KONKURS FOTOGRAFICZNY „Nieodkryte zakątki mojego miasta

Transkrypt

KONKURS FOTOGRAFICZNY „Nieodkryte zakątki mojego miasta
Zespół Szkół
Fototechnicznych
KONKURS FOTOGRAFICZNY
dla młodych talentów
„Nieodkryte zakątki mojego miasta, dzielnicy
w obiektywie”.
Regulamin
1. Organizatorem Konkursu jest Zespół Szkół Fototechnicznych w Warszawie przy ulicy
Spokojnej 13.
2. Celem konkursu jest ukazanie przez uczniów tego, co dla nich w ich mieście, dzielnicy jest
ważne i piękne.
3. Konkurs kierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
4. Zasady uczestnictwa:
• wykonanie fotografii zgodnej z tematem konkursu;
• zdjęcie czarno-białe lub barwne;
• formaty zdjęć: min. 13x18 cm;
• wydrukowane zdjęcie oraz płytę CD z plikami w rozdzielczości 300 dpi należy przesłać
lub dostarczyć do siedziby organizatora Konkursu (Zespół Szkół Fototechnicznych,
01-044 Warszawa, ul. Spokojna 13, z dopiskiem „Konkurs fotograficzny”) w terminie
do dnia 5 grudnia 2014 r.;
• opatrzenie każdej pracy kartą informacyjną (załącznik 1) zawierającą następujące dane:
imię i nazwisko, adres szkoły z kodem i telefonem, opis miejsca prezentowanego na
zdjęciach (obiekt, ulica, dzielnica, miasto). Prace bez tych informacji nie będą oceniane.
5. Wyniki konkursu:
•
•
•
prace będą oceniane przez uznanych specjalistów w zakresie edukacji fotograficznej;
organizatorzy konkursu przewidują dla laureatów dyplomy oraz nagrody rzeczowe;
prace nagrodzone i wyróżnione będą prezentowane na wystawach fotograficznych
organizowanych przez Zespół Szkół Fototechnicznych
6. Uwagi końcowe:
•
•
•
•
•
•
wyniki konkursu zostaną opublikowane w dniu 10 grudnia 2014 r. na stronie
internetowej Zespołu Szkół Fototechnicznych www.fotospokojna.com;
Laureaci konkursu otrzymają informację o wynikach konkursu do dnia 12 grudnia
2014 r. za pośrednictwem macierzystej szkoły;
uroczystość wręczenia nagród laureatom konkursu odbędzie się w dniu
15 grudnia 2014 r. o godz. 10.00 w siedzibie Zespołu Szkół Fototechnicznych przy
ul. Spokojnej 13;
nadesłane prace wraz z płytami CD stają się własnością organizatora konkursu, który
zastrzega sobie prawo do ich swobodnego wykorzystania w celach promocyjnych
konkursu;
zgłoszone do konkursu prace nie będą autorom odsyłane;
zgłoszenie fotografii do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego
regulaminu i oświadczeniem, że fotografie złożone na konkurs zostały wykonane
osobiście.
Zespół Szkół
Fototechnicznych
KARTA INFORMACYJNA
Imię i nazwisko ......................................................................................................
Nazwa, adres i telefon szkoły ................................................................................
....................................................................................................................................
...............…………...............................................................................................
Miejsca prezentowane na zdjęciach:
1. ...................................................................................................
2. ...................................................................................................
3. ...................................................................................................
4. ...................................................................................................
5. ...................................................................................................
Oświadczam, że jestem autorem załączonych fotogramów.
Niniejszym udzielam Zespołowi Szkół Fototechnicznych prawa do wykorzystania
fotogramów w celach wystawienniczych i promocyjnych.
Akceptuję, że przesłane przeze mnie materiały nie zostaną zwrócone.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zespół Szkół Fototechnicznych moich danych
osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst
jednolity Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 ze zm.) w celach związanych z
rozstrzygnięciem konkursu i publikacją fotogramów.
....................
.............................................................................................
Data
Czytelny podpis uczestnika
………………..………..……………………………………………………..
Czytelny podpis opiekuna prawnego (w przypadku osób niepełnoletnich)