ECTS I st Mikrobiologia - Wydział Biologii | Uniwersytet

Komentarze

Transkrypt

ECTS I st Mikrobiologia - Wydział Biologii | Uniwersytet
UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI
WYDZIAŁ BIOLOGII
Pakiet Informacyjny ECTS
Kierunek Mikrobiologia
Studia stacjonarne I stopnia
Rok akademicki 2012/2013
1|ECTS Mikrobiologia – rok akademicki 2012/2013
KOORDYNATOR WYDZIAŁOWY ECTS
Dr Lidia Skuza
ul. Wąska 13
71-415 Szczecin
Tel. 91 444 15 14; 91 444 15 39
e-mail: [email protected];
2|ECTS Mikrobiologia – rok akademicki 2012/2013
Spis treści:
1. Wprowadzenie do ECTS…………………………………………………………..4
1.1 Co to jest system ECTS?..................................................................................4
1.2 Jak działa system ECTS?.................................................................................4
1.3 Punkty ECTS i zasady ich przyznawania……………….……………………5
2. Informacje o Wydziale Biologii US………………….………………………….….6
2.1 WB – informacje ogólne…………...………………………………………..…..6
2.2 Kierunki studiów realizowane na WB…………………………..……….……6
2.3 Działalność naukowa Wydziału Biologii US …………………………….…..7
3. Sylwetka absolwenta Mikrobiologii………………………..………….……….…11
4. Wykaz jednostek biologicznych uczestniczących w procesie dydaktycznym
na kierunku Mikrobiologia…………....……………………….…..……………..12
5. Tematyka badawcza jednostek biologicznych WB US…...…..…………………13
6. Wykaz innych jednostek uczestniczących w procesie dydaktycznym
na kierunku Mikrobiologia……………….….……………………………………17
7. Plan studiów na kierunku Mikrobiologia……………..…………………………17
7.1 Wymagania ogólne………………………………...…………….……………..17
7.2 Wykaz przedmiotów realizowanych w ramach kierunku Mikrobiologia
z kodami przedmiotu………………………………….………….……………17
7.3 Przedmioty realizowane w roku akademickim 2012/2013 z punktami
ECTS…………………………………………………………….…………......…19
7.4 Charakterystyka przedmiotów prowadzonych na kierunku
Mikrobiologia…………………………………………………………….….…22
8. Praktyki zawodowe…………………………………………………………….…238
3|ECTS Mikrobiologia – rok akademicki 2012/2013
1.WPROWADZENIE DO ECTS
1.1. Co to jest ECTS?
Wyjazdy polskich studentów do zagranicznych ośrodków dydaktyczno-badawczych
stały się faktem, a budowanie „Europy bez granic” umożliwi też studentom zza
granicy podjęcie studiów w polskich uczelniach wyższych. Istotnym warunkiem dla
pełnego rozwoju tej formy kształcenia jest pełne uznawanie okresu studiów
odbywanych za granicą i uzyskanych dyplomów. Temu celowi ma służyć
opracowany jako projekt pilotażowy w ramach Programu Erasmus – tzw. Europejski
System Transferu (i Akumulacji) Punktów (European Credit Transfer System) zwany
dalej ECTS, mający się przyczynić do udoskonalenia procedur i pełnego uznawania
okresu studiów odbywanych za granicą. Opracowany projekt ma także ułatwić
polskim studentom studiowanie na tym samym kierunku w uczelniach polskich
wprowadzających system ECTS.
„Pełne uznawanie studiów” oznacza, że okres studiów odbyty za granicą lub w
innej polskiej uczelni zastępuje porównywalny okres studiów odbyty w uczelni
macierzystej niezależnie od różnic w treści programów. Stosowanie ECTS opiera się
na wzajemnym zaufaniu pomiędzy współpracującymi ze sobą uczelniami i każda
uczelnia sama wybiera sobie partnerów do tej współpracy.
1.2 Jak działa system ECTS?
Stosowanie systemu ECTS opiera się o następujące dokumenty:
Pakiet Informacyjny – w którym zawarte są informacje o kierunkach studiów,
programach nauczania, regulaminie studiów, zasadach przyjęcia oraz przepisach
administracyjnych uczelni. Pakiet będący swego rodzaju przewodnikiem
adresowany jest do studentów i nauczycieli akademickich w uczelniach
partnerskich. Ma pomóc im w wyborze odpowiedniego programu zajęć i
zaplanowaniu studiów a także uzyskać praktyczne informacje. Pakiet
aktualizowany jest co roku, najczęściej dostępny jest w formie publikacji lub w
wersji elektronicznej.
Porozumienie o planach i programach zajęć – obowiązuje zarówno uczelnię
macierzystą jak i zagraniczną oraz studenta. Student, po wybraniu uczelni, w
której zamierza odbyć pewien okres studiów, wypełnia formularz zgłoszeniowy.
W porozumieniu z koordynatorem ECTS wydziału macierzystego, ustala na
podstawie pakietu informacyjnego uczelni przyjmującej program zajęć w tejże
uczelni. Po przyjęciu wniosku studenta przez uczelnię przyjmującą, student oraz
uczelnia macierzysta i przyjmująca podpisują porozumienie o programie zajęć, w
jakich student ma uczestniczyć oraz liczbę punktów ECTS, jaka ma być
przyznana za ich zaliczenie.
4|ECTS Mikrobiologia – rok akademicki 2012/2013
Wykaz zaliczeń – jest podstawowym dokumentem uprawniającym studenta do
ubiegania się o pełne zaliczenie okresu studiów za granicą. Stanowi także
potwierdzenie faktu odbycia studiów za granicą dla przyszłych pracodawców. w
wykazie odnotowuje się wszystkie przedmioty i zajęcia w których student
uczestniczył wraz z uzyskaną liczbą punktów oraz ocenami przyznanymi
zgodnie ze skalą ocen stosowaną w danej uczelni. Połączenie punktów i stopni
daje odpowiednio „ilościowy” i „jakościowy” opis pracy studenta w okresie
studiów za granicą. Wykazy zaliczeń studenta z uczelni macierzystej dołączane
do formularzy zgłoszeniowych są szczególnie pomocne przy podejmowaniu
decyzji przez uczelnie przyjmującą.
1.3 Punkty ECTS i zasady ich przyznawania.
Punkty ECTS są wartością liczbową (od 1 do 60) przyporządkowaną poszczególnym
przedmiotom na podstawie pracy, jaka musi wykonać student, aby je zaliczyć.
Odzwierciedlają one pracę, jakiej wymaga każdy przedmiot w stosunku do
całkowitej ilości pracy, jaka musi wykonać student, by zaliczyć pełny rok akademicki
studiów w danej uczelni. Punkty są zatem przyporządkowywane wykładom,
ćwiczeniom, praktycznym, seminariom, konsultacjom, zajęciom grupowym i
indywidualnym, pracom terenowym, pracy samodzielnej w bibliotece i domu oraz
egzaminom. Punkty ECTS są relatywnym, a nie bezwzględnym miernikiem ilości
pracy wymaganej od studenta, ponieważ określają, jaka część pracy z całości pracy
wymaganej danym roku akademickim przypada na określony przedmiot w
programie. W ramach ECTS ilość pracy wymaganej w całym roku akademickim
odpowiada 60 punktom, na semestr zazwyczaj przypada po 30 punktów. Punkty
przyporządkowuje się wszystkim nauczanym przedmiotom, jeśli stanowią one
integralną część programu studiów i pod warunkiem, że podlegają one ocenie.
Punkty ECTS przyporządkowane są przedmiotom, natomiast przyznawane są
studentom dopiero po zaliczeniu przedmiotów zgodnie z wymogami uczelni
przyjmującej. Punkty nie są przyznawane za dobre oceny – liczba punktów za dany
przedmiot jest z góry ustalona i taka sama dla wszystkich studentów, którzy ten
przedmiot zaliczyli. Jakość pracy, jaka została włożona w zaliczenie przedmiotu
wyrażana jest w postaci ocen.
Uczelnia wysyłająca i przyjmująca przygotowuje, dla każdego studenta biorącego
udziałów ECTS, wykaz zaliczeń przed jego wyjazdem na studia do innej uczelni i po
jego powrocie. Uczelnia macierzysta uznaje liczbę punktów uzyskanych za
konkretne przedmioty w partnerskich uczelniach i wówczas punkty za przedmioty
zaliczone w uczelni przyjmującej zastępują punkty, które normalnie studenci
5|ECTS Mikrobiologia – rok akademicki 2012/2013
uzyskaliby w uczelni macierzystej. W ten sposób uczelnia macierzysta uznaje okres
studiów odbyty przez studenta w uczelni przyjmującej.
UWAGA
PAKIETY INFORMACYJNE ECTS PUBLIKOWANE SĄ CO ROKU. ROK
AKADEMICKI UMIESZCZONY NA STRONIE TYTUŁOWEJ PAKIETU
INFORMUJE, ŻE PAKIET OBEJMUJE PROGRAM DLA STUDENTÓW
ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA NA OKREŚLONYM ROKU AKADEMICKIM.
6|ECTS Mikrobiologia – rok akademicki 2012/2013
2.
INFORMACJE O WYDZIALE BIOLOGII US
2.1 WB – informacje ogólne
WŁADZE WYDZIAŁU BIOLOGII US
Strona internetowa: http://www.wb.univ.szczecin.pl
Dziekan
dr hab. Andrzej Zawal, prof. US
Prodziekan ds. Naukowych
Prodziekan ds. Kształcenia
dr hab. Dariusz Wysocki, prof. US
Dr Lidia Skuza
Dziekanat Wydziału Biologii
ul. Wąska 13
71-415 Szczecin
Tel. 91 444 15 15
Strona internetowa: http://wb.univ.szczecin.pl/dziekanatwb
2.2 Kierunki studiów realizowane na WB
Aktualnie na Wydziale Biologii studenci kształcą się na następujących kierunkach:
studia pierwszego stopnia, 3-letnie zawodowe (licencjat)
Biologia
studia drugiego stopnia, 2-letnie
studia pierwszego stopnia, 3-letnie zawodowe (licencjat)
Biotechnologia
studia drugiego stopnia, 2-letnie
studia pierwszego stopnia, 3-letnie zawodowe (licencjat)
Ochrona środowiska
studia drugiego stopnia, 2-letnie
Mikrobiologia
studia pierwszego stopnia, 3-letnie zawodowe (licencjat)
7|ECTS Mikrobiologia – rok akademicki 2012/2013
2.3 Działalność naukowa Wydziału Biologii US
Wydział Biologii jest jedyną biologiczną jednostką naukowo-dydaktyczną w
Szczecinie posiadającą pełne prawa akademickie. Wydział powstał w 1985 roku, a w
1998 roku uzyskał prawo nadawania stopnia doktora nauk biologicznych w zakresie
biologii, w 2002 roku - prawo nadawania stopnia doktora habilitowanego w
dziedzinie biologii.
Obecnie na Wydziale studiuje około 500 studentów na studiach stacjonarnych. W
strukturze WB znajduje się 16 katedr biologicznych.
Wydział Biologii US prowadzi kształcenie na następujących kierunkach:
biologia (I i II st.), biotechnologia (I i II st.), ochrona środowiska (I i II st.),
mikrobiologia (I st.) oraz studia III st. – doktoranckie z zakresu nauk biologicznych.
Dla kierunków magisterskich prowadzone są też studia podyplomowe. Wszystkie
kierunki studiów prowadzone na WB posiadają pozytywna ocenę Państwowej
Komisji Akredytacyjnej.
Wysoka aktywność naukowa pracowników WB wyraża się w publikacji kilkuset
prac rocznie. Oryginalne wyniki badań są ogłaszane w renomowanych czasopismach
z tzw. listy filadelfijskiej (około 180 prac w latach 2004-2008), a także prezentowane
na licznych krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych. WB ponadto
organizuje coroczne
konferencje o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym.
Najważniejsze problemy badawcze stanowiące o tempie i kierunkach rozwoju
Wydziału Biologii koncentrują się wokół zagadnień związanych z:
­ analizą cytogenetyczną roślin (Katedra Biologii Komórki);
­ molekularnymi podstawami biosyntezy etylenu (Katedra Fizjologii i Inzynierii
genetycznej Roślin, Katedra Biotechnologii Roślin);
­ udziałem fitohormonów w regulacji somatycznej embriogenezy i transformacji
roślin; znaczeniem regulatorów wzrostu w rozwoju patogenów grzybowych
(Katedra Fizjologii i Inżynierii Genetycznej Roślin, Katedra Biotechnologii
Roślin);
­ przygotowaniem koncepcji leków przeciwnowotworowych w zastosowaniu do
nowotworów o oporności wielolekowej (Katedra Biochemii);
­ badaniami nad zjawiskami odpornościowymi u zwierząt w zakresie zakażeń
wirusowych i chlamydialnych (Katedra Mikrobiologii i Katedra Immunologii);
­ badaniami nad zjawiskami odpornościowymi u ryb (Katedra Mikrobiologii
i Katedra Immunologii);
­ immunotypizacją wirusów i wybranych zarazków z rzędu Chlamydiales
(Katedra Mikrobiologii i Katedra Immunologii);
8|ECTS Mikrobiologia – rok akademicki 2012/2013
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
badaniami środowiska wodnego z uwzględnieniem markerów immunologicznogenetyczno-biochemicznych (Katedra Mikrobiologii, Katedra Immunologii,
Katedra Biochemii);
zastosowaniem metodyki molekularnej do identyfikacji patogenów zwierzęcych
i roślinnych (Katedra Genetyki, Katedra Fizjologii i Inżynierii Genetycznej Roślin,
Katedra Biotechnologii Roślin);
zastosowaniem metod molekularnych w taksonomii zwierząt i roślin (Katedra
Genetyki);
badaniami nad bioróżnorodnością oraz fitosocjologią zespołów roślin wyższych
(Katedra Botaniki Ogólnej, Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska, Katedra
Taksonomii i Fitogeografii);
badaniami nad występowaniem gatunków roślin i zwierząt zagrożonych
wyginięciem (Katedra BotanikiOgólnej, Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska,
Katedra Taksonomii i Fitogeografii);
reintrodukcją ryb jesiotrowatych (Katedra Zoologii Ogólnej);
badaniami nad etologią i ekologią ptaków (Katedra Anatomii i Zoologii
Kręgowców);
badaniami nad związkiem pasożyt żywiciel u ryb i płazów (Katedra Zoologii
Ogólnej);
analizą stanu obecnego oraz kierunków zmian środowiska przyrodniczego
Pomorza Zachodniego w obliczu narastającej antropopresji a także
możliwości jego ochrony (wszystkie Katedry Biologiczne);
wpływem transformacji społeczno-ekonomicznej zachodzącej w Polsce na
środowisko, gospodarkę, poszczególne grupy społeczne oraz zdrowie i
kondycję fizyczną dzieci i młodzieży (Katedra Antropologii).
Pracownicy i studenci WB biorą czynny udział w organizacji Nocy Naukowca w
Szczecinie oraz Szczecińskim Festiwalu Nauki organizowanym przez STN przy
współpracy wyższych uczelni szczecińskich.
Wydział utrzymuje współpracę naukową z większością uczelni krajowych, m.in. z
uniwersytetami Adama Mickiewicza w Poznaniu, Gdańskim, Jagiellońskim,
Mikołaja Kopernika w Toruniu, z Akademią Medyczną w Poznaniu, Wrocławiu,
Politechniką Gdańską, z licznymi Instytutami PAN.
Do najważniejszych partnerów zagranicznych współpracujących z WB należą:
Uniwersytety w Kilonii, Greifswaldzie, Frankfurcie nad Menem, Rostoku,
Petersburgu, Paryżu, Uppsali, Odessie, w Koszycach na Słowacji, w Kopenhadze,
Cantenbury w Nowej Zelandii oraz w Kalifornii - w San Francisco. Współpraca ta
realizowana jest zarówno w ramach umów dwustronnych, jak i w ramach wspólnych
prac badawczych. Jej przejawem są wizyty pracowników WNP we współpracujących
instytucjach i na odwrót, pobyty osób z zagranicy na WNP. Szczególnie cenne są
9|ECTS Mikrobiologia – rok akademicki 2012/2013
wyjazdy pracowników WNP, a zwłaszcza udział w rejsach na koszt partnerów
zagranicznych, możliwość prowadzenia badań przy użyciu aparatury, którą Wydział
nie dysponuje, czy wreszcie przekazywanie materiału badawczego.
Uznanie dla roli, jaką odgrywają w środowisku nauk przyrodniczych pracownicy
WB podkreślane jest faktem wybierania ich do Rad Naukowych (Woliński Park
Narodowy), do rad międzynarodowych towarzystw naukowych oraz do Komitetów
Polskiej Akademii Nauk (Komitet Narodowy PAN ds. współpracy z
Międzynarodową Radą ds. Wiedzy o Zwierzętach Laboratoryjnych [ICLAS],
Komitet Patologii Komórkowej i Molekularnej PAN, Komitet Immunologii PAN,
Komitet Ekosfery PAN, Komitet Nauk Medycznych PAN, Komitet Badań Morza
PAN, European Union of Coastal Conservation, International Society for Diatom
Research). Kilku pracowników WB zostało zaproszonych do pracy w radach
redakcyjnych czasopism naukowych („Acta Phisologia Plantarum”, „Central
European Journal of Immunology”, Annals of Agriculture and Environmental
Medicine). Pracownicy WB byli stypendystami m.in. Fundacji Aleksandra von
Humboldta, DAAD, Fundacji Batorego, Fundacji Fulbrighta. Przyjeżdżają również
goście z zagranicznych ośrodków naukowych, co zaowocowało szeregiem
publikacji, w tym w czasopismach wyróżnionych na liście Filadelfijskiego Instytutu
Informacji Naukowej oraz monografii (w jęz. niemieckim i angielskim).
Jednym z czynników decydujących o podejmowaniu badań, ich finansowaniu
jest współpraca Wydziału z instytucjami administracji rządowej oraz samorządowej,
z których należy wymienić: Urzędy Wojewódzkie w Szczecinie i Zielonej Górze;
liczne Urzędy Miejskie i Starostwa; Urzędy Morskie w Szczecinie, Gdyni i Słupsku;
Zarządy Parków Narodowych i Krajobrazowych.
10 | E C T S M i k r o b i o l o g i a – r o k a k a d e m i c k i 2 0 1 2 / 2 0 1 3
3.
SYLWETKA ABSOLWENTA MIKROBIOLOGII
Absolwent studiów pierwszego stopnia (licencjat mikrobiologii) posiada
wiedzę dotyczącą wszystkich grup drobnoustrojów oraz innych organizmów
opartą na podstawach z nauk ścisłych, przyrodniczych i medycznych. Znajomość
ich biologii i ekologii umożliwia mu sprawne posługiwanie się różnorodnymi
technikami laboratoryjnymi ze szczególnym uwzględnieniem technik mikrobiologicznych i immunologicznych. Zdobytą wiedzę i umiejętności powinien umieć
wykorzystać w pracy zawodowej, z zachowaniem zasad prawnych i etycznych.
Wiedza zdobyta w trakcie studiów umożliwia absolwentowi podjęcie pracy z
materiałem biologicznym i klinicznym w laboratoriach diagnostycznych służby
zdrowia i służb weterynaryjnych, laboratoriach przemysłu spożywczego,
farmaceutycznego i kosmetycznego, placówkach ochrony przyrody i środowiska,
a także w szkołach prowadzących kształcenie w zakresie mikrobiologii, po
zdobyciu wymaganego przygotowania pedagogicznego (zgodnie z odpowiednim
rozporządzeniem w sprawie standardów kształcenia nauczycieli).
Absolwent nabywa umiejętność posługiwania się aparaturą diagnostyczną i
badawczą, rozwijania własnych umiejętności zawodowych oraz do podjęcia
studiów drugiego stopnia. Powinien znać język obcy na poziomie
umożliwiającym posługiwanie się językiem specjalistycznym zakresu
mikrobiologii.
11 | E C T S M i k r o b i o l o g i a – r o k a k a d e m i c k i 2 0 1 2 / 2 0 1 3
4. WYKAZ
JEDNOSTEK
BIOLOGICZNYCH
UCZESTNICZĄCYCH
PROCESIE DYDAKTYCZNYM NA KIERUNKU MIKROBIOLOGIA
Kod
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Nazwa jednostki
Katedra
Anatomii
Kręgowców
Katedra Antropologii
i
W
kierownik
Zoologii dr hab. Dariusz Wysocki, prof. US
p.o. dr hab. Dariusz Wysocki, prof.
US
Katedra Biochemii
prof. dr hab. Jolanta Tarasiuk
Katedra
Chemii
i
Ochrony Prof. dr hab. inż. Gorzysław
Środowiska Wodnego
Poleszczuk
Katedra Biologii Komórki
prof. dr hab. Stanisława Rogalska
Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody dr hab. Agnieszka Popiela, prof. US
Katedra
Ekologii
i
Ochrony prof. dr hab. Maciej Rogalski
Środowiska
Katedra Fizjologii i Inżynierii prof. dr hab. Jan Kępczyński
Genetycznej Roślin
Katedra Biotechnologii Roślin
prof. dr hab. Ewa Kępczyńska
Katedra Fizjologii
dr hab. Maria Suska, prof. US
Zakład Fizjologii Człowieka
dr hab. Maria Suska, prof. US
Zakład Fizjologii Zwierząt
dr hab. Wiesława Orowicz, prof. US
Katedra Genetyki
prof. dr hab. Bogumiła Skotarczak
Katedra Mikrobiologii
prof. dr hab. Wiesław Deptuła
Katedra Immunologii
dr hab. Beata Tokarz-Deptuła, prof.
US
Katedra Taksonomii i Fitogeografii p.o. prof. dr hab. Maciej Rogalski
Roślin
Katedra Zoologii Bezkręgowców i dr hab. Andrzej Zawal, prof. US
Limnologii
Katedra Zoologii Ogólnej
prof. dr hab. Józef Domagała
12 | E C T S M i k r o b i o l o g i a – r o k a k a d e m i c k i 2 0 1 2 / 2 0 1 3
5.
TEMATYKA BADAWCZA JEDNOSTEK BIOLOGICZNYCH WB US
K AT ED R A A N AT O M I I I Z O O LO G I I K R ĘG O WC Ó W
Neuroanatomia: a) neurotransmitery, neuromodulatory i kontransmitery w
centralnym i obwodowym układzie nerwowym zwierząt domowych – ich udział w
procesach fizjologicznych i patologicznych; b) adrenergetyczne, cholinergiczne i
peptydergiczne unerwienie żołądka kury domowej. Etologia i biologia miejskiej
populacji kosa w Szczecinie: behawior kopulacyjny kosa Turdus merula, FEPC (force
extra – pair copulation) – występowanie i biologiczne znaczenie. Drobne ssaki w
pokarmie sów na Pomorzu Zachodnim. Nornikowate (Arvicolidae) Pliocenu i
Plejstocenu Polski.
K AT ED R A A N T R O PO LO G I I
Genetyczne i środowiskowe czynniki międzyosobniczego zróżnicowania przebiegu
ontogenezy we współczesnych i dawnych populacjach ludzkich ze szczególnym
uwzględnieniem Pomorza Zachodniego i euroregionu Pomerania: wywiady, ankiety,
antropometria, antroposkopia z uwzględnieniem morfologii mięśni i dermatoglifów,
impedancja elektryczna ciała, ruchliwość jąder komórek śluzówki jamy ustnej w
zmiennym polu elektrycznym (EMN), mierniki starzenia (morfologiczne oraz
określone na podstawie analizy sprawności w czynnościach codziennych ADL).
Antropologiczne aspekty specjalizacji zawodowej i sportowej. Poszukiwanie
prostych metod samooceny stopnia zaawansowania rozwoju i zagrożeń zdrowia.
K AT ED R A B I O C H EM I I
Wpływ zanieczyszczeń chemicznych na organizmy zwierzęce z obszaru Morza
Bałtyckiego i jego pobrzeży; wpływ treningu na powysiłkowe zmiany bioenergetyki
erytrocytów u sportowców różnych dyscyplin; metabolizm energetyczny
erytrocytów koni różnych ras, wpływ jonów ołowiu na metabolizm energetyczny
erytrocytów i aktywność Na+, K+ ATPazy w cukrzycy; sezonowe zmiany stężenia
nukleotydów adeninowych u ryb; puryny krwi pełnej w różnych typach białaczek u
ludzi;
Chemioterapia
molekularna,
mechanizmy
działania
związków
przeciwnowotworowych z grupy pochodnych i analogów antrachinonu.
K AT ED R A B I O LO G I I K O M Ó R KI
Cytogenetyka i lokalizacja specyficznych sekwencji nukleotydowych DNA w
chromosomach zbóż za pomocą FISH i GISH; badania filogenetyczne genomu
mitochondrialnego w rodzaju Secale przy pomocy analizy restrykcyjnej i PCR;
badania elektroforetycznego rozkładu izoenzymów u wybranych genotypów zbóż;
transpozycja i analiza genetyczna roślin zbożowych.
13 | E C T S M i k r o b i o l o g i a – r o k a k a d e m i c k i 2 0 1 2 / 2 0 1 3
K AT ED R A B I O T E C H N O LO G I I R O ŚLI N
Rola giberelin i ABA w indukcji embriogenezy somatycznej u Medicago trunculata.
Regulacja ekspresji genów przez gibereliny i ABA podczas embriogenezy
somatycznej Medicago trunculata. Znaczenie jasmonianów, salicylanów oraz kwasu
beta-aminomasłowego w rozwoju patogenów grzybowych roślin. Indukcja
odporności roślin przeciwko patogenom grzybowym roślin przez jasmoniany,
salicylany i kwas beta-aminomasłowy – podstawy fizjologiczne, biochemiczne i
molekularne. Promocja wzrostu roślin przez ryzo bakterie – podstawy fizjologiczne,
biochemiczne i molekularne. Zwalczanie biologiczne fito patogenów grzybowych.
K AT ED R A B O T AN I K I I O C H R O N Y P RZ Y R O D Y
Fitogeograficzne aspekty występowania gatunków lasów liściastych i borów na
Pomorzu. Fitogeografia i fitosocjologiczne uwarunkowania występowania
gatunków zbiorowisk namułkowych z klasy Isoëto-Nanojuncetea na półkuli
północnej. Zbiorowiska z klasy Isoëto-Nanojuncetea występujące w Polsce.
Rozmieszczenie na Pomorzu roślin naczyniowych z klasy Oxycocco-Sphagnetea i
Scheuchzerio-Caricetea fuscae. Flora jezior ramienicowych Pomorza. Rozmieszczenie
gatunków wodnych na Pomorzu. Macromycetes wybranych biocenoz Pomorza:
taksonomia, ekologia i rozmieszczenie geograficzne. Analiza stężenia spor grzybów
mikroskopowych i ziaren pyłku taksonów alergogennych w powietrzu Szczecina.
Wpływ warunków pogodowych na stężenie ziaren pyłku. Ochrona roślin
naczyniowych i grzybów. Konserwacja muraw kserotermicznych.
K AT ED R A C H E M I I I O C H R O N Y Ś RO D O WI S K A W O D N EG O
Procesy biohydrogfeochemiczne w naturalnych zbiornikach wodnych, a w
szczególności w estuarium Odry oraz jeziorach, rzekach, ciekach i mniejszych
zbiornikach (oczka wodne) Pomorza Zachodniego (produkcja pierwotna, zmiany
trofii, eutrofizacja, mineralizacja). Procesy wymiany masy pomiędzy tonią wodną i
osadami (koagulacja i peptyzacja koloidów, fluidyzacja osadów) kształtowanie się
równowag kwasowo – zasadowych i redukcyjno – oksydacyjnych w wodach
powierzchniowych, naddennych i interstycjalnych.
K AT ED R A E KO LO G I I I O C H R O N Y Ś RO D O WI S K A
Kształtowanie się zbiorowisk trawiastych w warunkach antropopresji; ocena
przydatności wybranych gatunków traw do rekultywacji terenów zdegradowanych;
porosty jako wskaźniki degradacji środowiska przyrodniczego; badania stanu
populacji raków rodzimych w aspekcie ich restytucji oraz pozycji systematycznej
raka błotnego; badania nad biologią i systematyką gatunków Branchiobdella; wpływ
zmian sukcesyjnych w biocenozach leśnych na strategię przeżywania owadów
leśnych.
14 | E C T S M i k r o b i o l o g i a – r o k a k a d e m i c k i 2 0 1 2 / 2 0 1 3
K AT ED R A F I Z J O LO G I I I I N Ż Y N I ERI I G EN ET Y C Z N EJ R O Ś LI N
Hormonalna regulacja ustępowania spoczynku i kiełkowania nasion. Rola
karikinoidów w kontroli spoczynku i w kiełkowaniu nasion. Somatyczna
embriogeneza Medicago sativa. Molekularne podstawy biosyntezy i percepcji etylenu.
Molekularne mechanizmy regulujące reakcje obronne roslin na stres mechaniczny.
K AT ED R A
F I Z J O LO G I I ( Z A K Ł AD F I Z J O LO G I I CZ Ł O WI E K A I Z A K Ł AD
F I Z J O LO G I I Z W I E R Z Ą T )
Metabolizm mineralny (głównie tzw. biopierwiastków) u zwierząt poligastrycznych
oraz u ludzi: ocena stabilności homeostatycznej elektrolitów osoczowych; warunki
utrzymania niezbędnej koncentracji pierwiastków tzw. puli komórkowej (wapnia,
magnezu, żelaza) w różnych stanach fizjologicznych – ciąża, laktacja; warunki
utrzymania niezbędnej koncentracji pierwiastków tzw. puli komórkowej (wapnia,
magnezu, żelaza) w różnych stanach patologicznych – zakażenie wirusem BLV
(stężenie wapnia i magnezu w trakcie rozwoju choroby, w jej kolejnych stadiach
klinicznych określanych na podstawie badań hematologicznych); przemiany
mineralne w wysiłku fizycznym; zależności przebiegu pośrednich przemian
lipidowych od udziału w nich określonych pierwiastków; określanie wydolności
fizycznej poprzez analizę: wieku, płci, stopnia wytrenowania; określanie możliwości
adaptacyjnych organizmu do wysiłku fizycznego – ocena mechanizmów
adaptacyjnych (układów krążenia i oddechowego); analiza zmian hormonalnych we
krwi; analiza metabolicznego zabezpieczenia energetyki wysiłkowej mięśni.
K AT ED R A G EN ET Y KI
Detekcja DNA patogenów chorobotwórczych dla człowieka przenoszonych przez
kleszcze i badania ich heterogenności genetycznej; badania metodami genetyki
molekularnej zakażenia produktów żywnościowych przez patogenne dla człowieka
szczepy Listeria monocytogenes; badania z zakresu genetyki populacyjnej z
zastosowaniem metod genetyki molekularnej odnośnie różnych gatunków małży
słodkowodnych oraz raków; wpływ jonów fluoru i ołowiu na chromosomy
leukocytów
człowieka
in
vitro;
badania
na
poziomie
makroi mikrostrukturalnym orzęska Balantidium coli oraz jego biologii – inwazyjność u
żywicieli specyficznych i niespecyficznych.
K AT ED R A M I K R O B I O LO G I I / K AT ED R A I MM UN O LO G I I
Badanie zjawisk odpornościowych u zwierząt w zakażeniach wirusowych i
chlamydialnych oraz immmunotypizacja wirusów i zarazków z rodzaju Chlamydia i
Chlamydophila; odporność królików w cyklu dobowym – wpływ światła na zjawiska
15 | E C T S M i k r o b i o l o g i a – r o k a k a d e m i c k i 2 0 1 2 / 2 0 1 3
odpornościowe u tych zwierząt; badania zjawisk odpornościowych u ryb w zdrowiu
i chorobie; badania środowiska wodnego z uwzględnieniem markerów
immunologiczno – genetyczno – biochemicznych zwierząt (ryb), żyjących w tym
środowisku.
K AT ED R A T A KS O N O M I I R O Ś LI N I F I T O G EO G R AF I I
Taksonomia roślin naczyniowych; fitogeografia – chorologia; ochrona zasobów
przyrody (gatunki roślin naczyniowych zagrożone wyginięciem; flora roślin
naczyniowych Polski (Sudety, Śląsk oraz Pomorze Zachodnie).
K AT ED R A Z O O LO G I I B EZ KR ĘG O W CÓ W I L I MN O L O G I I
Zespoły peryfitonowe wód podgrzanych oraz wód naturalnych; zespoły poroślowe
na sztucznych podłożach; próby wpływania na zbiorniki wodne poprzez
umieszczanie w nich folii polietylenowej; morfologia i pasożytowanie larw z rodzaju
Arrenurus na ważkach; Hydracarina Pomorza Zachodniego.
K AT ED R A Z O O LO G I I O G Ó LN EJ
Restytucja i ochrona ryb wędrownych, głównie troci, łososia, jesiotra zachodniego
oraz certy, minoga rzecznego i wstępującego do rzek młodego węgorza; formowanie
się systemu reprodukcyjnego troci i łososi w ontogenezie; dojrzewanie różnych
gatunków ryb jesiotrowatych hodowanych w rejonie Morza Kaspijskiego oraz w
Polsce; struktura populacji i odżywiania się łososi w morzu w polskiej strefie
ekonomicznej; parazytofauna dzikich ryb łososiowatych – troci, łososia, pstrąga
tęczowego z Bałtyku; morfologia, biologia i rozróżnianie hybrydów łososia i troci;
analiza cyklu płciowego racicznicy zmiennej z terenu Polski.
16 | E C T S M i k r o b i o l o g i a – r o k a k a d e m i c k i 2 0 1 2 / 2 0 1 3
6.
WYKAZ INNYCH JEDNOSTEK UCZESTNICZĄCYCH
DYDAKTYCZNYM NA KIERUNKU MIKROBIOLOGIA
W
PROCESIE
Kod
99
Nazwa jednostki
Akademickie Centrum Kształcenia
Językowego
Prowadzący zajęcia
mgr Regina Ptak, mgr Irena
Ligmanowska; mgr L. Smędzik
99
Studium Wychowania Fizycznego i
Sportu
Instytut
Matematyki,
Wydział
Matematyczno-Fizyczny US
Instytut
Fizyki,
Wydział
Matematyczno-Fizyczny
Instytut
Filozofii,
Wydział
Humanistyczny
Instytut
Socjologii,
Wydział
Humanistyczny
mgr Janusz Blank
99
99
99
99
7.
dr Andrzej Wiśniewski
dr Bożena Pawlak, dr Jadwiga
Mrozek-Lejman
prof. dr hab. Wiesław Dyk, dr
Małgorzata Adamiec – Jadwiżak
PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU MIKROBIOLOGIA
7.1 Wymagania ogólne
Studia pierwszego stopnia trwają 6 semestrów (3 lata) i kończą się nadaniem tytułu
zawodowego licencjata. Liczba godzin zajęć na studiach licencjackich powinna być
nie mniejsza niż 2200 godzin, a liczba punktów ECTS (European Credit Transfer
System) powinna wynosić nie mniej niż 180.
7.2 Wykaz przedmiotów realizowanych w ramach kierunku Mikrobiologia z
kodami przedmiotu
Zasady tworzenia kodów przedmiotów:
13.4IV…..S1601
13.4 kod dziedziny wiedzy
IV kod WB wg systemu Uniwersytetu Szczecińskiego
93 kod kierunku studiów wg systemu Uniwersytetu Szczecińskiego
S rodzaj przedmiotu: K- podstawowy; S – specjalizacyjny; F – do wyboru
16 kod jednostki dydaktycznej
17 | E C T S M i k r o b i o l o g i a – r o k a k a d e m i c k i 2 0 1 2 / 2 0 1 3
01 kod przedmiotu wg wykazu (kolejny numer na liście przedmiotów w programie
studiów)
Lp.
01
02
26
27
28
kod
13.4IV93.K0101
13.4IV93.S1402
13.4IV93.S1502
BIOCHEMIA
13.4IV93.K0303
BIOCHEMIA KLINICZNA
13.4IV93.S0304
BIOLOGIA KOMÓRKI
13.4IV93.K0505
BIOLOGIA MOLEKULARNA
13.4IV93.K0506
CHEMIA ANALITYCZNA
13.4IV93.K0407
CHEMIA FIZYCZNA
13.4IV93.K0408
CHEMIA NIEORGANICZNA
13.4IV93.K0409
CHEMIA ORGANICZNA
13.4IV93.K0410
CHOROBY ODZWIERZĘCE
13.4IV93S0111
DIAGNOSTYKA ZAKAŻEŃ
13.4IV93.S1412
13.4IV93.S1512
DROBNOUSTROJE
W
OCHRONIE 13.4IV93.S1413
ŚRODOWISKA
13.4IV93.S1513
EKOLOGIA DROBNOUSTROJÓW
13.4IV93.S1514
13.4IV93.S1414
FIZYKA Z BIOFIZYKĄ
13.2IV93.K9915
GENETYKA
13.4IV93.K1316
GENETYKA DROBNOUSTROJÓW
13.4IV93.S1417
13.4IV93.S1517
HISTOLOGIA
13.4IV93K1818
IMMUNOLOGIA
13.4IV.93S1419
13.4IV93.S1519
LEKTORAT Z JĘZYKA OBCEGO
09.1IV93.K9920
MATEMATYKA
11.1IV93K9921
MATEMATYKA WYRÓWNAWCZA
11.1IV93.K9922
MIKOLOGIA KLINICZNA
13.4IV.93S1423
13.4IV93.S1523
MIKOLOGIA OGÓLNA
13.4IV93.S0624
MIKROBIOLOGIA PRZEMYSŁOWA
13.4IV93.S1425
13.4IV93.S1525
MIKROORGANIZMY U BEZKRĘGOWCÓW
13.4IV93.S1726
MODUŁ WYBIERALNY I
13.4IV93.F….27
13.4IV93.F….28
MODUŁ WYBIERALNY II
29
MODUŁ WYBIERALNY III
13.4IV93.F….29
30
PARAZYTOLOGIA
13.4IV93.S1830
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Nazwa przedmiotu
ANATOMIA CZŁOWIEKA
BAKTERIOLOGIA Z WIRUSOLOGIĄ
18 | E C T S M i k r o b i o l o g i a – r o k a k a d e m i c k i 2 0 1 2 / 2 0 1 3
31
32
33
34
35
36
37
38
PIERWSZA POMOC PRZEDLEKARSKA
PRACOWNIA DYPLOMOWA
PRZEDMIOT HUMANISTYCZNY DO WYBORU
SEMINARIUM DYPLOMOWE
SEROLOGIA Z TRANSFUZJOLOGIĄ
STATYSTYKA
SZKOLENIE Z ZAKRESU BHP I OCHRONY
PRZECIWPOŻAROWEJ, ERGONOMIA
TECHNIKI MIKROBIOLOGICZNE
39
40
41
TECHNOLOGIA INFORMACYJNA
TOKSYKOLOGIA KLINICZNA
WYCHOWANIE FIZYCZNE
13.4IV93.K1631
13.4IV93.F…32
08.0IV93.F9933
13.4IV93.F…34
13.4IV93.S1235
13.4IV93.K0736
13.4IV93.K0437
13.4IV93.S1538
13.4IV.93S1438
13.4IV93.K1639
13.4IV93.K1140
16.1IV93.K9941
7.3 Przedmioty realizowane w roku akademickim 2012/2013 z punktami ECTS
Oznaczenia zastosowane w tabelarycznym wykazie:
R - godziny razem,
W – wykład,
S – seminarium (grupy 6-10 osobowe) w rozliczeniach realizacji dydaktyki jako 10
osobowe
Ć – ćwiczenia
K – konwersatorium
L – zajęcia laboratoryjne (grupy 12-15 osobowe), w rozliczeniach realizacji
dydaktyki jako 15 osobowe
I rok - Semestr 1
Przedmiot
Liczba godzin zajęć
R
W
S
Ć
K
L
Forma Punkty Kod przedmiotu
zaliczenia ECTS
Matematyka
wyrównawcza
15
15
Z
2
11.1IV93.K9922
Matematyka
15
15
O
2
11.1IV93.K9921
Chemia nieorganiczna
45
15
30
E
5
13.4IV93.K0409
Chemia organiczna
45
15
30
E
5
13.4IV93.K0410
Techniki
mikrobiologiczne
45
45
O
5
13.4IV93.K1538
Technologia informacyjna 30
13.4IV93.K1438
30
O
3
19 | E C T S M i k r o b i o l o g i a – r o k a k a d e m i c k i 2 0 1 2 / 2 0 1 3
13.4IV93.K1639
Biologia komórki
60
Statystyka
30
Szkolenie z zakresu BHP i
ochrony
przeciwpożarowej,
ergonomia
5
5
290
65
Razem
30
30
30
E
6
13.4IV93.K0505
30
O
2
13.4IV93.K0736
Z
0
13.4IV93.K0437
195
30
I rok - Semestr 2
Przedmiot
Liczba godzin zajęć
S
Ć
K
L
Forma Punkty Kod przedmiotu
zaliczenia ECTS
R
W
Chemia analityczna
45
15
30
E
5
13.4IV93.K0407
Bakteriologia z
wirusologią
90
30
60
E
8
13.4IV93.K1402
Biochemia
75
30
45
E
7
13.4IV93.K0303
Fizyka z biofizyką
45
15
30
O
2
13.2IV93.K9915
Biologia molekularna
60
30
30
E
6
13.4IV93.K0506
Histologia
45
15
30
O
2
13.4IV93.K1818
Razem 360 135
225
30
II rok - Semestr 3
Przedmiot
Liczba godzin zajęć
S
Ć
K
L
Forma Punkty Kod przedmiotu
zaliczenia ECTS
R
W
Biochemia kliniczna
45
15
30
E
2
13.4IV93.K0304
Chemia fizyczna
30
15
15
O
2
13.4IV93.K0408
WF
30
Z
1
16.1IV93.K9941
Lektorat z języka obcego
60
60
Z
5
09.1IV93.K9920
Mikrobiologia
przemysłowa
60
30
E
3
13.4IV93.K1525
Genetyka
60
30
30
E
3
13.4IV93.K1316
Anatomia człowieka
45
15
30
E
2
13.4IV93.K0101
Moduł wybieralny I
120
60
60
O
12
13.4IV93.F…..27
Razem
450 165
30
30
13.4IV93.K1425
30
255
30
II rok - Semestr 4
Przedmiot
Liczba godzin zajęć
R
W
Mikologia ogólna
60
15
Lektorat z języka obcego
60
Genetyka drobnoustrojów 60
30
S
Ć
K
L
Forma Punkty Kod przedmiotu
zaliczenia ECTS
45
E
4
13.4IV93.K0624
60
E
5
09.1IV93.K9920
30
E
4
13.4IV93.K1417
20 | E C T S M i k r o b i o l o g i a – r o k a k a d e m i c k i 2 0 1 2 / 2 0 1 3
13.4IV93.K1517
Immunologia
60
30
30
E
5
13.4IV93.K1519
13.4IV93.K1519
Mikroorganizmy u
bezkręgowców
45
15
30
O
3
13.4IV93.K1726
Moduł wybieralny II
90
45
45
O
9
13.4IV93.F…..28
Razem
375 135
240
30
III rok - Semestr 5
Przedmiot
Liczba godzin zajęć
S
Ć
K
L
Forma Punkty Kod przedmiotu
zaliczenia ECTS
R
W
Drobnoustroje w ochronie 45
środowiska
15
30
E
2
13.4IV93.K1413
Diagnostyka zakażeń
60
30
30
E
4
13.4IV93.K1512
Mikologia kliniczna
60
15
45
E
3
13.4IV93.K1423
Serologia z
transfuzjologią
45
15
30
O
2
13.4IV93.K1235
Seminarium dyplomowe
15
O
2
13.4IV93.K...34
Pracownia dyplomowa
60
60
O
5
13.4IV.93K…32
Moduł wybieralny III
135
90
O
12
13.4IV93.F….29
Razem
420 120
15
45
15
285
30
III rok - Semestr 6
Przedmiot
Liczba godzin zajęć
S
Ć
K
L
Forma Punkty Kod przedmiotu
zaliczenia ECTS
R
W
Parazytologia
60
30
30
E
3
13.4IV93.K1830
Toksykologia kliniczna
60
30
30
O
2
13.4IV93.K1240
Ekologia drobnoustrojów
60
15
45
E
3
13.4IV93.K1414
13.4IV93.K1514
Choroby odzwierzęce
60
15
Pierwsza pomoc
przedlekarska
10
Przedmiot
humanistyczny do
wyboru
30
Seminarium dyplomowe
15
Pracownia dyplomowa
60
Praktyki zawodowe
120
Razem
355/ 120
120
45
O
3
13.4IV93.K0111
10
Z
1
12.9IV93.K9936
O
2
08.0IV93.F9933
O
2
13.4IV93.K….34
O
10
13.4IV.93K…32
Z
4
30
15
60
120
15
120
220
30
21 | E C T S M i k r o b i o l o g i a – r o k a k a d e m i c k i 2 0 1 2 / 2 0 1 3
7.4 Charakterystyka
Mikrobiologia
przedmiotów
prowadzonych
na
WB
–
kierunek
Matematyka wyrównawcza
Nazwa przedmiotu: MATEMATYKA WYRÓWNAWCZA
Kod przedmiotu:
11.1IV93.K9922
Wypełnia Zespół Kierunku
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot/moduł:
Wydział Matematyczno-Fizyczny
Instytut Matematyki
Nazwa kierunku:
Mikrobiologia
Forma studiów:
studia pierwszego stopnia
studia stacjonarne
Rok/semestr:
Rok I , semestr 1
Forma zajęć
wykład
Profil kształcenia:
ogólnoakademicki (A)
Specjalność:
-
Status przedmiotu /modułu:
obowiązkowy
Język przedmiotu / modułu:
polski
ćwiczenia
ćwiczenia
laboratoryjne
konwersatorium
Wymiar zajęć
inne
(wpisać
jakie)
seminarium
15
Koordynator przedmiotu /
modułu
Prowadzący zajęcia
dr Maciej Juniewicz, dr Małgorzata Wieczorek
Cel przedmiotu / modułu
usystematyzowanie wiadomości ze szkoły średniej i przygotowanie
studenta do odbioru wykładów uniwersyteckich zawierających treści
matematyczne
Wymagania wstępne
elementarna wiedza z matematyki na poziomie szkoły średniej
EFEKTY KSZTAŁCENIA
Odniesienie
do efektów dla
programu
Odniesienie
do efektów
dla obszaru
K_W03
K_W04
P1A_W02
P1A_W03
K_U10
P1A_U05
K_K03
P1A_K03
01 student zna pojęcia: liczby rzeczywistej,
wymiernej, niewymiernej, całkowitej,
Wiedza
naturalnej;
02 student wie, co to jest wielomian, funkcja
wykładnicza, logarytmiczna
Umiejętności 03 student posiada umiejętność przekształcania
wyrażeń algebraicznych;
04 potrafi operować zapisem wykładniczym
liczby; umie badać własności funkcji;
potrafi rozwiązywać proste układy równań i
nierówności.
Kompetencje
społeczne
05 student potrafi precyzyjnie formułować pytania
służące pogłębieniu własnego zrozumienia danego
22 | E C T S M i k r o b i o l o g i a – r o k a k a d e m i c k i 2 0 1 2 / 2 0 1 3
tematu lub odnalezieniu brakujących elementów
rozumowania
Liczba
godzin
TREŚCI PROGRAMOWE
Forma zajęć : konwersatorium
1 Zbiór liczb rzeczywistych i jego podzbiory.
2 Indukcja matematyczna
3 Sumy i iloczyny
4 Potęgi, pierwiastki i logarytmy
5 Wyrażenia algebraiczne
6 Wyrażenia ułamkowe wymierne
7 Szeregi skończone
8 Wartości średnie
9 Równania algebraiczne
10 Funkcje i ich własności
11 Wielomiany
12 Funkcje wymierne
13 Funkcje wykładnicze i logarytmiczne
14 Funkcje trygonometryczne
Metody kształcenia
Metody weryfikacji
efektów kształcenia
Forma i warunki
zaliczenia
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
wykład
rozwiązywanie zadań
Nr efektu kształcenia
z sylabusa
rozwiązywanie zadań
01-05
ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie obecności na zajęciach oraz
ocen cząstkowych otrzymywanych w trakcie semestru za rozwiązywanie
zadań przez studenta
Literatura
podstawowa
Leitner Roman, Żakowski Wojciech, Matematyka. Kurs przygotowawczy
na wyższe uczelnie techniczne, WNT, Warszawa 1967.
Literatura
uzupełniająca
W. Krysicki, L. Włodarski, Analiza Matematyczna w zadaniach, PWN, Warszawa
2007
NAKŁAD PRACY STUDENTA:
Liczba godzin
Zajęcia dydaktyczne
Przygotowanie się do zajęć
Studiowanie literatury
Udział w konsultacjach
Inne
ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.
Liczba punktów ECTS
15
15
5
15
50
2
23 | E C T S M i k r o b i o l o g i a – r o k a k a d e m i c k i 2 0 1 2 / 2 0 1 3
Matematyka
Nazwa przedmiotu: MATEMATYKA
Kod przedmiotu:
11.1IV93.K9921
Wypełnia Zespół Kierunku
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot/moduł:
Wydział Matematyczno-Fizyczny
Instytut Matematyki
Nazwa kierunku:
Mikrobiologia
Forma studiów:
studia pierwszego stopnia
studia stacjonarne
Rok/semestr:
Rok I , semestr 1
Forma zajęć
wykład
Profil kształcenia:
ogólnoakademicki (A)
Specjalność:
-
Status przedmiotu /modułu:
obowiązkowy
Język przedmiotu / modułu:
polski
ćwiczenia
ćwiczenia
laboratoryjne
konwersatorium
Wymiar zajęć
Koordynator przedmiotu /
modułu
Prowadzący zajęcia
seminarium
inne
(wpisać
jakie)
15
Prof. dr hab. Grigoriy Sklyar
mgr Arkadiusz Misztela
Konwersatoria mają na celu przygotowanie do praktycznego
zastosowania poznanych pojęć do rozwiązywania prostych
problemów matematycznych.
Wymagania wstępne
Znajomość podstaw matematyki w zakresie szkoły
ponadgimnazjalnej.
Odniesienie
Odniesienie
EFEKTY KSZTAŁCENIA
do efektów
do efektów dla
programu
dla obszaru
01 Student ma wiedzę z zakresu matematyki
niezbędną dla zrozumienia podstawowych
K_W04
P1A_W03
Wiedza
zjawisk i procesów przyrodniczych
Umiejętności 02 Student umie stosować na poziomie
podstawowym metody matematyczne do
K_U10
P1A_U05
opisu zjawisk i analizy danych
Kompetencje 03 Student potrafi odpowiednio określić
społeczne
priorytety służące realizacji określonego przez
K_K03
P1A_K03
siebie lub innych zadania
Liczba
TREŚCI PROGRAMOWE
godzin
Forma zajęć – ćwiczenia
1. Układy równań liniowych. Macierze. Wyznaczniki.
5
2. Rachunek różniczkowy funkcji jednej zmiennej.
5
3. Rachunek całkowy funkcji jednej zmiennej.
5
Cel przedmiotu / modułu
24 | E C T S M i k r o b i o l o g i a – r o k a k a d e m i c k i 2 0 1 2 / 2 0 1 3
Metody kształcenia
Metody weryfikacji
efektów kształcenia
Forma i warunki
zaliczenia
Literatura
podstawowa
Literatura
uzupełniająca
Wykład konwersatoryjny, wyjaśnienie, dyskusja
Nr efektu kształcenia
z sylabusa
01, 02
1. Kolokwia i sprawdziany pisemne z zadaniami
03
otwartymi
2. Dyskusja i prezentowanie przez studenta rozwiązań
zadań na konwersatoriach
Zaliczenie na ocenę. Podstawą zaliczenia konwersatoriów są wyniki
kolokwiów pisemnych odbywających się co najmniej raz w semestrze,
sprawdzianów pisemnych i aktywność na zajęciach
1. T. Jurlewicz, Z. Skoczylas, Algebra liniowa 1, Oficyna Wyd. GiS,
Wrocław 2001 (wybrane rozdziały)
2. M Gewert, Z. Skoczylas, Analiza matematyczna, Cz. 1, Oficyna Wyd.
GiS, Wrocław 2005 (wybrane rozdziały)
3. F. Leja, Analiza matematyczna, PWN, Warszawa, 1979
4. W. Kaczor, M. Nowak, Zadania z analizy matematycznej , Cz. 1,
Wydawnictwo UMCS, Lublin 1998
5. W. Krysicki, L. Włodarski, Analiza matematyczna w zadaniach, Cz. 1,
PWN
Warszawa
NAKŁAD PRACY STUDENTA:
Liczba godzin
Zajęcia dydaktyczne
Przygotowanie się do zajęć
Studiowanie literatury
Udział w konsultacjach
Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia
Inne
ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.
Liczba punktów ECTS
15
15
5
5
10
50
2
25 | E C T S M i k r o b i o l o g i a – r o k a k a d e m i c k i 2 0 1 2 / 2 0 1 3
Chemia nieorganiczna
Wypełnia Zespół Kierunku
Nazwa przedmiotu: CHEMIA NIEORGANICZNA
Kod przedmiotu:
13.4IV93.K0409
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot/moduł:
Wydział Biologii
Katedra Chemii i Ochrony Środowiska Wodnego
Nazwa kierunku:
Mikrobiologia
Forma studiów:
Profil kształcenia:
Specjalność:
studia pierwszego stopnia
ogólnoakademicki (A)
studia stacjonarne
Rok/semestr:
Status przedmiotu /modułu:
Język przedmiotu / modułu:
Rok I , semestr 1
obowiązkowy
polski
inne
Forma zajęć
ćwiczenia
wykład
Wymiar zajęć
15
Koordynator przedmiotu /
modułu
ćwiczenia
laboratoryjne
konwersatorium
seminarium
(wpisać
jakie)
30
prof. dr hab. inż. Gorzysław Poleszczuk
wykłady: prof. dr hab. inż. Gorzysław Poleszczuk
laboratoria: prof. dr hab. inż. Gorzysław Poleszczuk, dr inż. Anna
Bucior, dr inż. Beata Draszawka-Bołzan, dr Piotr Daniszewski
Opanowanie umiejętności operowania wiedzą z zakresu
Cel przedmiotu / modułu
podstawowych pojęć z zakresu chemii nieorganicznej, praw
chemicznych i obliczeń stechiometrycznych oraz teoretycznych
podstaw chemii.
Wymagania wstępne
Podstawy chemii nieorganicznej o zakresie programowym dla
liceum w klasach o profilu ogólnym.
Odniesienie
Odniesienie
EFEKTY KSZTAŁCENIA
do efektów
do efektów dla
dla obszaru
programu
01 Student ma wiedzę w zakresie podstawowych
P1A_W05
kategorii pojęciowych i terminologii
K_W04
P1A_W03
Wiedza
przyrodniczej.
K_W10
Prowadzący zajęcia
Umiejętności
Kompetencje
społeczne
02 Student wykazuje znajomość podstawowych
technik i narzędzi badawczych.
03 Student przeprowadza proste zadania badawcze i
eksperymenty samodzielnie pod nadzorem
prowadzącego zajęcia laboratoryjne.
04 Student wykazuje odpowiedzialność za
powierzony sprzęt, za pracę własną i
uzyskane wyniki eksperymentów.
05 Student wykazuje umiejętność pracy
samodzielnej i pracy w zespole.
TREŚCI PROGRAMOWE
K_U01
K_U08
K_K02
K_K08
26 | E C T S M i k r o b i o l o g i a – r o k a k a d e m i c k i 2 0 1 2 / 2 0 1 3
P1A_U01
P1A_U04
P1A_K02
P1A_K06
Liczba
godzin
Forma zajęć : wykład
1. Układ okresowy pierwiastków. Budowa atomu na bazie podstaw z chemii
kwantowej. Podstawowe prawa i pojęcia chemiczne. Pierwiastki chemiczne i ich
funkcje w układach biologicznych. Rodzaje wiązań chemicznych.
2. Charakterystyka, klasyfikacja i nomenklatura związków nieorganicznych.
5. Reakcje - przemiany chemiczne. Równanie chemiczne jako zapis prawa zachowania
masy i energii. Odwracalność reakcji chemicznych. Stan równowagi reakcji
(przemiany) chemicznej. Prawo działania mas.
6. Podstawowe reakcje (przemiany) w roztworach wodnych. Równowagi w wodnych
roztworach elektrolitów.
7. Podstawowe obliczenia chemiczne. Stężenie i aktywność. Pojęcie i obliczanie pH
roztworów wodnych. Wodne roztwory kwasów, zasad i soli. Elektrolity mocne i słabe.
Struktura wodnych roztworów elektrolitów. Iloczyn rozpuszczalności. Stałe dysocjacji
kwasów i zasad. pH wodnych roztworów mocnych oraz słabych kwasów i zasad.
Prawo rozcieńczeń Ostwalda. Hydroliza związków nieorganicznych. Roztwory
buforowe.
Forma zajęć : ćwiczenia laboratoryjne
1. Zajęcia wprowadzające. Zasady BHP ze szczególnym zwróceniem uwagi na
zagrożenia występujące w laboratorium chemicznym. Nomenklatura chemiczna
nieorganiczna.
2. Technika pracy laboratoryjnej. Opracowywanie wyników analizy z wyznaczaniem
przedziału ufności dla wyniku analizy.
3. Podstawowe czynności niezbędne w laboratorium – strącanie, sączenie,
krystalizacja. Równowagi rozpuszczania-strącania. Analiza grawimetryczna. Różnego
typu obliczenia na podstawie iloczynów rozpuszczalności.
4. Równowagi kwasowo-zasadowe. Obliczanie pH roztworów. Obliczanie siły jonowej
roztworów. Obliczanie współczynników aktywności jonów. Roztwory buforowe.
Obliczenia (zadania) różnego typu z zakresu równowag kwasowo-zasadowych.
5. Równowagi utleniająco-redukujące. Sporządzanie i mianowanie roztworów
reduktorów i utleniaczy.
15
5
6. Równowagi kompleksowania w wodnych roztworach.
7. Podstawowe obliczenia chemiczne. Podstawowe typy reakcji w roztworach
wodnych. Szybkość reakcji chemicznych.
4
Metody kształcenia






2
2
2
4
30
4
8
4
4
4
2
wykład z wykorzystaniem foliogramów i przeźroczy
ćwiczenia laboratoryjne w klasycznym laboratorium mokrym
praca w grupach
wykonywanie doświadczeń
obliczenia stechiometryczne i rozwiązywanie zadań
opracowywanie wyników doświadczeń
Nr efektu kształcenia
z sylabusa




01,02
egzamin pisemny
01, 02
wejściówka z każdego ćwiczenia laboratoryjnego
01, 02, 04
kolokwium
03, 04, 05
ocena pracy studentów podczas pracy w
laboratorium
Forma i warunki
 egzamin pisemny (test - 20 pytań jednokrotnego wyboru obejmujący
27 | E C T S M i k r o b i o l o g i a – r o k a k a d e m i c k i 2 0 1 2 / 2 0 1 3
Metody weryfikacji
efektów kształcenia
zaliczenia
Literatura
podstawowa
Literatura
uzupełniająca
wiedzę z wykładów i zalecanej literatury)
 zaliczenie laboratoriów na podstawie ocen cząstkowych
otrzymywanych w trakcie semestru za wejściówki, kolokwia i pracę
(aktywność) studenta podczas zajęć
1. Poleszczuk G., 1999, Wybór ćwiczeń laboratoryjnych z chemii ogólnej i
analitycznej, Wyd. US, Szczecin.
2. Poleszczuk G., 2000, Materiały pomocnicze do ćwiczeń z chemii ogólnej i
analitycznej, Wyd. US, Szczecin.
3. Bielański A., 2004, Chemia ogólna i nieorganiczna, PWN, Warszawa.
4. Bielański A., 1994, Podstawy chemii nieorganicznej, T. I – III, PWN,
Warszawa.
5. Pajdowski J., 1993, Chemia ogólna, Wyd. PWN, Warszawa.
6. Kalembkiewicz J., Lubczak J., Lubczak R., 1996, Nazwy związków
chemicznych, Wyd. Oświatowe FOSZE, Rzeszów.
7. Gorzelany W. i in., 1982, Obliczenia chemiczne, PWN, Warszawa.
NAKŁAD PRACY STUDENTA:
Liczba godzin
Zajęcia dydaktyczne
Przygotowanie się do zajęć
Studiowanie literatury
Udział w konsultacjach
Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia
ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.
Liczba punktów ECTS
45
20
20
10
30
125
5
28 | E C T S M i k r o b i o l o g i a – r o k a k a d e m i c k i 2 0 1 2 / 2 0 1 3
Chemia organiczna
Wypełnia Zespół Kierunku
Nazwa przedmiotu: CHEMIA ORGANICZNA
Kod przedmiotu:
13.4IV93.K0410
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot/moduł:
Wydział Biologii
Katedra Chemii i Ochrony Środowiska Wodnego
Nazwa kierunku:
Mikrobiologia
Forma studiów:
Profil kształcenia:
Specjalność:
studia pierwszego stopnia
ogólnoakademicki (A)
studia stacjonarne
Rok/semestr:
Status przedmiotu /modułu: Język przedmiotu / modułu:
Rok I , semestr 1
obowiązkowy
polski
inne
Forma zajęć
ćwiczenia
wykład
Wymiar zajęć
ćwiczenia
laboratoryjne
15
30
Koordynator przedmiotu /
modułu
dr inż. Anna Bucior
Prowadzący zajęcia
Cel przedmiotu / modułu
Wymagania wstępne
konwersatorium
seminarium
(wpisać
jakie)
wykłady: dr inż. Anna Bucior
laboratoria: prof. dr hab. inż. Gorzysław Poleszczuk, dr inż. Anna
Bucior, dr inż. Beata Draszawka-Bołzan, dr Piotr Daniszewski
Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami z zakresu
chemii organicznej.
Opanowanie umiejętności pracy w laboratorium chemii
organicznej.
Zapoznanie ze specyfiką związków węgla oraz operacjami i
procesami jednostkowymi w laboratorium chemii organicznej.
Wyrobienie umiejętności określania mechanizmów wybranych
reakcji organicznych podczas wykonywania syntez wybranych
substancji organicznych oraz analiz jakościowych.
Znajomość podstawowych zagadnień związanych z chemią
organiczną (zakres dla klas szkoły średniej o profilu ogólnym).
EFEKTY KSZTAŁCENIA
01 Student ma wiedzę w zakresie podstawowych
kategorii pojęciowych i terminologii
Odniesienie
do efektów dla
programu
K_W04
K_W10
29 | E C T S M i k r o b i o l o g i a – r o k a k a d e m i c k i 2 0 1 2 / 2 0 1 3
Odniesienie
do efektów
dla obszaru
P1A_W05
P1A_W03
Wiedza
Umiejętności
przyrodniczej.
02 Student wykazuje znajomość podstawowych
technik i narzędzi badawczych.
03 Student przeprowadza proste zadania badawcze i
eksperymenty samodzielnie pod nadzorem
K_U01
K_U08
P1A_U01
P1A_U04
prowadzącego zajęcia laboratoryjne.
Kompetencje
społeczne
04 Student wykazuje odpowiedzialność za
powierzony sprzęt, za pracę własną i
uzyskane wyniki eksperymentów.
05 Student wykazuje umiejętność pracy
samodzielnej i pracy w zespole.
P1A_K02
K_K02
K_K08
Liczba
godzin
TREŚCI PROGRAMOWE
Forma zajęć : wykład
1. Najważniejsze grupy związków organicznych. Klasyfikacja związków organicznych.
Nomenklatura związków organicznych. Chemia cukrów, lipidów, aminokwasów, kwasów
nukleinowych, białek.
2. Izomeria. Wpływ budowy i struktury związków organicznych na ich fizyczne i chemiczne
właściwości.
3. Podstawowe mechanizmy wybranych reakcji chemicznych organicznych
4. Jedno- i wielofunkcyjne związki organiczne.
5. Identyfikacja związków organicznych: spektroskopia UV-ViS, IR, NMR, masowa.
Forma zajęć : ćwiczenia laboratoryjne
1. Zajęcia wprowadzające. Szkolenie ogólne BHP i Ppoż. w Pracowni Chemii Organicznej.
Wyposażenie i technika pracy w laboratorium chemii organicznej. Operacje i procesy
jednostkowe w laboratorium chemii organicznej. Nazewnictwo związków chemicznych
organicznych.
2. Operacje jednostkowe w laboratorium chemii organicznej: rekrystalizacja kwasu
sulfanilowego, odwadnianie acetonu.
3. Procesy jednostkowe w laboratorium chemii organicznej: ekstrakcja, sulfonowanie,
estryfikacja, acylowanie, diazowanie i sprzęganie.
4. Badanie tłuszczów naturalnych (liczba jodowa i liczba zmydlania tłuszczów).
5. Kolokwia z nazewnictwa związków chemicznych organicznych. Sprawdzanie dzienników
laboratoryjnych ze szczególnym zwróceniem uwagi na obliczenia wydajności uzyskanych
podczas realizowanych operacji i procesów jednostkowych.
Metody kształcenia
15
5
4
2
2
2
30
6
4
12
4
4
 wykład w postaci prezentacji multimedialnej
 ćwiczenia laboratoryjne w pracowni analizy jakościowej i ilościowej
związków organicznych
 ćwiczenia laboratoryjne w laboratorium syntezy (preparatyki)
30 | E C T S M i k r o b i o l o g i a – r o k a k a d e m i c k i 2 0 1 2 / 2 0 1 3
organicznej
 praca w grupach
 wykonywanie doświadczeń
 obliczenia chemiczne
Nr efektu kształcenia
z sylabusa
Metody weryfikacji
efektów kształcenia
Forma i warunki
zaliczenia
Literatura
podstawowa
Literatura
uzupełniająca




01,02
egzamin pisemny
01, 02
wejściówka z każdego ćwiczenia laboratoryjnego
01, 02, 04
kolokwium
03, 04, 05
ocena pracy studentów podczas pracy w
laboratorium
 egzamin pisemny (test - 20 pytań jednokrotnego wyboru obejmujący
wiedzę z wykładów i zalecanej literatury)
 zaliczenie laboratoriów na podstawie ocen cząstkowych
otrzymywanych w trakcie semestru za wejściówki, kolokwium i pracę
(aktywność) studenta podczas zajęć
1. Poleszczuk G., 2001, Laboratorium chemii organicznej dla biologów Cz.
II, Wyd. US, Szczecin.
2. Poleszczuk G., Kosowska B., 2001, Laboratorium chemii organicznej dla
biologów Cz. I, Wyd. US, Szczecin.
3. Bobrański B., 1992, Chemia organiczna, PWN, Warszwa.
4. Mastalerz P., 1984, Chemia organiczna, PWN, Warszawa.
5. Morrison T.T., Boyd R.N.,1999, Chemia organiczna, T. 1-2, PWN,
Warszawa.
NAKŁAD PRACY STUDENTA:
Liczba godzin
Zajęcia dydaktyczne
Przygotowanie się do zajęć
Studiowanie literatury
Udział w konsultacjach
Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia
ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.
Liczba punktów ECTS
45
20
20
10
30
125
5
31 | E C T S M i k r o b i o l o g i a – r o k a k a d e m i c k i 2 0 1 2 / 2 0 1 3
Techniki mikrobiologiczne
Wypełnia Zespół Kierunku
Nazwa przedmiotu: TECHNIKI MIKROBIOLOGICZNE
Kod przedmiotu:
13.4IV93.S1438
13.4IV93.S1538
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot/moduł: Wydział Biologii
Katedra Mikrobiologii
Katedra Immunologii
Nazwa kierunku:
Mikrobiologia
Forma studiów:
Profil kształcenia:
Specjalność:
studia pierwszego stopnia
ogólnoakademicki (A)
studia stacjonarne
Rok/semestr:
Status przedmiotu /modułu:
Język przedmiotu / modułu:
Rok I , semestr 1
obowiązkowy
polski
inne
Forma zajęć
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia
laboratoryjne
Wymiar zajęć
konwersatorium
seminarium
45
Koordynator przedmiotu /
modułu
Dr hab. prof. US Beata Tokarz-Deptuła
dr hab. prof. US Beata Tokarz-Deptuła, dr Małgorzata
Pawlikowska, dr Beata Hukowska-Szematowicz, dr Paulina
Niedźwiedzka, dr Joanna Śliwa-Dominiak, dr Anna WierzbickaWoś
Prowadzący zajęcia
Cel przedmiotu / modułu
Wymagania wstępne
Zaznajomienie z podstawowymi technikami mikrobiologicznymi
Zdolności manualne.
EFEKTY KSZTAŁCENIA
01 Student rozróżnia podstawowe techniki
mikrobiologiczne.
Wiedza
Odniesienie
do efektów dla
programu
K_W15
Odniesienie
do efektów
dla obszaru
K_W20
P1A_W07,
P1A_W09
02 Student zna zasady bezpiecznej pracy w
laboratorium mikrobiologicznym.
Umiejętności
Kompetencje
społeczne
(wpisać
jakie)
03 Student przygotowuje podłoża
mikrobiologiczne.
04 Student potrafi uzyskać czystą hodowle
mikroorganizmów.
05 Student analizuje piśmiennictwo z zakresu
zagadnień omawianych na przedmiocie
06 Student potrafi pracować samodzielnie i w
zespole.
07 Student wykazuje odpowiedzialność za
K_U02
K_U04
K_U13
K_K02
K_K08
32 | E C T S M i k r o b i o l o g i a – r o k a k a d e m i c k i 2 0 1 2 / 2 0 1 3
P1A_U01,
P1A_U02,
P1A_U06,
P1A_K02,
P1A_K06,
wykonywanie powierzonych zadań.
Liczba
godzin
TREŚCI PROGRAMOWE
Forma zajęć : ćwiczenia
1 Zasady pracy jałowej oraz przygotowywanie szkła laboratoryjnego.
2 Podłoża do hodowli bakterii, grzybów i wirusów, ich rodzaje oraz metody ich
przygotowywania.
3 Metody izolacji czystych hodowli mikroorganizmów oraz metody ich
przechowywania, w tym także wirusów chorobotwórczych dla ludzi i zwierząt.
Metody kształcenia
Metody weryfikacji
efektów kształcenia
Forma i warunki
zaliczenia
Literatura
podstawowa
Literatura
uzupełniająca




15
15
15
wykonywanie zadań praktycznych
praca w grupach
prezentacja multimedialna
rozwiązywanie zadań
Nr efektu kształcenia
z sylabusa
01,02,05
 kolokwium
03, 04
 sprawdzian praktyczny
06, 07
 projekt grupowy
Zaliczenie na ocenę.
 zaliczenie pisemne
 zaliczenie praktyczne
 ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie ocen cząstkowych
otrzymywanych w trakcie semestru za określone działania i prace studenta
1. Duszkiewicz-Reinhard W., Grzybowski R., Sobczak E.: Teoria i
ćwiczenia z mikrobiologii ogólnej i technicznej, Wyd. SGGW Warszawa
1996
2. Grabińska-Łoniewska A (red.): Ćwiczenia laboratoryjne z mikrobiologii
ogólnej. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa
1996
3. Różalski A.: Ćwiczenia z mikrobiologii ogólnej. Część I i część II. Skrypt
dla studentów biologii. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź
2007
4. Kocwowa E.: Ćwiczenia z mikrobiologii ogólnej dla wyższych szkół
technicznych. PWN Warszawa 1984
czasopisma: Laboratorium, Diagnostyka laboratoryjna, Postępy
mikrobiologii, Zdrowie publiczne, Mykologia lekarska
NAKŁAD PRACY STUDENTA:
Liczba godzin
Zajęcia dydaktyczne
Przygotowanie się do zajęć
Studiowanie literatury
Udział w konsultacjach
Przygotowanie projektu / eseju / itp.
Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia
45
25
15
10
30
33 | E C T S M i k r o b i o l o g i a – r o k a k a d e m i c k i 2 0 1 2 / 2 0 1 3
Inne
ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.
Liczba punktów ECTS
125
5
34 | E C T S M i k r o b i o l o g i a – r o k a k a d e m i c k i 2 0 1 2 / 2 0 1 3
Technologia informacyjna
Nazwa przedmiotu: TECHNOLOGIA INFORMACYJNA
Kod przedmiotu:
13.4IV93.K1639
Wypełnia Zespół Kierunku
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot/moduł:
WYDZIAŁ BIOLOGII
KATEDRA TAKSONOMII ROŚLIN I FITOGEOGRAFII
Nazwa kierunku:
Mikrobiologia
Forma studiów:
studia pierwszego stopnia
studia stacjonarne
Rok/semestr:
Rok I, semestr 1
Forma zajęć
wykład
Wymiar zajęć
Profil kształcenia:
ogólnoakademicki (A)
Specjalność:
-
Status przedmiotu /modułu:
obowiązkowy
Język przedmiotu / modułu:
polski
ćwiczenia
ćwiczenia
laboratoryjne
konwersatorium
Cel przedmiotu / modułu
Wymagania wstępne
prof. dr hab. Maciej Rogalski
dr Marcin Wilhelm, dr Monika Myśliwy, dr Beata Bosiacka, dr Agnieszka
Grinn-Gofroń, dr Edyta Stępień, dr Helena Więcław
usystematyzowanie dotychczas zdobytej wiedzy z zakresu technologii
informatycznych, podwyższenie poziomu umiejętności użytkowania
komputerów, zapewnienie posiadania dobrych nawyków w pracy z
komputerem, prezentacja i wykorzystanie specjalistycznych programów
przydatnych w dalszym procesie nauczania studenta mikrobiologii
podstawowa wiedza z zakresu technologii informatycznych oraz
podstawowe umiejętności wykorzystania komputera
EFEKTY KSZTAŁCENIA
Umiejętności
inne
(wpisać
jakie)
30
Koordynator przedmiotu /
modułu
Prowadzący zajęcia
Wiedza
seminarium
01 student posiada wiedzę z zakresu budowy i
zastosowania komputera; zna podstawy
prawne oraz zasady bezpieczeństwa i higieny
pracy związane z obsługą komputera;
02 zna specyfikę programów wchodzących w
skład pakietu aplikacji biurowych MS Office,
charakteryzuje zastosowanie
programów
graficznych oraz statystycznych; zna zasady
pozyskiwania informacji oraz szybkiego
komunikowania
się
w
sieciach
informatycznych.
03 sprawnie posługuje się oprogramowaniem
biurowym MS Office (lub Open Office),
stosując dobre nawyki pracy z komputerem;
konstruuje grafikę i pokazy multimedialne,
prezentując zagadnienia z zakresu nauk
przyrodniczych; przeprowadza analizy
Odniesienie
do efektów dla
programu
Odniesienie
do efektów
dla obszaru
K_W14
P1A_W06,
K_W22
P1A_W10
K_U07
K_U10
K_U18
P1A_U03,
P1A_U05,
P1A_U11
35 | E C T S M i k r o b i o l o g i a – r o k a k a d e m i c k i 2 0 1 2 / 2 0 1 3
Kompetencje
społeczne
statystyczne wykorzystując odpowiednie
programy do analiz środowiskowych i
ekologicznych;
04 umiejętnie korzysta z Internetu jako źródła
różnorodnych informacji (przestrzegając m.in.
praw autorskich) oraz sprawnie komunikuje
się (zgodnie z zasadami) z innymi
użytkownikami sieci.
05 ma świadomość dynamicznego rozwoju TI i
potrzebę śledzenia bieżących zmian w tym
06 zakresie;
jest przekonany o konieczności przestrzegania
zasad przy pozyskiwaniu informacji z
Internetu oraz w komunikowaniu się z innymi
użytkownikami sieci.
K_K01
K_K07
K_K08
P1A_K01,
P1A_K05,
P1A_K06
Liczba
godzin
30
2
TREŚCI PROGRAMOWE
Forma zajęć – ćwiczenia
1. Podstawy użytkowania i zastosowania komputera (budowa komputera, systemy
operacyjne, bezpieczeństwo i higiena pracy podczas korzystania z komputera, podstawy
prawne z zakresu użytkowania komputera i oprogramowania)
2. Oprogramowanie biurowe MS Office lub Open Office (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny,
prezentacje multimedialne – różne formy wizualizacji wyników badań/pracy, bazy danych –
koncepcja działania, tworzenie i organizowanie zasobów danych – tabele, kwerendy,
formularze, raporty)
3. Zastosowanie technik graficznych, oferowanych przez wybrane programy grafiki
komputerowej, do edycji zdjęć, tworzenia projektów graficznych i pokazów multimedialnych
4. Wieloaspektowe zastosowania programów statystycznych w naukach przyrodniczych
(Statistica, Canoco, MVSP, Turboveg)
5. Pozyskiwanie i przetwarzanie informacji (przeglądarki internetowe, portale i wortale,
bezpieczeństwo w sieci Web), zasady działania poczty elektronicznej (e-mail, dobre
zachowanie się w sieci) oraz znajomość innych wybranych programów komunikacyjnych
16
4
4
4
 Ćwiczenia w pracowni komputerowej z wykorzystaniem tekstu
Metody kształcenia
programowanego prowadzonego w oparciu o prezentacje multimedialne
Nr efektu kształcenia
z sylabusa
Metody weryfikacji
efektów kształcenia
Forma i warunki
zaliczenia
Literatura
podstawowa
 Przygotowanie projektu końcowego na wybrany
temat,
 Praktyczne zaliczenie zadań wykonywanych na
poszczególnych ćwiczeniach
01,02, 03, 04
03, 04, 05, 06
Forma: wykonanie pracy zaliczeniowej (końcowy projekt własny) oraz zaliczenie
praktyczne poszczególnych ćwiczeń
Warunki zaliczenia: zaliczenie na podstawie obecności, ocen uzyskanych w
wyniku realizacji zadań na poszczególnych ćwiczeniach oraz projektu końcowego,
stanowiącego podsumowanie wiedzy oraz umiejętności zdobytych na ćwiczeniach
Gawrysiak P. 2008. Cyfrowa rewolucja. Rozwój cywilizacji informacyjnej. PWN, s. 1-392.
Gawin E. 2007. OpenOffice i Mozilla – podręcznik użytkownika. OpenOffice Software.
Górny T. 2008 Microsoft Office Power Point 2007 dla każdego. Videograf Edukacja,
Chorzów, s. 1-103.
36 | E C T S M i k r o b i o l o g i a – r o k a k a d e m i c k i 2 0 1 2 / 2 0 1 3
Literatura
uzupełniająca
Jelen B. 2008. Microsoft Excel 2007. Wykresy jako wizualna prezentacja informacji. Rozwiąż.
w biznesie. Helion.
Kartanas E. 2000. Podstawy informatyki dla studentów biologii i ochrony środowiska. Wyd.
UMK Toruń.
Comer D.E. 2003. Sieci komputerowe i intersieci. Wyd. Nauk.-Techn., W-wa, s. 1-746.
Grzywak E. 2007. Podstawy budowy i oprogramowania sieci typu Internet.
Wyższa Szkoła Biznesu, Dąbrowa Górnicza, s. 1-294.
Jankowski M. 2006. Elementy grafiki komputerowej. Wyd. Naukowo-techniczne,
Warszawa, s. 1-220.
Łuszczyk E., Kopertowska M. 2007. Ćwiczenia z Power Point 2003. Wyd. PWN, s. 1-112.
Skalski K. (red.) 2006. Grafika komputerowa. Oficyna wydawnicza Politechniki
Warszawskiej, Warszawa, s. 1-208.
Walkenbach J. 2006. Excel. Najlepsze sztuczki i chwyty. Helion, s. 1-400.
Wróblewski P. 2007. Microsoft Office 2007 w biurze i nie tylko. Wyd. Helion, s. 1235.
NAKŁAD PRACY STUDENTA:
Zajęcia dydaktyczne
Przygotowanie się do zajęć
Studiowanie literatury
Udział w konsultacjach
Przygotowanie projektu / eseju / itp.
Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia
Inne
ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.
Liczba punktów ECTS
Liczba godzin
30
15
5
5
10
10
0
75
3
37 | E C T S M i k r o b i o l o g i a – r o k a k a d e m i c k i 2 0 1 2 / 2 0 1 3
Biologia komórki
Wypełnia Zespół Kierunku
Nazwa przedmiotu:
BIOLOGIA KOMÓRKI
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot/moduł:
Kod przedmiotu:
13.4IV93.K0505
Wydział Biologii
Katedra Biologii Komórki
Nazwa kierunku:
Mikrobiologia
Forma studiów:
studia pierwszego stopnia
studia stacjonarne
Rok/semestr:
Rok 1, semestr 1
Forma zajęć
wykład
Wymiar zajęć
30
Profil kształcenia:
ogólnoakademicki (A)
Specjalność:
-
Status przedmiotu /modułu:
obowiązkowy
Język przedmiotu / modułu:
polski
ćwiczenia
ćwiczenia
laboratoryjne
konwersatorium
inne
(wpisać
jakie)
seminarium
30
Koordynator przedmiotu
Prowadzący zajęcia
dr Renata Słominska-Walkowiak
dr Renata Słominska-Walkowiak, dr Lidia Skuza, dr Magdalena
Achrem, dr inż. Ewa Filip, mgr Izabela Szućko, mgr Katarzyna Demska
Cel przedmiotu
Przekazanie studentom wiadomości o podstawowych cechach,
strukturze, organizacji i procesach życiowych komórki eukariotycznej i
protokariotycznej
Wymagania wstępne
podstawowa wiedza biologiczna
Odniesienie
Odniesienie
EFEKTY KSZTAŁCENIA
do efektów
do efektów dla
programu
dla obszaru
Wiedza
01 Student charakteryzuje poszczególne
K_W01
P1A_W01
organella i struktury komórkowe
K_W07
P1A_W04
02 Student wyjaśnia podstawowe procesy
K_W01
P1A_W01
życiowe komórki eukariotycznej i
K_W07
P1A_W04
prokariotycznej
Umiejętności 03 Student porównuje komórkę eukariotyczną i
K_U08
P1A_U04
prokariotyczną oraz komórkę roślinną i
zwierzęcą
04 Student formułuje wnioski na podstawie
K_U14
P1A_U07
przeprowadzonych doświadczeń
Kompetencje 05 Student pracuje samodzielnie wykonując
K_K08
P1A_K06
społeczne
preparaty
06 Student aktualizuje swoją wiedzę z zakresu biologii
K_K09
P1A_K07
komórki i zna jej praktyczne zastosowania
Liczba
godzin
TREŚCI PROGRAMOWE
Forma zajęć - wykład
1
Historia rozwoju nauki biologii komórki i pochodzenie i typy komórek
38 | E C T S M i k r o b i o l o g i a – r o k a k a d e m i c k i 2 0 1 2 / 2 0 1 3
2
eukariotycznych.
Budowa i organizacja molekularna komórki.
Metabolizm komórkowy: szlaki metaboliczne, enzymy, regulacja procesów
metabolicznych.
4
Podstawowe właściwości komórek - komórki eukariotyczne i protokariotyczne.
5
Chemiczne podstawy życia; błony i ściany komórkowe.
6
Powierzchnia komórek i sygnalizacja komórkowa.
7
Macierz pozakomórkowa i cytoszkielet. Połączenie komórek- tkanki.
8
Mitochondria i energetyka mitochondriów. Cykl Krebsa i glikoliza. Chloroplasty
i energetyka.
9
Siateczka sródplazmatyczna, rodzaje i kompleksy enzymatyczne. Aparat
Golgiego, transport pęcherzykowy. Egzocytoza, endocytoza, fagocytoza.
Lizosomy, wakuole i peroksysomy. Proteosomy.
10 Jądro komórkowe i cykl komórkowy.
11 Apoptoza.
Forma zajęć - ćwiczenia
1
Wprowadzenie do biologii komórki.
2
Mikroskopia optyczna.
3
Obserwacje przyżyciowe komórek.
4
Jądro komórkowe.
5
Cykl komórkowy - mitoza i mejoza.
6
Cytoszkielet.
7
Błony komórkowe, aparat Golgiego, siateczka śródplazmatyczna i rybosomy.
8
Wakuola, lizosomy i peroksysomy roślinne i zwierzęce.
9
Ściana komórkowa.
10 Budowa, funkcje i rodzaje plastydów.
11 Budowa i funkcje mitochondriów.
12 Materiały zapasowe komórki roślinnej.
13 Enzymy i witaminy.
14 Porównanie organizmów prokariotycznych i eukariotycznych.
15 Porównanie budowy komórki roślinnej i zwierzęcej.
2
3
Metody kształcenia
Metody weryfikacji
efektów kształcenia
Forma i warunki
zaliczenia
Literatura
podstawowa
2
2
2
3
2
3
4
4
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
 prezentacja multimedialna
 praca w grupach
 wykonywanie doświadczeń
Nr efektu kształcenia
z sylabusa





01,02
egzamin pisemny
01, 02, 06
sprawdzian
01, 02
kolokwium
03, 04, 05, 06
sprawdzenie pracy praktycznej
zaliczenie wykładów: egzamin pisemny - dłuższa wypowiedz pisemna,
obejmuje wiedzę z wykładów oraz zalecanej literatury
 zaliczenie ćwiczeń: na podstawie obecności, sprawdzianów i kolokwium
 Kunicki–Goldfinger W.J.H. Życie bakterii. 1998. Wydawnictwo
Naukowe PWN Warszawa.
 Rogalska S.M.2004. Biologia komórki w zarysie. Wydawnictwo
Naukowe US, Szczecin.
39 | E C T S M i k r o b i o l o g i a – r o k a k a d e m i c k i 2 0 1 2 / 2 0 1 3
Literatura
uzupełniająca
 Alberts B, Bray D, Johnson A, Lewis J, Raff M, Roberts K, Walter P. 2005.
Podstawy biologii komórki. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 Kilarski W. 2003. Strukturalne podstawy biologii komórki.
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 Woźny A., Michejda J., Ratajczak L. 2001. Podstawy biologii komórki
roślinnej. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 Cellular and Molecular biology. 2002. Gerald Karp III ed.
NAKŁAD PRACY STUDENTA
Zajęcia dydaktyczne
Przygotowanie się do zajęć
Studiowanie literatury
Udział w konsultacjach
Przygotowanie się do egzaminu
Przygotowanie się do zaliczenia ćwiczeń
ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.
Liczba punktów ECTS
Liczba godzin
60
30
15
5
30
10
150
6
40 | E C T S M i k r o b i o l o g i a – r o k a k a d e m i c k i 2 0 1 2 / 2 0 1 3
Statystyka
Nazwa przedmiotu: STATYSTYKA
Kod przedmiotu:
13.4IV93.K0736
Wypełnia Zespół Kierunku
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot/moduł:
Wydział Biologii
Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska
Nazwa kierunku:
Mikrobiologia
Forma studiów:
studia pierwszego stopnia
studia stacjonarne
Rok/semestr:
Rok I , semestr 1
Forma zajęć
wykład
Wymiar zajęć
Koordynator przedmiotu /
modułu
Profil kształcenia:
ogólnoakademicki (A)
Specjalność:
-
Status przedmiotu /modułu:
obowiązkowy
Język przedmiotu / modułu:
polski
ćwiczenia
ćwiczenia
laboratoryjne
konwersatorium
seminarium
inne
(wpisać
jakie)
30
Dr inż. Przemysław Śmietana
Prowadzący zajęcia
Dr inż. Przemysław Śmietana,
Mgr Marcin Żołędziewski
Celem przedmiotu jest zdobycie umiejętności stosowania metod
statystycznych w procesie planowania, projektowania badań oraz
obróbki, interpretacji i prezentacji wyników. Nabycie zdolności
praktycznego wykorzystania wiedzy na temat systemów
Cel przedmiotu / modułu
prowadzenia badań naukowych i umiejętność ich dostosowania do
realizacji własnych badań. Opanowanie podstaw
doświadczalnictwa. Zdobycie umiejętności projektowania
eksperymentów i poboru reprezentatywnych prób. Nabycie
umiejętności warsztatowych polegających statystycznym
opracowaniu wyników i ich interpretacji.
Znajomość matematyki na poziomie podstawowym z zakresu
Wymagania wstępne
szkoły średniej ze szczególnym uwzględnieniem podstaw
rachunku prawdopodobieństwa.
Odniesienie
Odniesienie
EFEKTY KSZTAŁCENIA
do efektów
do efektów dla
dla obszaru
programu
01 Student zna i rozumie podstawowe pojęcia
oraz metody analizy stosowane w statystyce.
Wiedza
02 Rozumie i zna zasady porządkowania i
K_W03
prezentacji danych statystycznych oraz potrafi
K_W13
PIA_W02
dokonać wyboru odpowiednich miar ich
K_W14
P1A_W06
opisu statystycznego
03 Ma opanowane procedury wnioskowania na
podstawie zasad testowania hipotez.
Posiada orientację na temat podstawowych
41 | E C T S M i k r o b i o l o g i a – r o k a k a d e m i c k i 2 0 1 2 / 2 0 1 3
metod analizy statystycznej oraz umiejętność
dostosowywania testów statystycznych.
04 Rozumie istotę zmienności w przyrodzie
dzięki opanowaniu podstaw analizy wariancji.
Zna podstawowe zasady opisu szeregów
dwucechowych i wielocechowych.
Umiejętności 05 Student rozumie dane statystyczne.
06 Potrafi sformułować problem korzystając z
pojęć statystycznych
07 Umie określić zakres informacji statystycznych
potrzebnych dla rozwiązania problemu
08 Posiada umiejętność dostosowania
K_U10
właściwego narzędzia i procedury analizy
statystycznej
09 Potrafi zinterpretować otrzymane wyniki i
dokonać ich krytycznej oceny
10 Stosuje rezultaty analiz statystycznych w
podejmowaniu decyzji oraz rozwiązaniu
problemu
Kompetencje 11 Potrafi dokonać możliwie obiektywnej oceny
społeczne
wyników pracy własnej lub własnego zespołu.
12 Uzyskuje zwiększoną sprawność
komunikowania się w zespole dzięki
precyzyjnemu rozumieniu podstaw
K_K03
wykrywania prawidłowości w obrębie zjawisk
charakteryzujących się zmiennością. Wykazuje
kreatywność w projektowaniu sposobów
osiągania celów, których osiągnięcie
warunkowane jest testowaniem hipotez.
TREŚCI PROGRAMOWE
Praktyczne zastosowanie statystyki do planowania badań oraz formułowania tez
badawczych. Podstawowe pojęcia z zakresu doświadczalnictwa oraz najczęściej
stosowanych metod statystycznego planowania doświadczeń jedno-, dwu-, i
trójczynnikowych, a także przedstawienie metod analizy wyników uzyskiwanych w
tych doświadczeniach. Zastosowanie parametrycznych i nieparametrycznych testów
statystycznych do porównań średnich. Analiza wariancji. Techniki związane z analizą
szeregów wielocechowych. Techniki obróbki oraz prezentacji wyników badań.
Podstawy prezentacji wyników badań naukowych.
Forma zajęć : Ćwiczenia
1. Ćwiczenia praktyczne z zakresu statystyki elementarne, stosowanie odpowiednich skali, szeregów
statystycznych, kodowanie i transformacja danych, budowanie rozkładów frekwencji, graficzna
prezentacja,.
2. Określanie tendencji centralnej i zmienności przy pomocy różnorodnych miar.
3. Wykorzystanie rachunku prawdopodobieństwa do budowy rozkładu
prawdopodobieństw. Korzystanie z rozkładu dwumianowego i Poisson’a
4. Testowanie hipotez. Korzystanie z rozkładu Normalnego, Test proporcji, Estymacja
przedziałowa
5. Wykorzystanie rozkładu t-Studenta. Porównywanie różnic pomiędzy średnimi.
42 | E C T S M i k r o b i o l o g i a – r o k a k a d e m i c k i 2 0 1 2 / 2 0 1 3
P1A_U05
P1A_K03
Liczba
godzin
3
3
3
3
3
6. Analiza jednoczynnikowa wariancji. ANOVA. Korzystanie z rozkładu F
7. Wieloczynnikowa analiza wariancji. MANOVA
8. Badanie zgodności rozkładu próby z rozkładem normalnym, test Chi-kwadrat
9. Estymacja parametrów modelu regresji, określanie współczynnika korelacji i
determinacji oraz istotności. Kowariancja.
10. Analiza wielkowymiarowa. Analiza skupień, Analiza czynników głównych
Metody kształcenia



prezentacja multimedialna
praca w grupach
rozwiązywanie zadań
Zaliczenie na ocenę
a) zaliczenie pisemne
b) sprawdzian
Metody weryfikacji
efektów kształcenia
Forma i warunki
zaliczenia
Literatura
podstawowa
Literatura
uzupełniająca


3
3
3
3
3
04,05,06,07,10,11,
12
01,02,03,08,09
test z pytaniami, test z zadaniami otwartymi
ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie ocen cząstkowych
otrzymywanych w trakcie semestru za określone działania i prace
studenta

Łomnicki ,,Wprowadzenie do statystyki dla przyrodników'' PWN
1999.
 J. Koronacki, J. Mielniczuk ,,Statystyka dla studentów kierunków
techniczych i przyrodniczych'' WNT 2006
 Wołek J., Wprowadzenie do statystyki dla biologów. Wydawnictwo
Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
 P. Kuszewski, J. 1998. Podgórski: Statystyka. Wzory i tablice. SGH,
W-wa
 M. Rószkiewicz: Statystyka. Kurs podstawowy, EFEKT, W-wa
2005Magurran A.,E., 1988. Ecological Diversity and Its Measurement.
Press University, Cambridge.
 Sokal RR, Rohlf F,J. 1995„Biometry, Freeman NY.
 Zar J., H., 1984 ”Biostatistical analysis. Prentice” Hall. New Jersey..
NAKŁAD PRACY STUDENTA:
Liczba godzin
Zajęcia dydaktyczne
Przygotowanie się do zajęć
Studiowanie literatury
Udział w konsultacjach
Przygotowanie projektu / eseju / itp.
Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia
Inne
ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.
Liczba punktów ECTS
30
5
5
5
5
50
2
43 | E C T S M i k r o b i o l o g i a – r o k a k a d e m i c k i 2 0 1 2 / 2 0 1 3
Szkolenie z zakresu BHP i ochrony przeciwpożarowej, ergonomia
Wypełnia Zespół Kierunku
Nazwa przedmiotu:
Kod przedmiotu:
13.4IV93.K0437
SZKOLENIE Z ZAKRESU BHP I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ,
ERGONOMIA
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot/moduł:
Wydział Biologii
Katedra Chemii i Ochrony Środowiska Wodnego
Nazwa kierunku:
Mikrobiologia
Forma studiów:
studia pierwszego stopnia
studia stacjonarne
Rok/semestr:
Rok I, semestr 1
Forma zajęć
wykład
Wymiar zajęć
Cel przedmiotu / modułu
Wymagania wstępne
Specjalność:
-
Status przedmiotu /modułu:
obowiązkowy
Język przedmiotu / modułu:
polski
ćwiczenia
ćwiczenia
konwersatorium
laboratoryjne
prof. dr hab. inż. Gorzysław Poleszczuk
Zapoznanie z podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy
zawartymi w Kodeksie Pracy, w Statucie Uczelni i Regulaminie Wydziału.
Zapoznanie z zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.
Przedstawienie informacji o czynnikach środowiska pracy występujących w
Uczelni, sposobach ochrony przed zagrożeniami wypadkowymi i
zagrożeniami dla zdrowia w warunkach normalnej pracy i w warunkach
awaryjnych, a także podstawowej wiedzy z zakresu ergonomii i
praktycznych zachowań podczas bezpiecznej pracy w laboratoriach na
Wydziale.
Wiedza programowa dla szkoły średniej z zakresu fizyki, chemii i biologii.
01 Zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny
pracy oraz ergonomii.
Kompetencje
społeczne
inne
prof. dr hab. inż. Gorzysław Poleszczuk
EFEKTY KSZTAŁCENIA
Wiedza
Umiejętności
seminarium
5
Koordynator przedmiotu /
modułu
Prowadzący zajęcia
Profil kształcenia:
ogólnoakademicki (A)
02 Wykazuje umiejętności właściwego wnioskowania
na podstawie informacji pochodzących z różnych
dostępnych źródeł.
03 Jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy
własnej i innych, umie postępować w stanach
zagrożenia.
Odniesienie do
efektów dla
programu
K_W20
K_W21
Odniesienie
do efektów
dla obszaru
P1A_W09
P1A_U07
K_U14
P1A_K06
K_K08
44 | E C T S M i k r o b i o l o g i a – r o k a k a d e m i c k i 2 0 1 2 / 2 0 1 3
Liczba
godzin
TREŚCI PROGRAMOWE
Forma zajęć : wykład
1. Istota bezpieczeństwa i higieny pracy. Zagrożenia wypadkowe i zagrożenia dla zdrowia.
Podstawowe zasady bezpiecznej i higienicznej pracy w laboratoriach. Odzież ochronna oraz
środki ochrony indywidualnej. Podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej oraz
postępowania w razie pożaru.
2. Wprowadzenie do ergonomii. Ergonomiczna analiza warunków pracy w laboratoriach na
Uczelni. Omówienie czynników środowiska pracy występujących przy określonych czynnościach
na stanowiskach pracy oraz zagrożeń, jakie mogą stwarzać te czynniki i sposobów ochrony
przed zagrożeniami, a także zasad postępowania w razie wypadku lub awarii oraz zasad
udzielania pierwszej pomocy.
Metody kształcenia
Metody weryfikacji
efektów kształcenia
Forma i warunki
zaliczenia
Literatura
podstawowa
Literatura
uzupełniająca
5
3
2
 prezentacja multimedialna
Nr efektu kształcenia
z sylabusa
 sprawdzian w postaci gry symulacyjnej
01, 02, 03
 zaliczenie ustne
1. Kupryszewski G. 1999. Podstawowe zasady bezpiecznej pracy w
laboratorium chemicznym. Wydawnictwo Gdańskie, Gdańsk
2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dn. 15.09.1997 w
sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół, Dz. U. Nr 120, poz. 767.
3. Polskie Normy dotyczące znaków bezpieczeństwa: ewakuacji, ochrony
przeciwpożarowej, technicznych środków przeciwpożarowych.
4. Polskie Normy dotyczące ergonomii środowiska termicznego,
warunków cieplnych, jakości powietrza wewnętrznego, oświetlenia,
hałasu, pracy w polu i przy promieniowaniu elektromagnetycznym.
5. Hansen A. 1983.Kompleksowa ocena poziomu bezpieczeństwa i higieny
pracy, Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa.
6. Hansen A. (red.). 1970. Ergonomiczna analiza uciążliwości pracy, Wyd.
Związkowe CRZZ, Warszawa.
7. Puzyna C. 1981. Ochrona środowiska pracy przed hałasem, t. 1, WNT,
Warszawa.
8. Stanioch W. 1982. Fizjologia i higiena pracy. Oświetlenie pomieszczeń
pracy, Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa.
9. Pazdro K. 1982. Uwaga prąd elektryczny, Instytut Wydawniczy
Związków Zawodowych, Warszawa.
NAKŁAD PRACY STUDENTA:
Zajęcia dydaktyczne
Przygotowanie się do zajęć
Studiowanie literatury
Udział w konsultacjach
Liczba godzin
5
10
10
0
45 | E C T S M i k r o b i o l o g i a – r o k a k a d e m i c k i 2 0 1 2 / 2 0 1 3
ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.
Liczba punktów ECTS
25
0
46 | E C T S M i k r o b i o l o g i a – r o k a k a d e m i c k i 2 0 1 2 / 2 0 1 3
Chemia analityczna
Wypełnia Zespół Kierunku
Nazwa przedmiotu: CHEMIA ANALITYCZNA
Kod przedmiotu:
13.4IV93.K0407
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot/moduł:
Wydział Biologii
Katedra Chemii i Ochrony Środowiska Wodnego
Nazwa kierunku:
Mikrobiologia
Forma studiów:
Profil kształcenia:
Specjalność:
studia pierwszego stopnia
ogólnoakademicki (A)
studia stacjonarne
Rok/semestr:
Status przedmiotu /modułu:
Język przedmiotu / modułu:
Rok I , semestr 2
obowiązkowy
polski
inne
Forma zajęć
ćwiczenia
wykład
Wymiar zajęć
15
Koordynator przedmiotu /
modułu
ćwiczenia
laboratoryjne
konwersatorium
seminarium
(wpisać
jakie)
30
prof. dr hab. inż. Gorzysław Poleszczuk
wykłady: prof. dr hab. inż. Gorzysław Poleszczuk
laboratoria: prof. dr hab. inż. Gorzysław Poleszczuk, dr inż. Anna
Bucior
Cel przedmiotu / modułu
Opanowanie umiejętności z zakresu chemii analitycznej, praw
chemicznych i obliczeń stechiometrycznych.
Wymagania wstępne
Znajomość podstaw chemii w zakresie treści programowych w
klasach licealnych o profilu ogólnym.
Odniesienie
Odniesienie
EFEKTY KSZTAŁCENIA
do efektów
do efektów dla
programu
dla obszaru
01 Student ma wiedzę w zakresie podstawowych
P1A_W05
kategorii pojęciowych i terminologii
K_W04
P1A_W03
Wiedza
przyrodniczej.
K_W10
Prowadzący zajęcia
Umiejętności
Kompetencje
społeczne
02 Student wykazuje znajomość podstawowych
technik i narzędzi badawczych.
03 Student przeprowadza proste zadania badawcze i
eksperymenty samodzielnie pod nadzorem
prowadzącego zajęcia laboratoryjne.
04 Student wykazuje odpowiedzialność za
powierzony sprzęt, za pracę własną i
uzyskane wyniki eksperymentów.
05 Student wykazuje umiejętność pracy
samodzielnej i pracy w zespole.
TREŚCI PROGRAMOWE
P1A_U01
K_U01
K_U08
K_U11
K_K02
K_K08
47 | E C T S M i k r o b i o l o g i a – r o k a k a d e m i c k i 2 0 1 2 / 2 0 1 3
P1A_U04
P1A_U06
P1A_K02
P1A_K06
Liczba
godzin
Forma zajęć : wykład
1. Pobieranie próbek, utrwalanie i przygotowanie próbek do analizy (dzielenie na
części, zatężanie, rozcieńczanie, rozpuszczanie, mineralizacja, stapianie, ekstrakcja).
2. Elektrochemiczne metody analityczne (podstawy teoretyczne, przykłady oznaczeń,
aparatura i sposoby wykonania oznaczeń).
3. Spektrofotometria w świetle widzialnym oraz emisyjna spektrofotometria
płomieniowa i absorpcyjna spektrofotometria atomowa (podstawy teoretyczne, przykłady
oznaczeń, aparatura i sposoby wykonania oznaczeń).
4. Chromatografia (podstawy teoretyczne, przykłady oznaczeń, aparatura i sposoby
wykonania oznaczeń).
5. Metody radiometryczne. Promieniowanie i jego podział. Aparatura do pomiarów
promieniowania. Warunki wykonywania pomiarów.
Forma zajęć : ćwiczenia laboratoryjne
1. Wprowadzenie do pracy w laboratorium chemii analitycznej. Zasady BHP w
pracowni analizy instrumentalnej. Techniki pracy laboratoryjnej. Pobieranie próbek,
utrwalanie i przygotowywanie próbek do analizy.
2. Przeprowadzenie substancji trudno rozpuszczanych do roztworu metodą stapiania
próbek, na przykładzie analizy śladowej popiołu roślinnego. Zatężanie substancji
zawartych w roztworach o niewielkich stężeniach metodą ekstrakcji.
3. Analiza jakościowa związków nieorganicznych oraz związków organicznych
jedno- i wielofunkcyjnych
15
2
4. Spektrofotometria w świetle widzialnym (Vis), nadfiolecie (UV) i w podczerwieni
(IR).
9
2
8
2
1
30
3
3
6
5. Emisyjna spektrofotometria płomieniowa i absorpcyjna spektrofotometria atomowa 3
(ASA).
6. Chromatografia podziałowa bibułowa. Chromatografia adsorpcyjna
6
cienkowarstwowa. Chromatografia adsorpcyjna kolumnowa.
Metody kształcenia
Metody weryfikacji
efektów kształcenia
Forma i warunki
zaliczenia
Literatura
podstawowa






wykład z wykorzystaniem foliogramów i przeźroczy
ćwiczenia laboratoryjne w klasycznym laboratorium mokrym
praca w grupach
wykonywanie doświadczeń
obliczenia stechiometryczne i rozwiązywanie zadań
opracowywanie wyników doświadczeń
Nr efektu kształcenia
z sylabusa
01,02
 egzamin pisemny
01, 02
 wejściówka z każdego ćwiczenia laboratoryjnego
03, 04, 05
 ocena pracy studentów podczas pracy w
laboratorium
 egzamin pisemny (test - 20 pytań jednokrotnego wyboru obejmujący
wiedzę z wykładów i zalecanej literatury)
 zaliczenie laboratoriów na podstawie ocen cząstkowych
otrzymywanych w trakcie semestru za wejściówki i pracę (aktywność)
studenta podczas zajęć
1. Poleszczuk G., 1999, Wybór ćwiczeń laboratoryjnych z chemii ogólnej i
analitycznej, Wyd. US, Szczecin.
48 | E C T S M i k r o b i o l o g i a – r o k a k a d e m i c k i 2 0 1 2 / 2 0 1 3
Literatura
uzupełniająca
2. Poleszczuk G., 2000, Materiały pomocnicze do ćwiczeń z chemii ogólnej i
analitycznej, Wyd. US, Szczecin.
3. Poleszczuk G., 1991, Wybór ćwiczeń laboratoryjnych z chemii fizycznej,
Wyd. US, Szczecin.
4. Poleszczuk G., 2001, Laboratorium chemii organicznej dla biologów Cz.
II, Wyd. US, Szczecin.
5. Poleszczuk G., Kosowska B., 2001, Laboratorium chemii organicznej dla
biologów Cz. I, Wyd. US, Szczecin.
6. Minczewski J., Marczenko Z., 1998, Chemia analityczna, T. I –III, PWN,
Warszawa.
7. Galus Z., 1993, Ćwiczenia rachunkowe z chemii analitycznej, PWN,
Warszawa.
8. Cygański A., 1994, Chemiczne metody analizy ilościowej, WNT,
Warszawa.
9. Kocjan R., 2000, Chemia analityczna, T. 1-2, PZWL, Warszawa.
10. Pajdowski J., 1993, Chemia ogólna, Wyd. PWN, Warszawa.
NAKŁAD PRACY STUDENTA:
Liczba godzin
Zajęcia dydaktyczne
Przygotowanie się do zajęć laboratoryjnych
Studiowanie literatury
Udział w konsultacjach
Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia
ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.
Liczba punktów ECTS
45
25
20
10
25
125
5
49 | E C T S M i k r o b i o l o g i a – r o k a k a d e m i c k i 2 0 1 2 / 2 0 1 3
Bakteriologia z wirusologią
Wypełnia Zespół Kierunku
Nazwa przedmiotu: BAKTERIOLOGIA Z WIRUSOLOGIĄ
Kod przedmiotu:
13.4IV93.S1402
13.4IV93.S1502
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot/moduł: Wydział Biologii
Katedra Mikrobiologii
Katedra Immunologii
Nazwa kierunku:
Mikrobiologia
Forma studiów:
Profil kształcenia:
Specjalność:
studia pierwszego stopnia
ogólnoakademicki (A)
studia stacjonarne
Rok/semestr:
Status przedmiotu /modułu:
Język przedmiotu / modułu:
Rok I , semestr 2
obowiązkowy
polski
inne
Forma zajęć
ćwiczenia
wykład
Wymiar zajęć
ćwiczenia
laboratoryjne
30
Koordynator przedmiotu /
modułu
konwersatorium
seminarium
(wpisać
jakie)
60
Prof. dr hab. Wiesław Deptuła
Prowadzący zajęcia
Wykład: dr hab. prof. US Beata Tokarz-Deptuła, prof. dr hab.
Wiesław Deptuła
Ćwiczenia: dr Małgorzata Pawlikowska, dr Beata HukowskaSzematowicz, dr Paulina Niedźwiedzka, dr Joanna ŚliwaDominiak, dr Anna Wierzbicka-Woś
Cel przedmiotu / modułu
Zaznajomienie z budową i fizjologią bakterii, wirusów i cząstek
wirusopodobnych dla ludzi, częściowo dla zwierząt i produktów
pochodzenia zwierzęcego. Zapoznanie z metodami diagnozowania
patogenów.
Wymagania wstępne
Znajomość budowy komórki (po kursie z przedmiotu Biologia
komórki). Umiejętność przygotowywania podłóż
mikrobiologicznych ( po kursie z przedmiotu Techniki
mikrobiologiczne). Umiejętność pracy w zespole. Podstawowe
zdolności manualne.
Odniesienie
do efektów dla
programu
Odniesienie
do efektów
dla obszaru
01
Wiedza
Rozpoznaje
poszczególne
grupy
drobnoustrojów
Tłumaczy różnice pomiędzy komórkami
02
prokaryotycznymi a eukaryotycznymi
K_W01
K_W07
K_W11
P1A_W01,
P1A_W04
P1A_W05
Umiejętności
03 Wykorzystuje podstawowe techniki
K_U02
P1A_U01,
EFEKTY KSZTAŁCENIA
50 | E C T S M i k r o b i o l o g i a – r o k a k a d e m i c k i 2 0 1 2 / 2 0 1 3
Kompetencje
społeczne
mikrobiologiczne do diagnostyki
drobnoustrojów
04 Interpretuje otrzymane rezultaty badań
diagnostycznych
05 Student analizuje piśmiennictwo z zakresu
zagadnień omawianych na przedmiocie
06 Zachowuje ostrożność w wyrażaniu opinii w
zakresie omawianych zagadnień
07
Wykazuje odpowiedzialność za pracę zespołu
nad powierzonymi zadaniami,
TREŚCI PROGRAMOWE
K_U08
K_U14
K_U05
P1A_U02,
P1A_U04,
P1A_U07
K_K03
K_K08
P1A_K04,
P1A_K06
Liczba
godzin
Forma zajęć : wykład
1 Budowa i fizjologia bakterii właściwych, riketsji, mykoplazm, chlamydii i wirusów
oraz elementów wirusopodobnych, a także plazmidów i elementów transpozycyjnych
2 Charakterystyka poszczególnych grup drobnoustrojów wg ICTV i Bergeya
chorobotwórczych dla ssaków.
3 Mechanizmy patogennego oddziaływania wybranych bakterii i wirusów u ludzi i
zwierząt.
…
Forma zajęć : ćwiczenia
1 Metody hodowli drobnoustrojów.
2 Techniki mikroskopowania.
3 Diagnostyka poszczególnych grup drobnoustrojów.
Metody kształcenia
Metody weryfikacji
efektów kształcenia
Forma i warunki
zaliczenia
Literatura
podstawowa
10
16
4
10
10
40
Przykłady:
 prezentacja multimedialna
 praca w grupach
 wykonywanie doświadczeń
Nr efektu kształcenia
z sylabusa
 egzamin pisemny
 sprawdzian teoretyczny
 kolokwium
01,02, 05
03, 04, 06,07
03, 04, 05,06
Egzamin.
 egzamin pisemny (dłuższa wypowiedz pisemna) – obejmuje wiedze z
wykładów
 zaliczenie pisemne – obejmuje wiedze z ćwiczeń
 zaliczenie praktyczne – obejmuje sprawdzenie umiejętności praktycznych z
ćwiczeń
1. Baj J., Markiewicz Z. 2006. Biologia molekularna bakterii. Wyd.
Naukowe PWN Warszawa.
2. Kunicki-Goldfinger W. 2005. Życie bakterii. Wyd. Naukowe PWN
Warszawa.
3. Markiewicz Z. 1993. Struktura i funkcje osłon bakteryjnych. Wyd.
51 | E C T S M i k r o b i o l o g i a – r o k a k a d e m i c k i 2 0 1 2 / 2 0 1 3
4.
5.
6.
7.
Literatura
uzupełniająca
Naukowe PWN Warszawa.
Kotełko K., Sedlaczek L., Lachowicz T. M. 1984. Biologia bakterii. Wyd.
Naukowe PWN .
Bergey D. H., Harrison F. C., Breed R. S., Hammer B. W., Huntoon F. M.
2004. Bergey's Manual of Systematic Bacteriology (ed. 2). Wyd. Springer,
Nowy Jork 2001-2009 (literatura dostępna w Katedrze).
Piekarowicz A.: Podstawy wirusologii molekularnej. Wydawnictwo
Naukowe PWN Warszawa.
Kańtoch M. (red.): Materiał do bakteriologicznych, parazytologicznych i
wirusologicznych badań diagnostycznych. Wyd. nauk. PWN Warszawa
2002
Czasopisma: Postępy Mikrobiologii, Przegląd Epidemiologiczny, Postępy
Higieny i Medycyny Doświadczalnej, Postępy Biologii Komórki, Postępy
Biochemii, Świat Nauki, Wszechświat, Kosmos
NAKŁAD PRACY STUDENTA:
Liczba godzin
Zajęcia dydaktyczne
Przygotowanie się do zajęć
Studiowanie literatury
Udział w konsultacjach
Przygotowanie projektu / eseju / itp.
Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia
Inne
ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.
Liczba punktów ECTS
90
35
20
10
45
200
8
52 | E C T S M i k r o b i o l o g i a – r o k a k a d e m i c k i 2 0 1 2 / 2 0 1 3
Biochemia
Nazwa przedmiotu: BIOCHEMIA
Kod przedmiotu:
13.4IV93.K0303
Wypełnia Zespół Kierunku
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot/moduł:
Wydział Biologii
Katedra Biochemii
Nazwa kierunku:
Mikrobiologia
Forma studiów:
studia pierwszego stopnia
studia stacjonarne
Rok/semestr:
Rok I , semestr 2
Forma zajęć
wykład
Wymiar zajęć
30
Koordynator przedmiotu /
modułu
Profil kształcenia:
ogólnoakademicki (A)
Specjalność:
-
Status przedmiotu /modułu:
obowiązkowy
Język przedmiotu / modułu:
polski
ćwiczenia
ćwiczenia
laboratoryjne
konwersatorium
seminarium
inne
(wpisać
jakie)
45
prof. dr hab. Jolanta Tarasiuk
prof. dr hab. Jolanta Tarasiuk , dr Dorota Kostrzewa-Nowak, dr
Robert Nowak, dr Anna Nowakowska, mgr Agnieszka
Maruszewska
Poznanie przebiegu i regulacji procesów metabolicznych
Cel przedmiotu / modułu
zachodzących w komórkach organizmów prokariotycznych i
eukariotycznych.
Wymagania wstępne
Chemia ogólna i analityczna, Chemii organiczna, Biofizyka,
Biologia komórki
Odniesienie
Odniesienie
EFEKTY KSZTAŁCENIA
do efektów
do efektów dla
dla obszaru
programu
01 wymienia i opisuje budowę i rolę biologiczną
aminokwasów, białek, witamin, cukrów,
Wiedza
lipidów i kwasów nukleinowych
02 omawia przebieg procesów metabolicznych w
K_W05
P1A_W03,
komórkach eukariotycznych i porównuje je z
K_W10
P1A_W04
przebiegiem wybranych procesów
metabolicznych zachodzących w komórkach
prokariotycznych
Umiejętności 03 wykonuje proste analizy biochemiczne pod
P1A_U01,
kierunkiem opiekuna naukowego
P1A_U04
K_U03
04 wykazuje umiejętność poprawnego
P1A_U06
K_U08
wnioskowania na podstawie danych
P1A_U07
K_U11
pochodzących z różnych źródeł
K_U14
05 umie przygotować dobrze udokumentowane
P1A_U09
K_U16
opracowanie wyników badań
eksperymentalnych z zakresu biochemii
Prowadzący zajęcia
53 | E C T S M i k r o b i o l o g i a – r o k a k a d e m i c k i 2 0 1 2 / 2 0 1 3
Kompetencje
społeczne
06 potrafi współdziałać i pracować w grupie
07 jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo
własne i innych osób pracujących w
laboratorium, umie postępować w stanach
zagrożenia
P1A_K02
K_K02
K_K08
TREŚCI PROGRAMOWE
Forma zajęć : wykład
1. Molekularne składniki komórki – ich struktura, właściwości i funkcje.
2. Woda i jej znaczenie w przebiegu procesów metabolicznych.
3. Aminokwasy – budowa i właściwości.
4. Struktura białek i mechanizmy zmian konformacyjnych. Współzależności struktury
i funkcji białek.
5. Enzymy i koenzymy – budowa i funkcje w metabolizmie komórek. Mechanizmy
działania enzymów i regulacja ich aktywności. Kataliza i kinetyka reakcji
enzymatycznych.
6. Błony biologiczne i dynamika ich struktury i transport metabolitów.
7. Metabolizm komórkowy – procesy anaboliczne i kataboliczne. Główne szlaki
metaboliczne cukrów, tłuszczów i białek.
8. Fotosynteza i mechanizm fosforylacji.
9. Integracja, koordynacja i regulacja szlaków metabolicznych.
10. Budowa kwasów nukleinowych. Podstawowe wiadomości dotyczące aspektów
biochemicznych związanych z ekspresją genów w komórkach prokariotycznych i
eukariotycznych.
Forma zajęć : ćwiczenia
1. Zajęcia wprowadzające – zasady pracy w laboratorium, przepisy BHP, zasady
zaliczenia ćwiczeń.
2. Aminokwasy – reakcje barwne.
3. Aminokwasy – ilościowe oznaczenia aminokwasów.
4. Białka – odróżnianie białek od wolnych aminokwasów, właściwości
fizykochemiczne białek.
5. Białka – ilościowe oznaczanie białek w materiale biologicznym.
6. Hemoglobina – badanie właściwości spektroskopowych Hb.
7. Enzymy – wykazanie aktywności enzymów w materiale biologicznym, wpływ
niektórych czynników fizykochemicznych na aktywność wybranych enzymów.
8. Witaminy – wykrywanie wybranych witamin w materiale biologicznym.
9. Lipidy – budowa i funkcje biologiczne.
10. Błony biologiczne – transport przez błony.
11. Cukry – reakcje barwne.
12. Metabolizm cukrów.
13. Katabolizm białek i tłuszczów.
14. Charakterystyka kwasów nukleinowych.
15. Podsumowanie i zaliczenie ćwiczeń.
Metody kształcenia
P1A_K06
Liczba
godzin
1
1
2
4
4
2
10
2
2
2
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
 prezentacja audiowizualna (wykłady)
 praca w grupach (ćwiczenia)
 wykonywanie doświadczeń laboratoryjnych (ćwiczenia)
Metody weryfikacji
54 | E C T S M i k r o b i o l o g i a – r o k a k a d e m i c k i 2 0 1 2 / 2 0 1 3
Nr efektu
efektów kształcenia
Forma i warunki
zaliczenia
Literatura
podstawowa
Literatura
uzupełniająca
kształcenia
z sylabusa
01, 02, 04
01, 02, 04
03, 06, 07
 egzamin pisemny
 sprawdziany
 ocena prawidłowości wykonywania doświadczeń
na ćwiczeniach laboratoryjnych
04, 05
 pisemne sprawozdania z ćwiczeń laboratoryjnych
Egzamin pisemny obejmuje wiedzę z wykładów.
Zaliczenie ćwiczeń na podstawie obecności, aktywności, sprawdzianów i
pisemnych sprawozdań z wykonanych doświadczeń.
 Berg J. M., Tymoczko J. L., Stryer L., Biochemia. PWN 2007.
 Hłyńczak A.J., Dziennik do ćwiczeń z biochemii. Wydawnictwo
Naukowe US Szczecin 2001.
 Harper H.A., Rodwell V.W., Maywas P.A., Biochemia. PWN
Warszawa 1995.
 Tarasiuk J. (red.), Biochemia. Ćwiczenia laboratoryjne dla studentów
Ochrony Środowiska. Wydawnictwo Naukowe US Szczecin 2003.
NAKŁAD PRACY STUDENTA:
Zajęcia dydaktyczne
Przygotowanie się do zajęć
Studiowanie literatury
Udział w konsultacjach
Przygotowanie sprawozdań z ćwiczeń
laboratoryjnych
Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia
Inne
ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.
Liczba punktów ECTS
Liczba godzin
75
30
12
10
13
35
175
7
55 | E C T S M i k r o b i o l o g i a – r o k a k a d e m i c k i 2 0 1 2 / 2 0 1 3
Fizyka z biofizyką
Nazwa przedmiotu: FIZYKA Z BIOFIZYKĄ
Kod przedmiotu:
13.2IV93.K9915
Wypełnia Zespół Kierunku
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot/moduł:
Wydział Matematyczno-Fizyczny
Instytut Fizyki
Nazwa kierunku:
Mikrobiologia
Forma studiów:
studia pierwszego stopnia
studia stacjonarne
Rok/semestr:
Rok I , semestr 2
Forma zajęć
wykład
Wymiar zajęć
Profil kształcenia:
ogólnoakademicki (A)
Specjalność:
-
Status przedmiotu /modułu:
obowiązkowy
Język przedmiotu / modułu:
polski
ćwiczenia
ćwiczenia
laboratoryjne
15
Koordynator przedmiotu /
modułu
Prowadzący zajęcia
konwersatorium
seminarium
inne
(wpisać
jakie)
30
Bożena Mikłaszewicz, dr
Bożena Mikłaszewicz, dr
Cel przedmiotu / modułu
Wymagania wstępne
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami
i prawami fizycznymi i ich wykorzystanie do opisu zjawisk fizycznych
przebiegających w układach biologicznych. Poznanie pojęć, praw i teorii
fizycznych umożliwiających podanie fizycznej interpretacji funkcji w
podukładach organizmu. Zrozumienie mechanizmu oddziaływania
różnych czynników fizycznych na żywe organizmy (głównie człowieka).
Zapoznanie studentów z metodami pomiarów wielkości fizycznych oraz
wyrobienie umiejętności sprawnego posługiwania się przyrządami i
aparaturą badawczą. Wykształcenie umiejętności prawidłowego
opracowywania wyników pomiarów, oceny niepewności pomiarowych.
Znajomość podstaw fizyki i matematyki z zakresu szkoły średniej
EFEKTY KSZTAŁCENIA
Odniesienie
do efektów dla
programu
Odniesienie
do efektów
dla obszaru
K_W04
P1A_W03
K_U01
P1A_U01
01 Student wie i rozumie podstawowe pojęcia, prawa
i teorie umożliwiające fizyczną interpretacje funkcji
poszczególnych narządów i układów oraz
procesów w organizmie biologicznym
Wiedza
02
Umiejętności
03
student wyjaśnia podstawowe prawa fizyczne i
jednostki układu SI, rozumie rolę eksperymentu
fizycznego, wie jak zaplanować i wykonać prosty
eksperyment fizyczny oraz przeanalizować
otrzymane
wyniki,
zna
elementy
teorii
niepewności pomiarowych,
stosując formalizm matematyczny student potrafi
56 | E C T S M i k r o b i o l o g i a – r o k a k a d e m i c k i 2 0 1 2 / 2 0 1 3
opisać zachodzące zjawiska w organizmach
żywych i wykazać zależności przyczynowo –
skutkowych.
04
K_U08
K_U06
K_U07
P1A_U04
P1A_U03
K_K02
P1A_K02
Student potrafi zaplanować i wykonać pomiary
podstawowych wielkości fizycznych, zastosować
analizę błędu pomiarowego do prezentacji
uzyskanych wyników.
05 potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w
literaturze
Kompetencje
społeczne
06 potrafi pracować w zespole podczas zajęć w
laboratorium
TREŚCI PROGRAMOWE
Forma zajęć : np. wykład
1. Fizyka a nauki przyrodnicze.
2. Elementy kinematyki i dynamiki klasycznej
Ruch, wektor położenia, układy odniesienia, względność ruchu. Zasady dynamiki
Newtona, pojęcie siły, rodzaje sił i ich zasięg – przykłady ich występowania w
układach biologicznych). Bryła sztywna (moment siły i moment bezwładności,
zasady dynamiki bryły sztywnej, warunki równowagi). Zasady zachowania.
Grawitacja, prawa Keplera, prędkości kosmiczne, nieważkość, przeciążenie.
3. Elementy termodynamiki i fizyki cząsteczkowej.
Stany skupienia, ogólne własności, przemiany fazowe. Elementy hydrostatyki i
hydrodynamiki. Zjawiska powierzchniowe w cieczach (napięcie powierzchniowe,
włoskowatość). Elementy termodynamiki: pojęcia podstawowe (pojęcie
temperatury; układ termodynamiczny, równowaga układu, zerowa zasada
termodynamiki). Temperatura, skale temperatur. Ciepło, praca i energia
wewnętrzna - pierwsza zasada termodynamiki. Przemiany gazu doskonałego.
Procesy odwracalne i nieodwracalne. Pojęcie entropii i druga zasada
termodynamiki. Zasady termodynamiki w procesach biologicznych. Formy
wymiany ciepła. Termografia.
4. Elementy elektrycznych i magnetycznych właściwości materii.
Elektrostatyka, prawo Coulomba, przewodzenie prądu. Rozkład ładunku na
przewodniku. Pole elektryczne i jego własności. Obwody elektryczne, prawa
przepływu prądu. Kondensator. Elektroliza. Bioluminescencja. Pole magnetyczne i
jego własności. Wpływ pola elektrycznego i magnetycznego na żywy organizm.
5. Drgania, elementy optyki falowej i geometrycznej.
Promieniowanie świetlne. Prędkość światła. Dualizm korpuskularno – falowe.
Współczynnik załamania i droga optyczna. Zasada Fermata. Odbicie i załamanie
światła. Zjawisko całkowitego wewnętrznego odbicia. Dyspersja światła. Soczewki
i układy optyczne. Równania soczewki. Powstawanie obrazu. Aberracje. Układ
optyczny oka; akomodacja. Zdolność rozdzielcza oka.
6. Elementy akustyki, hałas.
Ruch drgający, propagacja dźwięku, percepcja głośności. Fale akustyczne.
7. Elementy fizyki atomowej i jądrowej. Promieniowanie jonizujące a żywe
organizmy. Działanie promieniowania jonizującego, absorpcja promieniowania
57 | E C T S M i k r o b i o l o g i a – r o k a k a d e m i c k i 2 0 1 2 / 2 0 1 3
Liczba
godzin
1h
3h
3h
2h
2h
2h
2h
jonizującego,
organizmy
dozymetria,
wpływ
promieniowania
jonizującego
na
żywe
Forma zajęć : zajęcia laboratoryjne
1. Zapoznanie studentów z regulaminem I Pracowni Fizycznej oraz przepisami
BHP.
2. Wprowadzenie podstaw rachunku niepewności pomiarowych.
3. Wyznaczanie podstawowych parametrów cieczy.
4. Wyznaczanie współczynnika lepkości cieczy .
5. Sprawdzenie twierdzenia Steinera za pomocą wahadła fizycznego.
6. Badanie prędkości przepływu cieczy i gazów.
7. Wyznaczanie przyspieszenia ziemskiego za pomocą wahadła prostego.
8. Badanie ruchu obrotowego bryły.
9. Wyznaczanie parametrów soczewek przy wykorzystaniu metody Bessla i
sferometru.
10. Badanie i wykorzystanie mikroskopu.
11. Pomiar współczynnika załamania światła przy użyciu refraktometru
Abbego.
12. Badanie drgań relaksacyjnych .
13. Badanie zjawiska fotoelektrycznego zewnętrznego.
14. Wyznaczanie równoważnika elektrochemicznego i stałej Faradaya.
15. Kolokwium zaliczeniowe (dwa).
Metody kształcenia
1h
2h
2h
2h
2h
2h
2h
2h
2h
2h
2h
2h
2h
2h
3h
 prezentacja multimedialna
 praca w grupach
 wykonywanie doświadczeń
Nr efektu kształcenia
z sylabusa
Metody weryfikacji
efektów kształcenia
Forma i warunki
zaliczenia
Literatura
podstawowa
01, 02, 03
1. Test wyboru.
02, 04
2. Kolokwium po każdej serii 6 zadań oraz
wejściówki przed każdym doświadczeniem.
3. Sprawozdanie z wykonanego pomiaru i analiza 02, 04
otrzymanych wyników
05, 06
4. Obserwacja pracy studenta w laboratorium
Zaliczenie na ocenę.
Wykład - test jednokrotnego wyboru.
Ćwiczenia laboratoryjne - wykonanie 12 ćwiczeń w ciągu semestru,
złożenie sprawozdań z ćwiczeń, pozytywne zaliczenie kolokwium
sprawdzającego stopień teoretycznego przygotowania studentów do
ćwiczeń.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Przestalski S.,2001. Elementy fizyki, biofizyki i agrofizyki. UW, Wrocław
Kane J.W. ,Sternheim M.M.,1988. Fizyka dla przyrodników, PWN, Warszawa
Tarjan S. ,1987 - „Fizyka dla przyrodników” , t.1 i 2 ,PWN ,Warszawa,
Jaroszyk F. (red) „Biofizyka”, PWN, Warszawa 2003
K. Fulińska, Opisy i instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych z fizyki ,
cz. I Mechanika i ciepło.
2. T. Dryński, Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki.
58 | E C T S M i k r o b i o l o g i a – r o k a k a d e m i c k i 2 0 1 2 / 2 0 1 3
8. 3. T. Rewaj, Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki w politechnice.
9. B. Kędzia, Materiały do ćwiczeń z biofizyki.
10. 5. Sz. Szczeniowski, Fizyka doświadczalna , t. 1 - 4
Literatura
uzupełniająca
1. H. Szydłowski, Teoria pomiarów.
2. F.Kohlrausch, Fizyka laboratoryjna , t. 1 - 2 .
NAKŁAD PRACY STUDENTA:
Zajęcia dydaktyczne
Przygotowanie się do zajęć
Studiowanie literatury
Udział w konsultacjach
Przygotowanie projektu / eseju / itp.
Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia
Inne:
ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.
Liczba punktów ECTS
Liczba godzin
45
1
1
1
2
50
2
59 | E C T S M i k r o b i o l o g i a – r o k a k a d e m i c k i 2 0 1 2 / 2 0 1 3
Biologia molekularna
Nazwa przedmiotu: BIOLOGIA MOLEKULARNA
Kod przedmiotu:
13.4IV93.K0506
Wypełnia Zespół Kierunku
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot/moduł:
Wydział Biologii
Katedra Biologii Komórki
Nazwa kierunku:
Mikrobiologia
Forma studiów:
studia pierwszego stopnia
studia stacjonarne
Rok/semestr:
Rok 1, semestr 2
Forma zajęć
wykład
Wymiar zajęć
30
Profil kształcenia:
ogólnoakademicki (A)
Specjalność:
-
Status przedmiotu /modułu:
obowiązkowy
Język przedmiotu / modułu:
polski
ćwiczenia
ćwiczenia
laboratoryjne
konwersatorium
seminarium
inne
(wpisać
jakie)
30
Koordynator przedmiotu
Prof. dr hab. Stanisława M. Rogalska
Prof. dr hab. Stanisława M. Rogalska, dr Renata SłominskaProwadzący zajęcia
Walkowiak, dr Lidia Skuza, dr Anna Kalinka, dr inż. Ewa Filip,
mgr Izabela Szućko, mgr Katarzyna Demska
Przekazanie studentom wiedzy z zakresu budowy i struktury
genomów protokariotycznego i eukariotycznego, o przebiegu
Cel przedmiotu / modułu
podstawowych mechanizmów molekularnych, o budowie i
działaniu genów, o systemach regulacji aktywności genetycznej u
protokariotów i eukariotów
Wiedza z zakresu: chemii organicznej, biologii komórki, wiedza z
Wymagania wstępne
zakresu biologii molekularnej i mikrobiologii na poziomie
licealnym
Odniesienie
Odniesienie
EFEKTY KSZTAŁCENIA
do efektów
do efektów dla
dla obszaru
programu
Wiedza
01 Student opisuje i wyjaśnia budowę i działanie
P1A_W01
K_W01
genów u protokariotów i eukariotów
P1A_W04
K_W07
P1A_W05
K_W10
02 Student definiuje pojęcia z zakresu biologii
P1A_W01
molekularnej u prokariontów i eukariontów
P1A_W05
Umiejętności 03 Student wykonuje analizy z użyciem
P1A_U01
podstawowych technik i metod biologii
P1A_U04
K_U01
molekularnej, które służą do poznania
P1A_U06
K_U08
ultrastruktury
i
funkcji
komórki
K_U12
prokariotycznej i eukariotycznej, diagnostyki
molekularnej oraz mikrobiologicznej
Kompetencje 04 Student pracuje w grupie wykonując
P1A_K02
K_K02
społeczne
doświadczenia
05 Student potrafi zadbać o bezpieczeństwo
P1A_K06
K_K08
pracy swoje i innych
60 | E C T S M i k r o b i o l o g i a – r o k a k a d e m i c k i 2 0 1 2 / 2 0 1 3
Liczba
godzin
TREŚCI PROGRAMOWE
Forma zajęć - wykład
1
Paradoks wartości C-DNA.
2
Rodzaje sekwencji nukleotydowych w DNA eukariotów i protokariotów.
3
Organizacja genomu protokariotycznego.
4
Organizacja genomu eukariotycznego i organellowych.
5
Biologia genów bakteryjnych.
6
Replikacja DNA u bakterii.
7
Replikacja DNA u eukariotów.
8
Transkrypcja u protokariotów i eukariotów.
9
Obróbka potranskrypcyjna.
10
Translacja u bakterii i u eukariontów.
11 Potranslacyjna obróbka białek u eukariotów i protokariotów.
12 Mechanizmy regulacji replikacji, transkrypcji i translacji.
13 Regulacja aktywności genów u bakterii i u eukariotów.
14 Rodzaje i funkcjonowanie RNA.
15 Transpozycja u eukariotów i protokariotów.
16 Mutageneza in vivo i in vitro u bakterii.
Forma zajęć - ćwiczenia
1
Izolacja i oczyszczanie DNA i RNA.
2
Elektroforeza kwasów nukleinowych.
3
Reakcja PCR i jej rodzaje.
4
Enzymy restrykcyjne.
5
Hybrydyzacja kwasów nukleinowych.
6
Metody Southerna i northern.
7
Markery DNA.
8
Klonowanie molekularne.
9
Sekwencjonowanie DNA.
10 Charakterystyka białek.
11 Metody analizy białek.
12 Metody wykrywania frakcji białkowych.
13 Markery izoenzymatyczne.
14 Izolacja białek izoenzymatycznych.
15 Elektroforeza białek izoenzymatycznych.
Metody kształcenia
Metody weryfikacji
efektów kształcenia
Forma i warunki
zaliczenia
1
2
2
2
1
1
1
2
3
2
2
3
3
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
 prezentacja multimedialna
 praca w grupach
 wykonywanie doświadczeń
Nr efektu kształcenia
z sylabusa




01,02
egzamin pisemny
01,02,03,04
kolokwia
03, 04, 05
sprawdzenie pracy praktycznej
zaliczenie wykładów: egzamin pisemny - dłuższa wypowiedz pisemna,
obejmuje wiedzę z wykładów oraz zalecanej literatury zaliczenie
 ćwiczeń: na podstawie obecności i kolokwiów
61 | E C T S M i k r o b i o l o g i a – r o k a k a d e m i c k i 2 0 1 2 / 2 0 1 3
Literatura
podstawowa
Literatura
uzupełniająca
 Singelton P. 2000. Bakterie w biologii, biotechnologii i medycynie.
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 Brown T.A. 2009. Genomy. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 Turner P.C. McLennan A.G, Bates A.D, White M.R.H. 1999. Biologia
Molekularna. Wydawnictwo Naukowe PWN , Warszawa.
 Skuza L., Słominska-Walkowiak R., Filip E., Achrem M. Kalinka A. 2008.
Wybrane metody biologii i cytogenetyki molekularnej. Wydawnictwo
Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 Słomski R. (red.) 2008. Analiza DNA teoria i praktyka. Wydawnictwo
Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
 Allison L.E. 2011. Podstawy biologii molekularnej. Wydawnictwo
Uniwersytetu Warszawskiego.
 Alberts B., Bray D., Lewis J., Roff M., Roberts K., Watson J.D. 1994.
Molecular biology of the cell. (3 wyd). Garland Publ. INC New York.
 Wolfe S.L. 1993. Molecular and cellular biology. Wadsworth Publ.
Comp. Belmont, CA USA.
 Watson J.D., Baker T.A., Bell S.P., Gann A., Levine M., Losick R. 2004.
Molecular biology of the gene.
NAKŁAD PRACY STUDENTA
Zajęcia dydaktyczne
Przygotowanie się do zajęć
Studiowanie literatury
Udział w konsultacjach
Przygotowanie się do egzaminu
Przygotowanie się do zaliczenia ćwiczeń
ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.
Liczba punktów ECTS
Liczba godzin
60
20
15
10
35
10
150
6
62 | E C T S M i k r o b i o l o g i a – r o k a k a d e m i c k i 2 0 1 2 / 2 0 1 3
Histologia
Nazwa przedmiotu: HISTOLOGIA
Kod przedmiotu:
13.4IV93.K1818
Wypełnia Zespół Kierunku
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:
Wydział Biologii
Katedra Zoologii Ogólnej
Nazwa kierunku:
Mikrobiologia
Forma studiów:
Profil kształcenia:
Specjalność:
studia pierwszego
ogólnoakademicki (A)
stopnia
studia stacjonarne
Rok / semestr:
Status przedmiotu /modułu:
Język przedmiotu / modułu:
Rok I, semestr 2
obowiązkowy
polski
inne
Forma
ćwiczenia
(wpisać
wykład
ćwiczenia
konwersatorium
seminarium
zajęć
laboratoryjne
jakie)
Wymiar
15
30
zajęć
Koordynator przedmiotu /
Prof. dr hab. J. Domagała
modułu
Prowadzący zajęcia
Prof. dr hab. J. Domagała, dr hab. M. Pilecka-Rapacz, dr K.
Dziewulska, dr L. Kirczuk
Cel przedmiotu / modułu
Przekazanie studentom wiadomości o podstawowych cechach
budowy tkanek, narządów i układów organizmu zwierzęcego
Wymagania wstępne
Wiedza z zakresu biologii szkoły średniej
Odniesienie do Odniesienie
do efektów
EFEKTY KSZTAŁCENIA
efektów dla
dla obszaru
programu
01 student charakteryzuje budowę poszczególnych
K_W02
P1A W01,
tkanek, narządów i układów
Wiedza
K_W08
P1A W04,
02 student wyjaśnia powiązania budowy tkanek i
narządów z pełnionymi funkcjami
P1A U01,
03 student rozróżnia poszczególne typy tkanek pod
K_U02
Umiejętności
P1A U04,
mikroskopem
K_U08
P1A U07
04 Student pracuje samodzielnie przeprowadzając
K_K02
P1A K02,
Kompetencje m.in. analizę obrazu mikroskopowego
K_K08
P1A K06
społeczne
05 Student podczas wykonywania prac przestrzega
ustalonych procedur
Liczba
TREŚCI PROGRAMOWE
godzin
Forma zajęć – wykład
1. Tkankowa budowa organizmu, ich rozmieszczenie i znaczenie. Struktura i funkcje
5
tkanek: nabłonkowej, łącznej, krwi, tkanki mięśniowej, nerwowej.
2. Gruczoły wydzielania wewnętrznego.
2
3. Budowa układu nerwowego, pokarmowego, gruczołów układu pokarmowego,
8
63 | E C T S M i k r o b i o l o g i a – r o k a k a d e m i c k i 2 0 1 2 / 2 0 1 3
układu limfatycznego, krążenia, oddechowego, moczowego, rozrodczego.
Forma zajęć – ćwiczenia
1. Technika wykonywania preparatów histologicznych z tkanek zwierzęcych
2. Tkanka nabłonkowa, tkanka łączna właściwa, tkanka łączna szkieletowa, krew,
tkanka mięśniowa, tkanka nerwowa- obserwacja mikroskopowa i analiza struktury
tkanki
3. Układ nerwowy, gruczoły układu dokrewnego, układ pokarmowy z gruczołami,
układ limfatyczny, układ krążenia, układ oddechowy, układ moczowy, układ
rozrodczy- analiza struktury mikroskopowej narządu
4. System Komputerowej Analizy Obrazu Mikroskopowego
Metody kształcenia
Metody weryfikacji
efektów kształcenia
Forma i warunki
zaliczenia
Literatura
podstawowa
Literatura
uzupełniająca


4
12
13
1
prezentacja multimedialna
praca indywidualna z mikroskopem i analiza obrazu
mikroskopowego
Nr efektu
kształcenia
z sylabusa
01,02,
01,02,03,04
05,
01,02,03,04,05,
 sprawdzian
 kolokwium
 zaliczenie zeszytu przedmiotowego
 zaliczenie ustne
Zaliczenie na ocenę
 zaliczenie wykładów: zaliczenie ustne – dłuższa wypowiedź
obejmuje wiedzę z wykładów oraz zalecanej literatury
 zaliczenie ćwiczeń: na podstawie obecności, zeszytu
przedmiotowego sprawdzianów, zaliczenia ustnego i kolokwiów
Cichocki T., Litwin J. , Mirecka M.- Kompendium histologii. 2009, skrypt
AM, Kraków, Textus Kraków
Sawicki W. - Histologia. 2009, PZWL, Warszawa
Litwin J. A., Gajda M. - Podstawy technik mikroskopowych. Podręcznik
dla studentów i lekarzy. 2011. Wydawnictwo UJ, Kraków.
NAKŁAD PRACY STUDENTA:
Zajęcia dydaktyczne
Przygotowanie się do zajęć
Studiowanie literatury
Udział w konsultacjach
Przygotowanie się do zaliczenia ćwiczeń
Przygotowanie się do zaliczenia końcowego
Inne
ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.
Liczba punktów ECTS
Liczba godzin
45
2
3
50
2
64 | E C T S M i k r o b i o l o g i a – r o k a k a d e m i c k i 2 0 1 2 / 2 0 1 3
Biochemia kliniczna
Wypełnia Zespół Kierunku
Nazwa przedmiotu: BIOCHEMIA KLINICZNA
Kod przedmiotu:
13.4IV93.S0304
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot/moduł:
Wydział Biologii
Katedra Biochemii
Nazwa kierunku:
Mikrobiologia
Forma studiów:
studia pierwszego stopnia
studia stacjonarne
Rok/semestr:
Rok II , semestr 3
Forma zajęć
wykład
Wymiar zajęć
15
Koordynator przedmiotu /
modułu
Profil kształcenia:
ogólnoakademicki (A)
Specjalność:
-
Status przedmiotu /modułu:
obowiązkowy
Język przedmiotu / modułu:
polski
ćwiczenia
ćwiczenia
laboratoryjne
konwersatorium
seminarium
inne
(wpisać
jakie)
30
prof. dr hab. Jolanta Tarasiuk
prof. dr hab. Jolanta Tarasiuk, dr Dorota Kostrzewa-Nowak,
dr Robert Nowak, dr Anna Nowakowska, mgr Agnieszka
Maruszewska
Zapoznanie z podstawowymi pojęciami i testami biochemicznymi
wykorzystywanymi do oceny stanu zdrowia człowieka w
Cel przedmiotu / modułu
warunkach jego normalnego życia i w diagnostyce różnych stanów
chorobowych ze szczególnym uwzględnieniem chorób
wywoływanych przez mikroorganizmy.
Wymagania wstępne
Biochemia ogólna, Biologia komórki, Fizjologia człowieka
Odniesienie
Odniesienie
EFEKTY KSZTAŁCENIA
do efektów
do efektów dla
programu
dla obszaru
01 opisuje najczęściej występujące zaburzenia
procesów ustrojowych w organizmie
Wiedza
człowieka
K_W05
P1A_W04
K_W10
P1A_W05
02 omawia biochemiczne aspekty wybranych
zaburzeń metabolicznych
03 wykonuje proste analizy diagnostyczne z
K_U03
P1A_U01
zakresu biochemii klinicznej pod kierunkiem
K_U08
P1A_U04
opiekuna naukowego
Prowadzący zajęcia
Umiejętności
04 wykazuje umiejętność poprawnego
wnioskowania o rodzajach zaburzeń
organizmu na podstawie uzyskanych
wyników badań laboratoryjnych
K_U12
K_U14
K_U15
P1A_U06
P1A_U07
P1A_U08
05 umie przygotować dobrze udokumentowane
K_U16
P1A_U09
65 | E C T S M i k r o b i o l o g i a – r o k a k a d e m i c k i 2 0 1 2 / 2 0 1 3
opracowanie wyników badań
eksperymentalnych z zakresu biochemii
klinicznej
06 potrafi współdziałać i pracować w grupie
Kompetencje
społeczne
07 dąży do stałego aktualizowania wiedzy z
zakresu biochemii klinicznej i jest świadomy
konieczności podnoszenia kompetencji
zawodowych
K_K02
P1A_K02
K_K07
K_K09
P1A_K05
P1A_K07
TREŚCI PROGRAMOWE
Liczba
godzin
Forma zajęć: wykład
1 Podstawowe wiadomości definiujące znaczenie biochemii klinicznej w diagnostyce
lekarskiej.
2 Materiał biologiczny w diagnostyce laboratoryjnej.
3 Biochemia kliniczna i diagnostyka chorób nerek.
4 Biochemia kliniczna i diagnostyka chorób serca; zapalenie mięśnia sercowego, zawał
mięśnia sercowego.
5 Biochemia kliniczna i diagnostyka laboratoryjna chorób wątroby; wirusowe
zapalenia wątroby.
6 Białka osocza o znaczeniu diagnostycznym.
7 Biochemia kliniczna i diagnostyka laboratoryjna zespołu nabytego upośledzenia
odporności (AIDS).
8 Wirusy onkogenne. Biochemia kliniczna i wskaźniki laboratoryjne chorób
nowotworowych.
Forma zajęć: ćwiczenia
1 Wiadomości wprowadzające.
2 Badanie ogólne moczu.
3 Diagnostyka laboratoryjna równowagi kwasowo-zasadowej.
4 Diagnostyka laboratoryjna chorób nerek.
5 Repetytorium – studium przypadków klinicznych.
6 Biochemia kliniczna i diagnostyka laboratoryjna zaburzeń przemiany
węglowodanowej.
7 Biochemia kliniczna i diagnostyka laboratoryjna zaburzeń przemiany lipidowej.
8 Enzymologia kliniczna. Diagnostyka enzymologiczna w zawale mięśnia sercowego i
niektórych schorzeniach wątroby.
9 Biochemia kliniczna i diagnostyka laboratoryjna chorób wątroby.
Hiperbilirubinemie.
10 Repetytorium – studium przypadków klinicznych.
Metody kształcenia
Metody weryfikacji
efektów kształcenia




1
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
prezentacja audiowizualna (wykłady)
praca w grupach (ćwiczenia)
wykonywanie doświadczeń laboratoryjnych (ćwiczenia)
studium przypadków klinicznych (ćwiczenia)
Nr efektu kształcenia
z sylabusa
 egzamin pisemny
 sprawdziany
66 | E C T S M i k r o b i o l o g i a – r o k a k a d e m i c k i 2 0 1 2 / 2 0 1 3
01, 02, 04
01, 02, 04
Forma i warunki
zaliczenia
Literatura
podstawowa
Literatura
uzupełniająca
03, 06
 ocena prawidłowości wykonania doświadczeń na
ćwiczeniach laboratoryjnych
04, 05
 pisemne sprawozdania z ćwiczeń laboratoryjnych
02, 04, 07
 pisemna praca dotycząca analizy przypadków
klinicznych
Egzamin pisemny (wykłady).
Zaliczenie ćwiczeń na podstawie obecności, aktywności, sprawdzianów i
pisemnych sprawozdań z wykonanych doświadczeń.
 Angielski S., Jakubowski Z., Dominiczak M.: Biochemia kliniczna.
Wydawnictwo Perseusz. Gdańsk 1996
 Dembińska-Kieć A., Naskalski J. W.: Diagnostyka laboratoryjna z
elementami biochemii klinicznej. Urban & Partner. Wrocław 2005
 Dudzińska W., Hłyńczak A. J.: Ćwiczenia z biochemii klinicznej.
Wydawnictwo Naukowe US. Szczecin 2008
 Berg J. M., Tymoczko J. L., Stryer L.: Biochemia. PWN. Warszawa 2007
NAKŁAD PRACY STUDENTA:
Zajęcia dydaktyczne
Przygotowanie się do zajęć
Studiowanie literatury
Udział w konsultacjach
Przygotowanie sprawozdań z ćwiczeń
laboratoryjnych i pisemnej pracy dotyczącej
analizy przypadków klinicznych
Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia
Inne
ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.
Liczba punktów ECTS
Liczba godzin
45
1
1
1
2
50
2
67 | E C T S M i k r o b i o l o g i a – r o k a k a d e m i c k i 2 0 1 2 / 2 0 1 3
Chemia fizyczna
Wypełnia Zespół Kierunku
Nazwa przedmiotu: CHEMIA FIZYCZNA
Kod przedmiotu:
13.4IV93.K0408
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot/moduł:
Wydział Biologii
Katedra Chemii i Ochrony Środowiska Wodnego
Nazwa kierunku:
Mikrobiologia
Forma studiów:
Profil kształcenia:
Specjalność:
studia pierwszego stopnia
ogólnoakademicki (A)
studia stacjonarne
Rok/semestr:
Status przedmiotu /modułu:
Język przedmiotu / modułu:
Rok II , semestr 3
obowiązkowy
polski
inne
Forma zajęć
ćwiczenia
wykład
Wymiar zajęć
ćwiczenia
laboratoryjne
15
Koordynator przedmiotu /
modułu
Prowadzący zajęcia
Cel przedmiotu / modułu
Wymagania wstępne
konwersatorium
Umiejętności
(wpisać
jakie)
15
prof. dr hab. inż. Gorzysław Poleszczuk
wykłady: prof. dr hab. inż. Gorzysław Poleszczuk
laboratoria: prof. dr hab. inż. Gorzysław Poleszczuk, dr inż. Anna
Bucior,
Zapoznanie studentów z pojęciami i podstawowymi prawami z
zakresu chemii fizycznej pozwalających zrozumieć mechanizmy
przemian chemicznych oraz relacje miedzy wielkościami
fizykochemicznymi w aspekcie metod analitycznych oraz
diagnostyki laboratoryjnej.
Opanowanie umiejętności pracy w laboratorium chemii fizycznej.
Wyrobienie umiejętności wyznaczania w sposób wiarygodny
badanych parametrów i ich interpretacji.
Znajomość podstaw chemii ogólnej, nieorganicznej i organicznej.
EFEKTY KSZTAŁCENIA
Wiedza
seminarium
01 Student ma wiedzę w zakresie podstawowych
kategorii pojęciowych i terminologii
przyrodniczej.
02 Student potrafi operować podstawowymi
pojęciami i terminologią z zakresu chemii
fizycznej oraz rozumie mechanizmy przemian
chemicznych.
03 Student wykazuje znajomość podstawowych
technik i narzędzi badawczych.
04 Student przeprowadza pomiary fizykochemiczne
samodzielnie pod nadzorem prowadzącego zajęcia
Odniesienie
do efektów dla
programu
Odniesienie
do efektów
dla obszaru
P1A_W05
K_W02
K_W10
K_U01
K_U08
K_U11
68 | E C T S M i k r o b i o l o g i a – r o k a k a d e m i c k i 2 0 1 2 / 2 0 1 3
P1A_U01
P1A_U04
P1A_U06
Kompetencje
społeczne
laboratoryjne.
05 Student przeprowadza obserwacje oraz wykonuje
w laboratorium proste pomiary fizyczne i
chemiczne.
06 Student wykazuje odpowiedzialność za
powierzony sprzęt, za pracę własną i
uzyskane wyniki eksperymentów.
07 Student wykazuje umiejętność pracy
samodzielnej i pracy w zespole.
P1A_K02
P1A_K06
K_K02
K_K08
Liczba
godzin
TREŚCI PROGRAMOWE
Forma zajęć : wykład
1. Elektrochemia. Właściwości roztworów elektrolitów. Aktywność elektrolitów. Teoria
współczynników aktywności Debye’a-Hűckela-Onsagera. Ogniwa galwaniczne. Niektóre
równowagi w roztworach elektrolitów. Polaryzacja elektrolityczna i nadnapięcie. Biologiczne
aspekty pomiarów elektrochemicznych.
2. Materia i energia we wszechświecie. Stany skupienia materii. Pojęcie układu, fazy i
składnika w układzie. Przemiany fazowe i równowagi fazowe. Właściwości fazy: gazowej,
ciekłej i stałej. Substancje chemiczne jako składniki w układzie. Parametry układu. Funkcje
stanu. Zasady termodynamiki: 0, I, II, III i „IV”.
3. Energia wewnętrzna, entalpia i pojemność cieplna. Procesy odwracalne i nieodwracalne.
Entropia i II zasada termodynamiki. Energia swobodna i entalpia swobodna (potencjał
termodynamiczny). Elementy termodynamiki statystycznej.
4. Układy jednofazowe i wielofazowe, jednoskładnikowe i wieloskładnikowe. Równowagi
fazowe. Roztwory. Układy dyspersyjne. Układy o dyspersji makroskopowej z ciekłą fazą
podstawową: piany, emulsje i zawiesiny. Koloidy.
5. Statyka i kinetyka chemiczna.
Forma zajęć : ćwiczenia laboratoryjne
1. Właściwości cieczy i ciekłych roztworów.
Oznaczenie gęstości, napięcia powierzchniowego i lepkości wybranych cieczy i ciekłych
roztworów.
2. Elementy elektrochemii. Procesy ogniwowe.
Oznaczanie pH wodnych roztworów. Wyznaczenie pojemności buforowej roztworów wodnych
zawierających substancję buforującą zmiany pH. Miareczkowanie potencjometryczne i pHmetryczne roztworów słabych i mocnych kwasów oraz zasad za pomocą mocnych kwasów i
mocnych zasad – odpowiednio.
Oznaczanie Eh roztworów wodnych. Potencjometryczne miareczkowanie redoksymetryczne w
wybranych układach redoks.
3. Równowagi na granicy faz. Adsorpcja cieczy rozpuszczonych w wodzie na stałych
adsorbentach. Badanie równowag reakcji. Wyznaczanie stałej dysocjacji słabego kwasu.
4. Badanie kinetyki reakcji.
5. Oznaczanie przewodnictwa elektrolitycznego właściwego (SEC) i przewodnictwa
równoważnikowego wodnych roztworów elektrolitów.
Metody kształcenia




15
3
3
2
3
4
15
3
3
3
3
3
wykład z wykorzystaniem foliogramów i przeźroczy
ćwiczenia laboratoryjne w klasycznym laboratorium chemii fizycznej
praca w grupach
wykonywanie doświadczeń
69 | E C T S M i k r o b i o l o g i a – r o k a k a d e m i c k i 2 0 1 2 / 2 0 1 3
 opracowywanie wyników doświadczeń
Nr efektu kształcenia
z sylabusa
Metody weryfikacji
efektów kształcenia
Forma i warunki
zaliczenia
Literatura
podstawowa
Literatura
uzupełniająca
01, 02, 03
 wejściówka z każdego wykonywanego ćwiczenia
laboratoryjnego
03-06
 ocena postawy i pracy studentów podczas pracy w
laboratorium
04, 05, 07
 sprawdzenie złożonych sprawozdań z każdego
wykonywanego ćwiczenia laboratoryjnego
Zaliczenie na ocenę
 kolokwium zaliczające całość materiału (obejmujące wiedzę z wykładów
i zajęć laboratoryjnych)
 zaliczenie laboratoriów na podstawie ocen cząstkowych
otrzymywanych w trakcie semestru za wejściówki, sprawozdania i
pracę (aktywność) studenta podczas zajęć
1. Poleszczuk G., 1991, Wybór ćwiczeń laboratoryjnych z chemii fizycznej,
Wyd. US, Szczecin.
2. Atkins P. W., 1999, Podstawy chemii fizycznej, Wyd. Naukowe PWN,
Warszawa.
3. Atkins P. W., 2001, Chemia fizyczna, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
4. Sobczyk L., Kisza A., 1977, Chemia fizyczna dla przyrodników, Wyd.
Naukowe, Warszawa.
5. Buchowski H., Ufnalski W., 1994, Podstawy termodynamiki, WNT,
Warszwa.
6. Buchowski H., Ufnalski W., 1998, Fizykochemia gazów i cieczy, WNT,
Warszwa.
NAKŁAD PRACY STUDENTA:
Liczba godzin
Zajęcia dydaktyczne
Przygotowanie się do zajęć
Studiowanie literatury
Udział w konsultacjach
Przygotowanie się do zaliczenia
Opracowanie sprawozdań z
przeprowadzonych eksperymentów
ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.
Liczba punktów ECTS
30
5
5
3
5
2
50
2
70 | E C T S M i k r o b i o l o g i a – r o k a k a d e m i c k i 2 0 1 2 / 2 0 1 3
Wychowanie fizyczne
Wypełnia Zespół Kierunku
Nazwa przedmiotu: WYCHOWANIE FIZYCZNE
Kod przedmiotu:
16.1IV93.K9941
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot/moduł:
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
Nazwa kierunku:
Mikrobiologia
Forma studiów:
Profil kształcenia:
Specjalność:
studia pierwszego stopnia
ogólnoakademicki (A)
studia stacjonarne
Rok/semestr:
Status przedmiotu /modułu:
Język przedmiotu / modułu:
Rok II , semestr 3
obowiązkowy
polski
ćwiczenia
Forma zajęć
wykład
ćwiczenia
konwersatorium
seminarium
inne
laboratoryjne
Wymiar zajęć
Koordynator przedmiotu /
modułu
Prowadzący zajęcia
30
mgr Cezary Janiszyn
mgr Baniak Elżbieta, mgr Blank Janusz, mgr Humiczewska Janina,
mgr Janiszyn Cezary, mgr Karaśkiewicz Jerzy, mgr Łukomska Krystyna,
mgr Marzyński Jacek, mgr Marzyński Rafał, mgr Szaradowska Bożenna,
mgr Taczała Jerzy, mgr Walkowiak Katarzyna, mgr Wysocki Antoni
Opanowanie przez studentów wybranych umiejętności ruchowych
z podstawowych działów w-f, rozwój ogólnej sprawności fizycznej.
Cel przedmiotu / modułu
Zapoznanie uczestników z różnymi formami organizacyjnymi w
ramach kultury fizycznej, przekazywanie wiadomości dotyczących
wpływu ćwiczeń fizycznych na harmonijny rozwój i zdrowy styl
życia dorosłego człowieka w różnym wieku
Brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń
Wymagania wstępne
fizycznych. Podstawowe wiadomości z zakresu kultury fizycznej
wyniesione ze szkoły podstawowej i średniej
Odniesienie
Odniesienie
EFEKTY KSZTAŁCENIA
do efektów
do efektów dla
dla obszaru
programu
01 posiada wiadomości dotyczące wpływu
ćwiczeń na organizm człowieka, sposobów
Wiedza
podtrzymania zdrowia i sprawności fizycznej
P1A_W01
a także zasad organizacji zajęć ruchowych;
K_W02
identyfikuje
relacje
między
wiekiem,
02 zdrowiem, aktywnością fizyczną, sprawnością
motoryczną kobiet i mężczyzn
Umiejętności 03 opanował umiejętności ruchowe z zakresu
gier zespołowych, sportów indywidualnych,
turystyki kwalifikowanej oraz przydatnych do
organizacji i udziału w grach i zabawach
ruchowych, sportowych i terenowych;
04 zastosowanie nabytego potencjału
motorycznego w realizacji poszczególnych
71 | E C T S M i k r o b i o l o g i a – r o k a k a d e m i c k i 2 0 1 2 / 2 0 1 3
05
Kompetencje
społeczne
06
07
08
zadań technicznych i taktycznych w
poszczególnych dyscyplinach sportowych i
działalności turystyczno- rekreacyjnej;
posiada umiejętności włączenia się w
prozdrowotny styl życia oraz kształtowania
postaw sprzyjających aktywności fizycznej na
całe życie
promuje społeczne, kulturowe znaczenie
sportu i aktywności fizycznej oraz eliminuje
własne upodobania z zakresu kultury
fizycznej;
podejmuje się organizacji wszelkich form
aktywności fizycznej, rywalizacji sportowej w
swoim miejscu zamieszkania, zakładu pracy
lub regionie;
troszczy się o zagospodarowanie czasu
wolnego poprzez różnorodne formy
aktywności fizycznej
TREŚCI PROGRAMOWE
K_K02
Forma zajęć : np. ćwiczenia
1. Gry zespołowe
- sposoby poruszania się po boisku
- doskonalenie podstawowych elementów techniki i taktyki gry
- fragmenty gry i gra szkolna
- gry i zabawy wykorzystywane w grach zespołowych
- przepisy gry i zasady sędziowania
- organizacja turniejów w grach zespołowych
- udział w zawodach sportowych (Akademickie Mistrzostwa Polski, Liga
Międzyuczelniana, Uniwersjada, Akademickie Mistrzostwa Europy)
2. Aerobik, Taniec
- poprawa ogólnej sprawności fizycznej
- umiejętność poprawnego wykonywania ćwiczeń i technik tanecznych
- wzmocnienie mięśni posturalnych i pozostałych grup mięśniowych
- zwiększenie wydolności oddechowo-krążeniowej organizmu
- świadomość ciała, znajomość poszczególnych grup mięśniowych oraz odpowiednich
dla nich ćwiczeń
3. Sporty indywidualne (tenis ziemny, tenis stołowy, squash, karate, samoobrona,
nordic walking, pływanie, kolarstwo, narciarstwo, wioślarstwo, łyżwiarstwo)
- poprawa ogólnej sprawności fizycznej
- nauka i doskonalenie techniki z zakresu poszczególnych dyscyplin sportu
- wdrożenie do samodzielnych ćwiczeń fizycznych
- wzmocnienie mięśni posturalnych i innych grup mięśniowych
- umiejętność poprawnego wykonywania ćwiczeń i technik specyficznych dla danej
dyscypliny sportu
- gry i zabawy właściwe dla danej dyscypliny
- organizacja turniejów i zawodów
- udzielanie pierwszej pomocy i nauka resuscytacji krążeniowo-oddechowej
- udział w zawodach sportowych (Akademickie Mistrzostwa Polski, Liga
72 | E C T S M i k r o b i o l o g i a – r o k a k a d e m i c k i 2 0 1 2 / 2 0 1 3
P1A_K02
10
8
7
Międzyuczelniana, Uniwersjada, Akademickie Mistrzostwa Europy)
4. Sporty indywidualne (tenis ziemny, tenis stołowy, squash, karate, samoobrona,
nordic walking, pływanie, kolarstwo, narciarstwo, wioślarstwo, łyżwiarstwo)
- poprawa ogólnej sprawności fizycznej
- nauka i doskonalenie techniki z zakresu poszczególnych dyscyplin sportu
- wdrożenie do samodzielnych ćwiczeń fizycznych
- wzmocnienie mięśni posturalnych i innych grup mięśniowych
- umiejętność poprawnego wykonywania ćwiczeń i technik specyficznych dla danej
dyscypliny sportu
- gry i zabawy właściwe dla danej dyscypliny
- organizacja turniejów i zawodów
- udzielanie pierwszej pomocy i nauka resuscytacji krążeniowo-oddechowej
- udział w zawodach sportowych (Akademickie Mistrzostwa Polski, Liga
Międzyuczelniana, Uniwersjada, Akademickie Mistrzostwa Europy)
Metody kształcenia
Metody weryfikacji
efektów kształcenia
Forma i warunki
zaliczenia
Literatura
podstawowa
Literatura
uzupełniająca
5
Metody nauczania ruchu:
- metoda analityczna
- metoda syntetyczna
- metoda kompleksowa
Objaśnienie, demonstrowanie ćwiczeń
Pogadanka
Nr efektu kształcenia
z sylabusa
praktyczny
sprawdzian
z
nauczanych
doskonalonych umiejętności ruchowych
- projekt grupowy
i 01, 02, 03, 04, 05,
06, 07, 08
zaliczenie ćwiczeń na podstawie obecności, odbytych sprawdzianów i
zrealizowanych projektów grupowych
zaliczenie bez oceny
Bahrynowska-Fic J. 1987. Właściwości ćwiczeń fizycznych, ich systematyka
i metodyka. Państwowy Zakład Wydawnictw lekarskich, Warszawa.
Bondarowicz M. 1995. Zabawy w grach sportowych. Wydawnictwa
Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.
Huciński T., Lekner I.(2001). Koszykówka –podręcznik dla trenerów,
nauczycieli i studentow. Wyd. BK, Wrocław.
Kuźmińska O., Popielawska M. 1995. Taniec-Rytm-Muzyka. Wyd. Skr.
AWF, Poznań.
Mielniczuk M., Staniszewski T. Stare i nowe gry drużynowe. 1999
Wydawnictwo TELBIT, Warszawa.
Talaga J. Sprawność fizyczna ogólna, Testy. 2004. Zysk i S-ka
Wydawnictwo, Poznań
Trześniowski R. 1995. Zabawy i gry ruchowe. Wydawnictwa Szkolne i
Pedagogiczne, Warszawa.
Uzarowicz J. 2003. Siatkówka, - co jest grane? Wyd. BK. Wrocław.
Barankiewicz J. 1992. Poradnik nauczyciela wychowania fizycznego: zbiór
podstawowych pojęć z teorii i metodyki wychowania fizycznego, sportu
oraz wychowania zdrowotnego. Wojewódzki Ośrodek Metodyczny,
Kalisz.
73 | E C T S M i k r o b i o l o g i a – r o k a k a d e m i c k i 2 0 1 2 / 2 0 1 3
Strzyżewski S. 1992. Wychowanie fizyczne poza salą gimnastyczną:
poradnik dla nauczycieli i studentów. Wydawnictwa Szkolne i
Pedagogiczne, Warszawa.
NAKŁAD PRACY STUDENTA:
Zajęcia dydaktyczne
Przygotowanie się do zajęć
Studiowanie literatury
Udział w konsultacjach
Przygotowanie projektu / eseju / itp.
Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia
Inne
ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.
Liczba punktów ECTS
Liczba godzin
30
30
1
74 | E C T S M i k r o b i o l o g i a – r o k a k a d e m i c k i 2 0 1 2 / 2 0 1 3
Wypełnia Zespół Kierunku
Lektorat z języka obcego – język angielski
Nazwa przedmiotu: LEKTORAT Z JĘZYKA
Kod przedmiotu:
ANGIELSKIEGO
09.1IV93.K9920
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot/moduł:
Akademickie Centrum Kształcenia Językowego
Nazwa kierunku:
Mikrobiologia
Forma studiów:
Profil kształcenia:
Specjalność:
studia pierwszego stopnia
ogólnoakademicki (A)
studia stacjonarne
Rok/semestr:
Status przedmiotu /modułu:
Język przedmiotu / modułu:
Rok II , semestr 3 i 4
obowiązkowy
polski/angielski
inne
Forma zajęć
ćwiczenia
wykład
Wymiar zajęć
Koordynator przedmiotu /
modułu
Prowadzący zajęcia
ćwiczenia
laboratoryjne
konwersatorium
seminarium
(wpisać
jakie)
120 (60+60)
mgr Nelli Lubomirska
mgr Nelli Lubomirska
Doskonalenie sprawności językowych i doprowadzenie studentów
do poziomu B1 poprzez
poszerzenie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu gramatyki
angielskiej i słownictwa..
Wymagania wstępne
wiadomości z zakresu gramatyki, słownictwa i fonetyki na
poziomie A2 – według zaleceń Common European Framework
Odniesienie
Odniesienie
EFEKTY KSZTAŁCENIA
do efektów
do efektów dla
programu
dla obszaru
01 Czasy: Present Simple, Present Continuous,
Present Perfect, Past Simple, Past Continuous,
Wiedza
forma used to, Future Simple, forma to be going
to,
Słownictwo: przymiotniki, czasowniki
K_W12
P1A_W05
regularne i nieregularne, okoliczniki czasu,
miejsca, częstotliwości i sposobu, modifiers
Zagadnienia gramatyczne: strona bierna,
zdania złożone, stopniowanie przymiotników,
formy bezokolicznikowe, czasowniki modalne
Umiejętności
Słuchanie: student rozumie informacje podane
02 w języku standardowym na temat domu,
K_U04
uczelni, pracy, wolnego czasu, itp. Potrafi
P1A_U02
K_U05
zrozumieć główne myśli przekazywane w
P1A_U12
K_U19
większości programów telewizyjnych i
radiowych dotyczących bieżących wydarzeń,
Cel przedmiotu / modułu
75 | E C T S M i k r o b i o l o g i a – r o k a k a d e m i c k i 2 0 1 2 / 2 0 1 3
Kompetencje
społeczne
interesujących go tematów, jeśli
wypowiadający się mówi wyraźnie, bez
naleciałości regionalnych;
Czytanie: student potrafi zrozumieć teksty
pisane językiem codziennym lub odnoszące
się do znanych mu tematów. Umie też
zrozumieć relację z wydarzeń, opis przeżyć i
życzenia zawarte w prywatnym liście;
Mówienie: student potrafi w prosty sposób
zrelacjonować wydarzenie, opowiedzieć o
swoich doświadczeniach, planach i celach. Jest
w stanie udzielić zwięzłych wyjaśnień, podać
przyczyny zdarzeń, wyrazić swoją opinię i ją
krótko uzasadnić. Potrafi też opowiedzieć
krótką historię, streścić film i książkę i wyrazić
swoje zdanie na ich temat;
Pisanie: student potrafi napisać prosty,
zwięzły tekst na znany mu lub interesujący go
temat a także opisać w liście swoje osobiste
doświadczenia, przeżycia i wrażenia.
03 student zna ograniczenia własnej wiedzy oraz
doskonali swoje umiejętności
K_K01
K_K09
P1A_K01
P1A_K07
TREŚCI PROGRAMOWE
Liczba
godzin
Forma zajęć – ćwiczenia
1. Family life; questions with to be; a description of a typical family; talking about your
family and friends.
2. Friendship; present simple; questions with auxiliary verbs; verb collocations
(friendship); describing a photograph with friends.
3. Neighbours; how & what questions; talking about your neighbours; making contacts
– phone numbers, phone messages;
4. School days; past simple – regular verbs; talking about your school days, describing
your favourite teacher – adjectives.
5. Education; used to; past simple – irregular verbs; talking about schools in your town;
comparing schools now and in the past.
6. Embarrassing events; past continuous; talking about past events – narrative. Asking
for information in a language school.
7. People and places – flatmates; countable and uncountable nouns; solving problems
in a shared flat.
8. People and places – your home town and country; some, many & most; discussing
emigration.
9. Dating; present simple – frequency adverbs and phrases; a perfect
girlfriend/boyfriend – describing people.
10. Wedding bells – ceremonies; present continuous – stative verbs; describing a
family ceremony; talking about traditions.
11. At the movies – telling stories; retelling a film story; prepositions of time; film
reviews
12. Going out – arranging to go out; invitations and suggestions.
76 | E C T S M i k r o b i o l o g i a – r o k a k a d e m i c k i 2 0 1 2 / 2 0 1 3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
13.Holidays – making plans; future tenses (plans); compound nouns; talking about
tourism in your country.
14. Staying at a hotel; future tenses (will); types of hotels; arranging a stay;
15. Food; modifiers, comparatives, superlatives; adjectives (opposites); eating out;
making a reservation; a conversation in a restaurant.
16. Celebrities; present perfect simple; describing jobs.
17. Jobs; verb collocations (work); talking about your experiences of work; salaries.
18. Recruitment; writing a cv; an interview in a recruitment agency; finding a job.
19. The future; predictions – (may, might, will, maybe, probably, certainly, etc.); adjectives
with infinitives; talking about future technology;
20. Present simple and present perfect in future time clauses; description of gadgets;
searching websites.
21. Entertainment; -ing & –ed adjectives; talking about entertainment in your town;
leisure activities
22. Passive with and without agent; leisure activities; at the box office; describing a
cultural event.
23. Natural environment – animals; talking about pets and animals; endangered
species; present perfect simple with for and since;
24. Stress; discussing stressful jobs; present perfect – unfinished time; collocations with
get.
25. Sport; types of sport activities; present perfect with been and gone. Body and health;
at the doctor’s; talking about how fit you are.
26. Fashion; infinitive of purpose; personal possessions;
27. Clothes and appearance; modals of obligation (present time); discussing dress
codes.
28. Shopping; modals of obligation (past time); shopping in your home town; at the
shops.
29. Travelling; phrasal verbs (travel); planning a trip; presenting tourist attractions in
your home town;
30. Countries and languages; relative clauses; agreeing and disagreeing; describing
festivals.
Razem
Metody kształcenia
Metody weryfikacji
efektów kształcenia
Forma i warunki
zaliczenia








4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
120
konwersacje
symulacja scenek z życia codziennego
słuchanie dialogów, tekstów i wiadomości
oglądanie krótkich filmów(sceny z życia codziennego)
czytanie, analiza i tłumaczenie tekstów
ćwiczenia gramatyczne (pisane i interaktywne)
pisanie krótkich tekstów (maile, listy)
prezentacje samodzielnie przygotowanych zagadnień
Nr efektu kształcenia
z sylabusa
 sprawdzian
 kolokwium
 prezentacja
Zaliczenie na ocenę, poprzez:
 zaliczenie pisemne
77 | E C T S M i k r o b i o l o g i a – r o k a k a d e m i c k i 2 0 1 2 / 2 0 1 3
01,02,03
Literatura
podstawowa
Literatura
uzupełniająca
 zaliczenie ustne
 prezentacja
 ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie ocen cząstkowych
otrzymywanych w trakcie semestru za określone działania i prace studenta
Peter Maggs, Move Pre-Intermediate Student’s Book, Macmillan; Liz and
John Soars, Headway Pre-Intermediate, Oxford University Press
1. Materiały własne: ćwiczenia
gramatyczne i leksykalne,
opracowania tekstów, quizy, krzyżówki; opracowania materiałów
ze stron
internetowych, np.
www.onestopenglish.com i
www.macmillanenglish.com
NAKŁAD PRACY STUDENTA:
Liczba godzin
Zajęcia dydaktyczne
Przygotowanie się do zajęć
Studiowanie literatury
Udział w konsultacjach
Przygotowanie prezentacji
Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia
Inne
ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.
Liczba punktów ECTS
120
40
20
5
20
45
250
10
78 | E C T S M i k r o b i o l o g i a – r o k a k a d e m i c k i 2 0 1 2 / 2 0 1 3
Lektorat z języka obcego – język niemiecki
Wypełnia Zespół Kierunku
Nazwa przedmiotu: LEKTORAT Z JĘZYKA
NIEMIECKIEGO
Kod przedmiotu:
09.1IV93.K9920
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot/moduł:
Akademickie Centrum Kształcenia Językowego
Nazwa kierunku:
Mikrobiologia
Forma studiów:
Profil kształcenia:
Specjalność:
studia pierwszego stopnia
ogólnoakademicki (A)
studia stacjonarne
Rok/semestr:
Status przedmiotu /modułu:
Język przedmiotu / modułu:
Rok II , semestr 3 i 4
Obowiązkowy
niemiecki
inne
Forma zajęć
ćwiczenia
Wykład
Wymiar zajęć
laboratoryjne
konwersatorium
seminarium
(wpisać
jakie)
120 (60+60)
Koordynator przedmiotu /
modułu
Prowadzący zajęcia
ćwiczenia
mgr Irena Ligmanowska
mgr Dorota Matkowska-Klatt
Opanowanie 4 sprawności językowych z zakresu:
1. Mówienia
Cel przedmiotu / modułu
2. Słuchania
3. Czytania
4. Pisania
Wymagania wstępne
Stan kompetencji językowej na płaszczyźnie 4 sprawności
językowych na poziomie A1-A2
Odniesienie
Odniesienie
EFEKTY KSZTAŁCENIA
do efektów
do efektów dla
dla obszaru
programu
Opanowanie odpowiedniego poziomu
językowego według ESKJ
Wiedza
Student rozpoznaje odpowiedni rejestr
01
językowy w wypowiedziach ustnych i
pisemnych
K_W12
P1A_W05
Identyfikuje i definiuje poznane struktury
02
gramatyczno- leksykalne
03
Umiejętności
04
Potrafi dobrać odpowiednie zwroty językowe i
odtwarzać je w różnych wzorach sytuacyjnych
Student potrafi wyrażać opinie, udzielać
rekomendacji, określać upodobania i
zainteresowania, co stanowi bazę do ćwiczeń
K_U04
K_U05
K_U19
79 | E C T S M i k r o b i o l o g i a – r o k a k a d e m i c k i 2 0 1 2 / 2 0 1 3
P1A_U02
P1A_U12
konwersacyjnych.
Kompetencje
społeczne
05
Potrafi streścić wypowiedź ustną lub
pisemną w sposób jasny i zrozumiały.
06
Tworzy spójny i logiczny tekst na dany temat w
postaci listu formalnego, nieformalnego,
recenzji
07 Wykazuje aktywną postawę w ciągłym kształceniu
się i doskonaleniu kompetencji językowych
Kreatywnie współpracuje w grupie
K_K01
K_K09
P1A_K01
P1A_K07
08
TREŚCI PROGRAMOWE:
POZIOM A1 – A2
1. sich und eine Person vorstellen und beschreiben können
2. Alltagssituationen
3. Im Restaurant, im Büro, beim Arzt, in der Schule usw.
4. Freizeitaktivitäten, Hobbys
5. Arbeit und Beruf: Stellenanzeigen, Zeitungen
6. Wohnen: Dorf,Stadt
7. Familie und Verwandschaft
8 .Urlaub, Prospekte, Kataloge
9. Sportarten, Ferien
10. Rollenspiele
11. regelmäßige und unregelmäßige Verben, Personalpronomen, Perfekt,Präteritum
von HABEN und SEIN – Grammatik
POZIOM B1-B2
1. Medien
2. Ratschläge geben
3. Briefe und Meldungen
4. Bewerbungsschreiben, Lebenslauf, Stellenanzeigen, Berufsberater
5. Nach dem Weg fragen und darüber Auskunft geben
6. Berichte Zeitungsartikel
7. Umweltschutz, Klima und Wandel
8. Europa und Politik, Geschichte, Kultur, Wahlen, Landeskunde
9. Männer, Frauen – Paare
10. Peinlich, peinlich!
11. Grammatik – Infinitiv + zu , Adjektive, Rektion des Verbs, Konjunktiv, Passiv,
indirekte Rede, Redewendungen
Forma zajęć :
1.Lektorat j. niemieckiego
2. Ćwiczenia
80 | E C T S M i k r o b i o l o g i a – r o k a k a d e m i c k i 2 0 1 2 / 2 0 1 3
120 godzin
Metody kształcenia
Wykorzystanie metody kognitywnej, tłumaczeniowo-gramatycznej oraz
aktywizującej w nauczaniu języka obcego tj. j. niemieckiego
 prezentacja multimedialna
 analiza tekstów z dyskusją
 opracowanie projektu
 gry symulacyjne
 praca w grupach
 rozwiązywanie zadań, problemów tematycznych
Nr efektu kształcenia
z sylabusa
Metody weryfikacji
efektów kształcenia
Zaliczenie na ocenę
 egzamin pisemny
 egzamin ustny
 list, wypracowanie na dany temat
 kolokwium
 projekt grupowy
01, 02, 06
01, 02, 04, 05, 07
06
03, 09, 07
05, 06, 07, 08
Literatura
podstawowa
Zaliczenie w formie pisemnej: test obejmujący zadania z zakresu
sprawności rozumienia czytania, słuchania, produkcja języka pisanego.
Egzamin w formie pisemnej: test z zadaniami otwartymi np. napisanie
listu, podania, oferty itd., polecenia zadań zamkniętych.
Studio D A2, B1 Cornelsen Verlag Berlin 2010
Aspekte Langescheidt 2011
Literatura
uzupełniająca
Sprachtraining Studio D, Brückenkurs EM Hueber Verlag 2007
Modelltests Goethe Institut 2008
Forma i warunki
zaliczenia
NAKŁAD PRACY STUDENTA:
Liczba godzin
Zajęcia dydaktyczne
Przygotowanie się do zajęć
Studiowanie literatury
Udział w konsultacjach
Przygotowanie projektu / eseju / itp.
Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia
Inne
ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.
Liczba punktów ECTS
120
40
15
10
15
50
250
10
81 | E C T S M i k r o b i o l o g i a – r o k a k a d e m i c k i 2 0 1 2 / 2 0 1 3
Lektorat z języka obcego – język rosyjski
Wypełnia Zespół Kierunku
Nazwa przedmiotu: LEKTORAT Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO
Kod przedmiotu:
09.1IV93.K9920
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot/moduł:
Akademickie Centrum Kształcenia Językowego
Nazwa kierunku:
Mikrobiologia
Forma studiów:
Profil kształcenia:
Specjalność:
studia pierwszego stopnia
ogólnoakademicki (A)
studia stacjonarne
Rok/semestr:
Status przedmiotu /modułu:
Język przedmiotu /
Rok II , semestr 3 i 4
obowiązkowy lub
modułu:
fakultatywny
rosyjski
inne
Forma zajęć
ćwiczenia
wykład
Wymiar zajęć
ćwiczenia
laboratoryjne
konwersatorium
Prowadzący zajęcia
mgr Halina Stelmach
mgr Halina Stelmach
Cel przedmiotu / modułu
Wymagania wstępne
Ukształtowanie kompetencji językowo-komunikacyjnej oraz
kulturowej na poziomie umożliwiającym zaspokojenie
poprawnego komunikowania się w mowie i piśmie w
typowych sytuacjach; wdrożenie do takich umiejętności jak
korzystanie ze słowników i tablic, samodzielnego
poszukiwania dodatkowej informacji w Internecie
nauka języka od podstaw
EFEKTY KSZTAŁCENIA
Umiejętności
(wpisać
jakie)
120 (60+60)
Koordynator przedmiotu /
modułu
Wiedza
seminarium
01 Zna
struktury
leksykalno-gramatyczne
pozwalające na poprawne pod względem
fonetycznym,
ortograficznym,
morfosyntaktycznym
i
leksykalnym
wypowiadanie się w formie pisemnej i ustnej
w zakresie tematów dnia codziennego i
własnych zainteresowań;
02 dysponuje ogólną wiedzą krajoznawczą, zna
tradycje,
zwyczaje,
normy
zachowań
międzyludzkich obszaru rosyjskojęzycznego
03 Umie wypowiadać się w formie ustnej i
Odniesienie
do efektów dla
programu
Odniesien
ie do
efektów
dla
obszaru
K_W12
P1A_W05
K_U04
P1A_U02
82 | E C T S M i k r o b i o l o g i a – r o k a k a d e m i c k i 2 0 1 2 / 2 0 1 3
pisemnej z uwzględnieniem opisu ludzi,
miejsc, czynności; relacjonowania wydarzeń,
przekazywania i uzasadniania własnych
opinii; wyrażania stanów emocjonalnych
04 Umie: inicjować podtrzymywać i kończyć
rozmowę; prowadzić negocjacje, dyskusję;
napisać notatkę, pocztówkę, list prywatny i
oficjalny. Posiada umiejętności całkowitego,
selektywnego i detalicznego rozumienia
tekstu czytanego i słyszanego
Kompetencje
społeczne
05 Potrafi kierować swoją nauką języków,
oceniać swoje potrzeby i w zależności od nich
budować cele nauki;
06 Umie współpracować z innymi, używa
odpowiednich do sytuacji zwrotów
grzecznościowych, przejawia tolerancję i
zrozumienie dla innych kultur i narodowości,
nie popełnia błędów i niezręczności w
bezpośrednich kontaktach z Rosjanami,
ponieważ posiada takie umiejętności jak
słuchanie innych i rozumienie ich wypowiedzi
oraz wiedzę z zakresu kultury środowiska
rosyjskojęzycznego
TREŚCI PROGRAMOWE
K_U05
K_U19
P1A_U12
K_K01
K_K19
P1A_K01
P1A_K07
Liczba
godzin
Forma zajęć : Lektorat
1. Kurs literowy: zapis graficzny liter, łączenie liter; wymowa, akcent wyrazowy,
zdaniowy, kształtowanie umiejętności rozumienia ze słuchu, czytania
2. Człowiek: dane personalne,wygląd zewnętrzny,cechy charakteru, wiek, płeć,
rodzina, przyjaciele, życie rodzinne i towarzyskie, zainteresowania, styl życia
3. Dom: miejsce zamieszkania, opis domu, pomieszczeń, wyposażenie domu,
wynajmowanie, prowadzenie domu
4. Szkoła i praca: przedmioty, oceny i wymagania, życie szkoły; zawody , warunki
pracy i zatrudnienia,życie zawodowe
5. Żywienie: artykuły spożywcze, posiłki w domu ipoza domem, kuchnia polska i
rosyjska
6. Zakupy i usługi: rodzaje sklepów, towary, sprzedawanie i kupowanie, korzystanie
z usług, środki płatnicze, banki
7. Podróżowanie i turystyka: środki transportu, baza noclegowa, informacja
turystyczna, wycieczki, zwiedzanie
8. Kultura i Sztuka: podstawowe dziedziny kultury, uczestnictwo w kulturze
9. Sport: popularne dyscypliny sportowe, imprezy sportowe
10. Zdrowie: części ciała, higiena, choroby – objawy, leczenie, samopoczucie, uzależnienia,
zdrowy tryb życia, opieka medyczna, niepełnosprawni
6
11. Nauka i technika:
83 | E C T S M i k r o b i o l o g i a – r o k a k a d e m i c k i 2 0 1 2 / 2 0 1 3
30
14
6
8
6
6
6
4
4
4
4
12. Świat przyrody: zagrożenia cywilizacyjne, zjawiska atmosferyczne, klimat, świat roślin i
zwierzat
13. Państwo i społeczeństw: struktura państwa, urzędy, organizacje międzynarodowe,
konflikty
4
10
14. Elementy wiedzy o krajach obszaru języka rosyjskiego : realia socjokulturalne z
uwzględnieniem tematyki integracji i i kontekstu międzykulturowego
15. rozwiązywanie przykładowych testów certyfikacyjnych (TELC, Instytutu Języka Rosyjskiego
im. Puszkina
Metody kształcenia
4
10
 ćwiczenia artykulacyjne na poszczególne dźwięki (kontrastujące z
językiem polskim)
 zadania leksykalne, ortograficzne, fonetyczne, akcentuacyjne,
intonacyjne
 zadania na rozumienie ze słuchu
 czytanie
 pisanie
 ćwiczenia w mówieniu
 zadania na zdobywanie i udzielanie informacji
 schematy mowne i podstawowa etykieta językowa (przywitanie,
zawieranie znajomości, prezentacja siebie i innych, zwracanie się do
znajomych i nieznajomych, podziękowanie, wyrażanie własnej opioinii
itp.)
 ćwiczenia utrwalające materiał gramatyczny i leksykalny z
wykorzystaniem materiałów z Internetu
Nr efektu kształcenia
z sylabusa
Metody weryfikacji
efektów kształcenia
Forma i warunki
zaliczenia
Literatura
podstawowa
Literatura
uzupełniająca
 sprawdzian
 kolokwium
 praca pisemna (przygotowana samodzielnie:
napisanie zaproszenia, kartki z życzeniami,
pozdrowieniami, list prywatny i oficjalny
 test gramatyczny, sprawdzający rozumienie tekstu
czytanego, wysłuchanego
 odpowiedź ustna
 obserwacja
01,02
01, 02
03, 04
01, 02, 03,04
01, 02, 03
05, 06
Zaliczenie na ocenę: egzamin pisemny - test
1. Anna Pado, start.ru 1,język rosyjski dla początkujących, WSiP,
Warszawa
2. Anna Pado, start.ru, 2 język rosyjski dla średnio zaawansowanych, WSiP
1.Wielki słownik polsko-rosyjski i rosyjsko-polski
2. H. Stelmach, Język rosyjski, prościej, jaśniej, Interbook, Szczecin
3.D. Duchnowska, Russkij yazyk, popdgotovitelnye materialy k ekzamienu
TELC uroven B1, B2, SPNJO politechniki Krakowskiej, Kraków
84 | E C T S M i k r o b i o l o g i a – r o k a k a d e m i c k i 2 0 1 2 / 2 0 1 3
NAKŁAD PRACY STUDENTA:
Liczba godzin
Zajęcia dydaktyczne
Przygotowanie się do zajęć
Studiowanie literatury
Udział w konsultacjach
Przygotowanie projektu / eseju / itp.
Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia
Inne
ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.
Liczba punktów ECTS
120
40
20
10
10
50
250
10
85 | E C T S M i k r o b i o l o g i a – r o k a k a d e m i c k i 2 0 1 2 / 2 0 1 3
Mikrobiologia przemysłowa
Wypełnia Zespół Kierunku
Nazwa przedmiotu: MIKROBIOLOGIA PRZEMYSŁOWA
Kod przedmiotu:
13.4IV93.S1425
13.4IV93.S1525
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot/moduł:
Wydział Biologii
Katedra Mikrobiologii/Katedra Immunologii
Nazwa kierunku:
Mikrobiologia
Forma studiów:
Profil kształcenia:
Specjalność:
studia pierwszego stopnia
ogólnoakademicki (A)
studia stacjonarne
Rok/semestr:
Status przedmiotu /modułu:
Język przedmiotu / modułu:
Rok II , semestr 3
obowiązkowy
polski
inne
Forma zajęć
ćwiczenia
wykład
Wymiar zajęć
30
Koordynator przedmiotu /
modułu
ćwiczenia
laboratoryjne
konwersatorium
seminarium
(wpisać
jakie)
30
Prof. dr hab. Wiesław Deptuła
Wykłady: Prof. dr hab. Wiesław Deptuła
Prowadzący zajęcia
Ćwiczenia: dr Anna Wierzbicka-Woś, dr Małgorzata Pawlikowska,
dr Beata Hukowska-Szematowicz, dr Paulina NiedźwiedzkaRystwej, dr Joanna Śliwa-Dominiak
Cel przedmiotu / modułu
Poznanie praktycznego wykorzystania mikroorganizmów do celów
przemysłowych.
Znajomość budowy i fizjologii bakterii, wirusów i grzybów. Zdany
Wymagania wstępne
egzamin z przedmiotów Techniki mikrobiologiczne, Bakteriologia z
wirusologią oraz Mikologia ogólna.
Odniesienie
Odniesienie
EFEKTY KSZTAŁCENIA
do efektów
do efektów dla
dla obszaru
programu
01 Student zna metody izolacji, selekcji i
przechowywania drobnoustrojów dla potrzeb
Wiedza
przemysłu oraz podstawowe technologie
stosowane do otrzymywania bioproduktów.
02 Student
zna
metody
identyfikacji
mikroorganizmów oraz podstawowe techniki
molekularne wykorzystywane w badaniach
materiału genetycznego.
K_W15
K_W19
K_W20
03 Student
zna
metody
doskonalenia
drobnoustrojów dla potrzeb przemysłu.
04 Student zna zasady bezpieczeństwa pracy w
86 | E C T S M i k r o b i o l o g i a – r o k a k a d e m i c k i 2 0 1 2 / 2 0 1 3
P1A_W07
P1A_W08
P1A_W09
Umiejętności
laboratorium mikrobiologicznym.
05 Student wykorzystuje podstawowe metody
izolacji,
selekcji,
identyfikacji
oraz
przechowywania
mikroorganizmów
o
znaczeniu przemysłowym.
06 Student
przeprowadza
proste
procesy
technologiczne mające na celu wytworzenie
bioproduktu.
07 Student
przeprowadza
doświadczenia,
analizuje uzyskane wyniki i wyciąga
odpowiednie wnioski .
Kompetencje
społeczne
08 Student analizuje piśmiennictwo z zakresu
zagadnień omawianych na zajęciach oraz jest
nastawiony na stałe uczenie się.
09 Student zachowuje podstawowe zasady
bezpieczeństwa
pracy
w
laboratorium
mikrobiologicznym,
odpowiada
za
bezpieczeństwo pracy swoje i innych.
K_U01
K_U02
K_U05
K_U08
K_U12
K_U14
K_U15
K_U18
K_K08
K_K04
K_K02
10 Student organizuje swoje stanowisko pracy.
P1A_U01
P1A_U02
P1A_U04
P1A_U06
P1A_U07
P1A_U08
P1A_U11
P1A_K02
P1A_K03
P1A_K06
11 Student pracuje samodzielnie oraz w zespole.
TREŚCI PROGRAMOWE
Wykład
1. Historia rozwoju mikrobiologii przemysłowej oraz mikroorganizmy o
znaczeniu przemysłowym.
2. Przechowywanie szczepów i kultury starterowe.
3. Technologie stosowane do otrzymywania bioproduktów.
4. Właściwości enzymów i możliwości ich wykorzystania do prowadzenia
procesów biotechnologicznych.
5. Techniki molekularne i technologie wykorzystywane w badaniach materiału
genetycznego.
6. Zasady organizacji produkcji biotechnologicznej i zapewniania jakości.
7. Biotechnologie ochrony środowiska
Ćwiczenia
1. Przechowywanie szczepów i kultury starterowe.
2. Pozyskiwanie szczepów mikroorganizmów o znaczeniu przemysłowym.
3. Doskonalenie cech produkcyjnych mikroorganizmów o znaczeniu
przemysłowym.
4. Produkcja biotechnologiczna.
Metody kształcenia
60
2
2
5
6
6
6
3
4
8
12
6
Wykład połączony z zadawaniem pytań i dyskusją, wykład w postaci
prezentacji multimedialnej udostępniony studentom.
Zajęcia
laboratoryjne
z
zakresu
praktycznego
wykorzystania
mikroorganizmów do celów przemysłowych, wykonywane samodzielnie
87 | E C T S M i k r o b i o l o g i a – r o k a k a d e m i c k i 2 0 1 2 / 2 0 1 3
przez studentów.
Metody weryfikacji
efektów kształcenia
Forma i warunki
zaliczenia
Literatura
podstawowa
Nr efektu kształcenia
z sylabusa
01,02,03,08
 egzamin pisemny
05,06,07,08
 kolokwium
05,06,07,08,11
 sprawozdanie
04,09,10,11
 aktywność na ćwiczeniach
Zaliczenie ćwiczeń na podstawie obecności, pozytywnego zaliczenia ćwiczeń
w formie sprawozdania z przeprowadzonych doświadczeń oraz oceny z
kolokwium końcowego. Zdanie egzaminu pisemnego.
1. Cieśliński H., Filipkowski P., Kur J., Lass A., Wanarska M. 2007.
Podstawy Mikrobiologii Przemysłowej – ćwiczenia laboratoryjne.
Wyd. Politechniki Gdańskiej, Gdańsk.
2. Chmiel A. 1998. Biotechnologia, podstawy mikrobiologiczne i
biochemiczne. PWN, Warszawa.
3. Singleton P. Bakterie w biologii, biotechnologii i medycynie. PWN,
Warszawa.
4. Libudzisz Z., Kowal K. 2007. Mikrobiologia techniczna. T1. PWN,
Warszawa.
5. Libudzisz Z., Kowal K., Żakowska Z. 2008. Mikrobiologia techniczna.
T2. PWN, Warszawa.
Literatura
uzupełniająca
NAKŁAD PRACY STUDENTA:
Liczba godzin
Zajęcia dydaktyczne
Przygotowanie się do zajęć
Studiowanie literatury
Udział w konsultacjach
Przygotowanie projektu / eseju / itp.
Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia
Inne
ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.
Liczba punktów ECTS
60
4
2
2
7
75
3
88 | E C T S M i k r o b i o l o g i a – r o k a k a d e m i c k i 2 0 1 2 / 2 0 1 3
Genetyka
Nazwa przedmiotu: GENETYKA
Kod przedmiotu:
13.4IV93.K1316
Wypełnia Zespół Kierunku
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot/moduł:
Wydział Biologii
Katedra Genetyki
Nazwa kierunku:
Mikrobiologia
Forma studiów:
studia pierwszego stopnia
studia stacjonarne
Rok/semestr:
Rok II , semestr 3
Forma zajęć
wykład
Wymiar zajęć
30
Koordynator przedmiotu /
modułu
Profil kształcenia:
ogólnoakademicki (A)
Specjalność:
-
Status przedmiotu /modułu:
obowiązkowy
Język przedmiotu / modułu:
polski
ćwiczenia
ćwiczenia
laboratoryjne
konwersatorium
Cel przedmiotu / modułu
30
Prof. dr hab. Bogumiła Skotarczak
Poznanie molekularnego podłoża dziedziczności
Wymagania wstępne
Wiedza
02
03
Umiejętności
04
05
06
inne
(wpisać
jakie)
Prof. dr hab. Bogumiła Skotarczak, dr hab. Marianna Soroka, dr
Beata Wodecka, dr Anna Rymaszewska, dr Marek Sawczuk, dr
Agnieszka Maciejewska, dr Małgorzata Adamska
Prowadzący zajęcia
01
seminarium
Biologia molekularna komórki, mendlowskie zasady dziedziczenia,
podstawy genetyki klasycznej
Odniesienie
Odniesienie
EFEKTY KSZTAŁCENIA
do efektów
do efektów dla
programu
dla obszaru
Rozumie podstawowe zjawiska i procesy
P1A_W01
genetyczne
Ma wiedzę dotyczącą najważniejszych
P1A_W04
zagadnień z zakresu genetyki i zna ich
K_W02
powiązania
z
innymi
dyscyplinami
biologicznymi
K_W06
Ma wiedzę w zakresie podstawowych
P1A_W05
kategorii
pojęciowych
i
terminologii
K_W10
genetycznej oraz ma znajomość rozwoju
genetyki i stosowanych w niej metod
badawczych
Stosuje podstawowe techniki i narzędzia
P1A_U01
K_U01
badawcze z zakresu genetyki (krzyżówki
K_U06
genetyczne, obserwacje mikroskopowe)
K_U12
Wykorzystuje dostępne źródła informacji, w
P1A_U03
K_U16
tym źródła elektroniczne
K_U18
Przeprowadza obserwacje oraz wykazuje
P1A_U06
89 | E C T S M i k r o b i o l o g i a – r o k a k a d e m i c k i 2 0 1 2 / 2 0 1 3
07
08
Kompetencje
społeczne
09
10
11
12
umiejętność poprawnego wnioskowania na
podstawie wyników uzyskanych z
doświadczeń
Umie przygotować dobrze udokumentowane
opracowanie obserwowanych zjawisk
genetycznych
Uczy się samodzielnie w sposób
ukierunkowany
Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
Potrafi współdziałać i pracować w grupie
Potrafi odpowiednio określić priorytety
służące realizacji wykonywanych zadań
Wykazuje potrzebę stałego aktualizowania
wiedzy kierunkowej
P1A_U09
P1A_U11
K_K01
K_K02
K_K03
K_K09
P1A_K01
P1A_K02
P1A_K03
P1A_K07
Liczba
godzin
TREŚCI PROGRAMOWE
Forma zajęć : wykład
1. Wprowadzenie do genetyki, kwasy rybonukleinowe, budowa i replikacja DNA.
2. Budowa genów u bakterii i u org. wyższych.
3. Transkrypcja (obróbka potrabskrypcyjna), translacja, regulacja syntezy białek.
4. . Ekspresja informacji genetycznej u Procaryota i Eucaryota, działanie operonów.
5 Systemy naprawcze błędów w DNA, rodzaje mechanizmów naprawczych.
6. Transformacja nowotworowa komórki.
7. Metylacja DNA, genomowy imprinting.
8. Odwrotna transkrypcja, DNA telomerowy.
9. DNA pozajądrowy: genom mitochondrialny i chloroplastowy, transpozony
10. Genomika, projekt zsekwencjonowania ludzkiego genomu, nowa mapa
naszych genów, garnitur chromosomowy człowieka.
11. Mutageneza. Przykłady chorób wywołanych mutacjami u człowieka.
12. Rekombinacja i klonowanie DNA in vivo i in vitro, łańcuchowa reakcja
polimerazy DNA (PCR).
Ogółem
Forma zajęć : ćwiczenia
1. Drosophila melanogaster jako obiekt badań genetycznych.
2. Zakładanie i prowadzenie krzyżówek genetycznych.
3. Rachunek prawdopodobieństwa w przewidywaniu dziedziczenia cech.
4. Podstawy mechanizmów dziedziczenia – mitoza i mejoza.
5. I i II prawo Mendla. Odstępstwa od praw Mendla: allele wielokrotne, plejotropia,
letalność, epistaza.
6. Geny polimeryczne, dziedziczenie cech ilościowych.
7. Determinizm płci. Dziedziczenie cech sprzężonych z płcią.
8. Sprzężenie genów, crossing over, test komplementacji, rekombinacja
wewnątrzgenowa.
9. Mapowanie genów.
10. Mutacje genowe i chromosomowe. Obserwacja mutacji chromosomowych w
chromosomach politenicznych D. melanogaster.
11. Genetyka populacyjna. Prawo Hardy’ego-Weinberga.
12. Kariotyp – poradnictwo cytogenetyczne. Wykonanie kariotypu człowieka z
chromosomów metafazowych.
90 | E C T S M i k r o b i o l o g i a – r o k a k a d e m i c k i 2 0 1 2 / 2 0 1 3
3
2
3
2
3
3
2
2
2
3
3
2
30
1
10
1
2
4
2
2
1
2
2
2
1
Ogółem
Metody kształcenia
30
 prezentacja multimedialna (wykłady)
 praca w grupach (ćwiczenia – prowadzenie krzyżówek genetycznych)
 wykonywanie doświadczeń (ćwiczenia – sporządzanie preparatów
mikroskopowych)
 rozwiązywanie zadań (ćwiczenia – rozwiązywanie krzyżówek
genetycznych)
 gry symulacyjne (ćwiczenia – genetyka populacyjna)
Nr efektu kształcenia
z sylabusa
Metody weryfikacji
efektów kształcenia
Forma i warunki
zaliczenia
Literatura
podstawowa
Literatura
uzupełniająca
 egzamin pisemny
01,02, 03, 05, 08,
09, 12
01, 02, 05, 06, 08,
 kolokwium
09, 11, 12
04, 06, 07, 10, 11
 projekt grupowy
egzamin pisemny – obejmuje wiedzę z wykładów oraz zalecanej literatury
(test i dłuższa wypowiedz pisemna), zaliczenie ćwiczeń na podstawie
obecności, projektu grupowego (prowadzenie krzyżówek D. melanogaster) oraz
kolokwium
Węgleński P. (Red.) Genetyka molekularna. PWN Warszawa 2006.
Drewa G. Podstawy genetyki. Volumed Wrocław 2003.
A. Sadakierska-Chudy, G. Dąbrowska, A. Goc. Genetyka ogólna
Wydawnictwo UMK w Toruniu 2004
Krótkie wykłady. Genetyka. Winter P., HickeyG., Fletcher H. PWN
Warszawa 2004;
Fridman Ian, Dill F., Hayyden B., McGillvary B. Genetyka, Wydawnictwo
medyczne Wrocław
NAKŁAD PRACY STUDENTA:
Liczba godzin
Zajęcia dydaktyczne
Przygotowanie się do zajęć
Studiowanie literatury
Udział w konsultacjach
Przygotowanie projektu
Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia
Inne
ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.
Liczba punktów ECTS
60
4
4
2
1
4
75
3
91 | E C T S M i k r o b i o l o g i a – r o k a k a d e m i c k i 2 0 1 2 / 2 0 1 3
Anatomia człowieka
Nazwa przedmiotu: ANATOMIA CZŁOWIEKA
Kod przedmiotu:
13.4IV93.K0101
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot/moduł:
Wydział Biologii
Katedra Anatomii i Zoologii
Kręgowców/Katedra Antropologii
Nazwa kierunku:
Mikrobiologia
Forma studiów:
Profil kształcenia:
Specjalność:
studia pierwszego stopnia
ogólnoakademicki (A)
studia stacjonarne
Rok/semestr:
Status przedmiotu /modułu:
Język przedmiotu / modułu:
Rok II , semestr 3
obowiązkowy
polski
Forma zajęć
ćwiczenia
inne
konwersatori seminariu
wykład
ćwiczenia laboratoryj
(wpisać
um
m
ne
jakie)
Wymiar zajęć
15
30
Koordynator przedmiotu /
modułu
Prowadzący zajęcia
Cel przedmiotu / modułu
Wymagania wstępne
dr hab. prof US Dariusz Wysocki
wykład: dr Piotr Sadanowicz
ćwiczenia: dr Piotr Sadanowicz, mgr Katarzyna Jarska
Zapoznanie studenta z budową i funkcjonowaniem poszczególnych
układów i narządów organizmu człowieka.
Podstawy anatomii człowieka na poziomie ponadgimnazjalnym
EFEKTY KSZTAŁCENIA
Wiedza
Umiejętności
01 Opisuje budowę poszczególnych układów
organizmu człowieka, potrafi wyjaśnić funkcję
poszczególnych organów.
02
03
Kompetencje
społeczne
posługuje się fachowym
językiem w zakresie
anatomii człowieka
wyciąga wnioski na podstawie literatury
naukowej
04 potrafi organizować i rozdzielać pracę w
grupie
w ocenie pracy własnej zachowuje postawę
05 rzeczową i krytyczną
TREŚCI PROGRAMOWE
Odniesienie do
efektów dla
programu
Odniesienie
do efektów
dla obszaru
P1A_W04
K_W08
K_U15
K_U14
K_K02
P1A_U08
P1A
_U07
P1A_K02
P1A_K03
K_K03
92 | E C T S M i k r o b i o l o g i a – r o k a k a d e m i c k i 2 0 1 2 / 2 0 1 3
Liczba
godzin
Forma zajęć : wykład
1 Podstawowe zagadnienia anatomii człowieka
2 Budowa i funkcja pokrycia ciała
3 Aparat ruchu człowieka
3 Budowa układu krwionośnego i limfatycznego
1
2
4
8
Forma zajęć : ćwiczenia
1 Analiza układu kostnego człowieka
2 Budowa i funkcja układu nerwowego i narządów zmysłów
3 Układ dokrewny i jego rola w regulacji pracy organizmu
4 Budowa układu pokarmowego i oddechowego
5 Układ wydalniczy oraz rozrodczy
10
8
2
5
5
Metody kształcenia
Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia
Literatura
podstawowa
Literatura
uzupełniająca
 prezentacja multimedialna
 analiza materiału biologicznego (preparaty stałe)
 praca w grupach
Nr efektu
kształcenia
z sylabusa
 egzamin pisemny
 kolokwium
 projekt grupowy
01, 02
01, 02
03, 04, 05
Egzamin
 egzamin pisemny (dłuższa wypowiedz pisemna)
 zaliczenie pisemne
 przygotowanie prezentacji przez grupę studentów
Ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie ocen cząstkowych
otrzymywanych w trakcie semestru przez studenta.
Egzamin obejmuje wiedzę z wykładów oraz zalecanej literatury, zaliczenie
ćwiczeń na podstawie obecności, aktywności i kolokwiów.
 Krechowiecki A., Czerwiński F., Zarys anatomii człowieka. PZWL
Warszawa 1987.
 Bochenek A., Reicher M., Anatomia człowieka. PZWL Warszawa 1990.
 Johannes Sobotta: Atlas anatomii człowieka. Wydawnictwo Medyczne
Urban & Partner, 2002.
 Golba A., Nogalski S., Atlas osteologiczny człowieka. Wydawnictwo
Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego,1988.
NAKŁAD PRACY STUDENTA:
Liczba godzin
Zajęcia dydaktyczne
Przygotowanie się do zajęć
Studiowanie literatury
Udział w konsultacjach
Przygotowanie projektu / eseju / itp.
45
1
93 | E C T S M i k r o b i o l o g i a – r o k a k a d e m i c k i 2 0 1 2 / 2 0 1 3
Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia
Inne
ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.
Liczba punktów ECTS
4
50
2
94 | E C T S M i k r o b i o l o g i a – r o k a k a d e m i c k i 2 0 1 2 / 2 0 1 3
Przedmiot do wyboru – blok IA: Bioróżnorodność
Wypełnia Zespół Kierunku
Nazwa przedmiotu: BIORÓŻNORODNOŚĆ
Kod przedmiotu:
13.4IV93.F0627
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot/moduł:
Wydział Biologii
KATEDRA BOTANIKI I OCHRONY PRZYRODY
Nazwa kierunku:
Mikrobiologia
Forma studiów:
Profil kształcenia:
Specjalność:
studia pierwszego stopnia
ogólnoakademicki (A)
studia stacjonarne
Rok/semestr:
Status przedmiotu /modułu:
Język przedmiotu / modułu:
Rok II , semestr 3
Fakultatywny – blok IA
polski
inne
Forma zajęć
ćwiczenia
wykład
Wymiar zajęć
ćwiczenia
laboratoryjne
15
Koordynator przedmiotu /
modułu
Prowadzący zajęcia
Cel przedmiotu / modułu
Wymagania wstępne
konwersatorium
Umiejętności
(wpisać
jakie)
15
dr hab. A. Popiela prof. US
Wykłady: dr hab. A. Popiela prof. US, dr B. Prajs, dr Z. Sotek, dr M.
Stasińska, dr M. Puc
Ćwiczenia: dr Z. Sotek, dr M. Stasińska, dr M. Puc, mgr B. Startek,
Zapoznanie z problematyką bioróżnorodności biosfery,
konsekwencjami jej spadku i rolą człowieka w tym procesie.
Nie ma
EFEKTY KSZTAŁCENIA
Wiedza
seminarium
01 Definiuje podstawowe pojęcia z zakresu
różnorodności biologicznej.
Omawia źródła zmienności organizmów
02 żywych.
Opisuje geograficzne wzorce oraz dynamikę
03 zmian i przestrzenną zmienność
różnorodności gatunkowej w biosferze.
04 Analizuje problemy ochrony różnorodności
biologicznej.
05 Ocenia znaczenie bioróżnorodności w
aspekcie społecznym, kulturowym i
ekonomicznym.
06 Szacuje biologiczne konsekwencje
wprowadzania gatunków obcych.
07 Ocenia i argumentuje sądy o roli człowieka w
procesie zanikania/rozprzestrzeniania się
Odniesienie
do efektów dla
programu
Odniesienie
do efektów
dla obszaru
P1A_W05
K_W10
K_W01
K_W02
P1A_W01
P1A_W01
K_U06
K_U15
K_U14
95 | E C T S M i k r o b i o l o g i a – r o k a k a d e m i c k i 2 0 1 2 / 2 0 1 3
P1A_U03
P1A_U07
P1A_U08
Kompetencje
społeczne
gatunków.
08 Przestrzega poczynionych ustaleń.
09 Chętnie angażuje się w dyskusję.
K_K02
K_K09
P1A_K02
P1A_K07
Liczba
godzin
TREŚCI PROGRAMOWE
Wykład
1 Podstawowe pojęcia i definicje z zakresu bioróżnorodności.
2 Wędrówki roślin.
3 Szacowanie rzeczywistej liczby gatunków.
4 Problemy ochrony różnorodności biotycznej. Zakres i problemy badań nad
bioróżnorodnością biosfery.
5 Wędrówki zwierząt.
6 Przestrzenna zmienność różnorodności gatunkowej w biosferze.
Ćwiczenia
1 Definicja gatunku. Różnorodność biologiczna. Historia bioróżnorodności biosfery.
2 Źródła zmienności organizmów żywych. Podstawy klasyfikacji gatunków. Źródła
danych i sposoby ich interpretacji.
3 Zagadka różnorodności biosfery. Próby oszacowania rzeczywistej liczby gatunków.
4 Przestrzenna zmienność różnorodności gatunkowej w biosferze.
5 Wędrówki roślin i zwierząt. Dynamika zmian różnorodności gatunkowej,
wymieranie i zanikanie gatunków, gatunki introdukowane, gatunki inwazyjne i obce.
Biologiczne konsekwencje wprowadzania gatunków obcych.
6 Problemy ochrony różnorodności biologicznej. Rola człowieka w procesie
zanikania/rozprzestrzeniania się gatunków. Ochrona bioróżnorodności siedlisk.
Społeczne, kulturowe i ekonomiczne znaczenie bioróżnorodności.
Metody kształcenia
Metody weryfikacji
efektów kształcenia
Forma i warunki
zaliczenia
Literatura
podstawowa
Literatura
uzupełniająca
15
1
2
2
4
2
4
15
2
2
1
1
4
5
Wykład, dyskusja, prezentacja multimedialna, metaplan
Nr efektu kształcenia
z sylabusa
 esej
01, 02, 03, 04, 05,
06, 07
04, 05, 06, 07
08, 09
 sprawdzian pisemny cząstkowy
 projekt grupowy
zaliczenie z oceną na podstawie wiedzy z wykładów i ćwiczeń (dłuższa
wypowiedz pisemna, esej)
Weiner J. 2003. Życie i ewolucja biosfery. Wyd. Naukowe PWN.
Warszawa.
Andrzejewski R., Weigle A. 2001. Polskie studium różnorodności
biologicznej. Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, Warszawa.
Kornaś J. Medwecka-Kornaś A. 2002. Geografia roślin. Wyd. Naukowe
PWN. Warszawa.
Stanley S.M. 2002. Historia Ziemi. Wyd. Naukowe PWN. Warszawa.
Poradniki metodyczne ochrony siedlisk i gatunków Natura
2000.http://natura2000.mos.gov.pl
Lampert W., Sommer U. 2001. Ekologia wód śródlądowych. Wyd.
Naukowe PWN. Warszawa.
Kiełczewski D. 1999. Ekologia społeczna. Wyd. Ekonomia i Środowisk
Pulin A. 2005. Biologiczne podstawy ochrony przyrody. Wyd. Naukowe
96 | E C T S M i k r o b i o l o g i a – r o k a k a d e m i c k i 2 0 1 2 / 2 0 1 3
PWN. Warszawa.
NAKŁAD PRACY STUDENTA:
Liczba godzin
Zajęcia dydaktyczne
Przygotowanie się do zajęć
Studiowanie literatury
Udział w konsultacjach
Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia
ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.
Liczba punktów ECTS
30
8
20
2
15
75
3
97 | E C T S M i k r o b i o l o g i a – r o k a k a d e m i c k i 2 0 1 2 / 2 0 1 3
Przedmiot do wyboru – blok IA: Fizjologia roślin
Wypełnia Zespół Kierunku
Nazwa przedmiotu: FIZJOLOGIA ROŚLIN
Kod przedmiotu:
13.4IV93.F0827
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot/moduł:
Wydział Biologii
Katedra Fizjologii i Inżynierii Genetycznej Roślin
Nazwa kierunku:
Mikrobiologia
Forma studiów:
Profil kształcenia:
Specjalność:
studia pierwszego stopnia
ogólnoakademicki (A)
studia stacjonarne
Rok/semestr:
Status przedmiotu /modułu:
Język przedmiotu / modułu:
Rok II , semestr 3
Fakultatywny – Moduł IA
polski
inne
Forma zajęć
ćwiczenia
wykład
Wymiar zajęć
ćwiczenia
laboratoryjne
15
Koordynator przedmiotu /
modułu
Prowadzący zajęcia
Cel przedmiotu / modułu
Wymagania wstępne
konwersatorium
Umiejętności
Kompetencje
społeczne
(wpisać
jakie)
15
Prof. dr hab. Jan Kępczyński
Wykłady - prof. dr hab. Jan Kępczyński
Ćwiczenia – mgr Karolina Opala, mgr Magdalena Tamborska
Zapoznanie z wybranymi procesami fizjologicznymi zachodzącymi
w roślinie w warunkach optymalnych i w warunkach stresowych
oraz relacjami pomiędzy rośliną a mikroorganizmami
Ogólna znajomość morfologii i anatomii roślin
EFEKTY KSZTAŁCENIA
Wiedza
seminarium
01 Student zna i rozumie podstawowe pojęcia z
zakresu fizjologii roślin.
02 Student posiada wiedzę na temat wpływu
mikroorganizmów na rośliny i potrafi
zidentyfikować ich działanie na fizjologię
rośliny.
03 Student wykonuje doświadczenia związane z
oceną procesów fizjologicznych roślin i na tej
podstawie weryfikuje swoje wiadomości.
04 Student wykrywa związki przyczynowoskutkowe w interakcjach roślinamikroorganizmy.
05 Student ma świadomość poziomu swojej
wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę
uczenia sie przez całe życie.
06 Student troszczy się o zachowanie porządku
w laboratorium i dokładne wykonanie
Odniesienie
do efektów dla
programu
Odniesienie
do efektów
dla obszaru
K_W02
K_W10
P1A_W01
P1A_W05
K_U03
K_U12
K_K01
K_K08
98 | E C T S M i k r o b i o l o g i a – r o k a k a d e m i c k i 2 0 1 2 / 2 0 1 3
P1A_U01
P1A_U06
P1A_K01
P1A_K06
zaplanowanych zadań.
TREŚCI PROGRAMOWE
wykład
1. Gospodarka wodna i mineralna. Mechanizm transportu przez błony i transportu
długodystansowego.
2. Metabolizm azotowy. Wiązanie azotu atmosferycznego przez mikroorganizmy.
3. Fotosynteza i fotooddychanie.
4. Wzrost i rozwój roślin.
5. Udział hormonów roślinnych w regulacji procesów fizjologicznych u roślin.
6. Fotomorfogeneza.
7. Mikoryza. Symbioza z bakteriami glebowymi.
Liczba
godzin
15
2
ćwiczenia
1 Analiza chemiczna materiału roślinnego.
2. Pobieranie i transport wody w roślinie – analiza wybranych parametrów.
3. Odżywianie mineralne roślin – analiza wybranych parametrów.
4. Oznaczanie zawartości barwników roślinnych oraz intensywności fotosyntezy i
oddychania.
5. Analiza wybranych parametrów rozwoju roślin.
6. Obserwacja ruchów roślin.
7. Ocena odporności roślin na niesprzyjające warunki środowiska.
Metody kształcenia
Metody weryfikacji
efektów kształcenia
Forma i warunki
zaliczenia
Literatura
podstawowa
Literatura
uzupełniająca
2
3
2
2
2
2
15
2
2
2
3
2
2
2
Wykłady- prezentacje multimedialne
Ćwiczenia laboratoryjne – praca w grupach i praca samodzielna,
wykonywanie doświadczeń laboratoryjnych.
Nr efektu kształcenia
z sylabusa
Przygotowanie sprawozdań z obserwacji i dyskusji
03,04,05,06
wyników prowadzonych doświadczeń.
Kolokwium w formie pisemnej i testowej.
01,02,06
Obecność na zajęciach, aktywność pracy, zaliczenie kolokwium i
sprawozdań z obserwacji i dyskusji wyników prowadzonych
doświadczeń.
Zaliczenie na ocenę treści wykładów w formie pisemnej.
Kopcewicz J., Lewak S. (red.) 2007, Fizjologia Roślin. Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa
Taiz L., Zeiger E. (red.) 2010, Plant Physiology. Sinauer Associates Inc
NAKŁAD PRACY STUDENTA:
Zajęcia dydaktyczne
Przygotowanie się do zajęć
Studiowanie literatury
Udział w konsultacjach
Liczba godzin
30
10
15
2
99 | E C T S M i k r o b i o l o g i a – r o k a k a d e m i c k i 2 0 1 2 / 2 0 1 3
Przygotowanie projektu / eseju / itp.
Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia
Inne
ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.
Liczba punktów ECTS
1
17
0
75
3
100 | E C T S M i k r o b i o l o g i a – r o k a k a d e m i c k i 2 0 1 2 / 2 0 1 3
Przedmiot do wyboru – blok IA : Choroby wirusowe, bakteryjne i grzybicze roślin
Wypełnia Zespół Kierunku
Nazwa przedmiotu: CHOROBY WIRUSOWE,
BAKTERYJNE I GRZYBOWE ROŚLIN
Kod przedmiotu:
13.4IV93.F0927
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot/moduł:
Wydział Biologii
Katedra Biotechnologii Roślin
Nazwa kierunku:
Mikrobiologia
Forma studiów:
Profil kształcenia:
Specjalność:
studia pierwszego stopnia
ogólnoakademicki (A)
studia stacjonarne
Rok/semestr:
Status przedmiotu /modułu:
Język przedmiotu / modułu:
Rok II , semestr 3
Fakultatywny – Moduł IA
polski
inne
Forma zajęć
ćwiczenia
wykład
Wymiar zajęć
15
Koordynator przedmiotu /
modułu
ćwiczenia
laboratoryjne
konwersatorium
seminarium
(wpisać
jakie)
15
Prof. dr hab. Ewa Kępczyńska
Prowadzący zajęcia
Prof. dr hab. Ewa Kępczyńska – Wykład
Mgr Paulina Król - Ćwiczenia
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zagadnieniami
Cel przedmiotu / modułu
związanymi z etiologią, epidemiologią, patogenezą chorób roślin
powodowanych przez wirusy bakterie i grzyby patogeniczne oraz
metodami ochrony roślin.
Wymagania wstępne
Podstawowa znajomość zagadnień z Fizjologii roślin, Biochemii,
Mikrobiologii, Biologii molekularnej.
Odniesienie
Odniesienie
EFEKTY KSZTAŁCENIA
do efektów
do efektów dla
dla obszaru
programu
- student zna podstawowe cechy budowy
01 przedstawicieli różnych grup organizmów
Wiedza
patogenicznych, wytwarzanych przez nie
struktur morfologicznych i anatomicznych,
sposoby rozmnażania oraz rozprzestrzeniania
K_W01
się w środowisku
K_W07
K_W08
- student potrafi definiować i charakteryzować
K_W10
P1A_W01
02 pojęcia dotyczące najważniejszych działów
P1A_W04
fitopatologii; przyswojenie wiedzy dotyczącej
P1A_W05
roli i znaczenia patogenów w środowisku
101 | E C T S M i k r o b i o l o g i a – r o k a k a d e m i c k i 2 0 1 2 / 2 0 1 3
03 - student zna zasady klasyfikacji omawianych
grup organizmów patogenicznych oraz
opanował najważniejsze pojęcia z zakresu
taksonomii; potrafi rozpoznawać symptomy
chorobowe u roślin żywicielskich
Umiejętności
04 - student zna i rozumie wzajemne relacje
pomiędzy grzybami a innymi organizmami
oraz zna podstawowe sposoby zwalczania i
ograniczania rozwoju oraz rozprzestrzeniania
się chorób roślin
05 - student ma umiejętność logicznego
rozumowania, kojarzenia i porównywania
najważniejszych cech budowy przedstawicieli
różnych grup organizmów patogenicznych
funkcjonujących
w
środowisku
oraz
rozpoznawania symptomów choroby
06 - student potrafi dokonać analizy wpływu
czynników biotycznych i abiotycznych
kształtujących rozwój i rozprzestrzenienie
patogenów
07 - student ma umiejętność samodzielnego
uczenia się, zdobywania literatury oraz
aktualizacji i rozszerzania wiedzy
P1A_U03
P1A_U06
P1A_U07
P1A_U11
K_U12
K_U14
K_U06
K_U18
- student samodzielne opisuje powiązania
08 między roślinami, ich patogenami a
środowiskiem
Kompetencje
społeczne
09 - aktywnie uczestniczy w zajęciach, potrafi
współpracować w zespole, ma umiejętność
wspólnego
rozwiązywania
problemów,
starannie wykonuje powierzone zadania
10 - student postępuje zgodne z zasadami BHP,
dba o stanowisko pracy, wykorzystywaną
aparaturę i powierzone materiały
K_K02
K_K03
K_K08
K_K01
K_K07
P1A_K01
P1A_K02
P1A_K03
P1A_K05
P1A_K06
11 - student jest otwarty na nową wiedzę,
świadomy możliwości jej praktycznego
zastosowania
TREŚCI PROGRAMOWE
wykład
1. Choroby roślin i ich symptomy.
2. Najważniejsze biotyczne czynniki chorobotwórcze : wirusy, bakterie i grzyby.
Profilaktyka i zwalczanie chorób.
102 | E C T S M i k r o b i o l o g i a – r o k a k a d e m i c k i 2 0 1 2 / 2 0 1 3
Liczba
godzin
15
2
4
3. Przegląd chorób roślin powodowanych przez wirusy, bakterie i grzyby.
4. Izolacja wirusów, bakterii i grzybów z chorych roślin ich hodowla i znaczenie.
5. Metody identyfikacji czynników infekcyjnych – tradycyjne i molekularne.
6. Molekularne podstawy odporności roślin na choroby.
7. Znaczenie chorób roślin w życiu i gospodarce człowieka.
ćwiczenia
1. Metody izolacji organizmów patogenicznych.
2. Podstawowe cechy budowy organizmów patogenicznych – identyfikacja.
3. Budowa plech oraz struktur wegetatywnych i generatywnych wytwarzanych przez
grzyby fitopatogeniczne.
4. Grzyby wywołujące powstawanie symptomów chorobowych w postaci plam, nekroz.
5. Grzyby wywołujące powstawanie symptomów chorobowych w więdnięcia.
6. Sztuczna inokulacja roślin.
7. Makroskopowa i mikroskopowa diagnostyka roślin z objawami chorób.
2
2
2
2
1
15
2
2
2
2
2
2,5
2,5
- Wykład informacyjno-konwersatoryjny prowadzony z wykorzystaniem
prezentacji multimedialnych połączony z dyskusją wybranych problemów.
Metody kształcenia
-Ćwiczenie laboratoryjne prowadzone metodą pracy w grupach i
samodzielnym wykonywaniem doświadczeń
Nr efektu kształcenia
z sylabusa
Metody weryfikacji
efektów kształcenia
Forma i warunki
zaliczenia
Literatura
podstawowa
Literatura
uzupełniająca
Wykłady:
Sprawdzian pisemny
01-04
Ćwiczenia:
Ocena pracy w grupach, ocena sprawozdań, ocena
kolokwium
05-08
09-11
Zaliczenie na ocenę.
Wykłady: Sprawdzian pisemny sprawdzający wiedzę dobytą podczas
wykładów (dłuższa wypowiedz pisemna)
Ćwiczenia: Ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie obecności oraz
ocen cząstkowych otrzymywanych w trakcie semestru za sprawozdania i
kolokwium, a także na podstawie aktywności na zajęciach.
Borecki Z. 2001. Nauka o chorobach roślin. PWRiL, Warszawa.
Mańka K. 1998. Fitopatologia leśna. PWRiL, Warszawa.
Kochman J. 1981. Zarys mikologii dla fitopatologów. Wyd. SGGW,
Warszawa.
Szweykowscy A. i J., 2004. Botanika. I Morfologia. II Systematyka. PWN,
Warszawa.
Müller, E., Loeffler, W., 1987. Zarys mikologii. PWRiL, Warszawa
Grzesiuk S., Koczowska I.: 1991, Fizjologiczne podstawy odporności roślin
na choroby. Wyd. ART. Olsztyn
Agrios G.N., 2005, Plant Pathology. Academic Press. San Diego California.
103 | E C T S M i k r o b i o l o g i a – r o k a k a d e m i c k i 2 0 1 2 / 2 0 1 3
NAKŁAD PRACY STUDENTA:
Liczba godzin
Zajęcia dydaktyczne
Przygotowanie się do zajęć
Studiowanie literatury
Udział w konsultacjach
Przygotowanie projektu / eseju / itp.
Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia
Inne
ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.
Liczba punktów ECTS
30
15
10
5
15
75
3
104 | E C T S M i k r o b i o l o g i a – r o k a k a d e m i c k i 2 0 1 2 / 2 0 1 3
Przedmiot do wyboru – blok IA: Wybrane zagadnienia z ekologii
Wypełnia Zespół Kierunku
Nazwa przedmiotu:
WYBRANE ZAGADNIENIA Z EKOLOGII
Kod przedmiotu:
13.4IV93.F0727
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot/moduł:
Wydział Biologii
Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska
Nazwa kierunku:
Mikrobiologia
Forma studiów:
Profil kształcenia:
Specjalność:
studia pierwszego
ogólnoakademicki (A)
stopnia
studia stacjonarne
Rok/semestr:
Status przedmiotu /modułu:
Język przedmiotu / modułu:
Rok II , semestr 3
Fakultatywny – Moduł IA
polski
Forma zajęć
inne
ćwiczenia
wykład ćwiczenia
konwersatorium seminarium
(wpisać
laboratoryjne
jakie)
Wymiar
zajęć
15
15
Koordynator przedmiotu /
modułu
Prowadzący zajęcia
Cel przedmiotu / modułu
Wymagania wstępne
Prof. dr hab. Maciej Rogalski
Prof. dr hab. Maciej Rogalski, dr Anetta Wieczorek, dr Izabella Rząd, dr
inż. Przemysław Śmietana, dr inż. Krzysztof Płatek, dr Magdalena
Szenejko
Zapoznanie studenta z różnymi poziomami organizacji życia na Ziemi
oraz wybranymi zagadnieniami funkcjonującymi w autekologii i
synekologii.
Przyswojenie wiadomości z następujących przedmiotów:
- chemii nie- i organicznej,
EFEKTY KSZTAŁCENIA
Wiedza
01
02
Umiejętności
03
04
Student:
- definiuje pojęcia stosowane w ekologii,
-rozróżnia, charakteryzuje wybrane,
zagadnienia funkcjonujące w autekologii i
synekologii, związane z ekologią osobnika,
populacją, ekosystemem oraz interakcjami
międzygatunkowymi,
Student:
- posługuje się pojęciami ekologicznymi,
- rozumie i identyfikuje podstawowe
zależności panujące w układach
Odniesienie do
efektów dla
programu
K_W02
K_W10
K_U06
K_U14
105 | E C T S M i k r o b i o l o g i a – r o k a k a d e m i c k i 2 0 1 2 / 2 0 1 3
Odniesienie
do efektów
dla obszaru
P1A_W01
P1A_W05
P1A_U03
P1A_U07
ekologicznych,
05 - potrafi korzystać ze źródeł literaturowych,
Student:
Kompetencje
społeczne
06 - potrafi współdziałać i pracować w grupie,
K_K02
Liczba
godzin
15,0
2,0
2,0
3,0
2,0
4,0
2,0
15,0
2,0
3,0
4,0
2,0
4,0
TREŚCI PROGRAMOWE
Wykład:
1. Metabolizm biosfery. Produkcja pierwotna biosfery.
2. Ekologia organizmu
3. Cechy i właściwości populacji.
4. Interakcje międzygatunkowe.
5. Ekosystem – pojecie, struktura, funkcjonowanie, powstawanie.
6. Biomy Ziemi.
Ćwiczenia:
1. Autekologia. Tolerancja ekologiczna.
2. Badania populacyjne.
3. Badania biotyczne i biocenotyczne.
4. Elementy ekologii behawioralnej.
5. Wybrane zagadnienia z ekologii stosowanej.
Metody kształcenia
Metody weryfikacji
efektów kształcenia
Forma i warunki
zaliczenia
Literatura
podstawowa
Literatura
uzupełniająca
P1A_K02
 prezentacja multimedialna
 opracowanie projektu
 praca indywidualna i w grupach
Nr efektu
kształcenia
z sylabusa
01,02,03, 04,05,
 kolokwium
03, 04, 05, 06
 projekt grupowy
04, 05
 referaty
Zaliczenie na ocenę - ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie ocen
cząstkowych otrzymanych w trakcie semestru za kolokwia, obecności,
aktywności i wyniki pracy w grupie
Banaszak J., Wiśniewski H. 2003.Podstawy Ekologii. Wydawnictwo:
Adam Marszałek, Toruń.
Więckowski S. 1998. Ekologia ogólna. Oficyna Wydawnicza BRANTA,
Bydgoszcz.
Begon M., Mortimer M., Thompson D.J. 1999. Ekologia populacji:
Stadium porównawcze zwierząt i roślin, PWN, Warszawa.
Falińska K. 1996. Ekologia roślin. PWN, Warszawa.
Krebs Ch.J. 2011. Ekologia. PWN, Warszawa.
Krebs J.R., Davies N.B. 2001. Wprowadzenie do ekologii behawioralnej,
PWN, Warszawa.
NAKŁAD PRACY STUDENTA:
Liczba godzin
106 | E C T S M i k r o b i o l o g i a – r o k a k a d e m i c k i 2 0 1 2 / 2 0 1 3
Zajęcia dydaktyczne
Przygotowanie się do zajęć
Studiowanie literatury
Udział w konsultacjach
Przygotowanie projektu
Przygotowanie się do zaliczenia
Przygotowanie referatów
ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.
Liczba punktów ECTS
30,0
8,0
8,0
5,0
9,0
10,0
5,0
75
3
107 | E C T S M i k r o b i o l o g i a – r o k a k a d e m i c k i 2 0 1 2 / 2 0 1 3
Przedmiot do wyboru – blok IB: Zróżnicowanie gatunkowe biosfery
Wypełnia Zespół Kierunku
Nazwa przedmiotu: ZRÓŻNICOWANIE GATUNKOWE BIOSFERY
Kod przedmiotu:
13.4IV93.F0627
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot/moduł:
Wydział Biologii
Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody
Nazwa kierunku:
Mikrobiologia
Forma studiów:
studia pierwszego stopnia
studia stacjonarne
Rok/semestr:
Rok II , semestr 3
Forma zajęć
wykład
Wymiar zajęć
Profil kształcenia:
ogólnoakademicki (A)
Specjalność:
-
Status przedmiotu /modułu:
Fakultatywny – Moduł IB
Język przedmiotu / modułu:
polski
ćwiczenia
15
Koordynator przedmiotu /
modułu
Prowadzący zajęcia
Cel przedmiotu / modułu
Wymagania wstępne
ćwiczenia
laboratoryjne
konwersatorium
inne
(wpisać
jakie)
15
dr hab. A. Popiela prof. US
Wykłady: dr hab. A. Popiela prof. US, dr B. Prajs, dr Z. Sotek, dr M.
Stasińska, dr M. Puc
Ćwiczenia: dr Z. Sotek, dr M. Stasińska, dr M. Puc, mgr B. Startek,
Zapoznanie z problematyką zróżnicowania gatunkowego biosfery,
konsekwencjami spadku bioróżnorodności i rolą człowieka w tym
procesie.
Nie ma
EFEKTY KSZTAŁCENIA
Wiedza
seminarium
01 Definiuje pojęcie gatunku i różnorodności
biologicznej.
02 Charakteryzuje źródła zmienności
organizmów żywych.
03 Opisuje przestrzenną zmienność
różnorodności gatunkowej w biosferze oraz
geograficzne wzorce i dynamikę zmian
różnorodności gatunkowej.
Odniesienie
do efektów dla
programu
Odniesienie
do efektów
dla obszaru
P1A_W05
K_W10
K_W01
K_W02
108 | E C T S M i k r o b i o l o g i a – r o k a k a d e m i c k i 2 0 1 2 / 2 0 1 3
P1A_W01
P1A_W01
Umiejętności
Kompetencje
społeczne
04 Ocenia społeczne, kulturowe i ekonomiczne
znaczenie bioróżnorodności.
05 Poddaje krytyce rolę człowieka w procesie
zanikania/rozprzestrzeniania się gatunków i
jego wpływu na zróżnicowanie gatunkowe
biosfery.
06 Przewiduje biologiczne konsekwencje
wprowadzania gatunków obcych.
07 Analizuje problemy ochrony różnorodności
biologicznej.
08 Chętnie angażuje się w dyskusję.
09 Przestrzega poczynionych ustaleń.
P1A_U03
P1A_U07
P1A_U08
K_U06
K_U15
K_U14
K_K02
K_K09
P1A_K02
P1A_K07
Liczba
godzin
TREŚCI PROGRAMOWE
Wykład
1 Definicje i podstawowe pojęcia z zakresu zróżnicowania gatunkowego biosfery.
2 Wędrówki roślin. Kształtowanie szaty roślinnej Europy. Problemy synantropizacji.
3 Próby oszacowania rzeczywistej liczby gatunków.
4 Zakres i problemy badań oraz problemy ochrony różnorodności biotycznej.
5 Wędrówki i dynamika zmian różnorodności gatunkowej zwierząt.
6 Przestrzenna zmienność różnorodności gatunkowej w biosferze.
Ćwiczenia
1 Gatunek i różnorodność biologiczna. Historia zróżnicowania gatunkowego biosfery.
2 Zmienność organizmów żywych i jej źródła. Klasyfikacja gatunków. Źródła danych i
sposoby ich interpretacji.
3 Próby oszacowania rzeczywistej liczby gatunków. Zagadka różnorodności biosfery.
4 Zmienność przestrzenna zróżnicowania gatunkowego biosfery.
5 Wędrówki roślin i zwierząt. Dynamika zmian bioróżnorodności, wymieranie i
zanikanie gatunków, gatunki introdukowane, inwazyjne i obce. Biologiczne
konsekwencje wprowadzania gatunków obcych.
6 Problemy ochrony różnorodności biologicznej. Rola człowieka w procesie zanikania
i rozprzestrzeniania się gatunków. Bioróżnorodność siedlisk i ich ochrona. Znaczenie
bioróżnorodności w aspekcie społecznym, kulturowym i ekonomicznym.
Metody kształcenia
Metody weryfikacji
efektów kształcenia
Forma i warunki
zaliczenia
15
1
2
2
4
2
4
15
2
2
1
1
4
5
 Wykład,dyskusja, prezentacja multimedialna. metaplan
Nr efektu kształcenia
z sylabusa
 esej
01, 02, 03, 04, 05,
06, 07
04, 05, 06, 07
08, 09
 sprawdzian pisemny cząstkowy
 projekt grupowy
zaliczenie z oceną na podstawie wiedzy z wykładów i ćwiczeń (dłuższa
wypowiedz pisemna, esej)
109 | E C T S M i k r o b i o l o g i a – r o k a k a d e m i c k i 2 0 1 2 / 2 0 1 3
Literatura
podstawowa
Literatura
uzupełniająca
Weiner J. 2003. Życie i ewolucja biosfery. Wyd. Naukowe PWN.
Warszawa.
Andrzejewski R., Weigle A. 2001. Polskie studium różnorodności
biologicznej. Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, Warszawa.
Kornaś J. Medwecka-Kornaś A. 2002. Geografia roślin. Wyd. Naukowe
PWN. Warszawa.
Stanley S.M. 2002. Historia Ziemi. Wyd. Naukowe PWN. Warszawa.
Poradniki metodyczne ochrony siedlisk i gatunków Natura
2000.http://natura2000.mos.gov.pl
Lampert W., Sommer U. 2001. Ekologia wód śródlądowych. Wyd.
Naukowe PWN. Warszawa.
Kiełczewski D. 1999. Ekologia społeczna. Wyd. Ekonomia i Środowisk
Pulin A. 2005. Biologiczne podstawy ochrony przyrody. Wyd. Naukowe
PWN. Warszawa.
NAKŁAD PRACY STUDENTA:
Liczba godzin
Zajęcia dydaktyczne
Przygotowanie się do zajęć
Studiowanie literatury
Udział w konsultacjach
Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia
ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.
Liczba punktów ECTS
30
8
20
2
15
75
3
110 | E C T S M i k r o b i o l o g i a – r o k a k a d e m i c k i 2 0 1 2 / 2 0 1 3
Wypełnia Zespół Kierunku
Przedmiot do wyboru – blok IB: Wybrane zagadnienia z fizjologii roślin
Nazwa przedmiotu: WYBRANE ZAGADNIENIA Z
FIZJOLOGII ROŚLIN
Kod przedmiotu:
13.4IV93.F0827
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot/moduł:
Wydział Biologii
Katedra Fizjologii
Nazwa kierunku:
Mikrobiologia
Forma studiów:
Profil kształcenia:
studia pierwszego stopnia
ogólnoakademicki (A)
studia stacjonarne
Rok/semestr:
Status przedmiotu /modułu:
Rok II , semestr 3
Fakultatywny – Moduł IB
Forma zajęć
ćwiczenia
Specjalność:
-
wykład
Wymiar zajęć
ćwiczenia
laboratoryjne
15
Koordynator przedmiotu /
modułu
Prowadzący zajęcia
Cel przedmiotu / modułu
Wymagania wstępne
konwersatorium
Umiejętności
Kompetencje
społeczne
seminarium
inne
(wpisać
jakie)
15
Prof. dr hab. Jan Kępczyński
Wykłady - prof. dr hab. Jan Kępczyński
Ćwiczenia – mgr Karolina Opala, mgr Magdalena Tamborska
Zapoznanie z wybranymi procesami fizjologicznymi zachodzącymi
w roślinie w warunkach optymalnych i w warunkach stresowych
oraz relacjami pomiędzy rośliną a mikroorganizmami
Ogólna znajomość morfologii i anatomii roślin
EFEKTY KSZTAŁCENIA
Wiedza
Język przedmiotu / modułu:
polski
01 Student zna i rozumie wybrane pojęcia z
zakresu fizjologii roślin.
02 Student posiada wiedzę na temat wpływu
mikroorganizmów na rośliny i potrafi
zidentyfikować ich działanie na fizjologię
rośliny.
03 Student wykonuje doświadczenia związane z
oceną procesów fizjologicznych roślin i na tej
podstawie weryfikuje swoje wiadomości.
04 Student wykrywa związki przyczynowoskutkowe w interakcjach roślinamikroorganizmy.
05 Student ma świadomość poziomu swojej
wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę
uczenia sie przez całe życie.
06 Student troszczy się o zachowanie porządku
Odniesienie
do efektów dla
programu
Odniesienie
do efektów
dla obszaru
K_W02
K_W10
P1A_W01
P1A_W05
K_U03
K_U12
K_K01
K_K08
111 | E C T S M i k r o b i o l o g i a – r o k a k a d e m i c k i 2 0 1 2 / 2 0 1 3
P1A_U01
P1A_U06
P1A_K01
P1A_K06
na sali ćwiczeń i dokładne wykonanie
zaplanowanych zadań.
TREŚCI PROGRAMOWE
Liczba
godzin
15
2
3
2
2
2
2
2
wykład
1. Gospodarka wodna i mineralna.
2. Biologiczne wiązanie azotu atmosferycznego.
3. Fotosynteza, fotooddychanie, oddychanie.
4. Wzrost i rozwój roślin (udział fitohormonów).
5. Ruchy roślin.
6. Reakcje roślin na czynniki stresowe.
7. Mikoryza. Symbioza z bakteriami glebowymi.
ćwiczenia
1 Analiza chemiczna materiału roślinnego.
2. Pobieranie i transport wody w roślinie – analiza wybranych parametrów.
3. Odżywianie mineralne roślin – analiza wybranych parametrów.
4. Oznaczanie zawartości barwników roślinnych oraz intensywności fotosyntezy i
oddychania.
5. Analiza wybranych parametrów rozwoju roślin.
6. Obserwacja ruchów roślin.
7. Ocena odporności roślin na niesprzyjające warunki środowiska.
Metody kształcenia
Metody weryfikacji
efektów kształcenia
Forma i warunki
zaliczenia
Literatura
podstawowa
Literatura
uzupełniająca
15
2
2
2
3
2
2
2
Wykłady- prezentacje multimedialne
Ćwiczenia laboratoryjne – praca w grupach i praca samodzielna,
wykonywanie doświadczeń laboratoryjnych.
Nr efektu kształcenia
z sylabusa
Przygotowanie sprawozdań z obserwacji i dyskusji
03,04,05,06
wyników prowadzonych doświadczeń.
Kolokwium w formie pisemnej i testowej.
01,02,06
Obecność na zajęciach, aktywność pracy, zaliczenie kolokwium i
sprawozdań z obserwacji i dyskusji wyników prowadzonych
doświadczeń.
Zaliczenie na ocenę treści wykładów w formie pisemnej.
Kopcewicz J., Lewak S. (red.) 2007, Fizjologia Roślin. Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa
Taiz L., Zeiger E. (red.) 2010, Plant Physiology. Sinauer Associates Inc
NAKŁAD PRACY STUDENTA:
Zajęcia dydaktyczne
Przygotowanie się do zajęć
Studiowanie literatury
Udział w konsultacjach
Liczba godzin
30
10
15
2
112 | E C T S M i k r o b i o l o g i a – r o k a k a d e m i c k i 2 0 1 2 / 2 0 1 3
Przygotowanie projektu / eseju / itp.
Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia
Inne
ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.
Liczba punktów ECTS
1
17
0
75
3
113 | E C T S M i k r o b i o l o g i a – r o k a k a d e m i c k i 2 0 1 2 / 2 0 1 3
Przedmiot do wyboru – blok IB: Diagnostyka chorób i uszkodzeń roślin
Wypełnia Zespół Kierunku
Nazwa przedmiotu:
DIAGNOSTYKA CHORÓB I USZKODZEŃ ROŚLIN
Kod przedmiotu:
13.4IV93.F0927
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot/moduł:
Wydział Biologii
Katedra Biotechnologii Roślin
Nazwa kierunku:
Mikrobiologia
Forma studiów:
Profil kształcenia:
Specjalność:
studia pierwszego stopnia
ogólnoakademicki (A)
studia stacjonarne
Rok/semestr:
Status przedmiotu /modułu:
Język przedmiotu / modułu:
Rok II , semestr 3
Fakultatywny – Moduł IB
polski
inne
Forma zajęć
ćwiczenia
wykład
Wymiar zajęć
15
Koordynator przedmiotu /
modułu
ćwiczenia
laboratoryjne
konwersatorium
seminarium
(wpisać
jakie)
15
Prof. dr hab. Ewa Kępczyńska
Prowadzący zajęcia
Prof. dr hab. Ewa Kępczyńska – Wykład
Mgr Paulina Król - Ćwiczenia
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zagadnieniami
Cel przedmiotu / modułu
związanymi z etiologią, symptomatologią, epidemiologią,
patogenezą chorób roślin powodowanych przez czynniki
biotyczne.
Wymagania wstępne
Podstawowa znajomość zagadnień z Fizjologii roślin, Biochemii,
Mikrobiologii, Biologii molekularnej.
Odniesienie
Odniesienie
EFEKTY KSZTAŁCENIA
do efektów
do efektów dla
dla obszaru
programu
01 - student zna podstawowe cechy budowy
przedstawicieli różnych grup organizmów
Wiedza
patogenicznych, wytwarzanych przez nie
struktur morfologicznych i anatomicznych,
sposoby rozmnażania oraz rozprzestrzeniania
K_W01
się w środowisku
K_W07
K_W08
02 - student potrafi definiować i charakteryzować
K_W10
pojęcia dotyczące najważniejszych działów
P1A_W01
fitopatologii; przyswojenie wiedzy dotyczącej
P1A_W04
roli i znaczenia czynników abiotycznych i
P1A_W05
patogenów w środowisku
114 | E C T S M i k r o b i o l o g i a – r o k a k a d e m i c k i 2 0 1 2 / 2 0 1 3
03 - student zna i rozumie zagadnienia dotyczące
uszkodzeń roślin przez różne czynniki
biotyczne
04 - student zna zasady klasyfikacji omawianych
grup organizmów patogenicznych oraz
opanował najważniejsze pojęcia z zakresu
taksonomii; potrafi rozpoznawać symptomy
chorobowe u roślin żywicielskich
Umiejętności
05 - student ma umiejętność logicznego
rozumowania, kojarzenia i porównywania
najważniejszych cech budowy przedstawicieli
różnych grup organizmów patogenicznych
funkcjonujących
w
środowisku
oraz
rozpoznawania symptomów choroby;
P1A_U01
P1A_U03
P1A_U04
P1A_U06
P1A_U07
P1A_U11
06 - student potrafi zdiagnozować i
zidentyfikować przyczyny chorób roślin
07 - student potrafi przeprowadzić testy
sprawdzające zdolność roślin do tolerancji na
stres biotyczny
- student stosuje podstawowe metody
statystyczne do opisu stopnia uszkodzenia
roślin
K_U12
K_U14
K_U06
K_U18
08 - student ma umiejętność samodzielnego
uczenia się, zdobywania literatury oraz
aktualizacji i rozszerzania wiedzy
Kompetencje
społeczne
09 - student aktywnie uczestniczy w zajęciach,
potrafi współpracować w zespole, ma
umiejętność
wspólnego
rozwiązywania
problemów, starannie wykonuje powierzone
zadania;
10 - student postępuje zgodne z zasadami BHP,
dba o stanowisko pracy, wykorzystywaną
aparaturę i powierzone materiały
K_K02
K_K03
K_K08
K_K01
K_K07
P1A_K01
P1A_K02
P1A_K03
P1A_K05
P1A_K06
11 - student jest otwarty na nową wiedzę,
świadomy możliwości jej praktycznego
zastosowania
TREŚCI PROGRAMOWE
wykład
115 | E C T S M i k r o b i o l o g i a – r o k a k a d e m i c k i 2 0 1 2 / 2 0 1 3
Liczba
godzin
15
1. Choroby roślin i metody ich identyfikacji (tradycyjne i molekularne)
2. Identyfikacja infekcyjnych chorób roślin powodowanych przez
mikroorganizmy w warunkach naturalnych
3. Izolacja bakterii i grzybów z chorych roślin ich hodowla i znaczenie
4. Metody zwalczania chorób grzybowych, bakteryjnych i wirusowych
ćwiczenia
1. Metody izolacji organizmów patogenicznych.
2. Podstawowe cechy budowy organizmów patogenicznych – identyfikacja
3. Ocena stopnia porażenia roślin przez grzyby patogeniczne – metodyka izolacji
4. Ocena stopnia porażenia roślin przez grzyby patogeniczne - identyfikacja
5. Izolacja, hodowla i identyfikacja patogenów grzybowych powodujących choroby w
postaci plam, nekroz
6. Izolacja, hodowla i identyfikacja patogenów grzybowych powodujących choroby w
postaci więdnięcia
7. Makroskopowa i mikroskopowa diagnostyka roślin z objawami chorób
4
6
2,5
2,5
15
2
2
2
2
2
2,5
2,5
- Wykład informacyjno-konwersatoryjny prowadzony z wykorzystaniem
prezentacji multimedialnych połączony z dyskusją wybranych problemów.
Metody kształcenia
-Ćwiczenie laboratoryjne prowadzone metodą pracy w grupach i
samodzielnym wykonywaniem doświadczeń
Nr efektu kształcenia
z sylabusa
Metody weryfikacji
efektów kształcenia
Forma i warunki
zaliczenia
Literatura
podstawowa
Literatura
uzupełniająca
Wykłady:
Sprawdzian pisemny
01-04
Ćwiczenia:
Ocena pracy w grupach, ocena sprawozdań, ocena
kolokwium
05-08
09-11
Zaliczenie na ocenę
Wykłady: Sprawdzian pisemny sprawdzający wiedzę dobytą podczas
wykładów (dłuższa wypowiedz pisemna)
Ćwiczenia: Ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie obecności oraz
ocen cząstkowych otrzymywanych w trakcie semestru za sprawozdania i
kolokwium, a także na podstawie aktywności na zajęciach,
Borecki Z. 2001. Nauka o chorobach roślin. PWRiL, Warszawa.
Mańka K. 1998. Fitopatologia leśna. PWRiL, Warszawa.
Kochman J. 1981. Zarys mikologii dla fitopatologów. Wyd. SGGW,
Warszawa.
Szweykowscy A. i J., 2004. Botanika. I Morfologia. II Systematyka. PWN,
Warszawa.
Müller, E., Loeffler, W., 1987. Zarys mikologii. PWRiL, Warszaw
Agrios G.N., 2005, Plant Pathology. Academic Press. San Diego California.
(dostępny w Katedrze)
116 | E C T S M i k r o b i o l o g i a – r o k a k a d e m i c k i 2 0 1 2 / 2 0 1 3
NAKŁAD PRACY STUDENTA:
Liczba godzin
Zajęcia dydaktyczne
Przygotowanie się do zajęć
Studiowanie literatury
Udział w konsultacjach
Przygotowanie projektu / eseju / itp.
Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia
Inne
ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.
Liczba punktów ECTS
30
15
10
5
15
75
3
117 | E C T S M i k r o b i o l o g i a – r o k a k a d e m i c k i 2 0 1 2 / 2 0 1 3
Przedmiot do wyboru – blok IB: Podstawy ekologii
Wypełnia Zespół Kierunku
Nazwa przedmiotu: PODSTAWY EKOLOGII
Kod przedmiotu:
13.4IV93.F0727
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot/moduł:
Wydział Biologii
Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska
Nazwa kierunku:
Mikrobiologia
Forma studiów:
Profil kształcenia:
Specjalność:
studia pierwszego stopnia
ogólnoakademicki (A)
studia stacjonarne
Rok/semestr:
Status przedmiotu /modułu:
Język przedmiotu / modułu:
Rok II , semestr 3
Fakultatywny – Moduł IB
polski
inne
Forma zajęć
ćwiczenia
wykład
Wymiar zajęć
ćwiczenia
laboratoryjne
15
Koordynator przedmiotu /
modułu
Prowadzący zajęcia
Cel przedmiotu / modułu
Wymagania wstępne
konwersatorium
01
02
Umiejętności
03
04
05
Kompetencje
(wpisać
jakie)
15
Prof. dr hab. Maciej Rogalski
Prof. dr hab. Maciej Rogalski, dr Anetta Wieczorek, dr Izabella
Rząd, dr inż. Przemysław Śmietana, dr inż. Krzysztof Płatek, dr
Magdalena Szenejko
Zapoznanie studenta z różnymi poziomami organizacji życia na
Ziemi oraz podstawowymi zagadnieniami funkcjonującymi w
ekologii.
Przyswojenie wiadomości z następujących przedmiotów:
- chemii nie- i organicznej,
EFEKTY KSZTAŁCENIA
Wiedza
seminarium
Student:
- definiuje podstawowe pojęcia stosowane w
ekologii,
-rozróżnia, charakteryzuje podstawowe
zagadnienia funkcjonujące w autekologii i
synekologii, związane z ekologią osobnika,
populacją, ekosystemem oraz interakcjami
międzygatunkowymi,
Student:
- posługuje się pojęciami ekologicznymi,
- rozumie i identyfikuje podstawowe
zależności panujące w układach
ekologicznych,
- potrafi korzystać ze źródeł literaturowych,
Student:
Odniesienie
do efektów dla
programu
K_W02
K_W10
Odniesienie
do efektów
dla obszaru
P1A_W01
P1A_W05
K_U06
K_U14
P1A_U03
P1A_U07
K_K02
P1A_K02
118 | E C T S M i k r o b i o l o g i a – r o k a k a d e m i c k i 2 0 1 2 / 2 0 1 3
społeczne
06 - potrafi współdziałać i pracować w grupie,
Liczba
godzin
15,0
2,0
2,0
3,0
2,0
4,0
2,0
15,0
2,0
3,0
4,0
2,0
4,0
TREŚCI PROGRAMOWE
Wykład:
1. Metabolizm biosfery. Produkcja pierwotna i wtórna biosfery.
2. Ekologia organizmu
3. Cechy i właściwości populacji.
4. Interakcje międzygatunkowe.
5. Ekosystem – pojecie, struktura, funkcjonowanie, powstawanie.
6. Biomy Ziemi.
Ćwiczenia:
1. Autekologia. Tolerancja ekologiczna.
2. Badania populacyjne.
3. Badania biotyczne i biocenotyczne.
4. Elementy ekologii behawioralnej.
5. Wybrane zagadnienia z ekologii stosowanej.
Metody kształcenia
Metody weryfikacji
efektów kształcenia
Forma i warunki
zaliczenia
Literatura
podstawowa
Literatura
uzupełniająca
 prezentacja multimedialna
 opracowanie projektu
 praca indywidualna i w grupach
Nr efektu kształcenia
z sylabusa
01,02,03, 04,05,
 kolokwium
03, 04, 05, 06
 projekt grupowy
04, 05
 referaty
Zaliczenie na ocenę- ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie ocen
cząstkowych otrzymanych w trakcie semestru za kolokwia, obecności,
aktywność i wyniki pracy w grupie
Banaszak J., Wiśniewski H. 2003.Podstawy Ekologii. Wydawnictwo:
Adam Marszałek, Toruń.
Więckowski S. 1998. Ekologia ogólna. Oficyna Wydawnicza BRANTA,
Bydgoszcz.
Begon M., Mortimer M., Thompson D.J. 1999. Ekologia populacji:
Stadium porównawcze zwierząt i roślin, PWN, Warszawa.
Falińska K. 1996. Ekologia roślin. PWN, Warszawa.
Krebs Ch.J. 2011. Ekologia. PWN, Warszawa.
Krebs J.R., Davies N.B. 2001. Wprowadzenie do ekologii behawioralnej,
PWN, Warszawa.
NAKŁAD PRACY STUDENTA:
Liczba godzin
Zajęcia dydaktyczne
Przygotowanie się do zajęć
Studiowanie literatury
Udział w konsultacjach
30,0
8,0
8,0
5,0
119 | E C T S M i k r o b i o l o g i a – r o k a k a d e m i c k i 2 0 1 2 / 2 0 1 3
Przygotowanie projektu
Przygotowanie się do zaliczenia
Przygotowanie referatów
ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.
Liczba punktów ECTS
9,0
10,0
5,0
75
3
120 | E C T S M i k r o b i o l o g i a – r o k a k a d e m i c k i 2 0 1 2 / 2 0 1 3
Mykologia ogólna
Nazwa przedmiotu: MYKOLOGIA OGÓLNA
Kod przedmiotu:
13.4IV93.K0624
Wypełnia Zespół Kierunku
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot/moduł:
Wydział Biologii
Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody
Nazwa kierunku:
Mikrobiologia
Forma studiów:
studia pierwszego stopnia
studia stacjonarne
Rok/semestr:
Rok II , semestr 4
Forma zajęć
wykład
Wymiar zajęć
15
Koordynator przedmiotu
Profil kształcenia:
ogólnoakademicki (A)
Specjalność:
-
Status przedmiotu /modułu:
obowiązkowy
Język przedmiotu / modułu:
polski
ćwiczenia
ćwiczenia
laboratoryjne
konwersatorium
seminarium
inne
(wpisać
jakie)
45
Dr Małgorzata Stasińska
Prowadzący zajęcia
Wykłady: dr Małgorzata Stasińska, dr Małgorzata Puc
Ćwiczenia: dr Małgorzata Stasińska, dr Małgorzata Puc
Zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami z zakresu
mykologii, znajomość systematyki i biologii wybranych grup
Cel przedmiotu / modułu
grzybów i ich przedstawicieli; poznanie interakcji grzybów z
innymi organizmami oraz roli grzybów w medycynie oraz
środowisku naturalnym i antropogenicznym.
Wymagania wstępne
Biologia komórki, bioróżnorodność; znajomość podstawowych
zagadnień z zakresu biologii, mikrobiologii i ekologii.
Odniesienie
Odniesienie
EFEKTY KSZTAŁCENIA
do efektów
do efektów dla
dla obszaru
programu
01 Wymienia i opisuje elementy budowy
mikroskopowej i makroskopowej grzybów.
Wiedza
02 Opisuje systematykę grzybów oraz grupy
K_W01
P1A_W04,
taksonomiczne grzybów i ich przedstawicieli.
K_W11
P1A_W04,
03 Charakteryzuje biologię i różnorodne sposoby
K_W08
P1A_W05,
rozmnażania grzybów chorobotwórczych, w
tym toksynotwórczych.
Umiejętności
04 Porównuje budowę mikroskopową i
makroskopową grzybów z różnych grup
taksonomicznych.
05 Przeprowadza obserwacje mikroskopowe i
makroskopowe , wykonuje preparaty i
rysunki.
06 Poprawnie stosuje pojęcia z zakresu
mykologii.
K_U02
K_U08
K_U15
121 | E C T S M i k r o b i o l o g i a – r o k a k a d e m i c k i 2 0 1 2 / 2 0 1 3
P1A_U01,
P1A_U04,
P1A_U08,
Kompetencje
społeczne
07 Wykazuje dbałość o sprzęt laboratoryjny, na
którym pracuje.
08 Jest zorientowany/-a na dalsze zdobywanie
wiedzy z zakresu mykologii
K_K01
K_K07
K_K08
P1A_K01,
P1A_K05,
P1A_K06
Liczba
godzin
TREŚCI PROGRAMOWE
Problematyka wykładów:
Charakterystyka ogólna grzybów. Systematyka grzybów. Budowa grzybów – 15
morfologia i ultrastruktura komórkowa. Wymagania życiowe grzybów i ich
metabolizm. Specyfika i różnorodność form rozmnażania. Biologia i ekologia
grzybów chorobotwórczych dla ludzi i zwierząt. Metabolity wtórne grzybów i ich
znaczenie (mykotoksyny antybiotyki, alkaloidy).
Problematyka ćwiczeń laboratoryjnych:
Charakterystyka i przegląd przedstawicieli wybranych grup taksonomicznych
45
grzybów: systematyka, cechy diagnostyczne, morfologia, fizjologia i biochemia
grzybów. Grzyby chorobotwórcze, w tym toksynotwórcze. Korozja mikrobiologiczna
– rola grzybów w tym procesie.
Metody kształcenia




prezentacja multimedialna
wykonywanie preparatów
rysunek, opis,
pokaz,
Nr efektu kształcenia
z sylabusa
Metody weryfikacji
efektów kształcenia
 odwzorowanie obrazu mikroskopowego –
wykonanie rysunku
 kolokwium pisemne cząstkowe
 egzamin pisemny
01, 04, 05, 06, 07,
01, 02, 03, 05, 06,
01, 02, 03, 04, 05,
06, 08
 egzamin pisemny (test, test z pytaniami, test z zadaniami otwartymi)
Forma i warunki
obejmuje wiedzę z wykładów, ćwiczeń i zalecanej literatury,
zaliczenia
 zaliczenie ćwiczeń na podstawie ocen cząstkowych z kolokwiów,
aktywności na ćwiczeniach oraz zaliczenia rysunków z zeszytu
ćwiczeń.
Literatura
Kurnatowska A., Kurnatowski P. 2006. Mikologia medyczna. Promedi.
podstawowa
Łódź.
Müller E., Loefler W. 1987. Zarys mikologii. PWRiL. Warszawa.
Dostępna w katedrze
Szweykowska A., Szweykowski J. 2001. Botanika. Tom I, II, PWN,
Warszawa.
Literatura
Baran E. (red.). 1998. Zarys mikologii lekarskiej. Volumed. Wrocław.
uzupełniająca
Chełkowski J. 1985. Mikotoksyny, wytwarzające je grzyby i
Dostępna w katedrze
mikotoksykozy. Wyd. SGGW-AR. Warszawa.
NAKŁAD PRACY STUDENTA:
Liczba godzin
Zajęcia dydaktyczne
60
Przygotowanie się do zajęć
15
Studiowanie literatury
5
Udział w konsultacjach
5
Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia
15
122 | E C T S M i k r o b i o l o g i a – r o k a k a d e m i c k i 2 0 1 2 / 2 0 1 3
ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.
Liczba punktów ECTS
100
4
123 | E C T S M i k r o b i o l o g i a – r o k a k a d e m i c k i 2 0 1 2 / 2 0 1 3
Genetyka drobnoustrojów
Wypełnia Zespół Kierunku
Nazwa przedmiotu: GENETYKA DROBNOUSTROJÓW
Kod przedmiotu:
13.4IV93.S1417
13.4IV93.S1517
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot/moduł:
Wydział Biologii
Katedra Mikrobiologii
Nazwa kierunku:
Mikrobiologia
Forma studiów:
Profil kształcenia:
Specjalność:
studia pierwszego stopnia
ogólnoakademicki (A)
studia stacjonarne
Rok/semestr:
Status przedmiotu /modułu:
Język przedmiotu / modułu:
Rok II , semestr 4
obowiązkowy
polski
inne
Forma zajęć
ćwiczenia
wykład
Wymiar zajęć
30
Koordynator przedmiotu /
modułu
ćwiczenia
laboratoryjne
konwersatorium
seminarium
(wpisać
jakie)
30
Prof. dr hab. Wiesław Deptuła
Wykłady: Prof. dr hab. Wiesław Deptuła
Prowadzący zajęcia
Ćwiczenia: dr Anna Wierzbicka-Woś, dr Małgorzata Pawlikowska,
dr Beata Hukowska-Szematowicz, dr Paulina NiedźwiedzkaRystwej, dr Joanna Śliwa-Dominiak
Uzupełnienie i poszerzenie wiedzy dotyczącej podstawowych
Cel przedmiotu / modułu
zagadnień genetyki klasycznej ze szczególnym uwzględnieniem
genetyki mikroorganizmów.
Wymagania wstępne
Zdany egzamin z Genetyki oraz Biologii Molekularnej. Znajomość
podstawowych technik mikrobiologicznych.
Odniesienie
Odniesienie
EFEKTY KSZTAŁCENIA
do efektów
do efektów dla
dla obszaru
programu
Wiedza
01 Student
zna
podstawowe
zagadnienia
związane z budową i funkcjonowaniem
genomów mikroorganizmów i manipulacjami
wykonywanymi na DNA.
02 Student zna techniki biologii molekularnej i
inżynierii genetycznej wykorzystywane do
badania genomów mikroorganizmów oraz
sterowania ich metabolizmem, co ma duże
znaczenie w dziedzinach biotechnologii,
biologii, medycyny i innych zastosowaniach
praktycznych.
K_W02
K_W06
K_W15
K_W19
K_W20
03 Student zna mechanizmy oraz zastosowanie
horyzontalnego transferu DNA między
124 | E C T S M i k r o b i o l o g i a – r o k a k a d e m i c k i 2 0 1 2 / 2 0 1 3
P1A_W01
P1A_W04
P1A_W07
P1A_W08
P1A_W09
mikroorganizmami.
04 Student zna biologię, role i zastosowanie
bakteriofagów i plazmidów w genetyce
drobnoustrojów.
Umiejętności
05 Student zna zasady bezpieczeństwa pracy w
laboratorium
mikrobiologicznym
i
genetycznym.
06 Student wykorzystuje podstawowe techniki
biologii molekularnej i inżynierii genetycznej
w celu poznania funkcjonowania elementów
genomu drobnoustrojów.
07 Student
przeprowadza
doświadczenia,
analizuje uzyskane wyniki i wyciąga
odpowiednie wnioski .
Kompetencje
społeczne
08 Student analizuje piśmiennictwo z zakresu
zagadnień omawianych na zajęciach oraz jest
nastawiony na stałe uczenie się.
09 Student zachowuje podstawowe zasady
bezpieczeństwa
pracy
w
laboratorium
mikrobiologicznym
i
genetycznym,
odpowiada za bezpieczeństwo pracy.
Student organizuje swoje stanowisko pracy.
K_U01
K_U02
K_U08
K_U05
K_U12
K_U14
K_U15
K_U18
K_K08
K_K04
K_K02
P1A_U01
P1A_U02
P1A_U04
P1A_U06
P1A_U07
P1A_U08
P1A_U11
P1A_K02
P1A_K03
P1A_K06
10
Student pracuje samodzielnie oraz w zespole.
11
TREŚCI PROGRAMOWE
Wykłady:
1. Zarys historii genetyki i biologii molekularnej drobnoustrojów.
2. Budowa i funkcjonowanie genomu prokariotycznego.
3. Regulacja ekspresji genów oraz posttranslacyjna modyfikacja białek i transport
przez błonę komórkową.
4. Zjawisko rekombinacji w świecie bakterii.
5. Endogenne i egzogenne źródła uszkodzeń DNA, mechanizmy naprawy
uszkodzeń DNA u bakterii.
6. Plazmidy i inne ruchome elementy genetyczne.
7. Zastosowanie bakteriofagów i plazmidów w genetyce drobnoustrojów.
Ćwiczenia:
1. Transformacja bakterii, koniugacja i transdukcja.
2. Budowa, funkcja biologiczna i zastosowanie praktyczne plazmidów
bakteryjnych.
3. Wykorzystanie transpozycji w mutagenezie drobnoustrojów
4. Izolacja i analiza DNA pochodzącego z komórek bakteryjnych.
5. Diagnostyka molekularna.
125 | E C T S M i k r o b i o l o g i a – r o k a k a d e m i c k i 2 0 1 2 / 2 0 1 3
60
1
5
5
5
5
4
5
8
6
6
6
4
Metody kształcenia
Metody weryfikacji
efektów kształcenia
Forma i warunki
zaliczenia
Literatura
podstawowa
Wykład połączony z zadawaniem pytań i dyskusją, wykład w power point
udostępniony studentom, zajęcia laboratoryjne wykonywane
samodzielnie przez studentów.
Nr efektu kształcenia
z sylabusa
01,02,03,04,06,08
 egzamin pisemny
06, 08
 kolokwium
06, 07,08,11
 sprawozdanie
05,09,10,11
 aktywność na ćwiczeniach
Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych na podstawie obecności, pozytywnego
zaliczenia wszystkich ćwiczeń w formie sprawozdania i kolokwium
końcowego. Zdanie egzaminu.
1. Kur J. 1994. Podstawy inżynierii genetycznej. Teoria, ćwiczenia i testy.
Wyd. Politechniki Gdańskiej, Gdańsk
2. Zalewska-Piątek B., Olszewski M., Piątek R., Milewski S., Kur J. 2009.
Biologia molekularna. Ćwiczenia laboratoryjne. Wyd. Politechniki
Gdańskiej, Gdańsk
3. Krawczyk B., Kur J. 2008. Diagnostyka molekularna w mikrobiologii.
Wyd. Politechniki Gdańskiej, Gdańsk
4. Baj J. i Markiewicz Z. (red.) 2006. Biologia molekularna bakterii. PWN
Warszawa
5. Kunicki-Goldfinger W.J.H. 2001. Życie bakterii. (wyd. nowe), PWN
Warszawa
6. Węgleński P. (red.) 2006. Genetyka molekularna. (wyd. zmienione),
PWN Warszawa
7. Piekarowicz A. 2004. Podstawy wirusologii molekularnej. PWN
Warszawa
8. Singleton P. 2000. Bakterie w biologii, biotechnologii i medycunie. PWN
Warszawa
9. Nickerson C.A and Schurr M.J. 2006. Molecular Paradigms of Infectious
Disease. Springer Verl.
Literatura
uzupełniająca
NAKŁAD PRACY STUDENTA:
Liczba godzin
Zajęcia dydaktyczne
Przygotowanie się do zajęć
Studiowanie literatury
Udział w konsultacjach
Przygotowanie projektu / eseju / itp.
Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia
Inne
ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.
Liczba punktów ECTS
60
10
10
5
15
100
4
126 | E C T S M i k r o b i o l o g i a – r o k a k a d e m i c k i 2 0 1 2 / 2 0 1 3
Immunologia
Wypełnia Zespół Kierunku
Nazwa przedmiotu: IMMUNOLOGIA
Kod przedmiotu:
13.4IV93.S1519
13.4IV93.S1419
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot/moduł: Wydział Biologii
Katedra Mikrobiologii
Katedra Immunologii
Nazwa kierunku:
Mikrobiologia
Forma studiów:
Profil kształcenia:
Specjalność:
studia pierwszego stopnia
ogólnoakademicki (A)
studia stacjonarne
Rok/semestr:
Status przedmiotu /modułu:
Język przedmiotu / modułu:
Rok II , semestr 4
obowiązkowy
polski
inne
Forma zajęć
ćwiczenia
wykład
Wymiar zajęć
30
Koordynator przedmiotu /
modułu
Prowadzący zajęcia
Cel przedmiotu / modułu
ćwiczenia
laboratoryjne
konwersatorium
seminarium
30
prof. dr hab. Wiesław Deptuła
wykład: prof. dr hab. Wiesław Deptuła
ćwiczenia: dr hab. Beata Tokarz-Deptuła, prof. US, dr Małgorzata
Pawlikowska, dr Beata Hukowska-Szematowicz, dr Paulina
Niedźwiedzka, dr Joanna Śliwa-Dominiak, dr Anna WierzbickaWoś
Zapoznanie z mechanizmami obronnymi makroorganizmu po
kontakcie z bakteriami, wirusami czy grzybami. Wyjaśnienie reakcji
obronnych w tym także reakcji alergicznych jak też prowadzących
do chorób immunologicznych.
Wymagania wstępne
01
Wiedza
02
Umiejętności
03
04
05
(wpisać
jakie)
Znajomość budowy i patogennego działania mikroorganizmów (po
kursie z przedmiotu Bakteriologia z wirusologią)
Odniesienie
Odniesienie
EFEKTY KSZTAŁCENIA
do efektów
do efektów dla
programu
dla obszaru
Student charakteryzuje strukturę układu
odpornościowego u ssaków, w tym człowieka.
K_W02
P1A_W01,
Student wyjaśnia mechanizm działania
K_W09
P1A_W04
komórek układu odpornościowego.
Student przeprowadza obserwacje i
K_U02
charakteryzuje komórki układu
P1A_U01,
K_U05
odpornościowego pod mikroskopem.
P1A_U02
K_U09
Student analizuje podstawowe mechanizmy
P1A_U04,
K_U12
odporności i dobiera metody badawcze pod
P1A_U06,
K_U14
kątem charakteru danej odporności.
P1A_U07
Student interpretuje rezultaty przykładowych
127 | E C T S M i k r o b i o l o g i a – r o k a k a d e m i c k i 2 0 1 2 / 2 0 1 3
06
Kompetencje
społeczne
07
08
09
10
testów immunologicznych.
Student analizuje piśmiennictwo z zakresu
zagadnień omawianych na przedmiocie
Student potrafi pracować samodzielnie oraz w
grupie
Student jest odpowiedzialny za
bezpieczeństwo pracy własnej
Student wykazuje potrzebę stałego
aktualizowania wiedzy z zakresu
immunologii
Student przestrzega ustaleń
P1A_K01,
P1A_K02
P1A_K06,
P1A_K07
K_K01
K_K02
K_K08
K_K09
Liczba
godzin
TREŚCI PROGRAMOWE
Forma zajęć : wykład
1 Budowa i funkcja narządów i komórek układu odpornościowego (UO).
2 Mechanizmy odporności swoistej i nieswoistej (odporność wrodzona i nabyta).
3 Droga antygenu w UO oraz reakcje alergiczne. Autoimmunizacja i choroby
immunologiczne
…
Forma zajęć : ćwiczenia
1 Komórki krwi jako komórki układu odpornościowego w obrazie mikroskopowym.
2 Oznaczanie wybranymi metodami odporności swoistej i nieswoistej (wrodzonej i
nabytej).
3 Odczyny serologiczne w diagnostyce immunologicznej. Przeciwciała monoklonalne.
4 Testy biologii molekularnej w immunologii
Metody kształcenia
Metody weryfikacji
efektów kształcenia
Forma i warunki
zaliczenia
Literatura
podstawowa
10
14
6
6
14
6
4
 prezentacja multimedialna
 praca w grupach
 zajęcia praktyczne
Nr efektu kształcenia
z sylabusa
 egzamin pisemny
 sprawdzian
 kolokwium
01,02,06
05, 06, 07, 08, 09,10
03, 04, 05,06
 egzamin pisemny (dłuższa wypowiedz pisemna) obejmująca wiedzę z
wykładów
 ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie ocen cząstkowych
otrzymywanych w trakcie semestru za określone działania i prace studenta
na ćwiczeniach
1. Deptuła W., Tokarz-Deptuła B., Stosik M., Immunologia dla biologów –
wydanie nowe. Wyd. US, Szczecin 2009.
2. Gołab J., Jakóbisiak M., Lasek W., Stokłosa T. Immunologia.
Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2010.
3. Nicklin J., Graeme-Cook K., Paget T., Killington R. 2000. Krótkie
wykłady –mikrobiologia. Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa.
4. Buczek J., Deptuła W., Gliński Z., Jarosz J., Stosik M., Wernicki A.,
Immunologia porównawcza i rozwojowa zwierząt. PWN, Warszawa-
128 | E C T S M i k r o b i o l o g i a – r o k a k a d e m i c k i 2 0 1 2 / 2 0 1 3
Poznań 2000.
5. Płytycz B., Gliński Z., Jarosz J., Książkiewicz-Kapralska M., Markowska
M., Skwarło-Sońta K., Immunologia porównawcza. Wyd. UJ. Kraków
1999
Literatura
uzupełniająca
czasopisma: Alergia, Astma, Immunologia; Postępy Higieny i Medycyny
Doświadczalnej; Postępy Biologii Komórki; Postępy mikrobiologii; Postępy
Biochemii, Wszechświat; Kosmos
NAKŁAD PRACY STUDENTA:
Liczba godzin
Zajęcia dydaktyczne
Przygotowanie się do zajęć
Studiowanie literatury
Udział w konsultacjach
Przygotowanie projektu / eseju / itp.
Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia
Inne
ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.
Liczba punktów ECTS
60
15
15
5
30
125
5
129 | E C T S M i k r o b i o l o g i a – r o k a k a d e m i c k i 2 0 1 2 / 2 0 1 3
Mikroorganizmy u bezkręgowców
Wypełnia Zespół Kierunku
Nazwa
przedmiotu:
BEZKRĘGOWCÓW
MIKROORGANIZMY
U Kod przedmiotu:
13.4IV93.S1726
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot/moduł:
Wydział Biologii
Katedra Zoologii Bezkręgowców i Limnologii
Nazwa kierunku:
Mikrobiologia
Forma studiów:
Profil kształcenia:
Specjalność:
studia pierwszego stopnia
ogólnoakademicki (A)
studia stacjonarne
Rok/semestr:
Status przedmiotu /modułu: Język przedmiotu / modułu:
Rok II , semestr 4
obowiązkowy
polski
inne
Forma zajęć
ćwiczenia
wykład
Wymiar zajęć
ćwiczenia
15
Koordynator przedmiotu /
modułu
Prowadzący zajęcia
Cel przedmiotu / modułu
Wymagania wstępne
laboratoryjne
konwersatorium
Wiedza
02
03
04
(wpisać
jakie)
30
osoba prowadząca wykład;
dr Agnieszka Szlauer-Łukaszewska, dr Piotr Dąbkowski
osoby prowadzące ćwiczenia dr Agnieszka Szlauer-Łukaszewska,
dr Piotr Dąbkowski
Poznanie najważniejszych pierwotniaków stanowiących patogeny i
komensale człowieka. Poznanie znaczenia mikroorganizmów dla
funkcjonowania bezkręgowców i form symbiozy pomiędzy
mikroorganizmami a bezkręgowcami. Poznanie bezkręgowców
będącymi wektorami patogenów człowieka. Poznanie chorób
bezkręgowców hodowlanych i użytkowych wywoływanych przez
mikroorganizmy z uwzględnieniem znaczenia tego zjawiska dla
człowieka.
Bakteriologia z wirusologią. Mikrobiologia ogólna. Genetyka
EFEKTY KSZTAŁCENIA
01
seminarium
Student definiuje podstawowe pojęcia z
zakresu przedmiotu.
Zna wektory patogenów oraz cechy
bezkręgowców umożliwiające im bycie
wektorami.
Zna budowę i funkcję aparatów gębowych
w/w taksonów bezkręgowców oraz ich cykle
życiowe.
Zna mikroorganizmy przenoszone przez
bezkręgowe wektory oraz choroby przez nie
wywoływane.
Odniesienie
do efektów dla
programu
K_W02
K_W10
K_W15
K_W17
130 | E C T S M i k r o b i o l o g i a – r o k a k a d e m i c k i 2 0 1 2 / 2 0 1 3
Odniesienie
do efektów
dla obszaru
P1A_W01
P1A_W05
P1A_W07
P1A_W08
05
06
07
Umiejętności
08
09
10
Kompetencje
społeczne
11
12
13
Zna sposoby diagnozowania drogi szerzenia
się i zapobiegania w/w chorobom.
Zna najważniejsze grupy pierwotniaków
chorobotwórczych u człowieka
Rozumie
mechanizmy
różnych
form
symbiozy pomiędzy mikroorganizmami
i bezkręgowcami
Posługuje się mikroskopem biologicznym i
stereoskopowym oraz sprzętem
preparacyjnym potrafi odnaleźć cechy
systematyczne omawianych taksonów
bezkręgowców.
Potrafi rozpoznać objawy chorobowe
występujące u bezkręgowców a wywołane
przez mikroorganizmy
Klasyfikuje pierwotniaki do odpowiednich
grup taksonomicznych, i rozpoznaje wybrane
pierwotniaki patogenne
Potrafi współdziałać w grupie przyjmując w
niej różne role
Zachowuje ostrożność w kontakcie z
określonymi wektorami bezkręgowymi
Zdaje sobie sprawę z potencjalnych zagrożeń
związanych z przełamywaniem barier
immunologicznych w przypadku kontaktu z
chorymi bezkręgowcami
TREŚCI PROGRAMOWE
P1A_U01
K_U02
K_U14
K_U03
P1A_U07
P1A_U01
P1A_U01
P1A_K02
P1A_K06
K_K02
K_K08
.
Forma zajęć: wykład
1 Znaczenie bezkręgowców w życiu człowieka, ich sposoby wykorzystania, oraz rola
jak źródeł zagrożeń mikrobiologicznych
2 Bezkręgowe wektory chorób wirusowych, bakteryjnych, pierwotniaczych,
grzybowych. Etiologia, rozpoznanie, sposób zakażenia, zasięg geograficzny
występowania chorób, skala zagrożenia, sposoby
3 Mikroorganizmy występujące u hodowlanych i użytkowych gatunków
bezkręgowców
4. e - Formy symbiozy mikroorganizmów u bezkręgowców i ich znacznie i
wykorzystanie przez człowieka
Forma zajęć: ćwiczenia
1 Pierwotniaki, jako patogeny i komensale człowieka. Poznanie cech systematycznych
i budowy Protozoa, oraz najważniejszych grup taksonomicznych, do których należą
pierwotniaki patogenne. Zapoznanie się z cechami wybranych taksonów
131 | E C T S M i k r o b i o l o g i a – r o k a k a d e m i c k i 2 0 1 2 / 2 0 1 3
P1A_K06
Liczba
godzin
2
9
2
2
2
chorobotwórczych na podstawie preparatów trwałych Omówienie cyklów życiowych
wybranych gatunków, objawów i przebiegu wybranych chorób wywoływanych przez
pierwotniaki.
2 Bezkręgowe wektory chorób wirusowych, bakteryjnych, pierwotniaczych,
grzybowych. Systematyka poszczególnych wektorów bezkręgowych. Omówienie
poszczególnych gatunków wektorów i ich cech charakterystycznych, praca z
kluczami. Omówienie budowy wektorów ze szczególnym uwzględnieniem aparatu
gębowego oraz innych cech predestynująch je do bycia wektorami. Cykle życiowe
wektorów. Ochrona człowieka przed wektorami i sposoby ich zwalczania. Opis
objawów i przebieg poszczególnych chorób przenoszonych przez wektory.
3. Charakterystyka gatunków użytkowych z omówieniem cech taksonomicznych.
Występowania, cyklów życiowych. Zapoznanie się z objawami chorobowymi u
bezkręgowców ważnych gospodarczo, oraz wybranymi patogenami. Schematy
diagnostyczne w rozpoznawaniu chorób.
Metody kształcenia




Nr efektu kształcenia
z sylabusa
01 02 03 04 05 06 07 08
09
 kolokwium
01 02 03 04 05 06 07 08
09 13
02 04 06 11
 ocena opracowania projektu
Forma i warunki
zaliczenia
Literatura
podstawowa
Literatura
uzupełniająca
8
prezentacja multimedialna
analiza tekstów z dyskusją
opracowanie projektu
ćwiczenia praktyczne w laboratorium biologicznym
 sprawdzian
Metody weryfikacji
efektów kształcenia
20
11 12 13
 sprawdzian umiejętności praktycznych
Zaliczenie na ocenę
 Zaliczenie ćwiczeń odbywa się na podstawie ocen cząstkowych z
kolokwiów i sprawdzianów, zaliczenia projektu. Zakres wiedzy niezbędny
do zaliczenia obejmuje zakres wykładów i ćwiczeń oraz wybranych
zagadnień z podanej literatury.
 Ocena końcowa wystawiana jest na podstawie zaliczenia ćwiczeń
Salyers A.A., Witt D.D. 2010. Mikrobiologia. Różnorodność,
chorobotwórczość i środowisko. PWN Warszawa.
Czapik A. 1992. Podstawy protozoologii. PWN Warszawa.
Błaszczyk M.K. 2007. Mikroorganizmy w ochronie środowiska. PWN,
Warszawa.
Tomaszewska B., Chorbiński P. Choroby owadów użytkowych. 2000. Wyd.
Akad. Rol. Wrocław
NAKŁAD PRACY STUDENTA:
Liczba godzin
Zajęcia dydaktyczne
Przygotowanie się do zajęć
Studiowanie literatury
Udział w konsultacjach
45
10
5
5
132 | E C T S M i k r o b i o l o g i a – r o k a k a d e m i c k i 2 0 1 2 / 2 0 1 3
Przygotowanie projektu / eseju / itp.
Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia
Inne
ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.
Liczba punktów ECTS
10
75
3
133 | E C T S M i k r o b i o l o g i a – r o k a k a d e m i c k i 2 0 1 2 / 2 0 1 3
Przedmiot do wyboru – blok IIA: Fizjologia człowieka
Wypełnia Zespół Kierunku
Nazwa przedmiotu: FIZJOLOGIA CZŁOWIEKA
Kod przedmiotu:
13.4IV93.F1028
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot/moduł:
Wydział Biologii
Katedra Fizjologii
Nazwa kierunku:
Mikrobiologia
Forma studiów:
Profil kształcenia:
studia pierwszego stopnia
ogólnoakademicki (A)
studia stacjonarne
Rok/semestr:
Status przedmiotu /modułu:
Rok II , semestr 4
Fakultatywny – Moduł IIA
Forma zajęć
ćwiczenia
wykład
Wymiar zajęć
ćwiczenia
laboratoryjne
15
15
Koordynator przedmiotu /
modułu
dr Anna Lubkowska
Prowadzący zajęcia
Cel przedmiotu / modułu
Wymagania wstępne
Specjalność:
Język przedmiotu / modułu:
polski
konwersatorium
inne
(wpisać
jakie)
seminarium
Wykład: dr Anna Lubkowska
Ćwiczenia: dr Anna Lubkowska
zapoznanie studentów z zagadnieniami związanymi z
funkcjonowaniem poszczególnych narządów i układów człowieka
oraz mechanizmów regulacyjnych (integracja poszczególnych
funkcji);
znajomość mechanizmów adaptacji organizmu człowieka do
zmiennych warunków środowiskowych i klimatycznych oraz
zaburzeń bilansu wodno-elektrolitowego;
Podstawowy zakres wiedzy z zakresu anatomii i biochemii
Odniesienie
Odniesienie
do efektów
do efektów dla
programu
dla obszaru
01 Student rozumie funkcjonowanie wybranych
K_W02
P1A-W01
układów
człowieka
w
warunkach
fizjologicznych;
02 Student rozumie zależności i mechanizmy
K_W08
P1A-W04
regulacji funkcjonowania narządów i układów
oraz ich adaptacji do zmiennych warunków
wewnętrznych i środowiskowych
EFEKTY KSZTAŁCENIA
Wiedza
Umiejętności
03 Student
zna
podstawowe
wartości
referencyjne i pojęcia z zakresu tematyki
fizjologii ogólnej
04 Student stosuje podstawowe techniki i
narzędzia badawcze w diagnostyce
K_W10
K_U02
134 | E C T S M i k r o b i o l o g i a – r o k a k a d e m i c k i 2 0 1 2 / 2 0 1 3
P1A-W05
P1A-U01
fizjologicznej
05 Student potrafi zaproponować dobrać metody
badawcze do stawianego problemu i celu
badawczego pod kierunkiem opiekuna
naukowego
Kompetencje
społeczne
K_U09
K_U14
P1A-U04
K_U16
06 Student analizuje i wyciąga wnioski z
podstawowych badań morfologicznych i
biochemicznych krwi;
07 Umie przygotować dobrze udokumentowane
opracowanie i przedstawić ustnie zagadnienie
z zakresu fizjologii
08 Student potrafi współdziałać w grupie
P1A-U07
P1A-U09
P1A-K 02
K_K02
09 Student jest odpowiedzialny za
bezpieczeństwo pracy własnej i innych w
pracowni fizjologicznej
P1A-K06
K_K08
Liczba
godzin
Forma zajęć : wykład
1. Fizjologia błony komórkowej. Struktura błony komórkowej. Funkcje białek
błonowych. Transport błonowy (dyfuzja prosta i ułatwiona, osmoza, transport
aktywny, transport pęcherzykowy). Zjawiska bioelektryczne zachodzące z udziałem
błony.
2. Neurofizjologia. Receptory czuciowe w obrębie narządów zmysłów. Drogi swoiste i
nieswoiste i mechanizmy czuciowe. Ośrodki podkorowe czuciowe i ich rola. Analiza korowa
doznań czuciowych
3.Mechanizm przekaźnictwa synaptycznego. Budowa neuronu – rola synapsy.
Przewodzenie we włóknach nerwowych: ciągłe i skokowe. Szybkość przewodzenia.
Strefy czynnościowe w neuronie. Pobudzenie przewodzenia w synapsach – rola
mediatora, rodzaje synaps.
4. Fizjologia mięśni .
5. Fizjologia układu krążenia i oddechowego. Serce jako centralny narząd układu
krążenia. Właściwości fizjologiczne pracy serca. Częstość i regulacja pracy serca.
Zjawiska zachodzące podczas pracy serca. Objętość wyrzutowa i pojemność
minutowa.
6. Układ trawienny i wydalniczy.
7. Termoregulacja
Forma zajęć : ćwiczenia
1. Fizjologia układu nerwowego. Wirtualne laboratorium „Sim Nerw”.
2. Narządy zmysłów. Odruchy człowieka.
3. Fizjologia mięśni. Wirtualne laboratorium „Sim Muscle”
4. Fizjologia krążenia krwi. Wirtualne laboratorium „Sim Vessel.”
5. Krew.
6. Układ oddechowy. Trawienie i wchłanianie.
7. Układ wewnątrzwydzielniczy.
135 | E C T S M i k r o b i o l o g i a – r o k a k a d e m i c k i 2 0 1 2 / 2 0 1 3
15
2
2
2
2
3
2
2
15
2
2
3
2
2
2
2
Metody kształcenia
prezentacja multimedialna
programy komputerowe z symulacyjnymi laboratoriami wirtualnymi
praca w grupach
wykonywanie doświadczeń
Nr efektu kształcenia
z sylabusa
Zaliczenie pisemne wykładów
co tygodniowe krótkie sprawdziany oceniające
przygotowanie do zajęć (wejściówki) ; kolokwia
zaliczeniowe po dziale tematycznym;
Metody weryfikacji
efektów kształcenia
ocena przez prowadzącego poprawności przeprowadzenia
doświadczenia przez studenta
01,02, 03, 06
04, 05,
07
ocena przez prowadzącego prelekcji tematycznej
przygotowanej przez studenta
Forma i warunki
zaliczenia
Literatura
podstawowa
Literatura
uzupełniająca
08,09
ocena zachowania studenta w pracowni fizjologicznej i
zaangażowania w pracę zespołową
Zaliczenie na ocenę
Wykład: zaliczenie pisemne obejmujący wiedzę z wykładów oraz zalecanej
literatury;
Ćwiczenia: ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie obecności, aktywnej pracy
oraz ocen cząstkowych z wejściówek i kolokwiów
1. Konturek S. /red./ Fizjologia człowieka (podręcznik dla studentów medycyny).
Urban & Partner, Wrocław 2007.
2. Traczyk. W. Fizjologia człowieka w zarysie. PZWL, Warszawa 1997.
3. Traczyk W.: Fizjologia człowieka z elementami fizjologii stosowanej i klinicznej.
PZWL, Warszawa 2003.
4. Ganong W. Fizjologia PZWL, Warszawa 2007.
5. Kozłowski S., Nazar K.: Wprowadzenie do Fizjologii Klinicznej, PZWL, Warszawa
1999.
1.Kozłowski S.: Granice przystosowania. (Wybrane rozdziały), Wiedza
Powszechna. Warszawa 1986.
2. Tematyczne periodyki naukowe wskazane przez prowadzącego na prośbę
zainteresowanego studenta.
NAKŁAD PRACY STUDENTA:
Liczba godzin
Zajęcia dydaktyczne
Przygotowanie się do zajęć
Studiowanie literatury
Udział w konsultacjach
Przygotowanie projektu / eseju / itp.
Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia
Inne
ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.
Liczba punktów ECTS
30
10
15
5
15
75
3
136 | E C T S M i k r o b i o l o g i a – r o k a k a d e m i c k i 2 0 1 2 / 2 0 1 3
Przedmiot do wyboru – blok IIA: Fizjologia zwierząt
Wypełnia Zespół Kierunku
Nazwa przedmiotu: FIZJOLOGIA ZWIERZĄT
Kod przedmiotu: 13.4IV93.F1228
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot/moduł:
Wydział Biologii
Katedra Fizjologii
Nazwa kierunku:
Mikrobiologia
Forma studiów:
Profil kształcenia:
Specjalność:
studia pierwszego stopnia
ogólnoakademicki (A)
studia stacjonarne
Rok/semestr:
Status przedmiotu /modułu:
Język przedmiotu / modułu:
Rok II , semestr 4
Fakultatywny – Moduł IIA
polski
Forma zajęć
inne
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia
konwersatorium seminarium
(wpisać
laboratoryjne
jakie)
Wymiar zajęć
15
15
Koordynator przedmiotu /
modułu
Prowadzący zajęcia
Cel przedmiotu / modułu
Wymagania wstępne
Dr hab. Wiesława Orowicz, prof. US
Wykład: dr hab. Wiesława Orowicz, prof. US,
Ćwiczenia: dr Anna Lubkowska
Poznanie podstawowych procesów fizjologicznych, ich zróżnicowanie w
zależności od typu komórek (tkanek i układów), oraz współzależności
pomiędzy nimi z uwzględnieniem mechanizmów regulacyjnych.
Znajomość podstaw anatomii i biochemii zwierząt.
EFEKTY KSZTAŁCENIA
01
Wiedza
02
03
Umiejętności
Student rozumie funkcjonowanie wybranych
narządów i układów zwierząt w stanach
fizjologicznych;
Student rozumie zależności i mechanizmy regulacji
funkcjonowania narządów i układów oraz ich
adaptacji do zmiennych warunków wewnętrznych i
środowiskowych
Student zna podstawowe wartości referencyjne i
pojęcia z zakresu tematyki fizjologii ogólnej
04 Student stosuje podstawowe techniki i narzędzia
badawcze w diagnostyce fizjologicznej
Odniesienie do
efektów dla
programu
Odniesienie
do efektów
dla obszaru
P1A-W01
K_W02
P1A-W04
K_W08
K_W10
P1A-W05
K_U02
P1A-U01
137 | E C T S M i k r o b i o l o g i a – r o k a k a d e m i c k i 2 0 1 2 / 2 0 1 3
Student potrafi zaproponować dobrać metody
05 badawcze do stawianego problemu i celu
badawczego pod kierunkiem opiekuna naukowego
Student analizuje i wyciąga wnioski z
podstawowych badań diagnostyki fizjologicznej;
06 Student umie przygotować dobrze
udokumentowane opracowanie i przedstawić
ustnie zagadnienie z zakresu fizjologii
07
K_U09
P1A-U04
K_U14
P1A-U07
K_U16
Kompetencje
społeczne
08 Student potrafi współdziałać w grupie
09 Student jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo
pracy własnej i innych w pracowni fizjologicznej
P1A-U09
P1A-K 02
K_K02
K_K08
P1A-K06
TREŚCI PROGRAMOWE
Liczba
godzin
15
Forma zajęć : wykład
1. Molekularne mechanizmy pobudliwości zwierząt.
2. Fizjologia zmysłów zwierząt.
3. Budowa i funkcjonowanie ośrodkowego układu nerwowego zwierząt.
4. Fizjologia układu dokrewnego oraz efekty jego działania zwierząt.
5. Niektóre układy i mechanizmy służące utrzymaniu życia zwierząt: fizjologia oddychania,
fizjologia trawienia i wchłaniania (narządy wspomagające trawienie), fizjologia wydalania.
3
2
3
3
4
15
Forma zajęć : ćwiczenia
1.Fizjologia układu nerwowego. Wirtualne laboratorium „Sim Nerw”.
2. Narządy zmysłów. Odruchy człowieka.
3. Układ wewnątrzwydzielniczy.
4. Układ oddechowy.
5. Trawienie i wchłanianie.
Metody kształcenia





3
3
3
3
3
klasyczny wykład
prezentacja multimedialna
programy komputerowe z symulacyjnymi laboratoriami wirtualnymi
praca w grupach
wykonywanie doświadczeń
Metody weryfikacji
138 | E C T S M i k r o b i o l o g i a – r o k a k a d e m i c k i 2 0 1 2 / 2 0 1 3
Nr efektu kształcenia
z sylabusa
efektów kształcenia
Forma i warunki
zaliczenia
Literatura
podstawowa
Literatura
uzupełniająca


01,02,03
zaliczenie pisemne
01,02,03
cotygodniowe krótkie sprawdziany oceniające
przygotowanie do zajęć (wejściówki) ; kolokwia
zaliczeniowe po dziale tematycznym;
04,05,06
 ocena przez prowadzącego poprawności
przeprowadzenia doświadczenia przez studenta
07
 ocena przez prowadzącego prelekcji tematycznej
przygotowanej przez studenta
08,09
 ocena przez prowadzącego zachowania studenta w
pracowni fizjologicznej i zaangażowania w pracę
zespołową
Zaliczenie na ocenę
 Wykład: zaliczenie pisemne (dłuższa wypowiedź pisemna)
 Ćwiczenia: ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie obecności, aktywnej
pracy oraz ocen cząstkowych z wejściówek i kolokwiów
Bullock J., Boyle J. Wang M.B. – Fizjologia. (Wyd. 2), Urban & Partner,
Wrocław 2004; Gill J. /red./ - Zarys fizjologii porównawczej zwierząt. (t. 13). PWN 1987; Konturek S. J. (red.). Fizjologia człowieka. Podręcznik dla
studentów medycyny. Wyd. ELSEVIER Urban & Partner, Wrocław 2007;
Krzymowski T., Przała J. /red./ - Fizjologia zwierząt. (Wyd. 8), PWRiL
2005.
Schmidt-Nielsen K. Fizjologia zwierząt. Adaptacja do środowiska. (Wyd.
5), Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2008; Traczyk W.Z., Trzebski A.
(red.). Fizjologia człowieka z elementami fizjologii stosowanej i klinicznej.
(Wyd. 3), Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2007.
NAKŁAD PRACY STUDENTA:
Liczba godzin
Zajęcia dydaktyczne
Przygotowanie się do zajęć
Studiowanie literatury
Udział w konsultacjach
Przygotowanie projektu / eseju / itp.
Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia
Inne
ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.
Liczba punktów ECTS
30
15
10
5
15
90
3
139 | E C T S M i k r o b i o l o g i a – r o k a k a d e m i c k i 2 0 1 2 / 2 0 1 3
Przedmiot do wyboru – blok IIA: Ewolucja gatunków
Wypełnia Zespół Kierunku
Nazwa przedmiotu: EWOLUCJA GATUNKÓW
Kod przedmiotu:
13.4IV93.F1328
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot/moduł:
Wydział Biologii
Katedra Genetyki
Nazwa kierunku:
Mikrobiologia
Forma studiów:
Profil kształcenia:
studia pierwszego stopnia
ogólnoakademicki (A)
studia stacjonarne
Rok/semestr:
Status przedmiotu /modułu:
Rok II , semestr 4
Fakultatywny – Moduł IIA
Forma zajęć
ćwiczenia
wykład
Wymiar zajęć
ćwiczenia
laboratoryjne
15
Koordynator przedmiotu /
modułu
Prowadzący zajęcia
Cel przedmiotu / modułu
Wymagania wstępne
Umiejętności
Język przedmiotu / modułu:
polski
konwersatorium
seminarium
inne
(wpisać
jakie)
15
Prof. dr hab. Bogumiła Skotarczak
Prof. dr hab. Bogumiła Skotarczak, dr hab. Marianna Soroka, dr
Małgorzata Adamska, dr Agnieszka Maciejewska-Karłowska, dr
Anna Rymaszewska, dr Marek Sawczuk, dr Beata Wodecka
Poznanie molekularnych podstaw ewolucji gatunków i
mechanizmów ewolucji
Wymagana znajomość podstaw biologii ogólnej i genetyki
EFEKTY KSZTAŁCENIA
Wiedza
Specjalność:
-
01 Student wyjaśnia, co leży u podstaw
zmienności organizmów żywych i zna
mechanizmy rządzące ewolucją;
02 Student rozumie i potrafi rozróżnić proces
ewolucji na poziomie genów i gatunków;
03 Student opisuje ekologiczne i behawioralne
skutki ewolucji;
04 Student rozumie mechanizmy kierujące
ewolucją na poziomie genów i gatunków;
05 Student potrafi określić źródła zmienności w
populacjach naturalnych organizmów
prokariotycznych i eukariotycznych oraz
wpływ człowieka na kształtowanie
bioróżnorodności;
06 Student wykorzystuje język naukowy w
podejmowanych dyskursach na
Odniesienie
do efektów dla
programu
Odniesienie
do efektów
dla obszaru
P1A_W05
K_W10
P1A_W01
K_W02
P1A_W04
K_W06
K_U14
P1A_U07
P1A_U07
K_U15
P1A_U08
K_U06
140 | E C T S M i k r o b i o l o g i a – r o k a k a d e m i c k i 2 0 1 2 / 2 0 1 3
07
Kompetencje
społeczne
08
09
10
specjalistyczne tematy;
Student wykorzystuje dostępne źródła
informacji w celu weryfikacji hipotez
ewolucyjnych, podejmuje dyskusję na
kontrowersyjne tematy dotyczące
mechanizmów ewolucji;
Student wykazuje potrzebę stałego
aktualizowania wiedzy;
Student zachowuje ostrożność w
przyjmowaniu nowych, niezweryfikowanych
hipotez, a jednocześnie jest otwarty na nowe
trendy w nauce;
Student angażuje się w dyskusje naukowe,
dąży do wyjaśnienia zjawisk w przyrodzie na
podstawie ugruntowanej wiedzy
P1A_U03
P1A_K07
K_K09
P1A_K04
K_K05
P1A_K03
K_K03
Liczba
godzin
TREŚCI PROGRAMOWE
Forma zajęć : np. wykład
1. Darwin i jego wpływa na myśl współczesną
2. Molekularne podstawy ewolucji
3. Ewolucyjne czynniki kształtujące częstość genów i genotypów
4. Zegar białkowy i molekularny
5. Ewolucja i utrzymanie się rozrodu płciowego
6. Prawidłowości mikroewolucji i makroewolucji
7. Specjacje i radiacje przystosowawcze
8. Wymieranie gatunków i wielkie wymierania
…
Forma zajęć : np. ćwiczenia
1. Rozwój myśli ewolucyjnej od starożytności po czasy współczesne
2. Zapis informacji genetycznej
3. Zmienność w populacjach naturalnych i jej przyczyny
4. Systemy rozrodu i kojarzeń w populacjach naturalnych
5. Ewolucja na poziomie genów i gatunków, koewolucja
6. Modele specjacji
7. Ekologiczne i behawioralne skutki ewolucji
15
1
2
2
2
2
2
2
2
15
1
1
2
2
3
2
2
Wykład informacyjno-konwersatoryjny prowadzony z wykorzystaniem
prezentacji multimedialnych oraz analizy tematycznych artykułów
naukowych połączonych z dyskusją;
Metody kształcenia
Ćwiczenia konwersatoryjne prowadzone w oparciu o dyskusję na
podstawie wcześniej przygotowanych przez studentów materiałów;
wsparcie dyskusji o pokaz multimedialny opracowany przez
prowadzącego zajęcia;
Analiza artykułów przeglądowych na wybrane tematy dotyczące
przedmiotu, przygotowanych przez studenta w formie referatu lub
prezentacji multimedialnej;
141 | E C T S M i k r o b i o l o g i a – r o k a k a d e m i c k i 2 0 1 2 / 2 0 1 3
Nr efektu kształcenia
z sylabusa
- Dyskusja na zajęciach
Metody weryfikacji
efektów kształcenia
- Kolokwium
- Obserwacja pracy i zaangażowania studenta na
zajęciach
- Aktywność na wykładach
Forma i warunki
zaliczenia
Literatura
podstawowa
Literatura
uzupełniająca
01, 02, 03, 04, 05,
06, 07, 08, 09, 10
01, 02, 03, 04, 05
03, 04
04, 05, 07, 08, 09,
10
01, 02, 03, 08, 09,
10
podstawie elementów
Forma: ocena zaliczeniowa ustalana na
wymienionych w warunkach zaliczenia
Warunki zaliczenia: kolokwium obejmujące wiedzę z wykładów oraz
zalecanej literatury; zaliczenie ćwiczeń na podstawie obecności, udziału w
dyskusji na ćwiczeniach, przygotowanym referacie lub prezentacji
multimedialnej na wybrany temat oraz wyników kolokwium;
Ustalenie oceny zaliczeniowej z przedmiotu: na podstawie oceny z ćwiczeń
i z kolokwium obejmującego wiedzę z wykładów.
1. Krzanowska H. Łomnicki A. (red.) Zarys mechanizmów ewolucji . PWN,
Warszawa, 1997 lub kolejne wznowienia
2. Futuyma D. Ewolucja. WUW, Warszawa 2008
3. Szarski H. Mechanizmy ewolucji. PWN, Warszawa 1986
1. Serafiński W., Strzelec. M. Zagadnienia ewolucjonizmu. WU Śląskiego,
Katowice 1988
2. Stone L., Lurquin P.F. Geny kultura i ewolucja człowieka, WUW,
Warszawa, 2009
3. Urbanek A. Jedno istnieje zwierzę… Myśli przewodnie biologii
porównawczej. Warszawska Drukarnia Naukowa PAN, Warszawa, 2007
4. Artykuły przeglądowe na wybrane tematy z zakresu ewolucji
NAKŁAD PRACY STUDENTA:
Liczba godzin
Zajęcia dydaktyczne
Przygotowanie się do zajęć
Studiowanie literatury
Udział w konsultacjach
Przygotowanie projektu / eseju / itp.
Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia
Inne
ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.
Liczba punktów ECTS
30
10
10
5
5
15
0
75
3
142 | E C T S M i k r o b i o l o g i a – r o k a k a d e m i c k i 2 0 1 2 / 2 0 1 3
Wypełnia Zespół Kierunku
Przedmiot do wyboru – blok IIB: Funkcje życiowe służące utrzymaniu życia
organizmu ludzkiego
Nazwa przedmiotu: FUNKCJE SŁUŻĄCE UTRZYMANIU ŻYCIA
ORGANIZMU LUDZKIEGO
Kod przedmiotu:
13.4IV93.F1028
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot/moduł:
Wydział Biologii
Katedra Fizjologii
Nazwa kierunku:
Mikrobiologia
Forma studiów:
Profil kształcenia:
studia pierwszego stopnia
ogólnoakademicki (A)
studia stacjonarne
Rok/semestr:
Status przedmiotu /modułu:
Rok II , semestr 3
Fakultatywny – Moduł IIB
Forma zajęć
ćwiczenia
Specjalność:
-
wykład
Wymiar zajęć
ćwiczenia
laboratoryjne
15
Koordynator przedmiotu
/ modułu
Język przedmiotu / modułu:
polski
konwersatorium
seminarium
inne
(wpisać
jakie)
15
dr Anna Lubkowska
Prowadzący zajęcia
Wykłady: dr Anna Lubkowska
Ćwiczenia: dr Anna Lubkowska
zapoznanie studentów z zagadnieniami związanymi z
funkcjami życiowymi i roli poszczególnych narządów i układów
człowieka oraz mechanizmów regulacyjnych (integracja
Cel przedmiotu / modułu
poszczególnych funkcji);
znajomość mechanizmów adaptacji do zmiennych warunków
środowiskowych i klimatycznych pozwalających dostosować funkcje
życiowe do aktualnego zapotrzebowania organizmu
Wymagania wstępne
Podstawowy zakres wiedzy z zakresu biologii, anatomii i biochemii
człowieka
Odniesienie
Odniesienie
EFEKTY KSZTAŁCENIA
do efektów
do efektów dla
programu
dla obszaru
01 Student rozumie funkcjonowanie wybranych
K_W02
układów
człowieka
w
warunkach
P1A-W01
Wiedza
fizjologicznych
i
ich
znaczenie
w
podtrzymywaniu życia;
Umiejętności
02 Student rozumie mechanizmy adaptacji i
regulacji funkcjonowania narządów i układów
oraz ich adaptacji do zmiennych warunków
zewnętrznych
03 Student stosuje podstawowe techniki i
K_W08
143 | E C T S M i k r o b i o l o g i a – r o k a k a d e m i c k i 2 0 1 2 / 2 0 1 3
P1A-W04
P1A-U04
Kompetencje
społeczne
narzędzia diagnostyki czynnościowej w
ocenie funkcji życiowych człowieka
K_U09
04 Student prawidłowo wnioskuje i interpretuje
otrzymane wyniki badań czynnościowych
K_U14
05 Student potrafi pracować indywidualnie i
współdziałać w grupie, zachowując warunki
bezpieczeństwa
06 Student rozumie potrzebę pogłębiania wiedzy
P1A-U07
P1A-K 02
K_K02
P1A-K 01
K_K01
TREŚCI PROGRAMOW
Liczba
godzin
Forma zajęć: wykład
1.Podstawowe funkcje życiowe
2.Zagadnienia związane z funkcją ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego.
3. Procesy związane z narządami zmysłów.
4. Narząd ruchu człowieka. Mechanizmy odpowiedzialne za poruszanie się i
utrzymywanie postawy.
5.Krążenie krwi i jego regulacja; Układ oddechowy
5.Przemiana materii –procesy kataboliczne i anaboliczne.
Forma zajęć : ćwiczenia
1. Fizjologia układu nerwowego. Wirtualne laboratorium „Sim Nerw”.
2. Fizjologia mięśni. Wirtualne laboratorium „Sim Muscle”
4. Fizjologiczna diagnostyka czynnościowa poszczególnych narządów i układów
człowieka odpowiedzialnych za utrzymanie funkcji życiowych.
5. Homeostaza termiczna ustroju
6. Zaburzenia i patologie związane z czynnością poszczególnych narządów i
układów.
Metody kształcenia
2
4
2
2
3
2
2
2
7
2
2
prezentacja multimedialna
programy komputerowe z symulacyjnymi laboratoriami wirtualnymi
praca w grupach
wykonywanie doświadczeń
Nr efektu kształcenia
z sylabusa
Metody weryfikacji
efektów kształcenia
Zaliczenie pisemne z wykładów
co tygodniowe krótkie sprawdziany oceniające
przygotowanie do zajęć (wejściówki);
kolokwia zaliczeniowe po dziale tematycznym;
ocena
przez
prowadzącego
poprawności
przeprowadzenia doświadczenia przez studenta
01,02
01,02
03,04,
ocena zachowania studenta w pracowni fizjologicznej i
zaangażowania w pracę zespołową
05,06
144 | E C T S M i k r o b i o l o g i a – r o k a k a d e m i c k i 2 0 1 2 / 2 0 1 3
Forma i warunki
zaliczenia
Literatura
podstawowa
Literatura
uzupełniająca
Zaliczenie na ocenę
Wykład: zaliczenie pisemne obejmujący wiedzę z wykładów oraz
zalecanej literatury;
Ćwiczenia: ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie obecności,
aktywnej pracy oraz ocen cząstkowych z wejściówek i kolokwiów
1. Konturek S. /red./ Fizjologia człowieka (podręcznik dla studentów
medycyny). Urban & Partner, Wrocław 2007.
2. Traczyk. W. Fizjologia człowieka w zarysie. PZWL, Warszawa 1997.
3. Traczyk W.: Fizjologia człowieka z elementami fizjologii stosowanej i
klinicznej. PZWL, Warszawa 2003.
4. Traczyk/red./ Diagnostyka czynnościowa człowieka. Fizjologia
stosowana. PZWL, Warszawa, 1999
5. Kozłowski S., Nazar K.: Wprowadzenie do Fizjologii Klinicznej, PZWL,
Warszawa 1999.
1.Kozłowski S.: Granice przystosowania. (Wybrane rozdziały), Wiedza
Powszechna. Warszawa 1986.
2. Tematyczne periodyki naukowe wskazane przez prowadzącego na
prośbę zainteresowanego studenta.
NAKŁAD PRACY STUDENTA:
Liczba godzin
Zajęcia dydaktyczne
Przygotowanie się do zajęć
Studiowanie literatury
Udział w konsultacjach
Przygotowanie projektu / eseju / itp.
Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia
Inne
ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.
Liczba punktów ECTS
30
10
15
5
15
75
3
145 | E C T S M i k r o b i o l o g i a – r o k a k a d e m i c k i 2 0 1 2 / 2 0 1 3
Przedmiot do wyboru – blok IIB: Procesy życiowe zwierząt
Wypełnia Zespół Kierunku
Nazwa przedmiotu: PROCESY ŻYCIOWE ZWIERZĄT
Kod przedmiotu:
13.4IV93.F1228
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot/moduł:
Wydział Biologii
Katedra Fizjologii
Nazwa kierunku:
Mikrobiologia
Forma studiów:
Profil kształcenia:
studia pierwszego stopnia
ogólnoakademicki (A)
studia stacjonarne
Rok/semestr:
Status przedmiotu /modułu:
Rok II , semestr 4
Fakultatywny – Moduł IIB
Forma zajęć
ćwiczenia
wykład
Wymiar zajęć
ćwiczenia
laboratoryjne
15
Koordynator przedmiotu /
modułu
Specjalność:
Język przedmiotu / modułu:
polski
konwersatorium
seminarium
inne
(wpisać
jakie)
15
Dr hab. Wiesława Orowicz, prof. US
Prowadzący zajęcia
Wykład: dr hab. Wiesława Orowicz, prof. US,
Ćwiczenia: dr Anna Lubkowska
Cel przedmiotu / modułu
Poznanie podstawowych procesów fizjologicznych w organizmach
zwierzęcych, ich zróżnicowanie oraz współzależności pomiędzy nimi, z
uwzględnieniem mechanizmów regulacyjnych funkcjonujących w
organizmach zwierząt.
Wymagania wstępne
Znajomość podstaw anatomii i biochemii zwierząt.
EFEKTY KSZTAŁCENIA
Wiedza
01 Student rozumie funkcjonowanie wybranych
narządów i układów zwierząt w stanach
fizjologicznych;
02 Student rozumie zależności i mechanizmy
regulacji funkcjonowania narządów i układów
oraz ich adaptacji do zmiennych warunków
wewnętrznych i środowiskowych
Umiejętności
03 Student
zna
podstawowe
wartości
referencyjne i pojęcia z zakresu tematyki
fizjologii ogólnej
04 Student stosuje podstawowe techniki i
Odniesienie
do efektów dla
programu
Odniesienie
do efektów
dla obszaru
P1A-W01
K_W02
P1A-W07
K_W08
K_W10
K_U02
146 | E C T S M i k r o b i o l o g i a – r o k a k a d e m i c k i 2 0 1 2 / 2 0 1 3
P1A-W05
P1A-U01
narzędzia badawcze w diagnostyce
fizjologicznej
05 Student potrafi zaproponować dobrać metody
badawcze do stawianego problemu i celu
badawczego pod kierunkiem opiekuna
naukowego
06 Student analizuje i wyciąga wnioski z
podstawowych badań w diagnostyce
fizjologicznej
Umie przygotować dobrze udokumentowane
07 opracowanie i przedstawić ustnie zagadnienie
z zakresu fizjologii
Kompetencje
społeczne
P1A-U04
K_U09
K_U14
P1A-U07
K_U16
P1A-U09
08 Student potrafi współdziałać w grupie
09 Student jest odpowiedzialny za
bezpieczeństwo pracy własnej i innych w
pracowni fizjologicznej
TREŚCI PROGRAMOWE
P1A-K 02
K_K02
K_K08
P1A-K06
Liczba
godzin
Forma zajęć : wykład
1. Fizjologia błony komórkowej i komórki. Potencjały błonowe: potencjał
spoczynkowy i czynnościowy.
2. Przekaźnictwo synaptyczne: nerwowo-mięśniowe, w autonomicznym i
ośrodkowym układzie nerwowym.
3. Budowa i funkcja ośrodkowego układu nerwowego: udział rdzenia kręgowego w
odruchach, rola kory mózgowej, jąder podkorowych i móżdżku w regulacji czynności
ruchowych. Wyższe czynności nerwowe.
4. Molekularne podstawy skurczu mięśni szkieletowych, gładkich i mięśnia
sercowego.
5. Fizjologia układu dokrewnego i efekty jego działania.
Forma zajęć : ćwiczenia
1.Fizjologia układu nerwowego. Wirtualne laboratorium „Sim Nerw”.
2. Narządy zmysłów. Odruchy człowieka.
3. Układ wewnątrzwydzielniczy.
4. Układ oddechowy.
5. Trawienie i wchłanianie.
Metody kształcenia





15
3
3
3
3
3
15
3
3
3
3
3
klasyczny wykład
prezentacja multimedialna
programy komputerowe z symulacyjnymi laboratoriami wirtualnymi
praca w grupach
wykonywanie doświadczeń
Metody weryfikacji
147 | E C T S M i k r o b i o l o g i a – r o k a k a d e m i c k i 2 0 1 2 / 2 0 1 3
Nr efektu kształcenia
z sylabusa
efektów kształcenia
Forma i warunki
zaliczenia
Literatura
podstawowa
Literatura
uzupełniająca


01,02,03
zaliczenie pisemne
01,02,03
cotygodniowe krótkie sprawdziany oceniające
przygotowanie do zajęć (wejściówki) ; kolokwia
zaliczeniowe po dziale tematycznym;
04,05,06
 ocena przez prowadzącego poprawności
przeprowadzenia doświadczenia przez studenta
07
 ocena przez prowadzącego prelekcji tematycznej
przygotowanej przez studenta
08,09
 ocena przez prowadzącego zachowania studenta w
pracowni fizjologicznej i zaangażowania w pracę
zespołową
Zaliczenie na ocenę
 Wykład: zaliczenie pisemne (dłuższa wypowiedź pisemna)
 Ćwiczenia: ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie obecności, aktywnej
pracy oraz ocen cząstkowych z wejściówek i kolokwiów
Bullock J., Boyle J. Wang M.B. – Fizjologia. (Wyd. 2), Urban & Partner,
Wrocław 2004; Gill J. /red./ - Zarys fizjologii porównawczej zwierząt. (t. 13). PWN 1987; Konturek S. J. (red.). Fizjologia człowieka. Podręcznik dla
studentów medycyny. Wyd. ELSEVIER Urban & Partner, Wrocław 2007;
Krzymowski T., Przała J. /red./ - Fizjologia zwierząt. (Wyd. 8), PWRiL
2005.
Schmidt-Nielsen K. Fizjologia zwierząt. Adaptacja do środowiska. (Wyd.
5), Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2008; Traczyk W.Z., Trzebski A.
(red.). Fizjologia człowieka z elementami fizjologii stosowanej i klinicznej.
(Wyd. 3), Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2007.
NAKŁAD PRACY STUDENTA:
Liczba godzin
Zajęcia dydaktyczne
Przygotowanie się do zajęć
Studiowanie literatury
Udział w konsultacjach
Przygotowanie projektu / eseju / itp.
Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia
Inne
ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.
Liczba punktów ECTS
30
15
10
5
15
75
3
148 | E C T S M i k r o b i o l o g i a – r o k a k a d e m i c k i 2 0 1 2 / 2 0 1 3
Przedmiot do wyboru – blok IIB: Ewolucja genów i genomów
Wypełnia Zespół Kierunku
Nazwa przedmiotu: EWOLUCJA GENÓW I GENOMÓW
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot/moduł:
Wydział Biologii
Katedra Genetyki
Nazwa kierunku:
Mikrobiologia
Forma studiów:
Profil kształcenia:
studia pierwszego stopnia
ogólnoakademicki (A)
studia stacjonarne
Rok/semestr:
Status przedmiotu /modułu:
Rok II , semestr 4
Fakultatywny – Moduł IIB
Forma zajęć
ćwiczenia
wykład
Wymiar zajęć
15
Koordynator przedmiotu /
modułu
ćwiczenia
laboratoryjne
Kod przedmiotu:
13.4IV93.F1328
Specjalność:
Język przedmiotu / modułu:
polski
konwersatorium
seminarium
inne
(wpisać
jakie)
15
Prof. dr hab. Bogumiła Skotarczak
Prof. dr hab. Bogumiła Skotarczak, dr hab. Marianna Soroka, dr
Małgorzata Adamska, dr Agnieszka Maciejewska-Karłowska, dr
Anna Rymaszewska, dr Marek Sawczuk, dr Beata Wodecka
Poznanie molekularnych podstaw ewolucji gatunków, zasad
Cel przedmiotu / modułu
analizy filogenetycznej oraz nabycie umiejętności rekonstrukcji
filogenezy na podstawie sekwencji DNA
Wymagania wstępne
Wymagana znajomość podstaw biologii ogólnej, bioinformatyki i
genetyki
Odniesienie
Odniesienie
EFEKTY KSZTAŁCENIA
do efektów dla do efektów
dla obszaru
programu
01 Student ma wiedzę w zakresie
P1A_W03
najważniejszych problemów z zakresu
Wiedza
ewolucji, rozumie jakie czynniki mają wpływ
na kształtowanie zmienności w populacjach i
K_W02
jakie są tego konsekwencje;
P1A_W01
02 Student rozumie i potrafi rozróżnić proces
K_W01
ewolucji na poziomie genów i gatunków;
03 Student zna ogólne zasady rekonstrukcji
K_W06
P1A_W03
filogenezy w oparciu o różne dane,
szczególnie zaś dane molekularne (w tym
sekwencje nukleotydowe);
Umiejętności 04 Student rozumie literaturę dotyczącą ewolucji
K_U04
P1A_U02
oraz rekonstrukcji filogenezy poszczególnych
gatunków i informacje tam zawarte potrafi
K_U14
wykorzystać w praktyce (dobór sekwencji do
Prowadzący zajęcia
149 | E C T S M i k r o b i o l o g i a – r o k a k a d e m i c k i 2 0 1 2 / 2 0 1 3
konstrukcji dendrogramów, interpretacja
wyników, wybór właściwego drzewa do
odtworzenia historii gatunku);
05 Student wykazuje umiejętność poprawnego
wnioskowania na podstawie danych
pochodzących z różnych źródeł;
06 Student umie odtworzyć filogenezę gatunków
na podstawie najprostszych danych w oparciu
o specjalistyczne programy komputerowe;
07 Student wykorzystuje język naukowy w
podejmowanych dyskursach na
specjalistyczne tematy;
Kompetencje
społeczne
08 Student rozumie konieczność kształcenia się
przez całe życie i sięgania do nowych
opracowań z danej dziedziny (ewolucja
genów i gatunków, analizy filogenetyczne);
09 Student rozumie konieczność weryfikacji
wszystkich nowych hipotez i dokładnej
analizy hipotez wcześniejszych, co zapewnia
otwartość spojrzenia na proces ewolucji i daje
możliwości odtworzenia historii gatunków;
10 Student angażuje się w dyskusje naukowe w
ramach grupy, dąży do wyjaśnienia zjawisk w
przyrodzie na podstawie ugruntowanej
wiedzy i jej konfrontacji z poglądami innych;
K_U10
K_U15
P1A_U07
P1A_U05
P1A_U08
P1A_K07
K_K09
K_K09
P1A_K07
K_K03
P1A_K03
Liczba
godzin
TREŚCI PROGRAMOWE
Forma zajęć : np. wykład
1. Klasyfikacja organizmów na przestrzeni wieków. Koncepcja gatunku.
2. Organizacja genomów i ekspresja genów u Prokariota i Eukariota
3. Ewolucja genomów. Powstanie nowych genów
4. Metagenomika
5. Zasady i metody analizy danych molekularnych i rekonstrukcja filogenezy na
podstawie danych z różnych źródeł
6. Filogeografia. Pokrewieństwo i genealogie wewnątrzgatunkowe
7. Zastosowania analizy filogenetycznej. Wykorzystanie analiz molekularnych w
genetyce konserwatorskiej - ochrona gatunków
8.
…
Forma zajęć : np. ćwiczenia
1. Poglądy na ewolucję i rolę zmienności genetycznej – rys historyczny
2. Zapis informacji genetycznej. Genom jądrowy i mitochondrialny
3. Źródła zmienności w populacjach naturalnych jako podstawy wnioskowania
ewolucyjnego
4. Systemy rozrodu i kojarzeń a ewolucja gatunków
5. Ewolucja genów i gatunków
6. Podstawy konstrukcji drzew filogenetycznych
7. Rekonstrukcja filogenezy gatunków na podstawie danych molekularnych
150 | E C T S M i k r o b i o l o g i a – r o k a k a d e m i c k i 2 0 1 2 / 2 0 1 3
15
2
3
3
2
2
2
1
15
1
1
2
2
2
3
2
8. Podstawy filogeografii
2
Wykład informacyjno-konwersatoryjny prowadzony z wykorzystaniem
prezentacji multimedialnych;
Metody kształcenia
Ćwiczenia konwersatoryjne prowadzone w oparciu o dyskusję na
podstawie wcześniej przygotowanych przez studentów materiałów;
wsparcie dyskusji o pokaz multimedialny opracowany przez
prowadzącego zajęcia;
Ćwiczenia praktyczne prowadzone w oparciu o Bazę Genów i dostępne
programy komputerowe umożliwiające przeprowadzenie analizy
filogenetycznej;
Nr efektu kształcenia
z sylabusa
-Dyskusja na zajęciach
Metody weryfikacji
efektów kształcenia
- Sprawdzian praktyczny z konstrukcji dendrogramów
- Kolokwium
- Obserwacja pracy i zaangażowania studenta na
zajęciach
- Aktywność na wykładach
01, 02, 03, 04, 05,
07, 09, 10
03, 04, 05, 06
01, 02, 03, 04
01, 04, 05, 06, 08
01, 02, 03, 05, 07,
08, 09, 10
podstawie elementów
Forma i warunki
zaliczenia
Literatura
podstawowa
Literatura
uzupełniająca
Forma: ocena zaliczeniowa ustalana na
wymienionych w warunkach zaliczenia
Warunki zaliczenia: kolokwium obejmujące wiedzę z wykładów oraz
zalecanej literatury; zaliczenie ćwiczeń na podstawie obecności, udziału w
dyskusji na ćwiczeniach, wyników sprawdzianu praktycznego z
konstrukcji drzew filogenetycznych w wybranym programie
komputerowym i wyników kolokwium;
Ustalenie oceny zaliczeniowej z przedmiotu na podstawie oceny z ćwiczeń
i z kolokwium obejmującego wiedzę z wykładów
1. Brown T.A. Genomy. PWN, Warszawa, 2009
2. Salyers A.A. , Whitt D.D. Mikrobiologia. Różnorodność,
chorobotwórczość i środowisko. PWN, Warszawa, 2005
3. Krzanowska H. Łomnicki A. (red.) Zarys mechanizmów ewolucji . PWN,
Warszawa, 1997 lub kolejne wznowienia
4. Futuyma D. Ewolucja. WUW, Warszawa 2008
5. Hall B.G. Łatwe drzewa filogenetyczne. WUW, Warszawa, 2008
1. Freeland J.R. Ekologia molekularna. PWN, Warszawa, 2008
2. Higgs P.G., Attwood T.K. Bioinformatyka i ewolucja molekularna. PWN.
Warszawa, 2008
3. Avise J.C. Markery molekularne, historia naturalna i ewolucja. WUW,
Warszawa, 2008
4. Urbanek A. Jedno istnieje zwierzę… Myśli przewodnie biologii
porównawczej. Warszawska Drukarnia Naukowa PAN, Warszawa, 2007
5. Stone L., Lurquin P.F. Geny kultura i ewolucja człowieka. WUW,
Warszawa, 2009
6. Artykuły przeglądowe na wybrane tematy z zakresu ewolucji i analiz
151 | E C T S M i k r o b i o l o g i a – r o k a k a d e m i c k i 2 0 1 2 / 2 0 1 3
filogenetycznych
NAKŁAD PRACY STUDENTA:
Liczba godzin
Zajęcia dydaktyczne
Przygotowanie się do zajęć
Studiowanie literatury
Udział w konsultacjach
Przygotowanie projektu / eseju / itp.
Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia
Inne
ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.
Liczba punktów ECTS
30
15
15
5
0
10
0
75
3
152 | E C T S M i k r o b i o l o g i a – r o k a k a d e m i c k i 2 0 1 2 / 2 0 1 3
Drobnoustroje w ochronie środowiska
Wypełnia Zespół Kierunku
Nazwa przedmiotu: DROBNOUSTROJE W OCHRONIE
ŚRODOWISKA
Kod przedmiotu:
13.4IV93.S1413
13.4IV93.S1513
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot/moduł: Wydział Biologii
Katedra Mikrobiologii
Katedra Immunologii
Nazwa kierunku:
Mikrobiologia
Forma studiów:
Profil kształcenia:
Specjalność:
studia pierwszego stopnia
ogólnoakademicki (A)
studia stacjonarne
Rok/semestr:
Status przedmiotu /modułu:
Język przedmiotu / modułu:
Rok III , semestr 5
obowiązkowy
polski
inne
Forma zajęć
ćwiczenia
wykład
Wymiar zajęć
ćwiczenia
laboratoryjne
15
Koordynator przedmiotu /
modułu
konwersatorium
seminarium
(wpisać
jakie)
30
Prof. dr hab. Wiesław Deptuła
Prowadzący zajęcia
wykład: prof. dr hab. Wiesław Deptuła, dr Małgorzata
Pawlikowska; dr Joanna Śliwa-Dominiak,
ćwiczenia: dr Małgorzata Pawlikowska, dr Joanna ŚliwaDominiak, dr Anna Wierzbicka-Woś dr Beata HukowskaSzematowicz, dr Paulina Niedźwiedzka-Rystwej,
Cel przedmiotu / modułu
Zaznajomienie ze zdolnością mikroorganizmów do
wykorzystywania różnych podłóż naturalnych i sztucznych. Obieg
pierwiastków – rola mikroorganizmów. Wykorzystanie
drobnoustrojów do oczyszczania składowisk śmieci, ścieków i
materiałów toksycznych.
Wymagania wstępne
Znajomość budowy i fizjologii drobnoustrojów (po kursie z
przedmiotu Bakteriologia z wirusologią)
EFEKTY KSZTAŁCENIA
01
Wiedza
Umiejętności
Student definiuje procesy z udziałem
drobnoustrojów zachodzące w środowisku.
02 Student przeprowadza proste analizy
dotyczące udziału drobnoustrojów w ochronie
Odniesienie
do efektów dla
programu
Odniesienie
do efektów
dla obszaru
K_W02
K-W18
P1A_W01,
P1A_W08
K_U02
K_U03
P1A_U01,
P1A_U02,
153 | E C T S M i k r o b i o l o g i a – r o k a k a d e m i c k i 2 0 1 2 / 2 0 1 3
Kompetencje
społeczne
środowiska
03 Student planuje doświadczenia zmierzające do
wykrycia mikroorganizmów w różnych
środowiskach
04 Student analizuje piśmiennictwo z zakresu
zagadnień omawianych na przedmiocie
05 Student potrafi pracować w grupie
06 Student jest odpowiedzialny za
bezpieczeństwo pracy
TREŚCI PROGRAMOWE
K_U04
K_U05
K_U09
K_U13
P1A_U04,
P1A_U06
K_K02
K_K08
P1A_K02,
P1A_K06
Forma zajęć : wykład
1 Udział mikroorganizmów w rozkładzie naturalnych związków organicznych.
2 Wykorzystanie drobnoustrojów do zagospodarowania odpadów komunalnych,
przemysłowych i innych toksycznych.
3 Bioremediacja gleb i wód gruntowych.
…
Forma zajęć : ćwiczenia
1 Metody i techniki stosowane w badaniach wykorzystujących drobnoustroje w
ochronie środowiska.
2 Analiza mikrobiologiczna skażonych środowisk wodnych i glebowych, z
uwzględnienie min. Bakteriofagów (FRNA i DNA).
Metody kształcenia
Metody weryfikacji
efektów kształcenia
Forma i warunki
zaliczenia
Literatura
podstawowa
Liczba
godzin
5
6
4
15
15
 prezentacja multimedialna
 praca w grupach
 wykonywanie zadań praktycznych
Nr efektu kształcenia
z sylabusa
 egzamin pisemny
 kolokwium
 sprawdzian
01,04
02, 03
02, 03, 04,05,06
 egzamin pisemny obejmuje wiedzę z wykładów (dłuższa wypowiedz
pisemna)
 ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie ocen cząstkowych
otrzymywanych w trakcie semestru za określone działania i prace studenta
na ćwiczeniach
1. Postgate J.: Człowiek i drobnoustroje. Wyd. Nauk PWN 1994
2. Garity M: Bergey’s Manual of Systematic Bacteriology. Second Edition.
Second Edition. ed. Boone D.R., Castenholz R.W., wyd. Springer-Verlag,
New York 2001 [dostępna w Katedrze]
3. Muller E., Loeffler W.: Zarys mikologii. Wyd. PWRiL Warszawa 1987
4. Pawlaczyk-Szpilowa M.: Mikrobiologia wody i ścieków. Wyd. Nauk
PWN Warszawa 1980
5. Paul E.A., Clark F.E.: Mikrobiologia i biochemia gleb. Wyd. UMCS
Lublin 2000
154 | E C T S M i k r o b i o l o g i a – r o k a k a d e m i c k i 2 0 1 2 / 2 0 1 3
Literatura
uzupełniająca
6. Błaszczyk M.K.: Mikroorganizmy w ochronie środowiska. Wyd. nauk.
PWN Warszawa 2007
7. Rheinheimer G.: Mikrobiologia wód. Wyd. PZWL Warszawa 1987
8. Libudzisz Z., Kowal K., Żakowska Z.: Mikrobiologia techniczna. Wyd.
nauk. PWN Warszawa 2007
9. Singelton P.: Bakterie w biologii, biotechnologii i medycynie. Wyd.
nauk. PWN Warszawa 2000
czasopisma: Postępy mikrobiologii, Medycyna środowiskowa, Problemy
Higieny i Epidemiologii, Przegląd Epidemiologiczny, Roczniki PZH,
Kosmos, Wszechświat,
NAKŁAD PRACY STUDENTA:
Liczba godzin
Zajęcia dydaktyczne
Przygotowanie się do zajęć
Studiowanie literatury
Udział w konsultacjach
Przygotowanie projektu / eseju / itp.
Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia
Inne
ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.
Liczba punktów ECTS
45
1
1
1
2
50
2
155 | E C T S M i k r o b i o l o g i a – r o k a k a d e m i c k i 2 0 1 2 / 2 0 1 3
Diagnostyka zakażeń
Wypełnia Zespół Kierunku
Nazwa przedmiotu: DIAGNOSTYKA ZAKAŻEŃ
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot/moduł:
Nazwa kierunku:
Mikrobiologia
Forma studiów:
studia pierwszego stopnia
studia stacjonarne
Rok/semestr:
Rok III , semestr 5
Forma zajęć
wykład
Wymiar zajęć
30
Koordynator przedmiotu /
modułu
Prowadzący zajęcia
Cel przedmiotu / modułu
Kod przedmiotu:
13.4IV93.S1512
13.4IV93.S1412
Wydział Biologii
Katedra Mikrobiologii
Katedra Immunologii
Profil kształcenia:
ogólnoakademicki (A)
Specjalność:
-
Status przedmiotu /modułu:
obowiązkowy
Język przedmiotu / modułu:
polski
ćwiczenia
ćwiczenia
laboratoryjne
konwersatorium
seminarium
30
Dr hab. prof. US Beata Tokarz-Deptuła
Wykład: dr hab. prof. US Beata Tokarz-Deptuła, prof. dr hab.
Wiesław Deptuła
Ćwiczenia: dr Małgorzata Pawlikowska, dr Beata HukowskaSzematowicz, dr Paulina Niedźwiedzka-Rystwej , dr Joanna ŚliwaDominiak, dr Anna Wierzbicka-Woś
Poznanie bakterii, wirusów i grzybów w aspekcie
chorobotwórczości. Przykłady metod diagnozowania chorób przez
nie wywołanych i mechanizmów patogennego działania
mikroorganizmów.
Wymagania wstępne
01
Wiedza
02
03
Umiejętności
04
05
inne
(wpisać
jakie)
Znajomość budowy i fizjologii mikroorganizmów i podstawy ich
hodowli (po kursie z przedmiotu Bakteriologia z wirusologią).
Odniesienie
Odniesienie
EFEKTY KSZTAŁCENIA
do efektów
do efektów dla
programu
dla obszaru
Student rozumie mechanizmy patogenności
wybranych drobnoustrojów.
K_W02
Student ma wiedzę w zakresie podstawowych
P1A_W01,
K_W15
technik stosowanych w diagnostyce schorzeń
P1A_W07
K_W16
bakteryjnych, wirusowych i grzybiczych.
P1A_W09
K_W20
Student zna zasady bezpiecznej pracy w
laboratorium
Student stosuje podstawowe metody
K_U02
P1A_U01,
diagnostyczne i wykonuje proste zadania
K_U03
P1A_U04,
badawcze.
K_U08
P1A_U06,
Student przeprowadza obserwacje w
K_U12
P1A_U07,
156 | E C T S M i k r o b i o l o g i a – r o k a k a d e m i c k i 2 0 1 2 / 2 0 1 3
06
07
Kompetencje
społeczne
08
09
10
laboratorium i analizuje otrzymane wyniki.
Student wykazuje umiejętność poprawnego
wnioskowania na podstawie danych
uzyskanych w badaniach oraz pochodzących
ze źródeł literaturowych.
Student analizuje piśmiennictwo z zakresu
zagadnień omawianych na przedmiocie
Student rozumie potrzebę uczenia się przez
całe życie.
Student potrafi współdziałać i pracować w
grupie.
Student jest odpowiedzialny za
bezpieczeństwo pracy własnej i innych.
TREŚCI PROGRAMOWE
K_U13
K_U14
K_U04
K_U05
P1A_U02
K_K01
K_K02
K_K08
P1A_K01,
P1A_K02,
P1A_K06
Liczba
godzin
Forma zajęć : wykład
1. Charakterystyka bakterii, wirusów, w tym bakteriofagów oraz grzybów w aspekcie
chorobotwórczości dla ssaków (ludzie i zwierzęta), produktów odzwierzęcych oraz
w aspekcie środowiskowym.
2. Systematyka poszczególnych grup drobnoustrojów –bakterii, wirusów, grzybów
3. Patogeneza i mechanizmy zakażeń wywołanych przez mikroorganizmy.
4. Wiriony , wirusoidy i priony
5 Diagnostyka schorzeń z uwzględnieniem najnowszych metod diagnostycznych.
…
Forma zajęć : ćwiczenia
1 Klasyczne metody diagnostyki drobnoustrojów.
2 Metody nowoczesne wykorzystywane w diagnostyce schorzeń bakteryjnych,
wirusowych i grzybiczych.
3
Metody kształcenia
Metody weryfikacji
efektów kształcenia
Forma i warunki
zaliczenia
Literatura
podstawowa
30
8
7
4
4
12
30
12
18
 prezentacja multimedialna
 praca w grupach
 wykonywanie doświadczeń
Nr efektu kształcenia
z sylabusa
 egzamin pisemny
 sprawdzian
01,02,06,07
03,04,05,06,07,08,0
9,10
 egzamin pisemny (dłuższa wypowiedz pisemna) obejmujący wiedzę
wykładową
 ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie ocen cząstkowych
otrzymywanych w trakcie semestru za określone działania i prace studenta
na ćwiczeniach (kolokwia i zaliczenie praktyczne)
1. . Bergey D. H., Harrison F. C., Breed R. S., Hammer B. W., Huntoon F.
M. 2004. Bergey's Manual of Systematic Bacteriology (ed. 2). Wyd.
Springer, Nowy Jork 2001-2009 (literatura dostępna w Katedrze).
157 | E C T S M i k r o b i o l o g i a – r o k a k a d e m i c k i 2 0 1 2 / 2 0 1 3
2. Zaremba M. l., Borowski J. 1996. Podstawy mikrobiologii lekarskiej.
Wydawnictwo Lekarskie PZWL .
3. Nicklin J., Graeme-Cook K., Paget T., Killington R. 2000. Krótkie
wykłady –mikrobiologia. Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa.
4. Irving W., Boswell T., Ala'Aldeen D. 2008. Krótkie wykładymikrobiologia medyczna. Wyd. Naukowe PWN Warszawa.
5. Virella G, Mikrobiologia i choroby zakaźne, Wydawnictwo Medyczne
Urban & Partner, Wrocław 2000.
6. Szewczyk E. M. 2005. Diagnostyka bakteriologiczna. Wydawnictwo
Naukowe PWN Warszawa.
7. Krawczyk B., Kur J.; Diagnostyka molekularna w mikrobiologii, Wyd.
Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2008
Literatura
uzupełniająca
czasopisma: Postępy Mikrobiologii; Przegląd epidemiologiczny; Postępy
Nauk Medycznych; Mikologia Lekarska, Diagnostyka laboratoryjna,
Postępy biologii komórki, Roczniki PZH, Medycyna Doświadczalna i
Mikrobiologia
NAKŁAD PRACY STUDENTA:
Liczba godzin
Zajęcia dydaktyczne
Przygotowanie się do zajęć
Studiowanie literatury
Udział w konsultacjach
Przygotowanie projektu / eseju / itp.
Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia
Inne
ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.
Liczba punktów ECTS
60
10
5
5
20
100
4
158 | E C T S M i k r o b i o l o g i a – r o k a k a d e m i c k i 2 0 1 2 / 2 0 1 3
Mykologia kliniczna
Wypełnia Zespół Kierunku
Nazwa przedmiotu: MYKOLOGIA KLINICZNA
Kod przedmiotu:
13.4IV93.S1423
13.4IV93.S1523
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot/moduł:
Wydział Biologii
Katedra Mikrobiologii/Katedra Immunologii
Nazwa kierunku:
Mikrobiologia
Forma studiów:
Profil kształcenia:
Specjalność:
studia pierwszego stopnia
ogólnoakademicki (A)
studia stacjonarne
Rok/semestr:
Status przedmiotu /modułu:
Język przedmiotu / modułu:
Rok III , semestr 5
obowiązkowy
polski
inne
Forma zajęć
ćwiczenia
wykład
Wymiar zajęć
15
Koordynator przedmiotu /
modułu
ćwiczenia
laboratoryjne
konwersatorium
seminarium
(wpisać
jakie)
45
Prof. dr hab. Wiesław Deptuła
wykład: Prof. dr hab. Wiesław Deptuła, Dr Paulina NiedźwiedzkaRystwej
Prowadzący zajęcia
ćwiczenia: Dr hab. prof. US Beata Tokarz-Deptuła, Dr Beata
Hukowska-Szematowicz, Dr Małgorzata Pawlikowska, Dr Paulina
Niedźwiedzka-Rystwej, Dr Joanna Śliwa-Dominiak,
Dr Anna Wierzbicka-Woś
Zaznajomienie się z grzybami chorobotwórczymi dla ssaków,
Cel przedmiotu / modułu
głównie człowieka i diagnostyka tych grzybów. Poznanie
czynników usposabiających i predysponujących do wystapienia
grzybic (głównie u ludzi).
Wymagania wstępne
Znajomość budowy, fizjologii i systematyki grzybów (po kursie z
Mykologii ogólnej).
Odniesienie
Odniesienie
EFEKTY KSZTAŁCENIA
do efektów
do efektów dla
dla obszaru
programu
01 Student charakteryzuje podstawy odporności
przeciwgrzybicznej i wymienia czynniki
Wiedza
predysponujące do zakażeń grzybiczych;
K_W10
P1A_W05
K_W11
02 Student wymienia podstawowe grzyby
chorobotwórcze dla człowieka i choroby przez
nie wywoływane
Umiejętności 03 Student interpretuje wyniki przykładowych
K_U02
P1A_U07,
testów diagnostycznych w kierunku badań
K_U08
P1A_U04
mykologicznych;
K_U14
P1A_U01,
K_U05
P1A_U02
159 | E C T S M i k r o b i o l o g i a – r o k a k a d e m i c k i 2 0 1 2 / 2 0 1 3
04 Student dobiera metodę badawczą w
odniesieniu do typu pobranego materiału
klinicznego;
05 Student posługuje się mikroskopem w celu
oceny preparatów grzybiczych;
Kompetencje
społeczne
06 Student analizuje piśmiennictwo z zakresu
zagadnień realizowanych na zajęciach
07 Student pracuje w grupie;
K_K01
08 Student jest odpowiedzialny za
bezpieczeństwo pracy;
P1A_K02,
K_K02
09 Student ma świadomość zagrożeń płynących z
zakażeń grzybiczych;
P1A_K06,
K_K08
P1A_K01
10 Student rozumie potrzebę uczenia się przez
całe życie i aktualizowania wiedzy
specjlaistycznej
TREŚCI PROGRAMOWE
K_K09
Liczba
godzin
Forma zajęć : wykład
1. Historia mykologii klinicznej. Czynniki predysponujące do zakażeń grzybiczych u 5
ssaków (głównie u ludzi). Podstawy odporności przeciwgrzybicznej.
2. Charakterystyka grzybów chorobotwórczych dla ludzi wg obowiązującej
10
systematyki mykologicznej. Diagnostyka i zapobieganie.
Forma zajęć : ćwiczenia
1. Pobieranie i przygotowywanie materiału do badań mykologicznych.
2. Diagnostyka mykologiczna – metody klasyczne, biochemiczne, biologii
molekularnej wybranych rodzajów grzybów (komensalicznych) oraz prezentacja
gotowych preparatów grzybów chorobotwórczych dla ludzi.
Metody kształcenia
Metody weryfikacji
efektów kształcenia
Forma i warunki
zaliczenia
Literatura
15
30
 prezentacja multimedialna
 zajęcia praktyczne
 praca w grupach
Nr efektu kształcenia
z sylabusa
 egzamin pisemny
 sprawdzian
 kolokwium
01,02
03,04,05,06,07,08,0
9,10
03,04,05,06
 egzamin pisemny na podstawie wiedzy przekazanej głównie w treściach
wykładowych
1. Krzyściak
P.,
Skóra
M.,
Macura
A.B.:
160 | E C T S M i k r o b i o l o g i a – r o k a k a d e m i c k i 2 0 1 2 / 2 0 1 3
Atlas
grzybów
podstawowa
Literatura
uzupełniająca
chorobotwórczych człowieka. Wyd. MedPharm Polska Wrocław
2011
2. Adamski Z., Batura-Gabryel H. (red.).: Mikologia lekarska dla
lekarzy i studentów. Wyd. Nauk. UM w Poznaniu, Poznań 2007
3. Baran E. (red.).: Zarys mikologii lekarskiej. Wyd. Volumed
Wrocław 1998
4. Heczko P.B. (red.).: Mikrobiologia i choroby zakaźne. Wyd. Urban
& Partner 2000
5. Dzierżanowska D. (red).: Zakażenia grzybicze. Wyd. α-Medica
Press 1999
6. Prochacki H.: Podstawy mikologii lekarskiej. Wyd. PZWL
Warszawa 1975
7. Müller E., Loeffler W.: Zarys mikologii. Wyd. PWRiL Warszawa
1972
Czasopisma: Mikologia Lekarska, Postępy Mikrobiologii, Przegląd
Epidemiologiczny, Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej,
Medycyna Doświadczalna i Mikrobiologia, Medycyna Weterynaryjna,
Postępy Dermatologii i Alergologii, Przegląd Dermatologiczny, Zakażenia,
Świat Nauki
NAKŁAD PRACY STUDENTA:
Liczba godzin
Zajęcia dydaktyczne
Przygotowanie się do zajęć
Studiowanie literatury
Udział w konsultacjach
Przygotowanie projektu / eseju / itp.
Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia
Inne
ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.
Liczba punktów ECTS
45
8
8
5
9
75
3
161 | E C T S M i k r o b i o l o g i a – r o k a k a d e m i c k i 2 0 1 2 / 2 0 1 3
Serologia z transfuzjologią
Nazwa przedmiotu: SEROLOGIA Z TRANSFUZJOLOGIĄ
Kod przedmiotu: 13.4IV93.S1235
Wypełnia Zespół Kierunku
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot/moduł:
Wydział Biologii
Katedra Fizjologii
Nazwa kierunku:
Mikrobiologia
Forma studiów:
studia pierwszego stopnia
studia stacjonarne
Rok/semestr:
Rok III , semestr 5
Forma zajęć
wykład
Wymiar zajęć
Profil kształcenia:
ogólnoakademicki (A)
Specjalność:
-
Status przedmiotu /modułu:
obowiązkowy
Język przedmiotu / modułu:
polski
ćwiczenia
ćwiczenia
laboratoryjne
15
30
Koordynator przedmiotu /
modułu
dr Anna Lubkowska
Prowadzący zajęcia
Cel przedmiotu / modułu
Wymagania wstępne
konwersatorium
Wiedza
02
Umiejętności
inne
(wpisać
jakie)
Wykłady: dr Anna Lubkowska
Ćwiczenia: dr Anna Lubkowsksa
Celem nauczania jest zapoznanie studentów z organizacją pracy w pracowni
serologii transfuzjologicznej, zasadami wykonywania badań z zakresu
hematologicznej diagnostyki serologicznej, których wiarygodny wynik jest
podstawą bezpiecznego krwiolecznictwa. Zdobycie wiedzy z zakresu
współczesnych metod pobierania i preparatyki krwi, metod krwiolecznictwa,
możliwości wystąpienia powikłań poprzetoczeniowych i ich profilaktyką.
Wiedzy w zakresie immunologii transfuzjologicznej, oraz zapoznanie z
metodami zapewniającymi bezpieczne przetaczanie krwi i jej składników.
Wykształcenie umiejętności doboru i wykonania współcześnie stosowanych
testów serologicznych oraz interpretacji uzyskanych wyników.
znajomość podstaw immunologii i fizjologii krwi
EFEKTY KSZTAŁCENIA
01
seminarium
Student rozumie podstawowe mechanizmy
molekularne
związane
z
serologią
i
transfuzjologią
Odniesienie do
efektów dla
programu
K_W02
Odniesienie
do efektów
dla obszaru
P1A-W01
K_W10
P1A-W05
K_U02
P1A-U01
Student ma wiedzę w zakresie problematyki
hematologii, serologii i transfuzjologii
03 Student klasyfikuje metody hematologiczne i
serologiczne
162 | E C T S M i k r o b i o l o g i a – r o k a k a d e m i c k i 2 0 1 2 / 2 0 1 3
04 Student dobiera i wykonuje proste zadania
badawcze z zakresu serologii
Kompetencje
społeczne
05 Student wykazuje umiejętność wnioskowania
diagnostycznego na podstawie uzyskanych
wyników badań
05 Student zachowuje należytą ostrożność w pracy
laboratoryjnej
06 Student angażuje się w pracę indywidualną i
grupową przestrzegając poczynionych ustaleń
K_U08
P1A-U04
K_U14
P1A-U07
K_K08
K_K02
P1A –K 06
P1A –K 02
Liczba godzin
15
2
Forma zajęć : wykład
1. Preparatyka krwi i jej składników. Metody konserwowania krwi. Preparaty
krwiopochodne.
2. Zakres badań u dawców i biorców krwi oraz w transplantologii
3. Powikłania po leczeniu krwią
4. Hemoterapia
5. Konflikty immunologiczne i ich zapobieganie
Forma zajęć : ćwiczenia
2
5
4
2
30
1.Preparaty krwiopochodne , przygotowanie, przechowywani, konserwacja,
wykorzystanie.
2. Preparatyka krwi i jej składników
3.Otrzymywanie frakcji białkowych osocza. Albuminy. Immunoglobuliny. Izolowanie
immunoglobulin. Przeciwciała monoklinalne i poliklonalne w aspekcie transfuzjologii.
3. Układy grupowe krwinek czerwonych, płytek, granulocytów
4.Badania immunohematologiczne związane z przetaczaniem krwi
Metody
kształcenia
Metody
weryfikacji
efektów
kształcenia
Forma i
warunki
zaliczenia
Literatura
podstawowa
6
3
5
8
8
2
prezentacja multimedialna
praca w grupach
wykonywanie doświadczeń laboratoryjnych
dyskusja
Nr efektu kształcenia
z sylabusa
01, 02, 03
 wejściówki i kolokwia tematyczne
04,05
 sprawozdanie z realizacji doświadczeń
06
 Obserwacja indywidualnej i zespołowej pracy studenta
Zaliczenie na ocenę.
Wykład: zaliczenie pisemne obejmujący wiedzę z wykładów oraz zalecanej
literatury;
Ćwiczenia: ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie obecności, aktywnej pracy
oraz ocen cząstkowych z wejściówek i kolokwiów
1.Podstawy serologii grup krwi. Red. B. Solnica WUJ, 2008
2.Badania laboratoryjne w hematologii. B. Mariańska, J. Fabijańska, J. Windyga
PZWL, 2006
3.Podstawowe laboratoryjne badania hematologiczne. H. Bomski PZWL, 1995
4.Immunologia krwinek czerwonych. Niedokrwistości immunohematologiczne.
Red. J. Fabijańska-Mitek OINPHARMA W-wa., 2008
163 | E C T S M i k r o b i o l o g i a – r o k a k a d e m i c k i 2 0 1 2 / 2 0 1 3
5. Współczesna transfuzjologia. Red. W. Rudowski, S. Pawelski PZWL, 1979
Literatura
1.Immunologia krwinek czerwonych. Grupy krwi. Red. J. Fabijańska-Mitek.
uzupełniająca OINPHARMA, W-wa, 2007
2.Medyczne zasady pobierania krwi, oddzielania jej składników i wydawania,
obowiązujące w jednostkach organizacyjnych służby krwi. Red. M. Łętowska.
Instytut Hematologii i Transfuzjologii, W-wa, 2006
NAKŁAD PRACY STUDENTA:
Liczba godzin
Zajęcia dydaktyczne
45
Przygotowanie się do zajęć
1
Studiowanie literatury
1
Udział w konsultacjach
1
Przygotowanie projektu / eseju / itp.
Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia
2
Inne
ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.
50
Liczba punktów ECTS
2
164 | E C T S M i k r o b i o l o g i a – r o k a k a d e m i c k i 2 0 1 2 / 2 0 1 3
Seminarium dyplomowe – seminarium Katedry Anatomii i Zoologii Kręgowców
Nazwa przedmiotu: SEMINARIUM DYPLOMOWE
Kod przedmiotu:
13.4IV.K0134
Wypełnia Zespół Kierunku
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot/moduł:
Wydział Biologii
Katedra Anatomii i Zoologii Kręgowców
Nazwa kierunku:
Mikrobiologia
Forma studiów:
studia pierwszego stopnia
studia stacjonarne
Rok/semestr:
Rok III , semestr 5
Rok III, semestr 6
Forma zajęć
wykład
Profil kształcenia:
ogólnoakademicki (A)
Specjalność:
-
Status przedmiotu /modułu:
fakultatywny
Język przedmiotu / modułu:
polski
ćwiczenia
ćwiczenia
laboratoryjne
konwersatorium
seminarium
Wymiar zajęć
inne
(wpisać
jakie)
30 (15+15)
Koordynator przedmiotu /
modułu
Prowadzący zajęcia
dr hab. Dariusz Wysocki, prof. US
dr hab. Dariusz Wysocki, prof. US
Cel przedmiotu / modułu
Wymagania wstępne
Przygotowanie studenta do napisania pracy dyplomowej,
omówienie struktury pracy i określenie sposobu doboru literatury
przedmiotu. Nabycie umiejętności planowania, prowadzenia i
pisania prac naukowych.
podstawowe wiadomości z zoologii kręgowców i mikrobiologii
EFEKTY KSZTAŁCENIA
01 potrafi omówić interakcje między mikroflorą a
gospodarzem, czyli kręgowcem
Odniesienie
do efektów dla
programu
K_W10
Odniesienie
do efektów
dla obszaru
P1A_W05
Wiedza
Umiejętności
Kompetencje
społeczne
02 formułuje ustnie i pisemnie wnioski poprawne
merytorycznie i językowo w zakresie nauk
biologicznych
K_U15
03 wywiązuje się z poczynionych ustaleń
K_K02
P1A_U08
P1A_K02
TREŚCI PROGRAMOWE
Liczba godzin
165 | E C T S M i k r o b i o l o g i a – r o k a k a d e m i c k i 2 0 1 2 / 2 0 1 3
Seminarium:
1. Kręgowce jako rezerwuary mikrorganizmów wywołujących choroby zakaźne.
Wpływ zakażeń wirusowych i bakteryjnych na przeżywalność, sukces lęgowy i
wysiłek rodzicielski ptaków. Czynniki zewnętrze (wiek ptaków, czynniki
klimatyczne) warunkujące prewalencję chorób wywoływanych przez bakterie i
wirusy.
2. Analiza statystyczna oraz interpretacja wyników.
3. Analiza literatury
Metody kształcenia
Metody weryfikacji
efektów kształcenia




10
10
10
analiza tekstów z dyskusją
prezentacja multimedialna
praca w grupach
praca indywidualna
Nr efektu
kształcenia
z sylabusa
 uczestnictwo w zajęciach
 prezentacja wyników pracy w postaci pokazu
multimedialnego
01,02,03
01,02,03
Forma i warunki
zaliczenia
Warunkiem zaliczenia jest przygotowanie pracy dyplomowej i zaliczanie
przedmiotu w cyklu semestralnym
Literatura
podstawowa
 Jadwiga Majchrzak, Tadeusz Mendel. 2005. Metodyka pisania prac
magisterskich i dyplomowych. Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu
Ekonomicznego w Poznaniu
Literatura
uzupełniająca
 January Weiner. 2005. Technika pisania i prezentowania przyrodniczych
prac naukowych. PWN
 Ecology and Evolution of Parasitism: Hosts to Ecosystems (Oxford
Biology). Frédéric Thomas, Jean-François Guégan, and François Renaud
 Defending Life: The nature of host-parasite relations (Oxford Biology). Elling
Ulvestad
NAKŁAD PRACY STUDENTA:
Zajęcia dydaktyczne
Przygotowanie się do zajęć
Studiowanie literatury
Udział w konsultacjach
Przygotowanie pracy dyplomowej
Przygotowanie się do egzaminu
Inne
ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.
Liczba punktów ECTS
Liczba godzin
30
10
20
5
30
5
100
4 (2+2)
166 | E C T S M i k r o b i o l o g i a – r o k a k a d e m i c k i 2 0 1 2 / 2 0 1 3
Seminarium dyplomowe – seminarium Katedry Biochemii
Nazwa przedmiotu:
Kod przedmiotu:
13.4IV93.K0334
Wypełnia Zespół Kierunku
SEMINARIUM DYPLOMOWE
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot/moduł:
WYDZIAŁ BIOLOGII
KATEDRA BIOCHEMII
Nazwa kierunku:
MIKROBIOLOGIA
Forma studiów:
STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA
STUDIA STACJONARNE
Profil kształcenia:
OGÓLNOAKADEMICKI (A)
Specjalność:
-
Rok/semestr:
ROK III , SEMESTR 5
ROK III, SEMESTR 6
Forma zajęć
wykład
Status przedmiotu /modułu:
Język przedmiotu / modułu:
FAKULTATYWNY
POLSKI
ćwiczenia
ćwiczenia
laboratoryjne
konwersatorium
seminarium
Wymiar zajęć
Koordynator przedmiotu /
modułu
inne
30 (15+15)
prof. dr hab. Jolanta Tarasiuk
Prowadzący zajęcia
prof. dr hab. Jolanta Tarasiuk, dr Dorota Kostrzewa-Nowak, dr
Robert Nowak, dr Anna Nowakowska
Nabycie umiejętności prezentowania problematyki badawczej.
Cel przedmiotu / modułu
Nabycie umiejętności aktywnego udziału w dyskusjach
naukowych.
Wymagania wstępne
Biochemia, Biologia komórki, Biofizyka, Podstawy cytofizjologii i
cytobiochemii, Technologia informatyczna.
Odniesienie
Odniesienie
EFEKTY KSZTAŁCENIA
do efektów
do efektów dla
dla obszaru
programu
01 ma wiedzę dotyczącą udziału wirusów
K_W02
P1A_W01
onkogennych i innych czynników
K_W10
P1A_W05
Wiedza
mikrobiologicznych w powstawaniu i rozwoju
nowotworów oraz wiedzę z zakresu biochemii
nowotworów i chemioterapii nowotworów
K_W15
P1A_W07
02 zna podstawowe techniki i narzędzia
K_W16
badawcze stosowane w badaniach z zakresu
biochemii nowotworów i chemioterapii
nowotworów
Umiejętności
03 posługuje się literaturą naukową z zakresu
biochemii nowotworów
K_U02
167 | E C T S M i k r o b i o l o g i a – r o k a k a d e m i c k i 2 0 1 2 / 2 0 1 3
P1A_U02
04 wykazuje umiejętność krytycznej analizy
dostępnych informacji i prawidłowo dokonuje
ich selekcji
K_U06
P1A_U03
K_U14
P1A_U07
05 wykazuje umiejętność formułowania
wniosków na podstawie danych
literaturowych
06 przedstawia w postaci wystąpienia ustnego
najnowsze dane z zakresu biochemii i terapii
nowotworów związane z tematyką
realizowanej pracy dyplomowej
K_U15
K_U17
P1A_U08
P1A_U10
K_U16
07 wykazuje umiejętność napisania pracy
badawczej
P1A_U09
K_U18
08 uczy się samodzielnie w sposób
ukierunkowany
Kompetencje
społeczne
P1A_U11
09 potrafi określić priorytety służące realizacji
założonego zadania
K_K04
P1A_K03
10 zachowuje krytycyzm w wyrażaniu opinii i
rozumie potrzebę systematycznego
aktualizowania wiedzy
K_K03
K_K09
P1A_K03
P1A_K07
TREŚCI PROGRAMOWE
Forma zajęć : seminarium
1. Omawianie najnowszych osiągnięć z biochemii i dyscyplin pokrewnych.
2. Zapoznanie się z tematyką dotyczącą realizowanych prac dyplomowych, z
uwzględnieniem najnowszej literatury (w tym anglojęzycznej): wirusy onkogenne,
inne czynniki mikrobiologiczne wywołujące nowotwory, procesy zapalne
współodpowiedzialne za rozwój nowotworów, chemioterapia molekularna,
mechanizmy działania związków przeciwnowotworowych, mechanizmy toksyczności
związków przeciwnowotworowych, potencjał metastatyczny komórek
nowotworowych, oporność wielolekowa komórek nowotworowych i nowe strategie
w jej pokonywaniu, nowe cele molekularne terapii nowotworów.
3. Przedstawienie referatów dotyczących wybranych zagadnień związanych z
tematami realizowanych prac dyplomowych.
Metody kształcenia
30
10
10
10
 Ćwiczenia dotyczące metod przeszukiwania literaturowych baz danych
(m.in. PubMed i MEDLINE).
 Ćwiczenia dotyczące prawidłowego tłumaczenia specjalistycznej literatury
anglojęzycznej.
 Ćwiczenia dotyczące techniki pisania prac naukowych.
 Referaty studentów.
 Dyskusje ze studentami.
168 | E C T S M i k r o b i o l o g i a – r o k a k a d e m i c k i 2 0 1 2 / 2 0 1 3
Metody weryfikacji
efektów kształcenia
Forma i warunki
zaliczenia
Literatura
podstawowa
Nr efektu kształcenia
z sylabusa
 prezentacje ustne studentów
 sprawozdania cząstkowe z realizacji pracy
dyplomowej
 praca dyplomowa
01 – 06, 08, 10
01 – 06, 08 – 10
01 – 05, 07 – 10
Obecność, aktywność, przygotowanie referatów i wystąpień ustnych oraz
pracy dyplomowej
Berg J. M., Tymoczko J. L., Stryer L., Biochemia. PWN, Warszawa 2007
Prace oryginalne i przeglądowe w czasopismach specjalistycznych
(zarówno polskich, jak i anglojęzycznych)
Literatura
uzupełniająca
NAKŁAD PRACY STUDENTA:
Zajęcia dydaktyczne
Przygotowanie się do zajęć
Studiowanie literatury
Udział w konsultacjach
Przygotowanie referatów i wystąpień ustnych
Przygotowanie pracy dyplomowej
Inne
ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.
Liczba punktów ECTS
Liczba godzin
30
10
20
10
10
20
100
4
169 | E C T S M i k r o b i o l o g i a – r o k a k a d e m i c k i 2 0 1 2 / 2 0 1 3
Seminarium dyplomowe – seminarium Katedry Fizjologii
Nazwa przedmiotu: SEMINARIUM DYPLOMOWE
Kod przedmiotu:
13.4IV93.K1034
Wypełnia Zespół Kierunku
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot/moduł:
Wydział Biologii
Katedra Fizjologii
Nazwa kierunku:
Mikrobiologia
Forma studiów:
studia pierwszego stopnia
studia stacjonarne
Rok/semestr:
Rok III , semestr 5
Rok III, semestr 6
Forma zajęć
wykład
Profil kształcenia:
ogólnoakademicki (A)
Specjalność:
-
Status przedmiotu /modułu:
fakultatywny
Język przedmiotu / modułu:
polski
ćwiczenia
ćwiczenia
laboratoryjne
konwersatorium
seminarium
Wymiar zajęć
30 (15+15)
Koordynator przedmiotu /
modułu
Dr hab. Maria Suska, prof. US
Prowadzący zajęcia
Dr hab. Maria Suska, prof. US
Cel przedmiotu / modułu
Wymagania wstępne
Zapoznanie się z metodologią pisania pracy dyplomowej i jej
układem oraz formami zestawiania i prezentacji tematycznej
treści
Zdany egzamin z fizjologii zwierząt i wiedza w zakresie biochemii
EFEKTY KSZTAŁCENIA
Wiedza
Umiejętności
inne
(wpisać
jakie)
01 Poznał najważniejsze problemy związane z
budową i funkcją różnych komórek krwi. Zna
mechanizmy regulacji i kontroli procesów
metabolicznych krwi oraz mechanizmy
utrzymania homeostazy.
02 Rozumie podstawowe zjawiska i procesy z
zakresu wpływu czynników środowiskowych
i ogólnoustrojowych na wytwarzanie wolnych
rodników tlenowych. Poznał rolę układu
antyoksydacyjnego.
03 Zna metody i wskazania do krioterapii i
kriostymulacji ogólnej i miejscowej.
04 Korzysta z różnych źródeł przy pisaniu
opracowań problemowych prac w oparciu o
Odniesienie
do efektów dla
programu
K_W08
Odniesienie
do efektów
dla obszaru
P1A_W04
K_W02
K_W08
K_U06
K_U15
170 | E C T S M i k r o b i o l o g i a – r o k a k a d e m i c k i 2 0 1 2 / 2 0 1 3
P1A_W01
P1A_W04
P1A_U03
P1A_U08
literaturę polską i anglojęzyczną
Kompetencje
społeczne
K_U16
05 Rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania
wiedzy przyrodniczej.
P1A_U09
P1A_K07
K_K09
Liczba
godzin
TREŚCI PROGRAMOWE
Forma zajęć : seminarium
1 Struktura błon komórkowych, transport bierny i aktywny, mechanizmy utrzymania
homeostazy
2 Białka cytoszkieletu : ich rozmieszczenie i funkcje w komórkach krwi
3 Główne drogi metabolizmu erytrocytów, pozyskiwanie energii oraz mechanizmy
kontroli i regulacji metabolizmu
4 Wpływ hormonów na aktywność enzymów antyoksydacyjnych ssaków
5 Regulacja mechanizmów antyoksydacyjnych obrony komórek
6 System ochrony komórki przez naturalne substancje redukujące rodnik
ponadtlenkowy
7 Wpływ wysiłku fizycznego i treningu na aktywność enzymów układu
antyoksydacyjnego w erytrocytach zwierząt i człowieka
Metody kształcenia
Metody weryfikacji
efektów kształcenia
Forma i warunki
zaliczenia
Literatura
podstawowa
Literatura
uzupełniająca
30
4
4
4
4
4
4
6
 Wykłady i prezentacje multimedialne
Nr efektu kształcenia
z sylabusa
 Kolokwium
 Przedstawienie i omówienie tematyczne prac
dyplomowych
01, 02, 03
04, 05
Zaliczenie na ocenę
 Zaliczenie kolokwiów cząstkowych i prezentacji pracy dyplomowej
1. Bomski H.: Podstawowe laboratoryjne badania hematologiczne.
Wydawnictwo Lekarskie PZWL Warszawa 1995.
2. Tomaszewski J.I.: Diagnostyka laboratoryjna. Wyd. Lek. PZWL
Warszawa 2001.
3. Dąbrowski Z. (red.): Fizjologia krwi . Wybrane zagadnienia, cz.2,
Wyd. Nauk. PWN Warszawa 2000.
Bartosz G.: Erytrocyty W: Fizjologia krwi. Wybrane zagadnienia, cz. 2, red.
Dąbrowski Z., PWN Warszawa 2000.
1. Postępy biochemii – kwartalnik Polskiego Towarzystwa
Biochemicznego
2. Bartosz G.: Druga twarz tlenu. Wolne rodniki w przyrodzie, Wyd.
Nau. PWN Warszawa 2006.
NAKŁAD PRACY STUDENTA:
Liczba godzin
171 | E C T S M i k r o b i o l o g i a – r o k a k a d e m i c k i 2 0 1 2 / 2 0 1 3
Zajęcia dydaktyczne
Przygotowanie się do zajęć
Studiowanie literatury
Udział w konsultacjach
Przygotowanie projektu / eseju / itp.
Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia
Inne
ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.
Liczba punktów ECTS
30
15
35
20
100
4 (2+2)
172 | E C T S M i k r o b i o l o g i a – r o k a k a d e m i c k i 2 0 1 2 / 2 0 1 3
Seminarium dyplomowe – seminarium Katedry Genetyki
Wypełnia Zespół Kierunku
Nazwa przedmiotu: SEMINARIUM DYPLOMOWE
Kod przedmiotu:
13.4IV93.K1334
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot/moduł:
Wydział Biologii
Katedra Genetyki
Nazwa kierunku:
Mikrobiologia
Forma studiów:
Profil kształcenia:
studia pierwszego stopnia
ogólnoakademicki (A)
studia stacjonarne
Rok/semestr:
Status przedmiotu /modułu:
Rok III , semestr 5
fakultatywny
Rok III, semestr 6
Forma zajęć
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia
laboratoryjne
Specjalność:
Język przedmiotu / modułu:
polski
konwersatorium
seminarium
Wymiar zajęć
30 (15+15)
Koordynator przedmiotu /
modułu
Prowadzący zajęcia
Cel przedmiotu / modułu
Wymagania wstępne
prof. dr hab. Bogumiła Skotarczak
dr Małgorzata Adamska
dr Agnieszka Maciejewska-Karłowska
dr Anna Rymaszewska
dr Marek Sawczuk
dr Beata Wodecka
Nabycie umiejętności gromadzenia i przetwarzania danych
literaturowych oraz zdolności do prezentacji treści naukowych i
przekazywania informacji.
Zaliczenie przedmiotów: genetyka, genetyka molekularna, podstawy
biotechnologii. Dobra znajomość języka angielskiego.
EFEKTY KSZTAŁCENIA
Wiedza
01 Student rozumie zasadę działania wyszukiwarek
internetowych baz danych oraz programów
02 służących prezentacjom multimedialnym
Student
rozumie
anglojęzyczne
Umiejętności
inne
(wpisać
jakie)
specjalistyczne
teksty
03 Student przeszukuje literaturowe bazy danych
(PubMed i MEDLINE)
04
Student potrafi gromadzić i analizować
Odniesienie
do efektów dla
programu
Odniesienie
do efektów
dla obszaru
K_W14
P1A_W05
P1A_W06
K_U05
K_U07
K_U06
K_U17
P1A_U02
P1A_U03
P1A_U07
P1A_U10
173 | E C T S M i k r o b i o l o g i a – r o k a k a d e m i c k i 2 0 1 2 / 2 0 1 3
specjalistyczną literaturę naukową
05 Student prawidłowo
anglojęzyczną
tłumaczy
literaturę
06 Student potrafi samodzielnie prezentować treści
naukowe
Kompetencje
społeczne
wykazuje
07 Student
poszukiwaniach
i
08 literaturowych
kreatywność
w
doborze
danych
Student zachowuje ostrożność/krytycyzm w
wyrażaniu opinii
TREŚCI PROGRAMOWE
K_K09
P1A_K07
K_K03
Liczba
godzin
Forma zajęć : seminarium
1 Zapoznanie z problematyką badawczą Katedry Genetyki
2 Przeszukiwanie baz danych literaturowych, zbiór literatury, korzystanie z artykułów
oryginalnych i zasady cytowań
3 Zasady przygotowywania prezentacji w programie PowerPoint i samodzielne
prezentowanie przygotowanych treści
…
Metody kształcenia
30
15
5
10
 prezentacja multimedialna
 analiza tekstów z dyskusją
 praca w grupie
Nr efektu kształcenia
z sylabusa
Metody weryfikacji
efektów kształcenia
Forma i warunki
zaliczenia
 przygotowanie eseju/prezentacji na zadany temat
01,02,03,04,05,06,0
7,08
 obserwacja pracy w grupie
06,07,08
 zaliczenie na ocenę
Warunki zaliczenia:
ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie ocen
cząstkowych otrzymywanych w trakcie semestru za aktywność studenta w
trakcie zajęć
Literatura
podstawowa
 „Biologia molekularna patogenów przenoszonych przez kleszcze”, red. B.
Skotarczak, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2006
 Publikacje zespołu Katedry Genetyki
Literatura
uzupełniająca
 „Bioinformatyka. Podręcznik do analizy genów i białek”, red. A.D.
Baxevanis i B.F.F. Ouellette, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004
NAKŁAD PRACY STUDENTA:
Liczba godzin
174 | E C T S M i k r o b i o l o g i a – r o k a k a d e m i c k i 2 0 1 2 / 2 0 1 3
Zajęcia dydaktyczne
Przygotowanie się do zajęć
Studiowanie literatury
Udział w konsultacjach
Przygotowanie projektu / eseju / itp.
Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia
Inne
ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.
Liczba punktów ECTS
30
15
30
5
15
5
100
4 (2+2)
175 | E C T S M i k r o b i o l o g i a – r o k a k a d e m i c k i 2 0 1 2 / 2 0 1 3
Seminarium dyplomowe – seminarium Katedry Mikrobiologii i Katedry
Immunologii
Nazwa przedmiotu:
Kod przedmiotu:
13.4IV93.K1434
13.4IV93.K1534
SEMINARIUM DYPLOMOWE
Wypełnia Zespół Kierunku
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot/moduł:
WYDZIAŁ BIOLOGII
KATEDRA MIKROBIOLOGII
KATEDRA IMMUNOLOGII
Nazwa kierunku:
MIKROBIOLOGIA
Forma studiów:
Profil kształcenia:
STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA
STUDIA STACJONARNE
OGÓLNOAKADEMICKI (A)
Specjalność:
-
Rok/semestr:
ROK III , SEMESTR 5
ROK III, SEMESTR 6
Forma zajęć
wykład
Status przedmiotu /modułu:
Język przedmiotu / modułu:
FAKULTATYWNY
POLSKI
ćwiczenia
ćwiczenia
laboratoryjne
konwersatorium
seminarium
Wymiar zajęć
Koordynator przedmiotu /
modułu
inne
30 (15+15)
Prof. dr hab. Wiesław Deptuła
Prof. dr hab. Wiesław Deptuła, dr hab. prof. US Beata TokarzDeptuła dr Małgorzata Pawlikowska, dr Beata HukowskaSzematowicz, dr Paulina Niedźwiedzka-Rystwej, dr Joanna ŚliwaDominiak, dr Anna Wierzbicka-Woś.
Cel przedmiotu / modułu
Zapoznanie z zagadnieniami z zakresu szeroko pojętej
mikrobiologii i immunologii oraz diagnostyki zakaźnej.
Wymagania wstępne
Znajomość zagadnień z mikrobiologii, immunologii i diagnostyki zakaźnej
po kursie z przedmiotów realizowanych na wcześniejszych latach studiów
Odniesienie
Odniesienie
EFEKTY KSZTAŁCENIA
do efektów
do efektów dla
dla obszaru
programu
01 Student posiada wiedzę odnośnie zbierania i
opisywania
faktów
naukowych,
ich
K_W02
Wiedza
definiowania i rzetelnego posługiwania się
P1A_W01,
K_W22
nimi.
P1A_W10
02 Posiada wiedzę dotyczącą prawd i zasad
obowiązujących w nauce
Umiejętności 03 Student rozumie dane z literatury fachowej
K_U04
P1A_U02,
dotyczącej mikrobiologii i immunologii.
K_U05
P1A_U07,
04 Student analizuje piśmiennictwo z zakresu
K_U14
P1A_U08,
mikrobiologii i immunologii.
K_U15
P1A_U09,
05 Student używa właściwej nomenklatury
K_U16
P1A_U10,
mikrobiologicznej i immunologicznej w
K_U17
P1A_U11
Prowadzący zajęcia
176 | E C T S M i k r o b i o l o g i a – r o k a k a d e m i c k i 2 0 1 2 / 2 0 1 3
06
07
08
Kompetencje
społeczne
09
10
11
dyskusji.
Student
przygotowuje
opracowania
z
zadanych
problemów
dotyczących
mikrobiologii i immunologii.
Posiada umiejętność prowadzenia dyskusji na
temat zebranych faktów naukowych.
Student uczy się samodzielnie w sposób
ukierunkowany
Student wykazuje gotowość do uczenia się.
Student hierarchizuje swoje działania.
Student wykazuje potrzebę aktualizowania
wiedzy z zakresu mikrobiologii i immunologii
TREŚCI PROGRAMOWE
K_U18
K_K01
K_K03
K_K09
P1A_K01,
P1A_K03,
P1A_K07
Forma zajęć : seminarium
1 Omawianie i opracowywanie tematów z zakresu szeroko pojętej mikrobiologii
uwzględniając zagadnienia diagnostyki zakaźnej i immunologii.
2 Zapoznanie się z publikacjami z zakresu mikrobiologii, immunologii i diagnostyki
zakaźnej
3 Opracowywanie krótkich prac przejściowych z zagadnień szeroko pojętej
mikrobiologii, w tym metod diagnostycznych i immunologicznych
Metody kształcenia
Metody weryfikacji
efektów kształcenia
Literatura
podstawowa
Literatura
uzupełniająca
8
7
 analiza tekstów z dyskusją
 opracowanie prac pisemnych
Nr efektu kształcenia
z sylabusa
 sprawdzian ustny
 esej
Forma i warunki
zaliczenia
30
15
01,02,03,04,05,06,0
7,08,09,10,11
03,04,05,06,07,08,0
9,10,11
Zaliczenie na ocenę
 przedstawienie wyników badań do pracy dyplomowej, udział i dyskusja na
zajęciach, napisanie pracy poglądowej
Czasopisma polskie i anglojęzyczne z zakresu mikrobiologii i immunologii, np.
Postępy Mikrobiologii, Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej, Przegląd
Epidemiologizny, Polish Journal of Microbiology, Alerigia Astma, Immunologia,
Postępy Biologii Komórki, Central European Journal Immunology, NAture, Science,
FEMS Immunology Letters, Journal of Immunology
1. Deptuła W., Stosik M., Szenfeld J. 1999. Jak pisać i prezentować prace naukowe
– zarys tematu. Szczecin
2. Gambarelli G., Łucki Z.1996. Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską.
Wyd. Univeritas,Kraków.;
3. Puzio A.1994. Wybrane zagadnienia z metodyki pracy naukowej. Skrypt dla
studentów i doktorantów. Wyd. Śląska Akademia Medyczna. Katowice.;
4. Praca zbiorowa Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 2003. Etyka w nauce.
Warszawa.
NAKŁAD PRACY STUDENTA:
177 | E C T S M i k r o b i o l o g i a – r o k a k a d e m i c k i 2 0 1 2 / 2 0 1 3
Zajęcia dydaktyczne
Przygotowanie się do zajęć
Studiowanie literatury
Udział w konsultacjach
Przygotowanie projektu / eseju / itp.
Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia
Inne
ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.
Liczba punktów ECTS
Liczba godzin
30
10
25
10
10
15
100
4
178 | E C T S M i k r o b i o l o g i a – r o k a k a d e m i c k i 2 0 1 2 / 2 0 1 3
Seminarium dyplomowe – seminarium Katedry Zoologii Bezkręgowców
Nazwa przedmiotu: SEMINARIUM DYPLOMOWE
Kod przedmiotu:
13.4IV93.F1734
Wypełnia Zespół Kierunku
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot/moduł:
Wydział Biologii
Katedra Zoologii Bezkręgowców i Limnologii
Nazwa kierunku:
Mikrobiologia
Forma studiów:
studia pierwszego stopnia
studia stacjonarne
Rok/semestr:
Rok III , semestr 5
Rok III, semestr 6
Forma zajęć
wykład
Profil kształcenia:
ogólnoakademicki (A)
Specjalność:
-
Status przedmiotu /modułu:
fakultatywny
Język przedmiotu / modułu:
polski
ćwiczenia
ćwiczenia
laboratoryjne
konwersatorium
seminarium
Wymiar zajęć
inne
(wpisać
jakie)
30 (15+15)
Koordynator przedmiotu /
modułu
Prowadzący zajęcia
dr hab. Andrzej Zawal prof. US
dr hab. Andrzej Zawal prof. US, dr Agnieszka SzlauerŁukaszewska, dr Piotr Dąbkowski,
Cel przedmiotu / modułu
zdobycie umiejętności prowadzenia i pisania prac naukowych.
Wymagania wstępne
01
Wiedza
02
Umiejętności
03
04
05
06
Kompetencje
społeczne
Posiada wiedze z przedmiotów realizowanych na wcześniejszych
semestrach.
Odniesienie
Odniesienie
EFEKTY KSZTAŁCENIA
do efektów
do efektów dla
dla obszaru
programu
Student zna zasady i formy pisania prac
P1A_W04
naukowych.
K_W08
P1A_W05
Posiada podstawową wiedzę z zakresu tematu
K_W10
pracy dyplomowej.
Wynajduje i analizuje literaturę dotyczącą
P1A_U02
K_U04
tematu.
R1A_U07
K_U05
Potrafi dokonać analizy i syntezy danych.
P1A_U09
K_U14
Dyskutuje zebrane fakty.
P1A_U10
K_U16
Potrafi zaplanować i napisać pracę
P1A_U11
K_U17
dyplomową.
K_U18
07 Posiada zdolność do autonomicznego i
odpowiedzialnego wykonywania
powierzonych zadań
08 Wykazuje gotowość do uczenia się
09 Posiada sprawność komunikowania się i
K_K02
K_K01
179 | E C T S M i k r o b i o l o g i a – r o k a k a d e m i c k i 2 0 1 2 / 2 0 1 3
P1A_K02
P1A_K01
umiejętność współdziałania z innymi
członkami i liderem zespołu
TREŚCI PROGRAMOWE
Liczba
godzin
Forma zajęć : seminarium
1. Zasady pisania prac naukowych
2. Analiza zebranej literatury
Metody kształcenia
Metody weryfikacji
efektów kształcenia
5
25
 prezentacja multimedialna
 analiza tekstów z dyskusją
 praca w grupach
Metody
weryfikacji
efektów
kształcenia
 egzamin dyplomowy
 projekt indywidualny
01, 02,
01, 02, 03, 04, 05,
06, 07, 08
02, 03, 04, 05, 06,
09
 projekt grupowy
Forma i warunki
zaliczenia
Literatura
podstawowa
 egzamin ustny
 napisanie pracy dyplomowej
Literatura podstawowa:



Literatura
uzupełniająca
Błaszczyk M.K. 2007. Mikroorganizmy w ochronie środowiska.
PWN, Warszawa.
Czapik. A.1992. Podstawy protozoologii. PWN Warszawa.
Schlegel H. G. Mikrobiologia ogólna. 2008 PWN Warszawa
Literatura uzupełniająca:


Grabda E. (red.) 1989. Zoologia. Bezkręgowce. PWN, Warszawa.
Lipa J J. 1967. Zarys patologii owadów. PWRiL Warszawa

Tomaszewska B., Chorbiński P. Choroby owadów użytkowych. 2000.
Wyd. Akad. Rol. Wrocław
NAKŁAD PRACY STUDENTA:
Liczba godzin
Zajęcia dydaktyczne
Przygotowanie się do zajęć
Studiowanie literatury
Udział w konsultacjach
Przygotowanie projektu / eseju / itp.
Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia
Inne
ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.
Liczba punktów ECTS
30
20
30
20
100
4 (2+2)
180 | E C T S M i k r o b i o l o g i a – r o k a k a d e m i c k i 2 0 1 2 / 2 0 1 3
Seminarium dyplomowe – seminarium Katedry Zoologii Ogólnej
Wypełnia Zespół Kierunku
Nazwa przedmiotu: SEMINARIUM DYPLOMOWE
Kod przedmiotu:
13.4IV93.K1834
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot/moduł:
Wydział Biologii
Katedra Zoologii Ogólnej
Nazwa kierunku:
Mikrobiologia
Forma studiów:
Profil kształcenia:
Specjalność:
studia pierwszego stopnia
ogólnoakademicki (A)
studia stacjonarne
Rok/semestr:
Status przedmiotu /modułu:
Język przedmiotu / modułu:
Rok III , semestr 5
fakultatywny
polski
Rok III, semestr 6
inne
Forma zajęć
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia
laboratoryjne
konwersatorium
seminarium
Wymiar zajęć
30 (15+15)
Koordynator przedmiotu /
modułu
Prowadzący zajęcia
Dr hab. Małgorzata Pilecka-Rapacz
Dr hab. Małgorzata Pilecka-Rapacz
Cel przedmiotu / modułu
Wymagania wstępne
Przekazanie studentom niezbędnej wiedzy o źródłach i drogach
zarażenia ważnymi medycznie i weterynaryjnie pierwotniakami,
helmintami i stawonogami wywołującymi choroby pasożytnicze
człowieka i zwierząt
Podstawowa wiedza z zakresu parazytologii histologii
EFEKTY KSZTAŁCENIA
Wiedza
Umiejętności
Kompetencje
społeczne
(wpisać
jakie)
01 Student
rozróżnia
stadia
dyspersyjne
pasożytów
02 Student wymienia poszczególne etapy cyklu
rozwojowego helmintów
03 Student wyciąga proste wnioski o sposobach
zarażeń pasożytami
03 Student przeprowadza podstawową
diagnostykę parazytologiczną
04 Student na podstawie opisu klasyfikuje
inwazje pasożytnicze
05 Student dba o środowisko aby zapobiec
transmisjom chorób pasożytniczych
Odniesienie
do efektów dla
programu
Odniesienie
do efektów
dla obszaru
P1A_W04
K_W08
K_W15
K_W16
P1A_W07
P1A_W07
K_U02
K_U08
K_U14
P1A_U01
P1A_U04
P1A_U07
P1A_K06
K_K08
TREŚCI PROGRAMOWE
181 | E C T S M i k r o b i o l o g i a – r o k a k a d e m i c k i 2 0 1 2 / 2 0 1 3
Liczba
godzin
Forma zajęć : seminaria
1 Pasożytnictwo i cechy układu pasożyt - żywiciel
2 Czynniki środowiskowe sprzyjające zarażeniom pasożytniczym
3 Rola pasożytów jako rezerwuarów innych patogenów
4 Przyczyny trudności rozpoznawania zarażeń pasożytniczych
5 Amfizoiczne pierwotniaki
6 Gatunki oportunistyczne
7 Rodzaje szkodliwego działania pasożytów
8 Zagrożenia chorobami pasożytniczymi w Polsce i na świecie
9 Grupy podwyższonego ryzyka inwazji pasożytniczych
10 Stawonogi pasożytnicze i ich rola jako wektorów groźnych inwazji i infekcji
Metody kształcenia
Metody weryfikacji
efektów kształcenia
Forma i warunki
zaliczenia
Literatura
podstawowa
Literatura
uzupełniająca
2
4
4
4
2
2
2
6
2
2
 prezentacja multimedialna
 praca w grupach
Nr efektu kształcenia
z sylabusa
01, 02, 03,
 egzamin ustny
04
 sprawdzian
05,
 kolokwium
Zaliczenie na ocenę: egzamin ustny obejmuje wiedzę z seminariów oraz
zalecanej literatury
 Anusz Z. 1990 Mikrobiologia i parazytologia lekarska. PZWL,
Warszawa
 Kadłubowski R., Kurnatowska A. 2001. Zarys parazytologii lekarskiej.
PZWL, Warszawa
 Buczek A. 2005. Choroby pasożytnicze – epidemiologia, diagnostyka,
objawy. Koliber – Oficyna Wydawnicza Fundacji na Rzecz Zwalczania
Kleszczy, Lublin
 Golvan Y. 2000. Atlas parazytologii. Volumed, Wrocław
 Pawłowski Z., Stefaniak J. (red.) 2004. Parazytologia w ujęciu
wielodyscyplinarnym. PZWL, Warszawa
 Gundłach J.L., Radzikowski A.B. 2004. Parazytologia i parazytozy
zwierząt. PWRiL, Warszawa
 Magdzik W. Naruszewicz-Lesiuk D., Zieliński A. 2004. Choroby zakaźne
i pasożytnicze. Zapobieganie i zwalczanie. Alfa Medica Press,
Bielsko-Biała
 Rudkowski Z. 2001. Choroby zakaźne i pasożytnicze u dzieci. PZWL,
Warszawa
NAKŁAD PRACY STUDENTA:
Liczba godzin
Zajęcia dydaktyczne
Przygotowanie się do zajęć
Studiowanie literatury
Udział w konsultacjach
Przygotowanie prezentacji
30
20
15
5
15
182 | E C T S M i k r o b i o l o g i a – r o k a k a d e m i c k i 2 0 1 2 / 2 0 1 3
Przygotowanie się do egzaminu
ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.
Liczba punktów ECTS
15
100
4 (2+2)
183 | E C T S M i k r o b i o l o g i a – r o k a k a d e m i c k i 2 0 1 2 / 2 0 1 3
Pracownia dyplomowa – pracownia Katedry Anatomii i Zoologii Kręgowców
Nazwa przedmiotu: PRACOWNIA DYPLOMOWA
Kod przedmiotu:
13.4IV93.F0132
Wypełnia Zespół Kierunku
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot/moduł:
Wydział Biologii
Katedra Anatomii i Zoologii Kręgowców
Nazwa kierunku:
Mikrobiologia
Forma studiów:
Profil kształcenia:
Specjalność:
studia pierwszego stopnia
ogólnoakademicki (A)
studia stacjonarne
Rok/semestr:
Status przedmiotu /modułu:
Język przedmiotu / modułu:
Rok III , semestr 5
fakultatywny
polski
Rok III, semestr 6
ćwiczenia
Forma zajęć
wykład
ćwiczenia
konwersatorium
seminarium
laboratoryjne
pracownia
Wymiar zajęć
120 (60+60)
Koordynator przedmiotu /
modułu
Prowadzący zajęcia
Cel przedmiotu / modułu
Wymagania wstępne
dr hab. Dariusz Wysocki, prof. US
dr hab. Dariusz Wysocki, prof. US, dr Piotr Sadanowicz, mgr Katarzyna
Jarska
Zapoznanie studenta z metodami przygotowywania i
opracowywania materiału badawczego niezbędnego do napisania
pracy dyplomowej
podstawowe wiadomości z zoologii kręgowców i mikrobiologii
Odniesienie
do efektów dla
programu
01 potrafi omówić znaczenie zoonoz oraz
K_W10
mechanizmy transmisji chorób w obrębie
gatunku i między gatunkami kręgowców.
EFEKTY KSZTAŁCENIA
Wiedza
02 opisuje cechy diagnostyczne umożliwiające
oznaczanie przynależności systematycznej
wybranych pasożytów
Umiejętności
Kompetencje
społeczne
K_W11
03 formułuje ustnie i pisemnie wnioski poprawne
merytorycznie i językowo w zakresie nauk
biologicznych
K_U15
04 wywiązuje się z poczynionych ustaleń
K_K02
Odniesienie
do efektów
dla obszaru
P1A_W05
P1A_W05
P1A_U08
P1A_K02
TREŚCI PROGRAMOWE
184 | E C T S M i k r o b i o l o g i a – r o k a k a d e m i c k i 2 0 1 2 / 2 0 1 3
Liczba
godzin
Pracownia:
Zapoznanie się z podstawowymi metodami prowadzenia badań w terenie i
laboratorium dla wybranych grup taksonomicznych kręgowców.
Przygotowanie planu prowadzenia badań do pracy dyplomowej, metod
opracowywania danych (tabelaryzacja, statystyka, posługiwanie się standardowym
oprogramowaniem stosowanym w badaniach naukowych, archiwizacja danych).
Preparacja i rozpoznawanie materiału badawczego.
Wykonywanie preparatów mokrych i suchych.
Metody kształcenia
20
20
40
40
 analiza tekstów z dyskusją
 opracowanie projektu
 samodzielne wykonywanie preparatów
Nr efektu
kształcenia
z sylabusa
Metody weryfikacji
efektów kształcenia
Forma i warunki
zaliczenia
Literatura
podstawowa
Literatura
uzupełniająca
 zebranie i przygotowanie materiału badawczego
 esej
 prezentacja raportów z przeprowadzonych badań
01,02
03,
03,04
wykonanie pracy zaliczeniowej: wykonanie pracy praktycznej i prezentacja
wyników
warunkiem zaliczenia jest przygotowanie materiału badawczego i
napisanie pracy dyplomowej
 Weiner J. 2005. Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac
naukowych. PWN.
 Andersson M. Sexual Selection. Princeton University Press 1994.
NAKŁAD PRACY STUDENTA:
Liczba godzin
Zajęcia dydaktyczne
Przygotowanie się do zajęć
Studiowanie literatury
Udział w konsultacjach
Przygotowanie pracy
Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia
Inne
ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.
Liczba punktów ECTS
120
40
95
10
70
40
375
15 (5+10)
185 | E C T S M i k r o b i o l o g i a – r o k a k a d e m i c k i 2 0 1 2 / 2 0 1 3
Pracownia dyplomowa – pracownia Katedry Biochemii
Wypełnia Zespół Kierunku
Nazwa przedmiotu:
PRACOWNIA DYPLOMOWA
Kod przedmiotu:
13.4IV93.K0332
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot/moduł:
WYDZIAŁ BIOLOGII
KATEDRA BIOCHEMII
Nazwa kierunku:
MIKROBIOLGIA
Forma studiów:
STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA
STUDIA STACJONARNE
Rok/semestr:
ROK 3 , SEMESTR 5
ROK 3, SEMESTR 6
Forma zajęć
wykład
Profil kształcenia:
OGÓLNOAKADEMICKI
Specjalność:
-
Status przedmiotu /modułu:
Język przedmiotu / modułu:
FAKULTATYWNY
POLSKI
ćwiczenia
ćwiczenia
laboratoryjne
konwersatorium
seminarium
Wymiar zajęć
pracownia
120 (60+60)
Koordynator przedmiotu /
modułu
prof. dr hab. Jolanta Tarasiuk
prof. dr hab. Jolanta Tarasiuk, dr Dorota Kostrzewa-Nowak, dr
Robert Nowak, dr Anna Nowakowska, mgr Agnieszka
Maruszewska
Zapoznanie się z zasadami prowadzenia hodowli komórek
nowotworowych in vitro. Poznanie metod określania aktywności
Cel przedmiotu / modułu
cytostatycznej i cytotoksycznej związków przeciwnowotworowych.
Nabycie umiejętności gromadzenia i analizy specjalistycznej
literatury. Zapoznanie się z zasadami pisania prac naukowych.
Wymagania wstępne
Biochemia, Biologia komórki, Biofizyka, Podstawy cytofizjologii i
cytobiochemii, Technologia informatyczna.
Odniesienie
Odniesienie
EFEKTY KSZTAŁCENIA
do efektów
do efektów dla
programu
dla obszaru
01 ma wiedzę dotyczącą udziału wirusów
P1A_W01
onkogennych i innych czynników
P1A_W05
Wiedza
mikrobiologicznych w powstawaniu i rozwoju
K_W01
nowotworów oraz wiedzę z zakresu biochemii
K_W10
nowotworów i chemioterapii nowotworów
P1A_W07
02 zna podstawowe techniki i narzędzia
badawcze stosowane w badaniach z zakresu
K_W15
biochemii nowotworów i chemioterapii
nowotworów
Prowadzący zajęcia
Umiejętności
03
prawidłowo wykonuje analizy biochemiczne
K_U02
186 | E C T S M i k r o b i o l o g i a – r o k a k a d e m i c k i 2 0 1 2 / 2 0 1 3
P1A_U01
pod kierunkiem opiekuna naukowego
stosując nieskomplikowane techniki i
narzędzia badawcze
K_U08
P1A_U04
04
planuje zadania badawcze pod kierunkiem
opiekuna naukowego
K_U09
P1A_U04
05
wykazuje umiejętność krytycznej analizy
dostępnych informacji i prawidłowo dokonuje
ich selekcji
06
jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo
własne i innych osób pracujących w
laboratorium, umie postępować w stanach
zagrożenia
K_K08
P1A_K06
07
zachowuje krytycyzm w wyrażaniu opinii i
rozumie potrzebę systematycznego aktualizowania
wiedzy
K_K03
K_K09
P1A_K03
P1A_K07
K_U14
Kompetencje
społeczne
P1A_U07
TREŚCI PROGRAMOWE
Forma zajęć: pracownia
1. Zasady projektowania układów badawczych dla wybranych związków
przeciwnowotworowych (układy modelowe oraz układy do badań komórkowych in
vitro).
2. Metody wykorzystywane w badaniach aktywności wybranych związków
przeciwnowotworowych w układach komórkowych in vitro.
3. Dokonanie wyboru i analizy specjalistycznej literatury dotyczącej tematyki pracy
dyplomowej.
4. Omawianie postępu w redagowaniu pracy dyplomowej.
Metody kształcenia
Metody weryfikacji
efektów kształcenia
Forma i warunki
zaliczenia
Literatura
podstawowa
120
15
15
50
40
 Praca w grupach.
 Wykonywanie doświadczeń.
 Ćwiczenia dotyczące metod przeszukiwania literaturowych baz danych
(m.in. PubMed i MEDLINE).
 Ćwiczenia dotyczące prawidłowego tłumaczenia specjalistycznej
literatury anglojęzycznej.
Nr efektu kształcenia
z sylabusa
02, 03, 06
 ocena prawidłowości planowania i wykonywania
doświadczeń
01, 04, 05, 07
 sprawozdania cząstkowe z realizacji pracy
dyplomowej
Zaliczenie pracowni dyplomowej na podstawie obecności, aktywności oraz
prawidłowego wykonywania eksperymentów.
Napisanie pracy dyplomowej.
Berg J. M., Tymoczko J. L., Stryer L., Biochemia. PWN, Warszawa 2007
Prace oryginalne i przeglądowe w czasopismach specjalistycznych
187 | E C T S M i k r o b i o l o g i a – r o k a k a d e m i c k i 2 0 1 2 / 2 0 1 3
(zarówno polskich, jak i anglojęzycznych)
Literatura
uzupełniająca
NAKŁAD PRACY STUDENTA:
Zajęcia dydaktyczne
Przygotowanie się do zajęć
Studiowanie literatury
Udział w konsultacjach
Przygotowanie projektu / eseju / itp.
Przygotowanie pracy dyplomowej
ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.
Liczba punktów ECTS
Liczba godzin
120
50
50
55
100
375
15 (5+10)
188 | E C T S M i k r o b i o l o g i a – r o k a k a d e m i c k i 2 0 1 2 / 2 0 1 3
Pracownia dyplomowa – pracownia Katedry Fizjologii
Nazwa przedmiotu: PRACOWNIA DYPLOMOWA
Kod przedmiotu:
13.4IV93.K1032
Wypełnia Zespół Kierunku
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot/moduł:
Wydział Biologii
Katedra Fizjologii
Nazwa kierunku:
Mikrobiologia
Forma studiów:
Profil kształcenia:
Specjalność:
studia pierwszego stopnia
ogólnoakademicki (A)
studia stacjonarne
Rok/semestr:
Status przedmiotu /modułu:
Język przedmiotu / modułu:
Rok III , semestr 5
fakultatywny
polski
Rok III, semestr 6
ćwiczenia
Forma zajęć
wykład
ćwiczenia
konwersatorium
seminarium
laboratoryjne
pracownia
Wymiar zajęć
Koordynator przedmiotu /
modułu
Prowadzący zajęcia
120 (60+60)
Dr hab. Maria Suska, prof. US
Dr Wioleta Dudzińska, ,mgr Dorota Kawczuga
Poznanie podstawowych technik i metod analitycznych
stosowanych w diagnostyce laboratoryjnej. Pojęcie normy, wartości
referencyjnej i ich znaczenie w diagnostyce ssaków i człowieka
Znajomość podstawowych zagadnień z chemii, biochemii i
Wymagania wstępne
fizjologii zwierząt i człowieka oraz zasad higieny i bezpieczeństwa
pracy w laboratorium.
Odniesienie
Odniesienie
EFEKTY KSZTAŁCENIA
do efektów
do efektów dla
dla obszaru
programu
01 Student posiada wiedzę na temat technik i
K_W15
metod badawczych stosowanych w zakresie
P1A_W07
Wiedza
analiz
chemicznych
i
biochemicznych
pomocnych w diagnozowaniu chorób
Cel przedmiotu / modułu
02 Zna podstawowe modele statystyczne do
opracowania wyników badań
03 Student zna zasady higieny i bezpiecznej
pracy w laboratorium
Umiejętności
04 Student potrafi stosować odpowiednie
techniki i metody badawcze do określania
stężeń substancji w badanym materiale
K_W13
P1A_W06
K_W20
P1A_W09
K_U02
K_U03
189 | E C T S M i k r o b i o l o g i a – r o k a k a d e m i c k i 2 0 1 2 / 2 0 1 3
P1A_U01
biologicznym
P1A_U04
05 Wykonuje poprawnie zadania badawcze,
poprawnie interpretuje wyniki i dobrze
formułuje wnioski
K_U09
P1A_U05
Kompetencje
społeczne
06 Stosuje odpowiednie metody statystyczne i
programy komputerowe do analiz wyników
doświadczalnych
07 Student dobrze współpracuje w grupie i
wykazuje odpowiedzialność za powierzony
sprzęt laboratoryjny
TREŚCI PROGRAMOWE
K_U10
K_K02
K_K08
P1A_K02
P1A_K06
Liczba
godzin
Forma zajęć : pracownia
1 Podstawowe metody i techniki stosowane w diagnostyce laboratoryjnej: metody
spektroskopowe, absorpcja atomowa, metody rozdzielcze: wirowanie, chromatografia,
elektroforeza.
2 Sposoby pobierania i przechowywania materiału do badań, jego jakość i rodzaj.
3 pojęcie zmienności analitycznej i precyzji metody w analizie stężenia glukozy we
krwi pełnej, osoczu i surowicy
4 Błąd systematyczny metody (dokładność metody) oraz czułość i swoistość
analityczna przy oznaczaniu cholesterolu całkowitego i jego frakcji HDL i LDL we
krwi
5 Oznaczanie stężenia wapnia, magnezu, żelaza i fosforu nieorganicznego we krwi
45
10
Forma zajęć: pracownia
1 Opracowanie hipotezy wyjściowej, planowanie eksperymentów, nabywanie
umiejętności manualnych w technikach doświadczalnych stosowanych w
laboratorium katedry fizjologii
2 Metody oznaczania całkowitego statusu antyoksydacyjnego we krwi
3 Metody oznaczania glutationu całkowitego, zredukowanego i utlenionego w
erytrocytach
4 Określanie aktywności reduktazy i peroksydazy glutationowej w erytrocytach
5Kształcenie w zakresie metodologii prac doświadczalnych
6 Opracowywanie i weryfikacja danych doświadczalnych
45
5
Metody kształcenia
Metody weryfikacji
efektów kształcenia
Forma i warunki
zaliczenia
5
8
10
12
10
10
10
5
5
 Wykonywanie doświadczeń
 Praca w grupach
 Praca z komputerem
Nr efektu kształcenia
z sylabusa




03, 07
Obserwacja studenta przez prowadzącego pracownię
01, 02, 05, 06,
Wypowiedzi ustne
06, 04,
Raporty z wykonanych analiz
Ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie ocen cząstkowych z
wypowiedzi ustnej i raportów analiz, obecności na pracowni i
aktywności pracy
 Przedstawienie pracy dyplomowej
190 | E C T S M i k r o b i o l o g i a – r o k a k a d e m i c k i 2 0 1 2 / 2 0 1 3
Literatura
podstawowa
Literatura
uzupełniająca
Metodyki analizy i diagnostyki laboratoryjnej wykorzystywane do oceny
zawartości określonego wskaźnika w badanym materiale biologicznym
Neumeister B., Besenthal I., Liebich H.: Diagnostyka laboratoryjna. Wyd.
Medyczne Urban & Partner Wrocław 2001;
Pawlikowski M.: Tomaszewski J.I.: Diagnostyka laboratoryjna. Wyd.
Lekarskie PZWL Warszawa 2001
Wprowadzenie do statystyki dla przyrodników. Wyd. Nauk. PWN
Warszawa.
słowniki polsko-angielskie oraz angielsko-polskie obejmujące słownictwo
nauk przyrodniczych, medycznych i weterynaryjnych
NAKŁAD PRACY STUDENTA:
Liczba godzin
Zajęcia dydaktyczne
Przygotowanie się do zajęć
Studiowanie literatury
Udział w konsultacjach
Przygotowanie pracy
Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia
Inne
ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.
Liczba punktów ECTS
120
55
75
15
85
25
375
15 (5+10)
191 | E C T S M i k r o b i o l o g i a – r o k a k a d e m i c k i 2 0 1 2 / 2 0 1 3
Pracownia dyplomowa – pracownia Katedry Genetyki
Wypełnia Zespół Kierunku
Nazwa przedmiotu: PRACOWNIA DYPLOMOWA
Kod przedmiotu:
13.4IV93.K1332
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot/moduł:
Wydział Biologii
Katedra Genetyki
Nazwa kierunku:
Mikrobiologia
Forma studiów:
Profil kształcenia:
Specjalność:
studia pierwszego stopnia
ogólnoakademicki (A)
studia stacjonarne
Rok/semestr:
Status przedmiotu /modułu:
Język przedmiotu / modułu:
Rok III , semestr 5,6
fakultatywny
polski
ćwiczenia
Forma zajęć
wykład
ćwiczenia
konwersatorium
seminarium
laboratoryjne
pracownia
Wymiar zajęć
Koordynator przedmiotu /
modułu
120 (60+60)
prof. dr hab. Bogumiła Skotarczak
dr hab. Marianna Soroka, dr Małgorzata Adamska, dr Agnieszka
Maciejewska-Karłowska, dr Anna Rymaszewska, dr Marek
Sawczuk, dr Beata Wodecka
Przekazanie studentom podstaw wiedzy teoretycznej i praktycznej
Cel przedmiotu / modułu
z zakresu stosowanych w Katedrze metod i technik badawczych,
które zostaną wykorzystane w badaniach do pracy dyplomowej.
Wymagania wstępne
Zaliczenie przedmiotów: genetyka, genetyka molekularna,
podstawy biotechnologii. Dobra znajomość języka angielskiego.
Odniesienie
Odniesienie
EFEKTY KSZTAŁCENIA
do efektów
do efektów dla
dla obszaru
programu
P1A_W04
01 Student zna aktualny zakres problematyki
badawczej
pozostającej
w
kręgu
Wiedza
zainteresowania Katedry Genetyki
K_W06
P1A_W07
02 Student zna podstawowe rodzaje i zasady
metod
molekularnych
stosowanych
w
K_W15
laboratorium badań molekularnych
P1A_W09
03 Student
zna
podstawowe
zasady
K_W20
bezpieczeństwa
i
higieny
pracy
w
laboratorium badań molekularnych
Prowadzący zajęcia
Umiejętności
04 Student stosuje podstawowe techniki i
narzędzia badawcze z zakresu genetyki
molekularnej w badaniach wykonywanych w
ramach tematu pracy licencjackiej
05 Student potrafi zaproponować proste metody
molekularne do rozwiązywania typowych
problemów naukowych
K_U01
P1A_U01
K_U01
P1A_U01
192 | E C T S M i k r o b i o l o g i a – r o k a k a d e m i c k i 2 0 1 2 / 2 0 1 3
Kompetencje
społeczne
06 Student samodzielnie wykonuje wybrane
podstawowe analizy molekularne
07 Student wykazuje umiejętność samodzielnego
poprawnego wnioskowania na podstawie
danych
uzyskanych
z
wykonywanych
doświadczeń
08 Student
potrafi
przygotować
dobrze
udokumentowane opracowanie problemów z
zakresu tematyki obejmującej zagadnienia
poruszane w pracy licencjackiej
09 Student ma świadomość poziomu swojej
wiedzy i umiejętności,
10 Student
rozumie
potrzebę
ciągłego
dokształcania się zawodowego,
11 Student dokonuje samooceny własnych
kompetencji
i
doskonali
umiejętności,
wyznacza kierunki własnego rozwoju i
kształcenia
12 Student pracuje w grupie i wykazuje
odpowiedzialność za własną pracę
P1A_U04
K_U08
P1A_U07
K_U14
P1A_U09
K_U16
P1A_K01
K_K01
P1A_K05
K_K07
P1A_U03
K_K03
K_K02
P1A_U02
TREŚCI PROGRAMOWE
Forma zajęć: ćwiczenia laboratoryjne
1. Zapoznanie z tematami badawczymi realizowanymi w Katedrze Genetyki
2. Zapoznanie z publikacjami zespołu Katedry Genetyki oraz z literaturą światową
3. Zapoznanie z metodami molekularnymi stosowanymi w Katedrze Genetyki oraz z
aparaturą służącą do ich aplikacji
4. Wykonywanie badań związanych z tematyką pracy licencjackiej przy
wykorzystaniu metod i aparatury będących na wyposażeniu Katedry Genetyki
Metody kształcenia
Metody weryfikacji
efektów kształcenia
Forma i warunki
zaliczenia
Literatura
podstawowa
Liczba
godzin
120
25
25
25
45
 analiza tekstów z dyskusją
 wykonywanie doświadczeń
Nr efektu kształcenia
z sylabusa
 obserwacja samodzielnej pracy studenta
01,02, 03, 04, 05,
06, 07, 08, 09, 10,
11, 12
 zaliczenie na ocenę
Warunki zaliczenia:
ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie ocen
cząstkowych otrzymywanych w trakcie semestru za aktywność studenta w
trakcie zajęć
Przedstawienie pracy dyplomowej
 „Biologia molekularna patogenów przenoszonych przez kleszcze”, red. B.
Skotarczak, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2006
 Publikacje zespołu Katedry Genetyki oraz publikacje tematyczne
193 | E C T S M i k r o b i o l o g i a – r o k a k a d e m i c k i 2 0 1 2 / 2 0 1 3
Literatura
uzupełniająca
Analiza DNA, teoria i praktyka, red. R. Słomski, Wyd. Uniwersytetu
Przyrodniczego w Poznaniu, 2008
„Biologia molekularna w medycynie. Elementy genetyki klinicznej”, red. J.
Bal, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011
NAKŁAD PRACY STUDENTA:
Liczba godzin
Zajęcia dydaktyczne
Przygotowanie się do zajęć
Studiowanie literatury
Udział w konsultacjach
Przygotowanie pracy
Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia
Inne
ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.
Liczba punktów ECTS
120
50
85
20
70
30
375
15
194 | E C T S M i k r o b i o l o g i a – r o k a k a d e m i c k i 2 0 1 2 / 2 0 1 3
Pracownia dyplomowa – pracownia Katedry Mikrobiologii i Katedry Immunologii
Nazwa przedmiotu:
PRACOWNIA DYPLOMOWA
Kod przedmiotu:
13.4IV93.K1532
13.4IV93.K1432
Wypełnia Zespół Kierunku
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot/moduł:
WYDZIAŁ BIOLOGII
KATEDRA IMMUNOLOGII
KATEDRA MIKROBIOLOGII
Nazwa kierunku:
MIKROBIOLGIA
Forma studiów:
STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA
STUDIA STACJONARNE
Rok/semestr:
ROK 3 , SEMESTR 5
ROK 3, SEMESTR 6
Forma zajęć
wykład
Profil kształcenia:
OGÓLNOAKADEMICKI
Specjalność:
-
Status przedmiotu /modułu:
Język przedmiotu / modułu:
FAKULTATYWNY
POLSKI
ćwiczenia
ćwiczenia
laboratoryjne
konwersatorium
seminarium
Wymiar zajęć
pracownia
120 (60+60)
Koordynator przedmiotu /
modułu
Prof. dr hab. Wiesław Deptuła
Prof. dr hab. Wiesław Deptuła, dr hab. prof. US Beata TokarzProwadzący zajęcia
Deptuła, dr Małgorzata Pawlikowska, dr Beata HukowskaSzematowicz, dr Paulina Niedźwiedzka-Rystwej, dr Joanna ŚliwaDominiak, dr Anna Wierzbicka-Woś.
Zapoznanie studentów z tematyką prac dyplomowych. Nauka
Cel przedmiotu / modułu
zbierania piśmiennictwa i prezentowania faktów naukowych.
Poznanie form prac naukowych.
Podstawowe wiadomości z zakresu mikrobiologii i immunologii
oraz podstawy biologii molekularnej. Umiejętność posługiwania się
Wymagania wstępne
komputerem i znajomością programów komputerowych celem
wyszukiwania danych i znajomość języka obcego – preferowany
język angielski.
Odniesienie
Odniesienie
EFEKTY KSZTAŁCENIA
do efektów
do efektów dla
programu
dla obszaru
01 Student
definiuje
i
charakteryzuje
podstawowe
wiadomości
z
zakresu
K_W07
Wiedza
immunologii i mikrobiologii, w tym podstaw
K_W09
P1A_W04
biologii molekularnej, wynikających z danych
K_W10
P1A_W05
związanych z celem pracy dyplomowej.
K_W11
Umiejętności
02
Student prezentuje wiedzę w zakresie celu
przedmiotu samodzielnie wyszukując i
studiując materiały źródłowe.
K_U05
K_U06 K_U11
K_U14
195 | E C T S M i k r o b i o l o g i a – r o k a k a d e m i c k i 2 0 1 2 / 2 0 1 3
P1A_U03,
P1A_U06
P1A_U07
Kompetencje
społeczne
03
Student wykonuje analizy laboratoryjne pod
kierunkiem promotora.
04
Student analizuje piśmiennictwo z zakresu
zagadnień
realizowanych
w
ramach
przedmiotu.
Student rozumie potrzebę uczenia się przez
całe życie.
05
06
Student sprawnie komunikuje się i pracuje w
grupie.
K_U17
P1A_U10
K_K01
K_K02
P1A_K01,
P1A_K02
TREŚCI PROGRAMOWE
Forma zajęć : pracownia
1. Zapoznanie z treściami związanymi z zagadnieniami dotyczącymi pracy
dyplomowej tj. z zakresu mikrobiologii i immunologii oraz diagnostyki zakaźnej i
elementów biologii molekularnej.
2. Prezentacje zebranych faktów naukowych z zakresu wybranych zagadnień
mikrobiologicznych, immunologicznych, diagnostyki zakaźnej i biologii molekularnej.
Metody kształcenia
Metody weryfikacji
efektów kształcenia
Forma i warunki
zaliczenia
Literatura
podstawowa
Literatura
uzupełniająca
120
60
60
 prezentacja multimedialna
 opracowanie projektu
 praca w grupach
Nr efektu kształcenia
z sylabusa
 sprawdzian
 projekt grupowy
01,02,03,04,05
02,03,05
 ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie ocen cząstkowych
otrzymywanych w trakcie semestru za określone działania i prace
studenta
 napisanie pracy dyplomowej
Czasopisma: Postępy Mikrobiologii, Przegląd Epidemiologiczny, Postępy
Higieny i Medycyny Doświadczalnej, Postępy Biologii Komórki, Postępy
Biochemii, Świat Nauki, Wszechświat, Kosmos
1. Deptuła W., Stosik M., Szenfeld J. Jak pisać i prezentować prace
naukowe – zarys tematu. Szczecin 1999
2. Anon.: Dobre obyczaje w nauce Zbiór zasad, Komitet Etyki w nauce
przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 1996
3. Boć J. Jak pisać pracę magisterską. Wyd. Kolonia Limited. Wrocław
1994
4. Oliver P. Jak pisać prace uniwersyteckie. Poradnik dla studentów.
Wydawnictwo Literackie, Kraków 1999
5. Weiner J. Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac
196 | E C T S M i k r o b i o l o g i a – r o k a k a d e m i c k i 2 0 1 2 / 2 0 1 3
naukowych. Przewodnik praktyczny. Wyd. Naukowe PWN
Warszawa 2006
6. Gambarelli G., Łucki Z. Jak przygotować pracę dyplomową lub
doktorską. Wyd. Univeritas, Kraków 1996
7. Puzio A. Wybrane zagadnienia z metodyki pracy naukowej. Skrypt
dla studentów i doktorantów. Wyd. Śląska Akademia Medyczna.
Katowice 1994
8. Praca zbiorowa Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 2003. Etyka w nauce.
Warszawa.
NAKŁAD PRACY STUDENTA:
Zajęcia dydaktyczne
Przygotowanie się do zajęć
Studiowanie literatury
Udział w konsultacjach
Przygotowanie pracy
Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia
Inne
ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.
Liczba punktów ECTS
Liczba godzin
120
15
50
15
155
20
375
15 (5+10)
197 | E C T S M i k r o b i o l o g i a – r o k a k a d e m i c k i 2 0 1 2 / 2 0 1 3
Pracownia dyplomowa – pracownia Katedry Zoologii Bezkręgowców
Nazwa przedmiotu: PRACOWNIA DYPLOMOWA
Kod przedmiotu:
13.4IV93.K1732
Wypełnia Zespół Kierunku
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot/moduł:
Wydział Biologii
Katedra Zoologii Bezkręgowców i Limnologii
Nazwa kierunku:
Mikrobiologia
Forma studiów:
Profil kształcenia:
Specjalność:
studia pierwszego stopnia
ogólnoakademicki (A)
studia stacjonarne
Rok/semestr:
Status przedmiotu /modułu:
Język przedmiotu / modułu:
Rok III , semestr 5
fakultatywny
polski
Rok III, semestr 6
ćwiczenia
Forma zajęć
wykład
ćwiczenia
konwersatorium
seminarium
laboratoryjne
pracownia
Wymiar zajęć
Koordynator przedmiotu /
modułu
120 (60+60)
dr hab. Andrzej Zawal prof. US
Prowadzący zajęcia
dr hab. Andrzej Zawal prof. US, dr Agnieszka SzlauerŁukaszewska, dr Piotr Dąbkowski
Zebranie i analiza dostępnej literatury.
Cel przedmiotu / modułu
Opracowanie uzyskanych informacji do napisania pracy
dyplomowej
W tym polu podaje się zakres wiadomości, umiejętności i
kompetencji przydatnych do realizacji treści danego przedmiotu
lub traktowanych jako niezbędne do jego realizacji. Ponadto
Wymagania wstępne
możliwe jest podanie nazw tych przedmiotów, których
wcześniejsze zaliczenie jest niezbędne do realizowania treści
danego przedmiotu. W tym przypadku konieczne jest odwołanie
się do obowiązującego programu studiów.
Odniesienie
Odniesienie
EFEKTY KSZTAŁCENIA
do efektów
do efektów dla
dla obszaru
programu
01 Student rozumie i posługuje się nomenklaturą
P1A_W01
i terminologią z zakresu wybranej tematyki
Wiedza
badawczej.
K_W02
02 Opisuje charakterystykę badanej grupy
P1A_W05
K_W08
taksonomicznej z uwzględnieniem jej cech
diagnostycznych i ich morfologii.
K_W10
03 Zna zasady posługiwania się kluczem
P1A_W04
dychotomicznym.
Umiejętności
04 Przy pomocy klucza klasyfikuje do gatunku
lub rodzaju przedstawicieli badanej grupy
K_U03
K_U11
198 | E C T S M i k r o b i o l o g i a – r o k a k a d e m i c k i 2 0 1 2 / 2 0 1 3
P1A_U01
05
06
07
08
09
Kompetencje
społeczne
systematycznej.
Posiada umiejętność pracy w terenie z
użyciem podstawowego sprzętu.
Posiada umiejętność analizowania,
dokonywania syntez, weryfikacji i oceniania
uzyskanych wyników
Wybiera sposób analiz uzyskanych wyników
badań
Organizuje i planuje powierzone mu zadania
Wyprowadza i dyskutuje na podstawie
uzyskanych wyników i dostępnej literatury
10 Potrafi współdziałać w grupie przyjmując w
niej różne role
11 Potrafi odpowiednio określić priorytety
służące realizacji powierzonego zadania,
pracuje samodzielnie
12 Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga
dylematy związane z wykonywaniem zawodu
13 Wykazuje odpowiedzialność za
bezpieczeństwo pracy własnej i innych
K_U10
K_U04
K_U14
P1A_U06
P1A_U05
P1A_U02
P1A_U07
P1A_K02
P1A_K03
K_K02
K_K03
K_K05
K_K08
P1A_K04
P1A_K06
TREŚCI PROGRAMOWE
Forma zajęć : ćwiczenia
1. Zebranie literatury i materiału w terenie, jego segregacja i oznaczenie
2. Opracowanie zebranego materiału
3. Stworzenie bazy danych
4. Analiza uzyskanych zestawień, pisanie pracy dyplomowej
Metody kształcenia
Metody weryfikacji
efektów kształcenia
Forma i warunki
zaliczenia
Literatura
podstawowa
Liczba
godzin
20
30
20
20
 prezentacja multimedialna
 analiza tekstów z dyskusją
 praca w laboratorium nad oznaczaniem materiału
Metody
weryfikacji
efektów
kształcenia
 sprawdzian ustny z umiejętności oznaczania
 sprawdzian ustny z wiedzy teoretycznej z zakresu
tematu pracy
 weryfikacja oznaczonego materiału
 sprawdzenie poprawności zastosowanych analiz
Warunkiem zaliczenia jest:
1. Zabranie materiału badawczego i jego analiza
2. Opracowanie uzyskanych wyników
3. Napisanie pracy dyplomowej
Literatura podstawowa:

03 04
01 02 06 07
03 05 10 13
11 12
Błaszczyk M.K. 2007. Mikroorganizmy w ochronie środowiska.
199 | E C T S M i k r o b i o l o g i a – r o k a k a d e m i c k i 2 0 1 2 / 2 0 1 3


Literatura
uzupełniająca
PWN, Warszawa.
Czapik. A.1992. Podstawy protozoologii. PWN Warszawa.
Schlegel H. G. Mikrobiologia ogólna. 2008 PWN Warszawa
Literatura uzupełniająca:


Grabda E. (red.) 1989. Zoologia. Bezkręgowce. PWN, Warszawa.
Lipa J J. 1967. Zarys patologii owadów. PWRiL Warszawa

Tomaszewska B., Chorbiński P. Choroby owadów użytkowych. 2000.
Wyd. Akad. Rol. Wrocław
NAKŁAD PRACY STUDENTA:
Liczba godzin
Zajęcia dydaktyczne
Przygotowanie się do zajęć
Studiowanie literatury
Udział w konsultacjach
Przygotowanie pracy
Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia
Inne
ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.
Liczba punktów ECTS
120
60
80
15
80
20
375
15
200 | E C T S M i k r o b i o l o g i a – r o k a k a d e m i c k i 2 0 1 2 / 2 0 1 3
Pracownia dyplomowa – pracownia Katedry Zoologii Ogólnej
Nazwa przedmiotu: PRACOWNIA DYPLOMOWA
Kod przedmiotu:
13.4IV.93F1832
Wypełnia Zespół Kierunku
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot/moduł:
Wydział Biologii
Katedra Zoologii Ogólnej
Nazwa kierunku:
Mikrobiologia
Forma studiów:
Profil kształcenia:
Specjalność:
studia pierwszego stopnia
ogólnoakademicki (A)
studia stacjonarne
Rok/semestr:
Status przedmiotu /modułu:
Język przedmiotu / modułu:
Rok III, semestr5
fakultatywny
polski
Rok III, semestr 6
ćwiczenia
Forma zajęć
wykład
ćwiczenia
konwersatorium
seminarium
pracownia
laboratoryjne
Wymiar zajęć
120 (60+60)
Koordynator przedmiotu /
modułu
Prowadzący zajęcia
Dr hab. Małgorzata Pilecka-Rapacz
Dr hab. Małgorzata Pilecka-Rapacz
Cel przedmiotu / modułu
Wymagania wstępne
Zapoznanie studentów z podstawowymi technikami stosowanymi
w parazytologii. Praca laboratoryjna na tym etapie stanowi
przygotowanie do samodzielnej pracy. Przygotowanie metodyczne
studenta do wykonania pracy; nabycie umiejętności korzystania z
posiadanej aparatury.
Podstawowa wiedza z zakresu parazytologii i histologii
Odniesienie
Odniesienie
do efektów
do efektów dla
programu
dla obszaru
01 student wykazuje znajomość podstawowych
K_W15
P1A_W07
technik badawczych stosowanych Katedrze
K_W16
02 student organizuje własny warsztat pracy
K_U02
P1A_U01
naukowej
EFEKTY KSZTAŁCENIA
Wiedza
Umiejętności
03
student potrafi, pod kierunkiem promotora,
realizować kolejne etapy badań
K_U08
04
student potrafi przeprowadzać pomiary
niezbędne do wykonania części
doświadczalnej pracy
K_U12
P1A_U04
P1A_U06
P1A_U07
K_U14
05
Kompetencje
student potrafi uporządkować zdobyte
informacje
06 student wykazuje dbałość o bezpieczeństwo
K_K08
201 | E C T S M i k r o b i o l o g i a – r o k a k a d e m i c k i 2 0 1 2 / 2 0 1 3
P1A_K06
społeczne
pracy swojej i innych osób przebywających w
laboratorium
TREŚCI PROGRAMOWE
Forma zajęć – pracownia
Opracowanie pod opieką promotora metodyki badań. Pozyskanie materiału do badań,
w zależności od wyboru tematu pracy licencjackiej: pobieranie prób w terenie lub
pozyskanie materiału z zasobów Katedry. Prowadzenie, pod kontrolą promotora
badań i wykonywanie analiz oraz pomiarów związanych z tematyką pracy. Obróbka
(m.in. statystyczna) uzyskanych wyników.
Metody kształcenia
Liczba
godzin
90 (45+45)
samodzielna, pod kierunkiem promotora, analiza materiału badawczego
w laboratorium
Nr efektu kształcenia
z sylabusa
Metody weryfikacji
efektów kształcenia
Forma i warunki
zaliczenia
bezpośrednia obserwacja studenta w laboratorium
podczas realizacji badań
01,02, 04,06
cząstkowe sprawozdania z realizacji tematu
badawczego
03, 04, 05
referowanie ustne
05
zaliczenie na ocenę na podstawie przedstawionych wyników z
poszczególnych etapów pracy
Literatura
podstawowa
literatura związana z tematem pracy
Literatura
uzupełniająca
literatura związana z tematem pracy
NAKŁAD PRACY STUDENTA:
Liczba godzin
Zajęcia dydaktyczne
Przygotowanie się do zajęć
Studiowanie literatury
Udział w konsultacjach
Przygotowanie pracy
Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia
Inne
ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.
Liczba punktów ECTS
120
50
50
20
75
60
375
15
202 | E C T S M i k r o b i o l o g i a – r o k a k a d e m i c k i 2 0 1 2 / 2 0 1 3
Przedmiot do wyboru – blok IIIA: Organizacja laboratoriów diagnostycznych
Wypełnia Zespół Kierunku
Nazwa przedmiotu: ORGANIZACJA LABORATORIÓW
DIAGNOSTYCZNYCH
Kod przedmiotu:
13.4IV93.F1429
13.4IV93.F1529
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot/moduł: Wydział Biologii
Katedra Mikrobiologii
Katedra Immunologii
Nazwa kierunku:
Mikrobiologia
Forma studiów:
Profil kształcenia:
Specjalność:
studia pierwszego stopnia
ogólnoakademicki (A)
studia stacjonarne
Rok/semestr:
Status przedmiotu /modułu:
Język przedmiotu / modułu:
Rok III , semestr 5
Fakultatywny – Moduł IIIA
polski
inne
Forma zajęć
ćwiczenia
wykład
Wymiar zajęć
15
Koordynator przedmiotu /
modułu
Prowadzący zajęcia
Cel przedmiotu / modułu
ćwiczenia
laboratoryjne
konwersatorium
seminarium
15
Dr hab. prof. US Beata Tokarz-Deptuła
Wykład: dr hab. prof. US Beata Tokarz-Deptuła
Ćwiczenia: dr hab. prof. US Beata Tokarz-Deptuła
Zaznajomienie z funkcjonowaniem laboratoriów diagnostycznych,
organizacją, zasadami prawnymi i ekonomiki.
Wymagania wstępne
01
Wiedza
02
03
04
Umiejętności
05
(wpisać
jakie)
Znajomość metod mikrobiologicznych (po kursie z przedmiotu
Techniki mikrobiologiczne i Bakteriologia z wirusologią).
Odniesienie
Odniesienie
EFEKTY KSZTAŁCENIA
do efektów
do efektów dla
dla obszaru
programu
Student ma wiedzę z zakresu regulacji
prawnych
dotyczących
organizacji
laboratoriów diagnostycznych.
Student
zna
podstawowe
zasady
K_W12
bezpieczeństwa, higieny i ergonomii pracy w
P1A_W05
K_W20
laboratorium diagnostycznym.
P1A_W09,
K_W21
Student zna i rozumie podstawowe pojęcia i
P1A_W10,
K_W22
zasady
dotyczące
ochrony
własności
P1A_W11
K_W23
intelektualnej i patentowej.
Student zna ogólne zasady tworzenia
laboratorium diagnostycznego jako formy
indywidualnej przedsiębiorczości.
Student wykorzystuje dostępna literaturę, w
K_U04
P1A_U02,
tym akty prawne, dotyczące organizacji
K_U06
P1A_U03,
laboratoriów diagnostycznych.
K_U14
P1A_U07
203 | E C T S M i k r o b i o l o g i a – r o k a k a d e m i c k i 2 0 1 2 / 2 0 1 3
06
Kompetencje
społeczne
07
08
09
10
Student wykazuje umiejętność poprawnego
wnioskowania na podstawie dostępnych
przepisów i regulacji prawnych.
Student określa odpowiednio priorytety
służące do realizacji określonych zadań.
Student identyfikuje i rozstrzyga dylematy
związane w wykonywanym zawodem
diagnosty laboratoryjnego.
Student rozumie potrzebę podnoszenia
kompetencji zawodowych i osobistych.
Student potrafi myślec i działać w sposób
przedsiębiorczy.
TREŚCI PROGRAMOWE
K_K03
K_K05
K_K06
K_K07
K_K10
P1A_K03,
P1A_K04,
P1A_K05,
P1A_K08
Liczba
godzin
Forma zajęć : wykład
1 Zasady i systemy organizacji laboratoriów diagnostycznych– wymagania dotyczące
pomieszczeń, wyposażenia i personelu na podstawie obowiązujących przepisów
prawnych.
5
2 Organizacja w ramach laboratorium diagnostycznego wyspecjalizowanych
pracowni: mikrobiologicznej, mikologicznej, parazytologicznej, genetycznej,
serologicznej, radioizotopowej i innych.
4
3 Unormowania prawne dotyczące wprowadzenia systemu kontroli jakości,
dokumentacji bieżącej i sprawozdań okresowych, stosowanych procedur badawczych,
walidacji metod i akredytacji całego laboratorium, udostępniania wyników badań
laboratoryjnych i ochrony danych osobowych.
4 Zasady ekonomiki a laboratorium diagnostyczne. Prawo pracy – wybrane dane.
…
Forma zajęć : ćwiczenia
5
1 Procedury pobierania materiału do badań (bakteryjnych, wirusowych i
mykologicznych) i walidacja metod badawczych.
6
2 Procedury wydawania sprawozdań z badań laboratoryjnych. Laboratoria wobec wymogów
akredytacyjnych.
5
3 Zapewnienie jakości badań. Prawa pacjenta w laboratorium. Prezentacja
laboratorium.
4
Metody kształcenia




1
prezentacja multimedialna
analiza tekstów z dyskusją
praca w grupach
rozwiązywanie zadań w zakresie min. prawa i ekonomiki
Nr efektu kształcenia
z sylabusa
Metody weryfikacji
efektów kształcenia
 sprawdzian pisemny
Forma i warunki
zaliczenia
Zaliczenie na ocene
 ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie ocen cząstkowych
otrzymywanych w trakcie semestru za określone działania i prace studenta
204 | E C T S M i k r o b i o l o g i a – r o k a k a d e m i c k i 2 0 1 2 / 2 0 1 3
01,02,03,04,
05,06,07,08,09,10
Literatura
podstawowa
1. Polskie Normy wydawane przez Polski Komitet Normalizacyjny,
np. PN-EN ISO 15189, 15195,17025, 9000
2. Materiały Polskiego Centrum Akredytacji np. Wydanie 1, W-wa
2009r.
3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 marca 2008r, 21
stycznia 2009r i 28 grudnia 2009r. dotyczące diagnostyki
laboratoryjnej
4. Podręczniki, np.
a. Kostera M.: Zarządzanie personelem. Wyd. Polskie Wydawnictwo
Ekonomiczne, Warszawa 2010
b. Pluta W.: Zarządzanie wartością małych i średnich przedsiębiorstw. Wyd.
Polskie Wydawnictwo ekonomiczne, Warszawa2009
c. B.Krawczyk, J.Kur. Diagnostyka molekularna w mikrobiologii. Wyd. Politechniki
Gdańskiej.2008.
d. E.M.Szewczyk. Diagnostyka laboratoryjna. Wydawnictwo PWN 2005.
e. D.Dzierżanowska. Zakażenia grzybicze – wybrane zagadnienia. Wyd. alfa medica
Press.
f. Kańtoch M. (red.): Materiał do bakteriologicznych, parazytologicznych i
wirusologicznych badań diagnostycznych. Wyd. nauk. PWN Warszawa
2002
Literatura
uzupełniająca
czasopisma: Laboratorium, Diagnostyka laboratoryjna, Postępy
mikrobiologii, Zdrowie publiczne, Biuletyn Ministerstwa Zdrowia – seria
szkolenia
NAKŁAD PRACY STUDENTA:
Liczba godzin
Zajęcia dydaktyczne
Przygotowanie się do zajęć
Studiowanie literatury
Udział w konsultacjach
Przygotowanie projektu / eseju / itp.
Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia
Inne
ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.
Liczba punktów ECTS
30
15
10
5
15
75
3
205 | E C T S M i k r o b i o l o g i a – r o k a k a d e m i c k i 2 0 1 2 / 2 0 1 3
Przedmiot do wyboru – blok IIIA: Metody instrumentalne w diagnostyce
laboratoryjnej
Wypełnia Zespół Kierunku
Nazwa przedmiotu: METODY INSTRUMENTALNE W
DIAGNOSTYCE LABORATORYJNEJ
Kod przedmiotu:
13.4IV93.F0329
13.4IV93.F1329
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot/moduł:
Wydział Biologii
Katedra Biochemii/Katedra Genetyki
Nazwa kierunku:
Mikrobiologia
Forma studiów:
Profil kształcenia:
Specjalność:
studia pierwszego stopnia
ogólnoakademicki (A)
studia stacjonarne
Rok/semestr:
Status przedmiotu /modułu:
Język przedmiotu / modułu:
Rok III , semestr 5
Fakultatywny – Moduł IIIA
polski
inne
Forma zajęć
ćwiczenia
wykład
Wymiar zajęć
15
Koordynator przedmiotu /
modułu
ćwiczenia
laboratoryjne
konwersatorium
seminarium
(wpisać
jakie)
60
Prof. dr hab. Jolanta Tarasiuk
Prof. dr hab. Jolanta Tarasiuk, dr Dorota Kostrzewa-Nowak, dr
Robert Nowak, dr Anna Nowakowska, mgr Agnieszka
Prowadzący zajęcia
Maruszewska
Prof. dr hab. Bogumiła Skotarczak, dr hab. Marianna Soroka, dr
Anna Rymaszewska, dr Beata Wodecka, dr Marek Sawczuk, dr
Agnieszka Maciejewska, dr Małgorzata Adamska
Cel przedmiotu / modułu
Zapoznanie się z wybranymi metodami instrumentalnymi
stosowanymi w diagnostyce laboratoryjnej
Wymagania wstępne
Chemia ogólna i analityczna, chemia fizyczna, chemia organiczna,
biochemia, genetyka, biofizyka, informatyka
Odniesienie
Odniesienie
EFEKTY KSZTAŁCENIA
do efektów
do efektów dla
dla obszaru
programu
01 Ma wiedzę z zakresu podstawowych kategorii
P1A_W05
pojęciowych oraz terminologii chemicznej i
Wiedza
biologicznej
K_W10
02 Ma wiedzę z zakresu biochemii i genetyki
P1A_W04
niezbędną do zrozumienia podstawowych
K_W06
zjawisk mikrobiologicznych
03 Zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i
K_W20
P1A_W09
higieny pracy w laboratorium
diagnostycznym
Umiejętności 04 Stosuje podstawowe techniki i narzędzia
K_U01
P1A_U01
badawcze z zakresu chemii i biologii
206 | E C T S M i k r o b i o l o g i a – r o k a k a d e m i c k i 2 0 1 2 / 2 0 1 3
Kompetencje
społeczne
05 Wykonuje zlecone proste zadania badawcze
pod kierunkiem opiekuna naukowego
06 Przeprowadza obserwacje oraz wykonuje w
laboratorium proste analizy chemiczne i
molekularne
07 Wykazuje umiejętność prawidłowego
wnioskowania na podstawie danych
uzyskanych z doświadczeń laboratoryjnych
08 Wykorzystuje dostępne źródła informacji w
dokonywanych analizach doświadczeń
09 Rozumie literaturę w j. polskim z zakresu
analiz biologicznych
10 Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
11 Potrafi pracować i współdziałać w grupie
12 Potrafi odpowiednio określić priorytety
służące realizacji określonych zadań
13 Rozumie potrzebę podnoszenia kompetencji
zawodowych
K_U08
P1A_U04
K_U11
P1A_U06
K_U14
P1A_U07
K_U06
P1A_U03
K_U05
K_K01
K_K02
K_K03
K_K07
P1A_U02
P1A_K01
P1A_K02
P1A_K03
P1A_K05
Liczba
godzin
TREŚCI PROGRAMOWE
Forma zajęć: wykład
1. Techniki i zastosowania pomiarów pH-metrycznych w diagnostyce laboratoryjnej.
2. Podstawy metod spektroskopowych, wykorzystanie czytników mikropłytek w
diagnostyce.
3. Podstawy cytometrii przepływowej, możliwe zastosowania cytometrii
przepływowej w diagnostyce laboratoryjnej.
4. Wybrane techniki chromatograficzne w analizach diagnostycznych.
5. Techniki analizy DNA.
6. Enzymy restrykcyjne .
7. Metody badania genomu.
8. Klonowanie DNA, hybrydyzacja.
9. Powielanie fragmentów DNA – metoda łańcuchowej reakcji polimerazy (PCR).
10. Sekwencjonowanie.
11. Metody identyfikacji mutacji i zmian polimorficznych.
12. Metody przesiewowe, wykrywanie znanych mutacji, mapowanie i metody
identyfikacji genów.
Ogółem
Forma zajęć: ćwiczenia
1. Metody elektroanalityczne – pH-metria: budowa i obsługa pH-metru.
2. Podstawy metod spektroskopowych – budowa i zasada działania
spektrofotometrów, pomiary spektrofotometryczne, pomiary kinetyczne, czytniki
mikropłytek.
3. Podstawy cytometrii przepływowej – budowa i zasada działania podstawowych
elementów cytometru, przygotowanie materiału do badań, zebranie i analiza danych.
4. Metody chromatograficzne – wysokosprawna chromatografia cieczowa (HPLC):
budowa i zasada działania chromatografu cieczowego, podstawowe parametry
charakteryzujące rozdział chromatograficzny, analiza chromatogramów.
5. Metody wirownicze: typy wirówek, budowa i obsługa wirówki z chłodzeniem i
mikrowirówki.
207 | E C T S M i k r o b i o l o g i a – r o k a k a d e m i c k i 2 0 1 2 / 2 0 1 3
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
15
2
5
12
10
1
6. Poznanie typów rotorów, probówek wirowniczych.
7. Techniki elektroforetyczne – elektroforeza pionowa i horyzontalna.
8. Rodzaje żeli i buforów, aparaty do elektroforezy.
9. Techniki izolacji DNA z różnych materiałów biologicznych i ich porównanie.
10. Techniki oceny jakościowej i ilościowej izolatów DNA.
11. Techniki wykrywania DNA w materiałach biologicznych – PCR.
12. Techniki wykrywania DNA w materiałach biologicznych – PCR-RFLP.
13. Techniki wykrywania DNA w materiałach biologicznych –PCR w czasie
rzeczywistym.
14. Techniki dokumentacji i analizy obrazu z elektroforezy.
Ogółem
Metody kształcenia
2
1
1
6
4
5
5
4
2
60
 prezentacja multimedialna (wykłady)
 praca w grupach (ćwiczenia)
 wykonywanie doświadczeń (ćwiczenia)
Nr efektu kształcenia
z sylabusa
Metody weryfikacji
efektów kształcenia
Forma i warunki
zaliczenia
Literatura
podstawowa
Literatura
uzupełniająca
01, 02, 03, 10
 kolokwium (wykłady)
04, 05, 06, 11, 12, 13
 ocena poprawności wykonania doświadczeń na
ćwiczeniach laboratoryjnych (ćwiczenia nr 1-4)
sprawdzian praktyczny (ćwiczenia nr 5-14),
07, 08, 09
 pisemne sprawozdania z ćwiczeń laboratoryjnych
(ćwiczenia nr 1-4)
07, 08, 09, 10
 sprawdziany (ćwiczenia nr 1-4), kolokwium
(ćwiczenia nr 5-14)
 zaliczenie na ocenę pisemne – obejmuje wiedzę z wykładów oraz zalecanej
literatury (test i dłuższa wypowiedź pisemna), zaliczenie ćwiczeń na
podstawie obecności, sprawozdań, sprawdzianu praktycznego oraz
kolokwium/sprawdzianów
Kocjan R. (red.), Chemia analityczna. Tom 2. Analiza instrumentalna,
PZWL, Warszawa 2002
Kozik A., Rąpała-Kozik M., Guevara-Lora I., Analiza instrumentalna w
biochemii. Wybrane problemy i metody instrumentalnej biochemii
analitycznej, Instytut Biologii Molekularnej UJ, Kraków 2001
Ciba J. (red.), Poradnik chemika analityka T. 2 - analiza instrumentalna,
WNT, Warszawa 1998
Słomski R. (red.), Analiza DNA, teoria i praktyka, Wyd. Uniwersytetu
Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań 2008
Jóźwiak Z., Bartosz G. (red.), Biofizyka. Wybrane zagadnienia wraz z
ćwiczeniami, PWN, Warszawa 2008,
Kur J. (red.) Podstawy inżynierii genetycznej, Politechnika Gdańska,
Gdańsk 2006
NAKŁAD PRACY STUDENTA:
Liczba godzin
Zajęcia dydaktyczne
Przygotowanie się do zajęć
Studiowanie literatury
75
15
20
208 | E C T S M i k r o b i o l o g i a – r o k a k a d e m i c k i 2 0 1 2 / 2 0 1 3
Udział w konsultacjach
Przygotowanie projektu / eseju /
sprawozdań z ćwiczeń
Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia
Inne
ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.
Liczba punktów ECTS
5
15
20
150
6
209 | E C T S M i k r o b i o l o g i a – r o k a k a d e m i c k i 2 0 1 2 / 2 0 1 3
Przedmiot do wyboru – blok IIIA: Mikrobiologia materiałów
Wypełnia Zespół Kierunku
Nazwa przedmiotu: MIKROBIOLOGIA MATERIAŁÓW
Kod przedmiotu:
13.4IV93.F0929
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot/moduł:
Wydział Biologii
Katedra Biotechnologii Roślin
Nazwa kierunku:
Mikrobiologia
Forma studiów:
Profil kształcenia:
Specjalność:
studia pierwszego stopnia
ogólnoakademicki (A)
studia stacjonarne
Rok/semestr:
Status przedmiotu /modułu:
Język przedmiotu / modułu:
Rok III , semestr 5
Fakultatywny – Moduł IIIA
polski
inne
Forma zajęć
ćwiczenia
wykład
Wymiar zajęć
ćwiczenia
laboratoryjne
15
Cel przedmiotu / modułu
Wymagania wstępne
(wpisać
jakie)
Prof. dr hab. Ewa Kępczyńska
Prof. dr hab. Ewa Kępczyńska – Wykład
Mgr Paulina Król - Ćwiczenia
Celem przedmiotu jest poznanie przez studenta mikroorganizmów
powodujących biodeteriorację materiałów naturalnych (włókna,
tkaniny, papier, skóry, kauczuk, kamień) i sztucznych (gumy,
polimery, polietylen, powłoki malarskie, cement, cegły, beton,
szkło).
Podstawowa znajomość zagadnień z Mikrobiologii, Biochemii.
EFEKTY KSZTAŁCENIA
Wiedza
seminarium
15
Koordynator przedmiotu /
modułu
Prowadzący zajęcia
konwersatorium
Odniesienie
do efektów dla
programu
Odniesienie
do efektów
dla obszaru
01 - student zna szkodliwe działanie mikroflory
dla jakości materiałów: włókna naturalne,
papier, drewno, skóra i wyroby skórzane,
kauczuk i guma, tworzywa sztuczne
- student zna symptomy rozkładu materiałów
02 przez mikroorganizmy
- student zna drogi rozprzestrzeniania się
03 drobnoustrojów
chorobotwórczych
zasiedlających różne materiały
K_W02
K_W08
K_W10
- student potrafi definiować i charakteryzować
04 pojęcia dotyczące najważniejszych działów
210 | E C T S M i k r o b i o l o g i a – r o k a k a d e m i c k i 2 0 1 2 / 2 0 1 3
P1A_W01
P1A_W04
P1A_W05
mikrobiologii materiałów
Umiejętności
05 - student samodzielnie korzysta z metod i
narzędzi mikrobiologicznych
06 - student potrafi identyfikować podstawowe
grupy
drobnoustrojów
patogennych
i
saprofitycznych występujących w wybranych
surowcach i materiałach, potrafi ocenić jakość
mikrobiologiczną surowców
07 - student umie diagnozować i ocenić ryzyko
zanieczyszczeń mikrobiologicznych różnego
rodzaju materiałów
08 - student potrafi diagnozować i oceniać
przydatność
środków
zabezpieczających
materiały
przed
zasiedleniem
przez
mikroorganizmy
K_U03
K_U08
K_U14
K_U12
K_U14
K_U06
P1A_U01
P1A_U03
P1A_U04
P1A_U06
P1A_U07
09 - student ma umiejętność samodzielnego
uczenia się i zdobywania literatury
Kompetencje
społeczne
10 - student aktywnie uczestniczy w zajęciach,
potrafi współpracować w zespole, ma
umiejętność
wspólnego
rozwiązywania
problemów, starannie wykonuje powierzone
zadania
11 - student postępuje zgodne z zasadami BHP,
dba o stanowisko pracy, wykorzystywaną
aparaturę i powierzone materiały
K_K01
K_K02
K_K04
K_K07
K_K08
K_K09
P1A_K01
P1A_K02
P1A_K03
P1A_K05
P1A_K06
P1A_K07
12 - student jest otwarty na nową wiedzę,
świadomy możliwości jej praktycznego
zastosowania
Liczba
godzin
TREŚCI PROGRAMOWE
wykład
1. Charakterystyka procesów zachodzących między drobnoustrojami a
materiałami naturalnymi (włókna, tkaniny, papier, skóry, kauczuk, kamień) i
sztucznymi (gumy, polimery, polietylen, powłoki malarskie, cement, cegły,
beton, szkło)
2. Symptomatologia biologicznego rozkładu materiałów naturalnych i
sztucznych – objawy morfologiczne i zmiany właściwości materiałów.
3. Czynniki etiologiczne w procesach rozkładu materiałów: promieniowce,
bakterie, grzyby, glony.
211 | E C T S M i k r o b i o l o g i a – r o k a k a d e m i c k i 2 0 1 2 / 2 0 1 3
15
2
2,5
2,5
4. Fazy rozkładu materiałów (infekcja, inkubacja, rozkład)
5. Wpływ czynników środowiskowych na rozprzestrzenianie się organizmów
niszczących materiały.
6. Skutki zdrowotne, ekonomiczne i społeczne skażenia materiałów
mikroorganizmami. Miko toksyny.
7. Wykorzystanie mikroorganizmów do biodeterioracji materiałów.
ćwiczenia
1. Techniki izolacji mikroorganizmów z wybranych materiałów.
2. Hodowla wybranych mikroorganizmów.
3. Budowa plechy oraz struktur wegetatywnych i generatywnych wytwarzanych
przez grzyby pleśniowe.
4. Techniki liczenia mikroorganizmów.
5. Przygotowanie inokulum do badań rozkładu wybranych materiałów.
6. Ocena odporności mikrobiologicznej wybranych materiałów: włókna
naturalne, papier, drewno, skóra i wyroby skórzane, kauczuk i guma,
tworzywa sztuczne.
7. Ocena aktywności grzybobójczej wybranych środków konserwujących.
2
2
2
2
15
2
2
2
2
2
2,5
2,5
- Wykład informacyjno-konwersatoryjny prowadzony z wykorzystaniem
prezentacji multimedialnych połączony z dyskusją wybranych problemów
Metody kształcenia
-Ćwiczenie laboratoryjne prowadzone metodą pracy w grupach i
samodzielnym wykonywaniem doświadczeń
Nr efektu kształcenia
z sylabusa
Metody weryfikacji
efektów kształcenia
Wykłady:
Zaliczenie pisemne
01-04
Ćwiczenia:
Ocena pracy w grupach, ocena sprawozdań, ocena
kolokwium
05-09
10-12
Wykłady: zaliczenie na ocenę , dłuższa wypowiedz pisemna
Forma i warunki
zaliczenia
Ćwiczenia:
Ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie obecności oraz ocen
cząstkowych otrzymywanych w trakcie semestru za sprawozdania i
kolokwium, a także na podstawie aktywności na zajęciach,
Literatura
podstawowa
Schlegel H. Mikrobiologia ogólna. PWN, 1996; Duszkiewicz-Reinhard W.,
Grzybowski R., Sobczak E. Teoria i ćwiczenia z mikrobiologii ogólnej
technicznej (skrypt do ćwiczeń). Wyd. SGGW, 2003, Zyska B., Żakowska Z.
Mikrobiologia materiałów. Wyd. Politechnika Łódzka 2005.
Rose S., Bullock S. Chemia życia, WNT, 1993
Literatura
uzupełniająca
NAKŁAD PRACY STUDENTA:
Liczba godzin
212 | E C T S M i k r o b i o l o g i a – r o k a k a d e m i c k i 2 0 1 2 / 2 0 1 3
Zajęcia dydaktyczne
Przygotowanie się do zajęć
Studiowanie literatury
Udział w konsultacjach
Przygotowanie projektu / eseju / itp.
Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia
Inne
ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.
Liczba punktów ECTS
30
10
10
10
15
75
3
213 | E C T S M i k r o b i o l o g i a – r o k a k a d e m i c k i 2 0 1 2 / 2 0 1 3
Przedmiot do wybru – blok IIIB: Zarządzanie jakościa laboratoriów diagnostycznych
Wypełnia Zespół Kierunku
Nazwa przedmiotu: ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ
LABORATORIÓW DIAGNOSTYCZNYCH
Kod przedmiotu:
13.4IV93.F1429
13.4IV93.F1529
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot/moduł: Wydział Biologii
Katedra Mikrobiologii
Katedra Immunologii
Nazwa kierunku:
Mikrobiologia
Forma studiów:
Profil kształcenia:
Specjalność:
studia pierwszego stopnia
ogólnoakademicki (A)
studia stacjonarne
Rok/semestr:
Status przedmiotu /modułu:
Język przedmiotu / modułu:
Rok III , semestr 5
Fakultatywny – Moduł IIIB
polski
inne
Forma zajęć
ćwiczenia
wykład
Wymiar zajęć
15
Koordynator przedmiotu /
modułu
Prowadzący zajęcia
Cel przedmiotu / modułu
ćwiczenia
laboratoryjne
konwersatorium
seminarium
15
Dr hab. prof. US Beata Tokarz-Deptuła
Wykład: dr hab. prof. US Beata Tokarz-Deptuła
Ćwiczenia: dr hab. prof. US Beata Tokarz-Deptuła
Zaznajomienie z funkcjonowaniem laboratoriów diagnostycznych,
organizacją, zasadami prawnymi i ekonomiki.
Wymagania wstępne
01
Wiedza
02
03
04
Umiejętności
05
06
(wpisać
jakie)
Znajomość metod mikrobiologicznych (po kursie z przedmiotu
Techniki mikrobiologiczne i Bakteriologia z wirusologią).
Odniesienie
Odniesienie
EFEKTY KSZTAŁCENIA
do efektów
do efektów dla
programu
dla obszaru
Student ma wiedzę z zakresu regulacji
prawnych
dotyczących
organizacji
laboratoriów diagnostycznych.
Student
zna
podstawowe
zasady
K_W12
bezpieczeństwa, higieny i ergonomii pracy w
P1A_W05
K_W20
laboratorium diagnostycznym.
P1A_W09,
K_W21
Student zna i rozumie podstawowe pojęcia i
P1A_W10,
K_W22
zasady
dotyczące
ochrony
własności
P1A_W11
K_W23
intelektualnej i patentowej.
Student zna ogólne zasady tworzenia
laboratorium diagnostycznego jako formy
indywidualnej przedsiębiorczości.
Student wykorzystuje dostępna literaturę, w
K_U04
P1A_U02,
tym akty prawne, dotyczące organizacji
K_U06
P1A_U03,
laboratoriów diagnostycznych.
K_U14
P1A_U07
Student wykazuje umiejętność poprawnego
214 | E C T S M i k r o b i o l o g i a – r o k a k a d e m i c k i 2 0 1 2 / 2 0 1 3
Kompetencje
społeczne
07
08
09
10
wnioskowania na podstawie dostępnych
przepisów i regulacji prawnych.
Student określa odpowiednio priorytety
służące do realizacji określonych zadań.
Student identyfikuje i rozstrzyga dylematy
związane w wykonywanym zawodem
diagnosty laboratoryjnego.
Student rozumie potrzebę podnoszenia
kompetencji zawodowych i osobistych.
Student potrafi myślec i działać w sposób
przedsiębiorczy.
TREŚCI PROGRAMOWE
K_K03
K_K05
K_K06
K_K07
K_K10
P1A_K03,
P1A_K04,
P1A_K05,
P1A_K08
Liczba
godzin
Forma zajęć : wykład
1 Zarządzanie jakością laboratoriów diagnostycznych– wymagania dotyczące
pomieszczeń, wyposażenia i personelu na podstawie obowiązujących przepisów
prawnych.
5
2 Organizacja w ramach laboratorium diagnostycznego wyspecjalizowanych
pracowni: mikrobiologicznej, mikologicznej, parazytologicznej, genetycznej,
serologicznej, radioizotopowej i innych.
4
3 Unormowania prawne dotyczące wprowadzenia systemu kontroli jakości,
dokumentacji bieżącej i sprawozdań okresowych, stosowanych procedur badawczych,
walidacji metod i akredytacji całego laboratorium, udostępniania wyników badań
laboratoryjnych i ochrony danych osobowych.
4 Podstawy ekonomiki a laboratorium diagnostyczne. Prawo pracy – wybrane dane.
…
Forma zajęć : ćwiczenia
5
1 Walidacja metod badawczych. Procedury pobierania materiału do badań
(bakteryjnych, wirusowych i mykologicznych).
6
2 Procedury wydawania dokumentacji laboratoryjnej. Laboratoria wobec wymogów
akredytacyjnych.
5
3 Zapewnienie jakości badań. Prawa pacjenta w laboratorium. Prezentacja
laboratorium.
4
Metody kształcenia




1
prezentacja multimedialna
analiza tekstów z dyskusją
praca w grupach
rozwiązywanie zadań w zakresie min. prawa i ekonomiki
Nr efektu kształcenia
z sylabusa
Metody weryfikacji
efektów kształcenia
 sprawdzian pisemny
Forma i warunki
zaliczenia
Zaliczenie na ocenę
 ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie ocen cząstkowych
otrzymywanych w trakcie semestru za określone działania i prace studenta
215 | E C T S M i k r o b i o l o g i a – r o k a k a d e m i c k i 2 0 1 2 / 2 0 1 3
01,02,03,04
05,06,07,08,09,10
Literatura
podstawowa
5. Polskie Normy wydawane przez Polski Komitet Normalizacyjny,
np. PN-EN ISO 15189, 15195,17025, 9000
6. Materiały Polskiego Centrum Akredytacji np. Wydanie 1, W-wa
2009r.
7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 marca 2008r, 21
stycznia 2009r i 28 grudnia 2009r. dotyczące diagnostyki
laboratoryjnej
8. Podręczniki, np.
g. Kostera M.: Zarządzanie personelem. Wyd. Polskie Wydawnictwo
Ekonomiczne, Warszawa 2010
h. Pluta W.: Zarządzanie wartością małych i średnich przedsiębiorstw. Wyd.
Polskie Wydawnictwo ekonomiczne, Warszawa2009
i. B.Krawczyk, J.Kur. Diagnostyka molekularna w mikrobiologii. Wyd. Politechniki
Gdańskiej.2008.
j. E.M.Szewczyk. Diagnostyka laboratoryjna. Wydawnictwo PWN 2005.
k. D.Dzierżanowska. Zakażenia grzybicze – wybrane zagadnienia. Wyd. alfa medica
Press.
l. Kańtoch M. (red.): Materiał do bakteriologicznych, parazytologicznych i
wirusologicznych badań diagnostycznych. Wyd. nauk. PWN Warszawa
2002
Literatura
uzupełniająca
czasopisma: Laboratorium, Diagnostyka laboratoryjna, Postępy
mikrobiologii, Zdrowie publiczne, Biuletyn Ministerstwa Zdrowia – seria
szkolenia
NAKŁAD PRACY STUDENTA:
Liczba godzin
Zajęcia dydaktyczne
Przygotowanie się do zajęć
Studiowanie literatury
Udział w konsultacjach
Przygotowanie projektu / eseju / itp.
Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia
Inne
ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.
Liczba punktów ECTS
30
15
10
5
15
75
3
216 | E C T S M i k r o b i o l o g i a – r o k a k a d e m i c k i 2 0 1 2 / 2 0 1 3
Przedmiot do wyboru – blok IIIB: Techniki instrumentalne w mikrobiologii
Wypełnia Zespół Kierunku
Nazwa przedmiotu: TECHNIKI INSTRUMENTALNE W
MIKROBIOLOGII
Kod przedmiotu:
13.4IV93.F0329
13.4IV93.F1329
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot/moduł:
Wydział Biologii
Katedra Biochemii/Katedra Genetyki
Nazwa kierunku:
Mikrobiologia
Forma studiów:
Profil kształcenia:
Specjalność:
studia pierwszego stopnia
ogólnoakademicki (A)
studia stacjonarne
Rok/semestr:
Status przedmiotu /modułu:
Język przedmiotu / modułu:
Rok III , semestr 5
Fakultatywny – Moduł IIIB
polski
inne
Forma zajęć
ćwiczenia
wykład
Wymiar zajęć
15
Koordynator przedmiotu /
modułu
ćwiczenia
laboratoryjne
konwersatorium
seminarium
(wpisać
jakie)
60
Prof. dr hab. Jolanta Tarasiuk
Prof. dr hab. Jolanta Tarasiuk, dr Dorota Kostrzewa-Nowak, dr
Robert Nowak, dr Anna Nowakowska, mgr Agnieszka
Prowadzący zajęcia
Maruszewska
Prof. dr hab. Bogumiła Skotarczak, dr hab. Marianna Soroka, dr
Anna Rymaszewska, dr Beata Wodecka, dr Marek Sawczuk, dr
Agnieszka Maciejewska, dr Małgorzata Adamska
Cel przedmiotu / modułu
Zapoznanie się z wybranymi metodami instrumentalnymi
stosowanymi w badaniach mikrobiologicznych
Wymagania wstępne
Chemia ogólna i analityczna, chemia fizyczna, chemia organiczna,
biochemia, genetyka, biofizyka, informatyka
Odniesienie
Odniesienie
EFEKTY KSZTAŁCENIA
do efektów
do efektów dla
dla obszaru
programu
01 Ma wiedzę w zakresie podstawowych
P1A_W05
kategorii pojęciowych oraz terminologii
Wiedza
chemicznej i biologicznej
K_W10
02 Ma wiedzę z zakresu biochemii i genetyki
P1A_W04
niezbędną do zrozumienia podstawowych
K_W06
zjawisk mikrobiologicznych.
03 Zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i
K_W20
P1A_W09
higieny pracy w laboratorium
mikrobiologicznym
Umiejętności 04 Stosuje podstawowe techniki i narzędzia
K_U01
P1A_U01
badawcze w zakresie chemii i biologii
05 Wykonuje zlecone proste zadania badawcze
K_U08
P1A_U04
pod kierunkiem opiekuna naukowego
217 | E C T S M i k r o b i o l o g i a – r o k a k a d e m i c k i 2 0 1 2 / 2 0 1 3
Kompetencje
społeczne
06 Przeprowadza obserwacje oraz wykonuje w
laboratorium proste analizy chemiczne i
molekularne
07 Wykazuje umiejętność prawidłowego
wnioskowania na podstawie danych
uzyskanych z doświadczeń laboratoryjnych
08 Wykorzystuje dostępne źródła informacji w
dokonywanych analizach doświadczeń
09 Rozumie literaturę w j. polskim z zakresu
analiz mikrobiologicznych
10 Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
11 Potrafi pracować i współdziałać w grupie
12 Potrafi odpowiednio określić priorytety
służące realizacji określonych zadań
13 Rozumie potrzebę podnoszenia kompetencji
zawodowych
K_U11
P1A_U06
K_U14
P1A_U07
K_U06
K_U05
P1A_U03
P1A_U02
K_K01
K_K02
K_K03
K_K07
P1A_K01
P1A_K02
P1A_K03
P1A_K05
Liczba
godzin
TREŚCI PROGRAMOWE
Forma zajęć: wykład
1. Techniki i zastosowania pomiarów pH-metrycznych w mikrobiologii.
2. Podstawy metod spektroskopowych; wykorzystanie czytników mikropłytek w analizach
mikrobiologicznych.
3. Podstawy cytometrii przepływowej; możliwe zastosowania cytometrii przepływowej w
mikrobiologii.
4. Wybrane techniki chromatograficzne stosowane w badaniach mikrobiologicznych.
5. Genom jako źródło informacji.
6. Techniki analizy DNA.
7. Enzymy restrykcyjne.
8. Klonowanie DNA, hybrydyzacja.
9. Łańcuchowa reakcja polimerazy (PCR) i jej odmiany.
10. Sekwencjonowanie.
11. Mutacje i polimorfizm w badaniach molekularnych.
12. Markery DNA – rodzaje i sposoby wykorzystania.
Ogółem
Forma zajęć: ćwiczenia
1. Metody elektroanalityczne – pH-metria: budowa i obsługa pH-metru.
2. Podstawy metod spektroskopowych – budowa i zasada działania spektrofotometrów,
pomiary spektrofotometryczne, pomiary kinetyczne, czytniki mikropłytek.
3. Podstawy cytometrii przepływowej – budowa i zasada działania podstawowych elementów
cytometru, przygotowanie materiału do badań, zebranie i analiza danych.
4. Metody chromatograficzne – wysokosprawna chromatografia cieczowa (HPLC): budowa i
zasada działania chromatografu cieczowego, podstawowe parametry charakteryzujące
rozdział chromatograficzny, analiza chromatogramów.
5. Zasady działania sprzętu do przeprowadzania analiz molekularnych: wirówki, łaźnie wodne,
piece hybrydyzacyjne.
6. Technika łańcuchowej reakcji polimerazy – zasada działania termocyklera.
7. Techniki elektroforetyczne – elektroforeza pionowa i horyzontalna.
8. Rodzaje żeli i buforów, aparaty do elektroforezy.
9. Protokoły izolacji DNA i ich porównanie.
218 | E C T S M i k r o b i o l o g i a – r o k a k a d e m i c k i 2 0 1 2 / 2 0 1 3
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
15
2
5
12
10
1
2
1
1
6
10. Techniki oceny jakościowej i ilościowej izolatów DNA.
11. Techniki wykrywania DNA w materiałach biologicznych – PCR i nested PCR.
12. Techniki wykrywania DNA w materiałach biologicznych – PCR-RFLP.
13. Techniki wykrywania DNA w materiałach biologicznych –PCR w czasie rzeczywistym.
14. Techniki dokumentacji i analizy obrazu.
Ogółem
Metody kształcenia
4
5
5
4
2
60
 prezentacja multimedialna (wykłady)
 praca w grupach (ćwiczenia)
 wykonywanie doświadczeń (ćwiczenia)
Nr efektu kształcenia
z sylabusa
Metody weryfikacji
efektów kształcenia
Forma i warunki
zaliczenia
Literatura
podstawowa
Literatura
uzupełniająca
01, 02, 03, 10
 kolokwium (wykłady)
04, 05, 06, 11, 12, 13
 ocena poprawności wykonania doświadczeń na
ćwiczeniach laboratoryjnych (ćwiczenia nr 1-4)
sprawdzian praktyczny (ćwiczenia nr 5-14),
07, 08, 09
 pisemne sprawozdania z ćwiczeń laboratoryjnych
(ćwiczenia nr 1-4)
07, 08, 09, 10
 sprawdziany (ćwiczenia nr 1-4), kolokwium
(ćwiczenia nr 5-14)
 zaliczenie na ocenę pisemne – obejmuje wiedzę z wykładów oraz zalecanej
literatury (test i dłuższa wypowiedź pisemna), zaliczenie ćwiczeń na
podstawie obecności, sprawozdań, sprawdzianu praktycznego oraz
kolokwium/sprawdzianów
Kocjan R. (red.), Chemia analityczna. Tom 2. Analiza instrumentalna,
PZWL, Warszawa 2002
Kozik A., Rąpała-Kozik M., Guevara-Lora I., Analiza instrumentalna w
biochemii. Wybrane problemy i metody instrumentalnej biochemii
analitycznej, Instytut Biologii Molekularnej UJ, Kraków 2001
Ciba J. (red.), Poradnik chemika analityka T. 2 - analiza instrumentalna,
WNT, Warszawa 1998
Słomski R. (red.), Analiza DNA, teoria i praktyka, Wyd. Uniwersytetu
Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań 2008
Jóźwiak Z., Bartosz G. (red.), Biofizyka. Wybrane zagadnienia wraz z
ćwiczeniami, PWN, Warszawa 2008,
Kur J. (red.) Podstawy inżynierii genetycznej, Politechnika Gdańska,
Gdańsk 2006
NAKŁAD PRACY STUDENTA:
Liczba godzin
Zajęcia dydaktyczne
Przygotowanie się do zajęć
Studiowanie literatury
Udział w konsultacjach
Przygotowanie projektu / eseju /sprawozdań
z ćwiczeń.
Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia
Inne
75
15
20
5
15
20
-
219 | E C T S M i k r o b i o l o g i a – r o k a k a d e m i c k i 2 0 1 2 / 2 0 1 3
ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.
Liczba punktów ECTS
150
6
220 | E C T S M i k r o b i o l o g i a – r o k a k a d e m i c k i 2 0 1 2 / 2 0 1 3
Przedmiot do wyboru – blok IIIB: Odporność materiałów na mikroorganizmy
Wypełnia Zespół Kierunku
Nazwa przedmiotu: ODPORNOŚĆ MATERIAŁÓW NA
MIKROORGANIZMY
Kod przedmiotu:
13.4IV93.F0929
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot/moduł:
Wydział Biologii
Katedra Biotechnologii Roślin
Nazwa kierunku:
Mikrobiologia
Forma studiów:
Profil kształcenia:
Specjalność:
studia pierwszego stopnia
ogólnoakademicki (A)
studia stacjonarne
Rok/semestr:
Status przedmiotu /modułu:
Język przedmiotu / modułu:
Rok III , semestr 5
Fakultatywny – Moduł IIIB
polski
inne
Forma zajęć
ćwiczenia
wykład
Wymiar zajęć
ćwiczenia
laboratoryjne
15
Wymagania wstępne
Prof. dr hab. Ewa Kępczyńska
Zapoznanie studenta z mikroorganizmami powodującymi biodeteriorację
materiałów i metodami zabezpieczania przed nimi materiałów.
Podstawowa znajomość zagadnień z Mikrobiologii, Biochemii.
EFEKTY KSZTAŁCENIA
Odniesienie
do efektów dla
programu
Odniesienie
do efektów
dla obszaru
01 - student zna szkodliwe znaczenie mikroflory
dla jakości materiałów budowlanych oraz zna
metody
przeciwdziałania
rozwojowi
drobnoustrojów w środowisku
02 - student zna drogi rozprzestrzeniania się
drobnoustrojów chorobotwórczych
zasiedlających materiały budowlane
03 - student potrafi definiować i charakteryzować
pojęcia dotyczące najważniejszych działów
mikrobiologii materiałów
Umiejętności
(wpisać
jakie)
Prof. dr hab. Ewa Kępczyńska – Wykład
Mgr Paulina Król - Ćwiczenia
Cel przedmiotu / modułu
Wiedza
seminarium
15
Koordynator przedmiotu /
modułu
Prowadzący zajęcia
konwersatorium
04 - student zna metody testowania odporności
mikrobiologicznej materiałów oraz ich
zabezpieczania
05 - student samodzielnie korzysta z metod i
K_W02
K_W08
K_W10
K_U03
221 | E C T S M i k r o b i o l o g i a – r o k a k a d e m i c k i 2 0 1 2 / 2 0 1 3
P1A_W01
P1A_W04
P1A_W05
narzędzi mikrobiologicznych
06 - student potrafi identyfikować podstawowe
grupy
drobnoustrojów
patogennych
i
saprofitycznych występujących w surowcach i
materiałach budowlanych, potrafi ocenić jakość
mikrobiologiczną surowców
K_U08
K_U14
K_U12
K_U14
K_U06
07 - student umie diagnozować i ocenić ryzyko
zanieczyszczeń
mikrobiologicznych
w
budownictwie
P1A_U01
P1A_U03
P1A_U04
P1A_U06
P1A_U07
08 - student potrafi diagnozować i oceniać
przydatność
środków
zabezpieczających
materiały używane w budownictwie
09 - student ma umiejętność samodzielnego
uczenia się i zdobywania literatury
Kompetencje
społeczne
10 - student aktywnie uczestniczy w zajęciach,
potrafi współpracować w zespole, ma
umiejętność
wspólnego
rozwiązywania
problemów, starannie wykonuje powierzone
zadania
11 - student postępuje zgodne z zasadami BHP,
dba o stanowisko pracy, wykorzystywaną
aparaturę i powierzone materiały
K_K01
K_K02
K_K04
K_K07
K_K08
K_K09
P1A_K01
P1A_K02
P1A_K03
P1A_K05
P1A_K06
P1A_K07
12 - student jest otwarty na nową wiedzę,
świadomy możliwości jej praktycznego
zastosowania
Liczba
godzin
TREŚCI PROGRAMOWE
wykład
1. Odporność materiałów naturalnych (włókna, tkaniny, papier, skóry, kauczuk,
kamień) na grzyby (Zygomycota, Ascomycota, Basidiomycota) oraz bakterie.
2. Odporność materiałów syntetycznych (gumy, polimery, polietylen, powłoki
malarskie, cement, cegły, beton, szkło) na grzyby (Zygomycota, Ascomycota,
Basidiomycota) i bakterie.
3. Ochrona materiałów przed mikroorganizmami (metody chemiczne,
biologiczne).
ćwiczenia
1. Rodzaje pożywek mikrobiologicznych i metody izolacji mikroorganizmów.
2. Podstawowe cechy budowy mikroorganizmów – identyfikacja.
3. Budowa plechy oraz struktur wegetatywnych i generatywnych wytwarzanych
przez grzyby pleśniowe.
4. Metodyka liczenia drobnoustrojów.
5. Przygotowanie inokulum do testowania odporności materiałów.
222 | E C T S M i k r o b i o l o g i a – r o k a k a d e m i c k i 2 0 1 2 / 2 0 1 3
15
5
5
5
15
2
2
2
2
2
6. Testowanie odporności grzybów pleśniowych na wybrane środki
konserwujące.
7. Testowanie odporności mikrobiologicznej drewna budowlanego oraz
kompozytów z wypełniaczem drzewnym.
2,5
2,5
- Wykład informacyjno-konwersatoryjny prowadzony z wykorzystaniem
prezentacji multimedialnych połączony z dyskusją wybranych problemów
Metody kształcenia
-Ćwiczenie laboratoryjne prowadzone metodą pracy w grupach i
samodzielnym wykonywaniem doświadczeń
Nr efektu kształcenia
z sylabusa
Metody weryfikacji
efektów kształcenia
Wykłady:
Sprawdzian pisemny
01-04
Ćwiczenia:
Ocena pracy w grupach, ocena sprawozdań, ocena
kolokwium
05-09
10-12
Wykłady: zaliczenie na ocenę, dłuższa wypowiedz pisemna
Forma i warunki
zaliczenia
Ćwiczenia:
Ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie obecności oraz ocen
cząstkowych otrzymywanych w trakcie semestru za sprawozdania i
kolokwium, a także na podstawie aktywności na zajęciach,
Literatura
podstawowa
Schlegel H. Mikrobiologia ogólna. PWN, 1996; Duszkiewicz-Reinhard W.,
Grzybowski R., Sobczak E. Teoria i ćwiczenia z mikrobiologii ogólnej
technicznej (skrypt do ćwiczeń). Wyd. SGGW, 2003
Rose S., Bullock S. Chemia życia, WNT, 1993
Literatura
uzupełniająca
NAKŁAD PRACY STUDENTA:
Liczba godzin
Zajęcia dydaktyczne
Przygotowanie się do zajęć
Studiowanie literatury
Udział w konsultacjach
Przygotowanie projektu / eseju / itp.
Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia
Inne
ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.
Liczba punktów ECTS
30
15
5
5
15
75
3
223 | E C T S M i k r o b i o l o g i a – r o k a k a d e m i c k i 2 0 1 2 / 2 0 1 3
Parazytologia
Nazwa przedmiotu: PARAZYTOLOGIA
Kod przedmiotu:
13.4IV93.S1830
Wypełnia Zespół Kierunku
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot/moduł:
Wydział Biologii
Katedra Zoologii Ogólnej
Nazwa kierunku:
Mikrobiologia
Forma studiów:
studia pierwszego stopnia
studia stacjonarne
Rok/semestr:
Rok III , semestr 6
Forma zajęć
wykład
Wymiar zajęć
Profil kształcenia:
ogólnoakademicki (A)
Specjalność:
-
Status przedmiotu /modułu:
obowiązkowy
Język przedmiotu / modułu:
polski
ćwiczenia
ćwiczenia
laboratoryjne
30
Koordynator przedmiotu /
modułu
Prowadzący zajęcia
konwersatorium
Wymagania wstępne
30
Dr hab. Małgorzata Pilecka-Rapacz
Przekazanie studentom wiadomości o zagrożeniach chorobami
pasożytniczymi, cyklach rozwojowych pasożytów, zoonozach ,
diagnostyce parazytologicznej
Podstawowa wiedza z zakresu zoologii bezkręgowców i histologii
EFEKTY KSZTAŁCENIA
Umiejętności
Kompetencje
społeczne
inne
(wpisać
jakie)
Dr hab. Małgorzata Pilecka-Rapacz
Cel przedmiotu / modułu
Wiedza
seminarium
01 Student charakteryzuje poszczególne gatunki
pasożytów
02 Student charakteryzuje metody diagnostyki
parazytologicznej
03 Student
wyjaśnia
powiązania
cykli
rozwojowych pasożytów i ich żywicieli
04 Student przeprowadza sekcję
parazytologiczną, wykonuje preparaty i
oznacza zebrane pasożyty
05 Student przeprowadza badanie kału w
kierunku pasożytów
06 Student identyfikuje pasożyty i ich stadia
dyspersyjne
07 Student pracuje samodzielnie zachowując
08 bezpieczeństwo pracy
Student podczas wykonywania sekcji
przestrzega poczynionych ustaleń
Odniesienie
do efektów dla
programu
Odniesienie
do efektów
dla obszaru
K_W08
K_W15
P1A_W07
P1A_W04
P1A_U01
K_U02
K_U03
K_U08
K_U14
P1A_U01
P1A_U07
K_K02
K_K08
224 | E C T S M i k r o b i o l o g i a – r o k a k a d e m i c k i 2 0 1 2 / 2 0 1 3
P1A_K02
P1A_K06
TREŚCI PROGRAMOWE
Liczba
godzin
Forma zajęć : wykład
1 Pasożytnictwo i cechy układu pasożyt żywiciel
2 Rezerwuary i drogi transmisji pasożytów
3 Źródła zarażeń pasożytami
4 Wektory inwazji pasożytniczych w klimacie umiarkowanym i tropikalnym
5 Podstawowe mechanizmy odporności przeciwpasożytniczej wrodzonej i
adaptacyjnej;
6 Infekcje pasożytnicze w stanach obniżonej odporności – wybrane dane.
7 Ekto- i endopasożyty stwarzające obecnie największe zagrożenie dla zdrowia i życia
ludzi i zwierząt
8 Pasożyty bioindykatorem zanieczyszczenia środowiska
9 Profilaktyka chorób pasożytniczych
Forma zajęć –ćwiczenia
1 Metody diagnostyczne – techniki bezpośrednie (makro- i mikroskopowe) i pośrednie
2 Wykonanie sekcji parazytologicznej, utrwalenie zebranego materiału,
przygotowanie preparatów
3 Badanie kału w kierunku stadiów dyspersyjnych
4 Rozprzestrzenienie chorób pasożytniczych na świecie
5 Rozpoznawanie zarażeń pasożytami
6 Pasożyty różnych tkanek i narządów
7 Stawonogi pasożytnicze i alergogenne
8 Antropozoonozy
Metody kształcenia
Metody weryfikacji
efektów kształcenia
Forma i warunki
zaliczenia
Literatura
podstawowa
Literatura
uzupełniająca
2
4
4
4
4
4
4
2
2
2
6
4
2
2
8
2
2
 prezentacja multimedialna
 praca w grupach
 wykonywanie sekcji i preparatów
Nr efektu kształcenia
z sylabusa




01,02
egzamin pisemny
01, 02, 03,
sprawdzian
03, 06
kolokwium
04, 05, 06, 07, 08
sprawdzenie pracy praktycznej
 Egzamin pisemny – dłuższa wypowiedź pisemna, obejmuje wiedzę
z wykładów oraz zalecanej literatury
 Zaliczenie ćwiczeń: na podstawie obecności, sprawdzianów i
kolokwiów
 Kadłubowski R., Kurnatowska A. 2001. Zarys parazytologii
lekarskiej. PZWL, Warszawa
 Buczek A. 2005. Choroby pasożytnicze – epidemiologia,
diagnostyka, objawy. Koliber – Oficyna Wydawnicza Fundacji na
Rzecz Zwalczania Kleszczy, Lublin
 Golvan Y. 2000. Atlas parazytologii. Volumed, Wrocław
 Gundłach J.L., Radzikowski A.B. 2004. Parazytologia i parazytozy
zwierząt. PWRiL, Warszawa
 Magdzik W. Naruszewicz-Lesiuk D., Zieliński A. 2004. Choroby
zakaźne i pasożytnicze. Zapobieganie i zwalczanie. Alfa Medica
Press, Bielsko-Biała
225 | E C T S M i k r o b i o l o g i a – r o k a k a d e m i c k i 2 0 1 2 / 2 0 1 3

Rudkowski Z. 2001. Choroby zakaźne i pasożytnicze u dzieci.
PZWL, Warszawa
NAKŁAD PRACY STUDENTA:
Liczba godzin
Zajęcia dydaktyczne
Przygotowanie się do zajęć
Studiowanie literatury
Udział w konsultacjach
Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia
ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.
Liczba punktów ECTS
60
4
4
2
5
75
3
226 | E C T S M i k r o b i o l o g i a – r o k a k a d e m i c k i 2 0 1 2 / 2 0 1 3
Toksykologia kliniczna
Nazwa przedmiotu: TOKSYKOLOGIA KLINICZNA
Kod przedmiotu:
13.4IV93.S1140
Wypełnia Zespół Kierunku
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot/moduł:
Wydział Biologii
Katedra Fizjologii
Nazwa kierunku:
Mikrobiologia
Forma studiów:
studia pierwszego stopnia
studia stacjonarne
Rok/semestr:
Rok III , semestr 6
Forma zajęć
wykład
Wymiar zajęć
30
Koordynator przedmiotu /
modułu
Profil kształcenia:
ogólnoakademicki (A)
Specjalność:
-
Status przedmiotu /modułu:
obowiązkowy
Język przedmiotu / modułu:
polski
ćwiczenia
ćwiczenia
laboratoryjne
konwersatorium
seminarium
inne
(wpisać
jakie)
30
Dr hab. Maria Suska, prof. US
Prowadzący zajęcia
Wykład: dr hab. Maria Suska, prof. US
Ćwiczenia laboratoryjne: mgr Dorota Kawczuga
Poznanie i zrozumienie podstawowych zagadnień z toksykologii
ogólnej i środowiskowej jak toksyczność ostra, podostra,
przewlekła, dawka, stężenie dopuszczalne. Poznanie zagadnień
działania toksycznego, rakotwórczego, mutagennego,
teratogennego różnych ksenobiotyków oraz ich biotransformacji i
wydalania z ustroju. Celem ćwiczeń jest zapoznanie się z
Cel przedmiotu / modułu
pobieraniem i przygotowaniem materiału do analizy
toksykologicznej, wykonanie prostych prób wstępnych, poznanie
specyficznych reakcji jakościowych do wykrywania metanolu,
salicylanów, morfiny, kodeiny, imipraminy w moczu. Poznanie
nowoczesnych technik oznaczeń ilościowych barbituranów, fenolu,
kwasu hipurowego, etanolu i glutationu w materiale biologicznym,
a także sposobów przygotowania prób do oznaczeń metali ciężkich:
kadmu, ołowiu, rtęci w tkankach i wodzie.
Znajomość podstawowych zagadnień z chemii organicznej,
Wymagania wstępne
biochemii i fizjologii zwierząt i człowieka. Znajomość podstaw
zasad higieny i bezpieczeństwa pracy w laboratorium.
Odniesienie
Odniesienie
EFEKTY KSZTAŁCENIA
do efektów
do efektów dla
programu
dla obszaru
01 Rozumie
podstawowe
zagadnienia
z
P1A_W01
toksykologii klinicznej jak toksyczność ostra,
K_W02
Wiedza
podostra,
przewlekła,
dawka,
stężenie
K_W05
dopuszczalne
K_W15
227 | E C T S M i k r o b i o l o g i a – r o k a k a d e m i c k i 2 0 1 2 / 2 0 1 3
Umiejętności
02 Poznał działanie toksyczne, rakotwórcze,
mutagenne
i
teratogenne
różnych
ksenobiotyków oraz ich biotransformację i
wydalanie z ustroju.
P1A_W04
03 Poznał
nowoczesne
techniki
analiz
jakościowych i ilościowych toksycznych
związków w różnym materiale biologicznym:
mocz, krew, tkanka.
04 Stosuje nowoczesne techniki i metody
badawcze oznaczeń jakościowych i
ilościowych różnych substancji toksycznych w
materiale biologicznym.
P1A_W07
05 Właściwie interpretuje uzyskane wyniki z
analiz laboratoryjnych.
Kompetencje
społeczne
P1A_U01
K_U02
K_U12
K_U14
P1A_U06
06 Poprawnie formułuje wnioski na podstawie
uzyskanych wyników badań.
P1A_U07
07 Prawidłowo organizuje pracę i potrafi
współpracować w grupie.
P1A_K02
08 Odpowiada za bezpieczeństwo i higienę pracy
swoją i grupy.
TREŚCI PROGRAMOWE
K_K02
K_K08
P1A_K06
Liczba
godzin
Forma zajęć : wykład
1 Kierunki rozwoju toksykologii, Podstawowe pojęcia w toksykologii ogólnej i
szczegółowej
2 Źródła zatruć i skażeń środowiska. Zatrucia ostre i przewlekłe i ich biochemiczna i
kliniczna charakterystyka
3 Wpływ czynników środowiska na powstawanie nowotworów – mutageneza i
karcino geneza. Teratogenność trucizn
4 Wybrane rodzaje śmierci komórkowej (nekroza, apoptoza)
5 Biodegradacja trucizn w środowisku. Stężenie trucizn a rozwój efektu toksycznego
(związki ropopochodne, węglowodory aromatyczne, pestycydy)
6 Ocena toksyczności ostrej, podostrej, przewlekłej oraz dawki stężeń dopuszczalnych.
Toksyczność substancji dodawanych do żywności. Toksykologia środków
odurzających
7 Szkodliwe działanie promieniowania jonizującego
8 Mechanizmy transportu trucizn przez błony komórkowe. Drogi wchłaniania,
rozmieszczenie i wydalanie trucizn
30
3
9 Metabolizm detoksykacyjny ksenobiotyków – reakcje fazy I i II. Biotransformacja
trucizn: mikrosomalne reakcje oksydacyjno-redukcyjne, pozamikrosomalne reakcje
oksydacyjno-redukcyjne, reakcje sprzęgania
10 Czynniki wpływające na biotransformacje i detoksykację ksenobiotyków
Forma zajęć : ćwiczenia
1 Zapoznanie z metodami analiz stosowanych w toksykologii. Podział i
3
228 | E C T S M i k r o b i o l o g i a – r o k a k a d e m i c k i 2 0 1 2 / 2 0 1 3
3
3
3
3
3
3
3
3
30
3
zabezpieczenie materiału do badań. Podział trucizn.
2 Przygotowanie odczynników i drobnego sprzętu do analiz. Analiza jakościowa
stwierdzająca obecność trucizn w moczu (np. morfiny, kodeiny, imipraminy,
salicylanów, metanolu, trójchloroetylenu, chloroformu).
3 Przygotowanie odczynników do analiz ilościowych. Metody analiz ilościowych:
barbituranów, fenolu, kwasu hipurowego. Opracowanie wyników i prawidłowa ich
interpretacja.
4 Oznaczanie stężenia glutationu (całkowitego, GSH, GSSH) we krwi i wątrobie
zwierząt.
Metody kształcenia




9
12
6
wykład
prezentacje multimedialne
wykonywanie doświadczeń laboratoryjnych
opracowanie raportów
Nr efektu kształcenia
z sylabusa
Metody weryfikacji
efektów kształcenia
Forma i warunki
zaliczenia
01, 02
 zaliczenie na ocenę wykładów
03, 04, 05, 06
 kolokwium z ćwiczeń
07, 08
 obserwacja przez prowadzącego ćwiczenia
metodycznego postępowania i zachowania w
laboratorium
05, 06
 raporty z przeprowadzonych badań
Zaliczenie na ocenę
 znajomość treści programowych wykładów
 oceny częściowe z kolokwiów, raportów z analiz wyników badań oraz
obecność na ćwiczeniach
 ocena aktywności pracy laboratoryjnej i współpracy grupowej
Literatura
podstawowa
Literatura
uzupełniająca
1. Manahan S.E.: Toksykologia środowiska. Aspekty chemiczne i
biochemiczne. Wyd. Nauk. PWN Warszawa, 2006.
2. Seńczuk W. (red.): Toksykologia. Wyd. Lek. PZWL Warszawa, 2002
3. Praca zbiorowa pod red. Witolda Seńczuka: Toksykologia
współczesna, PZWL Warszawa, 2005.
4. Bogdanik T.: Toksykologia kliniczna, PZWL: Warszawa, 1998.
1. Alloway B.J., Ayres D.C.: Chemiczne podstawy zanieczyszczenia
środowiska, Wyd. Nauk. PWN Warszawa, 1999.
2. Siemiński M.: Środowiskowe zagrożenia zdrowia. Inne wyzwania.
Wyd. Nauk. PWN Warszawa, 2007.
3. Zakrzewski S.F.: Podstawy toksykologii środowiska. Wyd. Nauk.
warszawa, 1995.
4. Chemia leków – pod red. A. Zejca i M. Gorczycy, PZWL, 1999.
NAKŁAD PRACY STUDENTA:
Liczba godzin
Zajęcia dydaktyczne
Przygotowanie się do zajęć
60
229 | E C T S M i k r o b i o l o g i a – r o k a k a d e m i c k i 2 0 1 2 / 2 0 1 3
Studiowanie literatury
Udział w konsultacjach
Przygotowanie projektu / eseju / itp.
Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia
Inne
ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.
Liczba punktów ECTS
60
2
230 | E C T S M i k r o b i o l o g i a – r o k a k a d e m i c k i 2 0 1 2 / 2 0 1 3
Ekologia drobnoustrojów
Wypełnia Zespół Kierunku
Nazwa przedmiotu: EKOLOGIA DROBNOUSTROJÓW
Kod przedmiotu:
13.4IV93.S1414
13.4IV93.S1514
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot/moduł:
Wydział Biologii
Katedra Mikrobiologii/Katedra Immunologii
Nazwa kierunku:
Mikrobiologia
Forma studiów:
Profil kształcenia:
Specjalność:
studia pierwszego stopnia
ogólnoakademicki (A)
studia stacjonarne
Rok/semestr:
Status przedmiotu /modułu:
Język przedmiotu / modułu:
Rok III , semestr 6
obowiązkowy
polski
inne
Forma zajęć
ćwiczenia
wykład
Wymiar zajęć
15
Koordynator przedmiotu /
modułu
ćwiczenia
laboratoryjne
konwersatorium
seminarium
(wpisać
jakie)
45
Prof. dr hab. Wiesław Deptuła
Wykłady: Prof. dr hab. Wiesław Deptuła
Prowadzący zajęcia
Ćwiczenia: dr Małgorzata Pawlikowska, dr Beata HukowskaSzematowicz, dr Paulina Niedźwiedzka-Rystwej, dr Joanna ŚliwaDominiak, dr Anna Wierzbicka-Woś
Cel przedmiotu / modułu
Znajomość funkcjonowania drobnoustrojów w środowisku, ich
wzajemnych relacji oraz z organizmami wyższymi.
Znajomość budowy i fizjologii drobnoustrojów. Zdany egzamin z
Wymagania wstępne
przedmiotu Bakteriologia z wirusologią oraz Drobnoustroje w
ochronie środowiska.
Odniesienie
Odniesienie
EFEKTY KSZTAŁCENIA
do efektów
do efektów dla
dla obszaru
programu
01 Student zna podstawy ewolucji i zasady
różnicowania mikroorganizmów.
Wiedza
K_W01
02 Student zna współzależności i interakcje
P1A_W01
K_W02
między mikroorganizmami oraz ich korelacje
P1A_W05
K_W10
z bakteriofagami i organizmami wyższymi.
P1A_W08
K_W18
Umiejętności
03 Student wie, jaki wpływ na środowisko i
rozwój cywilizacji mają drobnoustroje.
04 Student
izoluje
mikroorganizmy
ze
środowiska i analizuje ich aktywność
biochemiczną.
05 Student
analizuje
wpływ
czynników
fizycznych i chemicznych na badane
K_U08
K_U12
K_U14
K_U18
K_U05
K_U06
231 | E C T S M i k r o b i o l o g i a – r o k a k a d e m i c k i 2 0 1 2 / 2 0 1 3
P1A_U02
P1A_U03
P1A_U04
P1A_U06
P1A_U07
P1A_U11
mikroorganizmy.
06 Student
przeprowadza
doświadczenia,
analizuje uzyskane wyniki i wyciąga
odpowiednie wnioski .
Kompetencje
społeczne
07 Student analizuje piśmiennictwo z zakresu
zagadnień omawianych na zajęciach oraz jest
nastawiony na stałe uczenie się.
08 Student zachowuje podstawowe zasady
bezpieczeństwa
pracy
w
laboratorium
mikrobiologicznym,
odpowiada
za
bezpieczeństwo pracy swoje i innych.
09 Student organizuje swoje stanowisko pracy.
K_K02
K_K04
K_K08
P1A_K02
P1A_K03
P1A_K06
10 Student pracuje samodzielnie oraz w zespole.
60
TREŚCI PROGRAMOWE
Wykład
8. Ewolucja mikroorganizmów.
9. Drobnoustroje jako czynniki kształtujące środowisko.
10. Cywilizacja i związane z nią przemiany w środowisku.
11. Wpływ czynników środowiskowych na drobnoustroje, specjalizacja w
wykorzystaniu nisz ekologicznych.
12. Środowiska naturalne jako źródła drobnoustrojów wykorzystywanych w
praktyce.
13. Drobnoustroje niehodowalne.
14. Korzyści i zagrożenia związane z obecnością i rozprzestrzenianiem się
drobnoustrojów w środowiskach naturalnych i otoczeniu człowieka.
15. Wzajemne stosunki pomiędzy drobnoustrojami i innymi organizmami.
Znaczenie tych relacji dla życia drobnoustrojów w środowisku naturalnym.
16. Rola mikroorganizmów w obiegu pierwiastków w przyrodzie.
17. Woda, gleba i powietrze jako miejsca występowania drobnoustrojów. Znaczenie
drobnoustrojów w procesie tworzenia i przekształcania gleby. Zanieczyszczenia
wody. Oczyszczanie ścieków - ze szczególnym uwzględnieniem metod
biologicznych.
Ćwiczenia
6. Aktywność biochemiczna drobnoustrojów.
7. Wzajemne stosunki pomiędzy drobnoustrojami i innymi organizmami.
8. Udział drobnoustrojów w rozkładzie materii i ich udział w obiegu pierwiastków
w przyrodzie.
9. Woda, gleba i powietrze jako miejsca bytowania drobnoustrojów.
10. Wpływ czynników fizycznych i chemicznych na drobnoustroje.
Metody kształcenia
2
2
1
2
2
1
1
1
1
2
6
9
12
12
6
Wykład oraz zajęcia praktyczne
Metody weryfikacji
232 | E C T S M i k r o b i o l o g i a – r o k a k a d e m i c k i 2 0 1 2 / 2 0 1 3
Nr efektu kształcenia
efektów kształcenia
Forma i warunki
zaliczenia
Literatura
podstawowa
Literatura
uzupełniająca
z sylabusa
01,02,03,07
 egzamin pisemny
04,05,06,07
 kolokwium
04,05,06,07,10
 sprawozdanie
08,09,10
 aktywność na ćwiczeniach
Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych na podstawie obecności, pozytywnego
zaliczenia wszystkich ćwiczeń w formie sprawozdania i kolokwium
końcowego. Zdanie egzaminu.
1. Salyers A.A., Witt D.D. 2001. Mikrobiologia. Różnorodność,
chorobotwórczość i środowisko. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa
2. Kotełko K., Siedlaczek L., Lachowicz T.M. 1979. Biologia bakterii.Wyd.
Nauk. PWN, Warszawa
3. Kunicki-Goldfinger W. 2005. Życie bakterii. Wyd. Nauk. PWN,
Warszawa
4. Pawlaczyk-Szpilowa M. 1980. Mikrobiologia wody i ścieków. Wyd.
Nauk. PWN, Warszawa
5. Paul E.A., Clark F.E. 2000. Mikrobiologia i biochemia gleb. Wyd. UMCS,
Lublin
6. Bergey D.H., Harrison F.C., Breed R.S., Hammer B.W., Huntoon F.M.
2004. Bergey’s Manual of Systematic Bacteriology. (ed. 2) Wyd. Springer,
Nowy York 2001-2009 (Dostępne w Katedrze)
7. Libudzisz Z., Kowal K., Żakowska Z. 2007. Mikrobiologia techniczna.
Wyd. Nauk. PWN, Warszawa
8. Postgate J. 1984. Człowiek i drobnoustroje. Wyd. Nauk. PWN,
Warszawa
9. Nicklin J., Graeme-Cook K., Killington R. 2007. Mikrobiologia. Krótkie
wykłady. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa
10. Rheinheimer G. 1987. Mikrobiologia wód. Wyd. PZWL, Warszawa
Czasopisma naukowe:
 BMC Ecology (BioMed Centaral open Access Publisher)
 Environmental Ecology (Wiley Online Library)
 Journal of Eukaryotic Microbiology (Wiley Online Library)
 FEMS Microbiology Ecology (Wiley Online Library)
 Microbial Ecology (Springer Link)
 Polish Journal of Microbiology
 Poststępy Mikrobiologii
NAKŁAD PRACY STUDENTA:
Liczba godzin
Zajęcia dydaktyczne
Przygotowanie się do zajęć
Studiowanie literatury
Udział w konsultacjach
Przygotowanie projektu / eseju / itp.
Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia
Inne
ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.
Liczba punktów ECTS
60
5
3
1
1
5
75
3
233 | E C T S M i k r o b i o l o g i a – r o k a k a d e m i c k i 2 0 1 2 / 2 0 1 3
Choroby odzwierzęce
Nazwa przedmiotu: Choroby odzwierzęce
Kod przedmiotu: 13.4IV93.S0111
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot/moduł:
Wydział Biologii
Katedra Anatomii i Zoologii Kręgowców
Nazwa kierunku:
Mikrobiologia
Forma studiów:
studia pierwszego stopnia
studia stacjonarne
Rok/semestr:
Rok III , semestr 6
Forma zajęć
wykład
Wymiar zajęć
15
Koordynator przedmiotu /
modułu
Profil kształcenia:
ogólnoakademicki (A)
Specjalność:
-
Status przedmiotu /modułu:
Język przedmiotu / modułu:
obowiązkowy
polski
ćwiczenia
inne
konwersatoriu
ćwiczenia laboratoryjn
seminarium
(wpisać
m
e
jakie)
45
Dr hab. Prof US Dariusz Wysocki
Prowadzący zajęcia
wykład: dr Piotr Sadanowicz,
ćwiczenia: dr Piotr Sadanowicz, dr Jacek Kaliciuk, mgr Katarzyna Jarska
Zapoznanie studenta z charakterystyką wybranych zoonoz i
Cel przedmiotu / modułu
zooantroponoz. Dostarczenie wiedzy o ważniejszych epidemiach i
epizoocjach. Zaznajomienie studenta z podstawowymi aktami
normatywnymi dotyczącymi zwalczania chorób zakaźnych ludzi i zwierząt.
Bioróżnorodność – podstawowa wiedza z zakresu taksonomii oraz
zależności między organizmami
Wymagania wstępne
Bakteriologia z wirusologią – systematyka drobnoustrojów
Diagnostyka zakażeń – podstawowe informacje na temat
rozprzestrzeniania się chorób
Odniesienie do
Odniesienie do
EFEKTY KSZTAŁCENIA
efektów dla
efektów dla
programu
obszaru
Wiedza
0 potrafi omówić znaczenie zoonoz i mechanizmy
K_W04
P1A_W05
1 transmisji chorób między gatunkami kręgowców.
Umiejętności
Kompetencje
społeczne
0
2
0
3
0
4
posługuje się fachowym językiem w zakresie
epidemiologii
K_U15
P1A_U08
wykorzystuje fachową literaturę do opisu
zagadnień z zakresu epizoocji
K_U06
P1A_U03
potrafi organizować i rozdzielać pracę w grupie
K_K02
P1A_K02
234 | E C T S M i k r o b i o l o g i a – r o k a k a d e m i c k i 2 0 1 2 / 2 0 1 3
TREŚCI PROGRAMOWE
Liczba godzin
Forma zajęć : wykład
1 Najważniejsze zoonozy w tym objętych raportami EFSA, WHO, FAO i NIZP/PZH
2 Znaczenie zoonoz w życiu i zdrowiu człowieka.
3 Czynniki zoonotyczne jako broń biologiczna - wybrane elementy
Forma zajęć : ćwiczenia
9
4
2
1. Drogi transmisji chorób odzwierzęcych.
2 Zwierzęta dzikie i domowe jako rezerwuar patogenów
3 Przegląd najważniejszych zoonoz powodowanych przez wirusy
4 Przegląd najważniejszych zoonoz powodowanych przez bakterie
5 Przegląd najważniejszych zoonoz powodowanych przez grzyby
6 Przegląd najważniejszych zoonoz powodowanych przez pasożyty
7 Behawioralne mechanizmy obrony kręgowców przed mikroorganizmami.
8 Analiza ważniejszych przepisów prawnych dotyczących zwalczania odzwierzęcych chorób
człowieka
3
6
6
12
6
6
3
3
Metody kształcenia
Metody weryfikacji
efektów kształcenia
Forma i warunki
zaliczenia
Literatura
podstawowa
Literatura
uzupełniająca
 prezentacja multimedialna
 analiza tekstów z dyskusją
 praca w grupach
Nr efektu
kształcenia
z sylabusa
 sprawdzian pisemny
 kolokwium
 projekt grupowy
01,02
01,02
03,04
Zaliczenie na ocenę
 sprawdzian pisemny (dłuższa wypowiedz pisemna), obejmuje wiedzę z
wykładów oraz zalecanej literatury,
 zaliczenie ćwiczeń na podstawie obecności, aktywności, kolokwium oraz
oceny pracy grupowej
 Boroń-Kaczmarska A., Furowicz A. Choroby odzwierzęce przenoszone
drogą pokarmową. PZWL 1999
 Gliński Z., Buczek J. Kompendium chorób odzwierzęcych. Wydawnictwo
Akademii Rolniczej w Lublinie 1999
 Jędrychowski W. Epidemiologia wprowadzenie i metody badań. PZWL
2003
 Ball S. SARS i inne nowe epidemie. Medyk 2003
 Biddle W. Słownik zarazków. Amber 1996.
 Doroczne raporty WHO i EFSA, OIE, NZIP/PZH
NAKŁAD PRACY STUDENTA:
235 | E C T S M i k r o b i o l o g i a – r o k a k a d e m i c k i 2 0 1 2 / 2 0 1 3
Liczba godzin
Zajęcia dydaktyczne
Przygotowanie się do zajęć
Studiowanie literatury
Udział w konsultacjach
Przygotowanie projektu / eseju / itp.
Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia
Inne
ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.
Liczba punktów ECTS
60
5
2
1
2
5
75
3
236 | E C T S M i k r o b i o l o g i a – r o k a k a d e m i c k i 2 0 1 2 / 2 0 1 3
Pierwsza pomoc przedlekarska
Nazwa przedmiotu:
Kod przedmiotu:
13.4IV93K1631
PIERWSZA POMOC PRZEDLEKARSKA
Wypełnia Zespół Kierunku
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot/moduł:
WYDZIAŁ BIOLOGII
KATEDRA TAKSONOMII ROŚLIN I FITOGEOGRAFII
Nazwa kierunku:
MIKROBIOLOGIA
Forma studiów:
Profil kształcenia:
STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA
STUDIA STACJONARNE
OGÓLNOAKADEMICKI (A)
Rok/semestr:
ROK 3, SEMESTR 6
Status przedmiotu /modułu:
OBOWIĄZKOWY
Forma zajęć
wykład
Wymiar zajęć
Koordynator przedmiotu /
modułu
Prowadzący zajęcia
ćwiczenia
ćwiczenia
laboratoryjne
Specjalność:
Język przedmiotu / modułu:
POLSKI
konwersatorium
seminarium
inne
(wpisać
jakie)
10
dr Marcin Wilhelm
dr Marcin Wilhelm
Cel przedmiotu / modułu
opanowanie przez studenta podstawowej wiedzy i umiejętności
udzielania pierwszej pomocy
Wymagania wstępne
podstawowa wiedza z zakresu anatomii i fizjologii człowieka
Odniesienie
Odniesienie
EFEKTY KSZTAŁCENIA
do efektów
do efektów dla
dla obszaru
programu
01 student posiada wiedzę o teoretycznych
Wiedza
Umiejętności
podstawach i mechanizmach występowania
nagłych stanów zagrożenia życia lub zdrowia;
02 student zna zasady udzielania pierwszej
pomocy u poszkodowanych i tłumaczy
potrzebę zastosowania odpowiednich działań
w konkretnych przypadkach.
03 student potrafi prowadzić resuscytację
krążeniowo-oddechową samodzielnie i w
parze z drugą osobą, potrafi zabezpieczać i
stabilizować uszkodzone obszary ciała z
wykorzystaniem podstawowych metod i
materiałów opatrunkowych;
04 student organizuje prowadzenie pierwszej
pomocy u poszkodowanego zgodnie z
zasadami bezpieczeństwa własnego oraz
K_W10
K_W20
P1A_W05,
P1A_W09
K_U09
K_U14
P1A_U04,
P1A_U07
237 | E C T S M i k r o b i o l o g i a – r o k a k a d e m i c k i 2 0 1 2 / 2 0 1 3
Kompetencje
społeczne
ratowanego, aż do momentu przybycia
personelu kwalifikowanego.
05 jest przekonany o potrzebie niesienia pomocy
osobom poszkodowanym zgodnie z
obowiązującym prawem i zasadami
etycznymi,
06 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i
umiejętności, dostrzega potrzebę szybkiego
reagowania i ciągłego podnoszenia swoich
kompetencji.
K_K01
K_K02
K_K07
K_K08
P1A_K01,
P1A_K02,
P1A_K05,
P1A_K06
TREŚCI PROGRAMOWE
Forma zajęć – ćwiczenia
1. Schemat postępowania z osobą poszkodowaną oraz zasady udzielania pierwszej pomocy
2. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa u dorosłych
3. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa u dzieci
4. Stany nagłe w urazach – urazy głowy, kręgosłupa, kończyn
5. Stany nagłe w urazach – zaopatrywanie ran
6. Stany nagłe w urazach – oparzenia i odmrożenia
7. Stany nagłe w urazach – zatrucia, użądlenia i ukąszenia
Metody kształcenia
Liczba
godzin
10
2
2
1
1
2
1
1
Ćwiczenia w grupach prowadzone metodami: pokazu z objaśnieniem, metodą
sytuacyjną, metodą inscenizacji i symulacją
Nr efektu kształcenia
z sylabusa
Metody weryfikacji
efektów kształcenia
 Sprawdzian wiedzy teoretycznej oraz umiejętności
praktycznych,
 Obserwacja pracy w grupie.
Forma i warunki
zaliczenia
Forma: zaliczenie teoretyczne i praktyczne poszczególnych ćwiczeń
Warunki zaliczenia: zaliczenie na podstawie obecności, aktywności pracy na
ćwiczeniach oraz wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych z zakresu
pierwszej pomocy
Literatura
podstawowa
Andres J. 2006. Pierwsza pomoc i resuscytacja krążeniowo-oddechowa; podręcznik dla
studentów. Wydawca Polska Rada Resuscytacji, Kraków.
Buchfelder M. Buchfelder A. 2005. Podręcznik pierwszej pomocy. PZWL Warszawa.
Jakubaszko J. (red.) 2006. ABC resuscytacji. Wydawnictwo Medyczne Górnicki, Wrocław.
Jakubaszko J. (red.) 2010. ABC postępowania w urazach. Górnicki Wydawnictwo
Medyczne, Wrocław.
Wytyczne 2010 resuscytacji krążeniowo-oddechowej w wersji elektronicznej:
www.prc.krakow.pl/wyt/wyt.htm Wyd. Polska Rada Resuscytacji. Kraków 2010
Banaszak J., Nadolski J. 2001. Żądłówki i użądlenia: poradnik dla każdego. Wydaw.
Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz.
Jakubaszko J. (red.) 2003. Ratownik medyczny. Górnicki Wyd. Medyczne, Wrocław.
Karpiński R. (red.) 2005. Ratownictwo wodne: poradnik dla studentów i ratowników. AWF
w Katowicach, Katowice: Wydaw. AWF.
Murawski C. 2004. Pierwsza pomoc: sposoby postępowania w nagłych wypadkach – w
domu, w pracy i w czasie wolnym od zajęć. Warszawa, Wyd. Muza.
Przerwa-Tetmajer A. 1993. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach u dzieci. Wyd.
Medycyna Praktyczna, Kraków.
Rasmus A. (red.) 1996. Pierwsza pomoc i elementy medycyny katastrof. Wojskowa AM w
Łodzi, Kat. Anastezjologii i Intensywnej Terapii, Łódź.
Sefrin P, Shuna R. 2000. Postępowanie w nagłych przypadkach. Urban & Partner, Wrocław.
Strużyna J (red.) 2004. Oparzenia w katastrofach i masowych zdarzeniach. PZWL
Literatura
uzupełniająca
238 | E C T S M i k r o b i o l o g i a – r o k a k a d e m i c k i 2 0 1 2 / 2 0 1 3
01,02, 03, 04
03, 04, 05, 06
Tachakra S. 1996. Podręcznik pierwszej pomocy w nagłych wypadkach. Warszawa,
Warszawski Dom Wydaw.
Warszawa.
NAKŁAD PRACY STUDENTA:
Zajęcia dydaktyczne
Przygotowanie się do zajęć
Studiowanie literatury
Udział w konsultacjach
Przygotowanie projektu / eseju / itp.
Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia
Inne
ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.
Liczba punktów ECTS
Liczba godzin
10
4
4
4
0
3
0
25
1
239 | E C T S M i k r o b i o l o g i a – r o k a k a d e m i c k i 2 0 1 2 / 2 0 1 3
Przedmiot humanistyczny do wyboru – Etyka
Wypełnia Zespół Kierunku
Nazwa przedmiotu: ETYKA
Kod przedmiotu:
08.0IV93.F9933
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot/moduł:
Wydział Humanistyczny
Instytut Filozofii
Nazwa kierunku:
Mikrobiologia
Forma studiów:
studia pierwszego stopnia
studia stacjonarne
Rok/semestr:
Rok III , semestr 6
Forma zajęć
wykład
Wymiar zajęć
Profil kształcenia:
ogólnoakademicki (A)
Specjalność:
-
Status przedmiotu /modułu:
Fakultatywny – blok IV
Język przedmiotu / modułu:
polski
ćwiczenia
ćwiczenia
laboratoryjne
konwersatorium
seminarium
inne
(wpisać
jakie)
30
Koordynator przedmiotu /
modułu
Prowadzący zajęcia
Cel przedmiotu / modułu
Ks. dr hab. prof. US Wiesław Dyk
Ks. dr hab. prof. US Wiesław Dyk
Zapoznanie z podstawowymi kierunkami etyki ogólnej i
wybranymi problemami etyki szczegółowej (bioetyki) oraz zdobycie, w
świetle przyjmowanych standardów moralnych, zdolności podejmowania
oceny moralnej zagadnień wynikających z rozwojem nauki, a zwłaszcza
nauk przyrodniczych i medycznych.
Rozróżnienie w strukturze osoby ludzkiej dążenia do prawdy
(nauki teoretyczne i praktyczne) oraz do dobra (nauka o
Wymagania wstępne
moralności). Odróżnienie dobra subiektywnego od dobra
obiektywnego. Dążenie do pełnego rozwoju osobowego: rozum,
uczucia, wola.
Odniesienie
Odniesienie
EFEKTY KSZTAŁCENIA
do efektów
do efektów dla
dla obszaru
programu
01 Znajomość moralnej specyfiki aktu ludzkiego
K_W04
P1A_W03
Wiedza
02 Znajomość kierunków etycznych
i ich
K_W22
P1A_W10
podstaw argumentacji
Umiejętności 03 Posiada zdolność stosowania wiedzy i
rozwiązywania problemów.
04 Na postawie poznanych kierunków w etyce
K_U06
P1A_U03
wykrywa i ustala kryteria motywów działania.
Kompetencje
05 Posiada sprawność komunikowania się i
K_K05
240 | E C T S M i k r o b i o l o g i a – r o k a k a d e m i c k i 2 0 1 2 / 2 0 1 3
P1A_K02
społeczne
06
umiejętność współdziałania z innymi.
Zachowuje ostrożność i zarazem krytycyzm w
wyrażaniu opinii, dyskutuje.
K_K02
K_K03
P1A_K03
P1A_K04
TREŚCI PROGRAMOWE
Liczba
godzin
Forma zajęć : np. wykład
1. Metodologiczne podstawy i kierunki etyki
2. Pojęcie, rodzaje i czynniki ograniczające dobrowolność aktów ludzkich
3. Struktura moralności. Synejdezjologia i aretologia.
4. Prawo naturalne jako prawo moralne a prawo stanowione (pozytywne)
5. Podstawy etyki społecznej. Człowiek w świecie wartości
Metody kształcenia
Metody weryfikacji
efektów kształcenia
4
6
8
4
8
 prezentacja multimedialna
 wykład
Nr efektu kształcenia
z sylabusa
 sprawdzian
 kolokwium
01,02
03, 04, 05, 06
Forma i warunki
zaliczenia
Zaliczenie na ocenę
 obecność na wykładach i zaliczenie pisemne
Literatura
podstawowa
1. W. Dyk, Etyczny wymiar człowieka, Szczecin 2003.
2. A. Anzenbacher, Wprowadzenie do etyki, Kraków 2008
3. T. Ślipko, Etyka ogólna, Kraków 1981
Literatura
uzupełniająca
1. J. Hołówka, Etyka w działaniu, Warszawa 2001
2. A. Muszla (red.), Encyklopedia bioetyki, Radom 2005.
6. S. Sarnowski, E. Frykowski, Problemy etyki. Wybór tekstów, Bydgoszcz 1993.
NAKŁAD PRACY STUDENTA:
Liczba godzin
Zajęcia dydaktyczne
Przygotowanie się do zajęć
Studiowanie literatury
Udział w konsultacjach
Przygotowanie projektu / eseju / itp.
Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia
Inne
ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.
Liczba punktów ECTS
30
6
5
2
3
4
50
2
241 | E C T S M i k r o b i o l o g i a – r o k a k a d e m i c k i 2 0 1 2 / 2 0 1 3
Przedmiot humanistyczny do wyboru – Filozofia przyrody
Nazwa przedmiotu:
Kod przedmiotu:
08.0IV93.F9932
Wypełnia Zespół Kierunku
FILOZOFIA PRZYRODY
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot/moduł:
WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY
INSTYTUT FILOZOFII
Nazwa kierunku:
MIKROBIOLOGIA
Forma studiów:
Profil kształcenia:
STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA
STUDIA STACJONARNE
OGÓLNOAKADEMICKI (A)
Rok/semestr:
ROK III , SEMESTR 6
Forma zajęć
wykład
Status przedmiotu /modułu:
FAKULTATYWNY – BLOK IV
Wymiar zajęć
ćwiczenia
ćwiczenia
laboratoryjne
Prowadzący zajęcia
Wymagania wstępne
konwersatorium
seminarium
inne
Ks. dr hab. prof. US Wiesław Dyk
Celem jest poznanie systemowego ujęcia poglądu na ewolucję
materii i życia; związek ewolucji kosmicznej z ewolucją biologiczną,
a następnie na procesy hominizacji i humanizacji. Kurs filozofii
przyrody daje możliwość wiązania faktów, wyników badań
przyrodniczych z teoretycznymi prądami we współczesnej nauce
oraz odróżnianie kompetencji analiz przedmiotowych i
metaprzedmiotowych.
Ogólna znajomość zagadnień z ewolucji Wszechświata i życia.
EFEKTY KSZTAŁCENIA
Umiejętności
POLSKI
Ks. dr hab. prof. US Wiesław Dyk
Cel przedmiotu / modułu
Wiedza
Język przedmiotu / modułu:
30
Koordynator przedmiotu /
modułu
01
Specjalność:
-
ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu
filozofii w relacji do nauk oraz o specyfice
przedmiotowej i metodologicznej filozofii
02
zna podstawową terminologię filozoficzną w
nauce
03
poprawnie stosuje poznaną terminologię
filozoficzną
Odniesienie
do efektów dla
programu
Odniesienie
do efektów
dla obszaru
K_W12
P1A_W05
K_U04
K_U06
K_U08
P1A_U02
P1A_U03
P1A_U04
242 | E C T S M i k r o b i o l o g i a – r o k a k a d e m i c k i 2 0 1 2 / 2 0 1 3
04 uzasadnia i krytykuje uogólnienia w świetle
dostępnych świadectw empirycznych
K_U14
K_U15
P1A_U07
P1A_U08
K_K01
K_K05
P1A_K01
P1A_K04
05 prowadzi na poziomie podstawowym prace
badawczą pod kierunkiem opiekuna
naukowego lub kierownika zespołu
Kompetencje
społeczne
06
jest otwarty na nowe idee i gotów do zmiany
opinii w świetle dostępnych danych i
argumentów
07 ma świadomość znaczenia refleksji
humanistycznej dla kształtowania się więzi
społecznych
Liczba
godzin
TREŚCI PROGRAMOWE
Forma zajęć : np. wykład
1. Problematyka i koncepcje filozofii przyrody
2. Zagadnienia teoriopoznawcze (Teorie czasu i przestrzeni. Koncepcje praw przyrody.
Pojęcie i rodzaje materii)
3. Geneza i struktura Wszechświata. Modele wszechświata. Standardowy model
wszechświata. Model świata bez brzegów
4. Istota życia i koncepcje życia (cybernetyczna, biologiczna, filozoficzna
5. Geneza życia. Kosmiczne pochodzenie życia. Modele ewolucji przedkomórkowej
6. Ewolucja biologiczna. Ewolucja w sensie darwinowskim, antydarwinowskim i
niedarwinowskim. Filozoficzne aspekty antropogenezy
4
4
6
4
8
4
 wykład/prezentacja multimedialna
Metody kształcenia
Metody weryfikacji
efektów kształcenia
Forma i warunki
zaliczenia
Nr efektu kształcenia
z sylabusa
 sprawdzian
 kolokwium
01,02
03, 04
Zaliczenie na ocenę
 obecność na zajęciach i zaliczenie pisemne
Literatura
podstawowa
1) W. Dyk, Człowiek w rozszerzającym się wszechświecie, Szczecin 2003.
2) L. Wciórka, Filozofia przyrody, Poznań 1993.
Literatura
uzupełniająca
3) M. Heller, Filozofia przyrody. Zarys historyczny, Kraków 2004.
4) T. Wojciechowski, Zarys filozofii przyrody ożywionej, Opole 1997.
5) H-D. Mutschler, Wprowadzenie do filozofii przyrody,
tłum. z niem. J. Brehmer, Kraków 2005.
NAKŁAD PRACY STUDENTA:
243 | E C T S M i k r o b i o l o g i a – r o k a k a d e m i c k i 2 0 1 2 / 2 0 1 3
Zajęcia dydaktyczne
Przygotowanie się do zajęć
Studiowanie literatury
Udział w konsultacjach
Przygotowanie projektu / eseju / itp.
Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia
Inne
ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.
Liczba punktów ECTS
Liczba godzin
30
2
5
3
5
5
50
2
244 | E C T S M i k r o b i o l o g i a – r o k a k a d e m i c k i 2 0 1 2 / 2 0 1 3
Przedmiot humanistyczny do wyboru – Socjologia
Wypełnia Zespół Kierunku
Nazwa przedmiotu: SOCJOLOGIA
Kod przedmiotu:
08.0IV93.F9932
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot/moduł:
Wydział Humanistyczny
Instytut Socjologii
Nazwa kierunku:
Mikrobiologia
Forma studiów:
studia pierwszego stopnia
studia stacjonarne
Rok/semestr:
Rok III , semestr 6
Forma zajęć
wykład
Wymiar zajęć
Profil kształcenia:
ogólnoakademicki (A)
Specjalność:
-
Status przedmiotu /modułu:
Fakultatywny – blok IV
Język przedmiotu / modułu:
polski
ćwiczenia
ćwiczenia
laboratoryjne
konwersatorium
30
Koordynator przedmiotu /
modułu
Prowadzący zajęcia
dr Sebastian Kołodziejczak
dr Sebastian Kołodziejczak
Cel przedmiotu / modułu
Zadaniem przedmiotu jest wprowadzenie studentów w
problematykę socjologii.
Wymagania wstępne
brak
EFEKTY KSZTAŁCENIA
Wiedza
Umiejętności
Kompetencje
społeczne
inne
(wpisać
jakie)
seminarium
01 - zna podstawowe pojęcia z zakresu socjologii;
02 - posiada wiedzę o wybranych
zbiorowościach, instytucjach i procesach
społecznych;
03 - potrafi wskazać podstawowe czynniki
oddziałujące na rzeczywistość społeczną;
04 - wykorzystuje posiadaną wiedzę do
analizowania i wyjaśniania konkretnych
faktów społecznych;
05 - uzupełnia nabyta wiedzę w oparciu o różne
źródła informacji
TREŚCI PROGRAMOWE
Odniesienie
do efektów dla
programu
Odniesienie
do efektów
dla obszaru
K_W12
P1A_W05
K_U09
P1A_U03
K_K01
P1A_K01
Forma zajęć - wykład
1. Socjologia jako nauka.
245 | E C T S M i k r o b i o l o g i a – r o k a k a d e m i c k i 2 0 1 2 / 2 0 1 3
Liczba
godzin
2
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Wybrane teorie socjologiczne.
Podstawy życia społecznego.
Kultura jako determinanta życia społecznego.
Osobowość.
Elementy więzi społecznej.
Zbiorowości społeczne.
Wybrane procesy społeczne.
2
3
4
3
4
8
4
Wykład, pokaz multimedialny, rozmowa
Metody kształcenia
Metody weryfikacji
efektów kształcenia
Forma i warunki
zaliczenia
Literatura
podstawowa
Literatura
uzupełniająca
Sprawdzian ustny
01 - 05
Zaliczenie na ocenę
Giddens A., Socjologia, Warszawa 2004.
Szacka B., Wprowadzenie do socjologii, Warszawa 2003.
Sztompka P., Socjologia, Kraków 2002.
Kłoskowska A., Socjologia kultury, Warszawa 1981.
Merton R., Teoria socjologiczna i struktura społeczna, Warszawa 2002.
Ossowski S., O osobliwościach nauk społecznych, Warszawa 2001.
Socjologia - lektury, red. P. Sztompka, M. Kucia, Kraków 2005..
Sztompka P., Socjologia zmian społecznych, Kraków 2005.
Wymiary życia społecznego, red. M. Marody, Warszawa 2002.
NAKŁAD PRACY STUDENTA:
Liczba godzin
Zajęcia dydaktyczne
Przygotowanie się do zajęć
Studiowanie literatury
Udział w konsultacjach
Przygotowanie projektu / eseju / itp.
Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia
Inne
ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.
Liczba punktów ECTS
30
5
5
5
5
50
2
246 | E C T S M i k r o b i o l o g i a – r o k a k a d e m i c k i 2 0 1 2 / 2 0 1 3
8.PRAKTYKI ZAWODOWE
Studenci zobowiązani są do odbycia praktyki zawodowej w wybranej przez siebie i
zaakceptowanej przez władze Wydziału jednostce (np. laboratorium diagnostyczne,
laboratorium badawcze lub jednostka pokrewna), w łącznym wymiarze 3 tygodni.
Praktyki należy podjąć nie wcześniej niż po 4 semestrze studiów i ukończyć przed
złożeniem egzaminu licencjackiego. Szczegóły praktyk reguluje Regulamin praktyk
zawodowych.
247 | E C T S M i k r o b i o l o g i a – r o k a k a d e m i c k i 2 0 1 2 / 2 0 1 3

Podobne dokumenty