z BONEY Mw Piszu

Komentarze

Transkrypt

z BONEY Mw Piszu
ISSN 1733-1145
str. 6
Trwa konkurs na świąteczny wystrój posesji.
Zachęcamy do udziału w konkursie na
świąteczny wystrój
posesji na terenie
Gminy Pisz. Zgłoszenia do konkursu
należy dokonać w
terminie do dnia 2
stycznia 2013 r.
NR 4 (22)
Grudzień 2012
PISKA
BIULETYN INFORMACYJNY
GMINY PISZ
Egzemplarz bezpłatny
PANORAMA
str. 3
Stoimy na progu Nowego Roku 2013.
Tegoroczny Sylwester na Pl. Daszyńskiego
będzie szczególny. Gwiazdą sylwestrowej zabawy będzie zespół BONEY M
IMITATION, który zagra przeboje znanej
grupy muzycznej takie jak: „Daddy
Cool”, „Ma Baker”, „Hooray Hooray, It's
A Holi-Holiday”, „Rivers of Babylon”.
Wszystkich mieszkańców zapraszamy na
pl. Daszyńskiego na koncertowe granie i
pokaz fajerwerków. Wraz z mieszkańcami
w sylwestrowym odliczaniu uczestniczył
będzie Jan Alicki-Burmistrz Pisza.
Realizujemy projekt polskolitewski wspierający przedsiębiorczość.
Gmina Pisz wspólnie z Samorządem
Rejonu Alytus realizują projekt pn.
„Sąsiedzi aktywnie
wspierający przedsiębiorczość”.
Sylwester
z BONEY M w Piszu
PROGRAM SYLWESTRA 2013 – PL. DASZYŃSKIEGO:
22.00 – Zabawa taneczna z DJ
23.00 – Koncert BONEY M IMITATION
00.00 – Życzenia Noworoczne i pokaz sztucznych ogni
00.30 – Koncert BONEY M IMITATION
01.00 – Zabawa taneczna z DJ
01.30 – Zakończenie
Burmistrz Pisza – Jan Alicki
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Piszu – Lilla Bednarek
Zastępca Burmistrza Pisza – Wioletta Śląska-Zyśk
str. 14
Trwa akcja informacyjna
dotycząca gospodarki odpadami.
1 lipca 2013 roku
wchodzą w życie
nowe przepisy
ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku
w gminach.
str. 7
Wioska narciarska czeka!
Narty biegowe to
dobry sposób na
aktywne spędzanie
zimowego czasu.
Poziom podstawowy nauki jazdy
można opanować
dosłownie w kilka
minut.
2
BIULETYN INFORMACYJNY GMINY PISZ
O PLANACH NA 2013 ROK
Rozmowa z Janem Alickim - Burmistrzem Pisza
Panorama Piska (PP): Jaki będzie rok 2013 dla Gminy Pisz?
Jan Alicki: Ustawa nakłada na
samorząd gminny określone
zadania, które staramy się realizować jak najlepiej. Zakres działania samorządu jest szeroki. Są
to sprawy z zakresu pomocy społecznej, edukacji, kultury, sportu,
bezpieczeństwa obywateli. W
miarę naszych zasobów finansowych powstaną nowe inwestycje. Zawsze staram się, aby było
ich jak najwięcej, bo to głównie
one sprawiają, że mieszkańcom
żyje się lepiej.
PP: Jak powstaje budżet naszej
Gminy?
Jan Alicki: Budżet gminy to plan
finansowy, który mówi o dochodach i wydatkach gminy na
dany rok. Projekt budżetu przygotowuje Burmistrz. Uchwala go
Rada Miejska i następnie powierza Burmistrzowi do wykonania.
Wszystkie wydatki, które ponosi
Gmina muszą mieć odzwierciedlenie w budżecie. Innymi słowy
nie można zakupić czy wykonać
czegoś, na co w budżecie nie ma
przewidzianych środków. Budżet
Gminy Pisz, jak każdy inny jest
ograniczony. Ta cecha budżetu
wyjaśnia, dlaczego nie robi się
tego czy tamtego.
PP: Ile pieniędzy będzie w przyszłorocznym budżecie i na co
będą wydatkowane?
Jan Alicki: Wydatki Gminy w
2013 roku są planowane na kwotę 91,6 mln zł. Z tego na inwestycje przeznaczymy ponad 17 mln
zł. Istotną pozycją w budżecie
jest oświata i wychowanie. W
przyszłym roku na ten cel przeznaczonych będzie ponad 31
mln zł. Na świadczenia związane
z pomocą społeczną planujemy
16,7 mln zł. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska to
budżet o wielkości 8 mln zł. Na
kulturę i ochronę dziedzictwa
narodowego przeznaczonych
jest w planie budżetu 3 mln zł.
Kultura fizyczna to wydatki rzędu
1 mln zł, a gospodarka mieszkaniowa – 3,9 mln zł.
PP: Jednym z ciekawszych punktów budżetu są inwestycje. Czy
mógłby Pan rozwinąć tę pozycję
budżetową. Co będzie robione w
przyszłym roku?
Jan Alicki: Do zrobienia jest dużo
więcej niż mamy na to pieniędzy.
Ponieważ budżet jest ograniczony, dlatego też musimy wybierać. Mamy dokumentację na
realizację wielu przedsięwzięć,
które będą musiały poczekać.
W przyszłym roku na pewno
będziemy kontynuować prace
związane z projektami dofinansowanymi ze środków unijnych:
„Regulacja gospodarki wodnościekowej w gminach Regionu
Wielkich Jezior Mazurskich –
aglomeracja Pisz”, „Rewitalizacja
wieży ciśnień przy ul. Gdańskiej
w Piszu”, „Eko-plaża – remont
pomostu oraz zagospodarowanie terenu plaży miejskiej w Piszu nad jeziorem Roś”, „Rozwój
i promocja E-usług w Urzędzie
Miejskim w Piszu”. Liczę na to, że
rozpoczniemy także prace związane z zagospodarowaniem Parku Solidarności. Czekamy obecnie na rozstrzygnięcie konkursu
na dofinansowanie projektu. Nie
wspominam o drobniejszych
inwestycjach dotyczących budowy oświetlenia drogowego czy
zagospodarowania terenów użyteczności publicznej.
PP: Jak Pan ocenia przyszłoroczny budżet naszej Gminy?
Jan Alicki: Moim zdaniem budżet na 2013 rok jest budżetem
dobrym. Jest to budżet ambitny,
a jednocześnie zrównoważony i
oszczędny. Staramy się nie spowalniać tempa. Wykorzystujemy
cały czas możliwości dofinansowania inwestycji z funduszy
unijnych. Osoby zainteresowane
budżetem zapraszam do odwiedzenia Biuletynu Informacji
Publicznej (www.bip.pisz.hi.pl).
Tam jest publikowana pełna
treść projektu uchwały budżeto-
wej na rok 2013.
PP: Czego Pan się obawia w Nowym Roku? Czy spodziewa się
Pan jakichś trudnych spraw?
Jan Alicki: Myślę, że trudnym
tematem, z którym wszyscy będziemy musieli się zmierzyć są
śmieci. Od 1 lipca 2013 r. wchodzą w życie nowe przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Dostosowują
one polskie regulacje do najwyższych ekologicznych standardów
obowiązujących w krajach Unii
Europejskiej. Zmiana przepisów
oznacza, że od lipca przyszłego
roku mieszkańcy nie będą musieli samodzielnie podpisywać
umów na wywóz odpadów. Tę
rolę przejmie gmina, która będzie odpowiedzialna za odbiór i
utylizację odpadów. Dzięki tym
zmianom mniej śmieci trafi na
dzikie wysypiska. Liczymy też, że
więcej śmieci będzie poddawanych segregacji. Obecnie Gmina
Pisz przygotowuje się do wprowadzenia nowych rozwiązań.
Środki finansowe na realizację
tego zadania będą pochodziły
z tzw. “podatku śmieciowego”,
który w naszej gminie będzie
wynosił ok. 14 zł za osobę miesięcznie.
PP: Na jakie wsparcie ze strony
samorządu mogą liczyć organizacje pozarządowe w roku 2013?
Jan Alicki: Dla organizacji pozarządowych kilka dni temu zostały ogłoszone otwarte konkursy
ofert. Stowarzyszenia mogą
składać swoje oferty na wsparcie realizacji zadań w zakresie
upowszechniania sportu i zajęć
ruchowych, upowszechniania
wiedzy o kulturze regionalnej i
narodowym dziedzictwie kulturowym, bezpieczeństwa obywateli oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi. Pula
środków przeznaczona na te
działania wynosi 325 tys. zł. Jestem przekonany, że za te środki powstaną cenne inicjatywy
dla dobra wspólnego. Dziękuję
wszystkim członkom stowarzyszeń za zaangażowanie w rozwój
naszej społeczności lokalnej.
PP: Co jakiś czas powraca temat
zadłużenia Gminy. Czy mógłby
Pan kilka słów powiedzieć o tej
sprawie. Jak duże jest zadłużenie Gminy Pisz i czy jest ono dla
mieszkańców groźne?
Jan Alicki: Stanowczo potwierdzam, że Gmina Pisz znajduje się
w stabilnej sytuacji finansowej.
Zadłużenie jest, bo musi być.
Jest, bo zależy nam na rozwoju.
Tak jak my rozwija się większość
miast w Polsce, a w naszym województwie m.in.: Mrągowo,
Giżycko, Ełk, Ostróda, Kętrzyn,
Nidzica. Proszę zwrócić uwagę,
że od roku 2007 na działania
związane z inwestycjami, remontami i programami unijnymi
wydaliśmy w Gminie Pisz ponad
126 milionów złotych. To świadczy tylko o dynamice rozwoju.
Bez zaciągniętych kredytów
bylibyśmy daleko w tyle. Inwestycje i remonty, które zostały
zrealizowane w ostatnich latach
pozostaną u nas i będą nam służyć przez długie lata. Wiele inwestycji powstało dzięki unijnym
środkom. Wiadome jest, że aby
pozyskać środki unijne trzeba
mieć także wkład własny.
Istniejące zadłużenie jest więc
wynikiem celowej i świadomej
polityki rozwojowej, a kredyty
są jedną z najważniejszych form
finansowania inwestycji. Konsekwencje zaciągniętych kredytów i pożyczek w żaden sposób
nie przekładają się na obciążenia finansowe poszczególnych
mieszkańców. Oznacza to, że
nikt z Państwa nie odczuwał i nie
odczuje, czy Gmina ma 15 proc.
czy 45 proc. poziom zadłużenia.
A dodać należy, iż zadłużenie
Gminy od 2014 roku sukcesywnie będzie spadać.
PP: Na zakończenie jeszcze krótkie pytanie - czy czuje już Pan
Święta?
Jan Alicki: Czasu do świąt zostało niewiele. Myślę, że atmosfera
świąt daje się każdemu powoli
odczuć. Także mnie.
PP: Czego chciałby Pan życzyć
mieszkańcom na Święta Bożego
Narodzenia i Nowy Rok?
Jan Alicki: Chciałbym za Gałczyńskim życzyć “Aby Święta Bożego
Narodzenia były Bliskością i Spokojem, a Nowy Rok – Dobrym
Czasem”. Przy okazji życzeń
chciałbym także podziękować.
To, że gmina się rozwija, to zasługa bardzo wielu osób. Dziękuję
pracownikom Urzędu Miejskiego w Piszu oraz pracownikom
wszystkich jednostek organizacyjnych. Dziękuję radnym Rady
Miejskiej w Piszu. Serdecznie
dziękuję sołtysom. Pełni optymizmu i zapału do pracy wstępujemy w kolejny rok.
PP: Dziękuję za rozmowę.
Jan Alicki: Ja również dziękuję.
Serdecznie pozdrawiam wszystkich mieszkańców naszej gminy i
odwiedzających nas gości.
Mamy program współpracy samorządu z przedsiębiorcami
Gmina Pisz od 20 lutego 2012 r. realizowała projekt w ramach
programu „Decydujmy Razem”, w którym uczestniczyła jako
jeden z czterech samorządów województwa warmińsko-mazurskiego. Do współpracy w przygotowaniu programu współpracy
samorządu z przedsiębiorcami Burmistrz Pisza zaprosił wszystkich zainteresowanych sprawami Gminy Pisz.
Projekty zadań w ramach Programu Wspierania Przedsiębiorczości w Gminie Pisz na lata 2013-2014:
Po sześciu spotkaniach zespołu partycypacyjnego w okresie od
marca 2012 r. do listopada 2012 r., prowadzonych przez Krzysztofa Margola z Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Warszawie, opracowano projekt Programu Współpracy Gminy Pisz
z Przedsiębiorcami na rok 2013, który został przedstawiony Radzie Miejskiej w Piszu. Jeśli radni go przyjmą będzie on realizowany w naszej Gminie w latach 2013-2014.
2. Tytuł projektu: Ogłoszenie konkursu na zagospodarowanie terenu „Placu Zamkowego”.
Cele projektu: Podejmowanie działań w celu pozyskania inwestora.
Oczekiwane rezultaty: Spadek bezrobocia, wsparcie podmiotów gospodarczych przy inwestycjach budowlanych oraz dalszego funkcjonowania inwestora, wzrost wpływów do Gminy z tytułu podatku od nieruchomości.
Zespół Partycypacyjny złożony był z przedstawicieli: przedsiębiorców, jednostek organizacyjnych Gminy, stowarzyszeń, Rady
Miejskiej w Piszu, nauczycieli, studentów oraz mieszkańców
miasta, a na jego czele stał koordynator gminny – Zastępca Burmistrza Pisza.
1. Tytuł projektu: Starówka otwarta na inicjatywy promocyjne.
Cele projektu: Wypromowanie rynku dla małej gastronomii.
Oczekiwane rezultaty: Wzrost liczby turystów w Gminie Pisz, wzrost liczby podmiotów w lokalnej branży gastronomicznej, promocja Pisza, budowanie
marki „Pisz”.
3. Tytuł projektu: Współpraca Gminy Pisz z piskimi przedsiębiorcami
Cel projektu: współorganizacja cyklicznych spotkań z piskimi przedsiębiorcami oraz współpraca w przygotowaniu wydawnictwa zawierającego branżowy
spis firm działających na terenie Gminy Pisz oraz ofertę inwestycyjną Gminy w formach elektronicznej i papierowej
Oczekiwane rezultaty: Szerszy dostęp mieszkańców do ofert lokalnych firm, promocja piskich przedsiębiorstw, wzrost inwestycji w Gminie, pozyskanie
inwestorów zewnętrznych.
4. Tytuł projektu: Wydarzenie „Myśliwskie Smaki”.
Cel projektu: współorganizacja imprezy tematycznej „Myśliwskie Smaki” o zasięgu ogólnopolskim.
Oczekiwane rezultaty: Wzrost ilości turystów, promocja Gminy Pisz, budowanie marki „Pisz”, wzrost atrakcyjności turystycznej naszego miasta.
Wydawca: Agencja Wydawnicza Pisz, Redaktor Naczelny: Rafał Grusznis, Zespół Redakcyjny: Dawid Listowski, Bartłomiej Sienkiewicz, Zbigniew Wdowiarski, Ewa Rogowska, Kontakt: Urząd Miejski w
Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, 12-200 Pisz, tel. 87 424-12-36, fax. 87 424-12-38, e-mail: [email protected], Druk: Media Regionalne Sp. z o. o. Drukarnia w Ignatkach
3
BIULETYN INFORMACYJNY GMINY PISZ
Projekt „Sąsiedzi aktywnie wspierający przedsiębiorczość” jest wdrażany w ramach Celu 3: Europejska Współpraca Terytorialna Program Współpracy Transgranicznej „Litwa-Polska”, który ma na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju obszaru przygranicznego Litwy i Polski, poprzez podniesienie ekonomicznej, społecznej i
terytorialnej spójności. Program jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
SĄSIEDZI AKTYWNIE
WSPIERAJĄCY PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
/NEIGHBOURS IN ACTIVE BUSINESS ACTIONS/
Sołectwa
skorzystają
z funduszu sołeckiego
Chęć wykorzystania środków na fundusz sołecki w 2013 roku wyraziło w
naszej Gminie osiem z czterdziestu
trzech sołectw. Wnioski złożone przez
sołtysów sołectw: Jagodne, Jeglin,
Pilchy, Pogobie Średnie, Turośl, Turowo
Duże, Wąglik oraz Wiartel opiewają na
kwotę 77 142, 26 zł.
Do końca września 2012 roku sołectwa Gminy Pisz mogły
składać wnioski do Burmistrza Pisza o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2013. Chęć
wykorzystania w/w funduszu w przyszłym roku wyraziło
w naszej Gminie osiem z czterdziestu trzech sołectw. Złożyły one stosowne wnioski do Burmistrza Pisza na łączną
kwotę 77 142,26 zł. Są to sołectwa: Jagodne, Jeglin, Pilchy, Pogobie Średnie, Turośl, Turowo Duże, Wąglik, oraz
Wiartel. Środki z funduszu sołeckiego przeznaczone są
na cele będące zadaniami własnymi Gminy Pisz i mają
służyć poprawie warunków życia mieszkańców sołectw.
Przypomnijmy: Rada Miejska w Piszu uchwałą z dnia
12 marca br. zdecydowała o wyodrębnieniu środków
na fundusz sołecki w budżecie Gminy Pisz na rok 2013.
Oznacza to, że każde z sołectw naszej Gminy miało prawo wnioskować o przyznanie wyliczonej dla niego kwoty.
Wniosek taki sporządzany jest podczas zebrania wiejskiego, gdzie mieszkańcy wspólnie decydują na co będą
wydatkowane środki. Sołectwa, które nie zdecydowały
się na złożenie wniosku, w 2013 roku będą prowadziły
gospodarkę finansową w ramach budżetu Gminy Pisz,
tak jak to robiły do tej pory.
Konferencja otwierająca projekt „Sąsiedzi aktywnie wspierający przedsiębiorczość” odbyła się w Daugai (Rejon Alytus) w dniach 28-29
listopada 2012 r.
Fot. Archiwum UM w Piszu
Gmina Pisz wspólnie z Samorządem Rejonu Alytus realizują projekt pn. „Sąsiedzi
aktywnie wspierający przedsiębiorczość”.
Celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności firm
działających na terenie Gminy
Pisz i Rejonu Alytus. Działania
projektu skoncentrowane są
na wzmocnieniu transgranicznych więzi ekonomicznych
pomiędzy polskimi i litewskimi małymi i średnimi przedsiębiorstwami. Oczekuje się,
że wdrożenie projektu doprowadzi nie tylko do wymiany
wiedzy i doświadczeń pomiędzy przedsiębiorcami z Polski
i Litwy, ale również stworzy
możliwości współpracy.
W ramach projektu:
1) utworzone zostaną dwa biura wsparcia biznesu, jedno w
Piszu, drugie w Daugai (rejon
Alytus). Głównym zadaniem
biur jest pomoc lokalnym firmom z rejonu Pisza i Alytus
w nawiązaniu wzajemnych
kontaktów biznesowych. W
biurach lokalne firmy będą
mogły otrzymać informacje i
porady dotyczące zagadnień
związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej w
sąsiednim państwie.
2) zorganizowane zostaną
dwie konferencje – w rejonie
Alytus konferencja otwierająca projekt, a w Piszu konferencja zamykająca.
3) odbędą się cztery dwudniowe wizyty studyjne, w których
udział wezmą reprezentanci
małych i średnich przedsiębiorstw. Dwie wizyty studyjne
odbędą się w Rejonie Alytus, a
dwie w Gminie Pisz.
4) zorganizowane będą dwie
wystawy (po jednej w rejonie
Alytus i Gminie Pisz). Planuje
się, że wystawy będą 2-dniowe
(sobota, niedziela). Możliwość
udziału w wystawach będą
mieli przedsiębiorcy działający w branżach turystyki, lokalnej żywności, produktów
regionalnych.
5) zorganizowane będą cztery
konkursy na najlepszy pomysł
biznesowy. W konkursach
będą mogły wziąć udział istniejące firmy oraz osoby, które chcą otworzyć nową firmę.
Nagrodami w konkursach
będzie przygotowanie profesjonalnego biznesplanu przez
zewnętrzne firmy konsultingowe. Istotnym czynnikiem
podczas oceny pomysłów
będzie efekt transgraniczny
przedsięwzięcia.
6) powstanie strona internetowa w trzech wersjach językowych (polskiej, litewskiej i
angielskiej) z bazą danych dotyczącą przedsiębiorców, którzy chcą nawiązać współpracę
transgraniczną z firmami z sąsiedniego kraju.
Do Olsztyna
bez przesiadki
Dobiegł końca trwający ponad pół roku remont torowiska na odcinku Szczytno – Olsztyn. Oznacza to, że
pasażerowie nie muszą przesiadać się do komunikacji zastępczej, a podróż z Pisza do Olsztyna skróciła
się o kolejnych kilkanaście minut.
7) powstanie broszura z prezentacją ofert inwestycji w Piszu i Alytus oraz z propozycją
współpracy firm lokalnych.
Projekt realizowany będzie do
końca marca 2014 roku.
Po remoncie torowiska na odcinku Szczytno – Olsztyn podróż z
Pisza do Olsztyna skróciła się o kolejnych kilkanaście minut.
Fot. Panorama Piska
Od 1 grudnia br. wrócił normalny ruch pociągów na linii Pisz
– Szczytno – Olsztyn. Komunikacja zastępcza na tej linii funkcjonowała od maja tego roku na skutek remontu torowiska na
odcinku Szczytno – Olsztyn. Osoby, które chciały dostać się do
Olsztyna i wyjechały z Pisza pociągiem, w Szczytnie musiały się
przesiąść do autobusu i nim dojechać do Olsztyna. Podobna sytuacja była przy połączeniu z Olsztyna do Pisza. Od 9 grudnia br.
wszedł w życie nowy rozkład jazdy, ale na linii Pisz – Szczytno
– Olsztyn nie ma większych zmian. Pociąg z Pisza do Olsztyna
dalej jedzie około dwóch godzin, w bardziej komfortowych warunkach.
4
BIULETYN INFORMACYJNY GMINY PISZ
Piska noclegownia
Kto
i
gdzie
odśnieża
działa już
trzeci sezon
Wraz z nadejściem zimy Gmina Pisz podjęła działania, których celem jest zimowe utrzymanie ulic, dróg, chodników i parkingów na terenie miasta i gminy Pisz w sezonie
2012/2013.
Zima to pora roku szczególnie uciążliwa dla
osób bezdomnych i ubogich. Z myślą o nich od
początku listopada 2012 r. wznowiła działalność noclegownia w Piszu. Funkcjonuje również bezpłatna infolinia 800 165 320.
Każdej zimy w piskiej noclegowni pomoc znajduje kilkanaście
osób.
Fot. Archiwum UM w Piszu
Z myślą o osobach bezdomnych i ubogich trzy lata temu
powstała noclegownia przy ul. Gdańskiej w Piszu. Z początkiem listopada 2012 r. placówka wznowiła działalność.
Osoby bezdomne z Gminy Pisz mogą korzystać z doraźnej pomocy, której udzielą pracownicy Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu. Osoby korzystające
z pomocy placówki mogą liczyć na: miejsce do spania,
możliwość umycia się, opiekę lekarską, ubrania oraz posiłek. Nie zmienia się podstawowy warunek regulaminu
noclegowni – bezdomny musi być trzeźwy. Jeśli zobaczysz
na klatce schodowej, w piwnicy lub w opuszczonych budynkach osoby bezdomne – zawiadom o tym odpowiednie
służby. Nie bądźmy obojętni. Możesz uratować im życie.
W Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w okresie od 1 listopada
2012 r. do dnia 31 marca 2013 r. funkcjonuje bezpłatna,
całodobowa infolinia dla osób bezdomnych. Pod numerem
telefonu 800 165 320 osoby zainteresowane mogą uzyskać
informacje na temat miejsc noclegowych, jadłodajni oraz
punktów udzielania pomocy rzeczowej, finansowej, prawnej i medycznej na terenie województwa. Wykaz ośrodków
wsparcia świadczących usługi na rzecz osób bezdomnych
i ubogich na terenie województwa dostępny jest pod adresem: www.olsztyn.uw.gov.pl.
Urząd Miejski w Piszu zatrudnia także pracowników w ramach robót publicznych, którzy wykonują czynności związane z utrzymaniem
czystości i odśnieżaniem.
Fot. Panorama Piska
Odpowiednie służby, straże
i inspekcje rozpoczęły akcję
ZIMA 2012/2013. Prace w zakresie zimowego utrzymania
ulic, dróg, chodników, parków
miejskich i parkingów na terenie Gminy Pisz w sezonie
2012/2013 wykonują: Zakład
Usług Komunalnych spółka z
o.o w Piszu (teren miasta Pisz)
oraz Firma „Usługi Transportowe” - Olszewski Janusz Robert (teren Gminy Pisz, poza
obszarem miasta Pisz). Kwota
ustalona w przetargu za wykonywanie na zlecenie Gminy
Pisz w/w prac to ponad 580
tys. zł. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy to
15 maja 2013 roku. ZUK Pisz
na czas wykonywania umowy
uruchomił dwa numery telefonów pod które mieszkańcy
mogą zgłaszać interwencje
do osób pełniących dyżur:
508 050 225 i 508 050 226. Dyżury pełnione są codziennie
do godz. 22.00.
Na terenie Gminy przeszkody spowodowane opadami
śniegu powinny być usuwane
najpóźniej w ciągu 12 godzin
od ich wystąpienia lub zawiadomienia przez właściwego
sołtysa, albo przedstawiciela
Urzędu Miejskiego w Piszu.
Prace polegają nie tylko na
odśnieżaniu, ale również na
likwidowaniu śliskości. Do
zwalczania śliskości chodników, parkingów, ulic i dróg
wykorzystywana jest mieszanka piasku z solą. Na odcinkach
głównych ulic miasta, drogach
krajowych wykorzystywana
F O T O R E L A C J A
W dniach 21-23 listopada 2012 r.
delegacja Gminy Pisz w składzie:
Wioletta
Śląska-Zyśk-Zastępca
Burmistrza Pisza i Lilla BednarekPrzewodnicząca Rady Miejskiej w
Piszu przebywała z wizytą partnerską w Kędzierzynie-Koźlu.
Przypomnijmy, że współpraca
pomiędzy miastami została zapoczątkowana przez Józefa Lewczaka-byłego Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle, który był jednym
z założycieli Mazurskiej Służby
Ratowniczej. Dzięki jego staraniom
kontakty z Piszem były przez lata
podtrzymywane, a samorządowcy
i wodniacy z obu miast odwiedzali
się nawzajem. W 2010 roku z inicjatywy Józefa Lewczaka Urząd Miejski w Piszu wspólnie ze Starostwem
Powiatowym w Piszu zorganizował w Piszu wakacyjny wypoczynek dla
40-osobowej grupy dzieci z gospodarstw dotkniętych klęską powodzi
na obszarze Kędzierzyna-Koźla. W
2011 r. podpisany został list intencyjny o partnerskiej współpracy
pomiędzy Piszem i KędzierzynemKoźle. Wszystkim spotkaniom
zrealizowanym w ramach pobytu
delegacji Pisza w KędzierzynieKoźlu towarzyszyły rozmowy
władz obu miast na temat możliwości realizowania wspólnych
projektów unijnych, współpracy w
dziedzinie oświaty, kultury i sportu
oraz promocji gospodarczej. Jedną
z atrakcji dla piskiej delegacji był
udział w meczu drużyny ZAKSA
Kędzierzyn-Koźle w Lidze Światowej. Gmina Pisz ma podpisanych
siedem umów partnerskich z: Miastem Kędzierzyn-Koźle (Polska),
Rejonem Alytus (Litwa), Powiatem
Schleswig-Flensburg
(Niemcy),
Miastem Mustvee (Estonia), Miastem Irpiń (Ukraina), Rejonem Woronowo (Białoruś), Rejonem Nesterov (Rosja).
Fot. Archiwum UM w Piszu
jest tzw. „solanka”.
W Piszu za odśnieżanie ulic
i chodników odpowiedzialni
są m. in.: Gmina Pisz, Powiat
Piski, Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Olsztynie, a także
Spółdzielnia Mieszkaniowa w
Piszu oraz inni właściciele nieruchomości. Często mieszkańcy Pisza, nie wiedząc do kogo
należy obowiązek odśnieżania
danej ulicy, mają pretensje i
zgłaszają fakt nieodśnieżenia
ulicy do niewłaściwego zarządcy. Poniżej w ramce zamieszczamy wykaz ważnych
numerów telefonów, podmiotów odpowiedzialnych za odśnieżanie poszczególnych ulic.
Jeżeli mają Państwo problem z
zalegającym śniegiem, prosi-
my o kontakt w tej sprawie z
odpowiednim zarządcą. Służby na pewno nie zlekceważą
Państwa sygnału. Ich opóźnienie może być tylko spowodowane dużą liczbą interwencji.
WAŻNE TELEFONY:
Dyżur interwencyjny:
508 050 225 i 508 050 226
Urząd Miejski w Piszu:
87 424 12 23
Powiatowy Zarząd Dróg:
87 423 28 07
ZUK Pisz: 87 423 31 16
„Usługi Transportowe” Olszewski Janusz Robert:
609 969 405
GDDKiA, Rejon
Ełk 87 621 25 89
5
BIULETYN INFORMACYJNY GMINY PISZ
W
Y
W
I
A
D
Staram się burzyć przekonanie,
że chór jest sztywnym i nudnym zajęciem
O działalności chóru, planach wydania płyty i koncertach ją promujących rozmawiamy z Marine Sobolewską-założycielką, liderką i
dyrygentem Chóru „Vox Matris”.
Panorama Piska: - W Piszu słychać, że Chór „Vox Matris” planuje wydanie płyty. Proszę powiedzieć coś więcej. Ile trwały
przygotowania, ile czasu spędziliście w studiu?
Marine Sobolewska: - Na płycie pojawią się utwory różnego
pochodzenia – dokonując wyboru perełek, jakie znajdą się na
krążku, staraliśmy się „złapać”
po trochu z każdego gatunku, do
jakiego sięgamy podczas prób.
Nie do końca się udało, ponieważ repertuar jest ogromny. Na
albumie na pewno znajdzie się
muzyka współczesna - filmowa, z
elementami etnicznymi, ludowymi, muzyka rozrywkowa - jazz, a
także utwory sakralne, ponieważ
te – poza tym, że wymagają najwięcej umiejętności i pracy, są
najpiękniejsze.
Decyzja o nagraniu – zaskoczę
wszystkich - zapadła spontanicznie, choć marzyła się od początku
mojej pracy z chórem, zarówno
mi, jak chórzystom. Przez lata planowaliśmy audiozapis, ale co rusz
dodawaliśmy nową, wspaniałą
pieśń do teczek, rozpoczynaliśmy
pracę i zapominaliśmy o sprawie. Studyjne nagranie zajmuje
mnóstwo czasu, który woleliśmy
poświęcić na przygotowania do
ogólnopolskich konkursów. Krótko mówiąc, nietrudno o coś, co
stanie na drodze do nagrania, ale
udało się, co uważam za sukces.
Samo nagranie przebiegło sprawnie, jako że byliśmy do niego w
pełni przygotowani. Dzień był
nieprzyjemny, ale nie traciliśmy
dobrych nastrojów, co jest podstawą przy tego typu przedsięwzięciach.
PP: - Jaki nosi tytuł ? Jaki repertuar znalazł się na płycie i kiedy
będzie można ją usłyszeć?
MS: - Nie jestem pewna co do
czasu, jaki minie, zanim płyta się
ukaże. Wciąż zajmujemy się projektem okładki, wybieramy tytuł,
dopracowujemy szczegóły, takie
jak kolejność utworów na krążku.
Jedyne, co mogę zrobić, to zachęcić do posłuchania – na pewno
będzie o niej głośno.
PP: - Jeśli miała by Pani krótko
zareklamować tę płytę, to w jaki
sposób zachęciłaby Pani, by po
nią sięgnąć? Dlaczego warto jej
posłuchać?
MS: - Warto sięgnąć po album
przede wszystkim dla własnych
wrażeń. Warto sprawdzić, jakie
emocje wzbudza w nas ten rodzaj
sztuki. Inaczej odbiera się taką
płytę, mając świadomość, że w jej
nagrywaniu uczestniczyli znajomi, ludzie zamieszkujący to samo
miasto, pomagający nam w urzędach, bankach, szkołach, obsługujący nas w sklepach. Myślę, że
fakt, iż chór „Vox Matris”, działający w Piszu, nagrywa płytę, ciekawi sam w sobie. Choć wiadomo,
Przyznano
że na najlepsze doświadczenia
sonoryczne i emocjonalne można
liczyć na koncertach, których też
ostatnio było niemało.
PP: - Dlaczego właśnie taki repertuar, a nie na przykład kolędy,
których też macie dużo przygotowanych?
MS: - Kolędy nie trafiły na listę,
ponieważ są zupełnie innym
materiałem – ich wykonywanie
wiąże się ze świątecznym czasem,
do którego w dniu nagrania było
bardzo daleko. Co więcej, nie
wszystkie aranżacje są na tyle
zachwycające, żeby je zarejestrować. Kolędy są melodiami, które
znają wszyscy, na ogół kojarzą
się z prostotą. Mamy jednak w
repertuarze wyjątkowe pieśni
Bożonarodzeniowe, które wprowadziłyby każdego w aurę świąt
i sprawiłyby, że poczułby je całkiem inaczej niż do tej pory. Kto
wie - być może nagramy oddzielny album z kolędami?
PP: - Jaki przekaz proponujecie odbiorcom, śpiewając takie
utwory?
MS: - Staram się burzyć przekonanie, że chór jest sztywnym i
nudnym zajęciem. Muzyka jest
rozmaita – dbam o to osobiście,
często sama opracowuję utwory. Klimat wśród chórzystów jest
fantastyczny; świetnie pracuje
nam się w takich relacjach, mimo
różnicy wieku pomiędzy najmłod-
Występ chóru „Vox Matris” na uroczystości 50-lecia istnienia Piskiego Domu Kultury w Piszu.
Fot. Archiwum UM w Piszu
szymi członkami i najstarszymi
członkami chóru, atmosfera jest
bardzo przyjazna. Chcemy się
podzielić naszym „kawałkiem
nieba”, czyli tym, co sprawia nam
ogromną przyjemność i daje
energię do pracy. Mamy nadzieję
na nowe głosy, gotowe rozpocząć
chóralną przygodę, może pod
wpływem usłyszanej płyty.
PP: - Kto pomaga Wam w wydaniu tej płyty? Komu chciałaby
Pani podziękować?
MS: - Chciałabym podziękować
dyrektorowi Piskiego Domu Kultury Markowi Piotrowskiemu za
udostępnienie studia oraz realizatorowi dźwięku Sławomirowi
Sikorze za mastering i opiekę nad
przebiegiem nagrania.
PP: - Każdy z Waszego chóru robi
na co dzień inne rzeczy i w innych
miejscach. Jak powstawała w ta-
kim razie ta płyta?
MS: - Myślę, że fakt, że nagranie
doszło do skutku, wynika z ogromnej przyjemności, jaką chórzyści
czerpią ze śpiewania, jak również z sympatii, jaką darzą siebie
nawzajem. Realizujemy wspólne
hobby, ono przyprowadza nas
regularnie w to samo miejsce.
Wszyscy jesteśmy zaangażowani
we współpracę. Nawet jeśli zdarza się czas, w którym większość
składu jest w rozjazdach, brakuje
nam śpiewania i nie zawieszamy
ćwiczeń – ustalamy spotkanie w
najbliższym terminie. To - powtórzę - jest jednak efektem naszych
wspólnych chęci.
PP: - Jak Pani znalazła czas na pracę przy płycie? Jakich to wymagało wyrzeczeń?
MS: - Mimo że mam bardzo napięty grafik, nie mogłabym nie
znaleźć czasu dla chóru. Dla mnie
największym wyrzeczeniem byłoby zaniechanie prób.
PP: - Macie jako chór jakieś plany związane ze Świętami Bożego
Narodzenia i z Nowym Rokiem?
Gdzie będzie można Was usłyszeć? Czy Wasze koncerty będą
związane z promocją płyty?
MS: - Na chwilę obecną nie mogę
udzielić żadnej konkretnej informacji. W październiku rozpoczęliśmy sezon prób i szykujemy się do
koncertów „pełną parą”. Szykuje
nam się koncert promujący płytę,
ale o szczegółach poinformujemy
media w odpowiednim czasie.
Prawdopodobnie damy również
kilka koncertów kolęd na terenie
naszego regionu.
PP: - Dziękuję za rozmowę.
MS: - Ja również dziękuję.
Już po raz dziewiąty, w pięciu kategoriach wyróżniono osoby i firmy aktywnie działające na terenie Powiatu Piskiego. Burmistrzowie wyróżnili także tytułem Wilczków Piskich uzdolnioną młodzież. Galę uświetnił koncert Aloszy Awdiejewa
Wilki i Wilczki Piskie 2012
Po raz dziewiąty przyznano
prestiżowe tytuły Wilków Piskich dla osób i firm w pięciu
kategoriach oraz Wilczki Piskie dla uzdolnionej młodzieży. Kapituła pod przewodnictwem Starosty Piskiego, w
której zasiada również Burmistrz Pisza, po przeanalizowaniu zgłoszonych nominacji,
dokonała wyboru.
Nominowani przez Gminę
Pisz do nagrody Wilka Piskiego 2012 zostali: Firma Telmex
(Gospodarka), Graf Hotel
(Kultura), Chór „Vox Matris”
(Działalność na rzecz Ziemi
Piskiej), Młodzieżowe Centrum Wolontariatu w Piszu
(Postawa godna pochwały i
propagowania), Robert Gombin (Sport).
W kategorii gospodarka statuetkę otrzymał podmiot promo-
W kategorii gospodarka statuetkę przyznano podmiotowi promowanemu przez Burmistrza Pisza – Firmie Telmex.
wany przez Burmistrza Pisza
- Firma Telmex. Jest to jeden
z największych zakładów produkcyjnych i pracodawców w
Powiecie Piskim. Tytuł Wilczka Piskiego z rąk Burmistrza
Pisza otrzymał Norbert Woj-
ciechowski-uczeń
Zespołu
Szkół Katolickich w Piszu im.
Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Statuetki Wilka Piskiego
w pozostałych kategoriach
otrzymali: w kategorii Kul-
tura – Zespół Sygnalistów
Galindowe Rogi, w kategorii
Działalność na rzecz Ziemi
Piskiej – ks. Marcin Pysz, w
kategorii Sport – Andrzej Konopka, w kategorii Postawa
godna pochwały i propagowania – Siostra Jolanta Kisiel.
Wilczki Piskie przyznano także dla: Mateusza Wiśniewskiego, Karoliny Żwańko, Kamila
Bartnowskiego. Honorowego
Wilka Piskiego otrzymał Ryszard
Ziemblicki-Dyrektor
Regionalnej Dyrekcji Lasów
Państwowych w Białymstoku.
Przy okazji wręczenia statuetek Wilka Piskiego wręczone
zostały Złote i Srebrne Medale
za Długoletnią Służbę, Medale
Komisji Edukacji Narodowej i
Brązowy Krzyż Zasługi. Galę
uświetnił wspaniały koncert
Aloszy Awdiejewa z zespołem.
Tytuł Wilczka Piskiego z rąk Burmistrza Pisza otrzymał Norbert
Wojciechowski-uczeń Zespołu Szkół Katolickich w Piszu
Fot. Panorama Piska
Honorowego Wilka Piskiego otrzymał Ryszard Ziemblicki-Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku.
6
BIULETYN INFORMACYJNY GMINY PISZ
Burmistrz nie zabrał 8,5 mln zł
osobom potrzebującym
Anonimowa osoba pod osłoną nocy rozwiesiła na słupach ogłoszeniowych w
Piszu informację o treści: „Burmistrz zabrał z opieki społecznej 8,5 mln zł ...”.
- Są to nieprawdziwe informacje, które są przejawem brudnych działań
opozycji. Osoby, które rozpowszechniają te absurdalne informacje nie mają
sumienia – komentuje Jan Alicki-Burmistrz Pisza-W okresie przedświątecznym, wykorzystywanie biednych mieszkańców Gminy do walki politycznej
jest rzeczą zasługującą na najwyższe słowa potępienia. Moją reakcją na te
kłamstwa jest złożenie w dniu 11 grudnia 2012 r. zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa do Prokuratury Rejonowej w Piszu. Oświadczam, że pomoc
dla potrzebujących mieszkańców Gminy Pisz będzie udzielona w kwocie nie
mniejszej niż pierwotnie zaplanowana na ten cel w budżecie Gminy na 2012
rok.
Na XXV sesji Rady Miejskiej w Piszu, która odbyła się w dniu 26 października
2012 r. radnym została przedstawiona wyczerpująca informacja dotycząca
zmian w budżecie, w której ujęto wyjaśnienie dotyczące powyższej kwoty 8,5
mln zł.
W dziale „Opieka Społeczna” zmniejszenie dochodów o 8,5 mln zł i wydatków o 10 mln zł dotyczy rezygnacji Gminy Pisz z realizacji projektu „Pisz
Online-rozwój społeczeństwa informacyjnego w Gminie Pisz”. Środki na jego
realizację zostały zabezpieczone w dziale „Opieka społeczna” - zgodnie z
wymogami klasyfikacji budżetowej. Chodzi o grupę siedmiuset osób, które
miały być uczestnikami powyższego projektu. Pomimo szerokiej kampanii
promocyjnej, nie zgłosiła się wymagana liczba chętnych uczestników do planowanego przedsięwzięcia. Dlatego z projektu zrezygnowano. Na rok 2012
w ramach tego projektu kwota planowanych dochodów stanowiła wartość
8,5 mln zł, a wydatków łącznie z wkładem finansowym Gminy - 10 mln zł.
- Rezygnacja z realizacji projektu spowodowała konieczność korekty budżetu
Gminy Pisz polegającej na zmniejszeniu wyżej wymienionych dochodów i wydatków, ale o kwoty wyłącznie związane z projektem – mówi Burmistrz Pisza
- W żaden sposób przyjęte zmiany nie zmniejszyły wydatków zaplanowanych
na pomoc społeczną realizowaną przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Piszu.
OŚWIADCZENIE DYREKTORA M-GOPS w PISZU
W związku z pojawiającymi się informacjami o braku pieniędzy dla osób
potrzebujących oświadczam, że są one nieprawdziwe. Burmistrz Pisza nie
zabrał z budżetu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu
kwoty 8,5 mln złotych. Ośrodek na bieżąco wypłaca wszystkie zasiłki osobom
kwalifikującym się do uzyskania pomocy finansowej. Informuję również, że
w budżecie naszego Ośrodka na ten rok zabezpieczone są środki na wypłatę
zasiłków.
Jest mi przykro, że anonimowe i kłamliwe ogłoszenie dotyka szczególnie
osoby znajdujące się w trudnych sytuacjach życiowych oraz może budzić
niepokój mieszkańców Pisza. Pełna troski o naszych podopiecznych apeluję
o nietworzenie zagrożenia poczucia bezpieczeństwa u osób najbardziej
potrzebujących wsparcia.
W tym szczególnym, przedświątecznym czasie życzę Państwu przede wszystkim spokoju i wielu przyjaciół wokół siebie, byśmy mogli wszyscy cieszyć się
ze świątecznych chwil. Elwira Świetlicka
Dyrektor M-GOPS w Piszu
Konkurs
na świąteczny wystrój
Zgłoszeń do kolejnej edycji konkursu na świąteczny wystrój można dokonywać do 2 stycznia 2013 r.
Fot. Panorama Piska
Zachęcamy do udziału w konkursie na świąteczny wystrój
posesji na terenie Gminy Pisz. Zgłoszenia do konkursu należy dokonać w terminie do dnia 2 stycznia 2013 r. Można tego
dokonać osobiście w Punkcie Przyjęć Interesanta Urzędu
Miejskiego w Piszu (ul. Gizewiusza 5, parter) lub pod nr telefonu (87) 423-52-10 oraz za pomocą poczty elektronicznej
na adres e-mail: [email protected] Regulamin i karta
zgłoszeń dostępne są na stronie internetowej www.pisz.pl
w zakładce „Polecamy”. Konkurs będzie przeprowadzony
w następujących kategoriach: posesja miejska, posesja
wiejska, firma, budynek użyteczności publicznej, zakład
pracy, balkon.
Biblioteka
to nie tylko
Poetycki wieczór z Kassem „Czterdzieści jeden. Wiersze. Glosy” taki tytuł nosi najnowsza książka Wojciecha Kassa-Dyrektora Muzeum K.I. Gałczyńskiego w Praniu, której promocja odbyła się 15 listopada
2012 r. w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Piszu.
książki
Spotkanie z prańskim poetą poprowadził Zbigniew Fałtynowicz-edytor i redaktor tomu. Autor odczytał fragmenty swojej poezji i opowiedział, jak powstawały owe dzieła. Każdy z
przybyłych słuchaczy, wśród których był również Jan Alicki- Burmistrz Pisza, mógł po zakończonej uczcie duchowej
odejść ze specjalną odautorską dedykacją.
Spotkanie przebiegało w ciepłej atmosferze wyremontowanej niedawno Czytelni i jak to ostatnio bywa na wydarzeniach
w piskiej bibliotece odbyło się przy komplecie publiczności
Spotkanie z poezją śpiewaną
Andrzejkowy wieczór kojarzy się nam przede wszystkim z tańcami i wróżbami. Niektórzy jednak wolą
go spędzać słuchając poezji śpiewanej. Taką
propozycję przygotowała dla nich MiejskoGminna Biblioteka Publiczna w Piszu, która
zorganizowała 30 listopada 2012 r. koncert
Jarosława Chojnackiego - pieśniarza, muzyka i kompozytora.
Przybyli na spotkanie autorskie z Wojciechem Kassem mogli otrzymać specjalną
odautorską dedykację.
Na spotkanie z poezją śpiewaną do przytulneKoncert Jarosława
Chojnackiego był odgo wnętrza Czytelni przybyła liczna widownia.
skocznią od codzienSpokojne i ciche zazwyczaj miejsce rozbrzmienych trosk
wało niezwykłym, ekspresyjnym, pełnym dramaturgii głosem. W powietrzu niemal czuć było myśli
słuchaczy - jedni pełni skupienia, zasłuchani, inni błądzący
myślami w marzeniach.
Artysta śpiewał o miłości, tej zwykłej codziennej, która kwitnie pomiędzy poranną kawą i wieczornym zmęczeniem, i
śpiewał o niedoścignionych ideałach, marzeniach. Skłaniał
do refleksji, chwili zadumy. W nieoficjalnej części spotkania
można było osobiście porozmawiać z zaproszonym gościem
oraz uzyskać jego autograf.
Wnętrze Czytelni przyciąga swoim niepowtarzalnym klimatem
liczną publiczność.
Fot. Archiwum M-GBP w Piszu
Odwiedź Czytelnię po remoncie
Po remoncie wnętrze Czytelni dla Dorosłych w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Piszu jest bardziej przyjazne dla czytelnika. Klimat pomieszczeń pasuje mieszkańcom Pisza, którzy licznie uczestniczą
w wydarzeniach kulturalnych organizowanych przez Bibliotekę.
Po Oddziale dla Dzieci i Oddziale dla Dorosłych wyremontowano Czytelnię dla Dorosłych w Miejsko-Gminnej
Bibliotece Publicznej w Piszu.
Na czas remontu codzienna
prasa i stanowiska komputerowe przeniesione były do
Oddziału dla Dzieci. Jednak to
jeszcze nie koniec remontów
w piskiej bibliotece.
remontowanych
- Remont Czytelni dla Dorosłych nie jest ostatnim etapem
remontu. Pozostały jeszcze
klatka schodowa i pomieszczenia administracyjno-biurowe. Termin realizacji zależny będzie od pozyskanych
środków finansowych – mówi
Agnieszka Tańcula-Dyrektor
M-GBP w Piszu.
Piska biblioteka to miejsce,
gdzie czytelnik czuje się dobrze i może korzystać z jej szerokiej gamy usług.
- Staramy się by nasza Biblioteka, była biblioteką XXI
wieku, by czytelnik chętnie
ją odwiedzał i czuł się w niej
dobrze. O samopoczucie czytelnika dba personel, ale przyjazne wnętrze jest bardzo ważne – mówi Dyrektor M-GBP w
Piszu.
Najlepszym potwierdzeniem
tych słów są spotkania czy to z
poetami, czy też z aktorami na
które przybywa zawsze komplet publiczności.
Koszt remontu Czytelni to
kwota 68.511,00 zł. Remont
przeprowadzono ze środków
pochodzących z budżetu Gminy Pisz. Prace wykonała firma
Roboty Budowlane Czesław
Duda. Czytelnia jest teraz w
stylu pomieszczeń wcześniej
- Pomieszczenie Czytelni stało
się przestronne i nadano mu
nowy klimat. Nie zostały wymienione jedynie meble. Wymiana mebli zaakcentuje kolejny etap przeprowadzonego
remontu i zakończy uzyskanie
oczekiwanego efektu – dodaje
Agnieszka Tańcula.
Pomieszczenie Czytelni stało się przestronne i nadano mu nowy
klimat.
Fot. Panorama Piska
Biblioteka zaprasza wszystkich do udziału w akcji wymiany
książek, która odbywa się na parterze. „Wymień się książką”
to akcja, podczas której uczestnicy wymieniają się między
sobą książkami. W ten sposób można przeczytane, niechciane
lub zalegające na półkach książki wymienić na inne, odświeżając w ten sposób swój księgozbiór. Każdy może przynieść
dowolną ilość książek. Jeśli uczestnik akcji znajdzie u innego
uczestnika interesującą go książkę, może zaproponować w
zamian swoją własną . Publikacje można dowolnie łączyć, wymieniać, a także negocjować warunki wymiany. Przyniesione
książki muszą być w stanie nadającym się do użytku.
7
BIULETYN INFORMACYJNY GMINY PISZ
Mazury za pół ceny
www.mazuryzapolceny.pl
Gmina Pisz i Lokalna Organizacja Turystyczna „Mazury Południowe” zapraszają na II edycję akcji promocyjnej „Mazury za pół ceny”! To akcja, która w okresie zimowym ma ożywić
Mazury. W tym okresie z wybranych usług można skorzystać „za pół ceny”.
Do końca lutego 2013 r. będzie można skorzystać z wybranych usług „za pół ceny”.
Rys. Archiwum UM w Piszu
Wioska Narciarska
WIARTEL
Narty biegowe to dobry
sposób na aktywne spędzanie zimowego czasu.
Poziom podstawowy nauki
jazdy można opanować
dosłownie w kilka minut.
Sprzęt do uprawiania tego
sportu jest stosunkowo
niedrogi. Kto nie chce kupować, zawsze może sprzęt
wypożyczyć. Jeżeli do tego dodamy malowniczo położone trasy narciarskie w Puszczy Piskiej w bliskości
mazurskich jezior, to mamy atrakcję, z której grzech nie
skorzystać. Zadbaj więc o dobrą kondycję swoją i swoich
bliskich. Ruszaj na narty biegowe!
Projekt związany z trasami do nart biegowych funkcjonuje pod wspólną nazwą „Wioska Narciarska WIARTEL”. Jest on realizowany w porozumieniu Gminy Pisz z
Gminą Ruciane-Nida oraz Nadleśnictwem Pisz i Nadleśnictwem Maskulińskie.
Co to za akcja?
Akcja „Mazury za pół ceny”
jest organizowana po raz drugi i właśnie ruszyła. Do końca
lutego 2013 r. będzie można
skorzystać z wybranych usług
„za pół ceny”. Ideą akcji jest
ożywienie Mazur w sezonie
zimowym, a przede wszystkim zachęcenie turystów i
mieszkańców do skorzystania
z ofert i atrakcji naszego regionu w sezonie Zima 2012/2013.
Do akcji są zaproszone: hotele, pensjonaty, restauracje,
muzea, placówki kulturalne,
salony odnowy biologicznej,
a także inne podmioty działające w szeroko rozumianej
branży turystycznej. Podobne
akcje z dużym powodzeniem
realizują m.in. Zakopane, Poznań, Toruń, Gdańsk i Wisła.
Inicjatorem akcji „Mazury za
pół ceny” jest Powiat Piski.
Akcję koordynuje Lokalna Organizacja Turystyczna „Mazury Południowe” (www.lotmp.
pl). Przedsięwzięcie dotyczy
obszaru Mazur Południowych:
Biała Piska - Orzysz - Pisz –
Ruciane-Nida.
Jak przyłączyć się do
akcji?
Pisz ma witacze!
Zamontowano cztery witacze.
Od strony Warszawy zlokalizowany jest witacz z logiem
Pisza i hasłami „Witamy na
Mazurach” i „Zapraszamy na
Mazury”, a na pozostałych
drogach wjazdowych do naszego miasta na witaczach
są umieszczone logo Pisza i
hasło”MazuryCudNatury”najlepsze hasło promocyjne w
Polsce.
Witacze nawiązują podobnie
jak logo Pisza do specyfiki
miasta. Chodzi tu o las,
wodę i słońce, bo tego wokół Pisza jest najwięcej
Wybrany projekt witaczy nawiązuje podobnie jak logo Pisza do specyfiki miasta. Chodzi tu o las, wodę i słońce, bo
tego wokół Pisza jest najwięcej. Projektantem witaczy jest
firma MENTOR z Bydgoszczy.
Koszt ich wykonania i monta-
pozycję w wyszukiwarkach
Google.
Jeżeli chcesz przyłączyć się
do akcji „Mazury za pół ceny”
wejdź na stronę internetową
www.mazuryzapolceny.pl.
Tam w zakładce „Kontakt” jest
do pobrania deklaracja uczestnictwa w akcji "Mazury za pół
ceny". Wypełnioną deklarację
należy przesyłać na adres [email protected] lub
dostarczyć do biura Lokalnej
Organizacji Turystycznej „Mazury Południowe”. Deklaracje
będą systematycznie i bezpłatnie zamieszczane na stronie www.mazuryzapolceny.
pl.Strona ta jest pozycjonowana i obecnie zajmuje wysoką
Gmina Pisz jest odpowiedzialna za oznakowanie 6 tras
o łącznej długości ponad 40 km. Gmina Ruciane-Nida z
kolei jest odpowiedzialna za oznakowanie 4 tras o łącznej długości około 36 km.
Wszystkie trasy narciarskie są oznakowane tabliczkami,
a na śniegu odciśnięty jest specjalny ślad ułatwiający jazdę na nartach. W wyznaczonych miejscach ustawione są
tablice pokazujące wszystkie szlaki oraz zawierające regulamin korzystania z tras narciarskich.
Osoby zainteresowane tym sportem zimowym zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej: www.wioskanarciarska.pl
Jak korzystać z upustu
cenowego?
Wystarczy wejść na stronę
internetową www.mazuryzapolceny.pl. Tam w zakładce
„Oferty” znajduje się wykaz
firm i instytucji, które świadczą usługi „za pół ceny”. Odnaleźć należy kategorię, która
nas interesuje. Zadzwonić pod
wskazany numer telefonu, zarezerwować miejsce i wypoczywać za pół ceny!
Zadbaj o dobrą kondycję swoją i swoich bliskich. Ruszaj na
narty biegowe!
Fot. Archiwum UM w Piszu
Każde szanujące się miasto ma swoje witacze, czyli tablice umieszczone na rogatkach miasta, które zamieszczonymi na nich hasłami witają przyjezdnych-turystów.
Pisz także ma swoje witacze, które zostały zamontowane pod koniec października
br.
żu to ponad 34 tysiące złotych.
Napisy na witaczach wykonane są z materiału odblaskowego, dzięki czemu witacze
są widoczne również w nocy.
Ich stalowa konstrukcja jest
zabezpieczona przed korozją.
- Mam nadzieję, że witacze
podobają się mieszkańcom Pisza, a także turystom, których
witają na granicy naszego
miasta – mówi Jan Alicki-Burmistrz Pisza - Wszyscy dbajmy
o ich stan. Jeśli zauważycie
Państwo ich uszkodzenia proszę o powiadomienie o tym
pracowników Urzędu Miejskiego w Piszu.
Od strony Warszawy zlokalizowany jest witacz z logiem Pisza i hasłami „Witamy na Mazurach” i
„Zapraszamy na Mazury”.
Fot. Panorama Piska
8
BIULETYN INFORMACYJNY GMINY PISZ
Przed zimą oddano do użytku
nowe obiekty i ulice
Jeszcze przed nastaniem zimy na terenie
Gminy Pisz przeprowadzono wiele prac
inwestycyjnych, których efektem było
oddanie do użytku nowych obiektów, ulic,
które będą służyć mieszkańcom. Poniżej
przedstawiamy harmonogram prac.
Inwestycje drogowe:
- Dobiegł końca remont nawierzchni drogi i chodników
przy Szkole Muzycznej w
Piszu. Inwestycję wykonało
Przedsiębiorstwo DrogowoMostowe w Piszu Sp. z o.o. za
ponad 98, 6 tys. zł,
- Zakończyła się budowa ul.
Lisiej. Koszt inwestycji wyniósł 156 tys. zł. Zmodernizowana nawierzchnia ulicy Lisiej
ma długość 123 m i szerokość
5,5 m. Wykonana została również kanalizacja deszczowa,
- Zmodernizowano ul. Słowackiego. Koszt inwestycji to ponad 142 tys. zł. Wykonano remont jezdni, chodników oraz
zjazdów do posesji.
Powstają nowe obiekty
rekreacyjno-sportowe:
W ramach rewitalizacji wieży ciśnień wykonano 50 proc.
przewidzianych prac.
- Trwa rewitalizacja wieży ciśnień przy ul. Gdańskiej, przy
której powstanie zaplecze gastronomiczne. Do tej pory wykonano 50 proc. prac. Koszt
inwestycji to 4,9 mln zł. Inwestycja zostanie dofinansowana
w ramach RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013 kwotą
1 mln zł. Termin zakończenia
prac to 3 czerwca 2013 r.
- Zakończyła się budowa zaplecza sportowo-rekreacyjnego w Borkach. Koszt całkowity
inwestycji wyniósł 364 813,73
zł, z czego dofinansowanie z
unijnego Programu Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich na
lata 2007-2013 to 222 447,00
zł. Dodatkowo Gmina Pisz
wykona ogrodzenie obiektu.
Obecnie na boisku zalega pokrywa śnieżna. Wiosną po zasianiu trawy i wykonaniu prac
gospodarczych obiekt będzie
gotowy do użytkowania.
Remontowane są szkoły:
- Trwa modernizacja sali gimnastycznej przy Gimnazjum
Nr 1 w Piszu. Wykonuje ją
firma KOLBUD z Kolna, za
łączną cenę 1.573.080,39 zł.
Gmina Pisz na tę inwestycję
otrzymała dofinansowanie z
Ministerstwa Sportu i Turystyki, które pokryje 30 proc. ww.
kosztów. Planowane zakończenie prac to wrzesień 2013
r. Prace przebiegają zgodnie
z harmonogramem. Zaczęto
ocieplać ściany zewnętrzne,
wymieniać okna oraz wykonano część robót elektrycznych i
sanitarnych.
- Zakończyła się termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Uścianach. Prace
zostały wykonane przed terminem uzgodnionym w umowie. Inwestycję wykonała firma PHU GROT z Pisza. Koszt
prac to ponad 136 tys. zł.
Droga przy Szkole Muzycznej w Piszu kosztowała blisko 100
tys. zł.
Ulica Lisia w Piszu przed wykonaniem prac inwestycyjnych.
O inwestycjach planowanych
do realizacji w 2013 r. przeczytają Państwo na str. 2.
Ulica Lisia w Piszu po wykonaniu prac inwestycyjnych.
Stara kopuła wieży została odrestaurowana i będzie wyeksponowana przy zapleczu gastronomicznym.
M I G A W K A
Ulica Słowackiego przed wykonaniem inwestycji.
Prace przy modernizacji sali gimnastycznej przy Gimnazjum
Nr 1 w Piszu przebiegają zgodnie z harmonogramem.
Obchody 94. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości pod pomnikiem poświęconym „Pokoleniom Polaków, które w XX wieku walczyły o wolną
Polskę” w Piszu odbyły się w innej, niż dotychczas scenerii. Przy obiekcie
wykonano prace mające na celu zagospodarowanie terenu. Wykonało je
Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Sp. z o.o. w Piszu. Przy pomniku wykonano m.in.: utwardzenie terenu kostką brukową , schody z płyt kamiennych i
barierki ochronne. Koszt prac to blisko 40 tys. zł. Teren wokół pomnika oddaje
teraz charakter obiektu.
Fot. Panorama Piska
Ulica Słowackiego w Piszu po wykonaniu inwestycji.
Z początkiem grudnia br. Gmina Pisz zakończyła termomodernizację Szkoły Podstawowej w Uścianach.
Fot. Panorama Piska
BIULETYN INFORMACYJNY GMINY PISZ
Dobiegła końca budowa ekologicznej mini
przystani żeglarskiej na Plaży Miejskiej w
Piszu. Koszt inwestycji to ponad 3,1 mln zł.
50 proc. kosztów zostało dofinansowane ze
środków unijnych. W ramach przedsięwzięcia powstały m.in.: pomost pływający, zespół
budynków, wieża obserwacyjna, drogi dojazdowe, parking oraz oświetlenie. Gmina Pisz złożyła wniosek na dofinansowanie dalszych prac
polegających na: modernizacji Al. Turystów i
zagospodarowaniu pozostałej części plaży, w
tym remoncie starego pomostu.
9
Ekomarina
będzie służyć żeglarzom
i mieszkańcom
W miejscu, gdzie kiedyś
stał hangar powstał
budynek hangarowoszkutniczy.
Fot. Panorama Piska
W ramach inwestycji powstał pływający pomost na trzydzieści
jednostek. Gmina planuje także remont starego pomostu, na który
stara się pozyskać środki zewnętrzne.
Choć za oknem zima to myślami można przenieść się w ciepłe dni lata, kiedy czas spędza
się na słonecznej plaży. Jedną
z mazurskich plaż, która będzie miejscem odpoczynku
dla mieszkańców i miejscem
przyjaznym dla żeglarzy jest
nowoczesna ekomarina wybudowana na Plaży Miejskiej
w Piszu.
- Plaża Miejska w Piszu stanie się miejscem, w którym
przyjemnie i na sportowo
będą mogli spędzać czas nasi
mieszkańcy – mówi Jan Alicki, Burmistrz Pisza – Dla nich
wykonane zostały m.in. wieża
widokowa i budynek wielofunkcyjny z salą multimedialną oraz piaszczysto-trawiasta
plaża. Cały obiekt jest bardzo
atrakcyjny i mam nadzieję, że
spełni Państwa oczekiwania.
Całkowita wartość inwestycji
to 3.172.613,49 zł, z czego 50
proc. zostało dofinansowane
ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Warmia i Mazury na lata
2007-2013. Pozostała kwota to
wkład własny Gminy Pisz.
- Jezioro Roś to część szlaku
bardzo uczęszczanego przez
żeglarzy. Poprzez wybudowanie ekomariny na Plaży
Miejskiej w Piszu stanie się on
bardziej atrakcyjny – dodaje
Burmistrz Pisza – Mam nadzieję, że dzięki wybudowaniu
punktu odbioru odpadów z
jednostek pływających poprawi się stan czystości naszego
jeziora, a wybudowanie pomostu pływającego i stworzenie
miejsca przyjaznego dla żeglarzy spowoduje, że będzie ich
więcej w Piszu.
W ramach przedsięwzięcia powstał zespół budynków mini
przystani żeglarskiej obejmujący: budynek główny, budynek hangarowo-szkutniczy (w
miejscu istniejącego hangaru),
wieżę obserwacyjną, budynek
stróżówki z pomieszczeniem
na odpady, budynek stróżówki z sanitariatami. Wykonano
również pomost pływający z
możliwością zacumowania 30
jednostek pływających oraz
zagospodarowanie
terenu
W budynku wielofunkcyjnym znajdować się będą: sala konferencyjna, tawerna, sala multimedialna, sanitariaty, punkt pierwszej pomocy
medycznej.
Zagospodarowanie terenu polegało na wykonaniu dróg dojazdowych, parkingów, oświetlenia. Powstały także dwie stróżówki. Planowane jest zagospodarowanie pozostałej części plaży
Fot. Panorama Piska
(drogi dojazdowe, parking,
oświetlenie). Dodatkowo w
ramach projektu zostanie zakupione wyposażenie obiektu
tj. pralki, suszarki, zestawy
komputerowe, torba pierwszej
pomocy, wyposażenie punktu
pierwszej pomocy medycznej,
meble. Gmina Pisz złożyła także wniosek o dofinansowanie
ze środków zewnętrznych dalszych prac polegających na:
modernizacji Al. Turystów i
zagospodarowaniu pozostałej
części plaży, w tym remoncie
starego pomostu. Wartość zadania to 1,37 mln zł. Wnioskowana kwota dofinansowania
to 949 tys. zł. O tym, czy Gmina otrzyma dofinansowanie
do wymienionych inwestycji
dowiemy się jeszcze w tym
roku.
Mieszkańcy mogą podłączać się do sieci
Realizacja projektu pn.: „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminach Regionu Wielkich Jezior Mazurskich – aglomeracja Pisz”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko przebiega zgodnie z harmonogramem. Całkowita wartość
projektu to 30 805 899,45 zł, a wysokość dofinansowania to 15 052 281,89 zł.
Jedno z zadań projektu –
„Rozbudowa wraz z przebudową miejskiej oczyszczalni
ścieków w Piszu” zostało zakończone w sierpniu 2012 r.
Koszt inwestycji wyniósł 13
670 968,53 zł, z czego 4 263
373,49 zł pochodziło z budżetu
Gminy Pisz, natomiast 9 407
595,04 zł stanowiło dofinansowanie z Funduszu Spójności.
Kolejne zadanie, obejmujące
swoim zakresem budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci
wodociągowej od Maldanina
do Zdor zostało zrealizowane
w 72 proc. W miejscowości
Karwik oraz w części miejscowości Jeglin mieszkańcy – po
uzyskaniu warunków przyłączenia z Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji Sp.
z o. o. w Piszu - mogą już podłączać się do sieci. Obecnie
prace trwają w Zdorach oraz
w Szczechach Wielkich.
Ostatni – trzeci etap inwestycji
polegający na budowie sieci
kanalizacji sanitarnej w Piszu
w obrębie ulic Spacerowej,
Poprzecznej, Uroczej, Świerczewskiego, Mieszka I, Bema,
Jagiełly, Sikorskiego, Skrzetuskiego, Polnej, Sienkiewicza,
Mickiewicza oraz Wąglickiej
jest na ukończeniu. Stwarza
on mieszkańcom wyżej wy-
mienionych ulic możliwość
korzystania z systemu zbiorowego odprowadzania ścieków.
Dotychczas uruchomiono trzy
z czterech przepompowni ścieków – na ulicach: Wąglickiej,
Uroczej oraz Sikorskiego. Aktualnie wykonawca prowadzi
prace na ul. Polnej - ostatnim
odcinku. Termin zakończenia
zadania to marzec 2013 r.
Dodatkowo w ramach zadania polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej na ulicach Pisza położony został nowy asfalt.
Wykonano go na ulicy Konopnickiej oraz na ulicy Sienkiewicza (na
zdjęciu), jak również na części ulic Sikorskiego, Świerczewskiego
oraz Jagiełły.
Fot. Panorama Piska
10
Więcej gospodarstw
z dostępem do sieci
w Piszu
Gmina Pisz zakończyła realizację projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Pisz”
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka. Projekt zrealizowano, aby wyrównać
szanse w dostępie do Internetu i zmniejszyć wykluczenie cyfrowe w Gminie Pisz. Całkowity koszt
przedsięwzięcia to 516 tys. zł. Kwota dofinansowania
Projektu to 438,6 tys. zł (85 proc.).
W projekcie udział biorą gospodarstwa domowe spełniające
kryteria określone w Programie Operacyjnym Innowacyjna
Gospodarka. Uczestnicy Projektu przez osiem lat korzystać
będą z bezpłatnie użyczonego
nowoczesnego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i bezpłatnego sygnału
internetowego.
Wyłonienie uczestników Projektu odbyło się przy współ- Projekt zrealizowano, aby
wyrównać szanse w dostępie
pracy z Miejsko-Gminnym
do środowiska internetowego i
Ośrodkiem Pomocy Społecz- zmniejszyć wykluczenie cyfronej w Piszu. Grupę docelową we w Gminie Pisz.
Fot. Panorama Piska
Projektu stanowią gospodarstwa domowe zagrożone wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub
niepełnosprawności. Osoby te mogą korzystać również z obsługi
serwisowej sprzętu komputerowego, łącza internetowego oraz
pomocy technicznej związanej z obsługą sprzętu komputerowego. Dzięki dofinansowaniu ze środków Regionalnego Programu
Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 Gmina Pisz realizuje
również projekt pt. „Rozwój i promocja e-usług publicznych w
Urzędzie Miejskim w Piszu”. Celem głównym projektu jest wdrożenie wysokiej jakości e-usług skierowanych do mieszkańców,
turystów oraz przedsiębiorców. Całkowita wartość projektu to
około 1, 43 mln zł. Wartość dofinansowania to 85 proc.
Uczniom przedstawiono
skutki zażywania używek
W październiku 2012 r. w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych na terenie Gminy Pisz przeprowadzono dwanaście
edycji programu profilaktycznego „Nowoczesne Technologie
Przeciwko Uzależnieniom”. Organizatorem przedsięwzięcia był
Ośrodek Profilaktyki i Terapii w Piszu, a wykonawcą zespół „Na
ostatnią chwilę”.
Odbiorcami programów była młodzież ze szkół : SP Nr 1 w Piszu,
SP Nr 2 w Piszu, SP w Uścianach, SP w Jeżach, SP w Kotle Dużym, SP w Trzonkach, SP w Liskach, SP w Hejdyku, Gminnego
Zespołu Szkół w Piszu i Gimnazjum Nr 1 w Piszu. Program składał się z części przedstawiających skutki zażywania i sposoby
oddziaływania na organizm: alkoholu, narkotyków i dopalaczy.
Przeprowadzony był on w sposób aktywny z wykorzystaniem
różnorodnych środków przekazu takich jak m.in.:
- ćwiczenia z użyciem zdalnie sterowanego modelu wielkogabarytowego „monstertruck” – model elektryczny sterowany radiem
używany do wizualizacji zagrożeń wynikających z używania alkoholu i narkotyków wyposażony
w kamerę bezprzewodową podającą obraz do rzutnika cyfrowego, a następnie na ekran
wielkogabarytowy;
- pokaz kamery bezprzewodowej umieszczonej w alkogoglach,
która pokazuje wszystkim na sali poprzez drugi rzutnik cyfrowy
i ekran wielkogabarytowy, świat zniekształcony przez alkohol i
narkotyki (pokaz połączony z ćwiczeniami psychomotorycznymi);
Całość programu przeplatana była utworami muzycznymi z
uczestnictwem młodzieży, która jest angażowana do zabawy
przez muzyków.
PROGRAM PROWADZONY BYŁ W TAKI SPOSÓB, BY MŁODYM LUDZIOM UŚWIADOMIĆ KONSEKWENCJE PICIA
ALKOHOLU, BRANIA NARKOTYKÓW I DOPALACZY – BY
POKAZAĆ JEDNĄ Z MOŻLIWYCH WERSJI PRZYSZŁOŚCI,
KTÓRA JEST PRAWDOPODOBNA KIEDY MŁODY CZŁOWIEK SIĘGA PO UŻYWKI.
BIULETYN INFORMACYJNY GMINY PISZ
Ważne wydarzenie w historii parafii i szkoły
Uczniowie z Lisek
przyjęli relikwie
błogosławionego
Szkoła Podstawowa im. ks. Jerzego Popiełuszki w Liskach,
we współpracy z parafią p.w.
Narodzenia NMP w Kumielsku, przygotowała uroczystość przyjęcia relikwii błogosławionego księdza Jerzego
Popiełuszki. Uroczystość, która odbyła się w dniu 21 listopada 2012 r. była szczególnie
ważnym dniem dla uczniów i
nauczycieli Szkoły Podstawowej w Liskach, która nosi imię
duchownego.
Uroczystość
uświetniło wielu zaproszonych gości z ks. Romualdem
Kamińskim-Biskupem Pomocniczym Diecezji Ełckiej na
czele, który celebrował mszę
świętą wraz ze zgromadzonym duchowieństwem dekanatów – Pisz, Biała Piska oraz
ks. Albertem z parafii p.w. Miłosierdzia Bożego w Ząbkach
k/Warszawy. Ks. Popiełuszko
pełnił tam służbę duszpasterską zaraz po przyjęciu święceń
kapłańskich. Przybyli również: Jan Alicki – Burmistrz
Pisza, Zuzanna Konopa- Dyrektor Zespołu Ekonomicznej
Obsługi Szkół i Przedszkoli
w Piszu, Małgorzata Zyśk –
Dyrektor Gimnazjum nr 2 w
Ząbkach, dyrektorzy szkół i
jednostek organizacyjnych,
radni Rady Miejskiej w Piszu
oraz parafianie .
- Po uczcie duchowej, jakiej
doświadczyliśmy podczas Eucharystii, zaproszeni goście
mogli skorzystać z gorącego
posiłku przygotowanego w
szkole. Był to bardzo ważny
i wyjątkowy dzień w życiu
parafii i szkoły – mówi Anna
Narowska-Dyrektor Szkoły
Podstawowej w Liskach - Społeczność szkolna zaangażowała się w przygotowanie mszy
świętej, dekorację kościoła
oraz komentarz wprowadzającego.
Uroczystość przyjęcia relikwii bł. ks. Jerzego Popiełuszki przez
parafię w Kumielsku odbyła się 21 listopada 2012 r.
Fot. Archiwum SP w Liskach
Uczniowie z Lisek wystawili na Mszy
Świętej poczet sztandarowy, a honorową
wartę przy relikwiach pełnili członkowie
kawaleryjskiej grupy rekonstrukcyjnej.
Uczniowie z Kotła Dużego
jedzą tylko zdrowe śniadania
Aby zwrócić uwagę na ważną rolę śniadania w codziennej diecie dziecka, Szkoła Podstawowa w Kotle Dużym
włączyła się w ogólnopolską akcję edukacyjną pn. "Śniadanie daje moc". Uczniowie klas I-III w tym celu zawiązali szkolny „Klub Śniadaniowy”.
- Uczniowie poprzez ciekawe
eksperymenty, zabawy, quizy dowiadują się, dlaczego
zdrowe odżywianie jest dla
nich tak istotne – mówi Magda Gentek, Pedagog Szkolny
- 8 listopada 2012 r. podczas
Dnia Zdrowego Śniadania
wszyscy uczniowie wraz z
wychowawcami naszej szkoły wspólnie przygotowali i zjedli śniadanie. Pomysłów na
zdrowe posiłki było mnóstwo.
Na stole pojawiły się świeżo
wyciskane soki przygotowane
przez uczniów klas V-VI, sałatki owocowe wykonane przez
uczniów kl. IV, pyszne kanap-
ki z warzywami uczniów kl.
II-III, a także pasta z makreli
zrobiona przez uczniów kl. I.
- Nasz reportaż bierze udział w ogólnopolskim konkursie
– zachęca Magda Gentek Zapraszamy wszystkich do
oddania głosu na nasz „Klub
Śniadaniowy”. Trzy najlepsze reportaże z województwa
przejdą do etapu ogólnopolskiego, gdzie specjalnie powołane jury dokona wyboru i
przyzna atrakcyjne nagrody.
Głos można oddać na stronie
"Śniadanie daje moc" klikając
w zakładkę : „Kluby śniada-
niowe”, a „następnie „Lista
reportaży”. Na trzeciej stronie można odnaleźć reportaż
uczniów z Kotła Dużego.
Uczniowie klas I-III, aby
zwrócić uwagę na ważną
rolę śniadania zawiązali
szkolny „Klub Śniadaniowy”.
Fot. Archiwum SP Kocioł Duży
11
BIULETYN INFORMACYJNY GMINY PISZ
Trzecie miejsce zajęli piscy koszykarze w V
Międzynarodowym Turnieju Koszykówki o
Puchar Burmistrza Pisza, który rozegrano
w dniach 7-9 grudnia w Piszu. Najlepsza
okazała się drużyna z Działdowa. W rozgrywkach wzięli udział także koszykarze z
miast partnerskich Pisza.
Mikołajkowy puchar
pojechał do Działdowa
Turniejowym rozgrywkom towarzyszyła
dobra atmosfera sportowa
Zespół TSK „Roś” Pisz, który wywalczył w V Międzynarodowym Turnieju Koszykówki o Puchar Burmistrza Pisza trzecie miejsce
Przez trzy dni pod piskimi koszami w sali sportowej Szkoły
Podstawowej Nr 1 w Piszu w
ramach V Międzynarodowego Turnieju Koszykówki o
Puchar Burmistrza Pisza rozegrano piętnaście spotkań.
Do Pisza przyjechały koszykarskie drużyny z: Olsztyna,
Działdowa, Mrągowa. Zaproszenie Burmistrza Pisza przyjęły także zespoły z miast partnerskich z Kędzierzyna-Koźla
i Alytusa (Litwa). Uczestników
przywitał i zawody oficjalnie
otworzył Jan Alicki-Burmistrz
Pisza, który również uważnie
obserwował zmagania sportowców.
Zawody były dobrym sprawdzianem dla zespołu Towarzystwa Sportowego Koszykówki
„Roś” w Piszu prowadzonego
przez Zbigniewa Wykowskiego. Nasz zespół rozpoczął
udział w Turnieju od wygranej
z AS Mrągowo 58:38. Potem
nasi grali w kratkę. Przegrana
z Działdowem (41:57), wygrana z Kędzierzynem-Koźle,
przegrana z Olsztynem i na
koniec zwycięstwo z zespołem
z Alytusa (Litwa).
Dzięki sponsorom każdy
uczestnik Turnieju otrzymał
okolicznościową koszulkę i
nagrody rzeczowe. Wszystkie drużyny otrzymały okazałe puchary ufundowane
przez Zbigniewa Włodkowskiego-Posła na Sejm RP i
Jana
Alickiego-Burmistrza
Pisza oraz dyplomy. Najlepsi zostali udekorowani medalami. Wybrano najlepszą
piątkę Turnieju i najlepszych
zawodników poszczególnych
drużyn. Podziękowano również za trud przygotowania
koszykarzy ich trenerom.
Mikołajkowy puchar trafił
do niepokonanego zespołu z
Działdowa. Drugie miejsce
przypadło zespołowi z Olsztyna. Piscy koszykarze musieli
się zadowolić brązowymi medalami. Czwarta była ekipa z
Mrągowa. Na piątym miejscu
uplasowali się koszykarze z
Alytusa (Litwa), a stawkę zamknęła drużyna z Kędzierzyna-Koźla.
- Serdecznie dziękuję wszystkim sponsorom, dzięki którym
Turniej mógł się odbyć – mówi
Zbigniew Bessman – Prezes
TSK „Roś” w Piszu – Dziękuję
rodzicom koszykarzy i wszystkim pozostałym osobom i
instytucjom, którzy pomogli
nam w przygotowaniu imprezy. Nasi goście byli pod dużym
wrażeniem organizacji Turnieju. Do zobaczenia za rok.
W rozgrywkach udział wzięli również koszykarze z miast partnerskich Pisza z Litwy (na zdjęciu) i z Kędzierzyna-Koźla
Zawody były dobrą lekcją koszykówki dla zespołu TSK „Roś”
w Piszu prowadzonego przez Zbigniewa Wykowskiego
Puchary dla drużyn ufundowali: Zbigniew Włodkowski-Poseł
na Sejm RP i Jan Alicki-Burmistrz Pisza
Fot. Panorama Piska
Piska Halowa Liga Piłki Nożnej odbywa się na sali sportowej
Gminnego Zespołu Szkół w Piszu.
Do rozgrywek w XIV edycji
Piskiej Halowej Ligi Piłki
Nożnej zgłosiła się rekordowa, jak do tej pory w
historii ligi, liczba zespołów, bo aż piętnaście.
Co tydzień na kibiców czeka dawka piłkarskich emocji
- Liczba zgłoszonych do udziału w rozgrywkach zespołów
jest dowodem na to, że w Piszu
jest zapotrzebowanie na tego
typu imprezy – mówi Jerzy
Malczyk-Dyrektor MiejskoGminnego Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Piszu – Zapraszam wszystkich sympatyków
halowej piłki nożnej w soboty
od godz. 15.00, na kolejne rundy spotkań.
drużyna Czerniafki. W tegorocznej rywalizacji możemy
oglądać zespoły, które uczestniczyły w poprzednich edycjach, ale również nowe ekipy.
Za nami już pięć rund spotkań.
Co tydzień inna drużyna zasiada na fotelu lidera. Każda piłkarska sobota dostarcza dużo
emocji dla kibiców. Terminarz
ligowy przewiduje, że rozegranych zostanie piętnaście rund
spotkań.
Każda piłkarska sobota dostarcza dużo emocji dla kibiców.
Fot. Panorama Piska
Obrońcą tytułu mistrzowskiego z poprzedniej edycji jest
Trwają rozgrywki halowe
Na razie nie widać wyraźnego
lidera. Dobrze spisującym się
zespołem jest drużyna Bomir
Media Expert, składająca się
głównie z zawodników grających w Zniczu Biała Piska i
Śniardwach Orzysz.
W tegorocznych rozgrywkach
biorą udział także trzy drużyny reprezentujące sołectwa
Gminy Pisz. Pierwsza z nich to
Turowo Duże, która zajmuje
ostatnie miejsce w tabeli. Pozostałe dwie drużyny reprezentujące sołectwa to Jeże i
Snopki.
Najlepszym strzelcem po pięciu rundach spotkań jest Błażej Gutowski (w środku) z zespołu Czerniafki
12
BIULETYN INFORMACYJNY GMINY PISZ
Promocja „Znad Pisy”
w odnowionych piwnicach Muzeum
Muzeum Ziemi Piskiej w Piszu wydało kolejny
19/20 numer „Znad Pisy”. Spotkanie promujące najnowsze wydanie tego czasopisma było
pierwszym wydarzeniem, które odbyło się w
odnowionych piwnicach Muzeum.
Muzeum Ziemi Piskiej w Piszu
wydało kolejny 19/20 numer
„Znad Pisy” - najstarszego
czasopisma lokalnego na Warmii i Mazurach. Doczekaliśmy
się również zakończenia drugiego etapu remontu Muzeum
Ziemi Piskiej. Te dwa wydarzenia były okazją do spotkania się w dniu 9 listopada 2012
r. w piwnicach Muzeum.
Nowy numer „Znad Pisy” zaprezentował Andrzej Zadroga.
Zachęcając do lektury należy
powiedzieć, że wśród licz-
nych opracowań i artykułów
o historii, kulturze, zabytkach,
społeczeństwie,
przyrodzie
Ziemi Piskiej znaleźć można
przetłumaczony przez Dietmara Serafina tekst, z którego
dowiemy się między innymi,
jak blisko 150 lat temu nad
Pisą żyło się mieszkańcom
miasta, jakie firmy, zakłady
pracy funkcjonowały w mieście. Oprócz tego w nowym
wydaniu przeczytamy o wielkiej ewakuacji Prus Wschodnich przed wejściem Rosjan w
1944 r. i o tym, jak na Kościół
możliwe dzięki środkom pozyskanym z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013.
Na spotkaniu promującym nowy numer „Znad Pisy” w Muzeum był
komplet publiczności.
Katolicki w latach powojennych zapatrywała się bezpieka.
Z 19/20 numerem „Znad Pisy”,
który można nabyć w Muzeum, wydana została rów-
nież broszura zawierająca
chronologiczny spis artykułów zawartych w czasopiśmie
począwszy od pierwszego numeru z 1995 r. Wydanie broszury jak również najnowszego numeru „Znad Pisy” było
Oficjalnego otwarcia Muzeum
po remoncie dokonał Jan
Alicki-Burmistrz Pisza. Był to
pierwszy tak poważny remont
pomieszczeń od końca lat
osiemdziesiątych! Kosztował
on ponad 164 tys. zł, z czego
ponad 113 tys. zł pozyskano
ze środków zewnętrznych w
ramach Programu Operacyjnego RYBY (Oś 4). Różnica
została pokryta ze środków
Gminy Pisz. Ponadto Gmina
wsparła finansowo remont
łazienki w Muzeum. Zmodernizowano całe lewe skrzydło
pomieszczeń muzealnych, w
którym znajdować się będą
wystawy: historyczna, etnograficzna i archeologiczna. Remont generalny objął
wszystko: od podłóg, przez
sieć elektryczną, po stolarkę
okienną oraz odsłonięcie ceglanych fragmentów oryginalnych ścian. Wcześniej zmodernizowano prawe skrzydło
Muzeum, w którym znajduje
się obecnie bogata wystawa
przyrodnicza.
W najbliższym czasie Muzeum złoży wniosek o dotację
na wyposażenie sal. Jego realizacja, jeśli wszystko przebiegnie zgodnie z planem,
zakończy się na wiosnę 2013 r.
Do tego czasu w placówce na
pewno odbywać się będą ciekawe wydarzenia kulturalne.
Z Waldemarem Brendą-Dyrektorem Muzeum Ziemi Piskiej w Piszu rozmawiamy o korzyściach płynących z
zakończonego II etapu remontu Muzeum i planowanych dalszych pracach wyposażeniowych w Muzeum.
Waldemar Brenda-Dyrektor
Muzeum Ziemi Piskiej w Piszu
zaprasza do zakupu nowego
numeru „Znad Pisy” i obejrzenia naprawdę bogatej ekspozycji przyrodniczej.
Fot. Panorama Piska
Panorama Piska: - Jakie Pan widzi
korzyści z realizacji tego przedsięwzięcia dla przeciętnego mieszkańca Gminy, jak również turysty?
Waldemar Brenda: - Przede wszystkim remont jest tylko krokiem do
tego, aby zarówno mieszkańcy Pisza jak i turyści mogli się cieszyć z
dostępu do Muzeum. Teraz przed
nami prace nad projektem wypo-
sażeniowym, zakup nowych gablot
(stare, wykonane jeszcze metodą
chałupniczą, pochodzą sprzed czterdziestu lat!), makiet, wykonanie rycin i odpowiednia aranżacja wnętrz.
To wszystko ma na celu takie zagospodarowanie wnętrz muzealnych,
aby było elegancko, nowocześnie
i ciekawie. Muzeum Ziemi Piskiej
uznawane jest za jeden z ważniejszych punktów, uatrakcyjniających
pobyt turystów w regionie piskim.
Ponieważ adresujemy nasze działania nie tylko do turystów, bo ważnym odbiorcą naszych inicjatyw jest
również lokalna społeczność, więc
można mieć nadzieję, że i mieszkańcy Pisza będą z naszego Muzeum
korzystać, poszerzając swą wiedzę o
przeszłości Ziemi Piskiej i przyrodniczym bogactwie regionu.
PP: - Wiadomo, że już wcześniej
w Muzeum prowadzono prace re-
montowe w części, w której obecnie
znajduje się wystawa przyrodnicza.
Teraz wykonano remont kolejnych
pomieszczeń. Czy oznacza to, że
remont został podzielony na etapy
i powinniśmy spodziewać się kolejnych? Jeśli tak, to czy możemy
poznać jakieś konkrety z tym związane?
WB: - Dokładnie tak jest. Przed
laty dyrektor Dietmar Serafin
przeprowadził wielką inwestycję,
polegającą na remoncie i modernizacji „przyrodniczej” części MZP.
Korzystał wówczas z pozyskanych
pieniędzy ministerialnych. Obecnie
zakończone prace są zamknięciem
drugiego etapu zapoczątkowanych
wówczas działań. Kiedy zrealizujemy projekt, który umownie nazywamy wyposażeniowym, wówczas to
będzie zakończenie wielkich inwestycji w naszej placówce
PP: - Czy chciałby Pan komuś szczególnie podziękować za pomoc przy
realizacji remontu Muzeum?
WB: - Lista jest naprawdę bardzo
długa. Bo z jednej strony to mój
poprzednik Dietmar Serafin oraz
współpracownicy, dla których czas
remontu był dużym wyzwaniem
organizacyjnym. Przez czas remontu nie funkcjonował telefon służbowy, fax, komunikacja mailowa!
Nie mieliśmy sanitariatów! A więc
całe przedsięwzięcie było dla nas
poważnym zadaniem logistycznym.
Ale wróćmy do podziękowań. Nie
byłoby łatwo skorzystać z funduszy
unijnych, gdyby nie LGD „Mazurskie Morze”, ale także gotowość
samorządu gminnego do pokrycia
niemałego przecież wkładu własnego. Dlatego słowa podziękowania
należą się władzom Gminy Pisz i
Radzie Miejskiej w Piszu oraz oso-
bom, które pomagały nam opracowywać projekt. Swój udział mają też
pracownicy odpowiednich pionów
Urzędu Miejskiego w Piszu, którzy
wyświadczyli nam nieocenioną
pomoc w przeprowadzeniu przez
gąszcz procedur przetargowych
oraz – już po zakończeniu remontu
- przy technicznym odbiorze wykonanych prac. Do tego trzeba dodać
pracowników kilku innych instytucji,
pomagających w skompletowaniu
odpowiednich dokumentów… Ta
lista naprawdę mogłaby nie mieć
końca.
PP: - Kiedy możemy się spodziewać,
że w wyremontowanych salach
znajdą się wystawy i o jakiej tematyce one będą?
WB: - Już teraz zapraszamy do obejrzenia naprawdę bogatej ekspozycji
przyrodniczej, którą wreszcie doprowadziliśmy do zaplanowanego
stanu. Wrażenie robi wielka diorama, plastycznie podświetlona, ale
także zwierzęta, głównie ptaki w
otoczeniu fotograficznych imitacji
ich naturalnego środowiska. Gwarantuję, że nawet osoby, które kiedyś, przed laty, widziały poprzednią
wystawę fauny i flory Puszczy Piskiej
w naszym Muzeum, teraz będą zaskoczone.
Jeśli zaś chodzi o wystawy w odnowionej części, to mogę zapewnić,
że będą już niebawem. Zresztą
te pomieszczenia już w tej chwili
wykorzystujemy do bieżącej pracy
- spotkań, odczytów, konferencji.
Natomiast docelowo planujemy w
lewym skrzydle Muzeum zrealizować trzy ekspozycje – archeologiczną, historyczną i etnograficzną, co
będzie możliwe dopiero po przebrnięciu przez proces realizacyjny
wniosku „wyposażeniowego”.
Złoto dla „Piskiej Pozycji Ryglowej”
Za opiekę nad miejscami walki, męczeństwa i pamięci narodowej w dniu 11 listopada 2012 r. Stowarzyszenie Historyczne "Piska Pozycja Ryglowa" odebrało Złoty Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej z rąk Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.
Działające od ponad dwóch
lat w Piszu Stowarzyszenie
Historyczne „Piska Pozycja
Ryglowa” doczekało się w
swojej dotychczasowej działalności kilku wyróżnień, nagród i wielu słów gratulacji.
Jednak przyznanie Złotego
Medalu Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej jest dotychczas najwyższym wyrazem
uznania.
Przewodniczący Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Władysław Bartoszewski nadał w dniu 24 września
2012 r. Stowarzyszeniu Historycznemu „Piska Pozycja
Ryglowa” Złoty Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Naro-
dowej. Przyznane odznaczenie zostało wręczone przez
Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego delegacji Stowarzyszenia, w osobach: Włodzimierza Kozarzewskiego,
Mieczysława Raczyńskiego i
Marcina Nikla podczas wojewódzkich obchodów Narodowego Święta Niepodległości w Olsztynie. Złoty Medal
przyznawany jest w uznaniu
szczególnych zasług w upowszechnianiu idei pamięci
narodowej oraz za wyróżnianie się w działalności związanej z popularyzacją miejsc
walki oraz opiekę nad takimi
miejscami.
Sukces, a zarazem docenie-
nie działalności Stowarzyszenia jest powodem do dumy
nie tylko samych osób działających w Stowarzyszeniu, ale
również wszystkich mieszkańców Powiatu Piskiego.
W działalności Stowarzyszenia można wyróżnić takie
przedsięwzięcia jak m.in.:
renowacja pomnika w Grzegorzach, renowacja mogił w
Karwiku, odnowienie pomnika w Dłutowie, które Stowarzyszenie zrealizowało w
drugiej połowie 2012 r. Nie
można pominąć także działań związanych z ciągłym
odrestaurowywaniem schronów wchodzących w skład
„Trasy Historycznej” opartej
renowacji schronu Regelbau
504 w miejscowości Jeże.
Realizowane przedsięwzięcia prowadzone są przy
współpracy Stowarzyszenia
z rożnymi instytucjami i samorządami. Wśród nich jest
również Gmina Pisz, która
przekazuje środki na rzecz
Stowarzyszenia w ramach
otwartych konkursów dla
organizacji pozarządowych
w zakresie „Upowszechniania wiedzy o kulturze regionalnej i narodowym dzieZłoty Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej „Piska Pozycja
Ryglowa” otrzymała za opiekę nad miejscami walki, męczeństwa i dzictwie kulturowym”.
pamięci narodowej
o umocnienia Piskiej Pozycji
Ryglowej. W październiku
Fot. Archiwum SH”Piska Pozycja Ryglowa”
2012 r. członkowie Stowarzyszenia podjęli się również
13
BIULETYN INFORMACYJNY GMINY PISZ
Rywalizowali wokalnie
o Złotą Nutę Pisza
Ponad sześćdziesięciu wokalistów
wzięło udział w
szóstej edycji Festiwalu Piosenki Polskiej "Masz szansę
więc śpiewaj" o
Złotą Nutę Pisza.
Uczestnicy konkursu rywalizowali w
pięciu kategoriach
wiekowych.
Przegląd piosenki "Masz szansę
więc śpiewaj" o Złotą Nutę Pisza
znany jest już dobrze w naszym
regionie i z roku na rok bierze w
nim udział coraz więcej uczestników. Do udziału w tegorocznym
konkursie zgłosiło się ponad
sześćdziesięciu wokalistów w
pięciu kategoriach wiekowych.
niem laureatów w poszczególnych
kategoriach wiekowych. Najlepsi
otrzymali Złote Nuty Pisza.
Wokaliści do występu przygotowywali się nie tylko wokalnie, ale zadbali też o odpowiednią choreografię.
Dorota Florek-inicjatorka ogólnopolskiej akcji ,,Dzień na Obcasach" mówiła na temat sylwetki i prawidłowego komponowania garderoby.
- Konkurencja była bardzo duża.
Uczestnicy prezentowali wysoki poziom artystyczny - mówi Waldemar
Górski, członek jury - Nie było nam
łatwo wyłonić laureatów Festiwalu.
Wszystkich artystów dopingowali
zasiadający na widowni rodzice,
opiekunowie i przyjaciele. Repertuar wykonywanych utworów był
różnorodny, tak samo jak kreacje
uczestników, którzy nie tylko wokalnie bardzo dobrze przygotowali się
do występu.
Kwalifikacje, w których każdy z
nich śpiewał jeden utwór, trwały
od godz. 12.00 do godz. 18.00.
Następnie odbył się koncert
galowy finalistów, do którego
awansowali najlepsi. Jury w
składzie: Daniel Szejda, Katarzyna Chudzik, Waldemar Górski
miało duży problem z wyłonieWYNIKI VI FESTIWALU
PIOSENKI POLSKIEJ „MASZ
SZANSĘ WIĘC ŚPIEWAJ” O
ZŁOTĄ NUTĘ PISZA 2012 W:
Piski uniwersytet
trzeciego wieku
rozkwita
Zajęcia na temat „Makijaż kobiety dojrzałej” prowadzi Milena
Kałęka-kosmetyczka z ,,Hotelu Nad Pisą".
Fot. Panorama Piska
Wspólne zdjęcie uczestników kategorii wiekowej 6-7 lat.
Fot. Panorama Piska
- kategorii wiekowej 6-7 lat:
1. Łukasik Gabriela
2. Samul Tobiasz
3. Borawska Justyna
- kategorii wiekowej 8-10 lat:
1. Wierzbowska Natalia
2. Wszołek Dominika
3. Grodzicka Alicja
- kategorii wiekowej 11-13 lat:
1. Puchalska Weronika
2. Sudrawska Julita Julia
3. Ryńska Zuzanna
- kategorii wiekowej 14-16 lat:
1. Wolanowska Martyna
2. Zespół “Sukces”
3. Ruchała Katarzyna
- kategorii „open”:
1. Szczech Julita
2. Tomaszewski Bogdan
3. Jasińska Justyna
Udany festiwalowy występ zaliczył zespół „Sukces”.
"Uniwersytety Trzeciego Wieku są społecznym fenomenem w
Polsce" - zgodnie stwierdzili uczestnicy konferencji w Olsztynie
podsumowującej Rok Uniwersytetów Trzeciego Wieku.
Obecnie w województwie warmińsko-mazurskim działa dwadzieścia pięć Uniwersytetów Trzeciego Wieku. W 2012 roku
powstało sześć nowych tego typu placówek. Rozwijają się one
szybciej niż we Francji, Hiszpanii czy Wielkiej Brytanii - czyli w
krajach, które pierwsze powołały takie uczelnie.
Podobnie jak te w regionie również piska uczelnia cieszy się coraz większym zainteresowaniem i oferuje naszym seniorom coraz szerszą ofertę nauczania. Poza wykładami słuchacze mogą
wziąć udział w różnego rodzaju zajęciach ruchowych i kółkach
tematycznych. W tym semestrze odbyły się już trzy profesjonalne wykłady z udziałem zaproszonych gości. Dotąd przed piskimi
seniorami swoje prelekcje i prezentacje przedstawili: himalaista
- prof. dr hab. - Jan Holnicki-Szulc - "Gdyby to nie był Everest",
Dariusz Pieloch-Komendant Powiatowy Policji w Piszu - "Jak
ustrzec się przed naciągaczami", Dorota Florek - „Filozofia Fashion Moments”, Milena Kałęka - „Makijaż kobiety dojrzałej”,
dr Waldemar Brenda - „Polska Piastów”, Wiesław Gotowicz
- „Prawne aspekty sprzedaży konsumenckiej”. W planie zajęć
Piskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku są kolejne wykłady ciekawych osobistości, które pozwolą piskim seniorom zdobyć różnorodną wiedzę.
M I G A W K A
Wokalistów dopingowali zasiadający na widowni
rodzice, opiekunowie i przyjaciele.
Wspólne zdjęcie uczestników kategorii wiekowej
8-10 lat.
Katarzyna Ruchała
zajęła 3. miejsce w
kategorii 14-16 lat.
Fot. Panorama Piska
Po raz trzeci w naszym mieście w dniu 21 grudnia 2012 r. odbędzie się Piskie
Spotkanie Opłatkowe różnych środowisk z terenu Gminy Pisz i Powiatu Piskiego.
Uroczystość uświetni wizyta Jego Ekscelencji Ks. Bp Jerzego Mazura-Biskupa
Ełckiego. Spotkanie opłatkowe będzie okazją do podzielenia się opłatkiem
i złożenia sobie życzeń świąteczno-noworocznych. W typową dla spotkania
opłatkowego atmosferę wprowadzi wszystkich uczestników montaż słownomuzyczny przygotowany przez młodzież. Podniosłym momentem spotkania
będzie zapalenie świecy od lampionu ze Światełkiem Betlejemskim, przyniesionego przez harcerzy. W spotkaniu co roku biorą udział samorządowcy,
parlamentarzyści, sołtysi, dyrektorzy szkół i jednostek organizacyjnych Gminy
Pisz i Powiatu Piskiego, piscy przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji
pozarządowych i zakładów pracy, służby mundurowe, leśnicy. Program spotkania wzbogacają kolędy polskie i angielskie.
Fot. Panorama Piska
14
BIULETYN INFORMACYJNY GMINY PISZ
Kościół
w
Turośli
ma wyremontowane dach i elewację
Ponad cztery miesiące trwała modernizacja
kościoła p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Turośli. Z okazji pomyślnego zakończenia remontu w dniu 24 listopada 2012 r.
odbyła się Msza Święta, której przewodniczył ks. Jerzy Mazur-Biskup Diecezji Ełckiej
„Odnowa i rozwój wsi” to
działanie w ramach unijnego
Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013,
z którego parafia p.w. Matki
Boskiej Częstochowskiej w
Turośli otrzymała dofinansowanie na projekt pt.” "Remont
elewacji i pokrycia dachu zabytkowego kościoła...”.
Z okazji pomyślnego zakończenia remontu w dniu 24
listopada 2012 r. odbyła się w
odnowionym kościele Msza
Święta, której przewodniczył
ks. Jerzy Mazur-Biskup Diecezji Ełckiej. W nabożeństwie
uczestniczyli parlamentarzyści, władze samorządowe i
parafianie.
- W pomoc w przygotowaniu
dokumentacji
projektowej
modernizacji kościoła zaangażowało się wiele osób, bez
których pozyskanie środków
i remont nie byłyby możliwe
– mówi ks. Tomasz Orłowskiproboszcz parafii w Turośli –
Na pierwszym miejscu podziękowania należą się Agnieszce
Witkiewicz z Wielkiego Lasu,
która jest autorem wniosku
o dofinansowanie, a teraz go
rozlicza. Wszystko to robi
ona bezinteresownie. Niezastąpiona okazała się pomoc
Posła na Sejm RP Zbigniewa
Włodkowskiego, który żywo
się całym remontem interesował, podobnie jak Jan AlickiBurmistrz Pisza. Chciałbym
również podkreślić , że wkład
własny do projektu zbierany
jest przez parafian.
PUNKT ZBIÓRKI ZUŻYTEGO SPRZĘTU
ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO
Informujemy, że na terenie Zakładu Usług Komunalnych
Spółka z o.o. w Piszu (ul. Olsztyńska 3) uruchomiono
Punkt Zbiórki Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego (GPZ). Uwagi dotyczące zbiórki odpadów
elektrycznych i elektronicznych:
1. Odbiorowi podlegają wyłącznie kompletne urządzenia
– sprzęt, którego prawidłowe działanie uzależnione jest od
przepływu prądu elektrycznego lub obecności pól elektromagnetycznych.
2. Nie podlega zbieraniu i odbiorowi sprzęt niekompletny
lub niespełniający definicji „zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego”, w tym sprzęt będący częścią
składową urządzenia.
3. Przekazywane odpady nie mogą być zanieczyszczone i
nie mogą zawierać elementów, części i substancji szkodliwych dla zdrowia lub środowiska, jeżeli nie stanowiły
pierwotnego składu lub wyposażenia przekazywanych
urządzeń.
Wyżej wymieniony sprzęt jest przyjmowany nieodpłatnie
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 13.00.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel.
(87) 423-31-16 (pokój nr 1).
ZUK informuje …
> Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Piszu informuje, iż odpady stałe, gromadzone selektywnie tj. szkło
i PET, odbierane systemem workowym z terenu miasta,
zbierane są w następujących terminach: Szkło 24 – go co 2
m-ce – najbliższy odbiór 24.12.2012 r., PET 28 – go co m-c
– najbliższy odbiór 28.12.2012 r.
> Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Piszu informuje, iż od stycznia 2013 r. na stronie internetowej zuk.
bip.hi.pl w zakładce OGŁOSZENIA zostaną opublikowane
aktualne harmonogramy na rok 2013 dotyczące wywozu
nieczystości stałych komunalnych oraz odpadów gromadzonych selektywnie.
Remont dachu i elewacji
kościoła w Turośli kosztował blisko 600 tys. zł.
Na Mszy Świętej w dniu 24 listopada 2012 r. ks. Tomasz Orłowskiproboszcz parafii pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Turośli, w
obecności ks. Jerzego Mazura-Biskupa Diecezji Ełckiej dziękował
wszystkim osobom zaangażowanym w inwestycję.
Fot. Archiwum UM w Piszu
Koszt remontu wyceniony
został na kwotę 591 183,91
zł z czego pomoc ze środków
Unii Europejskiej wyniosła 75
proc., czyli 443 387,00 zł. W
ramach przedsięwzięcia wymieniono konstrukcję dachową, wykonano nowe pokrycie
i orynnowanie dachu, oczysz-
czono i zaimpregnowano
mury kościoła, odrestaurowano blendy.
- Wszystko zaczęło się latem
1956 r. kiedy na prośbę ówczesnego Biskupa Warmińskiego
Tomasza Wilczyńskiego do
Turośli przybył ks. Mieczy-
sław Wagnerowski. Zastał
on kompletnie zrujnowany
poewangelicki kościół (żołnierze sowieccy podłożyli w
kościele ładunek wybuchowy
i opuszczając Turośl wysadzili
kościół). Zapadła się część dachu, wnętrze było kompletnie
zniszczone i spalone, a szyby
powybijane. Nie było plebanii
(tę też spalono). Ks. Mieczysław zamieszkał w namiocie
na przykościelnym placu. Jesienią 1956 r. skorzystał z gościnności Państwa Banachów.
Zimą zamieszkał w pokoju
znajdującym się przy kościele
– opowiada ks. Tomasz Orłowski-proboszcz parafii p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w
Turośli – Ks. Mieczysław opuścił Turośl w 1958 r. Zostawił
po sobie wybudowaną plebanię, zadaszony kościół. Wykonał on podwaliny pod nowo
powstającą parafię, która
istnieje już 51 lat. W jej skład
wchodzi kilka miejscowości z
Gminy Pisz oraz Miasta i Gminy Ruciane-Nida.
Trwa akcja informacyjna
dotycząca gospodarki odpadami
1 lipca 2013 roku wchodzą w życie nowe przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Ustawa nakazuje Gminie dokonanie wyboru jednej z czterech metod naliczenia mieszkańcom
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, tak zwanego „podatku śmieciowego”.
Do wyboru mamy obliczenie
„podatku śmieciowego” na
podstawie: 1) ilości zużytej
wody w gospodarstwie domowym, 2) metrażu domu/mieszkania, 3) liczby osób w domu/
mieszkaniu, 4) albo ustalenie
stawki ryczałtowej dla gospodarstwa domowego.
Wszystkie te metody są niedoskonałe, ale najbliższa sprawiedliwemu naliczeniu opłaty
jest metoda „od liczby osób”.
Gmina musi wybrać jedną
metodę i ustalić jedną stawkę
dla wszystkich mieszkańców z
zastosowaniem niższej opłaty
dla osób segregujących śmieci.
Ze wstępnej analizy wynika,
że miesięczna stawka w naszej
Gminie wyniesie 14 złotych od
osoby, zaś w przypadku śmieci
posegregowanych 12 złotych
od osoby. Naliczony obowiązkowy „podatek śmieciowy”
będzie wpłacany na rachunek
Gminy. Z opłat tych Gmina
musi opłacić przedsiębiorcę,
który będzie odbierał wszelkie
odpady zmieszane i odpady
segregowane pochodzące od
mieszkańców naszej Gminy.
Gmina będzie sprawować
nadzór nad prawidłowym za-
gospodarowaniem odpadów
przez odbierającego. Ustawa
nakłada na Gminę szereg
szczegółowych obowiązków
związanych z zapewnieniem
realizacji prawidłowej gospodarki odpadami pod rygorem
bardzo wysokich kar (nawet
do 50 tys. zł. za każde jej naruszenie). Ewentualne kary będą
obciążały nas wszystkich.
Gmina nie powinna dofinansowywać ze swoich środków
gospodarki śmieciami. Środki
finansowe na realizację tego
zadania winny pochodzić z
„podatku śmieciowego”.
- W związku z przedstawionym problemem zwracam się
do Państwa o wnioski jakie
Państwu nasuną się po zapoznaniu się z nowymi przepisami. Zgłoszone przez Państwa
uwagi należy składać do Urzędu Miejskiego w Piszu – Punkt
Przyjęć Interesanta (parter)
– mówi Jan Alicki-Burmistrz
Pisza - Chcemy, aby realizacja
nałożonych na nas obowiązków była jak najmniej dolegliwa dla mieszkańców Gminy.
Zachęcam do dzielenia się
uwagami i spostrzeżeniami.
Uprzejmie informujemy, że w
celu ułatwienia Państwu zapoznania się z nowymi przepisami, stosowne akty prawne,
zamieszczone zostały na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Piszu – www.pisz.pl
w zakładce: „GOSPODARKA
ODPADAMI”.
Po wejściu w życie nowych przepisów o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach zakłada się, że zmniejszy się liczba
„dzikich wysypisk”.
Fot. Panorama Piska
15
BIULETYN INFORMACYJNY GMINY PISZ
Trwają konkursy
dla organizacji pozarządowych
Po przeprowadzeniu konsultacji dotyczących Programu współpracy Gminy Pisz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013, dokument zawierający opinie zebrane
podczas konsultacji w drodze uchwały przyjęła Rada Miejska w Piszu. Dopiero po przyjęciu Programu
współpracy można było ogłosić konkursy na wsparcie realizacji zadań publicznych.
Do 2 stycznia 2013 r. do godz.
15.00 organizacje, stowarzyszenia i kluby działające na
terenie naszej Gminy mogą
składać oferty konkursowe
w zakresie: upowszechniania
sportu i kultury, polityki prorodzinnej i bezpieczeństwa
mieszkańców. Wszystkie organizacje zachęcamy do zapoznania się z ogłoszeniem
konkursowym, które zamieszczone jest w internetowym
serwisie miejskim www.pisz.pl
w dziale „Ogłoszenia”. W 2013
r. na ten cel przeznaczono podobnie jak w latach ubiegłych
330 tys. zł. Wyniki konkursów
zostaną podane do wiadomości publicznej w terminie do
11 stycznia 2013 r.
Podczas konsultacji odbyło
się Zebranie Ogólne Organizacji Pozarządowych z terenu Gminy Pisz. Udział w nim
wzięli przedstawiciele różnych stowarzyszeń, klubów
i organizacji. Na spotkaniu
dokonano wyboru osób, które
będą reprezentować organizacje pozarządowe w pracach
komisji konkursowych. Przedstawicielami organizacji zostali wybrani: Aneta Ciborowska,
Wiesława Jankiewicz, Paweł
Mróz, Katarzyna Konopka,
Włodzimierz Kozarzewski.
Nowością w 2013 r. w Gminie
Pisz jest wprowadzenie zapi-
Na Zebraniu Ogólnym Organizacji Pozarządowych z terenu Gminy Pisz dokonano wyboru osób, które
będą reprezentować organizacje pozarządowe w pracach komisji konkursowych
su w Programie współpracy jest z powodzeniem stosowa- grantingu ma także Akademia
o możliwości stosowania re- ny przez zagraniczne i krajo- Rozwoju Filantropii w Polsce
grantingu, który będzie reali- we organizacje pozarządowe, z którą Gmina Pisz w dniu 30
zowany w zakresie realizacji na przykład Polsko-Amery- października 2012 r. podpisała
zadania publicznego polityki kańską Fundację Wolności, umowę na wprowadzenie piczy Fundację Batorego. Wie- lotażowego projektu w naszej
prorodzinnej.
Regranting to przekazywanie loletnie doświadczenie w re- Gminie.
„dotacji na dotacje”. To prosty i efektywny mechanizm
przekazywania środków nie
bezpośrednio przez dotującego, lecz za pośrednictwem
organizacji lub instytucji
pełniącej rolę operatora. W
praktyce wygląda to tak, że
dotujący przekazuje pewną
pulę środków operatorowi,
który następnie przekazuje
dalej środki bezpośrednim
realizatorom programu lub W dniu 30 października 2012 r. Gmina Pisz podpisała umowę na
projektu.
wprowadzenie pilotażowego projektu regrantingu z Akademią
Regranting już od wielu lat Rozwoju Filantropii w Polsce.
Fot. Panorama Piska
W 2012 roku mija
10-lecie działalności
Warmińsko-Mazurskiej
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
Z tej okazji Jan AlickiBurmistrz Pisza wyróżnił
inżynierów budownictwa
z Gminy Pisz.
We wrześniu 2012 r. w Olsztynie z okazji jubileuszu
odbyła się uroczysta gala z
stały się faktem
Konieczność podziału gmin na jednomandatowe okręgi wyborcze to efekt wejścia w życie w dniu 1 sierpnia 2011 r. ustawy - Kodeks wyborczy. Ustawa ta określiła m.in. nowy system wyborczy
w wyborach do organów stanowiących gmin niebędących miastami na prawach powiatu.
Rady gmin zobowiązane zostały do ustalenia nowego podziału
w terminie do 1 listopada 2012 r. Wywiązując się z nałożonego
obowiązku Rada Miejska w Piszu na wniosek Burmistrza Pisza
na XXV sesji Rady Miejskiej w Piszu w dniu 26 października
2012 r. podjęła uchwałę w sprawie podziału Gminy Pisz na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych
wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
Zachowując określone przepisami zasady Gmina Pisz została podzielona na 21 jednomandatowych okręgów wyborczych. Miasto
Pisz podzielono na 15 okręgów wyborczych, teren wiejski – na 6
okręgów. Podział na okręgi wyborcze następuje według jednolitej normy przedstawicielstwa obliczonej przez podzielenie liczby
mieszkańców gminy przez liczbę radnych wybieranych do danej
rady.
Nowy podział będzie miał zastosowanie od kadencji rad gmin
2014-2018, co oznacza, że w 2014 r. w każdym okręgu wyborczym wybierać będziemy jednego radnego, bezpośrednio spośród zgłoszonych kandydatów.
Burmistrz Pisza wyróżnił inżynierów
budownictwa z Gminy Pisz
W 2012 roku mija 10-lecie
działalności Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Zawód
inżyniera budownictwa to
praca ludzi twórczych, konsekwentnych i niezwykle odpowiedzialnych. Efektami ich
pracy są obiekty budowlane,
służące obecnym i przyszłym
pokoleniom. Okręgi jednomandatowe
Inżynierowie z Gminy
Pisz, którzy odebrali
wyróżnienia na uroczystej gali w Olsztynie.
Fot. Archiwum UM w Piszu
niec, Marek Masło, Krzysztof
Targoński, Piotr Ciotrowski,
Adam Czartoryjski, Tomasz
Ciukszo.
udziałem inżynierów z województwa
warmińsko-mazurskiego. Była to okazja do
podsumowań oraz uhonorowania tych osób, których praca zasługuje na wyróżnienie.
Burmistrz Pisza z okazji 10-le-
cia działalności WarmińskoMazurskiej Okręgowej Izby
Inżynierów
Budownictwa
wyróżnił inżynierów budownictwa z terenu Gminy Pisz.
Wyróżnienia otrzymali: Zdzisław Purta, Romuald Muszyński, Krzysztof Bronisław Le-
- Ich praca przy projektowaniu, czy budowaniu obiektów
budowlanych na terenie Gminy Pisz jest znacząca i godna wyróżnienia – uzasadnia
Jan Alicki-Burmistrz Pisza.
Osoby wyróżnione odebrały
wyróżnienia na uroczystej gali
w Olsztynie, jak również na
uroczystości, która odbyła się
w Urzędzie Miejskim w Piszu.
Obchodzili
„Złote Gody”
W dniu 12 grudnia 2012 r. w Urzędzie Stanu
Cywilnego w Piszu wręczono kolejnym parom
małżeńskim z Gminy Pisz przyznane przez
Prezydenta RP medale za długoletnie pożycie
małżeńskie.
Trzy pary otrzymały w dniu 12 grudnia 2012 r. w Urzędzie Stanu
Cywilnego w Piszu z rąk Jana Alickiego-Burmistrza Pisza medale za
długoletnie pożycie małżeńskie. Udekorowane pary świętowały
50 . rocznicę zawarcia związku małżeńskiego, czyli „Złote Gody”.
Szacowni jubilaci, którymi byli: Krystyna i Stanisław Kowalczyk,
Danuta i Henryk Świetliccy oraz Krystyna i Czesław Szymańscy wraz
z medalami przyznanymi przez Prezydenta RP otrzymali kwiaty, a
także wznieśli toast lampką szampana. W uroczystości towarzyszyły
Szacownym Jubilatom Ich rodziny.
Fot. Panorama Piska
Piscy seniorzy w Toruniu
Grupa seniorów z Pogobia Średniego i Wiartla
włączyła się aktywnie w realizację projektu
pn.”Akademia Seniorów Warmii i Mazur”. Koordynatorem projektu w Gminie Pisz jest Stowarzyszenie „Dialog Pokoleń”.
W ramach projektu pn.”Akademia Seniorów Warmii i Mazur” w dniach
6-7 grudnia 2012 r. dwudziestu dziewięciu seniorów z Pogobia Średniego, Wiartla i Rozóg wyjechało do Torunia na spotkanie ze swoimi
rówieśnikami działającymi w toruńskich klubach seniora.
Uczestnicy wycieczki zwiedzili stary Toruń, obejrzeli w planetarium
pokaz „Gwiazda Betlejemska”, zwiedzili Muzeum Kopernika, Żywe Muzeum Piernika, obejrzeli spektakl „Klara” w Teatrze Wiliama Horzycy i
nawiązali przyjaźnie, które być może zaowocują wspólnymi działaniami
na rzecz aktywizacji seniorów naszego regionu.
W styczniu 2013 r. planowany jest przyjazd do Wiartla kabaretu „Babskie Olekanie” z Rozóg. W ramach projektu realizowane będą również
wykłady z zakresu: historii, zdrowia i literatury oraz interaktywne
warsztaty: taneczne, dziennikarskie, fotograficzne i filmowe.
16
BIULETYN INFORMACYJNY GMINY PISZ
Gmina Pisz stara się pozyskać
inwestora zagranicznego
Wyróżniono
naszych pracowników
socjalnych
Nie ma gminy, która nie chciałaby pozyskać strategicznego inwestora. Każdy wójt, burmistrz,
czy prezydent miasta chce, aby mieszkańcom jego gminy żyło się lepiej, aby miejsc pracy nie
ubywało, a przybywało. Wiele rzeczy robi się, aby również w naszej Gminie stworzyć dobre
warunki dla przedsiębiorców i inwestorów.
Ostatnim wydarzeniem w tym
temacie była konferencja pt.
„Inwestuj w Piszu”, która odbyła się 14 listopada 2012 r.
Jej gospodarzem była Gmina
Pisz. Oprócz przedstawicieli piskich firm wzięli w niej
udział specjaliści reprezentujący instytucje oferujące
pomoc z funduszy unijnych,
a były to m.in.: WarmińskoMazurska Agencja Rozwoju
Regionalnego w Olsztynie,
Polska Agencja Informacji i
Inwestycji Zagranicznych S.A.
w Warszawie, Lokalna Grupa
Działania „Mazurskie Morze”
i Powiatowy Urząd Pracy w
Piszu.
- Spotkanie było możliwością
podsumowania działań, które
mają na celu wspieranie lokalnej przedsiębiorczości – mówi
Jan Alicki-Burmistrz Pisza Staramy się wzmocnić relacje
przedsiębiorcy – samorząd.
Na terenie gminy działa aktywnie blisko 1500 podmiotów
gospodarczych.
Z myślą o przedsiębiorcach
Gmina realizuje dwa projekty.
Pierwszy to „Decydujmy Razem”, w którym Gmina Pisz
uczestniczy jako jeden z czterech samorządów województwa warmińsko-mazurskiego.
Jego celem jest wypracowanie mechanizmów skutecznej
współpracy władz samorządowych z przedsiębiorcami.
Jeszcze w tym roku zostanie
przyjęty program, według którego przez najbliższe lata będziemy realizować inicjatywy
ustalone przez zespół składający się z ludzi z różnych
środowisk społecznych, mających na celu rozwój naszego
miasta. Realizujemy również
projekt polsko-litewski pod
nazwą „Sąsiedzi aktywnie
wspierający
przedsiębiorczość”. Jesteśmy jego liderem.
Wyróżnienie Amicus Bonus z rąk Wojewody Warmińsko-Mazurskiego odebrała delegacja Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu w składzie: Elwira Świetlicka, Dorota Karpińska,
Dariusz Olender.
Fot. Archiwum UM w Piszu
Jan Alicki-Burmistrz Pisza witając piskich przedsiębiorców na konferencji pt. „Inwestuj w Piszu” podsumował dotychczasowe działania mające na celu wzmocnienie relacji samorząd-przedsiębiorcy.
Konferencja pt.”Inwestuj w Piszu” cieszyła się
dużym zainteresowaniem wśród przedsiębiorców
z powiatu piskiego.
Fot. Panorama Piska
Celem projektu jest pobudzenie współpracy
pomiędzy
przedsiębiorcami obu krajów.
W Gminie Pisz wciąż poprawia się infrastruktura, która
tworzy sprzyjające warunki do
zakładania nowych firm. Udogodnieniem dla nowo powstających firm w naszej Gminie
jest również możliwość zwolnienia z podatku od nieruchomości. Okres zwolnienia jest
uzależniony od ilości nowo powstałych miejsc pracy, a zwolnienie takie może obowiązywać przez maksymalnie 5 lat.
W oczach inwestorów o atrakcyjności gminy przesądza często przynależność jej terenów
do
Warmińsko-Mazurskiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Taka podstrefa istnieje na
terenie objętym działalnością
firmy Telmex Sp. z o.o. w Piszu. Czynimy starania, aby
drugą podstrefą objąć nieruchomość położoną w pobliżu
drogi krajowej nr 58.
Korzystnym dla nas wydarzeniem jest podpisanie przez
Gminę Pisz w dniu 14 listopada 2012 r. listu intencyjnego
z Polską Agencją Informacji i
Inwestycji Zagranicznych S.A.
w Warszawie. Głównym celem
porozumienia jest współdziałanie na rzecz gospodarczej
promocji Gminy Pisz, poprzez
podjęcie działań na rzecz pozyskiwania i obsługi inwestorów zagranicznych.
- Mam nadzieję, że w niedługim czasie w Piszu pojawi się
przedsiębiorca, który stworzy
nowe miejsca pracy – dodaje
Burmistrz Pisza - Tego Państwu i sobie życzę.
Po raz piąty Marian Podziewski-Wojewoda WarmińskoMazurski przyznał statuetki Amicus Bonus. Gala wręczenia nagród odbyła się z okazji obchodów Dnia Pracownika
Socjalnego. Wyróżnieniem i listem gratulacyjnym uhonorowano Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w
Piszu.
Już po raz piąty w Dniu Pracownika Socjalnego wręczone
zostały statuetki Amicus Bonus ustanowione w 2007 roku
dla uhonorowania pracy i zaangażowania pracowników
socjalnych z regionu Warmii i Mazur w pomoc potrzebującym. W tym roku w gronie osób i instytucji, które z rąk
Mariana Podziewskiego-Wojewody Warmińsko-Mazurski
otrzymały wyróżnienia i list gratulacyjny znalazł się Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu.
Elwira Świetlicka-Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Piszu wraz z zespołem pracowników otrzymali wyróżnienie za : nowatorskie działania,
które przyczyniły się do zbudowania efektywnego i kompleksowego systemu wsparcia mieszkańców Gminy Pisz,
w tym tworzenie i realizowanie programów, których celem
jest integrowanie środowiska lokalnego, wzmacnianie
więzi rodzinnych, zapewnienie specjalistycznego poradnictwa.
Na system pomocy społecznej funkcjonujący w naszym
województwie składa się: 116 ośrodków pomocy społecznej, 19 powiatowych centrów pomocy rodzinie, 42 domy
pomocy społecznej, 65 środowiskowych domów samopomocy. Ponadto wsparcia i pomocy osobom potrzebującym
udziela wiele innych instytucji: dzienne domy pobytu,
ośrodki interwencji kryzysowej, noclegownie, schroniska,
domy dla bezdomnych, domy dla matek z małoletnimi
dziećmi, placówki specjalistycznego poradnictwa. W tych
wszystkich jednostkach zatrudnionych jest ponad 6 tysięcy osób, które pracują na rzecz ludzi wymagających
wsparcia i pomocy. Wśród nich prawie 950 stanowią pracownicy socjalni ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie.
Nie wierzmy w żadne fantastyczne okazje
Kazimierz Podsiad
– Komendant Straży Miejskiej
w Piszu
Fot. Archiwum SM w Piszu
Okres przedświąteczny to
czas, w którym zwiększają
swoją aktywność oszuści i
złodzieje. Coraz częściej odnotowywane są przypadki
oszustw, kradzieży i naciągania różnymi metodami - grając na uczuciach i emocjach
przede wszystkim osób starszych. Nielegalnie zbierane są
ofiary na rzecz osób chorych
bez wymaganych zezwoleń
–jest to wykroczenie opisane
w art.56 kodeksu wykroczeń.
kieruję do Państwa apel
o zachowanie rozwagi w
kontaktach z osobami obcymi. Proszę o szczególną
ostrożność i roztropność w
sytuacjach, kiedy odwiedza
Państwa osoba podająca się
za inkasenta lub pracownika
instytucji świadczącej pomoc, akwizytora, doręczyciela przesyłek, osobę dotkniętą
przez los – apeluje Kazimierz
Podsiad-Komendant Straży
Miejskiej w Piszu.
W trosce o bezpieczeństwo
Jeśli jednocześnie do miesz-
kania wchodzą dwie osoby, wówczas jedna odwraca uwagę, druga plądruje
mieszkanie i kradnie. Taki
sposób działania jest charakterystyczny dla osób
podszywających się np. pod
pracowników administracji, instytucji państwowych,
opieki społecznej, pracowników różnych służb technicznych itp. Zdarzało się, że
powieszona na klatce schodowej informacja o tym, że
będzie sprawdzana np. wentylacja w mieszkaniach, albo
liczniki gazowe, prowokowała do działania sprytnych
oszustów, którzy o określonej w zawiadomieniu porze,
podszywając się pod kontrolerów, pukali do mieszkań i
okradali mniej ostrożnych
lokatorów.
Drodzy Państwo nie dajcie
się oszukać tym, którzy wykorzystując Wasze zaufanie,
podszywają się pod Państwa
bliskich lub krewnych. Nie
wierzcie w żadne fantastyczne okazje. Miejcie ograniczo-
ne zaufanie – sprawdzajcie
dokładnie dane każdego
podającego się za urzędnika,
montera, elektryka, policjanta – mówi Komendant Straży
Miejskiej w Piszu.
W przypadku wątpliwości
lub prób jakiegokolwiek wyłudzenia proszę kontaktować
się niezwłocznie z Policją pod
nr tel. 997 lub Strażą Miejską
w Piszu pod nr tel. (87) 42412-49, kom. 515 276 055.

Podobne dokumenty