Taksometr fiskalny INNOVA TAXI 2® Instrukcja serwisowa

Komentarze

Transkrypt

Taksometr fiskalny INNOVA TAXI 2® Instrukcja serwisowa
Taksometr fiskalny
INNOVA TAXI 2®
Instrukcja serwisowa
Warszawa, czerwiec 2003
INNOVA S. A., ul. Łopusza ska 117/123, 02-474 Warszawa,
tel.: (022) 578-10-80 do 83, fax.: (022) 578-10-84
http: www.innova-sa.pl, e-mail: [email protected]
Uwagi dotycz ce formy instrukcji, informacje o zauwa onych bł dach prosz kierowa na adres [email protected]
Wersja instrukcji:
1.2
Wersja oprogramowania
27.1
Instrukcje opracowali:
Marta Michalska, Jacek Markowski, Piotr Fedczyszyn
Okładk zaprojektował:
Daniel Zieli ski
Strona 2/ 69
Spis tre ci
TAKSOMETR FISKALNY ............................................................................................................. 5
1.
1.1.
ZAŁO ENIA OGÓLNE .................................................................................................................... 5
2.
TRYBY PRACY TAKSOMETRU .................................................................................................. 6
3.
INSTALACJA TAKSOMETRU...................................................................................................... 7
4.
KONSTRUKCJA TAKSOMETRU ................................................................................................ 9
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
5.
ZADANIA MODUŁU FISKALNEGO .................................................................................................11
ZADANIA PAMI CI FISKALNEJ .....................................................................................................12
ZADANIA KLAWIATURY ..............................................................................................................12
ZADANIA WY WIETLACZA OPERATORA I KLIENTA ......................................................................12
ZADANIA MECHANIZMU DRUKUJ CEGO ......................................................................................12
ZADANIA AKUMULATORA ...........................................................................................................12
WŁ CZANIE, WYŁ CZANIE TAKSOMETRU .......................................................................13
5.1.
5.2.
5.3.
WŁ CZANIE TAKSOMETRU..........................................................................................................13
WYŁ CZANIE TAKSOMETRU .......................................................................................................13
PRZEZNACZENIE KLAWISZY ........................................................................................................13
6.
WYMIANA PAPIERU ....................................................................................................................14
7.
DEMONTA I WYMIANA PODZESPOŁÓW TAKSOMETRU ..............................................16
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.
7.7.
8.
CZYNNO CI PODSTAWOWE..........................................................................................................16
WYMIANA AKUMULATORA .........................................................................................................18
WYMIANA MECHANIZMU DRUKUJ CEGO ....................................................................................19
WYMIANA NO A .........................................................................................................................19
WYMIANA MODUŁU FISKALNEGO ...............................................................................................20
WYMIANA PRZEWODU Ł CZ CEGO TAKSOMETR Z BLOKIEM INTERFEJSÓW ................................21
WYMIANA PRZEWODU DO BLOKU FORMOWANIA IMPULSÓW.......................................................21
SPOSOBY ZAKŁADANIA PLOMB I ZABEZPIECZE ...........................................................22
8.1.
8.2.
8.3.
9.
LEGALIZACJA TAKSOMETRU FISKALNEGO INNOVA TAXI2.......................................22
SPOSOBY ZAKŁADANIA ZABEZPIECZE PODCZAS LEGALIZACJI ............................22
ZABEZPIECZENIE URZ DZENIA PROGRAMUJ CEGO TAKSOMETR. ...............................................23
MENU OPERATORA DRUKARKI ..............................................................................................25
9.1.
ZASADY PORUSZANIA SI PO MENU.............................................................................................25
9.2.
ZASADY USTAWIANIA WARTO CI PRZY PROGRAMOWANIU I REALIZACJI WYDRUKÓW ................26
9.2.1 Zasady ustawiania warto ci typu „jedna z…” .......................................................................26
9.2.2 Zasady ustawiania warto ci liczbowych – tryb edytora. ........................................................26
9.2.3 Wprowadzanie dat..................................................................................................................26
10.
MENU SERWISOWE .................................................................................................................27
10.1.
10.2.
10.3.
10.4.
10.5.
10.6.
10.7.
10.8.
10.9.
10.10.
10.11.
11.
TEST WY WIETLACZA .........................................................................................................28
RAPORT NAPISÓW STAŁYCH ..............................................................................................29
TEST NAPI PROGRAMUJ CYCH ....................................................................................29
USTAWIENIE CZASU .............................................................................................................30
USTAWIANIE DATY I CZASU ...............................................................................................30
PROGRAMOWANIE KODU PIN 1..........................................................................................31
PROGRAMOWANIE KODU PIN 2..........................................................................................31
KASOWANIE KODÓW PIN ....................................................................................................32
TRYB LICZNIKA IMPULSÓW................................................................................................33
NAPI CIE ZASILANIA MECHANIZMU TERMICZNEGO ..............................................34
TEMPERATURA GŁOWICY MECHANIZMU TERMICZNEGO .....................................34
RAPORTY ....................................................................................................................................35
Strona 3/ 69
11.1. RAPORT DOBOWY .......................................................................................................................35
11.2. RAPORT OKRESOWY.............................................................................................................36
11.2.1 Sposób wykonania raportu okresowego pełnego według dat ...............................................37
11.2.2 Sposób wykonania pełnego raportu okresowego według numerów raportów dobowych.....39
11.3. RAPORT MIESI CZNY ...........................................................................................................40
11.3.1 Sposób wykonania raportu miesi cznego .............................................................................40
11.4. RAPORT TAKSOMETRU ........................................................................................................41
11.4.1 Sposób wykonania raportu taksometru.................................................................................41
11.5. RAPORT NAPISÓW STAŁYCH Z PAMI CI PROGRAMU ..................................................42
11.6. RAPORT ROZLICZENIOWY ..................................................................................................42
11.6.1 Sposób wykonania raportu rozliczeniowego według dat ......................................................43
11.6.2...................................................................................................................................................45
11.6.3 Wykonanie raportu rozliczeniowego według numerów ........................................................45
12.
PRZYCISKI ZABEZPIECZAJ CE TAKSOMETRU ............................................................47
13.
FISKALIZACJA ..........................................................................................................................49
14.
WYKAZ KOMUNIKATÓW I BŁ DÓW .................................................................................51
15.
ZAŁ CZNIKI ..............................................................................................................................57
15.1. OPIS ZŁ CZ .................................................................................................................................57
15.1.1 Opis zł cza szeregowego taksometru: typ DB9 – m skie .....................................................57
15.1.2 Ikony i znaki..........................................................................................................................57
15.2. WZÓR LEGITYMACJI SERWISANTA ..............................................................................................58
15.3. DANE TECHNICZNE – OPIS KONSTRUKCJI.....................................................................................59
15.4. SCHEMATY ELEKTRONICZNE WYBRANYCH PODZESPOŁÓW TAKSOMETRU ...................................60
Strona 4/ 69
1.
1.1.
TAKSOMETR FISKALNY
Zało enia ogólne
Taksometr fiskalny słu y do naliczania i wskazywania nale no ci za przejazd taksówk . Taksometr
dokonuje pomiaru przebytej drogi oraz czasu wynaj cia pojazdu i przelicza te wielko ci na opłat za
korzystanie z usług przejazdowych według okre lonych i zaprogramowanych w taksometrze taryf.
Dzi ki specjalnemu wspornikowi taksometr fiskalny INNOVA TAXI 2 mo e by niezwykle łatwo
zainstalowany zarówno na górnej cz ci deski rozdzielczej jak i na pionowej ciance konsoli, za dzi ki
bardzo małym wymiarom mo e zosta cz ciowo zagł biony w standardowej niszy radiowej.
Taksometr fiskalny INNOVA TAXI 2 został dopuszczony do obrotu decyzj Ministerstwa Finansów:
PP7-8012/289/02/JS
Taksometr spełnia wymagania okre lone nast puj cymi przepisami:
Rozporz dzenie Ministerstwa Finansów z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i warunków
technicznych, którym musza odpowiada kasy rejestruj ce, oraz warunków stosowania tych kas
przez podatników (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 948),
Rozporz dzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie wymaga technicznych metrologicznych, którym powinny odpowiada taksometry
elektroniczne (Dz. U. Nr 108, poz. 1014).
Oprogramowanie taksometru zapewnia wszystkie wymagane w taksometrach fiskalnych funkcje, a
w szczególno ci rejestracj sprzeda y. Drukowanie paragonu fiskalnego oraz elektroniczna rejestracja obrotu s
operacjami NIEPODZIELNYMI. Taksometr samodzielnie formatuje paragon fiskalny oraz nalicza podatek PTU
na podstawie danych o transakcjach. Realizuje równie drukowanie raportów fiskalnych a w szczególno ci
dobowego i okresowego.
Taksometr jest wyposa ony w interfejs szeregowy RS232C, który słu y do programowania taksometru z
komputera.
Strona 5/ 69
2.
Tryby pracy taksometru
Taksometr mo e znajdowa si w jednym z trzech trybów pracy:
•
szkoleniowym,
•
fiskalnym,
• „tylko do odczytu”.
Pierwszym trybem, w którym pracuje taksometr jest tryb szkoleniowy. Po zafiskalizowaniu taksometr
przechodzi do trybu fiskalnego, a po zapełnieniu pami ci fiskalnej lub wcze niejszym wykonaniu raportu
rozliczeniowego przechodzi do trybu „tylko do odczytu”.
Tryb szkoleniowy charakteryzuj nast puj ce wła ciwo ci:
•
wykonanie raportu dobowego nie jest zwi zane z zapisem informacji w pami ci fiskalnej;
•
raporty okresowy i miesi czny nie s generowane przez taksometr, poniewa w pami ci fiskalnej
nie ma adnych zapisów;
•
na ko cu i na pocz tku paragonu drukowany jest napis ‘# niefiskalny #’
•
stawki PTU zapisywane s do pami ci RAM (EEPROM);
• na wydrukach nie jest drukowany numer unikatowy ani logo fiskalne
Tryb fiskalny charakteryzuje si :
•
informacje o: zerowaniach RAM, zmianach stawek PTU oraz raporty dobowe s zapisywane
w pami ci fiskalnej;
•
na wszystkich wydrukach fiskalnych jest drukowany cały numer unikatowy z logo fiskalnym;
•
na pocz tku oryginału paragonu drukowany jest napis ‘PARAGON FISKALNY’;
• na wydrukach niefiskalnych jest drukowana cz
Tryb „tylko do odczytu” charakteryzuje si :
cyfrowa numeru unikatowego.
•
mo liwo ci wykonania (wielokrotnie) wszystkich raportów poza raportem dobowym i raportem
rozliczeniowym;
•
brakiem mo liwo ci prowadzenia sprzeda y.
Strona 6/ 69
3.
Instalacja taksometru
Instalacj zestawu taksometru INNOVA TAXI 2 zajmuj si wyspecjalizowane punkty serwisowe maj ce
do wiadczenie w monta u elementów zestawu w samochodach. Taksometr fiskalny INNOVA TAXI 2 montuje
si na desce rozdzielczej wykorzystuj c wolne kieszenie (np. kiesze dla odbiornika radiowego) lub na
podszybiu.
Do zamocowania taksometru słu y podstawka wpinana na zatrzaski w obudow taksometru.
Podstawk zdejmuje si poprzez wło enie w szczelin przylegaj c do taksometru drutu stalowego o
rednicy 2 mm i do mocne przyci ni cie go w celu lekkiego odgi cia zatrza ni tych zaczepów podstawki.
Blok interfejsów i blok formowania sygnału montuje si najwygodniej pod desk rozdzielcz . Nale y
pami ta o obowi zku zabezpieczenia (plombowania) bloku formowania sygnału przeprowadzaj c legalizacj
ostateczn zestawu taksometru.
Nieruchom tabliczk wietln umieszczon za szyb przedni , jak równie dodatkowe wiatło z napisem
TAXI podł cza si do bloku interfejsów zgodnie ze schematem blokowym (patrz zał czniki).
Zale ny od typu samochodu przetwornik drogi, w zale no ci od tego czy podł czony jest za
po rednictwem wałka gi tkiego czy bez jego po rednictwa, podł cza si przestrzegaj c wymogów legalizacji i
plombowania jak pokazano na rysunkach poni ej.
Strona 7/ 69
Strona 8/ 69
4.
Konstrukcja taksometru
Taksometr fiskalny INNOVA TAX 2 składa si z nast puj cych podzespołów:
•
modułu fiskalnego,
•
pami ci fiskalnej,
•
klawiatury,
•
wy wietlacza LCD dla klienta i operatora,
•
jednego termicznego mechanizmu drukuj cego dla drukowania oryginału i kopii,
• akumulatora.
Na poni szych zdj ciach i rysunkach przedstawiono podstawowe elementy taksometru fiskalnego INNOVA
TAXI 2
Strona 9/ 69
Panel kompletny:
Tył:
Strona 10/ 69
Panel wy wietlacza:
4.1.
Zadania modułu fiskalnego
Moduł fiskalny jest głównym podzespołem taksometru fiskalnego INNOVA TAXI 2. Zarz dza on prac
całego urz dzenia i dost p do niego ma tylko serwis producenta. W tabeli 1 zestawiono podstawowe podzespoły
modułu fiskalnego i ich przeznaczenie:
Tabela 1 Przeznaczenie podzespołów taksometru fiskalnego INNOVA TAXI 2
Podzespół
Opis/Przeznaczenie
mikroprocesor C505L
procesor realizuje program zapisany w pami ci
wewn trznej i jest głównym podzespołem steruj cym
taksometru, korzystaj cym z wewn trznej pami ci RAM
układ wytwarzania napi
zasilaj cych
jest to zespół przetwornic impulsowych DC/DC
i zwykłych szeregowych zasilaczy o pracy ci głej,
przeznaczonych
do zasilania
podzespołów
elektronicznych
zegar czasu rzeczywistego
RTC
wg czasu wskazywanego przez ten zegar s wykonywane
wszystkie operacje na pami ci fiskalnej
Pami
w pami ci tej przechowywane s nastawy taksometru i
jego status
EEPROM
Strona 11/ 69
4.2.
Zadania pami ci fiskalnej
Pami
4.3.
fiskalna przeznaczona jest do zachowywania informacji o:
•
raportach dobowych,
•
zerowaniach pami ci RAM,
•
zmianach stawek PTU,
•
dacie i godzinie przej cia w stan „tylko do odczytu”.
Zadania klawiatury
Klawiatura umo liwia poruszanie si po menu taksometru, wydruk raportów oraz obsług taksometru w
zakresie przewozu osób. Działanie klawiszy (funkcja, jak wykonuj ) jest uzale nione od stanu, w jakim
znajduje si taksometr fiskalny INNOVA TAXI 2.
4.4.
Zadania wy wietlacza operatora i klienta
Wy wietlacz LCD operatora i klienta przeznaczony jest do wy wietlania przebiegu realizowanej
transakcji i/lub innych stanów taksometru.
4.5.
Zadania mechanizmu drukuj cego
W taksometrze fiskalnym INNOVA TAXI 2 zastosowano wysokiej klasy termiczny mechanizm
drukuj cy. Zadaniem mechanizmu drukuj cego jest realizowanie wydruku paragonów oraz innych wydruków
przewidzianych programem taksometru.
4.6.
Zadania akumulatora
W taksometrze fiskalnym INNOVA TAXI 2 zastosowano akumulator elowy o pojemno ci 500 mAh
i napi ciu wyj ciowym 4V. Jest on przeznaczony do zasilania układu elektroniki taksometru w przypadku zaniku
zasilania.
Strona 12/ 69
5.
Wł czanie, wył czanie taksometru
5.1.
Wł czanie taksometru
Aby wł czy
taksometr nale y nacisn
klawisz A. Po przeprowadzeniu testów wewn trznych
urz dzenie jest gotowe do pracy. Po wł czeniu taksometru na chwil na wy wietlaczu pojawia si napis
“PrG 27-1” gdzie 27-1 to liczbowe oznaczenie wersji programu. Po kilku sekundach nast puje przej cie
taksometru do stanu WOLNY. Jest to podstawowy stan taksometru, z którego mo na dosta si do wszystkich
jego funkcji.
Taksometr mo e zosta wył czony jedynie w stanie WOLNY.
5.2.
Wył czanie taksometru
Aby wył czy taksometr nale y nacisn
klawisz B. Wył czenie taksometru jest mo liwe tylko, je li
znajduje si on w stanie „WOLNY”.
5.3.
Przeznaczenie klawiszy
Do obsługi taksometru przeznaczone s cztery pod wietlane klawisze (A,B,C,D) zlokalizowane w dolnej
cz ci przedniego panelu po jego lewej stronie. Działanie klawiszy (funkcje jakie wykonuj ) uzale nione jest
od stanu pracy w jakim znajduje si taksometr !
Oznaczenie klawiszy:
A
B
C
D
Strona 13/ 69
6.
Wymiana papieru
Jedn z podstawowych czynno ci eksploatacyjnych na taksometrze INNOVA TAXI 2 jest wymiana
papieru.
UWAGA:
INNOVA S. A. zaleca stosowanie wył cznie papieru INNOVA i nie ponosi odpowiedzialno ci za
uszkodzenia wynikłe ze stosowania papieru innych dostawców.
Aby wymieni rolk papieru nale y post powa zgodnie z poni sz instrukcj :
1) Otworzy przedni panel taksometru
2) Usun
3) Wło y
z wn ki pojemnika na papier termiczny pust „gilz ”
now
rolk
papieru do wn ki na papier termiczny zwracaj c uwag
na poprawne jej
usytuowanie - pocz tek papieru z rolki powinien przylega stycznie do tylnej cianki wn ki i by
skierowany do góry w kierunku no a do obrywania papieru;
4) Przeło y pocz tek papieru pod no em tak, aby pocz tek papieru wystawał z taksometru o kilka
milimetrów powy ej kraw dzi górnej no a
Strona 14/ 69
5) Zamkn
panel przedni taksometru – od tego momentu drukarka jest przygotowana do wydruku
paragonów.
Strona 15/ 69
7.
Demonta i wymiana podzespołów taksometru
Podczas demonta u i wymiany podzespołów taksometru zostały wyró nione czynno ci podstawowe,
które wykonuje si zawsze, niezale nie od pó niejszych działa .
7.1.
Czynno ci podstawowe
1) Otworzy panel przedni
2) Wyj rolk papieru
3) Wyj kopie paragonu z pojemnika na kopie
4) Rozplombowa urz dzenie
- usun plomb ołowian z kubka plomby
-
wykr ci znajduj cy si pod ni wkr t
wyj kubek plomby
5) Rozplombowa urz dzenie – usun plomby legalizacyjne taksometru
- usun czerwone miseczki plomb legalizacji wst pnej i ostatecznej
Strona 16/ 69
- wykr ci znajduj ce si pod nimi wkr ty
- wyj gniazda plomb.
Po rozplombowaniu urz dzenie wygl da tak:
6) Wykr ci cztery wkr ty w pokrywie cz ci głównej (zaznaczone (1)):
7) Zdj pokryw cz ci głównej wraz z panelem przednim. Panel przedni jest zatrza ni ty na zatrzaski.
Nale y zachowa szczególn ostro no ze wzgl du na poł czenie kablem ta mowym z pakietem w cz ci
głównej:
Strona 17/ 69
8) Wyj
7.2.
obie wst ki kabla ze zł cz pakietu w cz ci głównej
Wymiana akumulatora
Akumulator znajduje si w gnie dzie cz ci głównej pod tyln pokryw . Aby wyj akumulator nale y
wykona kolejno czynno ci podstawowe do demonta u urz dzenia – punkt 1 do 7 (bez wyjmowania wst ek
kabla) a nast pnie wyj akumulator i jego gniazda w obudowie:
Wkładaj c nowy akumulator nale y zwróci uwag , e jego poło enie wymusza wyst p w obudowie - nie
wolno na sił wkłada go inaczej.
Strona 18/ 69
7.3.
urz
9)
10)
11)
Wymiana mechanizmu drukuj cego
Aby wymieni mechanizm drukuj cy nale y wykona kolejno czynno ci podstawowe do demonta u
dzenia – punkt 1 do 7 (bez wyjmowania wst ek kabla).
ostro nie wysun mechanizm (oznaczony jako 2 na poni szym rysunku) do przodu z jego gniazda
odpi zapink kabla masy z pr ta drukarki
wypi kabel ta mowy mechanizmu drukuj cego z jego zł cza w pakiecie elektroniki cz ci głównej:
7.4.
Wymiana no a
Aby wymieni nó nale y wykona kolejno czynno ci podstawowe do demonta u urz dzenia – punkt 1
do 8 a nast pnie:
12) Odgi skrzydełka no a (wyprostowa je) i wysun nó z obudowy
Montuj c nó ponownie usun jego skrzydełka ze szczeliny obudowy a pó niej zagi
do rodka tak, aby ci le przylegały do obudowy.
skrzydełka no a
Strona 19/ 69
7.5.
Wymiana modułu fiskalnego
Wymiana modułu fiskalnego mo e by dokonana jedynie przez producenta. Aby wymieni moduł
fiskalny nale y wykona kolejno czynno ci podstawowe do demonta u urz dzenia – punkt 1 do 8 a
nast pnie pokona zabezpieczenia modułu fiskalnego. Moduł fiskalny wraz z pami ci fiskaln ukryte s
pod chassis, którego demonta mo liwy jest tylko po pokonaniu elementu unikalnego (plomba producenta).
Element unikalny mo na usun z jego gniazda w chassis jedynie niszcz c go nieodwracalnie:
13) Usun element unikalny i wykr ci znajduj cy si pod nim wkr t:
chassis z obudowy cz ci głównej –
14) wykr ci 4 wkr ty oznaczone (3) i wyj
otrzymujemy dost p do modułu fiskalnego i pami ci fiskalnej.
DEMONTA MODUŁU FISKALNEGO
15) wykr ci trzy wkr ty oznaczone (4) i wyj
przewody interfejsów:
blaszk
blokuj c
kable oraz odł czy
16) wypi ze zł cza modułu fiskalnego wi zk ta mow pami ci fiskalnej
17) wykr ci cztery wkr ty oznaczone (5) i wyj moduł fiskalny z obudowy
MONTA MODUŁU FISKALNEGO
Podczas monta u modułu fiskalnego nale y pami ta o zabezpieczeniach wi zki pami ci fiskalnej
nalepk producenta, a po zamontowaniu chassis o zabezpieczeniu go oryginalnym elementem unikatowym z
logo producenta i numerem tego elementu.
Strona 20/ 69
7.6.
Wymiana przewodu ł cz cego taksometr z blokiem
interfejsów
Po zdj ciu chassis i zdemontowaniu blaszki blokuj cej przewodu (patrz wymiana modułu fiskalnego)
nale y przewód interfejsów wypi ze zł cza na płytce modułu fiskalnego.
7.7.
Wymiana przewodu do bloku formowania impulsów
Po zdj ciu chassis i zdemontowaniu blaszki blokuj cej przewodu (patrz wymiana modułu fiskalnego)
nale y przewód do bloku formowania impulsów wypi ze zł cza na płytce modułu fiskalnego.
Strona 21/ 69
8.
8.1.
SPOSOBY ZAKŁADANIA PLOMB I ZABEZPIECZE
LEGALIZACJA TAKSOMETRU FISKALNEGO INNOVA TAXI2
Dowodem legalizacji taksometru s dokumenty okre lone w Rozporz dzeniu Ministra Gospodarki, Pracy
i Polityki Społecznej Dz. U. 108 Poz.1014 Rozdział 5 § 46..
Ka dy u ywany taksometr powinien posiada wa ne wiadectwo legalizacji. Okres wa no ci wiadectwa
legalizacji wynosi 25 miesi cy, licz c od pierwszego dnia miesi ca, w którym dokonana została legalizacja
taksometru zainstalowanego w taksówce.
W taksówkach, w których taksometr nap dzany jest z układu cz stotliwo ciowego pr dko ciomierza,
podczas legalizacji do taksometru podł cza si przetwornik pozwalaj cy sprawdzi taksometr. Przetwornik taki
powinien znajdowa si na wyposa eniu taksówki i by dost pny przy ka dej legalizacji.
wiadectwo legalizacji traci wa no w wyniku:
1) stwierdzenia, e bł dy taksometru przekraczaj bł dy graniczne dopuszczalne.
2) uszkodzenia którejkolwiek cechy zabezpieczaj cej
Celem przedłu enia wa no ci wiadectwa legalizacji nale y zwróci si do odpowiednich uprawnionych
instytucji.
8.2.
SPOSOBY ZAKŁADANIA ZABEZPIECZE
LEGALIZACJI
PODCZAS
Sposób zakładania zabezpiecze taksometru w samochodach z mechanicznym nap dzaniem
pr dko ciomierza za po rednictwem wałka gi tkiego
Strona 22/ 69
Sposób zakładania zabezpiecze taksometru w samochodach z elektronicznym nap dem
pr dko ciomierza bez po rednictwem wałka gi tkiego
8.3.
Zabezpieczenie urz dzenia programuj cego taksometr.
Miseczka plomby wci ni ta w gniazdo legalizacji ostatecznej zabezpiecza dost p do wkr ta, wykr cenie
którego pozwala wyj gniazdo plomby wykonane z tworzywa. Po wyj ciu gniazda odsłania si otwór w tulei
chassis, przez który uzyskuje si dost p do przeł cznika programowania taksometru. Pokazano to na rysunku:
Strona 23/ 69
Strona 24/ 69
9.
Menu operatora drukarki
9.1.
Zasady poruszania si po menu.
Do poruszania si po menu przeznaczone s przyciski klawiatury taksometru fiskalnego INNOVA TAXI
2. Ze wzgl du na ograniczon ilo klawiszy ich działanie zale y od stanu, w jakim znajduje si taksometr:
Oznaczenie klawiszy:
A
B
C
D
Wł czenie taksometru – klawisz A
STAN WOLNY
Klawisz A
Przej cie do stanu TARYFA
Klawisz B
Wył czenie taksometru – przez dłu sze
przyci ni cie – tylko w stanie WOLNY !!!
Klawisz C
Przej cie do podgl du zaprogramowanych parametrów
Klawisz D
Przej cie do stanu RAPORTY
STAN TARYFA
Klawisz A
-
zmiana taryfy na wy sz
dłu sze przyci ni cie - przej cie do stanu KASA
Klawisz B
Zmiana taryfy na ni sz
Klawisz C
Ustawienie dopłaty
Klawisz D
Ustawienie rabatu lub ceny umownej
STAN KASA
Klawisz A
Nieaktywny
Klawisz B
Anulacja paragonu
Klawisz C
W przypadku kursu z dopłat , podsumowanie dopłaty
Klawisz D
Zako czenie paragonu i wydruk kopii, wyzerowanie wy wietlacza (po 10
sekundach od wydruku kopii paragonu)
STAN RAPORTY
Klawisz A
Wyj cie ze stanu RAPORTY
Klawisz B
Wywołanie wybranego raportu (wydruk)
Klawisz C
Poruszanie si w lewo po menu raportów (wybór raportu)
Klawisz D
Poruszanie si w prawo po menu raportów (wybór raportu)
PRZEGL DANIE PARAMETRÓW
Klawisz A
Przewijanie zaprogramowanych parametrów w gór
Klawisz B
Przewijanie zaprogramowanych parametrów w dół
Klawisz C
Wyj cie ze stanu PRZEGL DANIE PARAMETRÓW
Klawisz D
Nieaktywny
Strona 25/ 69
9.2.
Zasady ustawiania warto ci przy programowaniu i realizacji
wydruków
9.2.1
Zasady ustawiania warto ci typu „jedna z…”
Dla przykładu przy przegl daniu parametrów taksometru mamy do czynienia z warto ci typu „jedna
z…”. W takim przypadku przyciski klawiatury słu do:
A
B
C
D
Klawisz A
-
wybrania nast pnego elementu z listy,
Klawisz B
-
wybrania poprzedniego elementu z listy,
Klawisz C
-
powrót do głównego menu
Klawisz D
-
zatwierdzenie wyboru
9.2.2
Zasady ustawiania warto ci liczbowych – tryb edytora.
Klawisze słu
do ustawiania warto ci liczbowych zgodnie ze strzałkami w lewej cz ci wy wietlacza:
A
B
C
Klawisz A
-
Zwi kszenie cyfry
Klawisz B
-
Zmniejszenie cyfry
Klawisz C
-
Przesuni cie kursora w lewo
Klawisz D
-
Przesuni cie kursora w prawo
D
Korzystaj c z edytora ustawiamy wszystkie dane programowalne, daty i numery dla raportu okresowego oraz
wszystkie inne warto ci liczbowe. Podczas ustawiania odpowiedniej warto ci nale y pami ta , e aby została
ona zapisana do pami ci urz dzenia, nale y „przej ” przez wszystkie pola do ustawienia, tak aby znikn ł
migaj cy kursor poło enia.
UWAGA: Naci ni cie klawisza D w momencie, kiedy kursor znajduje si w skrajnej prawej pozycji prowadzi
do zapami tania nowej warto ci parametru. Naci ni cie klawisza C, gdy kursor jest w skrajnej lewej pozycji
powoduje zignorowanie danej i wyj cie z opcji programowania.
9.2.3
Wprowadzanie dat
Daty wprowadzane s podobnie jak warto ci liczbowe, według nast puj cego formatu: „RRMM.DD”.
UWAGA! W taksometrze wprowadzono wygaszanie zer wiod cych w formacie daty, dlatego w
przypadku np. roku 2003 format daty pokazywany przez taksometr b dzie wygl dał nast puj co
RMM.DD.
Strona 26/ 69
10. Menu serwisowe
W taksometrze fiskalnym INNOVA TAXI 2 jest dost pne menu serwisowe. Z poziomu menu
serwisowego jest mo liwe wykonanie ró nego rodzaju testów, wydruków oraz zaprogramowanie czasu i daty.
Aby wej do menu serwisowego nale y:
1. wył czy urz dzenie,
2. wł czy urz dzenie naciskaj c jednocze nie klawisze A i D.
W menu serwisowym jest dost pne 11 funkcji serwisowych. Wej cie do trybu serwisowego jest
realizowane poprzez wł czenie zasilania taksometru z jednoczesnym naci ni ciem klawisza D (nale y
jednocze nie nacisn
obydwa klawisze A i D). Poruszanie po menu serwisowym jest takie samo jak przy
innych trybach pracy tzn. klawisze działaj według schematu:
Klawisz A
Przej cie do kolejnej funkcji
Klawisz B
Przej cie do poprzedniej funkcji
Klawisz C
Wyj cie z menu serwisowego (w dowolnym
momencie)
Klawisz D
Wybranie funkcji
Nie jest mo liwe wej cie do menu serwisowego, je eli pojazd porusza si z pr dko ci wi ksz ni 5
km/h. Ponadto, je li w trakcie pracy w menu serwisowym pojazd zacznie porusza si z pr dko ci wi ksz
ni 5 km/h to nast pi natychmiastowe wyj cie do głównego menu taksometru. Wyj cie z menu serwisowego
przy pr dko ciach wi kszych ni 5 km/h nie nast puje przy wyznaczaniu stałej taksometru k w trybie licznika
impulsów.
Dost pne funkcje to:
Test wy wietlacza
Raport napisów stałych
Test napi
programuj cych
Ustawianie czasu
Ustawianie daty i czasu
Strona 27/ 69
Programowanie kodu PIN 1
Programowanie kodu PIN 2
Kasowanie kodów PIN
Tryb licznika impulsów
Wy wietlanie napi cia zasilania mechanizmu
drukuj cego
Wy wietlanie temperatury głowicy mechanizmu
termicznego
W wi kszo ci funkcji serwisowych istnieje konieczno
wprowadzenia danych przy pomocy edytora
(co jest sygnalizowane przez migaj cy kursor). Wprowadzanie danych nast puje w taki sam sposób jak w
przypadku wprowadzania cen umownych dla taryfy, gdzie:
Klawisz A
Zwi kszenie cyfry
Klawisz B
Zmniejszenie cyfry
Klawisz C
Przesuni cie kursora w lewo
Klawisz D
Przesuni cie kursora w prawo
10.1. TEST WY WIETLACZA
Test wy wietlacza pozwala na sprawdzenie czy wy wietlacz taksometru działa prawidłowo. W trakcie
trwania testu powinny wł czy si wszystkie napisy dost pne na wy wietlaczu:
Działanie klawiszy podczas testu wy wietlacza:
Strona 28/ 69
Klawisz A
Regulacja kontrastu (+)
Klawisz B
Regulacja kontrastu (-)
Klawisz C
Wyj cie z testu wy wietlacza z zapami taniem ustawionego
kontrastu
Klawisz D
Regulacja kontrastu przy standardowej postaci wy wietlacza
- gdy nie s wł czone wszystkie segmenty wy wietlacza (w
polu dopłaty pojawia si napis LCD) gdzie:
Klawisze A i B – regulacja kontrastu (jw.)
Klawisz C – wyj cie z testu wy wietlacza z zapami taniem
ustawionego poziomu kontrastu
Klawisz D – Nieaktywny.
10.2. RAPORT NAPISÓW STAŁYCH
Raport napisów stałych zawiera wszystkie teksty, które mog
wyst pi
na wszystkich rodzajach
wydruków realizowanych przez taksometr. Po wybraniu raportu napisów stałych na wy wietlaczu pojawia si
komunikat
, a taksometr czeka na potwierdzenie wydruku:
Klawisz A
Nieaktywny
Klawisz B
Nieaktywny
Klawisz C
Wyj cie z raportu napisów stałych – bez drukowania
Klawisz D
Wydruk raportu napisów stałych i powrót to menu serwisowego
10.3. TEST NAPI
Po wybraniu testu napi
PROGRAMUJ CYCH
programuj cych taksometr czeka na zwarcie przeł cznika zabezpieczonego
ołowian plomb wymagan przez przepisy Ministerstwa Finansów (na wy wietlaczu pojawi si napis St-1).
Strona 29/ 69
Je li przeł cznik nie zostanie zwarty to po wci ni ciu dowolnego klawisza taksometr przejdzie do menu
serwisowego. Zwarcie przeł cznika powoduje zał czenie napi
programuj cych (6,2 V i 12,75 V) z
komunikatem na wy wietlaczu opłat:
W stanie tym na wyj ciu STOP(TEST 2) pojawi si impulsy o cz stotliwo ci 1200 Hz co umo liwia
sprawdzenie dokładno ci bazy czasowej. Naci ni cie dowolnego klawisza powoduje w tym momencie
wył czenie obu napi
oraz powrót do menu serwisowego.
10.4. USTAWIENIE CZASU
Ustawienie czasu dla trybu niefiskalnego nie jest zwi zane z adnymi ograniczeniami, mo na ustawi
dowolny czas w dowolnym momencie pracy taksometru. W trybie fiskalnym zegar mo na zmieni tylko raz w
ci gu doby fiskalnej (pomi dzy raportami dobowymi przy zerowych totalizerach) o ± 1 godzin . Przy
ustawianiu czasu klawisze działaj jak dla wszystkich funkcji edycyjnych:
Klawisz A
Zwi kszenie cyfry
Klawisz B
Zmniejszenie cyfry
Klawisz C
Przesuni cie kursora w lewo
Klawisz D
Przesuni cie kursora w prawo
Ka dorazowo po zmianie czasu drukowany jest dokument niefiskalny potwierdzaj cy zmian czasu.
Dokumenty te nale y przechowywa zgodnie z wymogami fiskalnymi.
10.5. USTAWIANIE DATY I CZASU
Ustawianie daty i czasu w trybie niefiskalnym nie jest zwi zane z
adnymi ograniczeniami.
W trybie fiskalnym ustawienie daty i czasu mo liwe jest tylko po wci ni ciu przeł cznika zabezpieczonego
ołowian plomb wymagan przez przepisy Ministerstwa Finansów.
Ka dorazowo po zmianie czasu drukowany jest dokument niefiskalny potwierdzaj cy zmian czasu.
Dokumenty te nale y przechowywa zgodnie z wymogami fiskalnymi.
Strona 30/ 69
10.6. PROGRAMOWANIE KODU PIN 1
Kod PIN 1 słu y do zabezpieczenia taksometru przed osobami nieupowa nionymi do jego korzystania.
W fabrycznie nowym urz dzeniu kod PIN 1 nie jest zdefiniowany. Po zaprogramowaniu kodu PIN
ka dorazowe wł czenie taksometru b dzie wymagało podania kodu. W przypadku nie podania kodu lub
wpisania nieprawidłowej warto ci urz dzenie nie zezwala na dalsz prac taksometru – taksometr wył cza si .
Kod PIN 1 składa si z 4 cyfr. Wpisanie kodu o warto ci „0000” powoduje dezaktywacj kodu. Przy
ustawianiu PINu klawisze działaj jak dla wszystkich funkcji edycyjnych:
Klawisz A
Zwi kszenie cyfry
Klawisz B
Zmniejszenie cyfry
Klawisz C
Przesuni cie kursora w lewo
Klawisz D
Przesuni cie kursora w prawo
Przy wprowadzeniu kodu nale y najpierw poda „stary” PIN 1 a potem wprowadzi nowy według
schematu:
-
Wprowad „stary” PIN 1
-
Wprowad „nowy” kod PIN 1
Je eli kod PIN nie został wcze niej zaprogramowany lub został dezaktywowany, podczas
programowania kodu PIN od razu pojawi si okno:
10.7. PROGRAMOWANIE KODU PIN 2
Kod PIN 2 zabezpiecza funkcje serwisowe przed dost pem osób niepowołanych. Po zaprogramowaniu
kodu PIN 2 ka dorazowe wej cie do programowania, które wymaga wci ni cia przeł cznika zabezpieczonego
plomb legalizacji ostatecznej b dzie wymagało podania równie kodu PIN 2. Podanie bł dnego kodu lub nie
Strona 31/ 69
wpisanie kodu PIN 2 powoduje przerwanie programowania a w przypadku programowania przy pomocy
interfejsu szeregowego RS zostanie wy wietlony odpowiedni numer bł du. Kod PIN 2 składa si z 4 cyfr.
Wpisanie kodu o warto ci „0000” powoduje dezaktywacj kodu. Przy ustawianiu PINu klawisze działaj jak
dla wszystkich funkcji edycyjnych:
Klawisz A
Zwi kszenie cyfry
Klawisz B
Zmniejszenie cyfry
Klawisz C
Przesuni cie kursora w lewo
Klawisz D
Przesuni cie kursora w prawo
-
Wprowad „stary” PIN 2
-
Wprowad „nowy” kod PIN 2
Je eli kod PIN nie został wcze niej zaprogramowany lub został dezaktywowany podczas
programowania kodu PIN od razu pojawi si okno:
10.8. KASOWANIE KODÓW PIN
W przypadku, gdy u ytkownik zapomniał kod PIN 1 istnieje mo liwo
wykasowania obu kodów PIN z
pami ci taksometru. Operacja ta wymaga podania 6-cio cyfrowego kodu PUK programowanego w procesie
produkcji wraz z numerem fabrycznym. Kod ten jest znany TYLKO producentowi i archiwizowany w bazie
danych. Przy wprowadzaniu kodu PUK klawisze działaj jak dla wszystkich funkcji edycyjnych:
Klawisz A
Zwi kszenie cyfry
Klawisz B
Zmniejszenie cyfry
Klawisz C
Przesuni cie kursora w lewo
Klawisz D
Przesuni cie kursora w prawo
Strona 32/ 69
Po wprowadzeniu poprawnego kodu PUK na wy wietlaczu pojawi si komunikat:
co oznacza, e oba kody PIN (PIN 1 i PIN 2) s nieaktywne. Aby aktywowa wprowadzanie kodu PIN
przy wł czaniu urz dzenia nale y ponownie zaprogramowa kod PIN 1.
10.9. TRYB LICZNIKA IMPULSÓW
W tym trybie taksometr przechodzi w stan zliczania impulsów z przetwornika drogi. Stan licznika
impulsów mo na te zapisa w pami ci taksometru jako stał taksometru k. Tryb licznika impulsów jest
dost pny tylko po wci ni ciu przeł cznika zabezpieczonego plomb legalizacji ostatecznej i wpisaniu kodu
PIN 2 (o ile został on uaktywniony). Po wej ciu do tej funkcji stary licznik jest zerowany.
Działanie klawiszy:
Klawisz A
Kasowanie licznika
Klawisz B
Klawisz nieaktywny
Klawisz C
Powrót do menu serwisowego
Klawisz D
Wej cie do zapisu stałej taksometru k
Potwierd wprowadzon stał taksometru k:
Strona 33/ 69
Działanie klawiszy:
Klawisz A
Klawisz nieaktywny
Klawisz B
Klawisz nieaktywny
Klawisz C
Powrót do licznika impulsów
Klawisz D
Zapisanie stałej taksometru k w pami ci EPROM
10.10. NAPI CIE ZASILANIA MECHANIZMU TERMICZNEGO
Po wybraniu tej funkcji na wy wietlaczu pokazywane jest napi cie zasilania mechanizmu termicznego z
dokładno ci do 0,1V. Prawidłowe napi cie powinno zawiera si w przedziałach:
przy zasilaniu zewn trznym
5,7 – 5,8 V
przy zasilaniu z wewn trznej baterii
4,0 – 4,2 V
Naci ni cie dowolnego klawisza powoduje powrót do menu serwisowego.
10.11. TEMPERATURA GŁOWICY MECHANIZMU TERMICZNEGO
Po wybraniu tej funkcji na wy wietlaczu pojawia si temperatura głowicy mechanizmu termicznego z
dokładno ci
do 1 stopnia Celsjusza. Naci ni cie dowolnego klawisza powoduje powrót do menu
serwisowego.
Strona 34/ 69
11. Raporty
Wykonywanie raportów jest jedn z podstawowych funkcji wykonywanych przez taksometr. Mo na
wykona nast puj ce raporty:
raport dobowy,
raport okresowy,
raport miesi czny,
raport taksometru,
raport napisów stałych z programu taksometru
raport rozliczeniowy.
W dalszej cz ci tego rozdziału omówiono sposoby uzyskania tych raportów za pomoc klawiatury.
Istnieje równie mo liwo
wykonania nast puj cych raportów za pomoc sekwencji steruj cych z komputera:
raport dobowy,
raport taksometru.
11.1. Raport dobowy
Raport dobowy jest najcz ciej wykonywanym raportem. Zgodnie z przepisami powinien by
wykonywany, co najmniej raz na dob , najpó niej przed rozpocz ciem nowego dnia pracy. Po fiskalizacji
raport ten jest drukowany dwukrotnie: jako oryginał (z logo fiskalnym) i jako kopia.
Sposób wykonania raportu dobowego
W trybie pracy WOLNY naci nij klawisz D, aby wej
do trybu pracy RAPORTY.
Jako pierwszy na li cie raportów wyst puje raport dobowy. Aby wybra raport dobowy naci nij klawisz
B:
Strona 35/ 69
Na wy wietlaczu pojawi si aktualna data w formacie: RRMM.DD. Je eli data jest poprawna ( w tym
przypadku 26 kwietnia 2003), aby rozpocz
wydruk raportu dobowego, naci nij klawisz D.
Je eli data NIE jest poprawna, naci nij klawisz C i WEZWIJ SERWIS.
W pokazywanej na wy wietlaczu dacie jest nie s wy wietlane wiod ce zera w numerze roku.
W trakcie drukowania raportu dobowego na wy wietlaczu pojawiaj si migaj ce znaczki "-", które
oznaczaj , e trwa zapis danych dla raportu dobowego w pami ci taksometru a po fiskalizacji w pami ci
fiskalnej. Po wydrukowaniu oryginału raportu dobowego w urz dzeniu po fiskalizacji, nale y nacisn
dowolny klawisz dla rozpocz cia drukowania kopii raportu dobowego. Po wydruku kopii taksometr wychodzi
z trybu raportów.
11.2. RAPORT OKRESOWY
Raport okresowy jest raportem rozliczaj cym podatek nale ny od towarów i usług za okre lony okres.
Okres raportu mo e by okre lony na dwa sposoby:
•
za pomoc dat,
•
za pomoc numerów raportów dobowych.
Raport ten jest drukowany tylko w oryginale.
Poniewa raport okresowy korzysta z danych o raportach dobowych zapisanych w pami ci fiskalnej,
mo e on by
wywołany jedynie w urz dzeniu zafiskalizowanym. Wywołanie raportu okresowego dla
urz dzenia w trybie szkoleniowym powoduje pojawienie si bł du nr 87.
UWAGA: Istnieje mo liwo
przerwania drukowania raportu okresowego przy pomocy klawisza C
(np. je eli wpisano omyłkowo za długi okres).
Strona 36/ 69
Aby wej
do trybu pracy RAPORTY naci nij klawisz D.
Do przeszukiwania menu RAPORTY, w których znajduje si RAPORT OKRESOWY, słu
klawisze C
i D.
Aby rozpocz
ustawianie zakresu czasu dla raportu okresowego naci nij klawisz B
11.2.1 Sposób wykonania raportu okresowego pełnego według dat
Aby wydrukowa raport okresowy według dat naci nij klawisz D
Klawiszami A i B ustaw dat
pocz tkow . Daty pojawiaj
si
w
formacie: RRMM.DD (w tym przypadku 20 lutego 2003). W dolnej cz ci
wy wietlacza b d
pokazywane odpowiadaj ce datom numery raportów
dobowych
Strona 37/ 69
Aby zatwierdzi ustawion dat i przej
do ustawiania daty ko cowej
naci nij klawisz D. Aby przerwa operacj naci nij klawisz C.
Klawiszami A i B ustaw dat ko cow . Daty pojawiaj si w formacie:
RRMM.DD (w tym przypadku 24 marca 2003).W dolnej cz ci wy wietlacza
b d pokazywane odpowiadaj ce datom numery raportów dobowych
Aby zatwierdzi
ustawion
dat
naci nij klawisz D – je eli daty zostały ustawione prawidłowo
rozpocznie si wydruk raportu okresowego. Klawisz C powoduje przerwanie drukowania raportu okresowego
(wydruk anulowany).
Strona 38/ 69
11.2.2 Sposób wykonania pełnego raportu okresowego według
numerów raportów dobowych
Aby wydrukowa raport okresowy według numerów raportów dobowych naci nij klawisz C
Klawiszami A i B ustaw numer pocz tkowy. W górnej cz ci wy wietlacza pojawi si data
odpowiadaj ca wybranemu numerowi raportu dobowego. Daty pojawiaj si w formacie: RRMM.DD (w tym
przypadku jest to 24 luty 2003).
Aby zatwierdzi
wybrany numer i przej
do ustawiania numeru
ko cowego naci nij klawisz D. Aby przerwa operacj naci nij klawisz C.
Klawiszami A i B ustaw numer ko cowy. W górnej cz ci wy wietlacza
pojawi si data odpowiadaj ca wybranemu numerowi raportu dobowego.
Strona 39/ 69
Aby zatwierdzi
wybrany numer ko cowy naci nij klawisz D. Je eli numery zostały ustawione
prawidłowo rozpocznie si wydruk raportu okresowego. Klawisz C powoduje przerwanie drukowania raportu
okresowego (wydruk anulowany).
11.3. RAPORT MIESI CZNY
Raport miesi czny jest raportem okresowym rozliczaj cym dany miesi c. Wykonanie tego raportu jest
mo liwe tylko po zako czeniu wybranego miesi ca. Wyj tkiem od tej reguły jest mo liwo
wykonania tego
raportu dla bie cego miesi ca po przej ciu taksometru w stan „tylko do odczytu”.
11.3.1 Sposób wykonania raportu miesi cznego
Aby wej
C i D.
do trybu pracy RAPORTY w trybie pracy WOLNY naci nij klawisz D.
Do przeszukiwania menu RAPORTY, w których znajduje si RAPORT MIESI CZNY, słu
klawisze
Aby wybra raport miesi czny naci nij klawisz B
Strona 40/ 69
Na wy wietlaczu pojawi si data w formacie RRMM.-- (w tym przypadku
luty 2003). Klawiszami A i B ustaw wła ciwy miesi c
Po ustawieniu wła ciwego miesi ca naci nij klawisz D aby rozpocz
powoduje przerwanie drukowania raportu miesi cznego (wydruk anulowany).
wydruk raportu. Klawisz C
11.4. RAPORT TAKSOMETRU
Raport ten zawiera podstawowe informacje o urz dzeniu takie jak:
•
Typ i numer fabryczny urz dzenia;
•
Ilo
przejechanych kilometrów;
•
Ilo
kilometrów płatnych;
•
Ilo
kursów i jednostek taryfowych;
•
Stan kasy;
•
Sum dopłat;
•
Konfiguracj urz dzenia;
•
Nastawy taksometru.
11.4.1 Sposób wykonania raportu taksometru
W trybie pracy WOLNY naci nij klawisz D aby wej
do trybu pracy RAPORTY.
Strona 41/ 69
CiD
Do przeszukiwania menu RAPORTY, w których znajduje si RAPORT TAKSOMETRU, słu
klawisze
Aby wybra raport taksometru naci nij klawisz B.
11.5. RAPORT NAPISÓW STAŁYCH Z PAMI CI PROGRAMU
Raport napisów stałych zawiera wszystkie teksty, które mog
wyst pi
na wszystkich rodzajach
wydruków realizowanych przez drukark .
Raport ten jest drukowany tylko w oryginale i jest dost pny tylko z poziomu menu serwisowego (patrz
rozdział „Menu serwisowe”).
11.6. RAPORT ROZLICZENIOWY
Raport rozliczeniowy jest raportem zamykaj cym prac
urz dzenia. Po wykonaniu tego raportu
taksometr przechodzi w tryb „tylko do odczytu”. Raport ten mo e by wykonany na yczenie wła ciciela
taksometru tylko przez serwis. Serwisant musi okaza legitymacj , której wzór zamieszczono w zał czniku.
Aby wej
do trybu pracy RAPORTY,w trybie pracy WOLNY naci nij klawisz D.
Strona 42/ 69
Klawiszami C i D wybierz RAPORT ROZLICZENIOWY
Aby rozpocz
Aby wykona
ustawianie zakresu czasu dla raportu rozliczeniowego naci nij klawisz B
raport rozliczeniowy nale y nacisn
przeł cznik zabezpieczony ołowian
plomb
wymagan przez przepisy Ministerstwa Finansów.
Naci ni cie dowolnego klawisza powoduje wyj cie z drukowania raportu rozliczeniowego bez przej cia
urz dzenia w stan „tylko do odczytu”.
11.6.1 Sposób wykonania raportu rozliczeniowego według dat
Aby wydrukowa raport rozliczeniowy według dat naci nij klawisz D
Klawiszami A i B ustaw dat
pocz tkow . Daty pojawiaj
si
w
formacie: RRMM.DD (w tym przypadku 20 lutego 2003). W dolnej cz ci
Strona 43/ 69
wy wietlacza b d pokazywane numery raportów dobowych odpowiadaj ce
wy wietlanym datom.
Aby zatwierdzi ustawion dat i przej
do ustawiania daty ko cowej
naci nij klawisz D. Aby przerwa operacj naci nij klawisz C.
Klawiszami A i B ustaw dat ko cow . Daty pojawiaj si w formacie:
RRMM.DD (w tym przypadku 24 marca 2003). W dolnej cz ci wy wietlacza
b d pokazywane numery raportów dobowych odpowiadaj ce wy wietlanym
datom..
Aby zatwierdzi ustawion dat naci nij klawisz D – je eli daty zostały ustawione prawidłowo rozpocznie
si wydruk raportu rozliczeniowego. Klawisz C powoduje przerwanie drukowania raportu rozliczeniowego
(wydruk anulowany). W przypadku bł dnie wprowadzonych dat – taksometr i tak przejdzie w stan „tylko do
odczytu” – przej cie to nast puje w chwili naci ni cia przeł cznika zabezpieczonego ołowian
plomb
wymagan przez przepisy Ministerstwa Finansów. Aby wydrukowa raport rozliczeniowy po raz kolejny nale y
poprawnie ustawi daty.
Strona 44/ 69
11.6.2
11.6.3 Wykonanie raportu rozliczeniowego według numerów
Klawiszami A i B ustaw numer pocz tkowy. Daty pojawiaj si w formacie: RRMM.DD (w tym
przypadku 24 marca 2003). W górnej cz ci wy wietlacza b d
pokazywane daty raportów dobowych
odpowiadaj ce wy wietlanym datom.
Aby zatwierdzi wybrany numer i przej
do ustawiania numeru ko cowego
naci nij klawisz D. Aby przerwa operacj naci nij klawisz C.
Klawiszami A i B ustaw numer ko cowy. W górnej cz ci wy wietlacza
b d
pokazywane daty raportów dobowych odpowiadaj ce wy wietlanym
numerom.
Aby zatwierdzi wybrany numer ko cowy naci nij klawisz D – je eli numery zostały ustawione
prawidłowo rozpocznie si wydruk raportu rozliczeniowego. Klawisz C powoduje przerwanie drukowania
Strona 45/ 69
raportu rozliczeniowego (wydruk anulowany). W przypadku bł dnie wprowadzonych numerów – taksometr i
tak przejdzie w stan „tylko do odczytu” – przej cie to nast puje w chwili naci ni cia przeł cznika
zabezpieczonego ołowian plomb wymagan przez przepisy Ministerstwa Finansów. Aby wydrukowa raport
rozliczeniowy po raz kolejny nale y poprawnie wprowadzi numery raportów dobowych.
Strona 46/ 69
12. Przyciski zabezpieczaj ce taksometru
Taksometr fiskalny TAXI-2 wyposa ony jest w dwa przyciski zabezpieczaj ce, których zwarcie jest
wymagane dla przeprowadzenia najbardziej krytycznych operacji serwisowych. Przyciski te oznaczane s jako
ST1 oraz ST2, gdzie ST1
jest stosowana przy operacjach o charakterze fiskalnym i jest to przeł cznik
zabezpieczony ołowian plomb wymagan przez przepisy Ministerstwa Finansów, a ST2 przy operacjach
zwi zanych z programowaniem rejestrów taksometru takich jak aktualny układ taryf, stała taksometru etc. i jest
to przeł cznik zabezpieczony plomb legalizacji ostatecznej. Konieczno
zwarcia odpowiedniego przycisku
sygnalizowana jest na wy wietlaczu urz dzenia poprzez komunikaty ST1 lub ST2. W przypadku nie
przyci ni cia przycisku i przej cia, poprzez naci ni cia dowolnego klawisza, do innych funkcji taksometru
wy wietlany jest komunikat o bł dzie a dana funkcja nie jest wykonywana ani zapami tana.
Poni ej przedstawiono list
funkcji wymagaj cych
u ycia
przycisku ST1 i
wyspecyfikowaniem trybu pracy taksometru, w którym ta czynno
jest konieczna:
Funkcja
Tryb Szkoleniowy
Fiskalizacja kasy
ST1
Tryb Fiskalny
Programowanie daty i czasu, przy zmianie wi kszej ni jedna
godzina
ST1
Programowanie rabatów i
umownej
ceny ST1
ST1
Programowanie parametrów taksometru
ST2
ST2
Programowanie konfiguracji taksometru
ST2
ST2
udost pnianie
stosowania
ST2 wraz z
Strona 47/ 69
Przycisk ST1
Przycisk ST2
Przyciski nale y przyciska przy pomocy cienkiego drutu (np. wyprostowanego spinacza biurowego).
Strona 48/ 69
13. Fiskalizacja
Pproces fiskalizacji musi by przeprowadzony przez serwis. Serwisant musi legitymowa si legitymacj
serwisanta, której wzór przedstawiono w zał czniku 15.2. Wła ciciel taksometru zobowi zany jest sprawdzi
legitymacj serwisanta. Serwisant oprócz legitymacji powinien posiada inny dokument potwierdzaj cy jego
to samo .
Przed fiskalizacj wła ciciel powinien:
•
poda serwisantowi dane potrzebne do zaprogramowania nagłówka w taksometrze, tj. nazw
firmy, adres firmy, miejsce instalacji taksometru (adres) i numer identyfikacji podatkowej NIP,
•
uzgodni stawki PTU, jakie trzeba zaprogramowa w taksometrze
•
uzgodni przyporz dkowanie stawek PTU dla poszczególnych składowych kursu
•
uzgodni ilo
•
ustali konfiguracj taksometru ( czy rabaty aktywne, czy aktywna cena umowna i dopłata)
•
•
i wielko
rabatów
sprawdzi , czy data i czas wewn trznego zegara taksometru s zgodne ze stanem faktycznym,
sprawdzi dane zawarte na wydruku kontrolnym drukowanym przed fiskalizacj .
Serwisant powinien przeszkoli obsług w zakresie:
•
wymiany papieru w taksometrze
•
wykonywania raportów
Fiskalizacja jest nieprzerywalnym procesem, który odbywa si
fiskalizacyjnego. Aby wykona fiskalizacj taksometru nale y:
1.
Otworzy panel przedni taksometru.
2.
Usun
3.
Podł czy taksometr przez port szeregowy do komputera.
w cało ci pod nadzorem programu
plomb serwisow .
Strona 49/ 69
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Wł czy komputer.
Wł czy taksometr.
Na komputerze uruchomi program fiskalizacyjny.
Post powa zgodnie z poleceniami programu.
Zaku now plomb serwisow .
Po zako czonym procesie fiskalizacji zgłosi fakt do urz du skarbowego.
Po procesie fiskalizacji serwisant jest zobowi zany wypełni doł czon do taksometru ksi k serwisow
i uzyska od wła ciciela podpis potwierdzaj cy wpisane do niej dane.
Od wła ciciela drukarki serwis da potwierdzenia prawidłowo ci informacji zawartych na wydrukach
drukowanych podczas procesu fiskalizacji przez taksometr. W ci gu 14 dni zarówno wła ciciel drukarki jak
i serwis s zobowi zani powiadomi urz d skarbowy wła ciciela o fakcie zainstalowania taksometru fiskalnego.
Słu do tego specjalne druki doł czane przez producenta do ka dego sprzedawanego taksometru.
Strona 50/ 69
14. Wykaz komunikatów i bł dów
•
Taksometr fiskalny TAXI 2 sygnalizuje bł dy za pomoc wy wietlacza operatora.
Bł dy i ostrze enia mo emy podzieli ze wzgl du na ich ródło na:
•
•
bł dy wywołane analiz sekwencji – podczas programowania,
•
bł dy wywołane zł prac podzespołów,
•
ostrze enia o stanie urz dzenia.
Wszystkie bł dy s sygnalizowane przez komunikat „Err xx” gdzie xx jest numerem bł du. Je eli bł d
ma charakter ostrze enia i nie wyklucza dalszego działania urz dzenia to na wy wietlaczu dodatkowo
miga trójk t ostrzegawczy
. Je eli dalsza praca urz dzenia nie jest mo liwa na wy wietlaczu
migocze znak STOP
. Komunikat o bł dzie kasujemy dowolnym klawiszem. W przypadku bł dów
wykluczaj cych działanie urz dzenia powoduje to wył czenie zasilania i konieczno wezwania
SERWISU!!!
W pierwszej z poni szych tabel zestawiono wszystkie mo liwe bł dy generowane przez taksometr wraz z
opisem sekwencji programuj cej, której dotycz . W kolejnej tabeli zestawiono komunikaty wy wietlane na
wy wietlaczu operatora, które mog by pomocne w diagnozowaniu stanu urz dzenia.
Strona 51/ 69
Zestawienie według numerów opisów bł dów spowodowanych przesłan sekwencj programuj c .
Opis przyczyny bł du/ sekwencja, której dotyczy
Nr
bł d
Typ bł du
usuwany
przez:
Sposób usuni cia bł du
S
U
Ap
0
nieznany rozkaz
usuwalny
Wysłanie poprawnego rozkazu
4
rozkaz LBLOGIN, brak inicjalizacji zegara
usuwalny
Zaprogramowanie zegara
5
rozkaz LBLOGIN, bł d bajta kontrolnego
usuwalny
Aplikacja u ytkownika, ponowienie akcji
x
6
rozkaz LBLOGIN, bł d napisu <kasjer>
usuwalny
Wysłanie rozkazu z poprawionym napisem
x
7
rozkaz LBLOGIN, bł d napisu <numer>
usuwalny
Wysłanie rozkazu z poprawionym numerem
x
9
rozkaz LBLOGOUT, brak inicjalizacji zegara
usuwalny
Zaprogramowanie zegara
10
rozkaz LBLOGOUT, bł d bajta kontrolnego
usuwalny
Aplikacja u ytkownika, ponowienie akcji
x
11
rozkaz LBLOGOUT, bł d napisu <kasjer>
usuwalny
Wysłanie rozkazu z poprawionym napisem
x
12
rozkaz LBLOGOUT, bł d napisu <numer>
usuwalny
Wysłanie rozkazu z poprawionym numerem
x
14
rozkaz LBSETHDR, brak inicjalizacji zegara
usuwalny
Zaprogramowanie zegara
15
rozkaz LBSETHDR, bł d bajta kontrolnego
usuwalny
Aplikacja u ytkownika, ponowienie akcji
x
16
rozkaz LBSETHDR, bł d parametru PS
usuwalny
Za du o parametrów, ponowienie akcji
x
17
rozkaz LBSETHDR, bł d nagłówka
usuwalny
Niepoprawne dane, zbyt du a liczba znaków w przesłanym nagłówku, x
przesła poprawiony rozkaz
18
rozkaz LBSETHDR, bł d fiskalizacji
usuwalny
Niepoprawny format NIP, przesła poprawiony rozkaz
19
rozkaz LBSETHDR, niezerowe totalizery
usuwalny
Wykonanie raportu dobowego
21
rozkaz LBSETCK, bł d bajta kontrolnego
usuwalny
Aplikacja u ytkownika, ponowienie akcji
x
22
rozkaz LBSETCK, bł dna ilo
usuwalny
Wysłanie poprawnego rozkazu
x
23
rozkaz LBSETCK, bł d danych
usuwalny
Bł dny format danych, przesłanie poprawionego rozkazu
x
24
rozkaz LBSETCK, bł d daty (data wcze niejsza od
ostatniego zapisu w module fiskalnym)
usuwalny
Wysłanie poprawnego rozkazu
parametrów
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Strona 52/ 69
x
x
x
Opis przyczyny bł du/ sekwencja, której dotyczy
Nr
bł d
Typ bł du
usuwany
przez:
Sposób usuni cia bł du
S
U
Ap
x
x
x
x
25
rozkaz LBSETCK, niezerowe totalizery
usuwalny
Wykonanie raportu dobowego
26
rozkaz LBSETCK, brak zwartej zwory serwisowej
usuwalny
Zewrze zwor serwisow i ponownie przesła sekwencj lub
wprowadzi dane
x
28
rozkaz LBSETPTU, brak inicjalizacji zegara
usuwalny
Zaprogramowanie zegara
x
29
rozkaz LBSETPTU, bł d bajta kontrolnego
usuwalny
Aplikacja u ytkownika, ponowienie akcji
x
30
rozkaz LBSETPTU, bł dna ilo
usuwalny
Wysłanie poprawnego rozkazu
x
31
rozkaz LBSETPTU, niezerowe totalizery
usuwalny
Wykonanie raportu dobowego
32
rozkaz LBSETPTU, bł d danych
usuwalny
Aplikacja u ytkownika, ponowienie akcji
33
rozkaz LBSETPTU, przekroczona ilo
35
rozkaz LBTRPTU, brak inicjalizacji zegara
usuwalny
Zaprogramowanie zegara
36
rozkaz LBTRPTU, bł d bajta kontrolnego
usuwalny
Aplikacja u ytkownika, ponowienie akcji
X
37
rozkaz LBTRPTU, bł dna ilo
usuwalny
Aplikacja u ytkownika, ponowienie akcji
X
38
rozkaz LBTRPTU, niezerowe totalizery
usuwalny
Wykonanie raportu dobowego
39
rozkaz LBTRPTU, bł d parametru
usuwalny
Bł dny format danych, przesłanie poprawionego rozkazu
43
rozkaz LBDAYREP, brak inicjalizacji zegara
usuwalny
Zaprogramowanie zegara
44
rozkaz LBDAYREP, bł d bajta kontrolnego
usuwalny
Aplikacja u ytkownika, ponowienie akcji
45
rozkaz LBDAYREP, przesłana data nie jest zgodna z
RTC
usuwalny
Wysłanie poprawionego rozkazu
X
X
46
rozkaz LBDAYREP, bł d daty (wcze niejsza od
ostatniego zapisu w module fiskalnym)
usuwalny
Wysłanie poprawionego rozkazu
X
X
47
rozkaz LBDAYREP, stan tylko do odczytu,
49
rozkaz LBPRG, bł d bajta kontrolnego
parametrów
zmian PTU
parametrów
nieusuwalny
nieusuwalny
usuwalny
x
x
x
Wysłano 30 zmian PTU, dalsze zmiany niemo liwe
x
x
X
X
X
X
X
X
Taksometr jest w stanie „tylko do odczytu” – mo na wykonywa
tylko raporty
X
Aplikacja u ytkownika, ponowienie akcji
Strona 53/ 69
Opis przyczyny bł du/ sekwencja, której dotyczy
Nr
bł d
usuwany
przez:
Sposób usuni cia bł du
Typ bł du
S
U
Ap
X
X
X
51
rozkaz LBPRGLN, brak inicjalizacji zegara,
usuwalny
Zaprogramowanie zegara
52
rozkaz LBPRGLN, bł d bajta kontrolnego
usuwalny
Aplikacja u ytkownika, ponowienie akcji
x
53
rozkaz LBPRGLN, bł d danych
usuwalny
Przesła poprawne dane
x
54
rozkaz LBPRGLN, niezerowe totalizery
usuwalny
Wykonanie raportu dobowego
56
rozkaz LBTAXIREP, bł d bajta kontrolnego
usuwalny
Aplikacja u ytkownika, ponowienie akcji
58
rozkaz LBPRGTAXI, brak inicjalizacji zegara
usuwalny
Zaprogramowanie zegara
59
rozkaz LBPRGTAXI, bł d bajta kontrolnego
usuwalny
Aplikacja u ytkownika, ponowienie akcji
x
60
rozkaz LBPRGTAXI, bł d parametrów
usuwalny
Bł dny format danych, przesłanie poprawionego rozkazu
x
61
rozkaz LBPRGTAXI, brak zwory serwisowej
usuwalny
Wezwa serwis
x
63
rozkaz LBPRGRAB, brak inicjalizacji zegara
usuwalny
Zaprogramowanie zegara
x
64
rozkaz LBPRGRAB, bł d bajta kontrolnego
usuwalny
Aplikacja u ytkownika, ponowienie akcji
x
65
rozkaz LBPRGRAB, bł d parametrów
usuwalny
Bł dny format danych, przesłanie poprawionego rozkazu
x
66
rozkaz LBPRGRAB, brak zwory serwisowej
usuwalny
Wezwa serwis
x
68
rozkaz LBPRGCFG, brak inicjalizacji zegara
usuwalny
Zaprogramowanie zegara
x
69
rozkaz LBPRGCFG, bł d bajta kontrolnego
usuwalny
Aplikacja u ytkownika, ponowienie akcji
x
70
rozkaz LBPRGCFG, bł d parametrów
usuwalny
Bł dny format danych, przesłanie poprawionego rozkazu
x
71
rozkaz LBPRGCFG, brak zwory serwisowej
usuwalny
Wezwa serwis
x
72
otwarcie transakcji, brak stawek PTU
usuwalny
Zaprogramowa stawki PTU
x
73
otwarcie transakcji, tryb "tylko do odczytu"
Taksometr jest w stanie „tylko do odczytu” – mo na wykonywa
tylko raporty
x
74
otwarcie transakcji, nie zaprogramowany zegar
usuwalny
Zaprogramowanie zegara
x
75
otwarcie transakcji, bł d bazy danych dla transakcji
usuwalny
Wezwa serwis
x
nieusuwalny
x
x
x
x
Strona 54/ 69
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
bł d totalizerów, b dzie zerowanie RAM
wykonano automatyczne zerowanie statusu
taksometru
brak inicjalizacji zegara RTC
brak definicji stawek PTU dla transakcji
bł d zapisu do pami ci fiskalnej
bł d inicjalizacji pami ci fiskalnej (bł d pól
kontrolnych, brak numeru unikatowego lub bł d sumy
kontrolnej jednego z rekordów)
bł d inicjalizacji: bł d sumy kontrolnej pami ci
programu
bł d inicjalizacji: bł d testu pami ci RAM
bł d inicjalizacji: brak komunikacji z zegarem RTC
bł d inicjalizacji: brak komunikacji z pami ci
nieulotn EEPRM,
brak zapisów w pami ci fiskalnej
zła kolejno
bł d zegara RTC (raport rozliczeniowy)
niezerowe totalizery (raport rozliczeniowy)
ilo
nast piło całkowite zapełnienie pami ci fiskalnej i
przej cie do trybu "tylko do odczytu"
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
wolnych rekordów w pami ci fiskalnej <= 30,
dat (raport okresowy)
otwarcie transakcji, bł d danych programowania
taksometru
76
Opis przyczyny bł du/ sekwencja, której dotyczy
Nr
bł d
nieusuwalny
usuwalny
usuwalny
usuwalny
usuwalny
usuwalny
nieusuwalny
nieusuwalny
nieusuwalny
nieusuwalny
nieusuwalny
nieusuwalny
usuwalny
usuwalny
usuwalny
usuwalny
usuwalny
Typ bł du
dowolny klawisz
dowolny klawisz
dowolny klawisz
dat
Strona 55/ 69
Mo na wykonywa tylko raporty okresowe i miesi czne, wezwa
SERWIS
Nacisn
Wykona raport dobowy
Zaprogramowa zegar
Wprowadzi poprawn kolejno
Urz dzenie jest niezafiskalizowane
Wezwa serwis
Wezwa serwis
Wezwa serwis
Wezwa serwis
Wezwa serwis
Wezwa serwis
Zaprogramowa stawki PTU dla transakcji – tylko serwis
Zaprogramowa zegar
Nacisn
Nacisn
Niezaprogramowane lub bł dne dane taksometru, wezwa serwis
Sposób usuni cia bł du
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
S
x
x
x
x
x
x
x
x
x
U
x
x
Ap
usuwany
przez:
Opis przyczyny bł du/ sekwencja, której dotyczy
Nr
bł d
usuwany
przez:
Sposób usuni cia bł du
Typ bł du
S
96
otwarcie transakcji, przepełnienie totalizerów
usuwalny
Wykona raport dobowy
97
Próba wej cia w tryb transakcji przy zwartej zworze
serwisowej
usuwalny
Zdj
98
Bł dna pami
99
ROZKAZ NIEZNANY, ilo
fiskalna
nieusuwalny
parametrów Ps jest >10
usuwalny
zwor serwisow
x
Wezwa serwis
x
Wysła poprawny rozkaz
x
U
Ap
x
x
x
Zestawienie bł dów wy wietlanych na wy wietlaczu operatora.
Wygl d wy wietlacza
Opis przyczyny bł du
Bł d fatalny
Typ bł du
nieusuwalny
Brak zasilania, praca z baterii, komunikat
usuwalny
o bł dzie
Brak papieru
Opis zastosowanych skrótów:
S – serwis,
U
usuwalny
–
u ytkownik,
Sposób usuni cia bł du
Usuwany przez
U
Ap
Podł czenie
zasilania,
naci ni cie
dowolnego klawisza dla skasowania bł du
x
x
Zało enie nowej rolki papieru
x
x
Wezwa serwis
Ap
–
S
x
aplikacja.
Strona 56/ 69
15. Zał czniki
15.1. Opis zł cz
Tabela 2. Parametry transmisji szeregowej.
Parametr
szybko
ilo
Warto
transmisji
/ opis
9600 bitów/s
bitów stopu
1
kontrola parzysto ci
brak
15.1.1 Opis zł cza szeregowego taksometru: typ DB9 – m skie
Tabela 3. Opis sygnałów zł cza szeregowego taksometru (typ DB9 – m skie).
Numer
ko cówki
Oznaczenie
sygnału
Rodzaj
sygnału
Opis sygnału
3
TxD
wyj cie
Dane nadawane
2
RxD
wej cie
Dane odbierane
5
SG
–
Masa sygnałowa
15.1.2 Ikony i znaki
Z powodu u ywania systemu siedmiosegmentowego do wy wietlania liter i znaków, niektóre ze znaków
pokazywanych na wy wietlaczu maj niezwykł form . Poni ej podajemy ich znaczenie.
Znak "?" - znak zach ty do wprowadzania
danych (daty, warto ci liczbowej)
Znak "małe o" - wprowadzenie warto ci
pocz tkowej ( daty, numeru)
Znak "E" - wprowadzenie warto ci ko cowej
"? n-d" - znak zach ty do wyboru sposobu
wprowadzania parametrów numerycznie (klawisz C) lub datami (klawisz
D)
Pytanie o poprawno
daty.
Strona 57/ 69
15.2. Wzór legitymacji serwisanta
Strona 58/ 69
15.3. Dane techniczne – opis konstrukcji
Wymiary
(bez
wy wietlacza)
Kategoria
klimatyczna
Mechanizm
drukuj cy
56 mm
Szeroko
168 mm
Gł boko
56 mm
IEC 721
Klasa
3K3
Zakres temperatur pracy
-25 - +55ºC
Zakres wilgotno ci wzgl dnej
5% - 95%
Zakres wilgotno ci bezwzgl dnej
1g/m3 – 25g/m3
Ok. 0,5 kg (z zało onym papierem)
Waga
Zasilanie
Wysoko
Napi cie zasilania
z instalacji
samochodowej
9-16 V
Moc przył czeniowa
16 W
Jednostacyjny drukuj cy: oryginał i kopia
Technologia
drukowania
Termiczna ze stał głowic drukuj c
Ilo
40
kolumn
Szybko
drukowania
Oryginał/kopia
Maks. 14 linii/sek.
Programowanie
Z komputera poprzez interfejs RS 232C
Stawki VAT
Siedem programowalnych A-G, stawka ryczałtowa R, stawki AR - GR
Wy wietlacz
Klienta/obsługi
Specjalizowany wy wietlacz LCD, posiadaj cy pola do
obsługi cz ci kasowej i naliczaj cej nale no za drog
Konstrukcja
Mechaniczna
Plastikowa, jednomodułowa
Elektroniczna
Oparta na jednym mikrokontrolerze C505L
Oryginał/kopia
Rodzaj papieru
Materiały
eksploatacyjne
podzespołu
drukuj cego
Termiczny do drukarek
rednica roli zewn trzna
Szeroko
rolki
58 ± 0,5 mm
68 g/m2 ± 4%
Gramatura
U ytkowa długo
Ok. 25 mm
papieru
Ok. 5 m
Strona 59/ 69
15.4. Schematy elektroniczne wybranych podzespołów taksometru
Zestawienie doł czonych schematów
Nazwa schematu/modułu
Schemat poł cze mi dzy blokami.
Schemat podł czenia do instalacji elektrycznej samochodu
Moduł główny
Moduł pami ci fiskalnej
Kabel taksometru - wersja docelowa II
Hallotronowy przetwornik drogi
BP04 – moduł wy wietlacza LCD i klawiatury
PB04 – moduł interfejsów
Układ formowania sygnału z przetwornika drogi
Nr rysunku
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Strona 60/ 69
Rysunek 1 Schemat poł cze mi dzy blokami
1
2
4
3
Widok od strony otwor ów na przewody
+AK
-AK
Tablica TAXI
+ wiatła postojowe
1
2
3
4
1
2
3
4
ON4
+12V
GND
czerwony
czarny
biały
niebieski
REL1
REL2
GND
J2
DS-15P
TXD
2
1
J3
1
9
2
10
3
11
4
12
5
13
6
14
7
15
8
CON10
2
1
GND
OK4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Kabel RS232 do komputera
J1
DRB-15SR
RXD
5
9
4
8
3
7
2
6
1
J5
5
9
4
8
3
7
2
6
1
TxD
RxD
DS-09S
(Zł cze e skie)
DRB-09PR
1
9
2
10
3
11
4
12
5
13
6
14
7
15
8
GND
5
9
4
8
3
7
2
6
1
DS-09S
(Zł cze e skie)
+12V
RXD_BUF
GND
TXD_BUF
TEST_1
TEST_2
WOLNY
STOP
TARYFA-II
START
TARYFA-I
GND
5
9
4
8
3
7
2
6
1
J4
5
9
4
8
3
7
2
6
1
T1
DS-09P
(Zł cze m skie)
DRB-09SR
(Zł cze m skie)
WOLNY
Blok interfejsów
T2
Chor giewka
Taksometr TAXI2
J1
5
4
3
2
1
CON5
EKRAN
GND
GND
SYGNAŁ
+12V
J2
5
4
3
2
1
Poł czenie lutowane
6
5
4
3
2
1
EKRAN
GND
SYGNAŁ
+5V
Ekran
Masa
Sygnał 3-24Vp
Zasilanie przetwornika +5V
Wtyk PB- 06S
Blok formowani a sygnału
Przetwornik drogi
Tytuł:
Projekt:
Wersja:
Rysował:
Waldemar
Nowakiewicz
PB-04 Schemat poł cze mi dzy blokami
PB-04
PB-04_SCH_BLOK_POL-v2
Spr awdzi ł:
Bar tłomiej Nowak
Zatwierdził:
Data kor.: 5-May-2003
Data wydr.: 16- Jun-2003
INNOVA S. A.
ul. Łopusza ska 117/123
02- 474 W arszawa
Sch.: 1
1
z:
Error : Logo.wm f file not found.
61
Rysunek 2 Schemat podł czenia do instalacji elektrycznej samochodu
Taksometr
Długo
kabla 0,8m
Długo
Przetwornik
drogi
kabla 0,7m
Blok formowania
sygnału
J3
J5
RS232
Blok interfejsów
Długo
kabla 1,2m
+AK (czerwony)
Konektor
-AK (czarny)
J4
+ wiatła postojowe (niebieski)
Tablica TAXI (biały)
Tytuł:
Projekt:
Wersja:
Rysował:
Waldemar
Nowakiewicz
T2
WOLNY
T1
Chor giewka
PB-04 Schemat podł czenia do isnstalacji elektrycznej samochodu
PB-04
PB-04-INS_SAM
Spr awdzi ł:
Bar tłomiej Nowak
Zatwierdził:
Data kor.: 11- Mar-2003
Data wydr.: 16- Jun-2003
INNOVA S. A.
ul. Łopusza ska 117/123
02- 474 W arszawa
Sch.: 0
0
z:
Error : Logo.wm f file not found.
62
Rysunek 3 Moduł główny
GND
3
VCC
U11C
11.059MHz
1k
9
8
Q19
BC847 MC74HCT14ADT
GND
R104
10k
GND
LEDY
FOTO
S0
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
S11
S12
S13
S27
S26
S25
S24
S23
S23
S22
S21
S20
S19
S18
S17
S16
28
27
26
25
24
23
22
21
S15
S14
S13
S12
S11
S10
S9
S8
S7
S6
S5
S4
S3
S2
S1
S0
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
PSEN
ALE
EA
AN0/INT3/CC0
AN1/INT4/CC1
AN2/INT5/CC2
AN3/INT6/CC3
AN4
AN5/T2EX
AN6/CLKOUT
AN7/T2
C15
C14
C13
C12
C11
C10
C9
C8
C7
C6
C5
C4
C3
C2
C1
C0
R3
R2
R1
R0
P5.5/C29
P5.4/C28
P5.3/C27
P5.2/C26
P5.1/C25
P5.0/C24
1
2
3
4
U7
PRE VCC
NC MODE
E
SCL
GND SDA
D25
2,2k
SCK
SDA
C65
C66
C67
100p
100p
100p
100p
GND
GND
8x10k
A0
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
GND
VCC
R31
R32
R33
R34
R35
R36
R37
R38
GND
GND
GND
C78
C77
C76
100p
100p
100p
100p
C72
C73
C74
C75
100p
100p
100p
100p
GND
GND
GND
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15
44
45
46
ALE
VCC
R48
10k
ALE
1
11
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
2
3
4
5
6
7
8
9
1D
2D
3D
4D
5D
6D
7D
8D
A0
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
19
18
17
16
15
14
13
12
1Q
2Q
3Q
4Q
5Q
6Q
7Q
8Q
SCLK 4
3
GN D
/SCLK
MC74HCT573ADT
71
72
73
74
75
76
77
78
/FM CE
STB01
STB02
STB03
VAC
4
3
2
1
COM3
COM2
COM1
COM0
34
33
32
31
30
29
S29
S28
S27
S26
S25
S24
R101
2,2k
TH0
R12
VAC
C33
10n
C34
R15
10k
GND
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
WE_ULIN
100k/1%
VCC
R13
39,2k/1%
100n
GND GND
R102
Ufoto > 1,5V - zał czeniepod wietlenia
Ufoto < 1,2V - wył czeniepod wietleniaGND
/RESET 1
/LATCH2 11
C35
10n
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
A0
A1
A2
1
2
3
/FMCE
Q13
BC847
LEDY
U15
CLR
CLK
R76
BCKLT
A16
FM_ON
ENST
STPX
STPY
VCUP
2
5
6
9
12
15
16
19
1Q
2Q
3Q
4Q
5Q
6Q
7Q
8Q
1D
2D
3D
4D
5D
6D
7D
8D
Q5
BC847
4,7k
GND
U16
CLR
CLK
1Q
2Q
3Q
4Q
5Q
6Q
7Q
8Q
1D
2D
3D
4D
5D
6D
7D
8D
SCK
2
5
6
9
12
15
16
19
A16
/WR
VPP
VCEP
TEST_1
TEST_2
G1
G2A
G2B
11
/RD
15 /RTC
14
13
12
11
10
9
7
Y0
Y1
Y2
Y3
Y4
Y5
Y6
Y7
6
MC74HCT138ADT
R6
U8A
/SER
KBI1
KBI2
KBI3
11 /LATCH1
KBI0
3
R98
Q18
BC847C
U5B
5
4
3
10k
C88
10n
GN D
7
GND
6
CD4011BCM
R5
47k
47k
D3
BZT03C27
Q
DIS
R54
R55
R56
/PWROFF
GND
R86
27k
GND
470n
4
R
ENST
C87
100n
GND
10k
C37
10n
10n
GND
GND
1
GND
R90
1k
C19
R9
19
C38
1
ZS1
ZS2
PAP
2
4
6
8
C39
10n
10n
GND
G
11
13
15
17
/KBDRD
GND
R108
9
7
5
3
Y1
Y2
Y3
Y4
A1
A2
A3
A4
R109
10k
G
C28
100u/25V-EXR
/LATCH2
ACCU
/LE
D23
6
5
Vbat
C31
220u/10V-EMR
FNA11 027 T0 2
GND
/PWROFF
LF12
U11A
FM_ON 1
SN74HCT32PWR
1
2
3
4
5
6
7
8
STPX
STPY
2
LF11
DC
MC74HCT14ADT
MURS320
C45
C9
100n
470u/35V
R58
0,1R/0,25W
R59
0,1R/0,25W
1
WN-10S
8
7
6
5
U14
DRC SW C
ISEN SW E
VCC TCAP
COMP GN D
2
1
2
3
4
Q9
MTD15N06V
C46
470p
R73
R84
4,7k
1,2k/1%
R74
4,7k/1%
Vcomp=1,25V typ; VPS1=6,15V typ.
Vcomp=1,21V min; VPS1=5,95V min
Vcomp=1,29V max; VPS1=6,34V max
wcałymzakresi e temperatur
Q12
BCW67C
TR1
C48
T1
2200u/10V-EXR VPS1
3
+6V
D1
C10
MBRS340
4
INNOVA- TR05
R57
Q11
BCW65C
MC33063AD
WE-IMP
R92
1,5R
D22
GNDW
R99
680R
220R
GND
D21
LL4148
D7
C13
100n
Q7
SI2301DS
R18
10k
22R
GND
GND
C40
10n
D2
R2
22R
D11
BYS10-45
GND
GND
R60
1k
GND
C26
100n 1
ACCU
B2
1,6A
R51
10k
D14
VCC
BAT54
GND
J4
1
2
GND
BAT54
D4
MURS320
GNDW
TR1: M22/13
F2001 Al =200
1-2 20zw DNE0,6mm
3-4 10zw 2xDNE0,6mm
Q8
SI2301DS
Blaszki spr yste
Do akumulatora
R61
1k
VPS1
D15
BAT54
C25
8
7
6
5
GND
GN D
10u/25V-EMR
U18
DRC SW C
ISEN SW E
VCC TCAP
COMP GND
MC33063AD
C54 100n
R75
4,7k/1%
R78
1,58k/1%
/PWRON
GND
D12
3
8
D9
MBR0540
T2
5
GND
Vout
FB
C52
1
7
VPP
8
U20
LP2951ACD
Vin
3
C16
100n
10u/25V-EMR
R80
121k/1%
R89
Rx
R81
13k/1%
SHDN
Vout
FB
C53
10u/25V-EMR
1
7
C17
C14
100n
MGND1
OUT11
GND1
IN11
IN21
GND2
OUT21
MGND2
N.C.
OUT12
VCC1
IN12
IN22
VCC2
OUT22
N.C.
GND
16
15
14
13
12
11
10
9
LF14
ULIN
ENST
LF13
BA6845FS
VCEP
R11
39,2k/1%
100n
RTC
C3
GND
R82
39,2k/1%
R14
13k/1%
GND
X2
GND
6,8p
32768Hz
VCC
VCC
GND
GND
Vin
U4
T4
GND
D10
MBR0540
C12
100n
GND
6
1
2
3
4
T3
U19
LP2951ACD
C49
3
SHDN
C11
100n
C15
C50
GND
GND
100n
100u/25V-EXR
100u/25V-EXR
4
C30
220u/10V-EMR
2
GND
D13
GND
MBR0540
/PWRON
R94
10k
GND
TR2
INNOVA- TR06
MBRD1035CTL
MURS120
R64
4,7k
Q16
BC857C
R93
4,7k
R100
4,7k
D20
LL4148
C84
3300u/6,3V
R103
MURS120
WE_ULIN
D6
MURS320
100n
GNDW GND
C55
3300u/6,3V
ULIN
LF14
LF13
LF12
LF11
VCC
BAT54
4
SCLK
/LE
C5
100n
GND
BAT54
D24
SN74HCT32PWR
TH0
STB01
VCC
MC74HCT244ADT
GND
ULIN
STB02
GND
GND
GND
GND
MC74HCT14ADT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
LDA
STB03
18 D4
16 D5
14 D6
12 D7
Y1
Y2
Y3
Y4
A1
A2
A3
A4
GND
GND
GND
MC74HCT244ADT
U12A
12 PAP
J1
PE
IR
Q21
BC847
10k
D0
D1
D2
D3
U11F
13
R65
330R
VCC
100n
U12B
R66
10k
Q14
BC857
GND
3
GND
GND
GND
VCC
U9B
GND
C8
100n
GND
220u/10V-EXR
GND
R91
10k
U9A
2
D29
LL4148
GND
ULIN
R16
10k
GND
R8
C36
C44
R52
2,2k
Q6
Q3
BC847
R47
LL4148
KB1
KB2
KB3
KB0
220R
8
10
Q17
BC847C
R96
1M
5
CVolt
D18
SN74HCT32PWR
2
SI4463DY
GND
D17
LL4148
R53
SN74HCT32PWR
9
R95
1k
D28
LL4148
GN D
T5
VCC
R7
RXD_BUF
10k
C82
100p
R17
10k
220R
220R
220R
U8C
C85
U21
TLC555ID
TRIG
THR
C86
470n
R3
13
100n
1M
R72
MC74HCT14ADT
WE_ULIN
/KBDRD
SN74HCT32PWR
1
/WR 2
GND
R97
Q20
BC847
11
GND
R106
10k
GND
GND
U8D
GND
R107
10k
10
SN74HCT32PWR
4x47k
4
5
C89
47k
12
FNA11 032 T0 2
U8B
100n
12
Q2
BC847
CD4011BCM
C6
GND100n
GND
Q10
BCW67C
VCC
U11E
13
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
D3
D2
D4
D1
D5
D0
D6
A0
D7
A1
/FMCE
A2
A10
A3
/RD
A4
A11
A5
A9
A6
A8
A7
A13
A12
A14
A15
TXD_BUF
100R
GND
MC74HCT273ADT
/PWRON
R4
3
2
11
J8
6
4
5
C81
470p
J6
R50
10k
R77
4,7k
RXD
GND
WE_ULIN
GND
A
B
C
R71
8
SN74HCT32PWR
SN74HCT32PWR
CD4011BCM
1,6A
3
4
7
8
13
14
17
18
C20
U13
9
10
MC74HCT273ADT
VCC
UW AGA!
U5 zasilanyz Vbat
U5D
RXD_BUF
TXD_BUF
TEST_1
TEST_2
3
4
7
8
13
14
17
18
FOTO
2,2k
R19
GND
D5
LDA
GND
U9C
TXD
U9D
9
7
S2
1502
C42
10n
GND
1502
GND
GND
QH
QH
470R
S1
VCC
R20
10k
GND
R68
ZS1
C41
10n
GND
D16
LL4148
C18
100n
GND
CD74HCT165M
/RESET 1
/LATCH1 11
R10
121k/1%
R49
10k
R67
470R
100n
SER
A
B
C
D
E
F
G
H
VCC
/SCLK
GND
SH/LD
CLK INH
CLK
10
D0 11
D1 12
D2 13
D3 14
D4 3
D5 4
D6 5
D7 6
MC74HCT14ADT
VCC
R21
10k
ZS2
VPP
U6
1
15
2
VCC
R22
C80
100p
C24
/SER
VCC
10k
A16
R39
R40
R41
R42
R43
R44
R45
R46
VCC
U11B
OC
C
VCC
8x10k
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15
GND
GND
100n
U2
GND
6
B1
GND
C79
C21
VCC
GND
60
59
58
57
56
55
54
53
U5A
GND
CD4011BCM
13
GND
C68
100p
C64
10k
1
R88
1k
10
9
RZ1
0R
GND
GND
C69
100p
GND
R85
47k
D26
BAT54
R87
TZMC5V6
8
WN-05S
GND
100p
Vbat
KB0
DC
1
2
3
4
5
GND
GND
C70
VCC
8
7
6
5
M24C08MN6
GND
U5C
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
100p
GND
C71
100p
GND
S22
S21
S20
S19
S18
S17
S16
S31
S15
S14
S30
S29
S28
COM0
COM1
COM2
COM3
KBI3
KBI2
KBI1
KBI0
J7
100p
GND
SAF-C505L-4E
GND
FNA11 022 T0 2
12
50
69
P4.7/C23
P4.6/C22
P4.5/C21
P4.4/C20
P4.3/C19
P4.2/C18
P4.1/C17
P4.0/C16
100p
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
GN D
P2.0
P2.1
P2.2
P2.3
P2.4
P2.5
P2.6
P2.7
100p
VCC
FNA11 022 T0 2
J2
79
P3.7/RD
P3.6/WR
P3.5/T1/C30
P3.4/T0/C31
P3.3/INT1
P3.2/INT0
P3.1/TXD
P3.0/RXD
49
70
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
35
36
37
38
39
40
41
42
RESET
C59
GN D
J3
/RD
/WR
S30
S31
SDA
IMP
TXD
RXD
XTAL3
XTAL4
C58
1
C83
43
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
C57
R23
R24
R25
R26
R27
R28
R29
R30
GND
WE-IMP R83
52
51
68
67
66
65
64
63
62
61
P0.0
P0.1
P0.2
P0.3
P0.4
P0.5
P0.6
P0.7
C56
VCC
8x10k
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
4
R105
10k U11D
GND
RESET
100p
GND
22p
VCC
XTAL1
XTAL2
GND
C60
100p
4
C2
GND
48
47
GND
C61
100p
GND
U1
X1
22p
VDD
VDD
GND
C22
100n
GND
C62
C7
100n
C32
470n
GND
VAREF
1
GND
C1
GND
GND
C63
100p
VCC
22u
VCC
MC74HCT14ADT
LM 810M3-4.38
470p
GND
L1
/RESET
6
VAGND
RESET
5
GND
GND
GN D
C27
100n
RESET
2
80
GND VC C
U17
VCUP R62
LL4148
D8
GND
Q4
BC847
10k
C51
R63
10k
GND
470u/10V-EXR
/RTC
1
2
3
4
U3
XI
XO
CS
GN D
V3021
GND
Q1
2N7002LT1
8
7
6
5
VCC
WR
RD
I/O
C4
100n
Vbat
/WR
/RD
D0
R1
100k
GND
GND
M14/8 F2001
C47
470p
GND
D19
LL4148
R79 220R
C43
10n
GND
Tytuł:
Projekt:
Wersja:
PB-04-G7
PB-04
PB-04-G7-v2
Rysował:
Waldemar Nowakiewicz
Spr awdzi ł:
Bartłomiej Nowak
Zatwierdził:
Data kor.: 20- May-2003
Data wydr.: 16- Jun-2003
INNOVA S. A.
ul. Łopusza ska 117/123
02- 474 W arszawa
Sch.: 1
1
z:
Err or : Logo.wm f file not found.
63
Rysunek 4 Moduł pami ci fiskalnej
GND
A0
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
12
11
10
9
8
7
6
5
27
26
23
25
4
28
29
3
2
30
A0
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
NC
J1
C1
D3
D2
D4
D1
D5
D0
D6
A0
D7
A1
/FMCE
A2
A10
A3
/RD
A4
A11
A5
A9
A6
A8
A7
A13
A12
A14
A15
GND
VCEP
Q0
Q1
Q2
O3
Q4
Q5
Q6
Q7
Vcc
32
100n
E
G
Vpp
P
GND
U1
M27C1001-12C6
13
14
15
17
18
19
20
21
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
22
24
/FMCE
/RD
1
VPP
31
/WR
16
GND
A16
/WR
VPP
VCEP
Tytuł:
Projekt:
Wersja:
Rysował:
Waldemar
Nowakiewicz
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Moduł pami ci fiskalnej
PB-04
PB-04-FM5
Spr awdzi ł:
Bar tłomiej Nowak
Zatwierdził:
Data kor.: 22- Apr-2003
Data wydr.: 16- Jun-2003
INNOVA S. A.
ul. Łopusza ska 117/123
02- 474 W arszawa
Sch.: 0
z:
0
Err or : Logo.wmf file not found.
64
Rysunek 5 Kabel taksometru - wersja docelowa
Odgi tka
Widok od strony otworów na przewody
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
GND
GND
GND
TEST_2
TEST_1
TXD_BUF
RXD_BUF
+12V
+12V
+12V
GND
TEST_2
GND
TEST_1
GND
biały
ół ty
ró owy
fiol etowy
czarny
zielony
niebieski
czerwony
szary
br zowy
8
15
7
14
6
13
5
12
4
11
3
10
2
9
1
TXD_BUF
RXD_BUF
+12V
HN-10S
+12V
+12V
DS-15P
(zł cze m skie)
Widok od strony lutowania
przewodów
Uwagi monta owe:
1. Odci odcinek kabla LIYwYw 10x0,12 o długo ci 0,7m (700 mm).
2. Na j ednym ko cu kabla zdj izolacj zewn trzn na długo ci 60 mm, ko cówk ka dego przewodu odizolowa , zacisn na nim styk metalowy HN-T i wsun w odpowiedni otwór w korpusie HN-10S.
3. Na drugi koniec kabla zało y odgi tk , zdj izolacj zewn trzn na długo ci 30 mm, ko ce ka dego przewodu odizolowa na długo ci 4 mm, pocynowa i dolutowa do zł cza DS-15P zgodnie z rysunkiem.
4. Na zł cze DS-15P zało y osłon DP-15
Tytuł:
Projekt:
Wersja:
Rysował:
Waldemar
Nowakiewicz
Kabel taksometru - wersja docelowa II
PB-04
MPB-04-K1-v2
Spr awdzi ł:
Bar tłomiej Nowak
Zatwierdził:
Data kor.: 8-Apr-2003
Data wydr.: 16- Jun-2003
INNOVA S. A.
ul. Łopusza ska 117/123
02- 474 W arszawa
Sch.: 1
z:
1
Err or : Logo.wmf file not found.
65
Rysunek 6 Hallotronowy przetwornik drogi
66
Rysunek 7 BP04 – moduł wy wietlacza LCD i klawiatury
67
Rysunek 8 PB04 – moduł interfejsów
Odgi tka
Widok od strony otworów na przewody
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
GND
GND
GND
TEST_2
TEST_1
TXD_BUF
RXD_BUF
+12V
+12V
+12V
GND
TEST_2
GND
TEST_1
GND
biały
ół ty
ró owy
fiol etowy
czarny
zielony
niebieski
czerwony
szary
br zowy
8
15
7
14
6
13
5
12
4
11
3
10
2
9
1
TXD_BUF
RXD_BUF
+12V
+12V
HN-10S
+12V
DS-15P
(zł cze m skie)
Widok od strony lutowania
przewodów
Uwagi monta owe:
1. Odci odcinek kabla LIYwYw 10x0,12 o długo ci 0,7m (700 mm).
2. Na j ednym ko cu kabla zdj izolacj zewn trzn na długo ci 60 mm, ko cówk ka dego przewodu odizolowa , zacisn na nim styk metalowy HN-T i wsun w odpowiedni otwór w korpusie HN-10S.
3. Na drugi koniec kabla zało y odgi tk , zdj izolacj zewn trzn na długo ci 30 mm, ko ce ka dego przewodu odizolowa na długo ci 4 mm, pocynowa i dolutowa do zł cza DS-15P zgodnie z rysunkiem.
4. Na zł cze DS-15P zało y osłon DP-15
Tytuł:
Projekt:
Wersja:
Rysował:
Waldemar
Nowakiewicz
Kabel taksometru - wersja docelowa II
PB-04
MPB-04-K1-v2
Spr awdzi ł:
Bar tłomiej Nowak
Zatwierdził:
Data kor.: 8-Apr-2003
Data wydr.: 16- Jun-2003
INNOVA S. A.
ul. Łopusza ska 117/123
02- 474 W arszawa
Sch.: 1
z:
1
Err or : Logo.wmf file not found.
68
Rysunek 9 Układ formowania sygnału z przetwornika drogi
Uwe
D2
Q1
BD435
R10
VCC
22R
1N4002
R9
D4
BZT03C27
1k/0,6W
C3
100n
GND
D3
TZMC5V6
GND
+ C5
10u/50V
C4
100n
GND
GND
Uwaga: C5 le cy
GND
VCC
GND
C7
R1
4
5
8
6
4,7k
U1
J1
2
R5
PLS-6RD
GND
220R/2W
D1
TZMC4V3
GND
R4
2,2k
GND GND
GND
100n
Q
TRIG
5
LM211D
1
EKRAN
3
R
2
7
4
1
2
3
4
5
6
GND
U2
TS555ID
8
100n
R2
1k
VCC
C6
DIS
GND
R3
2,2k
CVolt
C2
10n
GND
THR
1
R6
10k
GND
R7
10k
J2
Uwe
1
2
3
4
5
EKRAN
3
R8
220
7
Poł czenie lutowane
GND
6
C1
100n
GND
Górny próg - 2,9V
Dolny próg - 2,0V
Histereza - 0,9V
Tytuł:
Projekt:
Wersja:
Rysował:
Waldemar
Nowakiewicz
Układ formowania sygnału z przetwornika drogi
PB-04
PB-04-FORM2-v1
Sprawdzi ł:
Bar tłomiej Nowak
Zatwierdził:
Data kor.: 4-Apr-2003
Data wydr.: 16- Jun-2003
Sch.: 0
0
z:
INNOVA S. A.
ul. Łopusza ska 117/123
02-474 W arszawa
Err or : Logo.wm f file not found.
69

Podobne dokumenty