Ekonomia rozwoju – wykład (30h)

Transkrypt

Ekonomia rozwoju – wykład (30h)
Dr Tomasz Legiędź
Katedra Ekonomii Rozwoju
Instytut Ekonomii
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
www.legiedz.uni.lodz.pl
[email protected]
Ekonomia rozwoju – wykład (30h)
Informacje dla studentów 1 roku kierunku Ekonomia II stopnia studiów stacjonarnych
Treść zajęć
Temat 1 – Wprowadzenie i podstawowe pojęcia
Dlaczego badać rozwój; Geneza ekonomii rozwoju; Podstawowe pytania i problemy;
Temat 2 – Jak oszacować rozwój gospodarczy – wskaźniki rozwoju
Dochód, zdrowie i edukacja; Wskaźnik rozwoju społecznego; Charakterystyka świata
rozwijającego się;
Temat 3 – Klasyczne teorie rozwoju gospodarczego
Pierwsza generacja ekonomistów rozwoju; Teorie stadialnego rozwoju; Teorie zmian
strukturalnych; Teorie zależności;
Temat 4 – Od konsensusu waszyngtońskiego do postwaszyngtońskiego
Neoklasyczna kontrrewolucja; fundamentalizm rynkowy; Konsensus postwaszyngtoński;
Studium przypadku: Argentyna i Korea Południowa
Temat 5 – Nowe teorie rozwoju gospodarczego
Instytucje; Mechanizmy blokujące rozwój; Zacofanie gospodarcze jako problem koordynacji;
Model wielkiego pchnięcia; Teoria pierścienia uszczelniającego; Diagnostyka wzrostu; Nowy
paradygmat rozwoju; Studium przypadku: Korea Południowa, Tajwan, Hongkong, Singapur
Temat 6 – Ubóstwo, nierówności i rozwój gospodarczy
Mierzenie poziomu ubóstwa i nierówności; Polityka redukcji ubóstwa i niwelowania
nierówności; Studium przypadku: Brazylia, Republika Południowej Afryki
Temat 7 – Urbanizacja a rozwój gospodarczy
Urbanizacja i wiejsko-miejska migracja; Dane statystyczne; Rola miast; Wytyczne dla
polityki;
Temat 8 – Rozwój i instytucje
Co to są instytucje; Instytucjonalna teoria rozwoju; Badanie empiryczne; Studium przypadku:
Ghana i Wybrzeże Kości Słoniowej; Bangladesz i Pakistan;
www.uni.lodz.pl
Literatura
•
•
•
•
Piasecki, R., Rozwój gospodarczy a globalizacja, Polskie Wydawnictwo
Ekonomiczne, Warszawa 2003;
Piasecki, R. (red.), Ekonomia rozwoju, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne,
Warszawa 2007;
M. P. Todaro, S. C. Smith – Economic Development, Pearson, 2008;
Materiały do wykładów umieszczone na: www.legiedz.uni.lodz.pl
Forma zaliczenia
Egzamin otwartej książki – otwarte pytania testowe; test jednokrotnego wyboru;
Przykładowe pytania
Test prawda – fałsz: czy poniższe zdania są prawdziwe, czy fałszywe? Odpowiedź zwięźle
uzasadnij.
P – F Od początku istnienia ekonomii rozwoju, badacze związani z tą dyscypliną uważali, że
rozwój gospodarczy to coś więcej niż wzrost produkcji na głowę mieszkańca.
Test jednokrotnego wyboru:
Z początku głównym celem rozwoju według ekonomistów rozwoju było:
a) redukcja skrajnego ubóstwa.
b) zwiększenie PKB.
c) zwiększenie akumulacji kapitału.
d) zwiększenie produkcji przypadającej na danego mieszkańca.
e) wszystkie z powyższych odpowiedzi są poprawne.
Materiały do wykładu można znaleźć na stronie:
www.legiedz.uni.lodz.pl
www.uni.lodz.pl

Podobne dokumenty