Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku strażnika miejskiego

Transkrypt

Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku strażnika miejskiego
Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku
strażnika miejskiego – kierowcy samochodu
w Urzędzie Miasta
w Nowym Targu
ul. Krzywa 1
Identyfikacja zagrożeń
lp. Zagrożenie – czynnik
niebezpieczny,
szkodliwy, uciążliwy
1. Obciążenie psychiczne
Źródło zagrożenia
Możliwe skutki
zagrożenia
Odpowiedzialność za podjęte
Stres, choroby
działania porządkowe, osoby
wrzodowe, nerwice,
chronione, czynności biurowe,
psychozy.
2. Stres
Presja związana z wykonywaniem Nerwice, psychozy,
czynności służbowych, prowadzenie choroby układu
samochodu
krążenia
, 3. Agresja ludzi
Zachowania ludzi w czasie
Zranienia, złamania,
interwencji
pobicie
4. Przeciążenie układu ruchu, Praca w terenie, prowadzenie
Choroby układu
nadmierny wysiłek fizyczny samochodu
szkieletowomięśniowego,
przepuklina
5. Potrącenie, przygniecenie
Uczestnicy ruchu drogowego,
Śmierć, ciężkie
agresje ze strony osób w stosunku, uszkodzenie ciała
do których podjęto interwencje,
niestabilne elementy w terenie
6 Pożar i wybuch,
Celowe działania osób nie
Uszkodzenia ciała.
Oblanie i zapalenia
zgadzających się z interwencją,
Śmierć na skutek
substancji palnych
napad, materiały łatwopalne,
uduszenia, ciężkiego
nieostrożne obchodzenie się z
oparzenia
materiałami łatwopalnymi i
wybuchowymi , niesprawna
instalacja elektryczna
7 Wypadek komunikacyjny
Uczestnictwo w ruchu drogowym Śmierć, ciężkie
uszkodzenie ciała
8 Położenie stanowiska pracy Kabina samochodu, nieostrożne
Ciężkie uszkodzenie
na poziomie różnym od
wychodzenie z samochodu, różne
ciała, złamania
poziomu otoczenia
poziomy powierzchni terenu
kończyn, urazy głowy
9 Poślizgnięcie, upadek na tej Nierówne, śliskie powierzchnie –
Złamania, zwichnięcia
samej płaszczyźnie
zwłaszcza w terenie, progi, dojście kończyn, stłuczenia
do samochodu, przejścia
ciała
10 Uderzenie, przyciśnięcie
Celowe uderzenie przez agresywne Możliwe ciężkie
spadającym materiałem,
osoby, spadające przedmioty w
uszkodzenia ciała. W
przedmiotem
wyniku zrzucenia, uczestniczenie w skrajnych przypadkach
wypadku drogowym,
śmierć
11. Uderzenie o nieruchome
Wejścia, przejścia, przeszkody na Drobne urazy całego
elementy
drodze dojścia,przemieszczenie się ciała
w ciasnych pomieszczeniach
12 Uderzenie ruchomymi
elementami
Drzwi samochodu, drzwi w
biurze,w miejscach interwencji,
okna, bramki, bramy
13 Praca na wysokości do 3,5m Konieczność wejścia w czasie
interwencji na wysokość pow. 1m
14 Czynniki chemiczne
Oleje, smary, akumulator
samochodowy, płyny chemiczne
stosowane do konserwacji i
utrzymania czystości. Płyny
chemiczne znajdujące się w
miejscach interwencji, opary
niebezpiecznych lub szkodliwych
substancji chemicznych znajdujące
si e w terenie
15 Obciążenie narządu wzroku Praca na komputerze, Prowadzenie
samochodu, bezpośrednie i odbite
promienie słoneczne, oślepienie
przez innych użytkowników drogi,
olśnienie w czasie jazdy
samochodem
16 Obciążenie układu
mięśniowo-szkieletowego
Praca przy komputerze, jazda
samochodem
17 Prąd elektryczny
Przetarte przewody elektryczne,
uszkodzony osprzęt elektryczny.
Urządzenia biurowe zasilane
energią elektryczną
Układ wydechowy i układ
chłodniczy samochodu, gorące
elementy spotykane w czasie
interwencji
Ostre narzędzia, przedmioty,
elementy w terenie
Narzędzia ręczne
18 Gorące powierzchnie
19 Ostre krawędzie
20 Praca z użyciem narzędzi z
napędem lub bez napędu
mechanicznego
21 Zmienny mikroklimat
22 Hałas i wibracje
23 Mobbing
Zmienne warunki atmosferyczne
związane z wyjazdami w teren (zima,
lato), opady deszczu lub śniegu, duża
różnica temperatur przy przejściach z
miejsc ciepłych do zimnych, wysoka
temperatura i przeciągi w kabinie
samochodu – podczas upałów,
Używanie samochodu nadmiernie
wyeksploatowanego, słabe
wyciszenie samochodu,
niewłaściwy fotel fotel kierowcy,
hałas w miejscach interwencji
Wymuszanie zachowań
niezgodnych z własnymi
przekonaniami, wiedzą i
umiejętnościami czy zakresem
obowiązków
Drobne urazy ciała –
szczególnie kończyn i
głowy
Uszkodzenie ciała,
złamania, zwichnięcia,
choroba wysokościowa
Oparzenia chemiczne,
uszkodzenie ciała
zwłaszcza skóry
Zaburzenia i zmęczenie
wzroku, bóle głowy,
bóle gałek ocznych,
łzawienie, zjawisko
ciśnienia. Możliwość
zmian skórnych i
chorób oczu
Choroby kręgosłupa,
(zwyrodnienia), bóle
stawów
Śmierć na skutek
porażenia prądem
elektrycznym
Oparzenia termiczne
części ciała – najczęściej
palców ręki
Drobne urazy palców
ręki
Skaleczenia, zakłucia
Choroby układu
oddechowego –
przeziębienia, grypa,
katar, udar cieplny,
Choroby narządu
słuchu i układu mięsno
kostnego
Nerwice, stres, trwałe
negatywne skutki
psychiczne, pogorszenie
stanu zdrowia.
24 Molestowanie seksualne
Zachowania przełożonych lub
Stres, nerwice, lęki,
współpracowników mające
niechęć do pracy,
wyraźny charakter seksualności
wrogość do ludzi
(gesty, propozycje, prowokacje itp)
Zagrożenia biologiczne
Zagrożenie
Źródło zagrożenia
Grupa
Droga zakażenia
25. Wirus grypy (typ A,B,C)
orthomyxoviridae
Gr.2 szczepienia
26. Gronkowiec złocisty
Staphylococcus aureus
Gr. 2. brak szczepień A
Ludzie
Powietrzno-kropelkowa
Ludzie
Powietrno-kropelkowa,
powietrzno-pyłowa, pokarmowa,
bezpośrednia
Ludzie
27. Prątek gruźlicy
Mycobacterium tuberculosis
Gr.3 szczepienia
powietrno-kropelkowa
28. Salmonella chleraesuis
Woda, produkty roślinne i
zwierzęce, posiłki spożywane w
drodze.
Gr. 3 szczepienia
posiłki
Ludzie
29. Kropidlak biały Condida
albicans
Gr. 2, brak szczepień A
Bezpośrednia, wilgotne środowisko
Herpesvirus
ospy
wietrznej
Ludzie
30.
półpaśca
Gr. 2, brak szczepień
Powietrno-kropelkowa
Pogryzienie przez zwierzęta
31. Rabdoviruses wścieklizna
Gr.2 szczepienia
Ludzie
32. Zakażenie grzybicą
candida albicans
Gr.2. Brak szczepień
Bezpośrednia, wilgotne środowisko
Kał, gleba, ścieki
33. Laseczka zgorzeli gazowej
Clostridium perfringens
Gr.2.
Bezpośrednie po zranieniach
Ludzie
34. Pałeczki duru brzusznego
Salmonella typhi
gr.3
Powietrzno-wodna, rzadko
powietrzno-kropelkowa,
26. Laseczka tężca Clostridium Gleba
tetani
Gr. 2.
Bezpośrednia po zranieniach
Możliwe skutki
zagrożenia
Grypa, zapalenie płuc
Zakażenie ropne,
zapalenie górnych dróg
oddechowych, alergia
skórna
Gruźlica płuc, rzadziej
innych narządów
Salmonelloza, zapalenie
żołądka i jelit, zatrucia
pokarmowe
Kandydoza paznokci,
skóry, alergia
Ospa wietrzna,
półpasiec
wścieklizna
Kandydoza paznokci,
skóry, alergie
Zgorzel gazowa z
rozpadem tkanek,
posocznica
Dur brzuszny
Tężec
KARTA OCENY RYZYKA NA STANOWISKU PRACY
Stanowisko pracy
STRAŻNIK MIEJSKI – KIEROWCA SAMOCHDU
w Urzędzie Miasta
w Nowym Targu
Charakterystyka stanowiska pracy:
– strażnik miejski nadzoruje i utrzymuje porządek w mieście,
– patroluje tereny miejskie,
– obserwuje zachowanie ludzi,
– interweniuje na wniosek oraz z inicjatywy własnej,
– współpracuje z pracownikami Urzędu oraz instytucjami nadzorczo-porządkowymi,
– składa raporty,
– wnioskuje o dalsze prowadzenie spraw,
– przeprowadza rozmowy i wyjaśnia sprawy,
– uczestniczy w szkoleniach specjalistycznych.
Strażnik miejski ma do dyspozycji samochód służbowy,
Strażnik używa:
- odzież i obuwie robocze - firmowe
- odzież wyjściową – firmową,
- okulary ochronne,
- wyposażenie indywidualne strażnika.
Strażnik ma do dyspozycji:
- umywalkę z bieżącą wodą,
- apteczkę pierwszej pomocy,
- podręczny sprzęt p.poż.
Lp
Zagrożenie
Źródło zagrożenia
1. Obciązenie psychiczne Odpowiedzialność za podjęte
działania porządkowe, osoby
chronione, czynności biurowe
2. Stres
Presja związana z
Data 23.06.2014
Liczba
Sporządził zespół:
narażonych Andrzej Zając
..................... Marian Pajerski
Krystyna Kolasa
Józef Rafacz
Dokumenty odniesienia:
-
Numer Karty .
09/2014
PN-N-18002,
ustawa Kodeks Drogowy,
ustawa Kodeks Karny
ustawa Kodeks Cywilny
zakładowy regulamin pracy,
instrukcje zakładowe,
instrukcja obsługi pojazdu.
Ciężkość Prawdopodo Oszacowa
-bieństwo nie ryzyka
szkód
Średnia
Prawdopodobne
Średnie dopuszczalne
Średnia
Prawdopodobne
Średnie-
Działania profilaktyczne
Właściwa organizacja pracy, zachowanie
spokoju i o ostrożności, szkolenia w
zakresie reagowania na obciążenie
psychiczne
Prawidłowa organizacja pracy,
3. Agresja ludzi
4. Przeciążenie układu
ruchu, nadmierny
wysiłek fizyczny.
5. Potrącenie,
przygniecenie
6. Pożar i wybuch
Oblanie i zapalenie
substancji palnych
7. Wypadek
komunikacyjny
wykonywaniem czynności
służbowych, prowadzenie
samochodu
Zachowanie się ludzi w czasie
interwencji
dopuszczalne
Identyfikacja niebezpiecznych warunków
w środowisku pracy oraz przekazywanie
odpowiednich ostrzeżeń w razie
wystąpienia tych zagrożeń. Szkolenia w
zakresie przeciwdziałania przemocy.
Właściwa organizacja pracy,
Średnia
Prawdopodobne
Średnia
Mało
Małeprawdopodobne dopuszczalne
Uczestnicy ruchu drogowego,
agresja ze strony osób w
stosunku, do których podjęto
interwencje, niestabilne
elementy w terenie
Celowe działania osób nie
zgadzających się z interwencją,
napady, materiały łatwopalne,
nieostrożne
Duża
Mało
Średnie –
prawdopodobne dopuszczalne
Zwrócenie uwagi na rygorystyczne
przestrzeganie przepisów Kodeksu
drogowego i instrukcji , prawidłowa
organizacja prac, zalecenie ostrożności
Duża
Mało
Średnieprawdopodobne dopuszczalne
Uczestnictwo w ruchu
drogowym
Duża
Przestrzeganie przepisów o ruchu
drogowym, zapewnienie sprawnego
sprzętu gaśniczego,zachowanie
ostrożności, obserwowanie zachowania się
ludzi.
Przestrzeganie przepisów Kodeksu drogowego,
Mało
Średnie –
prawdopodobne dopuszczalne dostosowanie prędkości do warunków
Praca w terenie, prowadzenie
samochodu
drogowych, opony zimowe w okresie jesieńzima, sprawność pojazdu, sprawność
psychofizyczna kierowcy, ograniczanie
8. Położenie stanowiska Kabina samochodu, nieostrożne
pracy na poziomie
wychodzenie z samochodu
Średnia
9. Poślizgnięcie, upadek Nierówne, śliskie powierzchnie
Średnia Prawdopodobne
różnym od poziomu
otoczenia
Średnie
-dopuszczalne
ograniczenie pośpiechu, szkolenie w
zakresie reagowania na stres
pośpiechu
Mało
Małe –
Zwrócenie uwagi na zachowanie
prawdopodobne dopuszczalne ostrożności oraz ładu i porządku w trakcie
pracy , prawidłowa organizacja pracy
Małe –
Stosowanie odpowiedniego obuwia roboczego,
na tej samej
płaszczyźnie
dopuszczalne dbałość o ład i porządek w miejscu pracy,
zalecenie ostrożności, kontrola stanu
nawierzchni (szczególnie w zimie) i usuwanie
(neutralizowanie) wszelkich zanieczyszczeń
mogących powodować poślizgnięcie
Mało
Małe –
Przestrzeganie instrukcji wykonywania
prawdopodobne dopuszczalne prac, zachowanie ostrożności
zwłaszcza w terenie, progi,
dojście do samochodu, przejscia
10. Uderzenie,
Celowe uderzenie przez
Duża
przyciśnięcie
agresywne osoby, spadające
spadającym
przedmioty w wyniku zrzucenia,
materiałem,
uczestniczenie w wypadku
przedmiotem
drogowym
Mało
Małe –
11. Uderzenie o nieruchome Wejścia, przejścia, przeszkody
Mała
Zalecenie ostrożności, działania
prawdopodobne dopuszczalne ograniczające pośpiech
elementy
na dojściach, przemieszczanie się
w ciasnych pomieszczeniach
Mało
Małe –
12. Uderzenie ruchomymi Drzwi samochodu, drzwi w
Średnia
Zalecenie ostrożności, działania
prawdopodobne
dopuszczalne
elementami
biurze, w miejscach interwencji,
ograniczające pośpiech
okna, bramki, bramy
Małe –
13. Praca na wysokości Konieczność wejścia w czasie
Średnia Prawdopodobne
Właściwa organizacja pracy, zachowanie
interwencji
na
wysokość
pow.1m
dopuszczalne ostrożności.
do 3,5 m
Mało
Średnie – Przestrzeganie instrukcji obsługi pojazdu,
14. Czynniki chemiczne Oleje, smary, akumulator
Średnia
samochodowy, płyny chemiczne
prawdopodobne dopuszczalne stosowanie rękawic roboczych,
stosowane do konserwacji i utrzymania
zachowanie ostrożności , uważne
czynności. Płyny chemiczne znajdujące
obserwowanie zachowania się ludzi
się w miejscach interwencji, opary
15. Obciążenie narządu
wzroku
niebezpiecznych lub szkodliwych
substancji chemicznych znajdujące się
w terenie
Praca na komputerze,
Prowadzenie samochodu,
bezpośrednie i odbite promienie
słoneczne, oślepianie przez
innych użytkowników drogi,
olśnienie w czasie jazdy
samochodem
Średnia
Mało
małeWłaściwe planowanie jazdy
prawdopodobne dopuszczalne uwzględniające przerwy i okresy na
odpoczynek. Kontrolne i okresowe badania
wzroku. Stosowanie właściwie dobranych
okularów przeciwsłonecznych
chroniących przed promieniowaniem
ultrafioletowych oraz korekcyjnych z
filtrami
16. Obciążenie układu
mięśniowoszkieletowego
17. Prąd elektryczny
MałeWłaściwą organizacja pracy, zachowanie
dopuszczalne ostrożności, wzmożona uwaga
Praca przy komputerze, jazda
samochodem
Mała
prawdopodobne
Przetarte przewody elektryczne,
uszkodzony osprzęt elektryczny.
Urządzenia biurowe zasilane
energią elektryczną
Duża
Mało
Małe –
Regularne przeglądy i kontrole sprawności:
prawdopodobne dopuszczalne instalacji i urządzeń zasilanych energią
18. Gorące powierzchnie Układ wydechowy i układ
chłodniczy samochodu, gorące
elementy spotykane w czasie
interwencji
19. Ostre krawędzie
Ostre narzędzia i przedmioty,
elementy w terenie
20. Praca z użyciem
Narzędzia ręczne
narzędzi z napędem lub
bez napędu
mechanicznego
Średnia
Mała
Średnia
elektryczną, urządzeń przeciwporażeniowych;
przestrzeganie zakazu wykonywania napraw
instalacji i urządzeń elektrycznych przez osoby
nieuprawnione
Mało
Małe –
Przestrzeganie instrukcji obsługi pojazdu,
prawdopodobne dopuszczalne stosowanie rękawic roboczych
Mało
Małe –
Zalecenie szczególnej ostrożności,
prawdopodobne dopuszczalne stosowanie rękawic roboczych
Mało
Małe –
Przestrzeganie instrukcji prac
prawdopodobne dopuszczalne warsztatowych, stosowanie rękawic
roboczych
Małe –
21. Zmienny mikroklimat Zmienne warunki atmosferyczne
Mała Prawdopodobne
Używanie przydzielonych sortów
dopuszczalne ubraniowych, zapewnienie napojów
związane z wyjazdami w teren
(zima, lato), opady deszczu,
zimnych bądź gorących w zależności od
śniegu, duża różnica temperatur
pory roku
przy przejściach z miejsc
ciepłych do zimnych, wysoka
temperatura i przeciągi
w kabinie samochodu podczas
upałów
Używanie samochodu nadmiernie
22. Halas i wibracje
Średnia Prawdopodobne Średnie- Zapewnienie pełnej sprawności
dopuszczalne użytkowanego pojazdu, przestrzeganie
wyeksploatowanego, słabe
wyciszenie samochodu,
normatywów czasu pracy kierowcy
niewłaściwy fotel kierowcy, hałas w
miejscach interwencji
23 Mobbing
24. Molestowanie
seksualne
Zagrożenie
Grupa ryzyka
Wymuszanie zachowań
niezgodnych z własnymi
przekonaniami, wiedzą i
umiejętnościami czy zakresem
obowiązków
Zachowania przełożonych lub
współpracowników mające
wyraźny charakter seksualności
(gest, propozycje, prowokacje
itp)
Średnie- Zdecydowane reagowanie na zauważone
dopuszczalne przejawy mobbingu, stosowanie kar
porządkowych w stosunku do
pracowników mobbingujących.
Skierowanie pracowników
mobbingowanych do przychodni zdrowia
psychicznego
MałoŚrednia Prawdopodobne
Obserwowanie zachowań pracowników,
dopuszczalne organizowanie pracy tak aby nie stwarzać
możliwości molestowania seksualnego.
Organizowanie szkoleń ze sposobów
zachowania się i reagowania na
molestowanie seksualne
Zagrożenia biologiczne
Źródło zagrożenia
Droga przenoszenia
25. Wirus grypy (typA,B,C) Ludzie
orthomyxoviridae
Gr. 2. szczepienia
powietrzno-kropelkowa
Ludzie
26. Gronkowiec złocisty
staphylococcus aurreus
Gr. 2. brak szczepień A Powietrzno-kropelkowa,
powietrzno- pyłowa, pokarmowa,
bezpośrednia
Ludzie
27. Prątek gruźlicy
Mycobacterium
tuberculosis
Gr. 3 szczepienia
Powietrno-kropelkowa
Salmonella
choleraesuis
Woda,produkty roślinne i zwierzęce,
28.
posiłki spożywane w drodze
Sgr 3 zczepienia
Średnia Prawdopodobne
posiłki
Działania profilaktyczne
Przechowywanie akt
Ciężkość Prawdopodo Oszacowa
-bieństwo nie ryzyka
szkód
Duża
Mało
Średnie- Szczepienia tylko A i B
prawdopodobne dopuszczalne
Duża
Mało
Średnie- Środki ochrony indywidualnej, przestrzeganie
prawdopodobne dopuszczalna zasad higieny
Nie
Nie
Duża
Mało
Średnie- Szczepienia ochronne, przestrzeganie zasad
prawdopodobne dopuszczalna higieny
Duża
Mało
Średnie- Bezwzględne przestrzeganie zasad higieny
prawdopodobne dopuszczalne spożywanie posiłków w pewnych punktach
Nie
żywienia zbiorowego
Nie
29. Kropidlak biały Condida Ludzie. Korzystanie z publicznych
albicans.
łaźni, toalet.
Gr, 2. brak szczepień A
Bezpośrednia, wilgotne środowisko
30. Herpesvirus ospy
Ludzie
wietrznej, półpaśca
Gr. 2. brak szcepień
powietrno-kropelkowa
Pogryzienie przez zwierzęta
31. Rabdoviruses
wścieklizna
Gr.2 szczepienia
Ludzie
32. Zakażenie grzybicą
Condida albicans
Gr.2 Brak szczepień
Bezpośrednia, wilgotne środowisko
Kał, gleba, scieki
33. Laseczka zgorzeli
gazowej Clostridium
perfringens
Gr.2
Bezpośrednie po zranieniach
34. Pałeczki duru brzusznego Ludzie
Salmonella typhi
gr. 3
35. Laseczka tężca
Clostridium tetani
Gr.2.
Powietrzno-wodna, rzadziej
powietrzno-kropelkowa
Gleba
Bezpośrednia po zranieniach
Średnia
Mało
MałeStosowanie mydeł i zasypek z dodatkiem
prawdopodobne dopuszczalne środków przeciwgrzybicznych, środki ochrony
indywidualnej
Nie
Średnia
Duża
Średnia
Duża
Mało
MałePrzestrzeganie zasad higieny
prawdopodobne dopuszczalne
Prawdopodobne
Nie
MałeUwaga, środki odstraszające psy, opatrywanie
dopuszczalne ran
Mało
Średnie- Stosowanie mydeł i zasypek z dodatkiem
prawdopodobne dopuszczalne środków przeciwgrzybicznych
Nie
Mało
Średnie- Stosowanie obuwia i rękawic ochronnych.
prawdopodobne dopuszczalne Natychmiastowe opatrywanie ran( istotna
dezynfekcja)
Średnia
Duża
Ryzyko zawodowe na stanowisku
strażnika miejskiego - kierowcy
w Urzędzie Miasta w Nowym Targu
występuje w stopniu
akceptowalnym
Mało
prawdopodobne
Małe
Szczepienia ochronne. Stosowanie środków
ochrony indywidualnej. Przestrzeganie zasad
czystości i higieny
Mało
MałeSzczepienia ochronne, natychmiastowe
prawdopodobne dopuszczalne opatrywanie ran.
Nie
Uwaga: Brak lub niestosowanie zabezpieczeń powoduje podwyższenie kategorii ryzyka, tzn.
zwiększa prawdopodobieństwo zaistnienia wypadku, choroby. Zatwierdził: ......................................