Pan Sławomir Ziemski - ukończył studia wyższe na

Transkrypt

Pan Sławomir Ziemski - ukończył studia wyższe na
Pan Sławomir Ziemski - ukończył studia wyższe na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku,
posiada licencję maklera papierów wartościowych nr 1796 i licencję maklera giełd towarowych nr 7.
Aktualnie jest dealerem w Domu Maklerskim Banku Ochrony Środowiska SA.
Wcześniej, w latach 2005-2013 pracował w KBC Securities N.V. (Spółka Akcyjna) Odział w Polsce jako
Proprietary Trader oraz Compliance Officer, a w latach 1999 - 2005r.
w Kredyt Banku SA
Inwestycyjnym Domu Maklerskim jako osoba odpowiedzialna m.in. za kontrolę wewnętrzną i
działanie zgodne z przepisami prawa.
Członek Rad Nadzorczych m.in. Zakłady Odzieżowe ,,BYTOM" SA oraz ,,Dolwis SA" (w latach 20042011), Blu Pre Ipo (od 2010 - nadal). Od 2011r. udziałowiec spółki Concordia 1833 sp. z o.o.
W latach 2005-2010 przewodniczący Rady Miasta Ząbki.
Pan Sławomir Ziemski oświadczył, że :
-nie wykonuje działalności, która ma istotne znaczenie dla Emitenta;
-nie jest obecnie ani w okresie ostatnich 3 lat nie był, za wyjątkiem wyżej wymienionych podmiotów,
członkiem organów zarządzających lub nadzorczych, ani wspólnikiem w żadnej spółce kapitałowej lub
osobowej;
-nie został skazany za przestępstwa oszustwa;
-nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w
spółkach prawa handlowego;
-nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w podmiotach, które znalazły się w
stanie upadłości, zarządu komisarycznego ani likwidacji;
-nie prowadził działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, oraz nie
jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej ani członkiem organu spółki
kapitałowej czy członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej,
-nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia
20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym

Podobne dokumenty