Bibliografia - mediewistyka.pl

Komentarze

Transkrypt

Bibliografia - mediewistyka.pl
Bibliografia
îród»a:
Alcher z Clairvaux, Liber de spiritu et anima, PL., 40, 779 832.
Anonim, Quinque digressiones cogitationis, w: M.-T. d'Alverny,
Alain de Lille, textes inédits, s. 314
Alan z Lille, Distinctiones dictionum theologicarum sive Summa
Quot modis, PL. 210
Alan z Lille, Tractatus de virtutibus et vitiis et de donis
spiritus sancti, wyd. przez O. Lottina w: Psychologie et Morale
aux XIIe et XIIIe, t. 6 (1960), s. 27-92
Arystoteles, Poetyka, w: Arystoteles, Retoryka. Poetyka;
przek»ad, wst“p i komentarz Henryk Podbielski, Warszawa 1988
Bernardus Sanctus, Opera omnia curante C.F.Th. Schneider, t.1,
Berlin 1850
Cicero M.Tullius, Scripta quae manserunt omnia, fasciculus 2,
Rhetorici libri duo, qui vocantur De inventione recognovit E.
Stroebel, Lipsk 1915
Fortunatianus, Ars Rhetorica, II, 19, w: Rhetores Latini
minores, ed. K. Halm, Lipsk 1863
Incerti auctoris de ratione dicendi ad C. Herennium, libri IV,
F. Marx, Lipsk 1923
Jan Z»otousty, Homilie o ewangelii Ñw. Mateusza, PG, 57 i 58.
Joannes Sarisbergensis, Opera omnia, ed. by J.A. Giles, t. 2,
Oxford 1848
220
Joannis Sarisberiensis Policratici sive de nugis curialium et
vestigiis philosophorum libri VIII, ed. C.C.I. Webb, t. 1,
Oxford 1900
Magistri Vincentii Episcopi Cracoviensis Chronica Polonorum sive
originale
regum
et
principum
Poloniae,
quae
e
codice
vetustissimo Eugeniano (...) edidit Alexander ex comitibus
Przezdziecki, Cracoviae 1862
Magistri Vincentii Chronicon Polonorum, wyd. August Bielowski,
w: Monumenta Poloniae Historica, t.II, Lwów 1872 (przedruk 1961
Warszawa), s. 193 - 453
Mistrz Wincenty (tzw. Kad»ubek), Kronika Polska, prze»oóy»a i
opracowa»a B. Kürbis, 1992, s. IV - CXXXII, 1 - 322
Mistrza Wincentego Kronika Polska, t». razem z K.Abgarowiczem,
wst“p i komentarz B.Kürbis, Warszawa 1974, s. 253, nlb. 3
Maurycy z Sully, Epistolae, PL. 205
Petrus Cantor, Verbum Abbreviatum, PL. 205
Radulfus Ardens, Speculum universale, Cod. 7.09, Bibliothèque
Mazarine
Radulfus Niger, De re militari et triplici via peregrinationis
Ierosolimitanae (1187-1188), ed. L. Schmugge, Berlin - New York
1977
Rhetores Latini minores, ed. K. Halm, Lipsk 1863
Sallusti C. Crispus, Catilina. Iugurtha. Fragmenta ampliora, ed.
A. Kufress, Lipsk 1981
Spicilegium Solsemense, wyd. J.B. Pitra, t. 3, Paris 1882
Wilhelm od Ñw.Teodoryka, De natura corporis et animae, P.L. 180,
kol.695 - 726
Wilhelma
z
Conches,
Moralium
221
Dogma
Philosophorum,
ed.
J.Holmberg, Uppsala 1929
Opracowania:
Awierincew
S.,
Grecka
"literatura"
i
bliskowschodnie
"piÑmiennictwo", w: idem, Na skrzyóowaniu tradycji, przek»ad i
komentarz Danuta Ulicka, Warszawa 1988
Bachtin M., Dialog. J“zyk. Literatura, pod red. E. Czaplejewicza
i E. Kasperskiego, Warszawa 1983
Balbus
S.,
Problem
segmentacji
tekstu
prozatorskiego,
w:
Problemy teorii literatury, Seria 3, 1988, s. 12-56
Balzer O., Pisma PoÑmiertne, t.1 i 2, Studyum o Kad»ubku, Lwów
1934 i 1935
Banaszkiewicz
J.,
porównawcze
nad
Podanie
o
PiaÑcie
i
Popielu.
wczesnoÑredniowiecznymi
Studium
tradycjami
dynastycznymi, Warszawa 1986
Banaszkiewicz
J.,
Kronika
Dzierzwy
XIV-wieczne
kompendium
historii ojczystej, Wroc»aw 1979
Barthes R., Wst“p do analizy strukturalnej opowiada½, t». W.
B»o½ska, w: Archiwum przek»adów Pami“tnika Literackiego, t. 1,
Wroc»aw 1977
Baszkiewicz J., Prawo rzymskie i prawo kanoniczne w kulturze
politycznej Polski XIII i XIV stulecia, w: IX powszechny Zjazd
222
Historyków Polskich. Historia kultury Ñredniowiecznej Polski,
Warszawa 1963
Beaugrande de R.A., Dressler W.U., Wst“p do lingwistyki tekstu,
Warszawa 1990
Betti
E.,
Allgemeine
Auslegungslehre
als
Methodik
der
Geisteswissenschaften, Tübìngen 1967
Boczar M., Cz»owiek i wspólnota. Filozofia moralna, spo»eczna i
polityczna Jana z Salisbury, Warszawa 1987
Böhner Ph., Gilson E., Historia filozofii chrzeÑcija½skiej,
prze»oóy» St.Stomma, Warszawa 1962
Borawska D., Mistrz Wincenty w nowym wydaniu i opracowaniu. W
stron“ cystersów
i
Ñw.
Bernarda
z
Clairvaux,
w:
Przegld
Historyczny, t. 2, (1977), z. 2, s. 341-366
Bremond C., Logique du récit, Paris 1973
Buczy½ska - Garewicz H., Semiotyka i filozofia znaku - s»owo
wst“pne w: M. Bense, Ðwiat przez pryzmat znaku, Warszawa 1980
Buczy½ska - Garewicz H., Znak. Znaczenie. Wartoу. Szkice o
filozofii ameryka½skiej, Warszawa 1975
Bühler K., Die Sprachtheorie, Stuttgart 1934
Carlyle R. W., Carlyle A. J., A History of Mediaeval Political
Theory in the West, t. 2, London 1909
Crocker J.D., The Social Functions of Rhetorical Forms, w: The
Social Use of Metaphor. Essays on the anthrppology of rhtoric,
ed. by J.D. Sapir, J.Ch. Crocker, 1977, s. 33-66
Curtius
E.R.,
Europäische
Literatur
und
lateinisches
Mittelalter, Bern 1954
d'Alverny M.-T., Alain de Lille, textes inédits, Paris 1965
Dbrowski J., Dawne dziejopisarstwo polskie ( do roku 1480),
223
Wroc»aw 1964
Deptu»a Cz., Biblia - "mit archaiczny" - historia antyku, w:
idem, Galla Anonima mit genezy Polski. Studium z historiozofii i
hermeneutyki symboli dziejopisarstwa Ñredniowiecznego, Lublin
1990
Deptu»a Cz., Nad zagadk mistrza Wincentego, Znak, t. 28 (1976),
nr 3
Derwich M., Janko z Czarnkowa a Kronika wielkopolska, w: Acta
Universitatis Wratislaviensis, nr 800, historia 50,
Wroc»aw 1985, s. 127-162
Dibelius W., Morfologia powieÑci, w: Teoria bada½ literackich za
granic. Antologia, wybór, rozprawa wst“pna, komentarze Stefanii
Skwarczy½skiej, s. 315-334
Dijk
van
T.A.,
Textwissenschaft.
Eine
interdisziplinare
Einführung, München 1980
Eichenbaum B., Teoria metody formalnej, w: idem, Szkice o prozie
i poezji, wybór i przek»ad L. Pszczo»owska, R. Zimand, Warszawa
1973, s. 273-321
Fiodorow
W.W.,
Powrót
"formy
wewn“trznej",
w:
Przegld
Humanistyczny, R. 33 (1989), nr 3 (282), s. 135-151, t». E.
Gilewicz
Frankowska - Terlecka M., Miejsce retoryki w Ñredniowiecznym
systemie wiedzy, w: Pogranicza i konteksty literatury polskiego
Ñredniowiecza, s. 307-317
Frankowska - Terlecka M., Definicje retoryki w encyklopediach
Ñredniowiecznych,
w:
Retoryka
w
XV
stuleciu,
Studia
nad
tradycjami retoryki i praktyk retoryki pi“tnastowiecznej,
Ossolineum 1988
224
Frye N., Anatomy of criticism, 1957
G»owi½ski M., Kostkiewiczowa T., Okopie½ - Slawi½ska A.,
S»awinski J., S»ownik terminów literackich, 1988 (wyd.2)
Goetz H.- W., Die "Geschichte" im Wissensachftsystem des
Mittelalters,
w:
Funktion
und
Formen
Mittelalterlicher
Geschichtsschreibung hrsg. von F.-J. Schmale, Darmmstadt 1985
Górny
W.,
O
stylistyce
Praskiego
Ko»a,
strukturalna w latach 1926-1943, pod
w:
Praska
szko»a
red. M.R. Mayenovej,
Warszawa 1966, s. 6-25
Grabmann M., Die Geschichte der Scholastischen Methode, t. 2,
Berlin 1957, (przedruk wydania z 1911)
Grabmann M., Die Geschichte der Scholastischen Mothode, Berlin
1957
Greimas A., Du sens, Paris 1970
Grice H.P., Logika a konwersacja, t». Barbara Stanosz, w: J“zyk w
Ñwietle nauki red.B.Stanosz Warszawa 1980
Halliday M.A.K., Hasan R., Cohesion in English, 1985
Hammer J., Remarks on the Sources and Textual History of
Geoffrey of Monmouth's Historia regum Britannicae, w: Bulletin
of the Polish Institute of Arts and Science in America, vol. 11,
October 1943 - July 1944, s. 501-564
Häring N.M., Die Rolle der Hl. Schrift in der Auseinandersetzung
des Alanus de Insulis mit dem Neu-Manichäismus, Miscellanea
Medievalia, t. 22 (1977), s. VIII, s. 315-343
Heck R., G»os w dyskusji na sesji poÑwi“conej Kronice Kad»ubka,
Studia îród»oznawcze, 20 (1976), s.85 - 87
Jakobson R., W poszukiwaniu
istoty j“zyka, pod red. M.R.
Mayenowej, t. 1-2, Warszawa 1989
225
Jasi½ski K., W kwestii autorstwa Kroniki wielkopolskiej, St.
îród»ozn., 1 (1957), s. 219-231;
K“trzy½ski S., Ze studyów nad Gerwazym z Tilbury, RAU fh, t. 46
(1903)
K“trzy½ski W., O kronice wielkopolskiej, Rozprawy AU,
wydz. hist.-fil.,
33 (1896), s. 1-52;
Kie»tyka S., B»ogos»awiony Wincenty Kad»ubek (ok. 1150-1223),
Nasza Przesz»oу, t. 16 (1962), s. 152-212
Korolec J.B., Idea» w»adcy w "Kronice" mistrza Wincentego. Rola
cnót moralnych w legitymizacji w»adzy, w: Pogranicza i konteksty
literatury polskiego Ñredniowiecza, s. 71 - 86
Korolko
M.,
Z
bada½
nad
retorycznoÑci
polskich
kronik
Ñredniowiecznych, w: Literatura i kultura póïnego Ñredniowiecza w
Polsce, Warszawa 1993, s. 125-139
Kotarbi½ska J., Z zagadnie½ teorii nauki i teorii j“zyka, s.
188-199
Koty½ski L., Rytmika Kroniki Wincentego Kad»ubka, "Eos", t. 49
(1957 - 1958) z. 2, s. 161 - 176
Kürbis B., Metody ïród»oznawcze wczoraj i dziÑ, w.: Pami“tnik XII
Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich, Katowice 1979, t.I, s.:
91 - 100
Kürbis
B., Wizerunki Piastów w opiniach dziejopisarskich, w: Piastowie
w
dziejach
Polski.
Zbiór
artyku»ów
z
okazji
trzechsetnej
rocznicy wygaÑni“cia dynastii Piastów, Wroc»aw 1975, s. 196 228, o Kad»ubku przede wszystkim 212 - 220
Kürbis
B.,
barbarzy½stwo
Pollexianorum
w
cervicosa
feritas.
Dzikoу
i
opinii Mistrza Wincentego, w: S»owianie w
dziejach Europy. Studia historyczne ku uczczeniu 75 rocznicy
226
urodzin i 50-lecia pracy naukowej prof. H. ºowmia½skiego, UAM,
Wydz. Fil.- Hist., Seria Historia nr 58, Pozna½ 1974, s.131 138
Kürbis B., MyÑli i nauki mistrza Wincentego zwanego Kad»ubkiem,
zebra»a i prze»oóy»a B.Kürbis, 1980, s. 169, nlb. 3
Kürbis B., Polska wersja humanizmu u progu XIII wieku, w: Sztuka
i ideologia XIII wieku, Warszawa - Kraków - Gda½sk 1974, s.9 24
Kürbis B., Jak czytaƒ najstarsze teksty o Ñwi“tym Stanis»awie, w:
Znak, R. 31 (1979), z.4 - 5, s. 319 -343, o Kronice mistrza
Wincentego s. 329 - 337
Kürbis B., Holophagus. O smoku wawelskim i innych smokach, w:
Ars Historica. Prace z dziejów powszechnych i Polski, UAM,
Wydz.Fil.-Hist., Seria Historia nr 71, Pozna½ 1976, s. 163 - 178
Kürbis B., Jak mistrz Wincenty pojmowa» histori“ Polski, Studia
îród»oznawcze, 20 (1976), s. 64 - 70
Kürbis B., Sacrum i profanum. Dwie wizje w»adzy. w: Studia
îród»oznawcze 22 (1977), s. 19 - 40
Kürbis B., Studia nad Kronik Wielkopolsk, Pozna½ 1952, Kürbis
B.,Dziejopisarstwo wielkopolskie, Warszawa 1959
Labuda G., Próba nowej systematyki i nowej interpretacji ïróde»
historycznych, 1 (1957), s. 3 - 52
Labuda G., W 75 rocznic“ ukazania si“ Szkiców Historycznych
Tadeusza Wojciechowskiego, w: Kwartalnik Historyczny, 88 (1981)
nr 2, s. 321 - 351
Labuda
G.,
Twórczoу
hagiograficzna
i
historiograficzna
Wincentego z Kielc w: Studia îród»oznawcze 16 (1971), s. 103 137
227
Labuda G., Kroniki genealogiczne jako ïród»o do dziejów rozbicia
i zjednoczenia monarchii w Polsce Ñredniowiecznej, w.: Studia
îród»oznawcze 22(1977), s. 41 - 60
Labuda G., Zaginiona kronika w Rocznikach Jana D»ugosza. Próba
rekonstrukcji, Pozna½ 1983.
Lausberg H., Handbuch der Literarischen Rhetorik, München 1960
Lehmann
P.,
Die
Institutio
Oratoria
des
Quintilianus
im
Mittelalter, w: Paul Lehmann, Erforschung des Mittelalters, Band
II, 1959 Stuttgart, ss.: 1 - 28
Lévi - Strauss C., Analiza morfologiczna bajki rosyjskiej, w:
Pami“tnik Literacki, 1968, nr 4
Lewandowski I., Mistrz Wincenty a Justyn - epitomator Pompejusza
Troga, Studia îród»oznawcze, t. 20 (1976), s. 28-34
Licha½ski J.Z., Retoryka. Przegld wspó»czesnych szkó» i metod
badawczych, w: Retoryka a literatura, red. B. Otwinowska, 1984,
s. 9-26
Liman K., Topika w Kronice polskiej Wincentego Kad»ubka, w:
Studia îród»oznawcze, t. 20 (1976), s. 95 -105
Lottin O., Psychologie et Morale aux XIIe et XIIIe, t.3 Louvain
1949, t. 6 Louvain 1960
Lubac de H., Exégèse médiévale. Les quatre sens de l'écriture,
Lyon 1959
Lutman R., Podstawy metodologiczne historiografii, w.: Pami“tnik
VII Zjazdu Historyków we Wroc»awiu, t.II, Warszawa 1948, s. 15 28
ºotman J., Struktura tekstu artystycznego, Warszawa 1984
ºowmia½ski H., Pocztki Polski, t. 5, Warszawa 1973
ºowmia½ski H., Kiedy powsta»a Kronika wielkopolska, Przegl.
228
Hist., 51 (1960), z. 2, s. 398-410;
Maleczy½ski K., Wst“p do wydania Anonim tzw. Gall, Kronika czyli
dzieje ksiót i w»adców polskich, MPH, s. n., t. II, Kraków
1952, ss. LIII i n.
Manitius M., Lehmann P., Geschichte der lateinischen Literatur
des Mittelalters , t.III, München 1964 (przedruk z ed. 1931)
Markowski M.,
Die Schilderung des Guten und Bösen in der
Chronica des Vincentius Kadlubek, w: Miscellanea Mediaevalia, t.
11 (1977), s. 271 - 285
Mayenowa M.R., Analiza doktryny stylistycznej Praskiego Ko»a, w:
Praska szko»a strukturalna w latach 1926 - 1943, pod red. M.R.
Mayenowej, Warszawa 1966, s. 26-40
Mayenowa M.R., Roman Jakobson - uczony i cz»owiek, wst“p do wyóej
cytowanej antologii, t. 1, s. 11
Mayenowa M.R., Rosyjskie propozycje teoretyczne w zakresie form
poetyckich (1916 - 1930), w: Rosyjska szko»a stylistyki, red.
M.R. Mayenowa, Z. Saloni, Warszawa 1970, s. 14 - 54
Medvedev P.N., Formalnyj metod v Literaturovedenii, Leningrad
1928, przedruk Hildesheim - New York
Morris Ch., Writings on the General Theory of Signs, The Hague Paris 1971
Murphy J.J., Rhetoric in the Middle Ages, Berkeley - Los Angeles
1974
O spójnoÑci tekstu, pod red. M.R. Mayenowej, 1971
Ogden C.K., Richards I.A., The Meaning of Meaning, London 1923
Paré G., Brunet A., Tremblay P., La Renaissance du XIIe siècle.
Les écoles et l'enseignement, Paris - Ottawa 1933
Partner N.F., Serious Entertainments. The Writing of History in
229
Twelfth-Century England, Chicago - London 1977
Pauli L., Randbemerkungen zur Abhandlung Emil Seckels über
Vincentius Kadlubek, w: Zeitschrift der Savigny-Stiftung für
Rechtsgeschichte, Roman. Abt, 76 (1959), s. 396-431
Perelman Ch., Olbrechts - Tyteca L., Traité de l'Argumentation.
La nouvelle rhétorique, Paris 1958
Pietrowski M.A., Morfologia noweli, w: Przegld Humanistyczny,
1972, nr 1, t». E. Pleszkun - Gawlikowa
Plett U.F., Textwissenschaft und Textanalyse, Heidelberg 1979
(wyd. 2)
Plezia M., Tradycja r“kopiÑmienna Kroniki Kad»ubka, w: Ars
Historica. Ksi“ga Pamitkowa ku czci Gerarda Labudy, Pozna½
1976, s. 377 - 391
Plezia M., Genealogia Galla i Kad»ubka, w: Meander, t. 2 (1947),
s. 525 - 537
Plezia M., Nazwa osobowa Kad»ubek, w: Onomastica, R. 3 (1957),
s.393 - 417; Dialog w kronice Kad»ubka, w: Pami“tnik Literacki,
t. 51 (1960), s. 275 - 286
Plezia M., Z zagadnie½ pierwotnego prawa ma»óe½skiego w Polsce,
w: Archeologia, t. 3 (1949), s.230 - 232
Plezia M., Dooko»a sprawy Ñw. Stanis»awa (Studium îród»oznawcze),
w: Analecta Cracoviensia, R. 11 (1979), s. 251 - 413, analizie
odnoÑnych partii tekstu Kroniki mistrza Wincentego poÑwi“cono
strony 330 - 353
Plezia M., Zwizki literatury polskiej z literatur francusk w
XII
w.,
w:
Pogranicza
i
konteksty
literatury
polskiego
Ñredniowiecza, red. T.Micha»owska, 1989, s. 57 - 69
Plezia M., Retoryka mistrza Wincentego, w: Studia îród»oznawcze,
230
t. 20 (1976), s. 88 - 94
Plezia
M.,
Mistrz
Wincenty
i
jego
kronika,
w:
Tygodnik
Powszechny 1964, nr 37 (816)
Plezia
M.,
Die
Polenchronik
des
Magister
Vincentius
als
Musterbeispiel des "ornatus gravis", w: Classica et Mediaevalia
(dissertationes IX Fr. Blatt dedicatae), t. 36 (1973), s. 448 460
Plezia M., Pierwszy polski pisarz i uczony. W roku jubileuszowym
Wincentego Kad»ubka , w: Tygodnik Powszechny 1973, nr 47 (1296)
Plezia M., Legenda o smoku wawelskim, w: Rocznik Krakowski R. 42
(1971), s. 21 - 32
Plezia M., Zawartoу r“kopisu tzw. Eugeniuszowskiego kroniki
mistrza Wincentego, w: Cultus et cognitio. Ksi“ga pamitkowa ku
czci A.Gieysztora, Warszawa 1976, s. 435 - 443
Plezia M., Pierwszy polski historyk (Wincenty Kad»ubek), w:
Tygodnik Powszechny 1960, nr 17 (587)
Plezia M., Kronika Galla na tle historiografii XII wieku, Kraków
1947
Plezia M., Kronika Kad»ubka na tle renesansu XII wieku, w: Znak,
R. 14 (1962), s. 978 - 994
Plezia M., Wincenty z Kielc historyk polski z pierwszej po»owy
XIII wieku, Studia îród»oznawcze 7 (1962), ss. 15 - 41
Pohorecki F., Rytmika kroniki Galla anonima,Roczniki Historyczne
1929/1930 Pozna½ 1930
Polheim K., Die lateinische Reimprosa, Berlin 1925
Potiebnia A.A., Iz lekcji po teorii s»ovesnosti, Charkov 1905,
reprint w: Slavistic Printings and Reprintongs, ed. C.H. van
Schooneveld, t. 128
231
Potiebnia A.A., Iz lekcji po teorii s»ovesnosti, Charkov 1894,
reprint w: Slavistic Printings and Reprintings, ed.C.H. van
Schooneveld, t. 150
Propp W., Morfologia bajki, t». W. Wojtyga - Zagórska, Warszawa
1976
Propp W., Morfo»ogia skazki, Leningrad 1928
Reformatski A.A., Opyt analiza novellisticzeskoj kompozici,
Moskovskij kruóok OPOJAZ, t. 1, Moskwa 1922
Rozmowa Romana Jakobsona z Jean Pierre Faye, Jean Paris i
Jacques Roubaud, w : Znak, styl, konwencja, pod
red.
M.
G»owi½skiego, Warszawa 1977, s. 59-77
Rühl F., Die Verbreitung des Justinus im Mittelalter. Eine
Literaturhistorische Untersuchung, Leipzig 1871, s. 14-18
Ryding W.W., Structure in Medieval Narrative, wyd. przez Mouton
1971
Saverio D., La "Institutio Traiani", Genua 1958
Scholes R., Structuralism in literature. An Introduction., New
Haven 1974
Scholes R., Kellog R., The Nature of Narrative, Oxford 1966,
(wyd. 2 - Oxford 1978)
Seckel E., Vincentius Kadlubek, w: Zeitschrift der SavignyStiftung für Rechtsgeschichte, Roman. Abt, 76 (1959)
Semiotyka kultury, pod red. E. Janus i M.R. Mayenowa, wst“p S.
òó»kiewski, Warszawa 1975, wyd 2, Warszawa 1977
Semiotyka i struktura tekstu
pod red. M.R. Mayenowej, 1973
Semiotyka tekstu i j“zyka, pod red. M.R. Mayenowej, 1976
S»ownik ºaci½sko-Polski pod red. M. Plezi, t.V, Warszawa 1979
So»ganik G.J., Sintaksiczeskaja stilistika, Moskwa 1973
232
Stock B., Implications of literacy, Princeton 1983
Sulowski J., Elementy filozofii XII wieku w Kronice mistrza
Wincentego, w: Studia îród»oznawcze, t. 20 (1976), s. 19-21
Tekst w kontekÑcie, pod red. T. Dobrzy½skiej i E. Janus, 1983
Tekst i j“zyk. Problemy semiotyczne pod red. M.R. Mayenowej,
1974
Tekst. J“zyk. Poetyka, pod red. M.R. Mayenowej, 1978
Teoria tekstu pod red. T. Dobrzy½skiej, 1986
Todorov Tz., Littérature et signification, Paris 1967
Todorov Tz., Grammaire du Décaméron, The Hague 1969
Todorov Tz., Poétique de la prose, Paris 1971
Tomaszewski B., Teoria literatury. Poetyka, przek»ad pod red. T.
Grabskiego, Pozna½ 1935
Topolski J., O wyjaÑnianiu i narracji, w.: Z. Drozdowicz, J.
Topolski, W. Wrzosek, Swoistoу poznania historycznego, Pozna½
1990, s.12 - 49
Trubeckoj N.S., Choóenie za tri morja Afanasija Nikitina kak
literaturnyj pamiatnik, Versty 1, Paris 1926
Tymieniecki K., Zarys dziejów historiografii polskiej, Kraków
1948
Vese»ovskij
A.N.,
Istoriczeskaja
poetika,
Leningrad
1940,
reprint w: Slavistic Printings and Reprintings, t. 155
Vetulani A., Prawo kanoniczne i rzymskie w Kronice mistrza
Wincentego, Studia îród»oznawcze, t. 20 (1976), s. 35-45
Warmski M.S., Die grosspolnische Chronik, Krakau 1879;
Wielgosz Z., Kronika polska - metoda prezentacji dziejów w:
Dawna historiografia Ñlska. Materia»y sesji naukowej odbytej w
Brzegu w dniach 26-27 listopada 1977 r., Opole 1980,
233
Wilamowska
E.,
Kronika
polsko-Ñlska.
Zabytek
pochodzenia
lubiskiego, Studia îród»oznawcze 25 (1980), ss.79 - 94,
Wiesio»owski J., Kolekcje historyczne w Polsce Ñredniowiecznej
XIV - XV wieku, 1967
Wojciechowski T., Szkice historyczne jedenastego wieku, 1951 (3
wydanie), szkice 7 - 11, s. 253 - 347
Wolter H.S.J., Geschichtliche Bildung im Rahmen der Artes
Liberales, w: Artes Liberales von der Antiken Bildung zur
Wissenschaft des Mittelalters, herausgegeben von Josef Koch,
Leiden - Köln, 1959
Zeissberg H., Vincentius Kad»ubek, Bischof von Krakau (1208 1218; +1223) und seine Chronik Polens. Zur Literaturgeschichte
des dreizehnte Jahrhunderts, Wien 1870
Ziomek J., Retoryka opisowa, Ossolineum 1990
Zwiercan M., Komentarz Jana z Dbrówki do Kroniki mistrza
Wincentego zwanego Kad»ubkiem, 1969
Zydorek D., Mors et vita. Ðmierƒ w przekazach kronik polskich do
ko½ca XIV wieku. Praca doktorska napisana pod kierunkiem prof.
dr hab. Brygidy Kürbis
234

Podobne dokumenty