Propozycja zmiany Ubezpieczenia Grupowego

Transkrypt

Propozycja zmiany Ubezpieczenia Grupowego
Propozycja zmiany Ubezpieczenia Grupowego Pracowników
PAN Centrum Astronomicznego w Toruniu
oraz ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci
od 1 stycznia 2012 roku
Toruń, 30 listopada 2011 r.
ZAKRES UBEZPIECZENIA
PROPOZYCJA ZMIANY
WARUNKI DOTYCHCZAS
OBOWIĄZUJĄCE
WARIANT I
Grupowe Ubezpieczenie Typ P PLUS
Rodzaj świadczenia
Wysokość świadczenia
Zgon ubezpieczonego spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem komunikacyjnym podczas wykonywania pracy
90 000 zł
110 000 zł
110 000 zł
Zgon ubezpieczonego spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem komunikacyjnym
70 000 zł
80 000 zł
80 000 zł
Zgon ubezpieczonego spowodowany wypadkiem przy pracy
70 000 zł
80 000 zł
80 000 zł
Zgon ubezpieczonego spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem
50 000 zł
50 000 zł
50 000 zł
Zgon ubezpieczonego
25 000 zł
25 000 zł
25 000 zł
Zgon współmałżonka spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem
20 000 zł
20 000 zł
20 000 zł
Zgon współmałżonka
10 000 zł
10 000 zł
10 000 zł
Osierocenie dziecka
4 000 zł
4 000 zł
4 000 zł
Zgon dziecka własnego, przysposobionego oraz pasierba (jeżeli nie żyje ojciec lub matka) - do 25 roku życia dziecka
3 000 zł
3 000 zł
3 000 zł
Urodzenie martwego dziecka
2 000 zł
2 000 zł
2 000 zł
Zgon rodziców oraz zgon rodziców małżonka
2 000 zł
2 000 zł
2 000 zł
Urodzenie dziecka
1 000 zł
1 000 zł
1 000 zł
400 zł
400 zł
400 zł
3 000 zł
/zakres 13 chorób/
3 000 zł
3 000 zł
brak
brak
2 000 zł
Świadczenie za każdy dzień pobytu w szpitalu jeśli pobyt był spowodowany wypadkiem komunikacyjnym
- za okres pierwszych 14 dni
112,50 zł
112,50 zł
112,50 zł
Świadczenie za każdy dzień pobytu w szpitalu jeśli pobyt był spowodowany wypadkiem przy pracy
- za okres pierwszych 14 dni
112,50 zł
112,50 zł
112,50 zł
87,50 zł
87,50 zł
87,50 zł
Świadczenie za każdy dzień pobytu w szpitalu jeśli pobyt był spowodowany zawałem serca lub krwotokiem
śródmózgowym - za okres pierwszych 14 dni
75 zł
75 zł
75 zł
Świadczenie za każdy dzień pobytu w szpitalu jeśli pobyt był spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem, wypadkiem
komunikacyjnym, wypadkiem przy pracy, zawałem serca bądź krwotokiem śródmózgowym
- za okres od 15 dnia
25 zł
25 zł
25 zł
Świadczenie za każdy dzień pobytu w szpitalu spowodowany chorobą
25 zł
25 zł
25 zł
250 zł
250 zł
250 zł
12,50 zł
12,50 zł
12,50 zł
Rozszerzenie odpowiedzialności z tytułu leczenia szpitalnego poza terytorium Polski: kraje Unii Europejskiej,
Islandia, Monako, Norwegia, Szwajcaria, Watykan, Australia, Japonia, Kanada, Nowa Zelandia, USA.
TAK
TAK
TAK
KARTA APTECZNA
brak
brak
200 zł
58,85 zł
60,15 zł
64,15 zł
Ciężkie choroby
współmałżonka
Ciężkie choroby
Trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem (za 1% uszczerbku)
Zawał serca, chirurgiczne leczenie choroby naczyń wieńcowych - by-pass, nowotwór złośliwy, udar, niewydolność
nerek, choroba Creutzfelda Jakoba, zakażenie wirusem HIV - będące następstwem bezpośredniego wykonania
obowiązków zawodowych lub pełnoobjawowe AIDS będące następstwem zakażenia wirusem HIV podczas
wykonywania obowiązków zawodowych, zakażenie wirusem HIV - jako powikłanie transfuzji krwi wykonane na
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, u osoby nie chorujacej na hemofilię, oparzenia, transplantacja organów, utrata
wzroku, oponiak, choroba Parkinsona,
(rozszerzony zakres od 01-01-2012 o następujące stany chorobowe): anemia aplastyczna, bąblowiec mózgu,
masywny zator tętnicy płucnej leczony operacyjnie, odkleszczowe wirusowe zapalenie mózgu, ropień mózgu, sepsa,
tężec, wścieklizna, zgorzel gazowa.
Zawał serca, chirurgiczne leczenie choroby naczyń wieńcowych - by-pass, nowotwór złośliwy, udar, niewydolność
nerek, choroba Creutzfelda Jakoba, zakażenie wirusem HIV - będące następstwem bezpośredniego wykonania
obowiązków zawodowych lub pełnoobjawowe AIDS będące następstwem zakażenia wirusem HIV podczas
wykonywania obowiązków zawodowych, zakażenie wirusem HIV - jako powikłanie transfuzji krwi wykonane na
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, u osoby nie chorujacej na hemofilię, oparzenia, transplantacja organów, utrata
wzroku, oponiak, choroba Parkinsona, anemia aplastyczna, bąblowiec mózgu, masywny zator tętnicy płucnej
leczony operacyjnie, odkleszczowe wirusowe zapalenie mózgu, ropień mózgu, sepsa, tężec, wścieklizna, zgorzel
gazowa.
Świadczenie za każdy dzień pobytu w szpitalu jeśli pobyt był spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem
- za okres pierwszych 14 dni
Leczenie szpitalne
WARIANT II
Pobyt ubezpieczonego na Oddziale Intensywnej Terapii (świadczenie jednorazowe)
Rekonwalescencja - świadczenie za każdy dzień pobytu na zwolnieniu lekarskim trwającym nieprzerwanie,
bezpośrednio po 14- dniowym pobycie w szpitalu (maksymalnie za 30 dni)
SKŁADKA MIESIĘCZNA
verte - opis ubezpieczenia
OPIS UBEZPIECZENIA i WARUNKI JEGO ZAWARCIA
→
Propozycja została przygotowana pakietowo wraz z ubezpieczeniami dodatkowymi. Do wyboru jeden wariant.
→
Do przedstawionej oferty mogą przystępować współmałżonkowie i/lub pełnoletnie dzieci ubezpieczonych pracowników na takich samych warunkach (za
dodatkową składkę).
→
W przypadku współmałżonków i pełnoletnich dzieci, którzy nigdzie nie pracują, PZU ŻYCIE SA wypłaci za świadczenia związane z pracą - w wysokości jak za
nieszczęśliwy wypadek.
→
Wszystkie nowe osoby, w tym również współmałżonkowie i pełnoletnie dzieci, które przystąpią do umowy ubezpieczenia w dacie początku ubezpieczenia, będą
miały zniesioną karencję w ubezpieczeniu podstawowym Typ P Plus.
Karencja dla nowych osób obowiązywać będzie w dodatkowych ubezpieczeniach - zgodnie z OWU tych ubezpieczeń.
→
Osoby dotychczas ubezpieczone nie będzie obowiązywał okres karencji w zakresie tych świadczeń, które obowiązywały na dotychczasowej polisie.
→
Pełen zakres ubezpieczenia obejmuje wszystkich ubezpieczonych do 70 roku życia (w trakcie zatrudnienia). Po ukończeniu 70 r.ż. możliwość indywidualnej
kontynuacji.
→
Kontynuacja ubezpieczenia po 6 miesiacach nieprzerwanego opłacania składek.
→
Świadczenia z tytułu zgonów i z tytułu pobytu w szpitalu przedstawione są w tabeli w formie zsumowanej (skumulowanej).
→
Ciężka choroba - zmiana definicji zawału serca. Rozszerzony zakres do 22 chorób. Karencja 90 dni .
→
Ciężka choroba współmałżonka - nowy dodatek do ubezpieczenia - zakres 22 stanów chorobowych. Karencja 180 dni .
→
Pobyt w szpitalu - całodobowy pobyt w szpitalu w celu leczenia trwający co najmniej 4 dni. Karencja 30 dni .
→
Rekonwalescencja - pobyt na zwolnieniu lekarskim wydanym przez ten szpital (bezpośrednio po 14-dniowym pobycie w szpitalu) i trwającym nieprzerwanie max. 30
dni.
→
Pobyt na OIT - trwający nieprzerwanie min. 48 godz. pobyt na OIT w trakcie pobytu w szpitalu.
→
Karta Apteczna (dodatkowe ubezpieczenie) - w przypadku pobytu w szpitalu, PZU Życie SA przyznaje ubezpieczonemu - poprzez wydanie karty aptecznej - prawo do
bezgotówkowego odbioru w sieci Aptek "Dbam o Zdrowie" produktów o wskazanej w ofercie wartości. Wykaz aptek jest dostępny na Infolinii Grupy PZU 0 801 102 102
oraz znajduje się na stronie internetowej www.doz.pl i www.pzu.pl
→
Integralną część oferty stanowią Ogólne Warunki Ubezpieczenia Typ P Plus oraz ubezpieczeń dodatkowych.
→
Oferujemy nowe kanały zgłaszania roszczenia, dostępne 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, z dowolnego miejsca na świecie.
- zgłoszenie internetowe - odwiedź stronę www.pzu.pl i kliknij przycisk "zgłoś szkodę lub roszczenie",
- zgłoszenie telefoniczne - wystarczy skontaktować się z infolinią Grupy PZU pod numerem 801 102 102
→
Propozycja ważna 30 dni od daty otrzymania.
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY
Anna Osińska
Doradca Klienta
PZU ŻYCIE SA w Toruniu
tel. 56/ 308 25 29, tel. kom. 666 880 632
Grzegorz Krzywdziński
Kierownik Klienta Korporacyjnego
PZU ŻYCIE SA w Toruniu
tel. 56/ 308 25 30, tel. kom. 605 201 315
Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
Szczegółowe zasady warunków ubezpieczenia, w szczególności dotyczące definicji zdarzeń objętych ochroną, zakresu odpowiedzialności, wypłaty świdczeń określają ogólne warunki
ubezpieczenia lub umowa ubezpieczenia oraz inne dokumenty stanowiące integralną część stosunku ubezpieczeniowego.