
za jedną z podstawowych potrzeb człowieka, czyli
bezpieczeństwo. Jest to szczególnie ważne w przededniu
wprowadzenia zasad małego ruchu granicznego
na pograniczu RP z FR oraz tak wielkiego
międzynarodowego wydarzenia jak Euro 2012.
por. SG Justyna Szubstarska
zdj. PSG w Dubeninkach, Wydział Prezydialny
Witamy w Polsce
Dla życia
w kilka minut
Według danych Urzędu Statystycznego na 40.000 tysięcy wypadków drogowych około 4.000 osób ginie, zaś blisko
50.000 tysięcy zostaje rannych. Często ratunkiem dla pokrzywdzonych jest transfuzja krwi. Krwi, której wciąż
brakuje. A przecież wystarczy poświęcić zaledwie kilka minut, by oddając krew oddać drugiemu człowiekowi cząstkę
siebie i uratować mu życie.
Narodowe Centrum Krwi jest organem koordynującym
działania
zdrowotne
z
zakresu
krwiodawstwa
i krwiolecznictwa. Nadzoruje też pracę Regionalnych
Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa znajdujących się
w każdym województwie. Te z kolei posiadają mniejsze
terenowe jednostki. Niestety nie każdy powiat posiada
punkt krwiodawstwa. Mieszkańcy małych miejscowości
mają utrudniony dostęp do akcji poboru krwi. Dlatego tak
duże znaczenie mają wszelkiego rodzaju przedsięwzięcia
Honorowych Dawców Krwi.
Dawcą może zostać każda osoba od 18 do 65 roku
życia, pod warunkiem pozytywnego przejścia
wstępnych badań lekarskich. Proces jest całkowicie
bezpieczny, zaś samo pobranie krwi trwa zaledwie
10 minut. Zdumiewające, że tylko tyle wystarczy
by uratować komuś życie.
Tymczasem zapotrzebowanie na krew jest ogromne.
Co jedną minutę ktoś potrzebuje naszej krwi.
Ilość krwi w przeciętnym ciele dorosłej osoby
to 10 jednostek, natomiast 1 jednostka może
uratować życie nawet trzem osobom.
Od 2009 roku Straż Graniczna regularnie wspiera
akcje poboru krwi. Można śmiało powiedzieć, że tego
typu przedsięwzięcia włączyły się w ponadplanowy
„zakres obowiązków” pograniczników. Ich celem jest
pokazanie społeczeństwu, że każdy może zrobić coś
dobrego dla drugiego człowieka. Z drugiej strony
funkcjonariusze służą społeczeństwu, są zdrowi,
sprawni i silni fizycznie, w związku z czym
ich zaangażowanie jest tak istotne.
Nr 2, czerwiec 2012
17
Witamy w Polsce
Często ludzie boją się oddać krew, natomiast czując
wsparcie ze strony służb mundurowych odważniej
podejmują taką decyzję.
Prekursorem honorowych akcji poboru krwi w naszym
środowisku służbowym na Warmii i Mazurach
są funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej
w Baniach Mazurskich. Oni bowiem, pod nadzorem
Regionalnego
Centrum
Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Olsztynie Oddział Terenowy
w Giżycku i przy współudziale funkcjonariuszy
Ochotniczej Straży Pożarnej z gminy Banie Mazurskie
zainicjowali
w
2009
roku
zbiórkę
krwi
w ramach ogólnopolskiej akcji „Wakacyjna kropla
krwi”. Przedsięwzięcie odniosło spory sukces,
więc jeszcze w tym samym roku zorganizowana
została akcja „Integrująca kropla krwi w Baniach
Mazurskich”. I tak rozpoczął się okres nowych
doraźnych punktów krwiodawstwa w PSG.
Przy Placówce Straży Granicznej w Barcianach
od lutego 2011 roku aktywnie działa Klub
Honorowych Dawców Krwi. W chwili obecnej liczy
około trzydziestu stałych członków. Jest to jedyny taki
klub
w
powiecie
kętrzyńskim.
Wcześniej
funkcjonariusze włączali się w doraźne akcje
organizowane
przez
Regionalne
Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie Oddział
Terenowy w Giżycku.
Do momentu powstania klubu było ich aż pięć.
Utworzenie go to przede wszystkim usprawnienie
organizacyjne akcji poboru krwi, a tym samym
ułatwienie mieszkańcom powiatu udziału w nich.
18
Nr 2, czerwiec 2012
Funkcjonariusze
Placówki
Straży
Granicznej
w Bezledach to również dumni honorowi dawcy krwi.
Obecnie działa Klub Honorowych Dawców Krwi
pn. „Na granicy” przy Oddziale Regionalnym Polskiego
Czerwonego Krzyża w Bartoszycach. Pierwotnie nosił
nazwę Klub HDK przy Placówce Straży Granicznej
w Bezledach. Powstał 14 października 2010 roku,
a do życia powołało go 13 funkcjonariuszy z tejże
placówki. Obecnie liczy ponad 20 stałych członków.
Regularnie organizuje akcje poboru krwi, jak również
czynnie uczestniczy w akcjach organizowanych przez
kluby działające na terenie powiatu bartoszyckiego
oraz przy innych Oddziałach Straży Granicznej. Poza
akcjami krwiodawczymi Klub aktywnie uczestniczy
w innych szlachetnych akcjach wspierając swoim
działaniami pokrewne jednostki.
KHDK pn. „Na granicy” przy Oddziale Regionalnym
Polskiego Czerwonego Krzyża w Bartoszycach
aktywnie współpracuje z:
-KHDK im. Jana Chilmanowicza przy Oddziale
Rejonowym PCK w Bartoszycach
-KHDK z Państwowej Straży Pożarnej
w Bartoszycach
-KHK z Ochotniczej Straży Pożarnej z powiatu
bartoszyckiego (m. in. OSP Lipica, Bezledy,
Wozławki, Górowo Iławeckie, Wojciechy,
Bisztynek)
-Funkcjonariuszami Straży Granicznej z Placówek
w Sępopolu, Górowie Iławeckim, Grzechotkach
-KHDK przy OSP Kamińsk
Witamy w Polsce
W 2012 roku kluby z Bezled
i Barcian aktywnie włączyły się
w ogólnokrajową akcję zbiórki krwi
„NA STRAŻY ŻYCIA”. Prekursorem
przedsięwzięcia są funkcjonariusze
z Karpackiego Oddziału Straży
Granicznej. Celem akcji jest nie tylko
propagowanie ruchu krwiodawstwa
w Straży Granicznej, ale również
zwrócenie uwagi społeczeństwa
na problem braku krwi. Podczas
kilku zbiórek zorganizowanych
w ramach tej akcji, funkcjonariusze
z Bezled i Barcian zebrali około
36 litrów krwi, którą oddały
82 osoby.
Nie przy każdej Placówce SG podlegającej WarmińskoMazurskiemu Oddziałowi Straży Granicznej działa Klub
Honorowych
Dawców
Krwi.
Funkcjonariusze
z tych placówek włączają się w doraźne akcje
pokazując swoją postawą, że pomóc może każdy.
Wystarczy odrobina dobrej woli i trochę chęci,
bowiem każda oddana kropla zwiększa szanse
przeżycia potrzebującego.
w przedsięwzięciach organizowanych przez PCK
czy
Wielką
Orkiestrę
Świątecznej
Pomocy.
Celem
zaangażowania
się
pograniczników
w te przedsięwzięcia jest przede wszystkim pozytywne
kształtowanie wizerunku Formacji i przekonanie
społeczeństwa, że funkcjonariusze nie tylko respektują
prawo i pilnują porządku, ale tak zupełnie „po ludzku”
pomagają innym.
Swoją postawą pogranicznicy zachęcają społeczność
lokalną do udziału nie tylko w tak szlachetnych
akcjach, jak akcje poboru krwi. Aktywnie uczestniczą
Funkcjonariusze Straży Granicznej od 2009 roku
zorganizowali kilkanaście akcji poboru krwi, w których
łącznie udało się zebrać ponad 290 litrów tego
życiodajnego płynu. Dawcami było ponad 660 osób.
To spory sukces naszych Kolegów.
Pamiętajmy, że krwi nie da się
wyprodukować, dlatego jest tak
cenna!
Ewa Maruszkiewicz
zdj. st. chor. SG Anna Mauch
Nr 2, czerwiec 2012
19
Witamy w Polsce
FUNKCJONARIUSZE W-MOSG Z MYŚLĄ O INNYCH
udział w akcji „Dzień Dawcy Szpiku dla Daniela i innych” (KHDK „Na granicy”)
czekolady otrzymane w akcji poboru krwi darowane w Dniu Dziecka kuracjuszom z Oddziału Dziecięcego
Szpitala Powiatowego w Bartoszycach
maskotki, książeczki z bajkami oraz bajki na DVD w ramach dobrowolnej zbiórki wśród funkcjonariuszy
Placówki SG w Bezledach przekazane do odremontowanej świetlicy Oddziału Dziecięcego Szpitala
Powiatowego w Bartoszycach
wyróżnienie przez Urząd Miasta Bartoszyce członka KHDK „Na Granicy” zaszczytnym tytułem „Wolontariusz
roku 2011”
czynne uczestnictwo funkcjonariuszy W-MOSG w przedsięwzięciach organizowanych przez PCK, np.: Wielkanoc
z PCK, Wyprawka dla Żaka – koordynacja w środowisku służbowym przez KHDK
udział w przedsięwzięciu propagującym aktywny styl życia „Spacery Rowery”, organizowany przez ZOZ MSWiA
z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie
realizacja programu prewencyjno-edukacyjnego „Blaskiem Chronieni” poświęconego bezpieczeństwu
na drogach uczniów dojeżdżających do szkół z odległych miejscowości
udział funkcjonariuszy W-MOSG w corocznych akcjach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
zaangażowanie w ogólnokrajową akcję zbiórki krwi „NA STRAŻY ŻYCIA” zainicjowaną przez Karpacki Oddział
Straży Granicznej. W pięciu zbiórkach krew oddały 224 osoby. Krwiodawcze przedsięwzięcie Straży Granicznej
zakończyło się na Warmii i Mazurach wynikiem ponad 121 litrów krwi pełnej.
udział w turnieju charytatywnym w Sępopolu „Gramy dla Magdy”
udział w charytatywnej imprezie pn. "Gramy dla Mateusza" w Kętrzynie, której celem było zebranie środków
finansowych na leczenie i rehabilitację chorego na dziecięce porażenie mózgowe chłopca.
To tylko niektóre przykłady aktywności społecznej funkcjonariuszy Straży Granicznej.
20
Nr 2, czerwiec 2012
Witamy w Polsce
SZANSA NA ŻYCIE
Historia kpr. SG Oktawiana Popławskiego z Placówki Straży Granicznej w Grzechotkach
Uległ namowom bliskiej osoby i zarejestrował się jako
dawca szpiku. Los sprawił mu niespodziankę. Gdzieś
w centralnej Polsce czekał ciężko chory, bezbronny
Przemek na życiową szansę, która warunkowała
zgodność antygenów tkankowych dwojga ludzi. Sytuacja
chłopca zależała od konsekwencji Oktawiana podtrzymania decyzji o oddaniu szpiku i czasu - dotarcia
szpiku do kliniki.
Nie sposób opisać emocji, jakie kumulują się w osobie,
która za chwilę stanie twarzą w twarz z młodym
człowiekiem, któremu podarowała „część siebie”,
by pomóc wyjść z ciężkiej choroby.
Podróż hotelową windą, choć krótka, zdawała się trwać
wieczność. „Może to On” przez chwilę pomyślał
nieśmiało Oktawian, patrząc na chłopca, który dzielił
z nim i swoją rodziną tą małą ruchomą powierzchnię.
Za chwilę miało się okazać, że to właśnie ON.
Dwa lata wcześniej wiedzieli o sobie niewiele:
21-letni dawca z Polski i 8-letni biorca z Polski.
Gdy stanęli naprzeciw siebie, nie umieli ukryć
wzruszenia. Emocje nie pozwalały mówić, choć dialog
na spotkanie z pewnością obie strony układały
od dłuższego czasu. Mama Przemka zaczęła od prostego
„Chodzi tu „Tylko
o obcowanie
z przyrodą,
niezapomniane
„Dziękuję”.
właściwie
za co?” – oprzemknęła
myśl
chwile,
w
których
o
brzasku
„rodzi”
się
dzień
z
kojącymi
w głowie Oktawiana – „Nic nie ryzykowałem,
duszęponiosłem
odgłosami kosztów.
przyrody…”
Arkadiusz
Rutkowski
nie
Mogłem
pomóc
i zrobiłem
to z wielką przyjemnością. To wielkie szczęście widzieć
zdrowego Przemka i szczęśliwą rodzinę”.
Jak to możliwe, że przy statystycznie nikłej szansie,
bo 1:25 tys., „trafili na siebie” zgodnie: Oktawian
i Przemek. Oktawian jest naturalnym blondynem.
Chłopcu po przeszczepie pojaśniały włosy. Dziś trenuje
też piłkę nożną. I tu należy wspomnieć, że to zasługa jego
bliźniaka genetycznego. Nasz bohater walczył na pozycji
pomocnika w drużynie piłkarskiej z Górowa Iławeckiego
wiele lat.
Nr 2, czerwiec 2012
21
Witamy w Polsce
Przemek zdawał sobie sprawę ze zmian, jakie zaszły
po przeszczepie w nim samym. Ale jednego się obawiał:
jeżeli jego dawca lubi grochówkę, to teraz i on zacznie
ją jeść, a przecież tak jej nie cierpi.
Chciałbym wszystkich bardzo zachęcić do rejestracji jako
potencjalny dawca szpiku, co można uczynić nie wychodząc
z domu.
Oktawian jest szczęśliwy. Wyraża nadzieję, że jeszcze
będzie mógł komuś pomóc.
Jestem żywym dowodem na to, że przeszczep nie wpływa
w żaden sposób na zdrowie człowieka. Nie warto wierzyć
w mity, np. że szpik pobiera się z rdzenia kręgowego.
Bowiem komórki macierzyste pobierane są z krwi
obwodowej, co najbardziej przypomina transfuzję krwi.
W tej historii jest jeszcze coś bardzo niesamowitego.
Na oficjalnym spotkaniu w Warszawie, obok Oktawiana
i Przemka, była jeszcze jedna para – młody mężczyzna
i kobieta. 40-letnia wówczas dawczyni przyjechała
do stolicy z rodzinnych stron naszego bohatera.
st. chor. SG Anna Mauch na podstawie
wspomnień Oktawiana Popławskiego
zdj. st. chor. SG Emanuel Szeluga, archiwum prywatne
22
Nr 2, czerwiec 2012
Wystarczy odwiedzić stronę www.dkms.pl. Potencjalnych
dawców w Polsce jest bardzo mało. Wiele osób potrzebuje
pomocy. Być może ktoś czeka na kogoś z Was.
Jestem szczęśliwy i czuję zaszczyt, że mogłem komuś
pomóc, dać szansę na życie, zdrowie. Sam straciłem mamę
i w głębi duszy czuję, że dostałem szansę od Boga. Jedno
życie bliskiej mi osoby zostało zabrane. Otrzymałem
w zamian szansę uratowania komuś życia. Fantastycznie
uczucie.
Za tak niewiele, można uczynić tak wiele - dać komuś
SZANSĘ NA ŻYCIE.
Oktawian Popławski
Witamy w Polsce
WYPOCZYNEK
NA WARMII I MAZURACH
Region Warmii i Mazur jest bardzo atrakcyjny turystycznie. Każdego roku tysiące amatorów żeglugi,
kąpieli słonecznych i wodnych, wrażliwych na piękno przyrody odwiedza tajemnicze zakątki
„Zielonych Płuc Polski”. Okres letni jest czasem odpoczynku dla wielu ludzi, ale również czasem
pracy dla innych. Do tej drugiej grupy można zaliczyć funkcjonariuszy Straży Granicznej. Patrole SG,
realizując ustawowe zadania, dokładają wszelkich starań , by urlop turystów przebiegał bezpiecznie.
Działania profilaktyczne związane z bezpieczeństwem
mieszkańców i turystów na terenie województwa
warmińsko-mazurskiego przebiegają wielowątkowo.
Dużą rolę odgrywają spotkania funkcjonariuszy Straży
Granicznej z sołtysami i mieszkańcami miejscowości
przygranicznych. Uczestnicy zebrań uczulani są
na problemy w ochronie granicy państwowej wynikające
z wzmożonego ruchu turystycznego. Szczególnie
zwracana jest uwaga na przepisy porządkowe
oraz oznakowanie i przebieg granicy państwowej.
Na tablicach w miejscowościach soleckich umieszczane
są informacje zawierające dane kontaktowe właściwych
placówek Straży Granicznej oraz krótka charakterystyka
obejmująca zadania i uprawnienia funkcjonariuszy
formacji.
Straż Graniczna angażuje się w przedsięwzięcia
realizowane na rzecz dzieci i młodzieży oraz przyjmuje
zaproszenia
organizatorów.
Podczas
spotkań
organizacyjnych
funkcjonariusze
SG
apelują
najmłodszych o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa
podczas korzystania z miejsc kąpielowych, korzystania
z uroków lasu czy podczas spontanicznej zabawy. Bliskie
położenie miejscowości wypoczynkowych względem
przebiegu granicy państwowej stanowi oczywisty
argument do prowadzenia zajęć prewencyjnych.
Podobne wizyty odbywają się w ośrodkach wczasowych
i sanatoriach.
Nr 2, czerwiec 2012
23
Witamy w Polsce
Przewodnicy
psów
służbowych
przeprowadzają
profilaktyczne akcje z udziałem podopiecznych
na koloniach i obozach. Zainteresowaniem cieszą się
pokazy
ogólnej
tresury
psów
służbowych.
Funkcjonariusze SG omawiają podstawowe zasady
bezpiecznego zachowania w trakcie niespodziewanego
ataku zwierzęcia bez smyczy i kagańca.
Działania prewencyjne polegają także na pełnieniu
wspólnych patroli z innymi służbami poszanowania
prawa. Funkcjonariusze z placówek WarmińskoMazurskiego Oddziału Straży Granicznej podczas ferii
letnich towarzyszą pracownikom powiatowych stacji
sanitarno- epidemiologicznych w kontrolach obiektów
przeznaczonych
do
wypoczynku
położonych
w miejscowościach w pobliżu granicy państwowej.
Propagują wspólnie ze Strażą Leśną zasady
prawidłowego
zachowania
się
w
lesie
i bezpiecznego obchodzenia z ogniem. Prowadzą
działania w ramach programu „Razem bezpieczniej”
wspólnie z funkcjonariuszami Policji. Kontrolują
we współdziałaniu ze Strażą Ochrony Kolei obszary
kolejowe pod kątem przestrzegania przepisów
porządkowych.
Warmińsko-Mazurski
Oddział
Straży
Granicznej
poszukuje nowych rozwiązań do prowadzenia
skutecznych działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa
wypoczywających.
st. chor. SG Anna Mauch
zdj. PSG w Barcianach, PSG w Braniewie, II Wydział Lotniczy KGSG
24
Nr 2, czerwiec 2012
Witamy w Polsce
BEZPIECZEŃSTWO
w miejscu pracy - w Twoich rękach
pracodawców w zakresie przeciwdziałania wypadkom
i występowania zagrożeń w środowisku pracy (szerzej
o tym w następnym biuletynie).
Według Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia
w Pracy co trzy i pół minuty ktoś umiera w UE
na skutek przyczyn związanych z pracą. Oznacza to
ponad
167 000
przypadków
zgonu
rocznie
spowodowanych wypadkiem przy pracy. Wypadek
to tragedia nie tylko pracowników ale także ich rodzin,
dlatego też bardzo istotnym elementem procesu pracy
jest bezpieczeństwo.
Z inicjatywy Państwowej Inspekcji Pracy powstał
dwuletni program prewencyjny pn. „Warmińsko–
Mazurska Strategia Ograniczania Wypadków przy
Pracy”. W grudniu 2010 r. Okręgowy Inspektor Pracy
do udziału w przedsięwzięciu zaprosił Komendanta
Warmińsko – Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej.
Podstawowym celem strategii, obok ograniczania
wypadków
przy
pracy,
jest
kształtowanie
i propagowanie kultury bezpieczeństwa. Przez prawie
dwuletni okres funkcjonowania programu Komendant
W-MOSG oraz służba bhp Oddziału wielokrotnie
uczestniczyła
w
spotkaniach,
seminariach
oraz konferencjach.
Założeniem konferencji, seminariów oraz szkoleń była
poprawa kultury bezpieczeństwa, dobrostanu
pracowników, ich zaangażowania i motywacji w pracę,
a
także
przyniesienie
wymiernych
korzyści
ekonomicznych
poprzez
redukcję
kosztów
ponoszonych przez zakład z tytułu niewłaściwych
warunków pracy. Organizatorzy położyli także nacisk
na zwiększenie świadomości pracowników a także
Komendant Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży
Granicznej płk SG Jarosław Kowalkowski uczestniczył
14 października 2011r. w inauguracji kampanii
informacyjnej Państwowej Inspekcji Pracy pt. „Poznaj
swoje prawa w pracy”. Kampania już z założenia
wzbudzała ogromne zainteresowanie, gdyż z raportów
PIP wynika , iż notorycznie łamane są podstawowe
prawa pracownicze. Taka sytuacja wynika między
innymi z pozycji pracodawcy i pracownika. Tym samym
wymusza niekorzystne dla pracownika rozwiązania.
Spotkania takie są bardzo cenne z punktu widzenia
nabierania
dodatkowego
doświadczenia
oraz
poszerzenia
kontaktów
z
instytucjami
nadzorującymi warunki pracy.
W ramach strategii 20 kwietnia 2012 r. inspektorzy
Okręgowego Inspektoratu Pracy w Olsztynie
„Chodzi tu o obcowanie
przyrodą,
niezapomniane
przeprowadzili
szkolenie zdla
kadry o kierowniczej
W-MOSG.
było ryzyko
zawodowe
chwile, wTematem
których o szkolenia
brzasku „rodzi”
się dzień
z kojącymi
oraz
wypadki
przyprzyrody…”
pracy. W spotkaniu
duszę
odgłosami
Arkadiuszuczestniczyło
Rutkowski
ponad 80 funkcjonariuszy oraz pracowników
cywilnych.
Wszelkie działania w ramach Warmińsko-Mazurskiej
Strategii Ograniczania Wypadków przy Pracy będą
realizowane do połowy 2013 roku. Jednak dobre
praktyki w zakresie bezpieczeństwa służby-pracy
towarzyszyć będą pracownikom i funkcjonariuszom
również po zakończeniu kampanii w codziennym życiu
zawodowym.
chor.sztab.SG Piotr Banasiak
zdj. mł. chor. SG Jakub Ogrodowczyk
Nr 2, czerwiec 2012
25
Kalejdoskop zdarzeń
Witamy w Polsce
26
FAŁSZYWE OC
Straż Graniczna zatrzymała 3 lutego Rosjanina, który posłużył się fałszywym dokumentem.
W Grzechotkach w trakcie odprawy granicznej na kierunku wyjazdowym z Polski obywatel Rosji
do kontroli przedstawił ubezpieczenie OC, zawierające nieprawdziwe dane. W dokumencie
zostały zmienione daty, stanowiące o ważności ubezpieczenia. Kontrolujący funkcjonariusz
natychmiast zauważył ingerencję w rubrykach ważności. Prawdopodobnie długopisem
przeprawiono cyfrę 1 na 2, miało to dać efekt aktualnego ubezpieczenia.
Zatrzymanego wraz z dokumentacją przekazano funkcjonariuszom z KPP w Braniewie, którzy
prowadzą dalsze czynności w sprawie.
OKO W OKO Z ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Straż Graniczna w drogowym przejściu granicznym w Bezledach zatrzymała w lutym br.
poszukiwanego Armeńczyka. Mężczyzna próbował wyjechać z Polski, unikając kary.
Pod przykrywką nocy, być może licząc na łut szczęścia, 32-latek próbował przekroczyć granicę.
Jeszcze tylko odprawa zakończona dla niego pomyślnie i koniec z odpowiedzialnością.
Nic z tego, służba w Straży Granicznej to działanie na rzecz Państwa. Kontrola dokumentów
i weryfikacja danych osobowych w dostępnych zintegrowanych systemach dała wynik
jednoznaczny. Za mężczyzną Sąd Rejonowy w Bartoszycach wydał list gończy w celu
doprowadzenia do aresztu śledczego lub zakładu karnego.
Funkcjonariusze SG, wspomagani dostępnymi bazami danych, skutecznie prowadzą działania
służące wykrywaniu naruszeń obowiązujących przepisów. Często osoby pozostające
w konflikcie z prawem, które ukrywają się przed wymiarem sprawiedliwości na terenie kraju,
właśnie w przejściu granicznym stają w obliczu odpowiedzialności.
13 OSÓB OSKARŻONYCH O PRZEMYT
Dzięki działaniom Straży Granicznej z placówki w Gołdapi na ławie oskarżonych w lutym br.
zasiadło 13 osób podejrzanych o nielegalny handel wyrobami akcyzowymi. Jest to wynik
wielomiesięcznej pracy Straży Granicznej.
Do Sądu Rejonowego w Olecku wpłynął akt oskarżenia wobec mieszkańców województw:
warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, łódzkiego i lubuskiego. Prowadzone śledztwo dotyczyło
nielegalnego obrotu wyrobami tytoniowymi. Wyroby tytoniowe były wwożone do Polski
z Obwodu Kaliningradzkiego oraz terenu Litwy.
Grupa osób przemycała papierosy na teren województwa, a łącznikiem był skupujący towar,
który zajmował się też dalszą dystrybucją w głąb naszego kraju. Natychmiast po sprowadzeniu
towar był dostarczany odbiorcom w województwie łódzkim i lubuskim.
Prokurator Okręgowy w Olsztynie w stosunku do podejrzanych zastosował środki
zapobiegawcze w postaci poręczeń majątkowych, dozorów Policji oraz zakazów opuszczania
kraju.
Podczas prowadzonych działań w ramach śledztwa ujawniono i zabezpieczono kwoty pieniężne
o łącznej ilości 880 000 zł i 2500 euro. Jak ustalono w wyniku prowadzonego śledztwa,
przedmiotem obrotu były wyroby tytoniowe o szacunkowej wartości ponad 3 000 000 zł.
Nr 2, czerwiec 2012
Witamy w Polsce
NIELEGALNA PODRÓŻ
Straż Graniczna zatrzymała 27 lutego obywatela Demokratycznej Republiki Konga za przekroczenie granicy niezgodnie
z przepisami. W bieżącym roku jest to pierwszy przypadek nielegalnej migracji na Warmii i Mazurach.
Wczoraj wieczorem (26.02) w drogowym przejściu granicznym w Gronowie z Obwodu Kaliningradzkiego do Polski chciał
wjechać 34 letni mężczyzna. Jednak wiza, którą wylegitymował się budziła wątpliwości. Funkcjonariusz kontrolujący
dokumenty stwierdził, iż blankiet wizowy został sfałszowany. W dokumencie brakowało podstawowych zabezpieczeń, a dane
personalne wydrukowane zostały na zwykłej drukarce atramentowej.
Zatrzymany mężczyzna twierdził, że jedzie do Mediolanu, gdzie mieszka jego rodzina. Obecnie 34 latek pozostaje w dyspozycji
Placówki Straży Granicznej w Braniewie.
W 2011 roku funkcjonariusze Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali 31 cudzoziemców, którzy
próbowali dostać się na teren Strefy Schengen łamiąc prawo.
SKŁAD PAPIEROSÓW
7 marca br. Straż Graniczna ujawniła papierosy o wartości ponad 200 tys. zł. Funkcjonariusze zatrzymali dwóch
mieszkańców Elbląga.
Na terenie posesji w okolicach Iławy funkcjonariusze znaleźli w samochodzie i pomieszczeniach garażowych kartony
z papierosami różnych marek. Prawie 22 tys. paczek papierosów bez obowiązujących znaków skarbowych akcyzy było
przygotowanych do transportu. Towar chowano w koła samochodów ciężarowych, po czym prawdopodobnie miał docelowo
trafić na rynki zachodniej Europy.
Jak ustalili funkcjonariusze przemytniczy proceder trwał już od dłuższego czasu. Ujawnione wyroby tytoniowe zdeponowano
w Warmińsko-Mazurskim Oddziale Straży Granicznej w Kętrzynie.
DZIKI TEREN I NIELEGALNA MIGRACJA
Straż Graniczna w sobotni wieczór, 31 marca, zatrzymała w rejonie Górowa Iławeckiego dwóch nielegalnych migrantów młodych obywateli Mołdawii.
Od ponad doby mężczyźni błąkali się po przygranicznych polach i lasach. Jak przyznali, do Polski nielegalnie przedostali się
przez zieloną granicę w sobotę nad ranem. Górowskie tereny nie należą do łatwych, o czym się szybko przekonali.
Nie pomogły im ręcznie wykonane szkice okolicy, które zostały przygotowane przed wyprawą. Znaleźli się w pułapce.
Ukrywanie się w największych zakrzaczeniach, rowach melioracyjnych nie przyniosło skutku, a wręcz wyczerpało młodych
ludzi.
Działania Straży Granicznej, które trwały od wczesnych godzin porannych, zakończyły nielegalną podróż. Funkcjonariusze
mieli przewagę nad migrantami – doskonale znali teren i potrafili odtworzyć ścieżkę wędrówki Mołdawian. Następnie
w odpowiednim momencie, w sposób taktyczny przeciąć drogę marszu.
Zawartość plecaków mężczyzn wskazywała na dobre przygotowanie. Posiadali kompas, odzież na zmianę, bilety lotnicze
oraz środki łączności. Ich celem byli nasi zachodni sąsiedzi – Niemcy. Zatrzymane przez Straż Graniczną osoby były głodne
i wyczerpane. Mężczyźni natychmiast otrzymali niezbędną pomoc, po czym złożyli wyjaśnienia ,a następnie zostali
przewiezieni do komendy Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej.
W pierwszym kwartale 2012 roku na lądowej granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Federacją Rosyjską Straż Graniczna
zatrzymała 6 cudzoziemców, którzy nielegalnie przekroczyli granicę państwową. Migranci w większości przypadków mierzyli
się z naturą – dzikim terenem, z którym na co dzień zaprzyjaźnieni są funkcjonariusze.
Nr 2, czerwiec 2012
27
Witamy w Polsce
ĆWICZENIE EUROKIBIC 2012
Na terenie drogowych przejść granicznych w: Grzechotkach i Bezledach na przełomie kwietnia i maja odbyły się
ćwiczenia dot. przygotowań Straży Granicznej do Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej. Pierwsze z ćwiczeń miało kryptonim
„EuroGrzechotnik 2012”, drugie „EuroKibic 2012” i po raz pierwszy w Polsce zostało przeprowadzone w warunkach
nocnych.
Przebieg ćwiczeń obserwowali: Dyrektor – Szef Sztabu Komendanta Głównego Straży Granicznej płk SG Mariusz
Kaźmierczak, przedstawiciel Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Komendant Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej płk SG Jarosław
Kowalkowski, przedstawiciele współpracujących służb i lokalnych władz, przedstawiciele pionu granicznego i koordynacji
działań W-MOSG oraz Komendanci Placówek W-MOSG z drogowymi przejściami granicznymi.
Funkcjonariusze Straży Granicznej podczas ćwiczenia zgrywali procedury działania w sytuacji utrudniania przez podróżnych
przeprowadzenia kontroli granicznej i doskonalili umiejętności kierowania działaniami w sytuacjach kryzysowych.
Sytuacją kryzysową w przypadku obu ćwiczeń było zdarzenie z udziałem agresywnej grupy kibiców w przejściu granicznym
podróżującej autokarem. Osoby głośno wyrażały niezadowolenie z niekorzystnego dla swojej drużyny wyniku meczu.
Każde masowe wydarzenie rodzi ryzyko zachwiania bezpieczeństwa. Straż Graniczna chce i musi być dobrze przygotowana.
Ćwiczenia w terenie to najlepszy sposób na konfrontację posiadanej wiedzy i umiejętności z praktyką.
Priorytetem Straży Granicznej w trakcie trwania Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej w Polsce i na Ukrainie jest zachowanie
płynności odpraw.
NA KUJAWY Z PALIWEM
Straż Graniczna z Placówki w Górowie Iławeckim ujawniła 7 maja blisko 3000 litrów nielegalnego paliwa.
Funkcjonariusze Straży Granicznej przystąpili do kontroli dostawczego iveco. Ich uwagę przykuła, już w momencie otwarcia
przez kierowcę drzwi pojazdu, dochodząca z wnętrza kabiny, woń paliwa. Została sprawdzona także przestrzeń ładunkowa,
a w niej… ustawione były trzy 1000-litrowe zbiorniki wypełnione po brzegi olejem napędowym o szacunkowej wartości
prawie 7200 zł.
48-letni mieszkaniec powiatu tucholskiego, jak tłumaczył, zakupił nielegalny towar w regionie.
Do 7 maja br. Straż Graniczna na Warmii i Mazur ujawniła prawie 11000 tysięcy litrów paliwa o łącznej szacunkowej
wartości blisko 30.000 zł.
NIEOPŁACALNA PROPOZYCJA
Nocne współdziałanie z 8/9 maja przedstawicieli Straży Granicznej i Służby Celnej w gminie Górowo Iławeckie zakończyło
się zatrzymaniem mężczyzny. Próbował wręczyć korzyść majątkową funkcjonariuszom.
46-letni kierowca pojazdu ciężarowego nie dostosował się do znaku zakazu wjazdu B-5n. Na wiadomość o konsekwencjach
tego wykroczenia, mężczyzna z uśmiechem zaproponował po 100 zł trzem obecnym przy tym zdarzeniu funkcjonariuszom
w zamian za odstąpienie od ukarania go mandatem karnym..
Reakcja przedstawicieli służb była natychmiastowa. Mieszkaniec Gdańska został zatrzymany, a następnie przewieziony
do jednostki Policji.
28
Nr 2, czerwiec 2012
Witamy w Polsce
Pasja w chmurach
Poczuć przestrzeń, wznieść się wysoko, zorganizować
pokaz akrobacji… To było dziecięce marzenie Pana
Wojtka, które dzisiaj się spełnia.
Sierż. sztab. SG Wojciech Omilian pełni służbę
w Placówce Straży Granicznej w Dubeninkach. Służba
w bezpośredniej ochronie granicy państwowej niesie
ze sobą wiele wyrzeczeń, ale podróże w chmurach
stanowią wytchnienie od prozy dnia codziennego. Loty
modelem Grumman F6F Hellcat (wzorowany
na samolocie myśliwskim) pozwalają Wojciechowi
odetchnąć, zapomnieć o troskach i zmęczeniu
oraz unieść się i zatoczyć krąg w promieniu 1 km.
Na swoje lotnicze pokazy Wojciech Omilian zaprasza
przyjaciół. Nierzadko w terenie jest tylko on, zdalnie
sterowany samolot z silnikiem czterotaktowym
napędzanym paliwem z nitrometanem oraz horyzont.
Wojtek chłonie przestrzeń z całych sił.
Modelarstwem
lotniczym
zainteresował
się
w dzieciństwie. Zaklęty imieniem „Ślicznotka
z Memphis” bombowiec B17 był impulsem.
Film zachwyca miłośników lotnictwa stroną techniczną,
ponieważ - obok latających zachowanych samolotów
- w scenach wykorzystano inne samoloty, które
zachwyciły także Wojtka. Odtąd godzinami wyklejał
kartonowe modele
z czasopism „Mały modelarz”.
Potem przyszła kolej na plastikowe podniebne maszyny.
Modelarstwo „zakiełkowało” w sercu i umyśle małego
Wojtka.
Autorytet w dziedzinie modelarstwa redukcyjnolatającego – Wojciech Pilch twierdzi, iż wszyscy
modelarze zaczynają od dziecka. Gdy rozbudzą miłość
do tego rodzaju pasji, to choćby zrobili długoletnią
przerwę na: edukację, założenie rodziny, ułożenie spraw
zawodowych, wrócą do budowania i latania.
Ten schemat z pewnością pasuje do bohatera tego
artykułu. Wojciechowi Omilian podobają się samoloty
z czasów II wojny światowej. Po dziś dzień skleja
ponadczasowe kształtne modele z tego okresu. Łączy
elementy, a gdy plastikowa maszyna jest gotowa, stosuje
kalkomanię i przywraca jej barwy i oznaczenia sprzed
sześciu i więcej dekad.
Nr 2, czerwiec 2012
29
Witam w Polsce
Choć Wojciech nie należy do żadnego klubu, nie startuje
w Pucharze Polski w modelarstwie, to stara się
na własną rękę rozwijać. W tej dziedzinie podjęcie
próby zbudowania modelu własnego projektu rozwija,
a Wojciech takim może się już pochwalić. Miesiąc temu
zbudował górnopłat swojego autorskiego projektu.
Startuje z ręki, ale by zobaczyć ten efekt finalny,
pracował w skupieniu bez wytchnienia. Poświęcił
swojemu okazowi wiele niezliczonych godzin. Wtopił
w niego niezwykłą precyzję. Teraz samolot zajmuje
honorowe miejsce w prywatnej kolekcji.
30
Nr 2, czerwiec 2012
Modelarska pasja nie jest medialna. Miłośnik
podniebnych sterowanych lotów nie buduje modeli
dla sławy, pieniędzy. Osiąga jednak wielką satysfakcję
z modelarskich dokonań.
Mało kto z nas wie, że niektóre maszyny, którymi
dysponujemy na co dzień, powstały właśnie na zasadzie
odwzorowania z modeli. Takiego sukcesu życzymy Panu
Wojtkowi Omilian, by jego model zainspirował wielkiego
konstruktora statków powietrznych.
st. chor. SG Anna Mauch
we współpracy z sierż. SG Kamilą Romanowską
zdj. archiwum prywatne
Witamy w Polsce
SIŁA JEST W NAS
czyli rozważania o naturze człowieka
w sytuacji zagrożenia
Któż z nas nie doznał działania pod wpływem impulsu,
gdy pojawiła się sytuacja zagrożenia? Któż z nas nie
zastanawiał się wielokrotnie jak postąpiłby, gdyby był
świadkiem wypadku? W mediach licznie występują
opisy losowych zdarzeń, w wyniku których ktoś jest
poszkodowany, a ktoś angażuje całego siebie,
by pomóc.
Każdego dnia człowiek podejmuje różnego rodzaju
decyzje. Najczęściej mamy czas na ich podjęcie,
przeanalizowanie korzyści i ewentualnych strat. Kiedy
jednak osoba staje w obliczu zagrożenia, nie do końca
sam podejmuje decyzję o swoim działaniu.
Na pierwszym planie pojawia się instynkt. Jednym
słowem w sytuacji zagrożenia najważniejsze jest
przetrwanie. Można by powiedzieć, że w takich
sytuacjach aktywuje się pewien zakodowany program,
który kieruje naszym zachowaniem.
W ramach tego programu zakodowane
mamy dwie podstawowe strategie
postępowania – walka oraz ucieczka.
który w czasie pozasłużbowym zatrzymał pijanego
mężczyznę kierującego samochodem osobowym
z pasażerami: kobietą i małym dzieckiem siedzącym
w foteliku, ale nie zapiętym w pasy. Dodatkowo, jako
przedstawiciel służb poszanowania prawa, nie mógł
przejechać obojętnie w obliczu takiego zagrożenia
w ruchu drogowym. Postanowił na własną rękę
uniemożliwić dalszą jazdę kierowcy. Ryzykował utratą
zdrowia. Jednak działanie przyniosło skutek.
W chwili obserwowania niebezpiecznej sceny rodzi się
w nas bunt. Jesteśmy w stanie błyskawicznie ocenić
zagrożenie i dostrzec negatywne skutki. Inny
funkcjonariusz Straży Granicznej uratował z opresji
mężczyznę, gdy wracał po służbie do domu. Bez chwili
Wielokrotnie
nagłaśnialiśmy
historie
z udziałem pracowników i funkcjonariuszy
Straży Granicznej, którzy znaleźli się
w odpowiednim czasie i miejscu. Dzięki
temu osoba poszkodowana mogła liczyć
na szybką reakcję do czasu objęcia jej
opieką przez profesjonalistów.
Niewiele osób udzielających pomocy
potrafi określi emocje towarzyszące
sytuacji ratowania życia. Krzywda dziecka
stanowi mocny bodziec. Udowodnił
to funkcjonariusz Straży Granicznej,
Nr 2, czerwiec 2012
31
Witamy w Polsce
zawahania przerwał katowanie leżącego mężczyzny
przez trzech młodocianych. Podjął pościg za jednym
z młodzieńców, który okładał pięściami 57- latka
po głowie. W tym samym czasie, siedząca
w samochodzie, małżonka wezwała pomoc. Sprawa
znalazła swój finał przed wymiarem sprawiedliwości.
Gdy jesteśmy świadkami wypadku, czy zasłabnięcia
drugiej osoby, a więc „stoimy obok”, mamy najczęściej
czas na to by przemyśleć sytuację i podjąć decyzję.
Elementem, który najprawdopodobniej decyduje o tym,
czy w takiej sytuacji podejmiemy jakieś działania jest
strach. Boimy się, że nie posiadamy odpowiednich
kompetencji do tego by nieść pomoc, boimy się, że sami
możemy doznać urazu bądź uszczerbku na zdrowiu.
Znajdując się w tłumie często dochodzimy do wniosku,
że być może ktoś inny zrobi to lepiej. Każdy przypadek
należy jednak rozpatrywać indywidualnie.
Funkcjonariusze służb mundurowych stanowią jednak
nieco odrębną grupę. Po pierwsze przechodzą wstępną
selekcję. W trakcie poszczególnych etapów rekrutacji
weryfikuje się ich predyspozycje osobowościowe,
postawy i stosunek do przyszłej służby. Następnie
funkcjonariusze przechodzą wielomiesięczne szkolenie
32
Nr 2, czerwiec 2012
podstawowe oraz dodatkowe szkolenia w trakcie
pełnienia służby. Istnieją również przepisy, które regulują
i narzucają odpowiedni sposób postępowania w trakcie
służby oraz poza nią. Te wszystkie elementy być może
odgrywają ważną rolę, gdy funkcjonariusz jest
świadkiem sytuacji, w której druga osoba potrzebuje
pomoc. Nie ma jednak badań naukowych, które
rozstrzygałyby tę kwestię wprost.
Jedno jest pewne - oczekiwania w stosunku
do pracowników służb mundurowych są wyższe niż
w przypadku zwykłego śmiertelnika.
Akcje prewencyjne podejmowane przez różne służby
i instytucje, a dotyczące umiejętności udzielania
pierwszej pomocy, są adresowane do każdego z nas.
Maja na celu zwrócenie uwagi na fakt, że ta umiejętność
to nie tylko obowiązek ratownika, lecz moja i Twoja.
Nie należy omijać problemu z przeświadczeniem,
że „to dotyczy każdego, tylko nie mnie”, bo statystyki
wypadkowe przerażają. W każdej chwili sami możemy
potrzebować
pomocy
lub
być
zmuszonym
do zapewnienia ochrony osobie poszkodowanej.
st. chor. SG Anna Mauch
Bartosz Łotys, Psycholog w PZOZ W-MOSG
zdj. PSG w Górowie Iławeckim
Witamy w Polsce
W CELU OCHRONY ZDROWIA
Już wkrótce wszystkie drogowe przejścia graniczne Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej
oraz Strzeżony Ośrodek dla Cudzoziemców i Areszt w Celu Wydalenia w Kętrzynie zostaną wyposażone w sprzęt
wspomagający proces resuscytacji. Natomiast funkcjonariusze Straży Granicznej przejdą intensywne szkolenie.
Realizacja projektu jest możliwa dzięki funduszom
prewencyjnym
przekazanym
Oddziałowi
przez
Powszechny Zakład Ubezpieczeń Życie SA.
Komendant Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży
Granicznej płk SG Jarosław Kowalkowski zaprosił
do współpracy w działaniu ukierunkowanym na ochronę
zdrowia Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego Pana
Mariana Podziewskiego oraz Dyrektora Zakładu Opieki
Zdrowotnej MSWiA z Warmińsko-Mazurskim Centrum
Onkologii w Olsztynie Pana Janusza Chełchowskiego.
Zaopatrzenie jednostki organizacyjnej Straży Granicznej
w defibrylatory oraz wyposażenie funkcjonariuszy
w odpowiednią specjalistyczną wiedzę przyczyni się
do zapewnienia
bezpieczeństwa
osobom
zagrożonym utratą zdrowia.
Służbowa codzienność niejednokrotnie wiąże się,
nie tylko z wypełnianiem ustawowych zadań, ale też
z reagowaniem na sytuacje losowe. Aby zagwarantować
ochronę podstawowych priorytetów życiowych,
w sposób profesjonalny ocenić funkcje życiowe
poszkodowanego, niezbędny jest odpowiedni sprzęt
w służbowych obiektach do dyspozycji funkcjonariuszy
formacji i właściwe kwalifikacje.
Poprzez ćwiczenie, uczenie adekwatnego działania
w przypadkach kryzysowych, człowiek zdobywa pewność
siebie, a ona może zagwarantować skuteczność
w zapewnieniu w maksymalnym stopniu bezpieczeństwa
publicznego.
st. chor. SG Anna Mauch
zdj. PSG w Górowie Iławeckim
Nr 2, czerwiec 2012
33
Witamy w Polsce
NASI
SPORTOWCY
z piłką, biegiem,
jednośladem …
Silny, prężny i zdrowy organizm – oto opis każdego z naszych sportowców – funkcjonariuszy Straży Granicznej, którzy
stawiają przed sobą coraz to nowe wyzwania.
PIŁKA
XI Turnieju Piłki Siatkowej „Gramy dla Magdy”
charytatywny turniej o Puchar Burmistrza Sępopola 27 stycznia
2012 r.
II miejsce drużyna Placówki Straży Granicznej w Sępopolu
Sklad: st. chor. sztab. SG Wojciech Mieczkowski, chor. SG Grzegorz
Jarema, sierż.sztab. SG Tomasz Kondej
II Mistrzostwa Służb Mundurowych Miasta Braniewa w Halowej Piłce Siatkowej
24 lutego 2012 r.
Organizator – Placówka Straży Granicznej w Braniewie
Patronat –Starosta Powiatu Braniewskiego
Mecze rozegrano w hali sportowej przy Zespole Szkół
Budowlanych w Braniewie
Udział drużyn reprezentujących braniewskie jednostki
mundurowe: Placówka Straży Granicznej w Braniewie, Komenda
Powiatowa Policji w Braniewie, Zakład Karny w Braniewie,
gościnnie Placówka Straży Granicznej w Grzechotkach
Placówka Straży Granicznej w Braniewie,
I miejsce - Zakład Karny w Braniewie
II miejsce - Placówka Straży Granicznej w Grzechotkach
III miejsce - Komenda Powiatowa Policji w Braniewie
Najlepszy rozgrywający mistrzostw – Krzysztof Saliński (PSG
w Grzechotkach)
Najlepiej przyjmujący zawodnik mistrzostw – Sławomir Kisiel –
(PSG w Braniewie)
34
Nr 2, czerwiec 2012
Witamy w Polsce
III Turniej Siatkówki Halowej o Mistrzostwo WarmińskoMazurskiego Oddziału Straży Granicznej
17 marca 2012 roku
Organizator turnieju - Placówka Straży Granicznej w
Barcianach.
Mecze rozegrano na halach sportowych Zespołu Szkół
w Mołtajnach, Szkole Podstawowej w Jegławkach,
Drogoszach
i Srokowie.
Udział wzięły drużyny z placówek Straży Granicznej
w: Górowie Iławeckim, Barcianach, Sępopolu,
Dubeninkach, Braniewie, Grzechotkach, Bezledach,
Baniach Mazurskich, Gołdapi, komendy Oddziału
oraz Centrum Szkolenia SG, gościnnie team Radnych
Gminy Srokowo, Radnych Gminy Barciany, Zakładu
Karnego w Dublinach, Regionu IPA Kętrzyn.
Najlepszy Atakujący -sierż. sztab. SG Jarosław Markowski
(PSG w Barcianach)
I miejsce - Regionu IPA Kętrzyn
II miejsce - Placówka SG w Górowie Iławeckim
III miejsce - komenda Oddziału
Najlepsza Zawodniczka -chor. SG Karolina Łowkis
(Komenda W-MOSG)
Najlepszy Rozgrywający - mjr. SG Jerzy Tatol
(PSG w Górowie Iławeckim)
VII Turniej Halowej Piłki Nożnej o Puchar Komendanta
W-MOSG
28 kwietnia 2012 r. na hali Zespołu Szkół nr 2 w Górowie
Iławeckim
Drużyny z placówek Straży Granicznej w: Braniewie,
Grzechotkach, Górowie Iławeckim, Bezledach, Sępopolu,
Barcianach, Węgorzewie i Baniach Mazurskich, komendy
Oddziału oraz kętrzyńskiego ośrodka szkolenia SG
I miejsce - Centrum Szkolenia Straży Granicznej
II miejsce - Placówka SG w Sępopolu
III miejsce - komenda Oddziału
st. sierż. SG Jacek Kwieciński (PSG w Sępopolu)Najwszechstronniejszy zawodnik turnieju
III Międzyzakładowy Turniej Piłki Siatkowej
FIRMA w FORMIE o Puchar Burmistrza Miasta Kętrzyn
21 kwietnia 2012 r.
I miejsce drużyna Warmińsko-Mazurskiego Oddziału
Straży Granicznej w składzie: mjr SG Jerzy Tatol (PSG w
Górowie Iławeckim), Jarosław Markowski, st. sierż. SG
Łukasz Brożek, plut. SG Paweł Glinka, kpt. SG Adam
Pawłowski, mł. chor. SG Artur Zapolski, Jacek Kawiecki,
st. sierż. SG Daniel Połubiński
plut. SG Paweł Glinka – tytuł najlepszego zawodnika
Liga Wydziałowa w Futsalu
kwiecień – maj 2012 r.
Organizator: sierż. sztab. SG Marcin Kwieciński (SSAR)
9 zespołów z komórek organizacyjnych komendy Oddziału:
Wydział Zabezpieczenia Działań, Wydział Kadr i Szkolenia, Wydział
Ochrony Informacji Niejawnych, Samodzielna Sekcja Analizy
Ryzyka i Nadzór i Kontrola, Wydział Techniki i Zaopatrzenia,
Strzeżony Ośrodek dla Cudzoziemców i Areszt w Celu Wydalenia,
Wydział Łączności i Informatyki, Wydział do Spraw Cudzoziemców,
Wydział Operacyjno-Śledczy
I miejsce - Strzeżony Ośrodek dla Cudzoziemców i Areszt w Celu
Wydalenia
II miejsce - Wydział Kadr i Szkolenia
III miejsce - Wydział Zabezpieczenia Działań
Nr 2, czerwiec 2012
35
Witamy w Polsce
BIEGI
Bieg Papieski
2 kwietnia 2012 r. w Braniewie dystans 5 km
3 miejsce wśród mężczyzn zajął chor. SG Tomasz Kowalski (PSG w Braniewie)
Wśród kobiet 4 miejsce mł. chor. SG Anna Kasprzak (PSG w Braniewie)
Mistrzostwa Polski Straży Granicznej
w ramach 7. Półmaratonu Warszawskiego 25 marca 2012 r.
I miejsce chor. SG Tomasz Kowalski (PSG w Braniewie)
Bieg Zwycięstwa w Gołdapi
13 maja 2012 r. dystans 6 km
w kategorii kobiet 2 miejsce mł. chor. SG Anna Kasprzak (PSG w Braniewie)
w kategorii mężczyzn 3 miejsce chor. SG Tomasz Kowalski (PSG w Braniewie)
Bieg Po Plaży Jarosławiec
lipiec 2011 r. dystans 15 km
w klasyfikacji Straż Graniczna 1 miejsce chor. SG Tomasz Kowalski
(PSG w Braniewie)
w klasyfikacji SG 1 miejsce wśród kobiet mł. chor. SG Anna Kasprzak
(PSG w Braniewie)
36
Nr 2, czerwiec 2012
Witamy w Polsce
ROWER
Sierż. SG Bartłomiej Osmański (PSG w Braniewie)
Członek Elbląskiej Grupy Rowerowej STOP, przemierza
region i pomorze rowerem samodzielnie i czasami z grupą
przyjaciół - pasjonatów. W marcu 2012 r. pokonał trasę
ponad 180 km, ale już 19 maja br. pobił swój rekord
i osiągnął dystans 260 km.
W CEL
Zawody Strzeleckie o Puchar Starosty Braniewskiego
z okazji 67. rocznicy zakończenia II wojny światowej
19 maja
I miejsce zdobyła drużyna z Placówki Straży Granicznej w Braniewie
w składzie: mł. chor. SG Michał Orysiak, sierż.sztab. SG Aleksander
Durkiewicz, st. sierż. SG Marek Klein
64 zawody klubu sportowego "Garda" w Ostródzie
16 października 2011 r.
w kat. pistolet dynamiczny V miejsce st. chor. SG Bartłomiej Stogowski
(PSG w Braniewie)
68 zawody klubu sportowego "Garda" w Ostródzie
19 lutego 2012 r.
w konkurencji "historyczna TT" III miejsce st. chor. SG Bartłomiej
Stogowski (PSG w Braniewie)
Zawody Strzeleckie Puchar Prezydenta Miasta Olsztyna
Olsztyn - Gutkowo 27 sierpnia 2011 r.
I miejsce w śrucie sierż. sztab. SG Robert Dorniak (PSG w Braniewie)
XXV Mistrzostwa Okręgu Elbląskiego w strzelaniach myśliwskich
w klasie powszechnej Elbląg 23 lipca 2011 r.
II miejsce sierż. sztab. SG Robert Dorniak (PSG w Braniewie)
Nr 2, czerwiec 2012
37
Witamy w Polsce
PŁYWANIE
Warmia i Mazury pływają II edycja
Rozpoczęła się w październiku 2011r., 9 startów w każdym miesiącu – do
czerwca br.
Uczestnik – mjr SG Marek Taudul
I miejsce w pierwszym starcie
„Dni Gołdapi na sportowo” w mieście partnerskim Gusiew
28 maja 2012 r.
mjr SG Marek Taudul wraz z drużyną zajął I miejce
sztafeta 4x50m stylem zmiennym
V Amatorskie Mistrzostwa Polski w Pływaniu
październik i listopad 2011 roku,
starty indywidualne mjr. SG Marka Taudula o mistrzostwo woj.
warmińsko-mazurskiego w Piszu - II miejsce, woj. podlaskiego
w Białymstoku - IV miejsce.
Warmia i Mazury Pływają- finał zawodów w Olsztynie
16 czerwca 2012 r.
III miejsce – mjr SG Marek Taudul (w kategorii 40-49 lat)
Materiał przygotowali:
mjr SG Jerzy Tatol – PSG w Górowie Iławeckim
st. chor. sztab. SG Bogdan Kisiel – PSG w Braniewie
st. chor. SG Anna Mauch – Komenda W-MOSG
chor. SG Jolanta Wojnowska – PSG w Sępopolu
mł. chor. SG Anna Kasprzak – PSG w Braniewie
mł. chor . SG Tadeusz Cewkowicz – PSG w Baniach Mazurskich
38
Nr 2, czerwiec 2012

Podobne dokumenty