Opis PWSZ- hotel - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie

Transkrypt

Opis PWSZ- hotel - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie
I. OPIS TECHNICZNY
1.1. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji wewnętrznej
elektrycznej n.n. - bieŜąca konserwacja pomieszczeń w budynku przy ul. Ks. J.
Popiełuszki 4 w Koninie, inwestor Państwa WyŜsza Szkoła Zawodowa w koninie ul.
Przyjaźni 4.
1.2. Zakres projektu
a/ tablice rozdzielcze wnętrzowe
b/ instalacja gniazd wtykowych
c/ instalacja siłowa
d/ instalacja oświetleniowa
1.3. ZałoŜenia i podstawa opracowania
Projekt opracowano na podstawie:
a/ Zlecenia Inwestora
b/ Przepisów Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych / PBUE wyd.II 88r./
c/ Podkładów budowlanych i geodezyjnych
1.4. Opis szczegółowy
1.4.1. Tablice rozdzielcze.
W części budynku -bieŜącej konserwacji budynku przewidziano dwie rozdzielnie
pętrowe RP1 i RP2 zassilane bezpośrednio z istniejącej rozdzielni głównej RG .
Zasilanie dla kaŜdej rozdzielni stanowi kabel ziemny typu YKY 5x10 mm2 .
Rozdzielnie wnętrzowe RP1 i RP2 zaprojektowano jako typową tablicę prod.
Legrand mocowane podtynkowo na wysokości 1,6 m od posadzki .
1.4.2. Instalacja gniazd
Instalację wewnętrzną gniazd wtykowych w budynku naleŜy wykonać jako instalację
podtynkową z osprzętem podtynkowym. Gniazda mocować na wysokości 0.5 m od
poziomu podłoŜa dla wszystkich pomieszczeń , a w łazienkach i technicznych na
wysokości 1.2 m od poziomu podłoŜa. Instalacja winna być wykonana przewodem
typu YDY lub YDYp 3 x 2,5 mm2 dla gniazd wtykowych 1-faz.
W łazienkach przewidziano gniazda oznaczone „W” do podłączenia wentylatorów
łazienkowych wyposaŜonych w układy załączające w przypadku załączenia
oświetlenia w pomieszczeniu i wyłączające z opóźnieniem w przypadku braku
oświetlenia. Ponadto naleŜy doprowadzić zasilanie do zasilania elektrozaczepu i
urządzenia do otwierania drzwi na kartę magnetyczną.
1.4.3. Instalacja oświetleniowa
Instalacja oświetleniowa
zaprojektowana jest jako instalacja podtynkowa z
osprzętem podtynkowym.
Wyłączniki mocować na wysokości 1,6 m od poziomu podłogi. Wykonano
obliczenia natęŜenia oświetlenia dla charakterystycznych pomieszczeń za pomocą
programu „Gewiss”. Przewidziano oprawy oświetleniowe na zewnątrz budynku do
oświetlenia reklam . W łazienkach przewidziano wypusty oznaczone „W” do
1
podłączenia wentylatorów łazienkowych wyposaŜonych w układy załączające w
przypadku załączenia oświetlenia w pomieszczeniu i wyłączające z opóźnieniem w
przypadku braku oświetlenia. W obiekcie zaprojektowano zgodnie z wymaganiami
normy oświetlenie dróg ewakuacyjnych w korytarzach natęŜenie oświetlenia na
drodze ewakuacyjnej o szerokości do 2m nie moŜe być mniejsze niŜ 1 lx przy
podłodze, drogi ewakuacyjne szersze niŜ 2m . Oprawy ewakuacyjne powinny być
zainstalowane przy kaŜdych drzwiach wyjściowych oraz w miejscach potencjalnie
niebezpiecznych (schody, miejsca zmiany poziomu i kierunku drogi ewakuacyjnej,
miejsca za wyjściami ewakuacyjnymi na zewnątrz obiektu) i tam, gdzie znajdują się
urządzenia bezpieczeństwa ( hydranty, przyciski poŜarowe itp.) Miejsca w pobliŜu
kaŜdego urządzenia przeciwpoŜarowego i przycisku alarmowego powinny mieć
natęŜenie oświetlenia na poziomie minimum 5 lx. Wszystkie oprawy powinny
posiadać świadectwo dopuszczenia CNBOP . Oprawy awaryjne z własnym
zasilaniem powinny być wyposaŜone w zintegrowane
urządzenia testujące lub
co najmniej złącza do przyłączania zdalnego urządzenia testującego symulującego
awarie zasilania podstawowego.
1.4.4. Instalacja gniazd RTV i WiFi
prze firmy specjalistyczne
W celu umoŜliwienia montaŜu instalacji RTV
zaprojektowano wykonanie niezbędnego orurowania z rur RVS 37 w sufitach
podwieszonych w korytarzach oraz z rur RVS 22 ułoŜonych w betonie posadzek na
odcinkach poziomych do gniazd RTV w pokojach. W pomieszczeniu recepcji
przewidziano miejsca na montaŜ urządzeń RTV . Na korytarzach przewidziano
montaŜ ruterów WiFi serii 802.11 ac o przepustowości 1.3 Gbps połączone do
istniejącej sieci komputerowej.
1.4.5. Połączenia wyrównawcze
W obiekcie naleŜy wykonać połączenia wyrównawcze główne łączące ze sobą
części przewodzące róŜnych instalacji i urządzeń w celu wyrównania ich
potencjałów. Do instalacji wyrównawczej wykonanej z płaskownika ( bednarki )
Fe/Zn 25x4 mm i uziemionej ( oporność uziemienia pomierzona mniejsza- równa
od 30 Ω z uwzględnieniem odpowiedniego współczynnika) naleŜy przyłączyć :
• główne ciągi metalowych rur instalacyjnych sanitarnych , co , cw , zw ,
• Rozdzielnie główne , tablice bezpiecznikowe TP
• zacisk „N” złączy kablowych
• zbrojenie konstrukcji budynku
• korytka kablowe instalacji ( na początku i końcu ciągów )
• wodomierz zbocznikować bednarką Fe/Zn 25x4 mm
• przewód ochronny PE
• przewód uziemiający urządzeń telefonicznych
inne konstrukcje metalowe
1.5 Dane do uzgodnień BHP
W projekcie technicznym zastosowano
-przewody o izolacji Uzi=750 V
-wyłączniki instalacyjne S191
-ochronę przed poraŜeniem prądem elektrycznym w układzie TN -S oraz
zastosowano wyłączniki róŜnicowo-prądowe o prądzie 0,03 A.
2
1.6.Ochrona od poraŜeń
Podstawową ochroną przeciwporaŜeniową jest izolacja , natomiast jako dodatkową
przewidziano wyłączniki przeciwporaŜeniowe róŜnicowo-prądowe o działaniu
bezpośrednim .
Dla umoŜliwienia właściwego zastosowania wyłączników róŜnicowo-prądowych
naleŜy ułoŜyć dodatkowy przewód ochronny PE jako 3-ci w instalacji 1-no fazowej i
5-ty w instalacji 3-fazowej.
2. Obliczenia techniczne
2.1. Zestawienie mocy i dobór kabli i wielkości zabezpieczeń
2.1.1.Moc całkowita dla rozdzielni głównej – RP1 i RP2
- moc zainstalowana Pz= 25 kW
- współczynnik jednoczesności kj=0,8
- moc całkowita Pc=25x0,8=20 kW
−spodziewany prąd całkowity = 28,9 A
dobrano kabel typu YKY 5x10mm2
Obwód kablowy zabezpieczyć bezpiecznikami mocy w złączu BM Wt-1/F 32A
3. Uwagi końcowe
Całość prac montaŜowych naleŜy wykonać starannie stosując zasady bhp zgodnie z
obowiązującymi normami , przepisami i zarządzeniami . Prace wykonywać winny
osoby mające stosowne uprawnienia pod nadzorem kierownika i inspektora . Przed
oddaniem instalacji w uŜytkowanie przeprowadzić obowiązujące badania i pomiary
potwierdzone odpowiednimi protokołami. Istniejąca przyznana moc jest
wystarczająca do bieŜącej konserwacji pomieszczeń w budynku przy ul. Ks. J.
Popiełuszki 4 w Koninie.
PROJEKTOWAŁ :
mgr inŜ. Ireneusz Jeńć
3

Podobne dokumenty