pobierz plik

Transkrypt

pobierz plik
Informacja dodatkowa
od Wnioskodawcy ubiegającego się o przyznanie pomocy
w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”
dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania
„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”
I.
II.
Pełna nazwa i adres wnioskodawcy
Tytuł operacji
III.
Informacje na temat operacji
1. Komplementarność operacji do innych operacji/projektów zrealizowanych lub realizowanych i finansowanych
w ramach przedsięwzięć przewidzianych w LSR
Należy wskazać operacje, do których komplementarna jest wnioskowana operacja, z podaniem następujących informacji:
1) Nazwa lub tytuł operacji
2) Nazwa wnioskodawcy/beneficjenta
3) Źródło finansowania operacji
4) Okres realizacji lub planowany okres realizacji operacji
oraz wykazać komplementarność operacji, o której dofinansowanie ubiega się wnioskodawca, do wymienionych operacji/projektów
2. Wykorzystanie lokalnych zasobów
Należy wskazać na jakich wymienionych poniżej zasobach lokalnych będzie opierać się operacja
1) Zasoby dziedzictwa kulturowego
2) Zasoby dziedzictwa historycznego
3) Zasoby dziedzictwa przyrodniczego
oraz opisać wykorzystanie tych zasobów w ramach operacji
3. Innowacyjność operacji
Należy wykazać, że operacja o podobnym charakterze nie była wcześniej realizowana przez wnioskodawcę. Należy opisać zakres innowacyjności
uzasadniając nowatorski charakter planowanych do zastosowania rozwiązań technologicznych, organizacyjnych itp.
4. Wykorzystanie technologii teleinformatycznych
Należy wskazać rodzaj i zakres planowanych do wykorzystania w ramach operacji technologii teleinformatycznych
5. Wpływ projektu na rozwój turystyki
Należy wskazać, w jaki sposób operacja pozytywnie wpłynie na rozwój turystyki
6. Rodzaj działalności gospodarczej
Należy wykazać, że działalność której dotyczy operacja związana jest z sektorem turystycznym lub produktami lokalnymi
IV.
Oświadczenie Wnioskodawcy
Oświadczam(y), że wszelkie informacje przedstawione w niniejszym dokumencie są oparte o najpełniejszą wiedzę, którą posiadam(y),
na temat operacji i jej potencjalnego wpływu na otoczenie.
Podpis osoby (osób) upoważnionych do
reprezentowania Wnioskodawcy

Podobne dokumenty