programksiazeczka_electro_pthn_6.

Komentarze

Transkrypt

programksiazeczka_electro_pthn_6.
P R O GRAM
VII Międzynarodowa
Konferencja
Naukowo-Szkoleniowa
Polskiego Towarzystwa
Chirurgii Naczyniowej
15,
1 4 -1 6 m a ja 2 0
Poznań
ORGANIZATOR:
Polskie Towarzystwo Chirurgii Naczyniowej
–1–
w w w. p t c h n 2 0 1 5 . s ys ko n f. p l
INFO R MACJ E
O R G AN IZ ACYJN
E
Zakwaterowanie Gości
Koordynator rezerwacji hotelowych: Anita Bala
tel. 606 433 879
Hotel Andersia
Pl. Andersa 3, 61-898 Poznań
tel: 61 667 80 00
Hotel Novotel Poznań
Pl. Andersa 1, 61-898 Poznań
tel. 61 858 70 00
Hotel Włoski
ul. Dolna Wilda 8, 61-552 Poznań
tel. 61 833 52 62
Organizator merytoryczny
Polskie Towarzystwo Chirurgii Naczyniowej
Kontakt: 728 460 517
Organizator logistyczny
GRUPA TRIP
Kontakt: 606 992 503
Korporacja taksówkowa w Poznaniu
TAXI Poznań: 61 851 95 19
–2–
AN IZ ACYJNY
KOM IT E T O R G
KOWY
KOM IT E T NAU
Prof. dr hab. n. med. Piotr Andziak
Prof. dr hab. n. med. Paweł Chęciński
Prof. dr hab. n. med. Lech Cierpka
Prof. dr hab. n. med. Piotr Ciostek
Prof. dr hab. n. med. Andrzej T. Dorobisz
Prof. dr hab. n. med. Marek Gacko
Prof. dr hab. n. med. Piotr Gutowski
Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gałązka
Dr n. med. Włodzimierz Hendiger
Prof. dr hab. n. med. Dariusz Janczak
Prof. dr hab. n. med. Arkadiusz Jawień
Prof. dr hab. n. med. Piotr Kasprzak
Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Kusza
Prof. dr hab. n. med. Waldemar Kostewicz
Dr hab. n. med. Wacław Kuczmik
Prof. dr hab. n. med. Marek Maruszyński
Prof. dr hab. n. med. Stanisław Molski
Prof. dr hab. n. med. Marek Motyka
Prof. dr hab. n. med. Sławomir Nazarewski
Prof. dr. hab. n. med. Grzegorz Oszkinis
Dr hab. n. med. Paweł Sobczyński
Dr n. med. Michał Stanisić
Prof. dr hab. n. med. Walerian Staszkiewicz
Prof. dr hab. n. med. Piotr Szopiński
Prof. dr hab. n. med. Piotr Szyber
Dr hab. n. med. Tomasz Urbanek
Dr n. med. Marcin Wąsowicz
Prof. dr hab. n. med. Wojciech Witkiewicz
Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Ziaja
Prof. dr hab. n. med. Tomasz Zubilewicz
–3–
Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Oszkinis
Prof. dr hab. n. med. Stanisław Zapalski
Prof. dr hab. n. med. Wacław Majewski
Prof. dr hab. n. med. Ryszard Staniszewski
Prof. dr hab. n. med. Fryderyk Pukacki
Prof. dr hab. n. med. Marcin Gabriel
Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Krasiński
Dr hab. n. med. Łukasz Dzieciuchowicz
Dr n. med. Michał Goran Stanisic
Dr n. med. Paweł Małaczyński
Dr n. med. Krzysztof Waliszewski
Dr n. med. Maciej Słowiński
Dr n. med. Przemysław Nowak
Dr n. med. Wojciech Bućko
Dr n. med. Maciej Zieliński
Dr n. med. Krzysztof Wachal
Dr n. med. Jacek Kamiński
Dr n. med. Marek Winckiewicz
Dr n. med. Łukasz Kruszyna
Dr n. med Ewa Strauss
Lek. med. Jarosław Figiel
Dr n. med. Andrzej Jawień
Lek. med. Karolina Stefaniak
Lek. med. Magdalena Snoch - Ziółkiewicz
Lek. med. Marek Nowak
Lek. med. Hubert Stępak
Lek. med. Maciej Zmysłowski
Lek. med. Magdalena Maj
Mgr Daria Szaj
Mgr Weronika Walczak
Mgr Jolanta Tomczak
PROGRAM RAMOWY
m a ja 20 15 r.
C Z WA RT E K , 14
08:00 - 18:00
REJESTRACJA UCZESTNIKÓW
09:45
UROCZYSTE OTWARCIE KONFERENCJI
10:05 - 12:05
SESJA I (SALA PLENARNA): POWIKŁANIA I CIEKAWE PRZYPADKI
SESJA SATELITARNA KONFERENCJI „POWIKŁANIA W CHIRURGII
NACZYNIOWEJ I ENDOWASKULARNEJ”
12:05 - 12:15
PRZERWA
12:15 - 13:40
SESJA II (SALA PLENARNA): BADANIA DIAGNOSTYCZNE I OPIEKA
OKOŁOOPERACYJNA U CHORYCH LECZONYCH Z POWODU
CHORÓB NACZYŃ
13:40 - 14:25
LUNCH
14:25 - 15:50
SESJA III (SALA PLENARNA): ZWĘŻENIE I CHOROBY TĘTNIC
SZYJNYCH - ISTOTNY PROBLEM ZABIEGÓW CHIRURGICZNYCH
UKŁADU KRĄŻENIA
15:50 - 16:05
PRZERWA
16:05 - 18:05
SESJA IV (SALA PLENARNA): WSPÓLNA SESJA “THE VASCULAR
ACCESS SOCIETY OF BRITAIN & IRELAND” i „POLSKIEGO
TOWARZYSTWA CHIRURGII NACZYNIOWEJ”
18:45
KOLACJA
–4–
PROGRAM RAMOWY
ja 20 15 r.
P iąt e k , 15 m a
08:00 - 09:00
SESJA V (SALA PLENARNA): NOWE TECHNOLOGIE W CHIRURGII
NACZYNIOWEJ - FORUM FIRM
08:00- 09:00
SPOTKANIE KONSULTANTÓW WOJEWÓDZKICH Z ZAKRESU
CHIRURGII NACZYNIOWEJ - Piotr Andziak
09:00 - 09:10
PRZERWA
09:10 - 12:20
SESJA VI (SALA PLENARNA): ANESTEZJOLOGIA I CHIRURGIA
NACZYŃ - WYZWANIA DRUGIEJ DEKADY XXI WIEKU.
INTERDYSCYPLINARNE PRZYGOTOWANIE CHORYCH
DO OPERACJI NACZYNIOWYCH
DEBATA POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHIRURGII NACZYNIOWEJ
12:20 - 13:05
LUNCH
13:05 - 13:55
SESJA VII (SALA PLENARNA): WYKŁADY SPECJALNE
13:55 - 14:05
PRZERWA
14:05 - 15:25
SESJA VIII (SALA PLENARNA): LECZENIE PRZECIWPŁYTKOWE
I PRZECIWZAPALNE
15:25 - 15:40
PRZERWA
15:40 - 16:40
SESJA IX (SALA PLENARNA): SESJA NAUK PODSTAWOWYCH
DLA CHIRURGÓW NACZYNIOWYCH
16:40 - 16:50
PRZERWA
16:50 - 19:00
SESJA X (SALA PLENARNA): TĘTNIAKI PIERSIOWE I PIERSIOWOBRZUSZNE AORTY W DOBIE ROZWOJU TECHNIK
WEWNĄTRZNACZYNIOWYCH
20:00
KOLACJA
–5–
PROGRAM RAMOWY
a ja 20 15 r.
SO B OTA , 16 m
09:00 - 10:30
SESJA XI (SALA PLENARNA): SESJA POLSKO-NIEMECKIEGO
TOWARZYSTWA NACZYNIOWEGO
10:30 - 10:35
PRZERWA
1035 - 1210
SESJA XII (SALA PLENARNA): PROBLEMY W LECZENIU
ENDOWASKULARNYM I OTWARTYM AAA i TAAA
12:10 - 12:55
LUNCH
12:55 - 14:45
SESJA XIII (SALA PLENARNA): MEDYCYNA HOLISTYCZNA
DLA CHIRURGÓW NACZYNIOWYCH
14:45 - 14:55
PRZERWA
14:55 - 16:15
SESJA XIV (SALA PLENARNA): SESJA KLUBU MŁODYCH
CHIRURGÓW NACZYNIOWYCH POLSKIEGO TOWARZYSTWA
CHIRURGII NACZYNIOWEJ (YOUNG VASCULAR SURGEON
MEETING)
16:15ZAKOŃCZENIE
–6–
PROGRAM
CZWARTEK, 14 maja 2015 r.
08:00 - 18:00
REJESTRACJA UCZESTNIKÓW
09:45
UROCZYSTE OTWARCIE KONFERENCJI
10:05 - 12:05
SESJA I (SALA PLENARNA) POWIKŁANIA I CIEKAWE PRZYPADKI SESJA SATELITARNA
KONFERENCJI „POWIKŁANIA W CHIRURGII NACZYNIOWEJ
I ENDOWASKULARNEJ”
MODERATORZY:
Walerian Staszkiewicz, Grzegorz Oszkinis, Piotr Szopiński,
Włodzimierz Hendiger
1. Joanna Wiśniewska - Skręcenie tętnicy szyjnej wewnętrznej
po zabiegu endarterektomii.
2. Przemysław Nowakowski - Ostry rozległy udar mózgu
po CEA leczony przez CAS. Porażka i sukces.
3. Karol Suppan - Angioplastyka lewej tętnicy podobojczykowej
powikłane wstrząsem krwotocznym w przebiegu krwawienia
do jamy opłucnowej.
4. Marek Iłżecki - Przypadek zgniecenia części proxymalnej
stentgraftu i całkowite zamknięcie odcinka aortalnego.
5. Robert Proczka - Tętniak olbrzymi aorty brzusznej i tętnicy
biodrowej wspólnej lewej.
6. Marcin Merenda - Powikłania po wewnątrznaczyniowym
leczeniu tętniaka aorty brzusznej przy pomocy stentgraftu
- opis przypadku.
7. Tomasz Szpotan - Niepowodzenie techniki odbudowy szyi
tętniaka za pomocą stentgraftu z fiksacją podnerkową.
8. Piotr Szopiński - Hybrydowa operacja u pacjentki
z rozwarstwieniem aorty piersiowej i brzusznej
oraz tętniakiem łuku aorty.
Każda prezentacja 10 min + 5 min dyskusji
12:05 - 12:15
PRZERWA
–7–
CZWARTEK, 14 maja 2015 r.
12:15 - 13:40
SESJA II (SALA PLENARNA)
BADANIA DIAGNOSTYCZNE I OPIEKA OKOŁOOPERACYJNA
U CHORYCH LECZONYCH Z POWODU CHORÓB NACZYŃ
MODERATORZY:
Marek Motyka, Stanisław Molski
1. Marek Grygier - Wyzwania stojące przed KARDIOLOGIEM
i CHIRURGIEM NACZYNIOWYM w terapii pacjenta
kardiologicznego z niedokrwieniem kończyn dolnych
lub tętniakiem aorty brzusznej – 15 min
2. Krzysztof Lewandowski - Pacjent przygotowany do zabiegu
operacyjnego - leczony lekami przeciwkrzepliwymi lub
przeciwpłytkowymi - wyzwaniem dla chirurga – 10 min
3. Przemysław Rutkowski - Prewencja pokontrastowego
uszkodzenia nerek – 15 min
4. Joanna Waliszewska, Robert Juszkat - Rozpoznanie
i obserwacja niedokrwienia jelit w badaniu angio-CT – 10 min
5. Marek Chrapko - Zastosowanie PET/CT w chirurgii naczyń
– 10 min
6. Stevo Duvnjak - Promising first experience of endovascular
treatment of ruptured abdominal aortic aneurysms – how
to start center programm and solve the organizational
complexities – 15 min
Dyskusja (10 min)
13:40 - 14:25
LUNCH
14:25 - 15:50
SESJA III (SALA PLENARNA)
ZWĘŻENIE I CHOROBY TĘTNIC SZYJNYCH - ISTOTNY PROBLEM
ZABIEGÓW CHIRURGICZNYCH UKŁADU KRĄŻENIA
MODERATORZY:
Marek Maruszyński, Piotr Szyber, Zbigniew Rybak
1. Jakie badania obrazowe powinny być wykonane przed
zabiegiem udrożnienia tętnicy szyjnej:
• Grzegorz Madycki - Czy USG – Doppler wystarczy?
– 8 min
• Katarzyna Katulska - Czy konieczne są inne badania
– kiedy i jakie? – 8 min
2. Wacław Kuczmik - Wczesne leczenie zwężeń tt. szyjnych
– zagrożenie czy korzyść dla chorego – 15 min
–8–
CZWARTEK, 14 maja 2015 r.
3. Piotr Ciostek - Czy nadal powinniśmy operować
bezobjawowe zwężenia tt. szyjnych – 15 min
4. Wskazania i przeciwskazania do leczenia
endowaskularnego tt. szyjnych:
• Piotr Andziak - jestem przeciwny stentowaniu tt. szyjnych
– 10 min
• Piotr Myrcha - jestem za stentowaniem tt. szyjnych
– 10 min
5. Andrzej Kulesza - leczenie kłębczaków tętnicy szyjnej
– 10 min
Dyskusja (10 min)
15:50 - 16:05
PRZERWA
16:05 - 18:05
SESJA IV (SALA PLENARNA)
WSPÓLNA SESJA THE VASCULAR ACCESS SOCIETY OF
BRITAIN & IRELAND i POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHIRURGII
NACZYNIOWEJ
MODERATORZY:
Zbigniew Krasińki, Lech Cierpka, Łukasz Dzieciuchowicz
1. Robert Jones - Endovascular salvage of AV Access and recent
advancements – 20 min
2. Nick Inston - New frontiers in vascular access - science to
surgery and beyond – 20 min
3. Zbigniew Gałązka - Przyczyny i sposoby zaopatrywania
niedokrwienia kończyny górnej u chorych po wytworzeniu
przetoki tętniczo-żylnej do hemodializ – 15 min
4. Tadeusz Grochowiecki - Przetoki tętniczo-żylne – co nowego?
– 15 min
5. Robert Jones - Viabahn for treatment venous / av access
stenosis – 10 min
6. Krzysztof Bieda - Techniki kaniulacji i nowe rodzaje cewników
u chorych dializowanych – 15 min
7. Maciej Zieliński - Niestandardowe przetoki tętniczo-żylne
– 15 min
Dyskusja (10 min)
18:45
KOLACJA
–9–
PIĄTEK, 15 maja 2015 r.
08:00 - 09:00
SESJA V (SALA PLENARNA)
NOWE TECHNOLOGIE W CHIRURGII NACZYNIOWEJ
- FORUM FIRM
MODERATORZY:
Grzegorz Madycki, Jerzy Głowiński, Piotr Terlecki
1. Costa Almeida - Using Collatamp in vascular surgery
to reduce SSI: one centre experience – 10 min
2. Rafał Maciąg - Ovation Prime - Trivasvular - nowa technologia
uszczelniania z większymi możliwościami – 10 min
3. Tomasz Szpotan - Przezskórna implantacja stentgraftów przy
użyciu zamykaczy Perclose ProGlide – 10 min
4. Andrew Hatrick - The complex procedures simplified with
Fenestrated Anaconda + the Registry Results – 15 min
5. Gianmarco De Donato - CAS renaissance: can new devices fill
the gap. Preliminary report from Italian multicenters registry
– 15 min
09:00 - 09:10
PRZERWA
09:10 - 12:20
SESJA VI (SALA PLENARNA)
ANESTEZJOLOGIA I CHIRURGIA NACZYŃ - WYZWANIA DRUGIEJ
DEKADY XXI WIEKU. INTERDYSCYPLINARNE PRZYGOTOWANIE
CHORYCH DO OPERACJI NACZYNIOWYCH
DEBATA POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHIRURGII NACZYNIOWEJ
MODERATORZY:
Krzysztof Kusza, Marcin Wąsowicz, Stefan Grajek,
Krzysztof Świerkocki, Paweł Sobczyński, Piotr Andziak,
Zbigniew Gałązka, Grzegorz Oszkinis
1. Marcin Wąsowicz - Anestezjologia i chirurgia naczyń.
Chory z zaawansowaną miażdżycą tętnic – 40 min
2. Krzysztof Kusza - Co to jest Goal - directed therapy w chirurgii
naczyń? – 15 min
3. Piotr Kasprzak - Aspekty kwalifikacji i opieka okołooperacyjna
po zastosowaniu stentgraftów fenestrowanych i rozwidlonych
- punkt widzenia chirurga naczyniowego – 15 min
– 10 –
PIĄTEK, 15 maja 2015 r.
4. Katarzyna Karwowska - Żywienie enteralne i parenteralne
u chorych naczyniowych – 20 min
5. Aniela Artyńska - Okołooperacyjne leczenie przeciwbólowe
u chorych naczyniowych – 20 min
6. Damian Zwaruń - Tromboelastometria jako narzędzie
diagnostyczne w chirurgii naczyniowej – 20 min
7. Radosław Baraniak - Zastosowanie USG w znieczuleniu
przewodowym - punkt widzenia praktyka – 10 min
8. Pytania i zagadnienia do dyskusji:
1. Rola kardiologa w przygotowaniu chorego naczyniowego.
2. Rola pulmonologa w przygotowaniu chorego
naczyniowego.
3. Czy wszyscy chorzy po operacjach na aorcie brzusznej
powinni być leczeni w 1 dobie w oddziałach intensywnej
terapii?
4. Czy ochłodzenie chorego w czasie operacji naczyniowych
jest przyczyną powikłań pooperacyjnych w chirurgii
naczyń?
5. Znaczenie płynoterapii w chirurgii naczyń
6. Zagrożenia i powikłania u chorych operowanych
z powodu pękniętego tętniaka aorty brzusznej z punktu
widzenia anestezjologa.
7. Podobieństwa i różnice w postępowaniu
anestezjologicznym u chorych leczonych stentgraftami
na aorcie piersiowej i brzusznej.
Dyskusja (50 min)
12:20 - 13:05
LUNCH
13:05 - 13:55
SESJA VII (SALA PLENARNA)
WYKŁADY SPECJALNE
MODERATORZY:
Piotr Ciostek, Waldemar Kostewicz, Wojciech Witkiewicz
1. Mieczysław Szostek - wykład honorowy
im. Prof. Jana Nielubowicza – 20 min
2. Jerzy Bralczyk – 30 min
13:55 - 14:05
PRZERWA
– 11 –
PIĄTEK, 15 maja 2015 r.
14:05 - 15:25 SESJA VIII (SALA PLENARNA)
LECZENIE PRZECIWPŁYTKOWE I PRZECIWZAPALNE
MODERATORZY:
Marcin Gabriel, Maciej Zaniewski, Paweł Chęciński, Piotr Ciostek
1. Anetta Undas - Wtórna profilaktyka przeciwpłytkowa
i przeciwzakrzepowa po chirurgicznych operacjach
naczyniowych – 20 min
2. Jacek Wroński – Wtórna profilaktyka przeciwzakrzepowa
po operacjach wewnątrznaczyniowych w odcinku
podkolanowym i na stopie ze szczególnym uwzględnieniem
zespołu stopy cukrzycowej – 15 min
3. Piotr Gutowski - Leczenie trombolityczne – czy jest to metoda
z wyboru w leczeniu ostrego niedokrwienia kończyn – 20 min
4. Zbigniew Krasiński - Rywaroksaban w rękach chirurga
naczyniowego - trzy lata doświadczeń – 10 min
Dyskusja (15 min)
15:25 - 15:40
PRZERWA
15:40 - 16:40
SESJA IX (SALA PLENARNA)
SESJA NAUK PODSTAWOWYCH DLA CHIRURGÓW NACZYNIOWYCH
MODERATORZY:
Marek Gacko, Andrzej Dorobisz, Piotr Myrcha
1. Lars Maegdefessel - MicroRNA-based therapeutics in vascular
disease – 20 min
2. Rajmund Adamiec - Rola sieci fibrynowej w patogenezie
miażdżycy – 10 min
3. Andrzej Bręborowicz - Rola śródbłonka w patomechanizmie
powstawania zmian miażdżycowych - potencjalne
postępowanie terapeutyczne – 10 min
4. Ewa Strauss - Genetyczne uwarunkowania patogenezy
tętniaków aorty brzusznej - wynik meta - GWAS – 10 min
Badania własne.
1. Michał Nowicki - Optymalizacja doboru przeszczepów
naczyniowych w pomostowaniu aortalno-wieńcowym – 5 min
2. Wojciech Witkiewicz - Nadekspresja markerów procesu
kalcyfikacji: Runx2 oraz Sost w tkance tętniaka aorty brzusznej
– 5 min
16:40 - 16:50
PRZERWA
– 12 –
PIĄTEK, 15 maja 2015 r.
16:50 - 19:00
SESJA X (SALA PLENARNA)
TĘTNIAKI PIERSIOWE I PIERSIOWO-BRZUSZNE AORTY W DOBIE
ROZWOJU TECHNIK WEWNĄTRZNACZYNIOWYCH
MODERATORZY:
Jacek Szmidt, Piotr Kasprzak, Piotr Gutowski
1. Olgierd Rowiński - Algorytmy postępowania w planowaniu
i postępowania w leczeniu tętniaków prawdziwych
i rozwarstwiających aorty piersiowej – 15 min
2. Małgorzata Szostek - „Trudne łuki“ - czynnik ryzyka
w leczeniu wewnątrznaczyniowym chorób aorty piersiowej
– 15 min
3. Wawrszyniec Jakuczun - Leczenie endowaskularne
tętniaków aorty piersiowej u chorych z anomaliami
anatomicznymi tętnic odchodzących od łuku aorty – 15 min
4. Tomasz Zubilewicz - Techniczne trudności w leczeniu
wewnątrznaczyniowym rozwarstwień aorty piersiowej rozwarstwienia wsteczne, stent-grafty bez free flow, przecieki
II typu od tętnicy podobojczykowej, migracje stent-graftu
– 15 min
5. Piotr Szopiński, Jarosław Iwanowski - Zastosowanie stentgraftów piersiowo-brzusznych według własnego projektu
z gotowych komponentów – 10 min
6. Agata Kącka - Zasady znieczulenia i monitoringu w czasie
operacji wewnątrznaczyniowych aorty piersiowej – 15 min
7. Maciej Dryjski - O potrzebie dalszych badań klinicznych nad
właściwym leczeniem tętniaków rozwarstwiających typu B
– 15 min
8. Eugeniusz Szpakowski - Kompleksowe postępowanie
w rozwarstwieniach aorty piersiowej - miejsce kardiochirurgii
w leczeniu wewnątrznaczyniowym – 15 min
Dyskusja (15 min)
20:00
Kolacja w hotelu Novotel
– 13 –
SOBOTA, 16 maja 2015 r.
09:00 - 10:30
SESJA XI (SALA PLENARNA)
SESJA POLSKO – NIEMECKIEGO TOWARZYSTWA
NACZYNIOWEGO
MODERATORZY:
Andreas Gußmann, Andrzej Dorobisz, Arkadiusz Jawień,
Grzegorz Oszkinis, Dariusz Janczak, Jerzy Polański
1. Andrzej Dorobisz - German - Polish vascular meetings
- long history continues – 10 min
2. Max Zegelmann - Infected prothesis and prothesis
in infection – 10 min
3. Jorg Teßarek - Vascular surgery goes endovascular – 10 min
4. Andreas Gußmann - Quality standards: Carotid, AAA
and Iliacs – 10 min
5. Wilma Schierling, Piotr Kasprzak - New developments
in vascular sonography – 10 min
6. Piotr Szopiński, Maciej Stryga, Eliza Pleban
- Modern department of vascular surgery - my vision – 10 min
7. Wolfgang Krahlwinkel - Transregional data in acute limb
ischemia peer-review to reduce mortality – 10 min
8. Piotr Gutowski - The role of big size Bare Stents in
endovascular treatment of aortic dissection – 10 min
Dyskusja (10 min)
10:30 - 10:35
PRZERWA
– 14 –
SOBOTA, 16 maja 2015 r.
10:35 - 12:10
SESJA XII (SALA PLENARNA)
PROBLEMY W LECZENIU ENDOWASKULARNYM I OTWARTYM
AAA i TAAA
MODERATORZY:
Ryszard Staniszewski, Tomasz Zubilewicz, Wacław Kuczmik
1. Eric Zimmerman - Concerning the possibility of endovascular
treatment of ruptured AAA – 15 min
2. Patrick Berg - Short and angulated proximal neck AAA
Endovascular in my practice – 15 min
3. Rafał Maciąg - Rodzaje zabiegów naprawczych w leczeniu
przecieków typu II po zaopatrzeniu tętniaka stentgraftem – 10 min
4. Sławomir Nazarewski - Kominy, peryskopy, snorkeling
- przegląd potencjalnych kombinacji stentgraftów
- co działa najlepiej – 10 min
5. Marcin Gabriel - Zastosowanie badań ultrasonograficznych
w obserwacji chorych po wszczepieniu stentgraftu
(Contrast ennhanced ultrasound - CEUS) – 10 min
6. Enrico Maria Marone - Milano experience in open surgery
of thoracoabdominal aortic aneurysms – 25 min
Dyskusja (10 min)
12:10 - 12:55
LUNCH
12:55 - 14:45
SESJA XIII (SALA PLENARNA)
MEDYCYNA HOLISTYCZNA DLA CHIRURGÓW NACZYNIOWYCH
MODERATORZY:
Arkadiusz Jawień, Tomasz Urbanek, Maciej Skórski, Jacek Wroński,
Jerzy Polański
1. Arkadiusz Jawień - Co nowego w leczeniu ran? – 15 min
2. Tomasz Urbanek - „Dabigatran - nowoczesna alternatywa
leczenia i zapobiegania ZŻG” – 15 min
3. Justyna Zajdel - Aspekty prawne w chirurgii naczyniowej – 30 min
4. Maria Nowina Konopka - Skąd lekarz ma wiedzieć, że pacjent
go słucha? – 15 min
5. Magdalena Witt – Znaczenie konsultacji i dialogu
z pacjentem w sytuacji zmęczenia, stresu, a także
emocjonalnego wyczerpania lekarza – 15 min
6. Maria Szymańska - Rola i znaczenie ćwiczeń fizycznych
w leczeniu przewlekłego niedokrwienia kończyn – 10 min
Dyskusja (10 min)
14:45 - 14:55
PRZERWA
– 15 –
SOBOTA, 16 maja 2015 r.
14:55 - 16:15
SESJA XIV (SALA PLENARNA)
SESJA KLUBU MŁODYCH CHIRURGÓW NACZYNIOWYCH
POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHIRURGII NACZYNIOWEJ
(YOUNG VASCULAR SURGEON MEETING)
MODERATORZY:
Tomasz Urbanek, Tadeusz Grochowiecki, Łukasz Dzieciuchowicz,
Hubert Stępak
6 minutes + 2 minutes for discussion
1. Malwina Grobelna, Poznań, Poland - Choice of vascular
surgery as a career path
2. Igor Banzic, Belgarde, Serbia - Complete thoracoabdominal
aortic replacement - Balkan experience
3. Radosław Krupiński, Lublin, Poland - Are there specific risk
factors for carotid artery atherosclerosis?
4. Igor Banzic, Belgarde, Serbia - Overall experience among
vascular surgeons in Europe
5. Roman Radysh, Lviv, Ukraine - Open surgical training
in endovascular era
6. Ernest Biros, Brno, Czech Republic - Present and future
of training in endovascular interventions
7. Pavel Staško, Košice, Slovakia - Do we really need general
surgical training?
8. Michał Molski, Osielsko, Poland - Surgical insight into future
of phlebology
9. Hubert Stępak, Poznań, Poland - Training opportunitiesfor
young surgeons
16:15ZAKOŃCZENIE
– 16 –
SESJA RÓWNOLEGŁA
PIĄTEK, 15 maja 2015 r.
08:00 - 09:00
SESJA RÓWNOLEGŁA (Executive Lounge - IX PIĘTRO)
SPOTKANIE KONSULTANTÓW WOJEWÓDZKICH Z ZAKRESU
CHIRURGII NACZYNIOWEJ - Piotr Andziak
10:15 - 11:00 SESJA RÓWNOLEGŁA (SALA MAJORKA)
Warsztaty z zakresu wymiarowania stentgraftów
aortalnych w programie Intelix (Endologix).
Warsztaty będą poprzedzone prezentacją na temat systemu
EVAS - Mario Cosimetti
maksymalnie 25 osób
11:15 - 12:00 SESJA RÓWNOLEGŁA (SALA MAJORKA)
Warsztaty z zakresu wymiarowania stentgraftów
aortalnych w programie Intelix (Endologix).
Warsztaty będą poprzedzone prezentacją na temat systemu
EVAS - Mario Cosimetti
maksymalnie 25 osób
– 17 –
PANEL ELEKTRORADIOLOGICZNY
SOBOTA, 16 maja 2015 r.
08:45 - 09:45
SESJA INAUGURACYJNA - ANGLOJĘZYCZNA (SALA TENERYFA)
MODERATORZY:
Jolanta Tomczak, Bartosz Bąk
1. Sonyia Mcfadden - Contemporary issues in the radiological
protection of patiens and personel – 20 min
2. Maryam Jessop - Lesion detection performance in an
anthropomorphic chest phantom: comparative analysis
of low-dose CT data on two hybrid imaging system – 20 min
3. Simon Ward - The delivery of dedicated vascular ultrasound
services in the UK – 20 min
09:45-09:50 PRZERWA
09:50 - 10:50
ULTRASONOGRAFIA DOPPLEROWSKA (SALA TENERYFA)
MODERATORZY:
Anna Kowalik, Bartosz Bąk
1. Marcin Gabriel - Zastosowanie badań ultrasonograficznych
w obserwacji chorych po wszczepieniu stentgraftu
(Contrast ennhanced ultrasound - CEUS) – 20 min
2. Aleksandra Kaczmarek - Ultrasonografia w kardiologii.
Podstawy i perspektywy zawodowe dla elektroradiologów
– 20 min
3. Jolanta Tomczak - Dopplerowska ocena zwężeń tętnic
szyjnych oczami elektroradiologa – 20 min
10:50 - 11:10
PRZERWA
– 18 –
SOBOTA, 16 maja 2015 r.
11:10 - 12:05
WSPÓŁCZESNE ZAGADNIENIA NA TEMAT OCHRONY
RADIOLOGICZNEJ PACJENTA I PERSONELU (SALA TENERYFA)
MODERATORZY:
Aleksandra Kaczmarek, Dorota Wojtusik
1. Monika Jędrzejewska - Zaawansowane aspekty ochrony
radiologicznej personelu medycznego oraz pacjenta – 20 min
2. Jerzy Kowski - Radiologia zabiegowa - dawki – 20 min
3. Anna Kowalik - Zalecenia dotyczące ochrony radiologicznej
kobiet w ciąży poddawanych procedurom diagnostyki oraz
radioterapii – 15 min
12:05 - 12:50 LUNCH
12:50 - 13:50
NOWOCZESNE TECHNIKI WYKORZYSTYWANE W CHIRURGII
NACZYNIOWEJ/ANGIOGRAFII (SALA TENERYFA)
MODERATORZY:
Jolanta Tomczak, Anna Kowalik
1. Łukasz Dzieciuchowicz - Zastosowanie IVUS (Intravascular
Ultrasound) w chirurgii naczyniowej – 20 min
2. Artur Łazorczyk, Radosław Pietura - Nowoczesna,
wielozadaniowa drużyna węwnątrznaczyniowa – 20 min
3. Daniel Gościński - Wizualizacja tętniaków aorty brzusznej
przy zastosowaniu drukarki 3D – 15 min
4. Dorota Wojtusik - Rola elektroradiologa w diagnostyce
chorób oczu na przykładzie angiografii i OCT oka – 15 min
13:50 - 15:00
PREZENTACJA SPRZĘTU Z ZAKRESU CHIRURGII NACZYNIOWEJ
(SALA TENERYFA)
MODERATOR:
Elżbieta Zawada
• Leczenie tętniaków aorty piersiowej i brzusznej metodą
endowaskularną przy pomocy stentgraftów – 30 min
15:00ZAKOŃCZENIE
– 19 –
PLAN
I PIĘTRO
SALA
TENERYFA
RESTAURACJA
WINDY
SALA
VIP
SALA
MINORKA
TOALETY
SALA PLENARNA
– 20 –
PLAN
1.TIMKO
2.COMESA
3.PFIZER
4.ARIES
5.ASPIROMIX
6. PANI TERESA
7.BIOTRONIC
8.BARD
9.BIOTAL
10. EUSA PHARMA
11. EFmed/TERUMO
12. ETHIFARM
SUBRECEPCJA
PARTER
9
3
5
2
4
7
6
8
10
1
12
11
I PIĘTRO
SALA
TENERYFA
RESTAURACJA
SALA
VIP
WINDY
1.BOEHRINGER
2.SANDOZ
3.SANOFI
4. ABBOT VASCULAR
5.GORE
6.SIEMENS
7. ALFA WASSERMANN
8.J&J
9.HAMMERMED
10.EGIS
11.BIOFARM
12.PROCARDIA
13.JOTEC
14.GE
15.BAYER
17.ENDOLINK
19.VASCUTEK
20.PENUMBRANC
SALA
MINORKA
9
5
11
12
7
4
10
20
15
13
TOALETY
1
6
3
2
8
17
SALA PLENARNA
– 21 –
19
14
SPONSOR PLATYNOWY:
SPONSOR ZŁOTY:
SPONSOR SREBRNY:
SPONSOR BRĄZOWY:
Vascular
Farbe/colour:
PANTONE 288 CV
SPONSOR WSPIERAJĄCY:
SPONSOR:
R. KARLIK
AUTORYZOWANY DILER
PATRONAT HONOROWY:
PATRONAT:
SEKCJA RADIOLOGII ZABIEGOWEJ
P LT R
PATRONI MEDIALNI:
R. KARLIK
AUTORYZOWANY DILER

Podobne dokumenty