XI Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki

Komentarze

Transkrypt

XI Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki
SEKRETARIAT FESTIWALU
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku
ul. Ciepła 40
15-472 Białystok
tel.: (85) 6750672, fax: (85) 6750088
e-mail: [email protected]
www.festiwal.wsfiz.edu.pl
Szanowni Paostwo,
Przed nami XI Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki. Impreza ważna nie tylko dla naszych
Uczelni, studentów i pracowników ale nieobojętna przecież dla całego regionu, podkreślająca
niepowtarzalną dynamikę jego gospodarki oraz akademickośd aglomeracji białostockiej.
Pragnę w tym miejscu podkreślid, że każde wydarzenie kulturalne i naukowe jest niezastępowalnym oraz nieskooczenie sprawnym nośnikiem społecznego postępu, dotyka wszakże
istoty tego postępu, zmieniając w układzie strategicznym, ponadpokoleniowym świadomośd
i postawy ludzi. Mamy prawo byd dumni z faktu, że funkcjonujemy w głównym nurcie tego
procesu, upowszechniając na co dzieo elementy wyższej formacji intelektualnej kolejnych pokoleo
oraz utrwalając na Uniwersytecie, we wszystkich jego odmianach, etos akademicki. Ale taka
jest właśnie powinnośd Uniwersytetu. Niezależnie od naszych przekonao i postaw ideowych,
kultura wymaga ciągłości pracy.
W czasach współczesnych, rola i zakres działania instytucji wyższej użyteczności są coraz
większe. Struktury społeczne zmieniają się na naszych oczach. Szybko rośnie znaczenie sektora
usług intelektualnych oraz ich zaplecza instytucjonalnego, wiedzy, nauki, systemu wartości.
Zwiększa się tym samym znaczenie naszej pracy oraz społeczna odpowiedzialnośd ludzi Uniwersytetu. Najtrafniej ujmuje to poeta 1:
Każda epoka ma swe własne cele
I zapomina o wczorajszych snach...
Nieście więc wiedzy pochodnię na czele
I nowy udział bierzcie w wieków dziele,
Przyszłości podnoście gmach!
Ale nie depczcie przeszłości ołtarzy,
Chod macie sami doskonalsze wznieśd;
Na nich się jeszcze święty ogieo żarzy,
I miłośd ludzka stoi tam na straży,
I wy winniście im cześd!
Szanowni Paostwo, Środowiskowe Kolegium Rektorów Szkół Wyższych w Białymstoku
wyznaczyło na gospodarza tegorocznej edycji Festiwalu, Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania
w Białymstoku. Jest nam z tego powodu bardzo miło i czujemy się zaszczyceni, tym bardziej,
że obowiązki koordynatora XI PFNiS zbiegają się z uroczystościami 20-lecia WSFiZ. Tak, tak,
pierwsza prywatna uczelnia na Podlasiu osiągnęła wiek dojrzały!
prof. dr hab. Kazimierz Meredyk
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
1
Adam Asnyk, Do młodych. Poezje, 1880.
4
www.festiwal.wsfiz.edu.pl
KOMITET ORGANIZACYJNY
XI PODLASKIEGO FESTIWALU NAUKI I SZTUKI
PRZEWODNICZĄCY:
prof. dr hab. Kazimierz Meredyk
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku
WICEPRZEWODNICZĄCY:
dr hab. Beata Godlewska-Żyłkiewicz, prof. UwB
Uniwersytet w Białymstoku
dr inż. Jacek Kusznier
Politechnika Białostocka
mgr Jerzy Kiszkiel
Podlaski Kurator Oświaty
CZŁONKOWIE:
dr hab. Marta Rau, prof. AT
Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza w Warszawie, Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku
ks. prał. dr Andrzej Proniewski, prof. AWSD
Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku
mgr Izabela Kaczyoska
Niepaostwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku
prof. dr hab. Elżbieta Skrzydlewska
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
dr hab. Wioletta Miłkowska, prof. UMFC
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku
mgr Małgorzata Bielicka
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku
dr hab. Marek Kisielewski, prof. UwB
Uniwersytet w Białymstoku
dr Magdalena Kun-Buczko
Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku
dr Małgorzata Anna Wenclik
Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku
dr Ewa Beata Piekarska
Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku
dr Ewa Niedżwiedzka
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku
dr n. farm. Justyna Ostrowska
Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku
mgr Julita Maciorowska
Białostocki Park Naukowo-Technologiczny
SPIS TREŚCI
09.05.2013
Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku .......................................... 7
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku ........................................................... 9
11.05.2013
Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza ...............................................................12
12.05.2013
Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza ...............................................................14
13.05.2013
Niepaostwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku ...............................................16
Uniwersytet w Białymstoku ...................................................................................................17
14.05.2013
Białostocki Park Naukowo-Technologiczny ...........................................................................21
Politechnika Białostocka ........................................................................................................22
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina ...........................................................................35
15.05.2013
Politechnika Białostocka ........................................................................................................37
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina ...........................................................................45
Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku .........................................................................48
16.05.2013
Uniwersytet w Białymstoku ...................................................................................................52
17.05.2013
Uniwersytet w Białymstoku .....................................................................................................63
Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. St. Staszica w Białymstoku ...............................88
18.05.2013
Uniwersytet w Białymstoku ...................................................................................................89
19.05.2013
Uniwersytet w Białymstoku .....................................................................................................90
20.05.2013
Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku ..............................................................................91
21.05.2013
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku .................................................................................92
02.06.2013
Dzieo Akademicki.................................................................................................................107
ARCHIDIECEZJALNE WYŻSZE SEMINARIUM DUCHOWNE W BIAŁYMSTOKU
09.05.2013
Sto pytao do ks. Biskupa Henryka Ciereszko
Kim jest biskup? Jak patrzy na świat i na Kościół? Co czuł, jak dowiedział się o nominacji? Nowo mianowany Biskup
Pomocniczy Henryk Ciereszko odpowie na pytania zadawane przez uczestników spotkania. Każdy będzie mied
szansę zapytad o to, co go nurtuje.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku
10:00 (1 godzina), AWSD w Białymstoku, ul. Warszawska 46, aula św. Kazimierza
spotkanie
80
Alumni AWSD w Białymstoku
al. Robert Matys, telefon: 0857482029
09.05.2013
Dzieo otwarty w seminarium
Nie wiesz jak wygląda seminarium duchowne? Chcesz zobaczyd, jak mieszkają alumni? Mury seminarium na kilka
godzin stoją przed Tobą otworem. Przyjdź i zobacz.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku
10:00 (7 godzin), AWSD Białystok, ul. Warszawska 46,
spotkanie
bez limitu
Alumni AWSD Białystok
al. Marek Burnos, telefon: 857482029
09.05.2013
Jaka jest Twoja wiara?
Konkurs dotyczy znajomości życia i działalności Jezusa Chrystusa zawartych w Ewangelii wg św. Marka. Konkurs połączony będzie z koncertem zespołu muzycznego "Klesis", w skład którego wchodzą alumni AWSD w Białymstoku.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku
11:00 (1,5 godz.), AWSD Białystok, ul. Warszawska 46, sale wykładowe i aula św.
Kazimierza
konkurs
100
Alumni AWSD Białystok
al. Marek Solniczek
09.05.2013
Kościół w ringu. Wykrzycz co Cię boli...
Co myślisz o Kościele? Coś Cię denerwuje? Coś nie pasuje? Chciałbyś coś zmienid? Może myśląc 'Kościół'
mimowolnie zaciskasz pięści? Podejmij rękawicę! Wejdź na ring, gdzie będziesz mógł w koocu wymierzyd ciosy
swojego niezadowolenia, niesmaku czy braku akceptacji. W ringu odnajdziesz kleryków, którzy będą starali się
odpowiedzied na Twoje ciosy, pytania, wątpliwości – nie atakiem, ale swoim doświadczeniem wiary i świadectwem
spotkania w Kościele żywego Boga.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
09.05.2013
Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku
13:00 (1,5 godz.), AWSD Białystok, ul. Warszawska 46, aula św. Kazimierza
spotkanie
150
Alumni AWSD w Białymstoku
al. Piotr Drożdżewicz, telefon: 857482029
8
www.festiwal.wsfiz.edu.pl
Wiara to nie tylko moralnośd
Chrześcijanie mówią, że dopiero w Bogu są wolni. Jednak często patrzy się na nich jako na ludzi skrępowanych przez
Boże nakazy i zakazy. Czy faktycznie tak jest? Wykład ma wyjaśnid, czym jest wiara w Boga oraz pokazad, jaka jest
relacja między wiarą a moralnością.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku
14:30 (1 godz.), AWSD Białystok, ul. Warszawska 46, aula św. Kazimierza
wykład
80
Ojciec duchowny ks. dr Zbigniew Snarski
al. Robert Matys
09.05.2013
Nabożeostwo majowe
Maj to miesiąc, w którym szczególnie czcimy Najświętszą Maryję Pannę. Razem z kwitnącą przyrodą wspólnie
zanosimy uwielbienie Boga z Tą, która jest Królową Ziemi. Przyjdź do seminaryjnego ogrodu, aby włączyd się w ten
pełen uwielbienia śpiew w nabożeostwie majowym, z towarzyszeniem seminaryjnego zespołu muzycznego
"Klesis". Śpiew, muzyka połączone z piękną polską tradycją wprowadzi Cię w modlitewną częśd Festiwalu Nauki
i Sztuki w naszym seminarium.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku
17:00 (45 minut), AWSD Białystok, ul. Warszawska 46, ogród seminaryjny
spotkanie modlitewne
bez limitu
Ojciec duchowny ks. dr Dariusz Sokołowski
al. Karol Zakrzewski, telefon: 857482029
09.05.2013
Koncert uwielbienia
Muzyczna forma modlitwy prowadzona przez alumnów i osoby świeckie. Spotkanie ma na celu radosne oddanie
chwały Bogu poprzez muzykę i śpiew.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku
18:30 (1 godz.), AWSD Białystok, ul. Warszawska 46, plac przy kościele św. Wojciecha
koncert
bez limitu
Alumni AWSD Białystok
al. Michał Urban, telefon: 857482029
09.05.2013
Ewangelia w rytmie rap
W dzisiejszym świecie głoszenie Ewangelii przybiera innowacyjne formy. Będziemy mieli okazję usłyszed chrześcijaoski przekaz w rytmie muzyki RAP. Spotkanie ma na celu radosne oddanie chwały Bogu poprzez muzykę i śpiew.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku
20:30 (1 godz.), AWSD Białystok, ul. Warszawska 46, plac przy kościele św. Wojciecha
koncert
bez limitu
Alumni AWSD Białystok
al. Piotr Drożdżewicz, telefon: 857482029
WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W BIAŁYMSTOKU
09.05.2013
Ryzyko - wybór czy przeznaczenie?
Życie człowieka związane jest z koniecznością ciągłego podejmowania decyzji, które często obarczone są ryzykiem.
Czy ryzyko, które towarzyszy człowiekowi, jest wyborem czy przeznaczeniem?
Czy świadomośd jego występowania sprawia, że staramy się go unikad?
Czym skutkuje ograniczanie ryzyka?
Czy możemy zarządzad ryzykiem?
Na te i inne pytania związane z istotą zarządzania ryzykiem w podejmowaniu decyzji znajdą Paostwo odpowiedź
uczestnicząc w tej imprezie. Jej głównym celem jest uświadomienie istnienia ryzyka, poznanie czynników determinujących jego występowanie oraz metod zarządzania nim.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Informacje dodatkowe
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku
08:15 (45 min.), ul. Ciepła 40, Aula im. prof. T. Kasprzaka
wykład
60
Ewa Niedźwiedzka
dr Ewa Niedźwiedzka, e-mail: [email protected]
prośba o potwierdzenie uczestnictwa w imprezie na adres e-mail
09.05.2013
Oblicz swój ekologiczny odcisk stopy
Ekologiczny odcisk stopy to narzędzie pozwalające ocenid poziom eksploatacji zasobów naturalnych przez człowieka. „Odcisk stopy” obejmuje różnorodne kategorie konsumpcji ludzkiej sprowadzającej się głównie do: żywności,
transportu, mieszkania, wytwarzania odpadów itd. Uczestnicy warsztatu będą mogli samodzielnie obliczyd własny
„odcisk stopy” oraz porównad wyniki z danymi dotyczącymi poszczególnych krajów.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Informacje dodatkowe
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku
09:00 (60 min.), ul. Ciepła 40, p. 204
warsztat
20
dr Anna Iwacewicz-Orłowska
dr Anna Iwacewicz-Orłowska, e-mail: [email protected],
telefon: 692464884
Zgłoszenie uczestnictwa do 7.05.2011 ([email protected])
09.05.2013
Odsetki ceną pieniądza
Celem imprezy jest uświadomienie uczestnikom materialnego aspektu popularnego określenia „czas to pieniądz”.
Uczestnicy spotkania zdobędą podstawową wiedzę związaną z istotą pieniądza. Poznają czynniki wpływające na
wartośd pieniądza w czasie. Podczas spotkania, wykorzystując poznane sposoby naliczania odsetek oraz czynniki
wpływające na wartośd pieniądza, uczestnicy podejmą próbę najbardziej efektywnego - ich zdaniem - lokowania
czasowo wolnych środków pieniężnych.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Informacje dodatkowe
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku
09:00 (45 min.), ul. Ciepła 40, Aula im. prof. T. Kasprzaka
wykład
60
dr Ewa Niedźwiedzka
dr Ewa Niedźwiedzka, e-mail: [email protected]
prośba o potwierdzenie uczestnictwa na adres e-mail
10
www.festiwal.wsfiz.edu.pl
09.05.2013
Przygotuj się do matury z matematyki z WSFiZ (platforma e-learningowa e-Uczeo)
W czasie warsztatu zostanie zaprezentowana platforma e-Uczeo, umożliwiająca nieodpłatne powtórzenie i sprawdzenie wiedzy z matematyki w celu przygotowania się do matury w formie e-learningu. W czasie warsztatu chętne
osoby założą własne konta, umożliwiające nieodpłatne zalogowanie się i pracę na platformie Wyższej Szkoły
Finansów i Zarządzania w Białymstoku e-Uczeo oraz powtarzanie matematyki.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku
10:00 (2 godziny lekcyjne), ul. Ciepła 40, Aula im. prof. T. Kasprzaka
warsztat
100
mgr inż. Tomasz Siemieniuk, mgr Katarzyna Rytelewska
mgr inż. Tomasz Siemieniuk, mgr Katarzyna Rytelewska,
e-mail: [email protected], [email protected]
09.05.2013
Strzał w dziesiątkę
Strzelectwo sportowe jest dyscypliną olimpijską, zrzeszającą dużą rzeszę sympatyków. Jednak jest mało znana
szerszym kręgom społeczeostwa. Poprzez zawody prowadzone przez Akademicką Mistrzynię Świata w strzelectwie
sportowym i współudziale Białostockiego Klubu Sportowego Podlasie 4G oraz kadry trenerskiej klubu impreza
będzie promowad sporty nietypowe. Celem jest poznanie bezpiecznej obsługi broni, aktywizacja uczestników
festiwalu. W trakcie trwania zawodów będzie można poznad techniki relaksacyjne, czyli jak radzid sobie ze stresem.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku
11:00 (11:00-15:00), ul. Ciepła 40, Centrum Kongresowe
zawody strzeleckie
bez limitu
Karolina Patrycja Baszeo - Prezes KU AZS WSFiZ
Karolina Patrycja Baszeo, e-mail: [email protected], telefon: 790229565
09.05.2013
Atrakcje kulturowe województwa podlaskiego w świetle badao
Wykład-prezentacja przygotowany jest w oparciu o badania autora, prowadzone w latach 2008-2012, w zakresie
walorów i atrakcji turystycznych województwa podlaskiego. Badania były przeprowadzone wśród turystów,
właścicieli kwater agroturystycznych, biur turystycznych oraz hoteli, na terenie całego naszego regionu. Wyniki
badao, zostaną przedstawione w atrakcyjnej formie i wzbogacone dużą ilością zdjęd autora.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Informacje dodatkowe
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku
12:00 (ok.60 min.), ul. Ciepła 40, Aula im. prof. T. Kasprzaka
prezentacja multimedialna
60
dr Adam E. Szczepanowski
dr Adam E. Szczepanowski, e-mail: [email protected],
telefon: 500-246-713
Po prezentacji będzie możliwośd zakupu dwóch tomów książki pt. „Walory i atrakcje
turystyczne województwa podlaskiego”. Tom I – walory przyrodnicze (300 str.),
tom II – atrakcje kulturowe (500 str.). Książki te zostały wysoko ocenione przez
recenzentów zewnętrznych z Warszawy i Krakowa, a są wydane w ciekawej formie
na papierze kredowym.
09.05.2013
Profesjonalna obsługa klienta
Aby osiągnąd sukces na rynku niezbędna jest profesjonalna obsługa klienta. Zadowolony klient o udanej
obsłudze powie trzem innym osobom, ale niezadowolony klient przekaże negatywne opinie już jedenastu
osobom (Kotler). Ilu osobom niezadowolony klient może przekazad negatywną informacje w dobie
Internetu? Jakie to niesie za sobą konsekwencje – utratę reputacji czy stratę klientów? Wysoki standard
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku
11
obsługi klientów pozwala odróżnid się od innych firm, o podobnym charakterze. Nasza filozofia „Klient nasz
PAN”. Zapraszam na interaktywny, praktyczny warsztat.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku
13:00 (2 godz.), ul. Ciepła 40, Aula im. prof. T. Kasprzaka
warsztat
25
mgr Sylwester Mariusz Pilipczuk
Sylwester Pilipczuk, [email protected]
09.05.2013
Jak motywowad pracowników w małym przedsiębiorstwie?
Celem wykładu będzie przedstawienie zagadnieo związanych z motywacją, a w szczególności ukazanie sposobów
motywowania pracowników w małych firmach.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku
15:00 (90 minut), ul. Ciepła 40, Aula im. prof. T. Kasprzaka
wykład
bez limitu
Joanna Mądra
mgr Joanna Mądra, e-mail: [email protected],
telefon: 602465959
AKADEMIA TEATRALNA IM. ALEKSANDRA ZELWEROWICZA
11.05.2013
Byd aktorem
W trakcie warsztatów uczestnicy spróbują zrealizowad krótką etiudę aktorską. Zapoznają się z takimi pojęciami jak:
słuchanie, czujnośd, skupienie uwagi, kontakt z partnerem, w kontekście teatralnym. Posługując się swoim ciałem
i głosem będą dążyd do wydobycia ekspresji emocjonalnej opartej na prawdzie scenicznej.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Informacje dodatkowe
Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza
11.05.2013 10:30 (1,5 godz.), Sienkiewicza 14
12.05.2013 10:30 (1,5 godz.)
warsztat
15
mgr Magdalena Czajkowska
dr hab. Marta Rau, e-mail: [email protected]
uczestnicy powinni mied wygodny strój i obuwie do dwiczeo
11.05.2013
Mówid wyraźnie
W ramach zajęd uczestnicy będą mieli okazję poznad dwiczenia usprawniające aparat mowy, poznają zasady
wykonywania dwiczenia oraz zapoznają się z poprawną mową sceniczną. Będą brali udział w dwiczeniach
oddechowych, emisyjnych i artykulacyjnych, usprawniających motorykę narządów mowy.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza
11.05.2013 12:15 (45 min.), Sienkiewicza 14
12.05.2013 12:15 (45 min.)
warsztat
15
mgr Julita Cichooska
dr hab. Marta Rau, e-mail: [email protected]
11.05.2013
Magiczne przedmioty
Warsztaty dla dzieci dotyczące teatru przedmiotu.
Każdy dorosły w dzieciostwie wierzył, że znaleziony gdzieś kamyk, guzik, czy muszelka ma magiczne właściwości.
Ta wiara nadawała owym przedmiotom szczególne znaczenie. Zamknięte w małych dziecięcych rączkach,
czy ukryte na dnie kieszeni przedmioty miały spełniad dziecięce marzenia.
Warsztaty z teatru przedmiotu, kierowane do najmłodszych, nawiązują do tych dziecięcych fantazji. Chcemy
poprzez wspólną zabawę pokazad małym uczestnikom, że prześcieradło jest wstanie zamienid się w morze, widelec
i łyżka to przyjaciele a durszlak może wyczarowad gwiazdy. Pragniemy jeszcze bardziej pobudzid dziecięcą
wyobraźnię i uwrażliwid dzieci na magiczny świat przedmiotów codziennego użytku.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza
11.05.2013 13:00 (1,5 godz.), Sienkiewicza 14
11.05.2013 15:00 (1,5 godz.)
warsztat
15
mgr Magdalena Kiszko - Dojlidko
dr hab. Marta Rau, e-mail: [email protected]
11.05.2013
Śpiewad każdy może
Warsztaty z emisji głosu, której opanowanie jest bardzo istotnym elementem warsztatu aktora. Uczestnicy będą
poznawad i sprawdzad na sobie dwiczenia służące usprawnieniu aparatu oddechowego, uzyskaniu barwy i brzmienia
głosu i swobodnemu posługiwaniu się głosem.
Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
13
Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza
13:15 (45 min.), Sienkiewicza 14
warsztat
15
dr Bożena Bojaryn-Przybyła
dr hab. Marta Rau, e-mail: [email protected]
11.05.2013
Dÿlenmatt
Projekt lalkowy na podstawie „Fizyków” Friedricha Dürrenmatta zrealizowany przez studentów III roku Wydziału
Sztuki Lalkarskiej Akademii Teatralnej pod kierunkiem prof. Krzysztofa Raua. W kameralnym sanatorium dla
obłąkanych przebywają trzej pacjenci podający się za wielkich fizyków: Newtona, Einsteina i Möbiusa.
Opiekują się nimi lekarka i pielęgniarka, które aranżując różne sytuacje manipulują nimi, aby odkryd ich rzeczywistą
tożsamośd. Okazuje się, że pacjenci nie są tymi, za których się podają a ich obecnośd w zakładzie dla obłąkanych
może mied znaczący wpływ na losy świata. Kto spośród bohaterów przedstawienia jest niezrównoważony
psychicznie? Czy odgrywanie wariata nie pozostawia śladów na ludzkiej psychice?
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba odpowiedzialna
Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza
17:00 (45 min.), Sienkiewicza 14
przedstawienie
50
dr hab. Marta Rau, e-mail: [email protected]
11.05.2013
Trzy siostry
Mała forma teatralna zrealizowana przez studentów 3 roku pod opieką pedagogiczną prof. Krzysztofa Rau.
Spektakl bez słów, oparty na ruchu z wykorzystaniem pieśni białoruskich, w którym trzy kobiety opowiadają
o różnych odcieniach miłości.
Występują: Hanna Daniszewska, Julianna Dorosz, Patrycja Rojecka
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza
18:00 (30 min.), Sienkiewicza 14
przedstawienie
50
prof. Krzysztof Rau
dr hab. Marta Rau, e-mail: [email protected]
11.05.2013
Ksksktkt, czyli optymizm
Etiuda studentów 3 roku inspirowana dziełem Voltaire'a "Kandyd, czyli optymizm" ( tł. Tadeusz Boy - Żeleoski).
Powstała w ramach zajęd pod opieką pedagogiczną dr Artura Dwulita.
Występują: Małgorzata Patryn, Emilia Sulej, Filip Gurłacz.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza
19:00 (30 min.), Sienkiewicza 14
przedstawienie
60
dr Artur Dwulit
dr hab. Marta Rau, e-mail: [email protected]
12.05.2013
Plastyka ruchu
Celem warsztatu jest rozwijanie i pielęgnowanie świadomości ciała i przestrzeni przez zastosowanie technik ruchowych taoca klasycznego, taoca współczesnego oraz dwiczeo skupiających uwagę na kilku elementach jednocześnie.
14
www.festiwal.wsfiz.edu.pl
W trakcie zajęd stawiane są pytania: Jak wygląda moje ciało w ruchu i jak je obserwowad? Jaka relacja zachodzi
pomiędzy ciałem w ruchu a przestrzenią?
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Informacje dodatkowe
Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza
13:15 (45 min.), Sienkiewicza 14
warsztat
15
mgr Anna Kołosow
dr hab. Marta Rau, e-mail: [email protected]
uczestnicy muszą mied wygodny strój i obuwie do dwiczeo
AKADEMIA TEATRALNA IM. ALEKSANDRA ZELWEROWICZA
12.05.2013
Teatr lalek, teatr materii ożywionej, teatr przedmiotu - w kręgu sztuki doskonałej
Wykład dotyczący specyfiki teatru lalek.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Informacje dodatkowe
Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza
15:00 (1,5 godz.), Sienkiewicza 14
wykład
80
dr Kamil Kopania
dr hab. Marta Rau, e-mail: [email protected]
Dr Kamil Kopania, adiunkt w Zakładzie Historii Sztuki i Kultury Dawnej współpracuje
z Wydziałem Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku. Zajmuje się funkcją dzieł sztuki oraz
związkami sztuk plastycznych z teatrem w dobie średniowiecza, ceremoniami liturgicznymi o charakterze parateatralnym, historią teatru lalek, a także wybranymi
zagadnieniami sztuki współczesnej. Współtwórca i wiceprezes Podlaskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych, którego celem jest uzupełnianie i promocja Kolekcji II
Galerii Arsenał w Białymstoku.
12.05.2013
Lalka - pierwsze kroki
Pokaz pracy studentów 2 roku. Studenci zaprezentują swoje pierwsze próby zmierzenia się z formą plastyczną
w teatrze. Krótkie etiudy powstały w ramach zajęd o nazwie "Gra aktora lalką" pod opieką dr hab. Marty Rau i dr Jacka
Dojlidko.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza
18:00 (1 godz.), Sienkiewicza 14
pokaz
60
dr hab. Marta Rau
dr hab. Marta Rau, e-mail: [email protected]
12.05.2013
Piosenki Taty Kazika
Piosenki Taty Kazika to pokaz semestralny studentów III roku z przedmiotów wokalnych: emisji głosu oraz śpiewu
zespołowego. Autorem słów i muzyki do większości utworów jest Stanisław Staszewski - bard lat 50., 60. i 70., który
swoje piosenki wykonywał na spotkaniach towarzystkich przy akompaniamencie nieodłącznej gitary. Jego piosenki
po latach spopularyzował syn- Kazik Staszewski. Dwie płyty z repertuarem ojca - „Tata Kazika” i „Tata 2” nagrane
przez zespół Kult wprowadziły ballady Staszewskiego z powrotem „do obiegu” i uczyniły z niektórych ponadczasowe przeboje (jak np. „Celina”, czy „Baranek”).
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza
19:30 (1,5 godz.), Sienkiewicza 14
pokaz
70
mgr Maria Żynel
dr hab. Marta Rau, e-mail: [email protected]
Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza
Informacje dodatkowe
15
Występują:
Hanna Daniszewska, Julianna Dorosz, Katarzyna Gacal, Paulina Moś, Małgorzata
Patryn, Helena Radzikowska, Patrycja Rojecka, Emilia Sulej, Katarzyna Szczodrowska,
Przemysław Bollin, Filip Gurłacz, Paweł Rutkowski, Mateusz Trzmiel, Eliasz Waszczuk,
Piotr Wiktorko.
Przygotowanie wokalne: Marek Kulikowski
Zadania aktorskie: Maria Żynel
Aranżacja: Krzysztof Kulikowski
NIEPAOSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA W BIAŁYMSTOKU
13.05.2013
Emocje i relacje między grupami mniejszości narodowych
Celem wykładu jest zapoznanie uczestników z jakością relacji między grupami mniejszości narodowych na Podlasiu
oraz pokazanie co zrobid, jak żyd, by nasze relacje były korzystne i poprawne. Wykład oparty na badaniach
prowadzonych przez Katedrę Psychologii NWSP.
Wykład połączony z prezentacją multimedialną, przeznaczony dla uczniów szkół średnich.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Niepaostwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku
Wydział Nauk Społecznych, Katedra Psychologii
08:30 (45minut), Hetmaoska 8, Białystok (Aula)
prezentacja multimedialna
200
dr Agnieszka Iłendo - Milewska
mgr Izabela Kaczyoska, e-mail: [email protected],
telefon: 85 742 01 99
13.05.2013
"3 krzywe zwierciadła"- warsztaty plastyczne
Celem warsztatu jest pobudzenie wyobraźni poprzez wykonywanie prac plastycznych oraz zabawa linią i plamą.
Podczas spotkania będzie można dowiedzied się, dlaczego zwierciadło jest krzywe. Każdy uczestnik proszony jest
o zabranie ze sobą czarnego flamastra i pędzelka średniej grubości.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Niepaostwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku
Wydział Nauk Społecznych, Katedra Pedagogiki
09:00 (45minut), Hetmaoska 8, Bialystok
warsztat
30
dr Agata Jacewicz
Mgr Izabela Kaczyoska, e-mail: [email protected],
telefon: 85 742 01 99
13.05.2013
Kryminalistyka a Sherlock Holms
Celem wykładu jest przedstawienie problematyki śladów powstających podczas przestępstwa. W trakcie prelekcji
zostanie przeprowadzona analiza porównawcza możliwości wykrywczych współczesnej kryminalistyki z nauką
o śladach z okresu przełomu XIX i XX wieku. Po wykładzie członkowie Koła Naukowego Kryminalistyki będą
prezentowad ujawnianie i zabezpieczanie śladów daktyloskopijnych, śladów rękawiczek i śladów stóp.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Niepaostwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku
Wydział Nauk Społecznych, Zakład Bezpieczeostwa Wewnętrznego
10:30 (45 minut), Białystok, ul. Hetmaoska 8
prezentacja multimedialna
150
dr Grażyna Kędzierska oraz członkowie Koła Naukowego Kryminalistyki
mgr Izabela Kaczyoska, e-mail: [email protected],
telefon: 85 742 01 99
UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU
13.05.2013
Pierścienie Lieseganga - niesamowite twory
Celem doświadczenia jest zainteresowanie uczniów ciekawymi zjawiskami zachodzącymi wokół nas. Uczniowie
biorą czynny udział w przeprowadzeniu doświadczeo, próbują wyjaśnid obserwowane zjawiska, opisad je.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Informacje dodatkowe
Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Biologiczno-Chemiczny, Instytut Chemii,
Zakład Metod Fizykochemicznych
13.05.2013 12:00 (45 min), Hurtowa 1, Instytut Chemii
13.05.2013 13:00 (45 min)
13.05.2013 14:00 (45 min)
13.05.2013 15:00 (45 min)
13.05.2013 16:00 (45 min)
13.05.2013 17:00 (45 min)
laboratoria
12
Paula Rybałtowska
dr Jolanta Magnuszewska
osoba do kontaktu: dr Sławomir Wojtulewski
[email protected], tel. 85 754 78 13
13.05.2013
Między zabawą a chemią
Pokazy będą obejmowały szereg doświadczeo chemicznych charakteryzujących się ciekawymi efektami
wizualnymi. Zaprezentowane zostaną reakcje chemiczne, którym towarzyszy zmiana barwy czy efekty świetlne.
Uczestnicy będą mieli okazję stworzyd zminiaturyzowany ogród chemiczny, w którym roślinki rosną w przeciągu
kilkunastu minut, wyhodowad węża oraz wykonad doświadczenia przy użyciu substancji dostępnych w domu.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Informacje dodatkowe
Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Biologiczno-Chemiczny, Instytut Chemii,
Zakład Metod Fizykochemicznych
13.05.2013 12:00 (45 min), Hurtowa 1, Instytut Chemii
13.05.2013 13:00 (45 min)
13.05.2013 14:00 (45 min)
13.05.2013 15:00 (45 min)
13.05.2013 16:00 (45 min)
13.05.2013 17:00 (45 min)
13.05.2013 18:00 (45 min)
laboratoria
12
dr Emilia Grądzka, dr Monika Wysocka-Żołopa
osoba do kontaktu: dr Sławomir Wojtulewski
[email protected], tel. 85 754 78 13
13.05.2013
Węszące czujniki
Wykład przybliża słuchaczom, jak innowacyjne rozwiązania elektrochemiczne mogą uprościd życie współczesnego
człowieka.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Informacje dodatkowe
Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Biologiczno-Chemiczny, Instytut Chemii,
Zakład Metod Fizykochemicznych
12:00 (30 min), Hurtowa 1, Instytut Chemii
wykład
50
Tomasz Krzyśpiak
dr Jolanta Magnuszewska
osoba do kontaktu: dr Sławomir Wojtulewski
[email protected], tel. 85 754 78 13
18
www.festiwal.wsfiz.edu.pl
13.05.2013
Kapsaicyna – związek z piekła rodem
O tym dlaczego ostre papryczki są takie piekące.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Informacje dodatkowe
Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Biologiczno-Chemiczny, Instytut Chemii,
Zakład Chemii Teoretycznej
12:30 (30 min), Hurtowa 1, Instytut Chemii
wykład
50
Maciej Jabłooski
dr Sławomir Wojtulewski
osoba do kontaktu: dr Sławomir Wojtulewski
[email protected], tel. 85 754 78 13
13.05.2013
Jak alkohol odchodzi do lamusa, czyli przegląd współczesnych środków odurzających
Środki odurzające są substancjami pochodzenia naturalnego lub syntetycznego, działające na ośrodkowy układ
nerwowy. Substancje te umieszczone zostały w wykazie środków odurzających. Wykorzystywane są w celach
medycznych i niemedycznych, aby osiągnąd pewne efekty natury psychicznej. Nadużywanie niektórych środków
w konsekwencji może wywoład uzależnienie.
Narkomania stała się niewątpliwie problemem współczesnego świata, ale czy problem alkoholizmu odchodzi
do lamusa? Zastanowimy się nad tym wspólnie.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Informacje dodatkowe
Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Biologiczno-Chemiczny, Instytut Chemii, Koło
Naukowe Studentów Chemików „Pozyton”, Zakład Chemii Analitycznej
13:00 (30 min), Hurtowa 1, Instytut Chemii
wykład
50
Michał Turkowicz
dr Elżbieta Wołyniec
osoba do kontaktu: dr Sławomir Wojtulewski
[email protected], tel. 85 754 78 13
13.05.2013
Nanomateriały w kryminalistyce
Potrzeba ciągłego doskonalenia produktów i usług spowodowała, że nanomateriały są stosowane niemal w każdej
dziedzinie naszego życia, także tak mało popularnej, jak kryminalistyka. Od kilku lat prowadzone są intensywne
badania nad udoskonaleniem metod detekcji odcisków palców z wykorzystaniem nanotechnologii.
Czy dzięki nanomateriałom możliwe jest ujawnienie śladów, które są nieuchwytne dla standardowych środków?
Jak wygląda proces detekcji odcisków palców z wykorzystaniem nanocząstek? Odpowiedzi na te oraz inne pytania
usłyszą Paostwo na moim wykładzie.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Informacje dodatkowe
Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Biologiczno-Chemiczny, Instytut Chemii, Koło
Naukowe Studentów Chemików „Pozyton"
13:30 (30 min), Hurtowa 1, Instytut Chemii
wykład
50
Agnieszka Wądołowska
dr Agnieszka Wilczewska
osoba do kontaktu: dr Sławomir Wojtulewski
[email protected], tel. 85 754 78 13
Uniwersytet w Białymstoku
19
13.05.2013
Chemia zapachu
Celem wykladu jest przedstawienie związkow chemicznych pod kątem ich własności zapachowych. Zaprezentowane będą teorie, które omawiają zależnośd pomiedzy zapachem związków chemicznych a ich budową.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Informacje dodatkowe
Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Biologiczno-Chemiczny, Instytut Chemii,
Zakład Metod Fizykochemicznych
14:00 (30 min), Hurtowa 1, Instytut Chemii
wykład
50
Aneta Pawlukiewicz
dr Ewa Cieszynska
osoba do kontaktu: dr Sławomir Wojtulewski
[email protected], tel. 85 754 78 13
13.05.2013
Chemia dezodorantów i antyperspirantów
Celem wykladu jest przedstawienie informacji na temat zawartości i roli związków chemicznych w dezodorantach
i antyperspirantach.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Informacje dodatkowe
Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Biologiczno-Chemiczny, Instytut Chemii,
Zakład Metod Fizykochemicznych
14:30 (30 min), Hurtowa 1, Instytut Chemii
wykład
50
Daria Waraksa
dr Ewa Cieszyoska
osoba do kontaktu: dr Sławomir Wojtulewski
[email protected], tel. 85 754 78 13
13.05.2013
Jak natura pomaga walczyd z nowotworami?
Choroby nowotworowe są drugą po chorobach serca przyczyną zgonów na świecie. Co roku rejestrowanych jest
około 11 milionów nowych przypadków zachorowao. Dlatego logicznym wydaje się poszukiwanie nowych leków,
które pomogłyby w walce z tą chorobą. Dużym sojusznikiem ludzkości w tej walce jest natura. Wiele badao
naukowych prowadzonych w celu uzyskania nowych leków opiera się na chemicznej modyfikacji związków
istniejących w naturze. To co kiedyś uznawano za truciznę (np. owoce cisu) teraz stosuje się na szeroką skalę
w leczeniu nowotworów. Niniejszy wykład ma na celu przybliżenie słuchaczom problemu choroby nowotworowej
jak i sposobów walki z nią.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Informacje dodatkowe
Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Biologiczno-Chemiczny, Instytut Chemii, Koło
Naukowe Studentów Chemików „Pozyton"
15:00 (30 min), Hurtowa 1, Instytut Chemii
wykład
50
Iwona Misztalewska
dr Agnieszka Wilczewska
osoba do kontaktu: dr Sławomir Wojtulewski
[email protected], tel. 85 754 78 13
13.05.2013
Chemiczna strona pieniądza
Czy w cienkiej przestrzeni między przednią, a odwrotną stroną pieniądza jest miejsce na chemię? Tak - przejawia się
ona głównie w urządzeniach, materiałach i sposobie produkcji monet oraz banknotów. Ponadto zabezpiecza je
przed ewentualnymi próbami fałszerstwa. Czy trudno jest takie zabezpieczenia podrobid? Co dzieje się z pieniędzmi
wycofanymi z obiegu? Przyjrzyjmy się walucie – chemicznie.
20
www.festiwal.wsfiz.edu.pl
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Informacje dodatkowe
Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Biologiczno-Chemiczny, Instytut Chemii, Koło
Naukowe Studentów Chemików „Pozyton"
15:30 (30 min), Hurtowa 1, Instytut Chemii
wykład
50
Agnieszka Wasilewska
dr Agnieszka Wilczewska
osoba do kontaktu: dr Sławomir Wojtulewski
[email protected], tel. 85 754 78 13
BIAŁOSTOCKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY
14.05.2013
Pobudź swoją pomysłowośd - warsztaty z kreatywnego myślenia
Celem warsztatów będzie sprawienie, aby każdy z uczestników odkrył w sobie potencjał do generowania oryginalnych pomysłów i kreatywnych koncepcji i nauczył się go wykorzystywad. Warsztaty prowadzone będą w formie
interaktywnej dyskusji z wykorzystaniem dwiczeo indywidualnych oraz grupowych. Głównymi omawianymi zagadnieniami będzie poszukiwanie inspiracji oraz generowanie pomysłów.
Empatia, zasady przeprowadzania burzy mózgów, organizowanie przestrzeni do kreatywnej pracy – to tylko niektóre
z zagadnieo, które będą poruszone na warsztatach.
Umiejętnośd kreatywnego myślenia przyda się uczestnikom podczas studiów do realizowania projektów, ale także
i w przyszłej pracy, zarówno w postaci zatrudnienia jak i prowadzenia własnej firmy.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Informacje dodatkowe
Białostocki Park Naukowo-Technologiczny
08:30 (8.30-15.30), Politechnika Białostocka, budynek B, sala 6B
-I tura o godz. 8.30
-II tura o godz. 11.00
-III tura o godz. 13.30
warsztat
48
Maciej Sawicki
Julita Maciorowska, e-mail: [email protected], telefon: (85) 869 65 42
Warsztaty trwają ok. 120 minut. Maksymalna liczba osób w grupie podczas jednej
sesji to 16. W związku z tym prosimy o wcześniejsze zgłoszenie chęci wzięcia udziału
poprzez e-mail: [email protected]
POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA
14.05.2013
Matematyczne sztuczki karciane dla młodszych
Celem imprezy jest zapoznanie uczniów z matematycznym podłożem sztuczek karcianych. Wyjaśnimy sekrety
matematyczne w prezentowanych sztuczkach. Pokażemy, że nawet proste działania matematyczne jak dodawanie,
odejmowanie, mnożenie i dzielenie mogą zawierad magię poprzez właściwą prezentację. Wyjaśnimy dlaczego
wymyślenie sztuczki karcianej i wynalezienie twierdzenia to bardzo podobne działania.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Politechnika Białostocka, Wydział Informatyki, Centrum Popularyzacji Matematyki
"Signum"
08:30 (90 minut), Wiejska 45A, Rektorat PB, sala 3C
warsztat
30
dr Dorota Mozyrska, dr Małgorzata Wyrwas
dr Dorota Mozyrska, dr Małgorzata Wyrwas,
e-mail: [email protected], [email protected],
telefon: +48 501 375 459
14.05.2013
Pokaz filmu: ”Tydzieo z dobrym klimatem”
Celem pokazu filmowego jest przedstawienie dobrych praktyk w zakresie wykorzystywania odnawialnych źródeł
energii na poziomie lokalnym. Po filmie przewidziana jest dyskusja o możliwościach zastosowania tych rozwiązao
w gminach województwa podlaskiego.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Politechnika Białostocka, Wydział Zarządzania, Katedra Zarządzania Produkcją
09:00 (60 minut), Kleosin, Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej,
Tarasiuka 2
pokaz
30
dr inż. Joanna Godlewska
dr inż. Joanna Godlewska, e-mail: [email protected], telefon: 085/746 98 57
14.05.2013
Biblioteka na miarę XXI wieku
Zapraszamy do zwiedzania najnowocześniejszej Biblioteki w regionie. Zobaczysz jak samodzielnie wypożyczyd
książkę korzystając z nowoczesnych urządzeo. Dowiesz się jak zwrócid książkę nie wchodząc do budynku.
Zaprezentujemy specjalne urządzenia, które sprzyjają efektywnej nauce.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Informacje dodatkowe
Politechnika Białostocka, Biblioteka Politechniki Białostockiej
14.05.2013 09:00 (45 minut), Centrum Nowoczesnego Kształcenia
ul. Zwierzyniecka 16
15.05.2013 09:00 (45 minut)
zwiedzanie
20
Katarzyna Rutkowska, Ewa Kowalczuk-Czapko
Joanna Putko, e-mail: [email protected], telefon: 85 746 93 31
możliwośd uczestnictwa kilku grup od 5 do 20 uczestników, w dniu 14 i 15 maja
w godz. 9-16, czas trwania ok. 45 min. koniecznośd telefonicznego zgłoszenia grupy
14.05.2013
Efektowna chemia
Zajęcia o charakterze laboratoryjnym. Uczestnicy poprzez doświadczenia będą mogli zaobserwowad jak ciekawa
i kolorowa jest chemia.
Politechnika Białostocka
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
23
Zamiejscowy Wydział Leśny PB w Hajnówce.
09:15 (45 min), ul. Piłsudskiego 8, sala 2B
doświadczenie
30
mgr Marcin Stocki
dr Elżbieta Oksiejczuk, e-mail: [email protected], telefon: 601870352
14.05.2013
Matematyczne sztuczki karciane dla starszych
Celem imprezy jest zapoznanie uczniów z matematycznym podłożem sztuczek karcianych. Wyjaśnimy sekrety
matematyczne w prezentowanych sztuczkach. Pokażemy, że nawet proste działania matematyczne jak dodawanie,
odejmowanie, mnożenie i dzielenie mogą zawierad magię poprzez właściwą prezentację. Wyjaśnimy dlaczego
wymyślenie sztuczki karcianej i wynalezienie twierdzenia to bardzo podobne działania.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Politechnika Białostocka, Wydział Informatyki, Centrum Popularyzacji Matematyki
"Signum"
10:00 (120 minut), Wiejska 45A, Budynek Rektoratu PB, sala 3C
warsztat
30
dr Małgorzata Wyrwas, dr Dorota Mozyrska
dr Małgorzata Wyrwas, dr Dorota Mozyrska, e-mail: [email protected],
[email protected], telefon: +48 501 375 459
14.05.2013
Wejdź w reakcje z chemią
• „zmiana koloru klucza” proste i efektowne doświadczenia, pokazujące, że związki chemiczne mają zupełnie inne
właściwości niż pierwiastki wchodzące w ich skład
• „domowa produkcja mydła”
• „chemiczne czary-mary” - doświadczenie polegające na kilkakrotnej zmianie koloru roztworu w kolbie
• „burza w probówce”
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Politechnika Białostocka, Katedra Technologii w Inżynierii i Ochronie Środowiska
10:00 (45 minut), ul. Wielska 45 B, sala 19
doświadczenie
15
dr n.tech. Joanna Szczykowska
dr n.tech. Joanna Szczykowska, e-mail: [email protected], telefon: 8574696-30
14.05.2013
Jak się czuje rzeka w mieście?
Zajęcia terenowe z hydrologii i ochrony środowiska. Celem imprezy jest zapoznanie uczniów z prostymi metodami
oceny stanu chemicznego rzeki. Podczas zajęd uczestnicy będą mieli możliwośd samodzielnego wykonania prostych
pomiarów hydrologicznych oraz kilku wybranych pomiarów parametrów fizyczno-chemicznych wody przy wykorzystaniu urządzeo do analityki mobilnej. Ostatecznym efektem będzie ocena stanu rzeki na tle wyników notowanych w innych rzekach Polski.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Politechnika Białostocka, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
10:00 (120 minut), Bielsk Podlaski, ul. Batorego, okolice mostka na rzece Białej
zajęcia terenowe
20
dr Piotr Kondratiuk
dr Piotr Kondratiuk, e-mail: [email protected], telefon: 85-746-96-54
24
www.festiwal.wsfiz.edu.pl
14.05.2013
Od historii do nowoczesności - Muzeum Techniki „ALMARIA”
Zwiedzanie ekspozycji związanej z historią elektrotechniki:
- aparatura pomiarowa,
- urządzenia audiowizualne,
- elementy i podzespoły elektryczne.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Politechnika Białostocka, Wydział Elektryczny, Katedra Elektrotechniki
Teoretycznej i Metrologii
10:00 (dwie tury po 40 minut), Politechnika Białostocka, Wydział Elektryczny,
ul. Wiejska 45D, ekspozycja amfiladowa w korytarzach budynku Wydziału
Elektrycznego
zwiedzanie
25
inż. Mirosław Bujanowski
inż. Mirosław Bujanowski, e-mail: [email protected], telefon: 85 746 9415
14.05.2013
New Haven – stolica amerykaoskiego brutalizmu
Wystawa fotografii przedstawiających obiekty architektury brutalistycznej wzniesione w New Haven (Connecticut)
w USA. Słynne uniwersyteckie miasto (Yale University) przyciągnęło wielu wybitnych architektów, którzy w latach
50. i 60. dwudziestego wieku zrealizowali tu swoje monumentalne budynki. Zaprezentowane zostaną m.in. dzieła
Paula Rudolpha, Marcela Breuera i Eero Saarinena.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Politechnika Białostocka, Wydział Architektury
10:00 (14-15 maj), ul. O.Sosnowskiego(dawniej Grunwaldzka)11, Hala Wydziału
Architektury
wystawa
bez limitu
dr arch. Wojciech Niebrzydowski
dr inż. arch. Wojciech Niebrzydowski, e-mail: [email protected], telefon:
85 746 99 07
14.05.2013
Badania mikroskopowe za pomocą mikroskopu skaningowego
Na pokazie zostaną zaprezentowane możliwości powiększania obrazu różnego rodzaju elementów.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Informacje dodatkowe
Politechnika Białostocka, Wydział Mechaniczny
10:00 (30 min), Wiejska 45c
pokaz
15
dr inż. Jarosław Sidun; mgr Tomasz Koziołkiewicz
dr inż. Kazimierz Dzierżek, e-mail: [email protected], telefon: 85 7469211
Zgłoszenia przesyłamy e-mailem
14.05.2013
I Ty możesz pojąd nieskooczonośd
Pokaz skierowany jest do szerokiego grona odbiorców. Celem imprezy jest przybliżenie pojęcia nieskooczoności
w matematyce, wymiarach i rachunkach nieskooczonych oraz zastosowanie w granicach itp. Uczestnicy pokazu
dowiedzą się ile jest miejsca w kwadracie wygranych przestrzeniach od wymiaru 1, 2, 3, 4 aż do nieskooczoności,
uczestnicy sami policzą przekątną takich kwadratów przy pomocy …. Poznają Hotel Hilberta, który ma nieskooczoną
ilośd pokoi, a także zastanowimy się jak przybliżyd pojęcie granicy w nieskooczoności przez dyskusję. Przedstawimy
jak można „rozciąd” kulę np. o wadze 1 kg i średnicy 20 cm pełną w środku na „kawałki”, a następnie przez obroty
i przesunięcia złożyd dwie identyczne kule, każda o wadze 1 kg i średnicy 20 cm pełna w środku. Zakooczymy (warto
się zastanowid przed przyjściem) dyskusją, czy istnieje obiekt wokół nas, który ma nieskooczoną liczbę, zastanowimy się nad: ziarenkami piasku, liczbą … gwiazd czy też myśli.
Politechnika Białostocka
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
25
Politechnika Białostocka
10:15 (45 minut), ul. Wiejska 45A sala 130
prezentacja
54
Zbigniew Zaczkiewicz
dr Zbigniew Zaczkiewicz, e-mail: [email protected], telefon: 662207927
14.05.2013
Roboty dla każdego
Prezentacja na temat robotów:
- z czego się one składają;
- w jaki sposób można je programowad;
- co potrafią zrobid dobrze zaprogramowane roboty edukacyjne LEGO Mindstorms NXT.
Na koniec - pytania z nagrodami :)
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Politechnika Białostocka
10:15 (45 min), ul. Wiejska 45A, sala116
wykład
45
inż. Mateusz Rogowski
dr inż. Teodora Dimitrova-Grekow, e-mail: [email protected],
telefon: +85-746-91-62
14.05.2013
Porosty jako bioindykatory zanieczyszczeo powietrza.
Przybliżenie słuchaczom znaczenia porostów w środowisku oraz problemu zanieczyszczenia powietrza. Pokaz wybranych gatunków porostów oraz metody ich oznaczania za pomocą kluczy porostowych i metodami chemicznymi.
Słuchacze obejrzą fragmenty porostów pod mikroskopem stereoskopowym.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Zamiejscowy Wydział Leśny PB w Hajnówce
14.05.2013 10:15 (45 min), ul. Piłsudskiego 8, sala 2B
14.05.2013 10:15 (45 min), ul. Piłsudskiego 8, sala 3B
prezentacja
30
dr Halina Chomutowska
dr Elżbieta Oksiejczuk, e-mail: [email protected], telefon: 601870352
14.05.2013
Matematyka dla przedszkolaka
Warsztaty przeznaczone są dla najmłodszych miłośników odkrywania świata. W trakcie fantastycznej zabawy poznamy
magiczną i tajemniczą krainę matematyki, którą możemy spotkad na swej drodze każdego dnia.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Politechnika Białostocka, Wydział Informatyki
10:30 (1 godzina), Politechnika Białostocka, Wiejska 45A, sala 27C, budynek
Wydziału Informatyki
warsztat
12
dr Magdalena Kacprzak
dr Magdalena Kacprzak, e-mail: [email protected]
14.05.2013
Osiedle Bagnówka w Białymstoku
Wystawa prezentująca koncepcje zagospodarowania i projekty urbanistyczne osiedla Bagnówka w Białymstoku,
wykonane przez studentów kierunku architektura i urbanistyka.
26
www.festiwal.wsfiz.edu.pl
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Politechnika Białostocka, Wydział Architektury
10:30 (14.05 -15.05), ul. O.Sosnowskiego(dawniej Grunwaldzka)11, Hala Wydziału
Architektury
wystawa
bez limitu
prof. Grażyna Dąbrowska-Milewska
dr hab. inż. arch. Grażyna Dąbrowska-Milewska, prof. PB,
e-mail: [email protected], telefon: 85 746 99 04
14.05.2013
Termowizja w praktyce
Prezentacja ma na celu ukazanie możliwości detekcji nawet minimalnych zmian temperatury przedmiotów.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Informacje dodatkowe
Politechnika Białostocka, Wydział Mechaniczny
10:30 (30 min), Wiejska 45c
pokaz
15
dr inż. Adam Adamowicz
dr. inż. Kazimierz Dzierżek, e-mail: [email protected], telefon: 85 7469211
Zgłoszenia przesyłamy e-mailem
14.05.2013
Bakterie wokół nas
Zapoznanie uczestników z organizacją i pracą w laboratorium biologicznym, toksykologicznym, biochemicznym itp.
Zasady mikroskopowania i przygotowywania preparatów mikroskopowych. Pokaz hodowli bakterii na różnych podłożach mikrobiologicznych. Prezentacja slajdów dotyczących niebezpiecznych, chorobotwórczych drobnoustrojów
w żywności.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Politechnika Białostocka, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Zakład Biologii Sanitarnej i Biotechnologii
11:00 (60 minut), ul. Wiejska 45 E sala 52
doświadczenie
15
dr Marzena Matejczyk
dr Marzena Matejczyk, e-mail: [email protected], telefon: 85 746 9562
14.05.2013
Jakie drgania generujesz?
Prezentacja ma na celu zapoznanie uczestników Festiwalu Nauki i Sztuki PB z zaawansowaną aparaturą pomiarową
będącą na wyposażeniu Pracowni diagnostyki in-situ pomiarów eksploatacyjnych budynków Katedry Mechaniki
Konstrukcji Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska wykorzystywaną przez pracowników Katedry oraz
studentów WBiIŚ do realizacji dynamicznych pomiarów terenowych mających na celu diagnostykę dynamiczną
obiektów budowlanych, a w szczególności ocenę wpływu drgao propagowanych drogą gruntową na budynki i ich
użytkowników.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Informacje dodatkowe
Politechnika Białostocka, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Katedra
Mechaniki Konstrukcji, Pracownia diagnostyki in-situ pomiarów eksploatacyjnych
budynków
11:00 (60 minut), Wiejska 45E, sala 222
pokaz
10
dr inż. Krzysztof Czech
dr inż. Krzysztof Czech, e-mail: [email protected], telefon: 85 746 95 86
wymagane potwierdzenie telefoniczne lub e-mailowe do 10.05.2013r
Politechnika Białostocka
27
14.05.2013
Dbajmy o środowisko przyrodnicze, w którym żyjemy
Impreza będzie miała charakter warsztatów. Uczestnicy będą brad aktywny udział w spotkaniu. W ramach warsztatów młodzież będzie mogła przekonad się o poziomie swojej wiedzy o ochronie przyrody i środowiska, a jednocześnie pogłębid ją zwłaszcza z uwagi na problemy regionu, ale także i kraju.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Informacje dodatkowe
Politechnika Białostocka, Katedra Materiałów Technologii i Organizacji
Budownictwa
11:00 (1,5 godz.), ul. Wiejska 45E Sala 130B lub 204B
warsztat
30
dr inż. Krystyna Rauba
dr inż. Krystyna Rauba, e-mail: [email protected], telefon: 085 746 96 19
Możliwośd powtórzenia imprezy w tym samym dniu (godz. 12.30 przez 1,5 godz.)
14.05.2013
Park historyczny "Trylogia" w Mielniku
Wystawa i prezentacja projektów parku historycznego "Trylogia" w Mielniku (stanica-fortalicja Chreptiów)
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Politechnika Białostocka, Wydział Architektury
11:00 (14-15 maj), ul. O.Sosnowskiego(dawniej Grunwaldzka)11, Hala Wydziału
Architektury
wystawa
bez limitu
dr Halina Łapioska
dr arch. Halina Łapioska, e-mail: [email protected], telefon: 85 746 99 28
14.05.2013
Inżynieria odwrotna i prototypowanie
Pokaz ma na celu zaprezentowanie techniki produkcji prototypów i odtwarzania zniszczonych elementów.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Informacje dodatkowe
Politechnika Białostocka, Wydział Mechaniczny
11:00 (30 min), Wiejska 45c
pokaz
15
dr inż. Andrzej Werner
dr inż. Kazimierz Dzierżek, e-mail: [email protected], telefon: 85 7469211
Zgłoszenia przesyłamy e-mailem
14.05.2013
Słooce - źródło eko energii
Podczas spotkania przedstawione będą, w formie krótkiego wykładu, podstawowe informacje o przetwarzaniu
energii promieniowania słonecznego. W trakcie pokazu na świeżym powietrzu zaprezentowane będą możliwości
pracy układów fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych i koncentratorów promieniowania słonecznego.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Politechnika Białostocka, Wydział Elektryczny, Katedra Optoelektroniki i Techniki
Świetlnej
11:15 (45 minut), Politechnika Białostocka, Wydział Elektryczny,
ul. Wiejska 45D, WE-030
wykład i pokaz
150
dr inż. Maciej Zajkowski; mgr inż. Łukasz Budzyoski
dr inż. Maciej Zajkowski, e-mail: [email protected], telefon: 85 746 9422
28
www.festiwal.wsfiz.edu.pl
14.05.2013
Rośliny naczyniowe Białowieskiego Parku Narodowego.
Przybliżenie wybranych gatunków roślin naczyniowych wystepujących w Białowieskim Parku Narodowym z uwzględnieniem gatunków chronionych, rzadkich lub charakterystycznych. Zaprezentowanie wybranych gatunków na przykładzie zielnika.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Politechnika Białostocka, Zamiejscowy Wydział Leśny PB w Hajnówce
11:15 (60), ul. Piłsudskiego 8, Aula
prezentacja
bez limitu
dr inż. Łukasz Skalski
dr Elżbieta Oksiejczuk, e-mail: [email protected], telefon: 601870352
14.05.2013
Sterowanie robotami mobilnymi
Prezentacja ma na celu zapoznanie słuchaczy z tematyką sterowania robotami mobilnym. Ma także uświadomid,
jak prosto jest sterowad takimi maszynami.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Informacje dodatkowe
Politechnika Białostocka, Wydział Mechaniczny
11:30 (30 min), ul. Wiejska 45c
pokaz
15
dr inż. Justyna Tołstoj-Sienkiewicz; mgr inż. Maciej Słowik
dr inż. Kazimierz Dzierżek, e-mail: [email protected], telefon: 85 7469211
Zgłoszenia przesyłamy e-mailem
14.05.2013
Komputerowe wspomaganie decyzji: zastosowanie w medycynie
Wykład ma na celu przybliżenie tematyki komputerowego wspomagania decyzji ze szczególnym uwzględnieniem
dziedziny, jaką jest medycyna.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba odpowiedzialna
Politechnika Białostocka, Wydział Informatyki
12:00 (30 min), ul. Wiejska 45A, sala 130
wykład
bez limitu
dr inż. Agnieszka Oniśko/prof. Marek Drużdżel, e-mail: [email protected],
telefon: 85-746-9086
14.05.2013
Podstawy konfiguracji urządzeo w sieciach komputerowych
Prezentacja urządzeo sieciowych: przełączniki, routery. Poznanie podstawowych poleceo konfiguracyjnych.
Konkurs na najszybszą konfigurację prostej sieci.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Politechnika Białostocka
12:00 (1 godzina), ul. Wiejska 45A, sala 202
warsztat
30
Urszula Kużelewska
dr inż. Urszula Kużelewska, e-mail: [email protected]
14.05.2013
Matematyka dźwięków
Wykład dotyczy związku matematyki i muzyki. Jak mierzyd odległośd między dźwiękami? Jak to robili starożytni
Grecy i jak się to robi dzisiaj? Jakie są związki między liczbami i dźwiękami. Wyjaśnię tajemnicę komatu pitagorejskiego i powiem gdzie w muzyce pojawiają się logarytmy.
Politechnika Białostocka
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
29
Politechnika Białostocka, Wydział Informatyki, Centrum Popularyzacji Matematyki
"Signum"
12:00 (30 min.), Wiejska 45A, sala 3C
wykład
30
prof. Zbigniew Bartosiewicz
prof. Zbigniew Bartosiewicz, e-mail: [email protected], telefon: 602 858
008
14.05.2013
Świat pod mikroskopem
Przygotowanie preparatów pokazowych, które będzie można obejrzed pod mikroskopem optycznym. Uczestnicy
lekcji przypomną sobie w jaki sposób zbudowana jest komórka eukariotyczna i prokariotyczna. Ponadto każdy
z uczestników może przynieśd swój eksponat do wykonania preparatu i obserwacji.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Politechnika Białostocka, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Zakład Biologii Sanitarnej i Biotechnologii
12:00 (45 minut), ul. Wiejska 45 E sala 51
doświadczenie
15
dr inż. Elżbieta Wołejko
dr inż. Elżbieta Wołejko, e-mail: [email protected],
telefon: 85 746 9562
14.05.2013
Quiz ekologiczny
Przeprowadzenie quizu ekologicznego dotyczącego problematyki ochrony środowiska. Celem quizu jest propagowanie idei ochrony środowiska naturalnego, zachęcanie do zdobywania wiedzy ekologicznej jak również rozwijanie
zainteresowao przyrodniczych i stosowanie ich w życiu codziennym.
Quiz opiera się na uzupełnieniu kart z pytaniami konkursowymi. Wśród kart z największą liczbą punktów będą
rozlosowane nagrody.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Politechnika Białostocka, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska,
Katedra Systemów Inżynierii Środowiska
12:00 (60 minut), ul. Wiejska 45 E sala 134 WB
konkurs
40
dr inż. Maria Walery
dr inż. Maria Walery, e-mail: [email protected], telefon: 85 746 96 49
14.05.2013
Zmieniający się obraz Polski i Polaków w oczach Niemców
Przedstawienie postrzegania Polski i Polaków przez Niemców na przestrzeni lat, ze szczególnym uwzględnieniem
ostatnich 30 lat.
Przedstawienie sposobu myślenia Niemców o Polsce z uwzględnieniem kontekstu historycznego i kulturowego.
Przykłady typowych niemieckich stereotypów i uprzedzeo dotyczących Polski i Polaków.
Polacy w humorze niemieckim.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Informacje dodatkowe
Politechnika Białostocka, Studium Języków Obcych
12:00 (60 min.), CNK PB SJO ul.Zwierzyniecka 16P.2.14
wykład
30
mgr Artur Kuźmicz
mgr Artur Kuźmicz, e-mail: [email protected], telefon: 602-721-527
Prezentacja wraz z dyskusją odbędzie się 14.05.2013 o godzinie 12.00 w SJO PB
sala P. 2.14.
30
www.festiwal.wsfiz.edu.pl
14.05.2013
Dom z Ideą
Wystawa prac studentów kierunku architektura i urbanistyka, prezentująca projekty domów jednorodzinnych
w różnych lokalizacjach.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Politechnika Białostocka,Wydział Architektury
12:00 (14.05 -15.05), ul. O.Sosnowskiego(dawniej Grunwaldzka)11, Hala Wydziału
Architektury
wystawa
bez limitu
prof. Grażyna Dąbrowska-Milewska
dr hab. inż. arch. Grażyna Dąbrowska-Milewska, prof. PB, e-mail:
[email protected], telefon: 85 746 99 04
14.05.2013
Dziwne pętle w logice Eschera i Goedla
Miniwykład popularnonaukowy.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Informacje dodatkowe
Politechnika Białostocka, Wydział Mechaniczny
12:00 (1 godzina), ul. Wiejska 45c
wykład
60
dr hab. Ewa Pawłuszewicz
dr inż. Kazimierz Dzierżek, e-mail: [email protected], telefon: 85 7469211
Zgłoszenia grup przesyłamy e-mailem
14.05.2013
Zaprogramuj robota
Warsztaty podstaw programowania robotów edukacyjnych LEGO
1. Podstawy języka NXT-G
2. Pierwszy program
3. Robot jeździ!
4. Reakcja na kolor
5. Inteligentne omijanie przeszkód
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Politechnika Białostocka
12:15 (45 min), ul. Wiejska 45A, sala 235
warsztat
15
inż. Marcin Jarczewski
dr inż. Teodora Dimitrova-Grekow, e-mail: [email protected],
telefon: +85-746-91-62
14.05.2013
Obrzydliwa czekolada i inne łakocie matemtyczne
Czy czekolada może byd obrzydliwa? Czy nim to cukierek? Odpowiedzi na te pytania znajdą uczestnicy warsztatów
dla uczniów szkół podstawowych klas IV-VI, którzy dowiedzą się, że w matematyczne łakocie po prostu się gra!
Uczestnicy imprezy poznają strategie nie tylko grania, ale i wygrywania.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Politechnika Białostocka, Wydział Informatyki, Centrum Popularyzacji Matematyki
"Signum"
12:30 (45 min.), Wiejska 45A, sala 3C
warsztat
30
Politechnika Białostocka
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Informacje dodatkowe
31
dr Ewa Girejko, dr Marzena Filipowicz-Chomko
dr Ewa Girejko, dr Marzena Filipowicz-Chomko, e-mail: [email protected];
[email protected]
Warsztaty będą powtórzone tego samego dnia o godzinie 13:30. Udział w imprezie
należy zgłaszad drogą elektroniczną.
14.05.2013
Fizjologia roślin doświadczalnie
Procesy fizjologiczne zachodzace w roślinie rozpoczynają się i są już widoczne w obrębie komórki. Zajęcia umożliwią
obserwacje plazmolizy zachodzacej w komórce oraz zapoznanie się z budową mikroskopu i zasadami mikroskopowania.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Politechnika Białostocka, Zamiejscowy Wydział Leśny PB w Hajnówce
12:30 (45 min), ul. Piłsudskiego 8, sala 24
doświadczenie
30
dr Elzbieta Oksiejczuk
dr Elżbieta Oksiejczuk, e-mail: [email protected], telefon: 601870352
14.05.2013
Badania pojazdów na hamowni podwoziowej
Pokaz ma na celu określenie charakterystyk zewnętrznych silnika samochodu. Ma zapoznad słuchaczy z tematyką
pojazdów samochodowych. Dodatkowo zostaną zaprezentowane pojazdy własnej konstrukcji.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Informacje dodatkowe
Politechnika Białostocka, Wydział Mechaniczny
12:30 (30 min), ul. Wiejska 45c
pokaz
15
dr inż. Jarosław Czaban; dr inż. Dariusz Szpica
dr inż. Kazimierz Dzierżek, e-mail: [email protected], telefon: 85 7469211
Zgłoszenia przesyłamy e-mailem
14.05.2013
Sterowanie obiektami latającymi
Prezentacja ma na celu zapoznanie słuchaczy z tematyką sterowania obiektami latającymi. Ma także uświadomid,
jak prosto jest sterowad takimi maszynami.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Informacje dodatkowe
Politechnika Białostocka; Wydział Mechaniczny
13:00 (30 min), ul. Wiejska 45c
pokaz
15
mgr inż. Leszek Ambroziak; mgr inż. Daniel Ołdziej
dr inż. Kazimierz Dzierżek, e-mail: [email protected], telefon: 85 7469211
Zgłoszenia przesyłamy e-mailem
14.05.2013
Jak roboty widzą świat
Warsztaty podstaw programowania sensorów robotów edukacyjnych LEGO Minsdstorm NXT
1. NXT-G czy NXC?
2. Jak daleko mam do ściany?
3. Jaki kolor ma podłoga?
4. Ale tutaj hałas!!!
5. Jadę na południe!
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Politechnika Białostocka
13:15 (45 min), ul. Wiejska 45A, sala 235
32
www.festiwal.wsfiz.edu.pl
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
warsztat
15
inż. Agata Sworowska
dr inż. Teodora Dimitrova-Grekow, e-mail: [email protected],
telefon: +85-746-91-62
14.05.2013
Forma użytkowa
Wystawa prac studentów kierunku architektura wnętrz prezentująca modele małych form użytkowych o różnorodnym przeznaczeniu (siedzisko, lustro, pojemnik itp.)
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Politechnika Białostocka, Wydział Architektury
14:00 (14-15 maj), ul. o.Sosnowskiego (dawniej Grunwaldzka)11,
Hala Wydziału Architektury
wystawa
bez limitu
dr Tatiana Misijuk, mgr Jan Godlewski
dr Tatiana Misijuk, e-mail: [email protected]
14.05.2013
Elektryczny pojazd balansujący
Celem prezentacji będzie przedstawienie elektrycznego pojazdu balansującego, zbudowanego przez członków Koła
Techniki Mikroprocesorowej w Energoelektronice na WE PB.
Przedstawiona zostanie koncepcja poruszania się pojazdu i sposób kierowania nim. Opisana zostanie historia prac
nad budową pojazdu, szczegóły techniczne, zastosowane rozwiązania oraz opis algorytmów sterujących.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Politechnika Białostocka, Wydział Elektryczny,
Katedra Energoelektroniki i Napędów Elektrycznych
14:00 (30 minut), Politechnika Białostocka, Wydział Elektryczny, Białystok,
ul. Wiejska 45 D, sala WE-112
pokaz
30
mgr inż. Piotr Falkowski
dr inż. Marek Korzeniewski, e-mail: [email protected];
[email protected], telefon: 85 746 9376
14.05.2013
Farma renderująca obrazy
Pokaz możliwości szybkiej równoległej obróbki obrazów.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Informacje dodatkowe
Politechnika Białostocka, Wydział Mechaniczny
14:00 (30 min), ul. Wiejska 45c
pokaz
15
dr inż. Tomasz Kuźmierowski
dr inż. Kazimierz Dzierżek, e-mail: [email protected], telefon: 85 7469211
Zgłoszenia przesyłamy e-mailem
14.05.2013
Young Design 2013
Wystawa projektów i prezentacja realizacji mebli wykonanych przez studentów II i V roku kierunku architektura
wnętrz. Celem wystawy jest promocja dobrego wzornictwa opartego na analizie funkcji i ergonomii, z której wynika
forma, konstrukcja i technologia mebla.
Politechnika Białostocka
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
33
Politechnika Białostocka, Wydział Architektury
15:00 (14-15 maj), ul. O.Sosnowskiego(dawniej Grunwaldzka)11, Hala Wydziału
Architektury
wystawa
bez limitu
dr hab. Janina Jezierska
dr hab. arch. wnętrz Janina Jezierska, e-mail: [email protected],
telefon: 794 406 320
14.05.2013
Projektowanie uniwersalne form użytkowych dla osób niepełnosprawnych
Wykład połączony z prezentacją multimedialną przybliżający problematykę zagospodarowania przestrzeni w sposób
uniwersalny, dostosowany do wielu potrzeb użytkowych.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Politechnika Białostocka, Wydział Architektury
15:15 (60 min.), ul. O.Sosnowskiego(dawniej Grunwaldzka)11, s.024
wykład
50
dr hab. Janina Jezierska
dr hab. arch. wnętrz Janina Jezierska, e-mail: [email protected], telefon: 794 406 320
14.05.2013
Obfuskacja, deobfuskacja oraz reverse engineering
Temat ochrony własności intelektualnej od wielu lat cieszy się dużym zainteresowaniem zarówno wśród konsumentów jak i naukowców. Największym zagrożeniem dla projektów zarówno programowych jak i sprzętowych jest
inżynieria wsteczna (ang. reverse engineering), czyli proces badania produktu w celu ustalenia zasady jego działania. Podczas prezentacji zostaną zaprezentowane takie metody ochrony własności jak obfuskacja, cyfrowe znaki
wodne, steganografia oraz klucze sprzętowe Hasp.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Wydział Informatyki, Politechnika Białostocka
16:00 (45 minut), Białystok, ul. Wiejska 45 A, sala 130
wystąpienie
30
mgr inż. Maciej Brzozowski
mgr inż. Maciej Brzozowski, e-mail: [email protected],
telefon: +4885 746 90 94
14.05.2013
Wystawa fotografii studentów Wydziału Architektury
Wystawa fotografii studentów Wydziału Architektury, członków koła „Ciemnia”. Wystawie towarzyszą dwa pokazy:
1. Pokaz inscenizacji fotograficznej do pastiszu znanego dzieła malarskiego (z możliwym udziałem publiczności)
2. Pokaz realizacji fotograficznych rayogramów
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Politechnika Białostocka, Wydział Architektury, Studenckie Koło Naukowe
"Ciemnia"
17:00 (120 min.), ul. O.Sosnowskiego(dawniej Grunwaldzka)11,
atelier fotograficzne III p.
pokaz
20
dr Grzegorz Łoś
dr art. pl. Grzegorz Łoś, e-mail: [email protected], telefon: 857 108 583
34
www.festiwal.wsfiz.edu.pl
14.05.2013
Metamateriały elektryczne
Materiały z dobieraną, w tym ujemną wartością przenikalności elektrycznej oraz magnetycznej są już tworzone
w laboratoriach. Odmienne, nie spotykane w naturze właściwości tych materiałów dają duże możliwości rozwoju
technologii elektrycznych i elektronicznych. W prezentacji przedstawiona zostanie historia i idea konstrukcji
metamateriałów. Scharakteryzowane zostaną ich wybrane konstrukcje. W ramach prezentacji multimedialnej
zostaną zilustrowane wybrane właściwości.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Politechnika Białostocka, Wydział Elektryczny, Katedra Elektrotechniki
Teoretycznej i Metrologii
17:00 (1 godzina), 15-351 Białystok, ul. Wiejska 45D, budynek Wydziału
Elektrycznego, Aula 2
prezentacja
90
dr inż. Bogusław Butryło
dr inż. Bogusław Butryło, e-mail: [email protected], telefon: 85 746 9485
UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA
14.05.2013
Koncert uczniów "Szkoły Dwiczeo"
W koncercie wystąpią młodzi artyści uczący się sztuki muzycznej pod kierunkiem znakomitych pedagogów.
Publicznośd będzie mogła usłyszed utwory znanych kompozytorów różnych epok.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina
09:30 (50 minut), UMFC, ul. Kawaleryjska 5, Sala Koncertowa
koncert
120
mgr Iwona Felioska
Małgorzata Bielicka, e-mail: [email protected], telefon: 85 742 87 41
14.05.2013
Znaczenie późnobarokowych kantat w rozwoju artystycznym współczesnego śpiewaka-solisty
Wykład ma na celu ukazanie przydatności osiemnatowiecznych kantat dla rozwoju artystycznego młodego wokalisty
- na przykładzie wybranych kompozycji J.S. Bacha oraz J.F Haendla.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina
10:00 (45 minut), UMFC, ul. Kawaleryjska 5, Sala kameralna
wykład
50
ad. dr Marta Wróblewska
dr hab. Wioletta Miłkowska, prof. UMFC, e-mail: [email protected],
telefon: 502534507
14.05.2013
Koncert muzyki fortepianowej
Podczas koncertu wystąpią studenci Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina. W programie usłyszymy kompozycje mistrzów muzyki fortepianowej różnych epok.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina
11:00 (45 minut), UMFC, ul. Kawaleryjska 5, Sala Koncertowa
koncert
120
Małgorzata Bielicka
Małgorzata Bielicka, e-mail: [email protected], telefon: 85 742 87 41
14.05.2013
"Lutosławski in memoriam"- Koncert studentów Kierunku Wokalistyki
Podczas koncertu wystąpią studenci Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina z klasy prof. Cezarego Szyfmana,
ad. dr Eugenii Rozlach oraz ad. dr Marty Wróblewskiej. W programie zaprezentowane zostaną kompozycje wokalne
Witolda Lutosławskiego.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina
11:30 (45 minut), UMFC, ul. Kawaleryjska 5, Sala kameralna
koncert
50
ad. dr Eugenia Rozlach
Małgorzata Bielicka, e-mail: [email protected], telefon: 85 742 87 41
36
www.festiwal.wsfiz.edu.pl
14.05.2013
Instrumenty dęte drewniane- wykład, prezentacja brzmienia, koncert
Prezentacja poszczególnych instrumentów dętych drewnianych.Uczestnicy spotkania będą mogli zapoznad się
z historią instrumentów, wysłuchad koncertu w wykonaniu studentów UMFC oraz podjąd próbę wydobycia dźwięku
na wybranym instrumencie.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina
12:30 (1h), UMFC, ul. Kawaleryjska 5, Sala kameralna
wykład
50
st. wykł. Małgorzata Drewnowska
Małgorzata Bielicka, e-mail: [email protected], telefon: 85 742 87 41
14.05.2013
Recital wokalny
Podczas koncertu publicznośd będzie mogła usłyszed pieśni Piotra Czajkowskiego oraz Sergiusza Rachmaninowa
w wykonaniu Marty Wróblewskiej(sopran) oraz Urszuli Iżbickiej (fortepian).
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina
17:00 (45 minut), Muzeum Podlaskie w Ratuszu
koncert
70
ad. dr Marta Wróblewska, ad. dr Urszula Iżbicka
Małgorzata Bielicka, e-mail: [email protected], telefon: 85 742 87 41
14.05.2013
Recital fortepianowy
Koncert muzyki fortepianowej w wykonaniu laureata Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Vladimira
Horowitza w Kijowie.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina
19:00 (1h), UMFC, ul. Kawaleryjska 5, Sala Koncertowa
koncert
120
Małgorzata Bielicka
Małgorzata Bielicka, e-mail: [email protected], telefon: 85 742 87 41
POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA
15.05.2013
Złota liczba
Wykład poświęcony definicji złotego podziału i złotej liczby. Omówione zostaną przykłady zastosowao i fenomenu
złotego podziału w biologii, sztuce, matematyce.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Politechnika Białostocka, Wydział Informatyki, Centrum Popularyzacji Matematyki
"Signum"
08:30 (60 minut), Wiejska 45A, Budynek Rektoratu, sala 3C
wykład
30
dr Dorota Mozyrska
dr Dorota Mozyrska, e-mail: [email protected], telefon: +48 501 375 459
15.05.2013
Paradoksy i sofizmaty matematyczne
Celem prezentacji jest zwrócenie uwagi na występowanie pewnych paradoksów w matematyce, nauce przecież tak
logicznej i spójnej. Okazuje się, że źródłem tych pozornych sprzeczności jest zwykle niewłaściwe rozumienie pojęd
matematycznych. Przedstawione zostaną też wybrane sofizmaty algebraiczne i geometryczne, tzn. niezupełnie
poprawne rozumowania, które prowadzą do zaskakujących wniosków.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Politechnika Białostocka, Wydział Informatyki, Centrum Popularyzacji Matematyki
„Signum”
09:00 (45 min), Białystok, ul. Wiejska 45 a, sala 27C
prezentacja multimedialna
30
dr Krzysztof Piekarski
dr Krzysztof Piekarski, e-mail: [email protected], telefon: (85) 746 90 81
15.05.2013
"Kolorowa chemia"
Uczestnicy będą mieli okazję podziwiania barwnego ogrodu chemicznego, kolorowych płomieni oraz samodzielnego przeprowadzenia ciekawych barwnych reakcji chemicznych wykorzystywanych w różnego rodzaju analizach
chemicznych.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Informacje dodatkowe
Politechnika Białostocka, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Zakład Chemii
09:00 (60 minut), ul. Zamenhofa 29, sala 13; 23
doświadczenie
10
dr Ewa Regulska, dr Mariola Samsonowicz, dr Monika Kalinowska
dr Mariola Samsonowicz, e-mail: [email protected], telefon: 85 746 9795
zajęcia będą prowadzone w dwóch salach jednocześnie w grupach 8-12 osobowych
(10 grup) w godzinach od 09:00 do 14:00
15.05.2013
Drzewa - pomniki przyrody w Polsce i na świecie
Drzewa pomnikowe są postrzegane jako przedmiot znacznego zainteresowania naukowego i edukacyjnego.
W czasie prezentacji zostaną poruszone poniższe zagadnienia:
• Drzewa – pomniki przyrody w Polsce (pojedyncze, grupy, aleje).
• Drzewa rekordowe w Polsce i na świecie (wiek, wysokośd, grubośd).
• Drzewo pomnikowe – jego znaczenie i wartośd kulturowa, historyczna i symboliczna
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Politechnika Białostocka, Zamiejscowy Wydział Leśny PB w Hajnówce
09:15 (60), ul. Piłsudskiego 8, Aula
prezentacja
bez limitu
dr Joanna Pietrzak
dr Elżbieta Oksiejczuk, e-mail: [email protected], telefon: 601870352
38
www.festiwal.wsfiz.edu.pl
15.05.2013
Poznaj SETa, zagraj w SETa
Prosta lecz niezwykła gra. Banalne zasady, ale jeśli chcesz należed do Mensy, najpierw spróbuj swych sił w SETa.
Sprawdź swoją spostrzegawczośd i refleks. Zapraszam na parę chwil wspólnej zabawy.
Nazwa jednostki
Politechnika Białostocka, Centrum Popularyzacji Matematyki "Signum", Wydział
Informatyki
Termin imprezy
10:00 (60 minut), ul. Wiejska 45 A, sala 3C
Rodzaj imprezy
warsztat
Limit uczestników
30
Osoba prowadząca
dr inż. Rajmund Stasiewicz
Osoba odpowiedzialna
dr inż. Rajmund Stasiewicz, e-mail: [email protected]
15.05.2013
"Jak się czuje rzeka w mieście?"
Zajęcia terenowe z hydrologii i ochrony środowiska. Celem imprezy jest zapoznanie uczniów z prostymi metodami
oceny stanu chemicznego rzeki. Podczas zajęd uczestnicy będą mieli możliwośd samodzielnego wykonania prostych
pomiarów hydrologicznych oraz kilku wybranych pomiarów parametrów fizyczno-chemicznych wody przy
wykorzystaniu urządzeo do analityki mobilnej. Ostatecznym efektem będzie ocena stanu rzeki na tle wyników
notowanych w innych rzekach Polski.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Politechnika Białostocka, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
10:00 (120 minut), Białystok, ul. Miłosza, okolice mostka na rzece Białej
zajęcia terenowe
20
dr Piotr Kondratiuk
dr Piotr Kondratiuk, e-mail: [email protected], telefon: 85-746-96-54
15.05.2013
Problemy badania innowacyjności przedsiębiorstw usługowych
Celem wykładu jest zaprezentowanie problemów związanych z definiowaniem i badaniem innowacyjności przedsiębiorstw usługowych. Poruszana problematyka należy do dziedziny nauk ekonomicznych i dotyczy zarówno ekonomii jak i nauk o zarządzaniu. Podczas wykładu połączonego z prezentacją multimedialną omówione zostaną
następujące zagadnienia:
 waga poruszanej problematyki w szczególności w kontekście nowego okresu programowania w Unii Europejskiej,
 główne nurty badawcze dotyczące innowacyjności sektora usług,
 proponowane kierunki badao i instrumenty badawcze.
Nazwa jednostki
Politechnika Białostocka, Wydział Zarządzania
Termin imprezy
10:00 (60 minut), Kleosin, Tarasiuka 2, sala 15 KM
Rodzaj imprezy
wykład
Limit uczestników
60
Osoba prowadząca
dr Elżbieta Szymaoska
Osoba odpowiedzialna
dr Elżbieta Szymaoska, e-mail: [email protected], telefon: 85 746 98 52
15.05.2013
Moje fraktale
Wystawa prac graficznych (grafiki komputerowej) ukazująca poszukiwanie abstrakcyjnych struktur powtarzalnych
w przyrodzie. Wernisaż wystawy poprzedzony prezentacją wideo oraz krótkim wykładem nt. "Moje Fraktale"
ukazującym założenia i metodę pracy autora.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Politechnika Białostocka, Wydział Architektury
10:00 (15.05), ul. O.Sosnowskiego(dawniej Grunwaldzka)11, Hala Wydziału
Architektury
wystawa
50
dr Tadeusz Nieścier
dr art. pl. Tadeusz Nieścier, e-mail: [email protected], telefon: 606 125 278
Politechnika Białostocka
39
15.05.2013
Mierzę, więc jestem – czyli o pomiarach słów kilka
W trakcie spotkania przedstawione zostanie funkcjonowanie Laboratorium Miernictwa Wielkości Nieelektrycznych
Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej. Uczestnicy będą mogli brad czynny udział w doświadczeniach,
w których za pomocą kamery termowizyjnej badany będzie rozkład pola temperatury przedmiotów codziennego
użytku. W ramach tego spotkania zademonstrowana zostanie także współpraca różnego rodzaju czujników tzw.
„domowej produkcji” z robotami LEGO Mindstorms.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Politechnika Białostocka, Wydział Elektryczny, Katedra Elektrotechniki
Teoretycznej i Metrologii
10:00 (60 minut), Politechnika Białostocka, Wydział Elektryczny, ul. Wiejska 45D,
sala WE-262
prezentacja, pokaz
20
dr inż. Wojciech Walendziuk
dr inż. Wojciech Walendziuk, e-mail: [email protected],
telefon: 505024508, 85 746 9397
15.05.2013
Skroplone gazy. Azot
Zaprezentowane zostaną doświadczenia z użyciem ciekłego azotu ukazujące wpływ niskich temperatur na właściwości niektórych materiałów (guma, kwiat, ołów). Udział publiczności polega na doświadczeniu z kilkoma
kroplami ciekłego azotu na dłoni chętnych do takiego eksperymentu.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Politechnika Białostocka, Studium Fizyki
10:15 (45 min), Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45 A, sala WA 032
prezentacja
20
dr inż. Wojciech Jarmoc, dr inż. Piotr Mrozek, dr inż. Ewa Mrozek
dr inż. Wojciech Jarmoc, e-mail: [email protected], telefon: tel 695 299 194
15.05.2013
Chemia w ciekawych doświadczeniach
Zajęcia o charakterze laboratoryjnym. Uczestnicy będą mogli samodzielnie wykonywad doświadczenia, dzięki
czemu zapoznają się z najprostszym sprzętem używanym w pracach laboratoryjnych.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Politechnika Białostocka, Zamiejscowy Wydział Leśny PB w Hajnówce
10:30 (45 min), 17- 230 Hajnówka, ul. Piłsudskiego 8, sala 2B
doświadczenie
20
dr inż. Małgorzata Rauba
dr Elżbieta Oksiejczuk, e-mail: [email protected], telefon: 601870352
15.05.2013
Białystok niezbudowany-niezrealizowane wizje miasta z lat 1945-1970
Wykład podejmuje tematykę niezrealizowanych koncepcji architektoniczno-urbanistycznych Białegostoku po
II wojnie światowej, oraz planowanych wizji rozwoju przestrzeni miasta do 1970 r.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Politechnika Białostocka, Wydział Architektury
11:00 (60 min.), ul. O.Sosnowskiego(dawniej Grunwaldzka)11, s.024
wykład
50
dr arch. Agata Szmitkowska
dr inż. arch. Agata Szmitkowska, e-mail: [email protected],
telefon: 85 746 99 19
40
www.festiwal.wsfiz.edu.pl
15.05.2013
Fraktalny Świat
Podczas prezentacji zostanie podjęta próba odpowiedzi na pytanie: „co to jest fraktal?” chociaż nie jest wcale łatwo
udzielid jednoznacznej i satysfakcjonującej odpowiedzi na to pytanie. Uczestnicy imprezy poznają głównych
twórców geometrii fraktalnej, dowiedzą się, w jaki sposób można skonstruowad niektóre fraktale oraz gdzie te
niezwykłe obiekty mają zastosowanie.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Informacje dodatkowe
Politechnika Białostocka, Wydział Informatyki, Centrum Popularyzacji Matematyki
"Signum"
11:15 (45 min), ul. Wiejska 45 A, sala 3 C
prezentacja
50
dr Ewa Girejko
dr Ewa Girejko, e-mail: [email protected]
Udział w imprezie należy zgłaszad drogą elektroniczną.
15.05.2013
Owady naszych lasów
Przybliżenie mało znanego, a bardzo bogatego gatunkowo i pod względem form świata owadów. Pokaz wybranych
atrakcyjnych owadów, np. jelonek rogacz, skarabeusz, kozioróg dębosz. Obejrzenie szczegółów budowy wybranych
niewielkich owadów pod dużym powiększeniem (mikroskopy stereoskopowe), by dostrzec różnorodnośd kształtów
i bogactwo barw. Omówienie ciekawostek dotyczących biologii i ekologii tej grupy zwierząt.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Politechnika Białostocka, Zamiejscowy Wydział Leśny PB w Hajnówce
11:30 (60 min.), ul. Piłsudskiego 8, sala 8B
prezentacja
20
prof. dr hab. Jerzy M. Gutowski
dr Elżbieta Oksiejczuk, e-mail: [email protected], telefon: 601870352
15.05.2013
Po drugiej stronie lustra
Tematem spotkania będzie pojęcie symetrii – w matematyce, architekturze czy też … słowotwórstwie. Imprezie
będą towarzyszyły liczne „symetryczne” gry, zabawy i łamigłówki.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Politechnika Białostocka, Wydział Informatyki, Centrum Popularyzacji Matematyki
"Signum"
12:00 (45 minut), Politechnika Białostocka, Wydział Informatyki, Białystok,
ul. Wiejska 45A, sala 3C
warsztat
30
dr Anna Poskrobko
dr Anna Poskrobko, e-mail: [email protected], telefon: 692 567 759
15.05.2013
"Bio-geocaching – terenowa gra miejska"
Terenowa gra miejska z wykorzystaniem odbiorników GPS. Cel: popularyzacja wiedzy nt. bioróżnorodności
aglomeracji białostockiej i problemów związanych z ochroną środowiska na terenach miejskich. Proponowana
wieloetapowa gra (typu multi-cache) będzie polegała na odnalezieniu przez uczestników na terenie miasta tzw.
skrzynek zlokalizowanych w miejscach o wysokiej bioróżnorodności lub w miejscach występowania różnego typu
zagrożeo i problemów środowiskowych. Uczestnicy, którzy najszybciej dotrą do wszystkich punktów terenowych
otrzymają upominki.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Politechnika Białostocka, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Katedra
Ochrony i Kształtowania Środowiska
12:00 (5 godzin), rozpoczęcie ul. Wiejska 45 E przy wejściu do budynku
Politechnika Białostocka
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
41
zajęcia terenowe
bez limitu
dr Dan Wołkowycki
dr Dan Wołkowycki, e-mail: [email protected], telefon: 85 746 9658
15.05.2013
Gry hazardowe w Internecie
Wykład ma na celu przedstawienie regulacji wybranych paostw członkowskich Unii Europejskiej, w tym Polski,
w zakresie gier hazardowych w Internecie.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Politechnika Białostocka, Wydział Zarządzania
12:00 (60 minut), Kleosin, Tarasiuka 2, sala 201 KF
wykład
30
dr Mirosława Laszuk
dr Mirosława Laszuk, e-mail: [email protected], telefon: 85 746 98 25
15.05.2013
Rozszerzona Rzeczywistośd - czyli co nas czeka już za kilka lat
Rzeczywistośd rozszerzona (ang. Augmented Reality) to system łączący świat rzeczywisty z generowanym komputerowo. Zazwyczaj wykorzystuje się obraz z kamery, na który nałożona jest generowana w czasie rzeczywistym
grafika 3D. Na przykład, użytkownik AR może przy pomocy półprzeźroczystych okularów obserwowad życie toczące
się na ulicach miasta (np. Nokia / Miasto w obiektywie) jak również elementy wytworzone przez komputer
nałożone na rzeczywisty świat. Rozwój urządzeo mobilnych oraz systemów lokalizacji powoduje, że prognozuje się,
że AR stanie się codziennością już za kilka lat.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba odpowiedzialna
Politechnika Białostocka, Wydział Informatyki, Katedra Mediów Cyfrowych i Grafiki
Komputerowej
12:15 (45 min.), Wiejska 45A (budynek rektoratu), sala WA-218, II piętro
panel
40
dr inż. Paweł Tadejko, e-mail: [email protected], telefon: 504142530
15.05.2013
Zobaczyd niewidzialne
Celem imprezy jest przybliżenie uczestnikom tematyki właściwości falowych światła.
Tematyka imprezy wchodzi w zakres fizyki i może byd interesująca dla każdego. Pokaz będzie przedstawiał światło
w ujęciu falowym. Przy pomocy symulacji komputerowych przedstawiony zostanie obraz światła jako ruchu
falowego pola elektromagnetycznego w przestrzeni oraz wyjaśniona zostanie idea interferencji i dyfrakcji światła.
Przy pomocy mikroskopu polaryzacyjno-interferencyjnego zostanie przedstawiony praktyczny sposób wykorzystania
zjawisk interferencyjnych w obrazowaniu przedmiotów, które obserwowane w tradycyjny sposób (bez wykorzystania
w/w efektów) są niewidoczne.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Politechnika Białostocka, Studium Fizyki
12:15 (45 min), Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45 A, sala W 28 C
prezentacja
20
dr inż. Piotr Mrozek, dr inż. Ewa Mrozek, mgr Kamil Kokoszkiewicz, dr inż. Wojciech
Jarmoc
dr inż. Ewa Mrozek, e-mail: [email protected], telefon: 888 332 518
15.05.2013
Igraszki ze światłem
Podczas spotkania przedstawione zostaną informacje na tematy: co to jest światło; jak widzimy kolory; jak działają
światłowody; cyfrowe aparaty fotograficzne; płyty CD, DVD, BR; drukarki laserowe. Wykład i eksperymenty
przedstawią zjawiska i urządzenia optoelektroniczne z których wszyscy korzystamy każdego dnia.
42
www.festiwal.wsfiz.edu.pl
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Politechnika Białostocka, Wydział Elektryczny, Katedra Optoelektroniki i Techniki
Świetlnej
12:15 (45 minut), Politechnika Białostocka, Wydział Elektryczny, ul. Wiejska 45D,
aula WE-030
wykład i pokaz
150
dr inż. Piotr Miluski; dr inż. Jacek Kusznier
dr inż. Piotr Miluski; dr inż. Jacek Kusznier, e-mail: [email protected];
[email protected], telefon: 85 746 9406; 85 746 9422
15.05.2013
Bioróżnorodnośd grzybów w lasach
W czasie prezentacji uczestnicy będą mogli zaobserwowad, na przykładzie naturalnych zbiorów, duże zróżnicowanie gatunkowe grzybów wystepujących w lasach z uwzględnieniem warunków siedliskowych.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Zamiejscowy Wydział Leśny PB w Hajnówce
12:30 (45 min), ul. Piłsudskiego 8, sala 11/13
prezentacja
bez limitu
Marek Wołkowycki
dr Elżbieta Oksiejczuk, e-mail: [email protected], telefon: 601870352
15.05.2013
Geometria spidronu
Podczas imprezy zostanie przedstawiona krótka historia spidronu, jego ciekawa konstrukcja oraz pewne własności.
Jedną z nich jest, na przykład możliwośd cyklicznego pokrywania płaszczyzny za pomocą spidronów (spidronowe
puzzle). Podczas warsztatów będzie można nauczyd się konstruowad spidron oraz samodzielnie w prosty sposób
wykonad ciekawą i bardzo efektowną bryłę - spidrohedron. Przedstawione zostaną także artystyczne "spidronowe"
wariacje i inspiracje.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Politechnika Białostocka, Wydział Informatyki, Centrum Popularyzacji Matematyki
"Signum"
13:00 (45 minut), Politechnika Białostocka, Wydział Informatyki, Białystok,
ul. Wiejska 45A, sala 3C
warsztat
30
dr Anna Poskrobko
dr Anna Poskrobko, e-mail: [email protected], telefon: 692 567 759
15.05.2013
Drgania nie do opisania: nauka i sztuka komputerowej symulacji konstrukcji
Prezentacja możliwości dynamiki komputerowej w projektowaniu form materialnych i artystycznych.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Politechnika Białostocka
13:00 (60 min.), ul. O.Sosnowskiego(dawniej Grunwaldzka)11, s. 024
wykład
50
prof. Zenon Rychter
dr hab. inż. Zenon Rychter, prof. PB, e-mail: [email protected], telefon: 85 746 99 30
15.05.2013
Czy komputery potrafią myśled? - fakty i mity o sztucznej inteligencji
Wszystkie wizje sztucznej inteligencji stworzone przez kulturę (i pokazywane w filmach) całkowicie zdominowały
nasz sposób myślenia o sztucznej inteligencji. Uważamy, że jej nie ma, bo z pewnością zauważylibyśmy jej
narodziny. Czy rzeczywiście cokolwiek byśmy dostrzegli? Mijały jednak lata i stopniowo okazywało się, że sprawa
jest znacznie trudniejsza, niż dotąd sądzono. Wielkie nadzieje ludzkości i wielkie pieniądze funduszy przepadły,
Politechnika Białostocka
43
a w połowie lat 80. badacze doszli do bolesnych wniosków, które sformułowano w postaci tak zwanego paradoksu
Moraveca: "Stosunkowo łatwo sprawid, żeby komputery przejawiały umiejętności dorosłego człowieka w testach
na inteligencję albo w grze w warcaby, ale jest trudne albo wręcz niemożliwe zaprogramowanie im umiejętności
rocznego dziecka w percepcji i mobilności".
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba odpowiedzialna
Politechnika Białostocka, Wydział Informatyki, Katedra Mediów Cyfrowych i Grafiki
Komputerowej
13:15 (45 min.), Wiejska 45A (budynek rektoratu), sala WA-218, II piętro
panel
40
dr inż. Paweł Tadejko, e-mail: [email protected], telefon: 504142530
15.05.2013
Badania Jana Czochralskiego i setki miliardów dolarów
– znaczenie odkryd naukowych dla gospodarki
Celem prezentacji jest przedstawienie odkryd naukowych Jana Czochralskiego i ich praktycznego znaczenia dla
gospodarki. Studium przypadku poświęcone będzie monokryształom krzemu, które stanowiły podstawę do
rozwoju przemysłu półprzewodników na świecie. Ukazanie największych firm światowych w tej dziedzinie ma
ukazad znaczenie odkrycia dla gospodarki. Dyskusja w zakresie odkryd przełomowych i korzyści dla gospodarki.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Politechnika Białostocka, Wydział Zarządzania
14:00 (1,5 godziny), Kleosin, Tarasiuka 2, sala 1 KH
wykład
60
dr Andrzej Pawluczuk, Kamil Hołubioski – przewodniczący Koła Naukowego RKNPSSI
e-mail: [email protected], telefon: 85 746 98 53
15.05.2013
Konkurs wiedzy o Irlandii
Konkurs ma na calu sprawdzenie i pogłębienie wiedzy uczestników o Irlandii. Prowadzony będzie w formie pytao
wielokrotnego wyboru. Przewidziano nagrody dla trzech osób, które zdobędą największą ilośd punktów.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Politechnika Białostocka, Studium Języków Obcych
15:00 (1 godzina), ul. Zwierzyniecka 16, Centrum Nowoczesnego Kształcenia,
sala nr 3, II piętro
konkurs
20
Dorota Ostrowska
mgr Dorota Ostrowska, e-mail: [email protected], telefon: (85) 746 90 66
15.05.2013
Wpływ konstrukcji budynku na propagację fali elektromagnetycznej
Zakłócenia w przesyłaniu danych za pomocą sieci bezprzewodowych wynikają między innymi z konstrukcji
budynków zwłaszcza zawierających zbrojenie. W trakcie prezentacji zostaną przedstawione wyniki badao rozkładu
pola elektromagnetycznego wewnątrz obszaru budynku zawierającego słup oraz ściany działowe. Również
przewidziana jest otwarta dyskusja dotycząca wpływu lokalizacji punktowego źródła pola na propagację fali
elektromagnetycznej.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Politechnika Białostocka, Wydział Elektryczny, Katedra Elektrotechniki
Teoretycznej i Metrologii
16:15 (30 minut), Politechnika Białostocka, Wydział Elektryczny, ul. Wiejska 45D,
WE-110
prezentacja
25
mgr inż. Agnieszka Choroszucho
mgr inż. Agnieszka Choroszucho, e-mail: [email protected],
telefon: 85 746 93 72
44
www.festiwal.wsfiz.edu.pl
15.05.2013
Finansowanie małych i średnich przedsiębiorstw
Celem wykładu jest przedstawienie nowych form i możliwości finansowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. Zaprezentowanie trendów europejskich i polskich kierunków alokacji środków zewnętrznych. Studia
przypadków innowacyjnych inwestycji z pozyskanych przedsiębiorstw z województwa podlaskiego.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Politechnika Białostocka, Wydział Zarządzania
17:00 (60 min), Kleosin, Tarasiuka 2, sala 8KM
wykład
60
Wioletta Czemiel-Grzybowska
dr Wioletta Czemiel-Grzybowska, e-mail: [email protected]
15.05.2013
Animacja w przestrzeni multimedialnej
Impreza obejmuje dwa pokazy:
1. Pokaz filmów animowanych i projektów multimedialnych związanych z nową funkcją i znaczeniem cyfrowej
multiprojekcji filmowej w przestrzeni architektury.
2. Alchemia wizualna: audiowizualny pokaz sterowany bezdotykowo całym ciałem. Dynamiczna zmiana obrazów
i muzyki pobudza wyobraźnię i poszerza możliwości twórcze.
W interaktywnym procesie "alchemii wizualnej" będzie mógł wziąd udział każdy ochotnik.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Politechnika Białostocka, Wydział Architektury: Pracownia Multimediów i Filmowe
Koło Naukowe "Filmovi"
19:00 (120 min.), ul. O.Sosnowskiego(dawniej Grunwaldzka)11, Hala Wydziału
Architektury
pokaz
bez limitu
mgr Andrzej Bronikowski
mgr Andrzej Bronikowski, e-mail: [email protected], telefon: 507086074
15.05.2013
Pokaz japooskiej sztuki walki JUDO
Podczas pokazu zaprezentowane zostaną elementy techniczne judo w ujęciu sportowym i jako samoobrona.
Członkowie sekcji judo KU AZS Politechniki Białostockiej przedstawią techniki rzutów, przytrzymao, dźwigni i duszeo
stosowane w walce sportowej i w sytuacjach realnego zagrożenia. Dodatkowo chętne osoby z publiczności będą
mogły wziąd udział w nauce podstawowych technik judo.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Politechnika Białostocka
19:30 (60 min.), ul. Wiejska 41, Akademickie Centrum Sportu, Sala Sportów Walki
prezentacja
100
Trener dr Piotr Klimowicz
dr Piotr Klimowicz, e-mail: [email protected], telefon: 509 999 209
UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA
15.05.2013
Retoryka muzyczna jako źródło inspiracji w pracy dyrygenta nad interpretacją dzieła barokowego
Barokowy język kompozycji w dużej mierze opierał się na katalogu skodyfikowanych zwrotów muzycznych, zwanych
figurami retorycznymi.Znajomośd ich znaczenia była powszechna zarówno wśród wykonawców, jak i słuchaczy.
Użycie danej figury retorycznej było czytelną wskazówką kompozytora odnośnie doboru określonych środków
ekspresji
wykonawczej.Umiejętnośd odczytania zamysłu twórcy, stanowi bardzo istotny element w pracy dyrygenta nad tego
typu repertuarem, pozwalając na kreację wielowymiarowej, a przez to ciekawej interpretacji dzieła barokowego.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina
10:00 (45 minut), UMFC, ul. Kawaleryjska 5, Sala kameralna
wykład
50
ad. dr Anna Moniuszko
dr hab. Wioletta Miłkowska, prof. UMFC, e-mail: [email protected],
telefon: 502534507
15.05.2013
Instrumenty smyczkowe. Prezentacja, koncert
Spotkanie skierowane przede wszystkim do dzieci i młodzieży ma na celu zapoznanie z historią instrumentów
smyczkowych, ich budową oraz techniką gry.Publicznośd będzie mogła wysłuchad także koncertu w wykonaniu
studentów UMFC.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina
10:00 (45 minut), UMFC, ul. Kawaleryjska 5, Sala Koncertowa
koncert
120
prof. Stanisław Kuk
Małgorzata Bielicka, e-mail: [email protected], telefon: 85 742 87 41
15.05.2013
Koncepcje obsady wokalnej w muzyce Jana Sebastiana Bacha
Wykład będzie próbą analizy różnych koncepcji obsad warstwy wokalnej w muzyce oratoryjno-kantatowej Jana
Sebastiana Bacha w oparciu o wyniki badao muzykologicznych w tym temacie.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina
11:00 (45 minut), UMFC, ul. Kawaleryjska 5, Sala kameralna
wykład
50
ad. dr Piotr Zawistowski
dr hab. Wioletta Miłkowska, prof. UMFC, e-mail: [email protected],
telefon: 502534507
15.05.2013
Artykulacja jako podstawowy środek interpretacji muzyki wokalnej epoki baroku
(na wybranych przykładach literatury muzycznej)
W epoce muzyki przemawiającej dźwiękami artykulacja muzyczna była dla wokalisty tym samym narzędziem, jakim
jest sztuka retoryki dla wybornego mówcy. Poznanie zasad operowania muzycznym akcentem oraz sposobów na
uczynienie muzycznej wypowiedzi nie tylko piękną,lecz także czytelną w zgodzie z estetyką wykonawczą epoki
Monteverdiego i Bacha, należy do ważniejszych zadao każdego wykonawcy tej pięknej muzyki.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina
12:00 (45 minut), UMFC, ul. Kawaleryjska 5, Sala kameralna
46
www.festiwal.wsfiz.edu.pl
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
wykład
50
ad. dr Karolina Mika
dr hab. Wioletta Miłkowska, prof. UMFC, e-mail: [email protected],
telefon: 502534507
15.05.2013
Otwarta próba Chóru Edukacji artystycznej w zakresie sztuki muzycznej
Podczas próby zaprezentują się studenci Kierunku Edukacji artystycznej w zakresie sztuki muzycznej, zarówno w roli
chórzystów jak też dyrygentów.Zostaną przedstawione problemy wykonawcze w wybranych utworach chóralnych
oraz możliwości ich pokonywania.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina
13:00 (1h 30 minut), UMFC, ul. Kawaleryjska 5, Sala kameralna
prezentacja
120
dr hab. Wioletta Miłkowska, prof. UMFC;ad. dr Anna Olszewska
dr hab. Wioletta Miłkowska, prof. UMFC, e-mail: [email protected],
telefon: 502534507
15.05.2013
Instrumenty perkusyjne
Oferujemy spotkanie w klasie perkusji UMFC dla miłośników instrumentów perkusyjnych.Prezentację poprowadzi
Mateusz Skórkiewicz.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina
15:00 (45 minut), UMFC, ul. Kawaleryjska 5,Klasa Perkusji
prezentacja
5
Mateusz Skórkiewicz
dr hab. Wioletta Miłkowska, prof. UMFC, e-mail: [email protected],
telefon: 502534507
15.05.2013
Instrumenty perkusyjne
Podczas spotkania zainteresowane osoby będą mogły zapoznad się z instrumentarium perkusyjnym oraz techniką
gry na poszczególnych instrumentach.Spotkanie poprowadzi Mateusz Skórkiewicz.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina
15:45 (45 minut), UMFC, ul. Kawaleryjska 5,Klasa Perkusji
prezentacja
5
Mateusz Skórkiewicz
dr hab. Wioletta Miłkowska, prof. UMFC, e-mail: [email protected],
telefon: 502534507
15.05.2013
Koncert kameralny
Podczas koncertu publiczności zostaną zaprezentowane pieśni Roberta Schumanna, Witolda Lutosławskiego oraz
Ignacego Jana Paderewskiego. Wystąpią znakomici artyści - pedagodzy UMFC: ad. dr Marta Wróblewska- sopran
oraz prof. Jerzy Maciejewski- fortepian.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina
17:00 (45 minut), Muzem Podlaskie w Ratuszu
koncert
70
ad. dr Marta Wróblewska, prof. Jerzy Maciejewski
Małgorzata Bielicka, e-mail: [email protected], telefon: 85 742 87 41
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina
47
15.05.2013
Koncert muzyki chóralnej
Koncert w wykonaniu chórów szkolnych zrzeszonych w ogólnopolskim programie "Śpiewająca Polska" oraz
instrumentalnego zespołu kameralnego pod dyrekcją ad. dr Anny Olszewskiej.W programie: W.A.Mozat- Missa
brevis D-dur KV 194.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina
19:00 (45 minut), Kośdiół pw. Błogosławionej Bolesławy Lament
koncert
500
ad. dr Anna Olszewska
dr hab. Wioletta Miłkowska, prof. UMFC, e-mail: [email protected], telefon:
502534507
15.05.2013
Koncert Muzyki Organowej i Kameralnej w wykonaniu studentów UMFC
W programie utwory: E.Galliarda, B.Marcello, F.Geminianiego, J.S.Bacha, M.Sawy i innych.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina
19:00 (1h), Kościół pw. NMP Matki Kościoła ul. Pogodna
koncert
500
Wykładowcy - Maria Terlecka, Jan Bokszczanin
Małgorzata Bielicka, e-mail: [email protected], telefon: 85 742 87 41
WYŻSZA SZKOŁA EKONOMICZNA W BIAŁYMSTOKU
15.05.2013
Złota rakietka - turniej tenisa stołowego o nagrodę Rektora WSE
Celem turnieju jest propagowanie zdrowego trybu życia i popularyzacja tenisa stołowego jako dyscypliny sportu
możliwej do uprawiania w każdych warunkach. Turniej rozgrywany jest w systemie pucharowym.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Informacje dodatkowe
Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku
09:00 (90 minut), ul. Zwycięstwa 14/3, budynek D, hol parter
Turniej
16
mgr Aleksy Olesiuk
mgr Urszula Skiepko, e-mail: [email protected], telefon: 85 652 00 24
wew 144
Nadsyłanie kart zgłoszeo upływa z dniem 10 maja 2013 roku, tel./fax 85 652 50 62
lub email: [email protected] Karty zgłoszeo oraz szczegółowe
informacje na www.wse.edu.pl/festiwal.
15.05.2013
Jak znaleźd pomysł na biznes?
Uczestnicy warsztatu dowiedzą się,w jaki sposób zdobyd inspiracje, które mogą okazad się doskonałym sposobem
na biznes. Warsztat będzie też szansą na zapoznanie się z możliwościami dofinansowania własnej działalności
gospodarczej.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Informacje dodatkowe
Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku
09:00 (90 minut), ul. Zwycięstwa 14/3, budynek D, sala 35
warsztat
25
mgr Joanna Lisowska
mgr Urszula Skiepko, e-mail: [email protected], telefon: 85 652 00 24
wew 144
Termin zgłoszenia upływa z dniem 13 maja 2013 r. Szczegółowe informacje na
stronie www.wse.edu.pl/festiwal
15.05.2013
Świnka skarbonka czy "skarpeta"? - dobre pomysły na oszczędzanie i inwestowanie dla dzieci i młodzieży
Co przyniesie więcej korzyści? Rozsądne oszczędzanie czy odkładanie pieniędzy w "skarpecie" na "czarną godzinę"?
W jaki sposób dzieci i młodzież mogą pomnażad swoje oszczędności? Na te i inne pytania dotyczące zarządzania
finansami przed 18 r. życia odpowiedzą specjaliści z bankowości.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Informacje dodatkowe
Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku
09:00 (60 minut), ul. Zwycięstwa 14/3, budynek D, aula 5
wykład
bez limitu
mgr Maciej Muczyoski
mgr Urszula Skiepko, e-mail: [email protected], telefon: 85 652 00 24
wew 144
Termin zgłoszenia upływa z dniem 13 maja 2013 r. Szczegółowe informacje na
stronie www.wse.edu.pl/festiwal
15.05.2013
Potyczki z Królową Nauk
Impreza jest adresowana do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Konkurs odbędzie
się w trzech grupach wiekowych: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna. Składad się będzie
z krótkich łamigłówek oraz trudniejszych zadao logicznych, nie wymagających drobiazgowej wiedzy matematycznej.
Zadania stanowid będą dobry trening dla szarych komórek i dostarczą rozrywki umysłowej uczestnikom konkursu.
Impreza zakooczy się wyłonieniem laureatów i wręczeniem nagród.
Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Informacje dodatkowe
49
Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku
10:00 (45 minut), ul. Zwycięstwa 14/3, budynek D, aula 5 i 7
konkurs
150
mgr Beata Wiśniewska
mgr Urszula Skiepko, e-mail: [email protected], telefon: 85 652 00 24
wew 144
Nadsyłanie kart zgłoszeo upływa z dniem 10 maja 2013 roku, tel./fax 85 652 50 62
lub email: [email protected] Karty zgłoszeo oraz szczegółowe
informacje na www.wse.edu.pl/festiwal.
15.05.2013
Pływanie na sucho - zawody w ergometrze wioślarskim
Turniej będzie miał na celu wyłonienie zawodników, którzy w jak najkrótszym czasie przepłyną jak najdłuższy
dystans, używając symulatora wiosłowania. W zawodach będzie liczyd się nie tylko siła, ale również hart ducha,
dlatego też kibicowanie jest mile widziane.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Informacje dodatkowe
Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku
11:00 (90 minut), ul. Zwycięstwa 14/3, budynek D, hol parter
Turniej
50
mgr Aleksy Olesiuk
mgr Urszula Skiepko, e-mail: [email protected], telefon: 85 652 00 24
wew 144
Nadsyłanie kart zgłoszeo upływa z dniem 10 maja 2013 roku, tel./fax 85 652 50 62
lub email: [email protected] Karty zgłoszeo oraz szczegółowe
informacje na www.wse.edu.pl/festiwal.
15.05.2013
Nie daj się skrzywdzid – reaguj! – szkolenie z podstaw samoobronny
Na zajęciach uczestnicy poznają podstawowe techniki obrony i sposób reagowania na próbę zaatakowania na ulicy.
Szkolenie pozwoli nauczyd się, jak należy postąpid w przypadku ataku przez napastnika, próby wyrwania torebki, czy
też jak uwolnid się z mocnego chwytu atakującego.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Informacje dodatkowe
Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku
11:00 (120 minut), ul. Zwycięstwa 14/3, budynek D, sala 20
warsztat
40
Przedstawiciel Straży Miejskiej w Białymstoku
mgr Urszula Skiepko, e-mail: [email protected], telefon: 85 652 00 24
wew 144
Termin przyjmowania zgłoszeo upływa z dniem 13 maja 2013 roku. Szczegółowe
informacje na www.wse.edu.pl/festiwal.
15.05.2013
Bezpieczeostwo w Twoich rękach - postępowanie w razie pożaru i w nagłych wypadkach
Zajęcia pozwolą na zapoznanie się z regułami postępowania w nagłych wypadkach oraz w razie pożaru. Uczestnicy
nauczą się prawidłowo opatrywad rany i inne urazy oraz dowiedzą się, jaka jest prawidłowa droga ewakuacji a także
jak ugasid pożar. Warsztaty prowadzone będą z rekwizytami m.in. takimi jak fantom i gaśnice.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Informacje dodatkowe
Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku
11:00 (180 minut), ul. Zwycięstwa 14/3, budynek D, sala 23
warsztat
24
pracownik straży pożarnej
mgr Urszula Skiepko, e-mail: [email protected], telefon: 85 652 00 24
wew 144
Termin przyjmowania zgłoszeo upływa z dniem 13 maja 2013 r. Szczegółowe
informacje na www.wse.edu.pl/festiwal
50
www.festiwal.wsfiz.edu.pl
15.05.2013
Profesjonalna obsługa klienta
Celem warsztatu jest zwiększenie efektywności komunikacyjnej w rozmowach sprzedażowych i posprzedażowych
oraz przy obsłudze klientów, nabycie praktycznych umiejętności profesjonalnej obsługi klienta, rozwinięcie umiejętności radzenia sobie z trudnymi klientami, ich manipulacjami, poznanie skutecznych technik finalizacji.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Informacje dodatkowe
Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku
11:00 (90 minut), ul. Zwycięstwa 14/3, budynek D, sala 35
warsztat
15
mgr Joanna Lisowska
mgr Urszula Skiepko, e-mail: [email protected], telefon: 85 652 00 24
wew 144
Termin zgłoszenia upływa z dniem 13.05.2013 r. Szczegółowe informacje można
uzyskad na stronie www.wse.edu.pl/festiwal
15.05.2013
Karaoke in English
Konkurs oparty jest na zasadach programu telewizyjnego „Szansa na sukces”. Jury wybrało 15 angielskich piosenek.
Każdy uczestnik zaśpiewa jedną z nich z podkładem muzycznym oraz przy pomocy wyświetlanych na planszy słów
piosenki. Jury po naradzie wyłoni zwycięzcę. Celem konkursu jest propagowanie nauki języka angielskiego. Konkurs
jest też okazją do prezentacji własnych zainteresowao i zdolności artystycznych oraz integracji młodzieży zainteresowanejh nauką języka angielskiego.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Informacje dodatkowe
Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku
11:15 (120 minut), ul. Zwycięstwa 14/3, budynek D, aula 5
konkurs
20
mgr Katarzyna Piluk
mgr Urszula Skiepko, e-mail: [email protected], telefon: 85 652 00 24
wew 144
Nadsyłanie kart zgłoszeo upływa z dniem 10 maja 2013 roku, tel./fax 85 652 50 62
lub email: [email protected] Karty zgłoszeo oraz szczegółowe
informacje na www.wse.edu.pl/festiwal.
15.05.2013
„Po rozum do głowy…” – konkurs wiedzy ogólnej
Konkurs jest oparty na zasadach teleturnieju „Jeden z dziesięciu”. Każdy uczestnik ma na starcie 3 „szanse”.
Prowadzący zadaje pytania z wiedzy ogólnej, na odpowiedź zawodnik ma określony czas, błędna odpowiedź
powoduje utratę jednej "szansy". Konkurs składa się z trzech etapów.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Informacje dodatkowe
Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku
12:00 (60 minut), ul. Zwycięstwa 14/3, budynek D, aula nr 7
konkurs
10
mgr inż. Katarzyna Minta, mgr Aleksandra Karasiewicz
mgr Urszula Skiepko, e-mail: [email protected], telefon: 85 652 00 24
wew 144
Termin przyjmowania zgłoszeo upływa z dniem 13 maja 2013 roku. Karty zgłoszeo
oraz szczegółowe informacje na www.wse.edu.pl/festiwal.
15.05.2013
„Festiwal Nauki i Sztuki oczami dziecka” – konkurs plastyczny
Konkurs plastyczny polegający na wykonaniu dowolnej pracy nawiązującej tematem do Podlaskiego Festiwalu
Nauki i Sztuki z wykorzystaniem dowolnych środków plastycznych. Prace należy dostarczyd osobiście lub drogą
pocztową na adres Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku ul. Zwycięstwa 14/3, pok. 44 do dnia 8 maja 2013 r.
Konkurs zakooczy się wyłonieniem laureatów i wręczeniem nagród podczas XI Festiwalu Nauki i Sztuki w dniu
15.05.2013 r. w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku.
Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Informacje dodatkowe
51
Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku
14:00 (ogłoszenie wyników), ul. Zwycięstwa 14/3, budynek D, aula 5
konkurs
bez limitu
mgr inż. Katarzyna Minta
mgr Urszula Skiepko, e-mail: [email protected], telefon: 85 652 00 24
wew 144
Prace należy dostarczyd osobiście lub drogą pocztową na adres Wyższa Szkoła
Ekonomiczna w Białymstoku ul. Zwycięstwa 14/3, pok. 44 do dnia 8 maja 2013 r.
Szczegółowe informacje na www.wse.edu.pl/festiwal.
15.05.2013
„Zaczarowany świat w przestrzeni” – konkurs
Konkurs plastyczny polegający na wykonaniu pracy przestrzennej (bryły, origami) z wykorzystaniem dowolnych
środków plastycznych. Prace należy dostarczyd osobiście lub drogą pocztową na adres Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku ul. Zwycięstwa 14/3 pok. 44 do dnia 8 maja 2013 r. Konkurs zakooczy się wyłonieniem
laureatów i wręczeniem nagród podczas XI Festiwalu Nauki i Sztuki w dniu 15.05.2013 r. w Wyższej Szkole
Ekonomicznej w Białymstoku.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Informacje dodatkowe
Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku
14:00 (ogłoszenie wynik), ul. Zwycięstwa 14/3, budynek D, aula 5
konkurs
bez limitu
mgr inż. Katarzyna Minta
mgr Urszula Skiepko, e-mail: [email protected], telefon: 85 652 00 24
wew 144
Prace należy dostarczyd osobiście lub drogą pocztową na adres Wyższa Szkoła
Ekonomiczna w Białymstoku ul. Zwycięstwa 14/3 pok. 44 do dnia 8 maja 2013 r.
Szczegółowe informacje na www.wse.edu.pl/festiwal.
UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU
16.05.2013
Gry tematyczne w języku angielskim
Dwiczenia komunikacyjne na słownictwo tematyczne w języku angielskim. Gry i dwiczenia mające na celu rozwinąd
umiejętnośd mówienia. Na warsztatach zostaną wykorzystane materiały wprowadzające i utrwalające słownictwo
z różnych dziedzin życia np.: wakacje, praca, życie towarzyskie, ... .
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Uniwersytet w Białymstoku, Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
08:30 (60 min.), Plac Uniwersytecki 1, Białystok, sala 48
warsztat
20
Agnieszka Górska
mgr Agnieszka Górska, e-mail: [email protected]
16.05.2013
Zabawy językiem polskim i angielskim
Uczestnicy imprezy będą mogli sprawdzid swoje kompetencje językowe. Czekają na nich zagadki w języku polskim
i angielskim, a także drobne upominki. Zapraszamy!!!
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Polskiej,
Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
08:30 (4 godz.), Plac Uniwersytecki 1, Aula
konkurs
bez limitu
dr Anna Nosek, mgr Iwona Kubas
dr Anna Nosek, mgr Iwona Kubas, e-mail: [email protected]
16.05.2013
Z biologią za pan brat
Postaramy się zainteresowad wszystkich uczestników bogactwem krzyżówek, konkursów i rebusów związanych
ze światem flory i fauny (płazy, ptaki, rośliny). Każdy będzie mógł z bliska przyjrzed się okazom bezkręgowców
i kręgowców. Dla najmłodszych także nie zabraknie interesujących zabaw. Przygotowane plakaty dostarczą
Paostwu niezliczonych informacji na temat faktów i mitów biologicznych, ciekawostek ze świata przyrody oraz
pomogą wyobrazid sobie pracę biologa w terenie. Licencjonowany obrączkarz wyjaśni jak i po co obrączkowane są
ptaki oraz inne zwierzęta. Zwiedzający będą mogli samodzielnie odczytad informacje zapisane na obrączkach oraz
„zaobrączkowad ptaka” na modelu. Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska!
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Uniwersytet w Białymstoku, Instytut Biologii, Koło Naukowe Biologów
16.05.2013 08:30 (30 minut), Plac Uniwersytecki 1 aula
16.05.2013 09:00 (30 minut)
16.05.2013 09:30 (30 minut)
16.05.2013 10:00 (30 minut)
16.05.2013 10:30 (30 minut)
16.05.2013 11:00 (30 minut)
16.05.2013 11:30 (30 minut)
16.05.2013 12:00 (30 minut)
konkurs
bez limitu
Sylwia Gadomska
Sylwia Gadomska, e-mail: [email protected], telefon: 508 601 833
16.05.2013
Gdzie żyjemy: z płaskiej do okrągłej Ziemi drogą geometrii na powierzchniach zakrzywionych
Wiele lat temu ludzie myśleli, że żyją na płaskim dysku otoczonym oceanem, ale obserwacje astronomów czynione
w ciągu wieków i doświadczenia podróżników wpłynęły na zmianę tego zdania. Nasza planeta ma w przybliżeniu
kształt kuli. Czy w takim razie euklidesowa geometria płaszczyzny wystarczy do rozwiązania wielu problemów
związanych np. z globalnym podróżowaniem?
Uniwersytet w Białymstoku
53
Podczas zajęd zostanie pokazane, jak w ciągu wieków w różnych częściach świata (w Europie, w paostwach
Bliskiego Wschodu, na Dalekim Wschodzie) rozwijała się geometria sferyczna. Uczestnicy będą mogli poznad
podstawy tej geometrii, wykonując samodzielnie konstrukcje na modelach sfery przy pomocy przyrządów
przeznaczonych do konstruowania figur na sferze, wyciągając wnioski z obserwacji globusa, czy posługując się
pomaraoczą jako materiałem doświadczalnym. Odkryją na sferze figury, które nie istnieją na płaszczyźnie,
a w figurach, które znają z płaszczyzny, odkryją własności, których się nie spodziewali.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Matematyki i Informatyki
16.05.2013 08:30 (45 minut), Plac Uniwersytecki 1, aula
16.05.2013 10:30 (45 minut)
16.05.2013 11:30 (45 minut)
prezentacja
bez limitu
dr Anna Rybak
dr Anna Rybak, e-mail: [email protected], telefon: 603100306
16.05.2013
Chora sprawa, czyli rzecz o medycynie staropolskiej
Impreza „Chora sprawa, czyli rzecz o medycynie staropolskiej" w formie inscenizacji zaprezentowane zostaną
sposoby leczenia w okresie wczesnonowożytnym. Będziemy mogli obserwowad pracę lekarza oraz zachowania
współczesnych - gospodyni domowej, chorego, szlachcica, chłopa - na podejmowane działania lecznicze.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Historyczno-Socjologiczny, Instytut Historii
i Nauk Politycznych, Sekcja Historii Nowożytnej SKNH
08:30 (60 minut), Plac Uniwerstytecki 1, sala 47
przedstawienie
75
Michał Dobkowski
Michał Dobkowski, e-mail: [email protected], telefon: 511963804
16.05.2013
Pomniki powstania styczniowego
Zaprezentowane zostaną „pomniki powstania styczniowego” na Podlasiu, czyli obiekty zbudowane przez człowieka
(pomniki, krzyże, budynki symboliczne) jak również dzieła natury (drzewa, kamienie) związane bezpośrednio
z ruchem narodowo-wyzwoleoczym w latach 1863-1864. Na wystawie będzie można obejrzed zdjęcia oraz
zapoznad się z ich historią.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Historyczno-Socjologiczny, Instytut Historii
i Nauk Politycznych, Koło Naukowe Historii Wojskowości
08:30 (300 minut), Plac Uniwerstytecki 1, aula (I piętro)
wystawa
bez limitu
Mateusz Organek
Mateusz Organek, e-mail: [email protected], telefon: 500040960
16.05.2013
Cykl od narodzin do emerytury, czyli o co walczymy przez całe życie
Celem pokazu jest ukazanie zjawisk występujących na całym świecie na zasadnie konfrontacji dwóch
przeciwstawnych poziomów życia (od skrajnej biedy- funkcjonowania za 1 $ dziennie do bogatych i luksusowych
styli życia nielicznej grupy osób). Zaprezentowane zostaną scenki rodzajowe wraz z zaproszeniem do udziału
obserwatorów/widzów. Warte uwagi są także standy, quizy i gry przedstawiające cykl potrzeb człowieka od
momentu narodzin, aż do emerytury z uwzględnieniem potrzeb współczesnych ludzi (telefony komórkowe, iPady,
Tablety, itp.)
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Ekonomii i Zarządzania
16.05.2013 08:30 (45 min), Wydz. Historyczno-Socjologiczny, Plac Uniwersytecki 1,
aula
02.06.2013 12:00 (60 min), Rynek Kościuszki
54
www.festiwal.wsfiz.edu.pl
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
przedstawienie
bez limitu
Julita Gul
Julita Gul, e-mail: [email protected]
16.05.2013
CSI Białystok
Warsztaty, podczas których zaprezentowane zostaną metody pobierania oraz zdejmowania odcisków palców.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Prawa
16.05.2013 08:30 (ok. 30 min.), Aula (I piętro) Wydziału Historyczno-Socjologicznego,
Plac Uniwersytecki 1, 15-403 Białystok
16.05.2013 09:00 (ok. 30 min.)
16.05.2013 09:30 (ok. 30 min.)
16.05.2013 10:00 (ok. 30 min.)
16.05.2013 10:30 (ok. 30 min.)
warsztat
bez limitu
dr Wojciech Filipkowski
mgr Emilia Jurgielewicz, e-mail: [email protected],
telefon: 512 582 039
16.05.2013
Radiacyjne utrwalanie żywności
Promieniowanie jonizujące ma wystarczającą energię do podziału cząsteczek chemicznych na mniejsze, zazwyczaj
zjonizowane części. Procesy jonizacji zachodzące z dużym natężeniem prowadza do śmierci mikroorganizmów.
Dlatego też w medycynie od dawna stosuje się promieniowanie jonizujące do sterylizacji materiałów i narzędzi oraz
stosuje się je do niszczenia tkanek nowotworowych. Od wielu lat prowadzone są badania nad wykorzystaniem
promieniowania jonizującego do konserwacji i sterylizacji produktów żywnościowych. Ta nowa metoda konserwacji
żywności stosowana jest coraz częściej i wiele krajów zaaprobowało jej użycie w stosunku do wybranych
produktów. Podczas wykładu omówione będzie działanie promieniowania jonizującego na materię biologiczną,
przedstawione zostaną wyniki niektórych badao nad żywnością konserwowaną tym promieniowaniem oraz
przedyskutowane zostaną ekonomiczne aspekty produkcji takiej żywności.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Fizyki
08:30 (1 godz), Plac Uniwersytecki 1, sala 46
wykład
bez limitu
dr hab. Andrzej Andrejczuk
dr hab. Andrzej Andrejczuk, e-mail: [email protected],
telefon: 85 745 7216
16.05.2013
Bogate wnętrze twojego PC-ta
Większośd z nas obecnie nie wyobraża sobie życia bez komputera. I każdy chciałby chociaż raz zajrzed do jego
wnętrza. Połączona z mini wystawą prezentacja multimedialna przedstawi budowę nowoczesnego komputera
osobistego (PC) oraz zobrazuje najnowsze ciekawostki technologiczne w tym zakresie. Odpowie na pytanie: „Czy
era tradycyjnego peceta dobiega już kooca"? Na mini wystawie zostaną zaprezentowane różne podzespoły
komputerowe sprzed lat i nie tylko. Zostanie zaprezentowane wnętrze komputera, a uczestnicy dzięki CoachLabII
będą mogli sterowad wybranymi elementami z jego wnętrza.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Matematyki i Informatyki
16.05.2013 08:30 (45), Plac Uniwersytecki 1, aula
16.05.2013 09:30 (45)
16.05.2013 10:30 (45)
16.05.2013 11:30 (45)
Uniwersytet w Białymstoku
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
55
połączenie prezentacji multimedialnej i mini wystawy
bez limitu
dr Aneta Polewko-Klim, mgr Wiesław Półjanowicz
dr Aneta Polewko-Klim, mgr Wiesław Półjanowicz, e-mail: [email protected],
telefon: 693032831
16.05.2013
ChemiAtrakcje
Niezwykły pokaz z zakresu widowiskowej chemii, który oczaruje różnorodnością efektów towarzyszących reakcjom
chemicznym. Zaprezentowane bardzo atrakcyjne doświadczenia z pewnością wprawią w zachwyt zgromadzoną
publicznośd oraz rozbudzą naukową ciekawośd niejednego widza.
Serdecznie zapraszamy na prezentację przygotowaną przez Instytut Chemii Uniwersytetu w Białymstoku.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Informacje dodatkowe
Uniwersytet w Białymstoku, Instytut Chemii
08:30 (4,5 godziny), Plac Uniwersytecki 1, Wydział Historyczno-Socjologiczny, aula
pokaz
bez limitu
mgr Barbara Bankiewicz, mgr Karolina Markiewicz, mgr Elżbieta Regulska
mgr Barbara Bankiewicz, mgr Karolina Markiewicz, mgr Elżbieta Regulska
osoba do kontaktu: dr Sławomir Wojtulewski
[email protected], tel. 85 754 78 13
16.05.2013
"Let's Play" - gry językowe dla najmłodszych
Dzięki grom planszowym, karcianym, wyliczankom i innym spędzimy miło czas na zabawie w języku angielskim,
ucząc się przy okazji nowego słownictwa i dwicząc struktury językowe. Pokażemy jak uczyd się języka szybko, łatwo
i w kreatywny sposób, zachęcając uczniów do większej samodzielności.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Informacje dodatkowe
Uniwersytet w Białymstoku, Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
16.05.2013 09:00 (30 min), Białystok, Plac Uniwersytecki 1, Aula
16.05.2013 09:30 (30 min)
warsztat
10
mgr Paulina Pawłowska-Stec, mgr Barbara Kaliszewicz
Paulina Pawłowska-Stec, e-mail: [email protected]
Liczba uczestników - max. 20 osób (2 x 30min. x 10 osób)
Proszę o potwierdzenie chęci udziału w warsztatach kontaktując się z osobą
odpowiedzialną za organizację imprezy do 15.05.2013.
16.05.2013
„Poznaj języki obce" - kiermasz książek w języku angielskim i francuskim
Serdecznie zapraszamy na kiermasz książek do Czytelni Neofilologicznej (8 - 21 maja 2013, godz. 9.00-17.00)!!!
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Filologiczny, Czytelnia Neofilologiczna
09:00 (9 godz.), ul. Liniarskiego 3. Czytelnia Neofilologiczna
kiermasz
bez limitu
mgr Barbara Kraszewska
mgr Barbara Kraszewska, e-mail: [email protected], telefon: 85 7457521
16.05.2013
Rzeczy Re-aktywacje II - warsztaty upcyclingowe
Serdecznie zapraszamy na warsztaty upcyclingowe, prowadzone przez członków koła kulSTRUKtura!!!
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Filologiczny
09:00 (3 godz.), Plac Uniwersytecki 1 (korytarz obok Auli)
56
www.festiwal.wsfiz.edu.pl
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
warsztat
bez limitu
mgr Karol Więch
mgr Karolina Wierel, e-mail: [email protected]
16.05.2013
Bajka w twórczym rozwoju
Warsztat adresowany jest do dzieci, młodzieży i dorosłych. Na spotkaniu będzie można obejrzed bajki animowane
z okresu od połowy XX wieku do początków wieku XXI. Celem warsztatu jest uświadomienie, że bajka to nie tylko
fantastyczna opowieśd o ludziach, zwierzętach, przedmiotach. To coś więcej niż moralna nauka o ogólnym
charakterze. Bajka to opowieśd fikcyjna ale prawdopodobna, a często bardzo realna. Bajka wysyła odbiorcę
w podróż do światów alternatywnych oraz w głąb siebie, przez co rozwija wyobraźnię, umożliwia znalezienie
prostych rozwiązao trudnych sytuacji. Wyjaśnia zjawiska zachodzące w zmieniającym się świecie. Objaśnia ciągłośd
i zmiany kultury. Bajka posługuje się językiem metafory, wobec czego jest dobrą formą komunikacji między
pokoleniami. Bajka odwołuje się do wspomnieo z dzieciostwa, pozwala opowiedzied je na nowo, przywołuje
przeszłośd w kontekście teraźniejszości. Jest to spotkanie, na którym każdy będzie mógł odkryd coś dla siebie.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Pedagogiki i Psychologii
09:00 (4 godziny), Wydział Filologiczny, Plac Uniwersytecki 1, 15-420 Białystok,
aula
warsztat
bez limitu
dr Urszula Wróblewska, mgr Joanna Sacharczuk, mgr Katarzyna Gromadzka
mgr Joanna Sacharczuk, e-mail: [email protected], telefon: 695194301
16.05.2013
Ciekawe doświadczenia fizyczne
Przedstawione zostaną w ciekawej i atrakcyjnej dla widzów formie, doświadczenia fizyczne z mechaniki, optyki,
elektryczności i magnetyzmu
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Informacje dodatkowe
Uniwersytet w Białymstoku
16.05.2013 09:00 (45 minut), Budynek Wydziału Historyczno-Socjologiczny U w B,
plac Uniwersytecki.
doświadczenie
15
mgr Piotr Chomienia
dr Ryszard Gieniusz, e-mail: [email protected], telefon: 7457227
Impreza będzie trwała w godzinach 9.00 - 13.30
16.05.2013
Polski Samorząd Terytorialny
Ciągniesz pytanie- odpowiadasz- wygrywasz! Konkurs z nagrodami promujący wiedzę na temat samorządu
terytorialnego w Polsce. Każdy przechodzący będzie mógł błysnąd wiedzą i zdobyd fajne upominki
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Ekonomii i Zarządzania
09:15 (45 min), Wydz. Historyczno-Socjologiczny, Plac Uniwersytecki 1, aula
konkurs
bez limitu
członkowie Studenckiego Koła Naukowego Samorządu Terytorialnego
Karol Puszko, e-mail: [email protected]
16.05.2013
Czytaj Szekspira - i ucz się dowodzenia twierdzeo
W podstawie programowej z matematyki dla IV etapu edukacyjnego w podstawowym zakresie kształcenia
czytamy: „Uczeo prowadzi proste rozumowanie, składające się z niewielkiej liczby kroków”, zaś w rozszerzonym
zakresie kształcenia: „ Uczeo tworzy łaocuch argumentów i uzasadnia jego poprawnośd”.
Uniwersytet w Białymstoku
57
Tymczasem wśród treści nauczania nie została ujęta logika, zaś w innych działach nauczanej w szkole matematyki
też zbyt wielu okazji do samodzielnego „tworzenia łaocucha argumentów” przez ucznia nie ma.
Byd może będzie niespodzianką dla niektórych odbiorców, że literatura zawiera wiele przykładów prowadzenia
ścisłych rozumowao matematycznych, a ponieważ każda okazja jest dobra, aby nauczyd się pożytecznych rzeczy,
proponuję analizę kilku klasycznych dzieł literackich pod kątem wykorzystania w nich logiki matematycznej.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Matematyki i Informatyki
09:30 (45 minut), Plac Uniwersytecki 1, sala 46
prezentacja multimedialna
50
dr Anna Rybak
dr Anna Rybak, e-mail: [email protected], telefon: 603100306
16.05.2013
Storytelling with children
Nauczanie języka angielskiego za pomocą dramy.
Zapraszamy nauczycieli języka angielskiego wraz z uczniami w wieku 6-11 lat.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Informacje dodatkowe
Uniwersytet w Białymstoku, Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
09:30 (45 min.), Białystok, Plac Uniwersytecki 1, sala 48
warsztat
20
mgr Wiesława Gierłachowska-Bałdyga
mgr Wiesława Gierłachowska-Bałdyga, e-mail: [email protected]
Proszę o potwierdzenie chęci udziału w warsztatach kontaktując się z osobą
odpowiedzialną za organizację imprezy do 15.05.2013.
16.05.2013
Włodzimierz Wysocki – „Dobry Rosjanin”
Włodzimierz Wysocki – rosyjski poeta, pieśniarz, aktor. Autor około tysiąca wierszy i pieśni, odtwórca kilkudziesięciu
ról teatralnych i filmowych, niezapomniany Hamlet z moskiewskiego Teatru na Tagance. Otoczony legendą za życia,
nie cieszył się uznaniem władz. Dopiero pośmiertnie przyznano mu Nagrodę Paostwową ZSRR, zaczęto drukowad
jego utwory.
Wykład jest połączony z prezentacją multimedialną, ma przedstawid niezwykłą biografię artysty, przybliżyd jego
twórczośd, ale przede wszystkim zwrócid uwagę na związki Wysockiego z naszym krajem.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Historyczno-Socjologiczny, Instytut Historii
i Nauk Politycznych
09:30 (40 minut), Plac Uniwerstytecki 1, sala 47
prezentacja multimedialna
75
Alina Czapiuk
dr Alina Czapiuk, e-mail: [email protected], telefon: 693156724
16.05.2013
Ptaki Polski
Wystawa fotografii przyrodniczej połączona z warsztatami ekologicznymi mającymi na celu naukę rozpoznawania
krajowych gatunków ptaków i ich głosów przy pomocy edukacyjnego programu multimedialnego zainstalowanego
na dwóch infokioskach zakupionych w trakcie realizacji projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 dofinansowanego z funduszy Unii Europejskiej.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersyteckie Muzeum Przyrodnicze
im. prof. Andrzeja Myrchy/Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia
16.05.2013 10:00 (60 minut), Hol wystawowy Biblioteki Uniwersyteckiej
im. Jerzego Giedroycia ul. M. Skłodowskiej-Curie 14A
16.05.2013 11:00 (60 minut)
16.05.2013 12:00 (60 minut)
16.05.2013 13:00 (60 minut)
17.05.2013 10:00 (60 minut)
17.05.2013 11:00 (60 minut)
58
www.festiwal.wsfiz.edu.pl
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
warsztat
bez limitu
mgr Wiesław Mikucki dr Janusz Kupyjanowicz
mgr Wiesław Mikucki, e-mail: [email protected], telefon: 85 745 73 22
16.05.2013
Jak znaleźd rozwiązanie „nierozwiązywalnego” problemu?
Warsztaty twórczego i krytycznego myślenia
Uczestnicy warsztatów zapoznają się z wybranymi technikami kreatywnego i krytycznego myślenia. W trakcie
spotkania będą mogli przejśd wszystkie etapy rozwiązywania problemów: od analizy sytuacji, przez dobór kryteriów
rozwiązania problemu, następnie do zaproponowania konkretnych rozwiązao i ich oceny. Uczestnicy mogą
pracowad nad zgłoszonymi przez siebie wcześniej wybranymi problemami (należy je wcześniej przesład na podany
e-mail). Potem wspólnie grupa wybierze kilka tematów do pracy warsztatowej.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Informacje dodatkowe
Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Historyczno-Socjologiczny, Instytut Socjologii
10:00 (240 minut (w tym), Plac Uniwerstytecki 1, sala 35b
warsztat
15
Katarzyna Sztop-Rutkowska, Artur Brzezioski
dr Katarzyna Sztop-Rutkowska, Artur Brzezioski, e-mail:
[email protected]
Prosimy o wysyłanie zgłoszeo lub zapytao na wskazany e-mail. Uczestnictwo
w warsztatach uzależnione jest od kolejności zgłoszeo
16.05.2013
Gry hazardowe: ruletka, poker - teoria i praktyka
Wiedzieliście, że suma wszystkich pól w ruletce wynosi 666? A może zastanawialiście się czasem nad symboliką
kolorów kart? Te i wiele innych niesamowitych ciekawostek wprowadzi was do pasjonującego świata gier
hazardowych takich jak ruletka i poker. Ryzyko, jakie ponosimy jest ogromne, ale czasem możemy zyskad dużo
więcej niż nam się wydaje - nie tylko dzięki szczęściu, ale także poprzez niezawodną teorię gier, która ukrywa przed
nami jeszcze niezliczoną ilośd tajemnic i interesujących rozwiązao.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Uniwersytet w Białymstoku
16.05.2013 10:00 (90 min), Wydz. Historyczno-Socjologiczny, Plac Uniwersytecki 1,
aula
02.06.2013 14:00 (60 min), Rynek Kościuszki
gra
bez limitu
członkowie Studenckiego Koła Naukowego Ekonomii Międzynarodowej
mgr Ilona Wakuluk, e-mail: [email protected]
16.05.2013
Konferencja naukowo-filozoficzna pt. "Transhumanizm i sztuczna inteligencja"
Pytania o genezę, naturę i przyszłośd człowieka towarzyszą refleksji filozoficznej od czasów starożytnych.
Współcześnie – dzięki ustaleniom teorii ewolucji, odkryciom z zakresu genetyki i neuronauk, ale także nauk
społecznych i historycznych, zwłaszcza zaś dzięki osiągnięciom medycyny, cybernetyki, inżynierii genetycznej,
sztucznej inteligencji i robotyki kognitywnej – stare pytania powracają w nowych kontekstach. Człowiek, widziany
przez pryzmat tych dyscyplin, jest istotą potencjalną, o dynamicznej, zmieniającej się naturze, podlegającą
przekształceniom społeczno-kulturowym, genetycznym i technologicznym. Prowadzi to do odrzucenia koncepcji
człowieka jako niemodyfikowalnego, najdoskonalszego wytworu Natury lub Boga. Jej miejsce zajmuje transhumanistyczna wizja naukowo i technologicznie wspomaganego rozwoju, który w przyszłości miałby doprowadzid
do przekroczenia kondycji ludzkiej, a nawet stworzenia nowego, lepszego (?) gatunku postludzi.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Historyczno-Socjologiczny
10:00 (500 minut (z prz), Plac Uniwerstytecki 1, sala 108a
sesja naukowa
bez limitu
Uniwersytet w Białymstoku
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Informacje dodatkowe
59
Maciej Dulewicz
Maciej Dulewicz /Prezes Koła Naukowego Filozofów, e-mail:
[email protected]
Dokładny program konferencji zostanie umieszczony na plakatach oraz na stronie
internetowej http://soc.uwb.edu.pl/
16.05.2013
Finlandia – historia i współczesnośd. Społeczeostwo – kultura – tradycje
Wykład, połączony z prezentacją multimedialną, ma przybliżyd najważniejsze wydarzenia z dziejów tego kraju,
pokazad współczesne społeczeostwo fioskie, jego tradycje, zwyczaje, kulturę, sposób życia.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Historyczno-Socjologiczny, Instytut Historii
i Nauk Politycznych
10:15 (40 minut), Plac Uniwerstytecki 1, sala 47
wykład
75
Alina Czapiuk
dr Alina Czapiuk, e-mail: [email protected], telefon: 693156724
16.05.2013
Wśród łacioskich słów, sentencji i inskrypcji
Impreza o charakterze warsztatów poprzedzonych prezentacją multimedialną. Celem zajęd jest ukazanie obecności
języka łacioskiego w naszej przestrzeni miejskiej, w życiu codziennym oraz we współczesnej polszczyźnie.
Najbardziej aktywni uczestnicy warsztatów zostaną nagrodzeni drobnymi upominkami.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Informacje dodatkowe
Uniwersytet w Białymstoku, Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
10:30 (45 min.), Białystok, Plac Uniwersytecki 1, sala 48
warsztat
30
mgr Urszula Tylicka, mgr Leonarda Gołębiowska, mgr Alina Pawłowska
mgr Urszula Tylicka, e-mail: e-mail: [email protected]
Wstęp wolny, grupy zainteresowane udziałem w warsztatach prosimy o kontakt
z osobą odpowiedzialną za organizację imprezy.
16.05.2013
Ukryta uroda męskiego aspektu roślin
Zostaną przedstawione zagadnienia związane z produkcją pyłku przez rośliny oraz przystosowania do zapylania
przez owady i wiatr. Zwiedzający będą mogli dowiedzied się, co to jest palinologia i do jakich celów ta dyscyplina
może zostad wykorzystana. Warsztaty obejmą także samodzielne wykonanie preparatów mikroskopowych do
analizy palinologicznej i obserwację ziaren pyłku pozyskanych z roślin współczesnych jak i kopalnych, sprzed kilku
tysięcy lat. Dla podniesienia przystępności, temat będzie obficie zilustrowany materiałem graficznym w formie
prezentacji.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Uniwersytet w Białymstoku, Instytut Biologii, Zakład Botaniki
16.05.2013 10:45 (30 minut), Plac Uniwersytecki 1 sala 46
16.05.2013 11:15 (30 minut)
16.05.2013 11:45 (30 minut)
warsztat
10
mgr Magdalena Fiłoc, mgr Joanna Gromek
mgr Magdalena Fiłoc, e-mail: [email protected], telefon: 85 745 73 87
16.05.2013
Fotografie w XIX wiecznej technice mokrego kolodionu
W czasie spotkania, uczestnicy zapoznają się z najnowocześniejszym procesem fotochemicznym lat 50 tych XIX
wieku, którym była fotografia kolodionowa. Realizowana aż do lat 80-tych XIX wieku, w odróżnieniu od
wcześniejszego dagerotypu, pozwoliła na demokratyzację fotografii: zastąpiła kosztowną posrebrzaną płytkę płytą
szklaną, umożliwiała wykonywanie wielu odbitek z otrzymanego negatywu. W tej nowatorskiej dla XIX wieku
60
www.festiwal.wsfiz.edu.pl
technologii szklana płyta była preparowana przed każdą ekspozycją poprzez naniesienie kolodionowej emulsji,
by jeszcze jako mokra, zostad naświetloną i wywołaną. Z tego względu wszystkie etapy procesu będą realizowane
podczas spotkania, co będzie stanowiło okazję do omówienia podstaw chemicznych fotografii, ponadto uczestnicy
zajęd będą mogli z pomocą instruktora wykonad płytę światłoczułą, naświetlid ją i sporządzid negatyw oraz odbitkę
stykową.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Uniwersytet w Białymstoku, Instytut Chemii, Zakład Elektrochemii
16.05.2013 11:00 (02:30), Al. Piłsudskiego 11/4;Instytut Chemii,
16.05.2013 14:00 (02:30)
warsztat
12
Andrzej Górski, Aneta Petelska
dr Aneta Petelska, e-mail: [email protected], telefon: 85 745-76-02
16.05.2013
Stereotypy na temat kobiet i mężczyzn w podręcznikach szkolnych do historii i WOS
W podręcznikach szkolnych, aktualnie obowiązujących występują szeroko rozumiane informacje dotyczące
stereotypowego spojrzenia na miejsce kobiet i mężczyzn w społeczeostwie, zarówno w historii jak i współcześnie.
Dotyczy to zarówno treści przekazu pisanego, obrazów jak i języka.
Podczas wykładu zostaną wskazane konkretne przykłady postrzegania ról kobiet i mężczyzn, związanych z tym
stereotypów w aktualnie obowiązujących podręcznikach do historii i WOS.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Historyczno-Socjologiczny, Instytut Historii
i Nauk Politycznych
11:15 (60 minut), Plac Uniwerstytecki 1, sala 47
wykład
75
Małgorzata Dajnowicz
dr hab. Małgorzata Dajnowicz, prof. UwB, e-mail:
[email protected]
16.05.2013
O teorii gier, ekonomii i matematyce
Wykład poświęcony będzie związkom między teorią gier, ekonomią a matematyką. Teoria gier zajmuje się analizą
modeli konfliktu i kooperacji, czyli analizą sytuacji zupełnego lub częściowego konfliktu interesów pomiędzy
racjonalnymi graczami. Teoria gier znajduje istotne zastosowanie w ekonomii, zarządzaniu i marketingu, biznesie
czy negocjacjach. Omówiona zostanie najciekawsza i najczęściej badana gra, jaką jest „dylemat więźnia”.
Przedstawieni zostaną laureaci Nagrody Nobla z ekonomii z zakresu teorii gier. Postaramy się także odpowiedzied
na pytanie, dlaczego nie ma Nagrody Nobla z matematyki i jak radzą sobie z tym sami matematycy?
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Ekonomii i Zarządzania
11:30 (60 min), Wydz. Historyczno-Socjologiczny, Plac Uniwersytecki 1, s. 48
wykład
50
dr hab Ewa Roszkowska, prof. UwB
dr hab Ewa Roszkowska, prof. UwB, e-mail: [email protected]
16.05.2013
Konfrontacja dwóch światów (luksus vs. bieda)
Zastanawialiście się czasem jak wygląda życie ludzi, którzy mogą pozwolid sobie zupełnie na wszystko? Myślicie nad
tym, co robią i gdzie pracują, aby móc mied to, czego inni nie mają? A może często nasuwa wam się pytanie:
dlaczego jedni mają wszystko, a inni wręcz przeciwnie? Dwa skrajne światy BIEDA i LUKSUS idealnie zobrazują nam
życie ludzi w tych dwóch, zupełnie odległych od siebie płaszczyznach. Ciekawym porównaniem, które wykorzystamy w tej kwestii jest INDEKS BIG MAC'a i wszystkie inne wskaźniki makroekonomiczne, które odzwierciedlają
sytuacje materialną różnych paostw. Wspomnimy również o wartości jednego dolara, która w rzeczywistości nie dla
wszystkich jest taka sama
Uniwersytet w Białymstoku
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
61
Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Ekonomii i Zarządzania
16.05.2013 11:30 (45 min), Wydz. Historyczno-Socjologiczny, Plac Uniwersytecki 1,
aula
02.06.2013 16:00 (60 min), Rynek Kościuszki
przedstawienie
bez limitu
Julita Gul
Julita Gul, e-mail: [email protected]
16.05.2013
Misje do zewnętrznych planet Układu Słonecznego - teraźniejszośd i przyszłośd
Zewnętrzne planety Układu Słonecznego fascynują badaczy nie tylko swoimi rozmiarami, ale też tajemnicami
skrywanymi w ich wnętrzach oraz niesamowitymi księżycami. Każda kolejna misja międzyplanetarna przynosiła
nowe odkrycia, ale też kolejne pytania i zagadki. Jeszcze bardziej tajemnicze są kraoce systemu słonecznego, gdzie
odkrywane są kolejne planety karłowate i planetoidy. Jeszcze dalej znajduje się obłok Oorta, z którego przylatują
komety. Obecnie w stronę Jowisza zmierza sonda Juno, Saturna wciąż bada sonda Cassini, a za dwa lata sonda New
Horizons minie Plutona, który już nie jest uważany za planetę. Co będzie dalej?
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Historyczno-Socjologiczny, Instytut Socjologii;
Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii Oddział w Białymstoku
11:30 (70 min.), Plac Uniwerstytecki 1, sala 35b
prezentacja multimedialna
70
Łukasz Wołyniec
mgr Łukasz Wołyniec, e-mail: [email protected], telefon: 85 745 71 04
16.05.2013
Polski Samorząd Terytorialny
Ciągniesz pytanie- odpowiadasz- wygrywasz! Konkurs z nagrodami promujący wiedzę na temat samorządu
terytorialnego w Polsce. Każdy uczestnik będzie mógł błysnąd wiedzą i zdobyd fajne upominki.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Ekonomii i Zarządzania
12:15 (45 min.), Wydz. Historyczno-Socjologiczny, Plac Uniwersytecki 1, aula
konkurs
bez limitu
członkowie Studenckiego Koła Naukowego Samorządu Terytorialnego
Karol Puszko, e-mail: [email protected]
16.05.2013
Narodziny i śmierd języków
Wszystkich miłośników językoznawstwa serdecznie zapraszamy na wykład o zjawisku umierania języków
naturalnych, jego przyczynach, stosowanych środkach zaradczych, ale też o powstawaniu nowych języków, w tym
"sztucznych".
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Polskiej
12:30 (60 min.), Plac Uniwersytecki 1, s. 47
wykład
50
prof. Bogusław Nowowiejski
dr hab. Bogusław Nowowiejski, prof. UwB, telefon: 85 7457446
16.05.2013
Efektywne uczenie się
Zagadnienia tematyczne:
Jakie zaburzenia wzroku przeszkadzają w nauce i jak je niwelowad;
Jak skorygowad pracę obu półkul mózgowych, 7 rodzajów inteligencji;
62
www.festiwal.wsfiz.edu.pl
Relaksacja i odprężenie;
Muzyka sprzyjająca koncentracji;
Wizualizacja i wyobrażenia obrazowe;
Uwaga i koncentracja;
Sporządzanie notatek obrazkowych;
Super uczenie przez pasywne słuchanie;
Czytanie szybkie i inteligentne;
Odżywianie a uczenie się.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Informacje dodatkowe
Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Ekonomii i Zarządzania
12:30 (90 min.), Wydz. Historyczno-Socjologiczny, Plac Uniwersytecki 1, s. 48
warsztat
30
Joanna Moczulska
Joanna Moczulska, e-mail: [email protected]
zgłoszenia na adres: [email protected]
16.05.2013
Monologi waginy Eve Ensler
Studentki wygłoszą teksty na temat kobiecej seksualności opublikowane w książce Eve Ensler „Monologi waginy”.
Od kilkunastu lat na różnych uniwersytetach amerykaoskich przygotowuje się spektakl oparty na tych tekstach
w ramach akcji przeciw przemocy wobec kobiet. To przedstawienie jest próbą dołączenia studentek Uniwersytetu
w Białymstoku do corocznej inicjatywy obecnej już na wielu kontynentach.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Uniwersytet w Białymstoku
12:30 (1,15 godz.), Wydział Filologiczny, Pl. Uniwersytecki 1, s. 46
przedstawienie
bez limitu
Mariola Wojtkiewicz i studentki międzywydziałowych studiów Kulturoznawstwa
oraz studentki Animacji Kultury z Arteterapią Wydziału Pedagogiki i Psychologii
mgr Mariola Wojtkiewicz, e-mail: [email protected], telefon: 604355939
16.05.2013
Mandala jednoczy świat
W trakcie imprezy zostaną zaprezentowane oryginalne obrazy stanowiące częśd wystawy pt. „Mandala jednoczy
świat”.
Do zaprezentowania współczesnej sztuki z naszego terenu wybrano obrazy w postaci koła (nazwane mandalami)
powstałe w Pracowni SpaceArt - Krzysztofa Łaźnego, wykładowcę na UwB i WSAP oraz urzędnika samorządowego.
Obraz w kole - jako mandala - jest oknem do innego wymiaru, innego świata. Gdy patrzymy na nie z pewnego
oddalenia, drobne szczegóły nam umykają, wydają się niewidoczne, ale oglądane pod lupą zadziwiają bogactwem
szczegółów, ciekawych faktur i kształtów – niczym lodowe kwiaty „wymalowane” zimą przez mróz na szybach
okien. Oglądając te obrazy możemy zobaczyd jednak coś więcej niż tylko kształty i kolory. Czasem dostrzegamy
także to, co ukryte jest w nas samych, nasze skrywane odczucia i emocje.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Informacje dodatkowe
Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Historyczno-Socjologiczny, Instytut Historii i
Nauk Politycznych
14:00 (120 min.), Plac Uniwerstytecki 1, sala 47
wystawa
75
Krzysztof Łaźny
Krzysztof Łaźny, e-mail: [email protected]
W trakcie imprezy zostaną zaprezentowane oryginalne obrazy w postaci mandali
(obraz w kole) stanowiące częśd wystawy pt. „Mandala jednoczy świat” realizowanej
w ramach współpracy kulturalnej między Gminą Choroszcz i Miastem Grodno przy
wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku. Po wystawie na Białorusi –w Grodnie (otwarcie 15 marca tego roku),
kolejna wystawa zbioru mandal zostanie zaprezentowana mieszkaocom naszego
regionu w M-GCK w Choroszczy (otwarcie 21 czerwca). Miejscem realizacji wystawy
w Grodnie jest prywatna Galeria „U Majstra” położona przy ul. Kirowa 8 położona
w centrum starego miasta.
Uniwersytet w Białymstoku
63
16.05.2013
Symetrie w matematyce i ich zastosowania
Wykład ma na celu przybliżyd słuchaczom ideę symetrii, jej własności matematyczne oraz wskazad zastosowania
tego pojęcia, zarówno w matematyce jak i w przyrodzie oraz w sztuce.
W matematyce symetria jest najczęściej stosowana do rozwiązywania równao algebraicznych oraz różniczkowych.
W przyrodzie i sztuce służy do ustalania kanonów piękna i harmonii.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Matematyki i Informatyki
16:00 (60 minut), ul. Akademicka 2, Instytut Matematyki UwB, sala 117
wykład
40
dr Tomasz Czyżycki
dr Tomasz Czyżycki, e-mail: [email protected], telefon: 857457556
16.05.2013
Bliżej nieba
Jeśli niebo będzie pogodne to, po krótkim omówieniu, możliwe będzie skorzystanie z optycznego wyposażenia
Obserwatorium. Na wlasne oczy można będzie zobaczyd: topograficzne struktury na powierzchni Księżyca (pasma
gór, kratery,itd), pierścienie Saturna i jego najjaśniejszy księżyc, tarczę Jowisza i jego cztery najjaśniejsze księżyce
(tzw. galileuszowe), gwiazdy podwójne.
Jeśli pogody nie będzie, spotkanie wypełni pogadanka, w której omówione zostaną
ciekawe obserwacje astronomiczne, łatwe do samodzielnego przeprowadzenia.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Fizyki, Obserwatorium Astronomiczne
16.05.2013 20:00 (2 godziny), ul. Krakowska 9A, akademik UwB
17.05.2013 20:00 (2 godziny), ul.Krakowska 9A, akademik UwB
Pogadanka/obserwacje nieba
10
Andrzej Branicki
mgr Andrzej Branicki, e-mail: [email protected], telefon: 857457257
17.05.2013
Tablica interaktywna – magiczne narzędzie XXI wieku w rękach wykładowców i studentów
Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji pracowników oświaty oraz studentów w zakresie efektywnego,
kreatywnego wykorzystania tablic interaktywnych. Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z możliwościami
urządzenia, jakim jest tablica interaktywna
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Ekonomii i Zarządzania
08:00 (90 min), ul. Warszawska 63, sala 205
szkolenie
35
Marlena Babaryko
Marlena Babaryko, e-mail: [email protected], telefon: 795888382
UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU
17.05.2013
Photoshop- Obudź w sobie artystę
Szkolenie ma na celu zapoznanie z funkcjami programu Adobe Photoshop. Znajomośd programu może byd zerowa,
kurs zacznie się od podstaw. Skierowane jest do wszystkich, którzy rozpoczynają swoją przygodę z fotografią
cyfrową i platformą Photoshop oraz tych, którym potrzebne jest poszerzenie posiadanej wiedzy. Szkolenie będzie
realizowane w dwóch blokach: 1. Krótki wykład; 2. Dwiczenia praktyczne (kto będzie miał własny laptop powinien
mied zainstalowany program oraz bazę własnych zdjęd).
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Ekonomii i Zarządzania
08:00 (4 h), ul. Warszawska 63, sala 132
64
www.festiwal.wsfiz.edu.pl
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
szkolenie
40
Mateusz Kruszewski
Mateusz Kruszewski, telefon: 785003080
17.05.2013
Warsztaty innowacyjności dla studentów
Uczestnicy warsztatów podzieleni zostaną na małe, 5 osobowe grupy, których głównym zadaniem będzie
opracowanie innowacyjnego pomysłu odpowiadającego na potrzeby współczesnej gospodarki. Warsztaty będą
miały formę praktycznych dwiczeo w zakresie pobudzania kreatywności poprzez realizację zadao praktycznych
(z wykorzystaniem zapewnionych materiałów) i umysłowych (m.in. metodę burzy mózgów i tworzenie mapy myśli).
Warsztaty mają na celu nie tylko zapoznanie studentów z wybranymi metodami pobudzania kreatywności,
ale również dają możliwośd sprawdzenia własnego potencjału twórczego i innowacyjnego.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Ekonomii i Zarządzania
08:00 (3 h), Wydział Ekonomii i Zarządzania UwB, ul. Warszawska 63, s. 303
warsztat
25
mgr D. Roszkowska, mgr J. Rusiłowicz
mgr D. Roszkowska, mgr J. Rusiłowicz, e-mail: [email protected],
[email protected]
17.05.2013
Ty i interesy – sprawdź czy potrafisz prowadzid firmę
W czasie warsztatu omówione zostaną zagadnienia związane z prezentacją własnych pomysłów na biznes
– jak zaprezentowad, dlaczego warto skupid się na konkretnym pomyśle. Przedstawione zostaną formy skutecznej
reklamy oraz błędy popełniane w pracy przez specjalistów od marketingu. W czasie warsztatu pokazane zostaną
sposoby prowadzenia własnego przedsięwzięcia przy pomocy instytucji otoczenia biznesu
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Ekonomii i Zarządzania
08:00 (90 min), ul. Warszawska 63, sala 304
warsztat
30
mgr Łukasz Siemieniuk
mgr Łukasz Siemieniuk, e-mail: [email protected]
17.05.2013
Zarządzanie czasem
"Czas jest jednym z najcenniejszych Twoich aktywów" - Robert Kiyosaki.
W dzisiejszych czasach mnóstwo osób skarży się na brak czasu oraz trudności w pogodzeniu obowiązków.
Wyrażenie "nie mam czasu" jest używane przez nas niemalże codziennie. Okazuje się, że sztuka doskonałego
zarządzania czasem jest jedną z tych rzeczy, które wyróżniają wszystkich ludzi sukcesu. Pamiętaj! Niewykorzystany
czas nigdy nie powróci!
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Informacje dodatkowe
Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Ekonomii i Zarządzania
08:00 (90 min), ul. Warszawska 63, sala 206
szkolenie
20
Justyna Gościewska, Paulina Purta
Justyna Gościewska, Paulina Purta, e-mail: [email protected],
telefon: 795933335
Zgłoszenia do warsztatu: [email protected], imę nazwisko, numer telefonu,
warsztat
Uniwersytet w Białymstoku
65
17.05.2013
Bądź aktywny i działaj lokalnie
- jak założyd organizację pozarządową (fundacje i stowarzyszenia)
Budowanie stowarzyszenia od podstaw daje satysfakcjonujące poczucie tworzenia nowej jakości. Pozwala
realizowad różne pomysły, przygotowuje do pracy zawodowej, gdyż uczy dyscypliny i odpowiedzialności, pracy
w grupie oraz umożliwia poznanie wielu ciekawych ludzi i ich jeszcze ciekawszych idei. W stowarzyszeniu
członkowie dzielą się wiedzą, uczą się od siebie nawzajem efektywnego działania i wspólnie rozwijają
zainteresowania. Działanie w Stowarzyszeniu daje szansę osobistego rozwoju i wykorzystania takich swoich
kompetencji, jakich nie można nauczyd się podczas samego studiowania. Członków stowarzyszenia łączą wspólna
wizja i cele, a dzięki różnorodnym umiejętnościom i osobowościom możliwe jest osiąganie najlepszych efektów.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Informacje dodatkowe
Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Ekonomii i Zarządzania
08:00 (90 min), ul. Warszawska 63, sala 207
warsztat
15
Magdalena Perkowska-Szymanowicz
Magdalena Perkowska-Szymanowicz, e-mail: [email protected]
zgłoszenia na imprezę na adres: [email protected]
17.05.2013
Zabawki fizyczne
Zabawki fizyczne nadają się idealnie do nauki fizyki, bowiem bawiąc uczą, a ucząc bawią. Impreza skierowana jest
do uczniów i nauczycieli. Na kilkunastu stanowiskach zgromadzone będą tzw. zabawki fizyczne w postaci prostych
ale atrakcyjnych eksperymentów. Działanie każdej zabawki podlega prawom fizyki. Podyskutowad można będzie
między innymi na temat: Co widad we wnętrzu kalejdoskopu? Czy lewitacja wymaga wiedzy tajemnej? Zobaczyd
np. kamieo celtycki, model silnika, pijący ptak i wiele innych.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Uniwersytet w Białymstoku
17.05.2013 08:00 (45 minut), Lipowa 41, sala 208
17.05.2013 09:00 (45 minut)
17.05.2013 10:00 (45 minut)
17.05.2013 11:00 (45 minut)
17.05.2013 12:00 (45 minut)
warsztat
15
mgr Mirosława Żuber, mgr Sławomir Żuber, dr Ryszard Gieniusz
dr Ryszard Gieniusz, e-mail: [email protected], telefon: 7457227
17.05.2013
Symulacje komputerowe zjawisk fizycznych
Celem pokazu jest przybliżenie wybranych zagadnieo z zakresu fizyki klasycznej (fale, ruch harmoniczny, wahadło
z tłumieniem i wymuszeniem itp.), termodynamiki (gaz doskonały, oddziaływania kontaktowe, entropia) oraz fizyki
kwantowej (funkcja falowa, ewolucja funkcji falowej, tunelowanie) z wykorzystaniem komputera, który posłuży do
symulowania układów fizycznych.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Uniwersytet w Białymstoku
17.05.2013 08:00 (45 minut), Lipowa 41, sala 212
17.05.2013 09:00 (45 minut)
17.05.2013 10:00 (45 minut)
17.05.2013 11:00 (45 minut)
17.05.2013 12:00 (45 minut)
prezentacja
15
dr hab. Mirosław Brewczyk
dr Ryszard Gieniusz, e-mail: [email protected], telefon: 74547227
66
www.festiwal.wsfiz.edu.pl
17.05.2013
Komputerowo wspomagane dydaktyczne eksperymenty fizyczne
Prezentacja Regionalnego Laboratorium do Nauczania Przedmiotów Przyrodniczych. Eksperymenty fizyczne wspomagane komputerowo. Pomiary zjawisk fizycznych z akustyki, mechaniki, elektryczności i innych z wykorzystaniem
komputera. Impreza trwa 45 minut cyklicznie co godzinę. 17-ty maja 2013 od godziny 8:00 do 11:00 (planowane
4-ry spotkania)
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Fizyki
17.05.2013 08:00 (45 minut), Lipowa 41, sala 212/2
17.05.2013 09:00 (45 minut)
17.05.2013 10:00 (45 minut)
17.05.2013 11:00 (45 minut)
doświadczenie
15
Wojciech Dobrogowski
mgr Wojciech Dobrogowski, e-mail: [email protected], telefon: 85-745-7241
17.05.2013
Wystawa Fotograficzna „Bogactwo Podlasia”
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Ekonomii i Zarządzania
08:00 (cały dzieo), Wydział Ekonomii i Zarządzania UwB, ul. Warszawska 63,
1 piętro
wystawa
bez limitu
dr Tomasz Poskrobko
dr Tomasz Poskrobko
17.05.2013
Mnożenie bez kalkulatora - czy tylko pisemnie?
Zaprezentowane zostaną proste sposoby, które ułatwiają mnożenie nawet bardzo dużych liczb.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Informacje dodatkowe
Uniwersytet w Białymstoku, Instytut Matematyki, Wydział Matematyki
i Informatyki
17.05.2013 08:30 (45 minut), Instytut Matematyki, ul. Akademicka 2, sala 216
17.05.2013 12:00 (45 minut)
warsztat
25
Magdalena Sobolewska
mgr Magdalena Sobolewska, e-mail: [email protected]
Uczniowie proszeni są o przyniesienie ze sobą nożyczek i długopisu lub ołówka.
Udział w imprezie należy zgłaszad drogą elektroniczną.
17.05.2013
Jak mówid, by nas słuchano?
Podczas warsztatów uczestnikom zostaną przedstawione podstawowe strategie wzmacniające przekaz werbalny tj.
precyzyjna artykulacja dźwięku, odpowiednia dynamika i tempo, postawa ciała, ubiór, gestykulacja, kontakt
wzrokowy, mowa ciała.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Pedagogiki i Psychologii
08:30 (1,5 godz.), ul. Świerkowa 20, s. 7
warsztat
20
mgr Irena Szawiel
mgr Irena Szawiel, e-mail: [email protected]
Uniwersytet w Białymstoku
67
17.05.2013
Dni otwarte Studenckiej Poradni Prawnej działającej przy Wydziale Prawa
Uniwersytetu w Białymstoku
Dni otwarte Studenckiej Poradni Prawnej mają na celu przybliżenie istoty klinicznego nauczania prawa, czyli takiego
sposobu edukacji przyszłych prawników, który pozwala na połączenie kształcenia teoretycznego ze zdobywaniem
umiejętności praktycznych.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Prawa
08:30 (do godz. 14:00), Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku,
ul. Mickiewicza 1, 15-213 Białystok, p. 119
spotkanie
bez limitu
mgr Adrianna Sitkowska
mgr Emilia Jurgielewicz, e-mail: [email protected], telefon: 512 582 039
17.05.2013
MASZ PRAWO WIEDZIED
- stoisko promocyjne Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku
W tym miejscu będzie można znaleźd informacje dotyczące Wydziału Prawa, proponowanych kierunków studiów
(m.in. prawa, administracji, europeistyki, bezpieczeostwa narodowego), zasad rekrutacji, studiów podyplomowych
oraz doktoranckich itp.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Prawa
08:30 (do godz. 14:00), Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku,
ul. Mickiewicza 1, 15-213 Białystok, foyer auli
prezentacja
bez limitu
mgr Małgorzata Karpowicz
mgr Emilia Jurgielewicz, e-mail: [email protected], telefon: 512 582 039
17.05.2013
Stoisko promocyjne Programu LLP Erasmus
Członkowie Koła Your Erasmus Support (YES) przedstawią możliwości wyjazdów na stypendia zagraniczne w ramach
Programu LLP Erasmus.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Prawa
08:30 (do godz. 14:00), Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku,
ul. Mickiewicza 1, 15-213 Białystok, foyer auli
prezentacja multimedialna
bez limitu
Koło Your Erasmus Support (YES), opiekun: dr Magdalena Perkowska
mgr Emilia Jurgielewicz, e-mail: [email protected], telefon: 512 582 039
17.05.2013
Z życia Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku ...
Prezentacja ciekawych cytatów i anegdot z sal sądowych oraz wystawa zdjęd z życia Wydziału Prawa.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Prawa
08:30 (do godz. 14:00), Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku,
ul. Mickiewicza 1, 15-213 Białystok, foyer auli
wystawa
bez limitu
Koło Naukowe Prawa Karnego i Kryminologii, Prezes Koła: Tomasz Guzik
mgr Emilia Jurgielewicz, e-mail: [email protected], telefon: 512 582 039
68
www.festiwal.wsfiz.edu.pl
17.05.2013
Symulacja procesu rzymskiego
Symulacja w formie przedstawienia charakterystycznych elementów procesu rzymskiego (z dużą ilością elementów
humorystycznych).
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Prawa
08:30 (ok. 60 min.), Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, ul. Mickiewicza 1,
15-213 Białystok, s. 213
symulacja
50
Studenckie Koło Miłośników Prawa i Kultury Antycznej, Joanna Świętochowska
mgr Emilia Jurgielewicz, e-mail: [email protected], telefon: 512 582 039
17.05.2013
Human impact on the environment
In this workshop we will look at the problem of human impact on the environment. We will discuss different ways
in which we can minimise the effects of our destructive lifestyles and finally we will measure our personal
ecological footprint - the way we use the planet's resources makes up our ecological footprint.
The workshop will be conducted in English.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Informacje dodatkowe
Uniwersytet w Białymstoku, Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
09:00 (60 min.), ul. Skłodowskiej 14, sala 510 (V piętro)
warsztat
20
mgr Adam Kubas
mgr Adam Kubas, e-mail: [email protected]
Proszę o potwierdzenie chęci udziału w warsztatach kontaktując się z osobą
odpowiedzialną za organizację imprezy do 15.05.2013.
UWAGA! Sala może ulec zmianie, w takim przypadku dodatkowe informacje będą
wywieszone na drzwiach sali 510 w dniu warsztatów.
17.05.2013
Fale wokół nas
Wykład zaprezentuje w formie eksperymentów pokazowych różnorodne zjawiska falowe, jakie możemy spotkad
również w życiu codziennym. Z wykorzystaniem fal mechanicznych i elektromagnetycznych, zademonstrowane
zostaną efekty związane z odbiciem, załamaniem, dyspersją, interferencją, dyfrakcją i polaryzacją fal oraz efekt
Dopplera.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Informacje dodatkowe
Uniwersytet w Białymstoku
17.05.2013 09:00 (45 minut), ul. Lipowa 41, sala 203
17.05.2013 10:00 (45 minut)
17.05.2013 11:00 (45 minut)
wykład
100
dr hab Marek Kisielewski, prof. UwB
dr Ryszard Gieniusz, e-mail: [email protected], telefon: 857457227
Konieczny jest wcześniejszy kontakt z osobą odpowiedzialna za organizację
imprezy i uzgodnienie rezerwacji miejsc
17.05.2013
Dlaczego niektóre rośliny są trujące? Wykrywanie toksyn pochodzenia roślinnego
Celem imprezy jest zapoznanie z toksynami (alkaloidy, glikozydy, garbniki, saponiny, olejki eteryczne), które
występują w rodzimych gatunkach roślin. Podczas zajęd uczestnicy wykonają doświadczenia i prostymi metodami
chemicznymi sprawdzą obecnośd trucizn w materiale roślinnym. Omówiony zostanie także wpływ toksyn pochodzenia roślinnego na organizm człowieka.
Uniwersytet w Białymstoku
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
69
Uniwersytet w Białymstoku, Instytut Biologii, Zakład Biochemii Roślin i Toksykologii
17.05.2013 09:00 (45 minut), ul. Świerkowa 20B, sala 203
17.05.2013 10:00 (45 minut)
warsztat
12
Alicja Piotrowska-Niczyporuk, Iwona Biziewska, Monika Imierska, Andrzej Bajguz
dr Alicja Piotrowska-Niczyporuk, e-mail: [email protected], telefon: 85 745 72 92
17.05.2013
SZACH-MAT – Poznaj możliwości swojego umysłu
Celem warsztatów jest zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu zasad gry w szachy. Poznanie specyfiki
gry w szachy jako metody rozwijania potencjału umysłu człowieka. Ukazanie nauki gry w szachy jako skutecznej
metody doskonalenia i samodoskonalenia w zakresie logicznego myślenia, analizy, koncentracji oraz umiejętności
twórczego rozwiązywania problemów.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Pedagogiki i Psychologii
09:00 (1,5 godz.), ul. Świerkowa 20, s. 223.
warsztat
20
Koło Młodych Teoretyków Pedagogiki
dr Beata Kunat, e-mail: [email protected], telefon: 607215954
17.05.2013
Tacy sami a różni
Co znaczy tytuł Tacy sami a różni? :
Czy robiliście kiedyś zdjęcia chcąc pokazad innym to co was zainteresowało?
Czy myśleliście kiedyś o tym, aby opowiedzied o sobie za pomocą sztuki?
Czy lubicie odszyfrowywad zakodowane wiadomości?
Czy podróżowaliście po świecie lub internecie aby poznad jak żyją młodzi ludzie w waszym wieku w innych
częściach świata?
Jeżeli tak to ten warsztat będzie o tym samym ale trochę inaczej
Zapraszamy młodych ludzi do uczestnictwa w zajęciach z zakresu komunikacji międzykulturowej z wykorzystaniem
metody fotografii uczestniczącej.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Pedagogiki i Psychologii
09:00 (4 godz.), ul. Świerkowa 20, s. 203.
warsztat
25
mgr Emilia Żyłkiewicz-Płooska, mgr Urszula Namiotko
mgr Emilia Żyłkiewicz-Płooska, mgr Urszula Namiotko,
e-mail: [email protected], [email protected],
telefon: 509 577 550 lub 502 864 957
17.05.2013
Idea narodowa w literaturze białoruskiej XIX wieku
Wystąpienie ma na celu całościowe ujęcie spuścizny literackiej pisarzy białoruskich XIX wieku, ze zwróceniem szczególnej uwagi na realizowanie w ich twórczości idei narodowej. Mimo trudnych warunków społeczno-politycznych
i kulturowych, w tym czasie następowało odrodzenie samoświadomości narodowej Białorusinów, pojawiały się
utwory literackie, powoli kształtowała się nowa tradycja literacka. Literatura białoruska rozwijała się i doskonaliła,
czerpiąc idee i obrazy nie tylko z literatur bardziej rozwiniętych, ale także z życia ludu białoruskiego oraz ze sławnej
historii dawnej Białorusi, czasów przede wszystkim Wielkiego Księstwa Litewskiego.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Uniwersytet w Białymstoku, Katedra Filologii Białoruskiej
09:20 (60 min.), Plac Uniwersytecki 1, s. 47
wystąpienie
50
dr Joanna Wasiluk
dr Joanna Wasiluk, e-mail: [email protected]
70
www.festiwal.wsfiz.edu.pl
17.05.2013
„Bawiąc się, uczę” - warsztaty z języka angielskiego i hiszpaoskiego dla dzieci
Impreza ma charakter warsztatów językowych dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym. Opiera się
ona na idei stacji edukacyjnych, gdzie uczeo sam wybiera dwiczenia, które chciałby wykonad oraz język dwiczeo
– angielski bądź hiszpaoski. Wszystkie proponowane zadania mają formę gier i zabaw językowych, a przeprowadzą
je uczniowie klas hiszpaoskojęzycznych z III LO w Białymstoku, pod opieką studentów filologii angielskiej.
Współpraca pomiędzy licealistami a studentami ma na celu umożliwid tym drugim przekazanie i doskonalenie
swoich umiejętności metodycznych, poprzez odgrywanie roli mentora wobec swoich młodszych kolegów. Licealiści
natomiast, poprzez poprzedzające imprezę wspólne spotkania metodyczne będą mogli poznad nasz Uniwersytet
i Wydział od środka. Koordynatorem ze strony III LO będzie dr Anna Maria Karczewska.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Filologiczny, Katedra Neofilologii,
Zakład Języka Angielskiego
09:30 (120 min.), ul. Liniarskiego 3, s. 19, 20
warsztat
40
Studenci filologii angielskiej i angielskiej z językiem hiszpaoskim stosowanym
oraz Uczniowie III LO w Białymstoku z klas hiszpaoskojęzycznych
mgr Ewelina Feldman-Kołodziejuk, e-mail: [email protected]
17.05.2013
Liczydło dla zaawansowanych - jak mnożyd - dodając?
Podczas zajęd uczniowie będą mogli zapoznad się z przyrządem, który ich rodzice znają i pamiętają doskonale
- liczydłem. Dzieci nauczą się dodawad, a następnie mnożyd na liczydle. Wykorzystamy do tego własnośd rozdzielności mnożenia względem dodawania.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Informacje dodatkowe
Uniwersytet w Białymstoku, Instytut Matematyki, Wydział Matematyki
i Informatyki
09:40 (45 minut), Instytut Matematyki, ul. Akademicka 2, sala 216
warsztat
25
Magdalena Sobolewska
mgr Magdalena Sobolewska, e-mail: [email protected]b.edu.pl
Udział w imprezie należy potwierdzid drogą elektroniczną.
17.05.2013
Jak byd dobrym szefem?
Wykład na temat praktycznego wykorzystania teorii motywacji i przywództwa.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Ekonomii i Zarządzania
09:45 (90 min), ul. Warszawska 63, sala 204
wykład
bez limitu
dr Dariusz Perło
dr Dariusz Perło, e-mail: [email protected]
17.05.2013
Strategie inwestycyjne i mechanizm ustalania cen na rynku akcji
Spotkanie ma charakter wykładowo-warsztatowy. Uczestnicy zostaną zapoznani z funkcjonowaniem giełdy
papierów wartościowych, metodami wyceny papierów wartościowych. Na krótkich warsztatach, stanowiących
pewnego rodzaju podsumowanie, będą mogli spróbowad swoich sił rywalizując z innymi osobami.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Ekonomii i Zarządzania
09:45 (90 min), ul. Warszawska 63, sala 304
warsztat
30
dr Jacek Marcinkiewicz, dr Paweł Jamróz
dr Jacek Marcinkiewicz, dr Paweł Jamróz, e-mail: [email protected]
Uniwersytet w Białymstoku
71
17.05.2013
Pracownik czy przedsiębiorca?
Kim lepiej byd w XXI wieku? Pracownikiem czy przedsiębiorcą?
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Informacje dodatkowe
Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Ekonomii i Zarządzania
09:45 (90 min), ul. Warszawska 63, sala 206
warsztat
20
Justyna Gościewska
Justyna Gościewska, e-mail: [email protected], telefon: 795933335
Zgłoszenia do warsztatu: [email protected], imę nazwisko, numer telefonu,
warsztat
17.05.2013
Globalne przeciąganie gospodarczej liny, czyli o BRICS słów kilka
Wykład ma na celu zapoznanie studentów z rosnącą globalną rolą gospodarek paostw rozwiniętych na przykładzie
grupy BRICS. Wykład będzie obejmował częśd teoretyczną poświęconą m.in. historii
powstania grupy oraz jej przekształceniom. Dalsza częśd prezentowad będzie ugrupowanie przez pryzmat
gospodarczy i polityczny. Na koniec
przedstawiona zostanie własna wizja i prognoza światowego układu (gospodarczo-politycznego) sił. Podsumowanie
będzie stanowid dyskusja poświęcona przyszłości gospodarki światowej wraz z
określeniem w niej miejsca grupy BRICS.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Informacje dodatkowe
Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Ekonomii i Zarządzania
09:45 (90 min), ul. Warszawska 63, sala 207
wykład
20
mgr Kamil Waligóra, asystent w Zakładzie Polityki Regionalnej i Zarządzania
Projektami
magister, Kamil Waligóra, e-mail: [email protected]
rejestracja e-mail do dn. 1 maja 2013 r. na adres: [email protected] (należy podad
imię nazwisko kierunek i rok studiów oraz odpowiedzied na pytanie: co skłoniło
Paostwa do uczestnictwa w tym wykładzie). Decyduje kolejnośd zgłoszeo.
17.05.2013
Break their alibi
Symulacja (w formie gry językowej) przesłuchiwania świadków i podejrzanych - oczywiście wszystko po angielsku!
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Prawa
09:45 (ok. 60 min.), Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, ul. Mickiewicza 1,
15-213 Białystok, s. 213
symulacja
30
dr Halina Sierocka - Centrum Prawniczego Języka Angielskiego Białystok Legal
English Centre (BLEC)
mgr Emilia Jurgielewicz, e-mail: [email protected], telefon: 512 582 039
17.05.2013
Piękno jest w Twoim oku - odkryj je
Warsztat zostanie poprowadzony wspólnie z wizażystką Anną Sas. Podczas warsztatu zostaną pokazane techniki
makijażu, dobór odpowiednich kolorów i technik makijażu do danego typu urody. Przedstawione zostaną również
kosmetyki, których warto używad, a nie obciążają one zbytnio budżetu studenckiego. Przewidziany jest czas na
indywidualne rozmowy z wizażystką. Każda z uczestniczek Warsztatu będzie mogła dowiedzied się jak malowad
swoje oczy, aby wydobyd z nich piękno.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Ekonomii i Zarządzania
09:45 (90 min), Wydział Ekonomii i Zarządzania UwB, ul. Warszawska 63, s. 205
72
www.festiwal.wsfiz.edu.pl
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Informacje dodatkowe
warsztat
20
Kinga Pogroszewska
Kinga Pogroszewska, e-mail: [email protected], telefon: 662680847
zgłoszenie na imprezę na adres: [email protected]
17.05.2013
Pull your socks up and be like a dog with two tails, czyli baw się z nami idiomami!
Kolorowe, zabawne i interaktywne dwiczenia rozwijające znajomośd angielskich (i polskich) idiomów.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Informacje dodatkowe
Uniwersytet w Białymstoku, Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
10:00 (60 min), Białystok, ul. Skłodowskiej 14, sala 610 ( VI piętro)
warsztat
20
mgr Małgorzata Szachowicz
mgr Małgorzata Szachowicz, e-mail: [email protected] lub
[email protected] do 15 maja
Zgłoszenia drogą mailową do 15 maja.
17.05.2013
Tłumaczenia – lepsze czy gorsze od oryginału?
Spotkanie składad się będzie z dwóch części. W pierwszej przedstawię sytuacje, w których nie można lub można
poprawiad teksty oryginalne (głównie w języku angielskim) - wykład. W drugiej części uczestnicy sami będą
decydowad o możliwości poprawek i konkretnych zmianach - warsztaty.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Filologiczny, Katedra Neofilologii
10:00 (60 min.), ul. Liniarskiego 3, s. 4
warsztat
30
mgr Krzysztof Puławski
mgr Krzysztof Puławski, e-mail: [email protected], telefon: 664 726 095
17.05.2013
Owoce i szyszki z krain bliskich i dalekich - rozpoznawanie na podstawie kluczy i atlasów
Uczestnicy zajęd poznają odpowiedzi na pytania: jak odróżnid od siebie szyszki świerka i jodły? Po czym można
rozpoznad szyszki sosny? Która częśd cisa nie jest trująca? Czym się różni jagoda od pestkowca a strąk od łuszczyny?
Czy orzech ziemny to naprawdę orzech? Czym się różni owoc od owocostanu? Co naprawdę zjadamy w przypadku
truskawki albo jabłka? Jaka roślina tworzy największy strąk na świecie? Ile waży najcięższa szyszka?
Podczas warsztatów będą mieli również okazję obejrzed szyszki drzew i krzewów iglastych rodzimych i pochodzących z innych kontynentów a także owoce wielu roślin uprawianych w Polsce i egzotycznych.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Uniwersytet w Białymstoku, Instytut Biologii, Zakład Botaniki
10:00 (45 minut), ul. Świerkowa 20B, sala 320
warsztat
20
dr Katarzyna Kolanko, dr Anna Matwiejuk
dr Katarzyna Kolanko, e-mail: [email protected] [email protected], telefon:
85 745 73 56
17.05.2013
Tajemniczy świat roślin - co w laboratorium fizjologów roślin piszczy?
Dlaczego pomidor jest pomidorem? Czy roślinę możemy otrzymad tylko z nasiona? Czy szalka może służyd za
poletko doświadczalne? Odpowiedź na te i wiele innych pytao będzie można poznad na warsztatach poświęconych
izolacji DNA i prowadzeniu roślinnych kultur in vitro. Uczestnicy sami wyizolują DNA z pomidora lub cebuli, a także
zapoznają się ze sposobem pracy z kulturami in vitro oraz będą mogli obejrzed je na własne oczy.
Uniwersytet w Białymstoku
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
73
Uniwersytet w Białymstoku, Instytut Biologii, Zakład Fizjologii Roślin
17.05.2013 10:00 (1,5 godziny), ul. Świerkowa 20B, sala 422
17.05.2013 12:00 (1,5 godziny)
warsztat
10
mgr Aneta Adamczuk
mgr Aneta Adamczuk, e-mail: [email protected], telefon: 85 745 73 15
17.05.2013
Cmentarze i mogiły z okresu I Wojny Światowej w krajobrazie Podlasia
Impreza poświęcona jest miejscom pamięci z okresu I Wojny Światowej na obszarze Podlasia. Celem prezentacji
jest ukazanie ,jak ważnym elementem stały się cmentarze w krajobrazie i świadomości mieszkaoców regionu.
Naszym celem będzie zaprezentowanie nie tylko typowego obrazu mogił jako elementu krajobrazu kulturowego,
ale również pokazanie metod, jakimi można się posłużyd by w terenie odnaleźd taki obiekt.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Historyczno-Socjologiczny, Instytut Historii
i Nauk Politycznych, Sekcja Antropologii Historycznej Studenckiego Koła Historyków
10:00 (60 minut), Plac Uniwerstytecki 1, sala 108a
prezentacja multimedialna
65
Kamil Marek Leszczyoski
Kamil Marek Leszczyoski, e-mail: [email protected], telefon: 669 481 728
17.05.2013
Owady na tropie zagadek kryminalnych
W ogródku Instytutu Biologii dzieją się dziwne rzeczy … dozorca poinformował o dziwnym znalezisku! Podczas
warsztatów postaramy się rozwiązad tajemniczą zagadkę podążając śladami pozostawionymi (to nie są żarty!!!)
owadów i innych stawonogów. Czy można im zaufad?
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Informacje dodatkowe
Uniwersytet w Białymstoku, Instytut Biologii, Zakład Zoologii Bezkręgowców
10:00 (1,5 godziny), Ul.Świerkowa 20B hol
warsztat
12
dr Agata Kostro-Ambroziak
dr Agata Kostro-Ambroziak, e-mail: [email protected], telefon: 85 745 73 58
Warsztaty odbędą się w terenie w okolicach Instytutu Biologii
17.05.2013
„Wymiary wczesnej dorosłości” - warsztat
Warsztat będzie spotkaniem studentów Wydziału Pedagogiki i Psychologii, podczas którego nastąpi wymiana
doświadczeo oraz spostrzeżeo na temat wymiarów wczesnej dorosłości w odniesieniu do współczesnego studenta.
Zaproponowane przez członków SKNAiG dwiczenia będą miały na celu wzbudzenie refleksji na temat różnych
aspektów studenckiego życia oraz wypracowanie wspólnej definicji i charakterystyki wymiarów wczesnej
dorosłości.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Pedagogiki i Psychologii
10:00 (2 godz.), ul. Świerkowa 20, s. 112 lub 124
warsztat
16
Studenckie Koło Naukowe Andragogów i Gerontologów
mgr Anna Rudnik, e-mail: [email protected], telefon: 609021322
74
www.festiwal.wsfiz.edu.pl
17.05.2013
Dlaczego zimą nie jemy lodów? Kulturowe aspekty upodobao kulinarnych
W trakcie warsztatów zwrócimy uwagę na zależności pomiędzy kulturą a upodobaniami kulinarnymi. Wspólnie
zastanowimy się dlaczego niektóre dania nam smakują, a inne wydają się obrzydliwe i odpychające. Przy okazji
poznamy niektóre z najbardziej zaskakujących potraw świata.
Podejmiemy również dyskusję nad tym, jak to możliwe, że w kulturze współczesnej, która kładzie nacisk na
stosowanie diety w celu utrzymania szczupłej sylwetki, programy, książki, czy blogi kulinarne, są tak bardzo
popularne.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Pedagogiki i Psychologii
10:00 (2 godz.), ul. Świerkowa 20
warsztat
bez limitu
dr Ewa Kępa, mgr Anna Korzioska
dr Ewa Kępa, mgr Anna Korzioska, e-mail: [email protected], telefon: 507 290 826
17.05.2013
Techniki muzykoterapeutyczne na etapie pierwszego kontaktu
Podczas imprezy poznamy techniki muzykoterapeutyczne, za pomocą których uczestnicy spróbują zinterpretowad
przeżywane emocje
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Pedagogiki i Psychologii
10:00 (1,5 godz.), ul. Świerkowa 20, s. 7
warsztat
11
mgr Irena Szawiel
mgr Irena Szawiel, e-mail: [email protected]
17.05.2013
Świat z pikseli – krótka historia gier komputerowych
Celem imprezy jest przedstawienie bogatej historii gier komputerowych, ich ewolucji i wpływu na współczesny
świat rozrywki. Oprócz zapoznania się z najważniejszymi faktami dotyczącymi rozwoju rynku gier komputerowych,
w ramach przeprowadzanych warsztatów uczestnicy sami będą mogli zagrad w wybrane tytuły.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Informacje dodatkowe
Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Pedagogiki i Psychologii
10:00 (50 min.), ul. Świerkowa 20, s. 111
warsztat
30
Koło Aktywnych Dydaktyków
mgr Karol Kowalczuk, e-mail: [email protected], telefon: 505625682
Przewidziano 3 grupy, godziny rozpoczęcia kolejnych warsztatów:
Pierwsza grupa godz. 10.00,
Druga grupa godz. 11.00,
Trzecia grupa godz.12.00
17.05.2013
Multimedia w edukacji muzycznej
Zapoznanie uczestników z programami komputerowymi służącymi do zapisu linii melodycznej, odsłuchaniu i opracowaniu zapisanego utworu; poznanie sposobu działania tablicy interaktywnej i próby wykorzystania jej w pracy
z dziedmi.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Uniwersytet w Białymstoku
10:00 (2 godz.), ul. Świerkowa 20, s. 223.
warsztat
30
mgr Dorota Pękacka
mgr Dorota Pękacka, e-mail: [email protected], telefon: 512238279
Uniwersytet w Białymstoku
75
17.05.2013
Mikołaj Hajduk (1933-1998) - wystawa
Zapraszamy na wystawę poświęconą twórczości Mikołaja Hajduka (1933-1998)- białoruskiego pedagoga, dziennikarza, pisarza, tłumacza i krajoznawcy związanego z Podlasiem, członka Związku Literatów Polskich.
Wystawa potrwa od 17 do 29 maja.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Filologiczny, Katedra Kultury Białoruskiej
10:00 (do 29 maja), ul. M. Curie-Skłodowskiej 14A, Biblioteka Uniwersytecka UwB,
s. 204
wystawa
bez limitu
dr Helena Głogowska
dr Helena Głogowska, e-mail: [email protected]
17.05.2013
Praktyczne oblicze kryptografii
Podczas warsztatów pokażemy wykorzystanie kryptografii w praktyce, przede wszystkim jako narzędzia zapewnienia
poufności i integralności danych w Internecie.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Matematyki i Informatyki,
Instytut Informatyki, Informatyczne Koło Naukowe
10:15 (45 minut), Instytut Informatyki, Białystok, ul. Sosnowa 64, sala 108
warsztat
30
Radosław Piliszek, Karol Borkowski
Radosław Piliszek, e-mail: [email protected], telefon: 663200527
17.05.2013
Obcy czy Inny? Warsztat międzykulturowy
Celem spotkania jest ukazanie potencjału różnorodności istniejącej w otaczającej nas rzeczywistości społecznokulturowej oraz czynników sprzyjających nawiązywaniu pozytywnych relacji z Obcymi/Innymi.
Uczestnicy warsztatu dzięki, doświadczeniu i działaniu, będą mieli możliwośd podjęcia próby odpowiedzi na
następujące pytania: Jak korzystad z potencjału różnorodności w codziennym życiu? Jak radzid sobie z negatywnymi
stereotypami i uprzedzeniami w relacjach międzykulturowych? O czym należy pamiętad wchodząc w interakcje
z Obcym/Innym?
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Pedagogiki i Psychologii
10:15 (1,5 godz.), ul. Świerkowa 20
warsztat
20
Anna Młynarczuk - Sokołowska
mgr Anna Młynarczuk - Sokołowska, e-mail: [email protected]
17.05.2013
Techniki choreoterapeutyczne w pracy z dziedmi i młodzieżą
Warsztat ma charakter szkoleniowy i jest skierowany do wszystkich zainteresowanych korzystaniem z taoca i ruchu
(choreoterapii) w pracy wychowawczej/profilaktycznej/ terapeutycznej z dziedmi i młodzieżą.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Pedagogiki i Psychologii
10:15 (1,5 godz.), ul. Świerkowa 20, s. 224
warsztat
20
mgr Elżbieta Krysztofik-Gogol
mgr Elżbieta Krysztofik-Gogol, e-mail: [email protected], telefon: 792092266
76
www.festiwal.wsfiz.edu.pl
17.05.2013
Mikrotoponimia powiatu sokólskiego
Tematem wystąpienia będą nazwy terenowe powiatu sokólskiego jako źródło informacji o dawnych stosunkach
osadniczych, społecznych i narodowościowych, kulturze materialnej i duchowej oraz ukształtowaniu terenu.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Filologiczny, Instytut Filologii
Wschodniosłowiaoskiej, Katedra Filologii Białoruskiej
10:25 (60 min.), Plac Uniwersytecki 1, s. 47
wystąpienie
bez limitu
dr Alina Filinowicz
dr Alina Filinowicz, e-mail: [email protected]
17.05.2013
Co by było gdybym … odkryj swój talent
Gdybyś był/a perfumami, co byłoby nutą zapachową, która czyniłaby Cię wyjątkowym/ą? Gdybyś był/a paletą
barw, co z Twojej palety wziąłby Malarz, aby uczynid świat lepszym? - Gdybyś był/a skrzynią ze skarbem, co po
otwarciu najbardziej przyciągałoby uwagę?
Odpowiedzi na te, ale też inne pytania - sięgające sedna i dotyczące wsparcia rozwoju talentu - czekają Cię na
warsztacie. Warsztat prowadzony w nurcie coachingowym.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Prawa
10:30 (60 min.), Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, ul. Mickiewicza 1,
15-213 Białystok, s. 214
szkolenie
40
Sylwester Mariusz Pilipczuk, organizator: ELSA Białystok
mgr Emilia Jurgielewicz, e-mail: [email protected], telefon: 512 582 039
17.05.2013
Korzystaj legalnie z Internetu!
Szkolenie dające odpowiedź na pytania: jak nie naruszad praw autorskich w Internecie? oraz w jakim zakresie
Internautów chronią przepisy dotyczące dozwolonego użytku prywatnego? - spotkanie certyfikowane.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Prawa
10:45 (ok. 60 min.), Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, ul. Mickiewicza 1,
15-213 Białystok, s. 215
szkolenie
100
Mateusz Wojtukiewicz oraz Mateusz Zawadka z Koła Naukowego Prawa Własności
Intelektualnej, Mediów i Internetu
mgr Emilia Jurgielewicz, e-mail: [email protected], telefon: 512 582 039
17.05.2013
Od paluszków do liczydła - dwiczenia w dodawaniu
Uczniowie będą mogli dwiczyd swoje umiejętności w dodawaniu. Dowiedzą się, co oznaczają kolorowe koraliki
w zależności od tego, na którym pręciku się znajdują. Na koniec będą mogli sprawdzid się biorąc udział w grze
planszowej.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Informacje dodatkowe
Uniwersytet w Białymstoku, Instytut Matematyki, Wydział Matematyki
i Informatyki
10:50 (45 minut), Instytut Matematyki, ul. Akademicka 2, sala 216
warsztat
25
Magdalena Sobolewska
mgr Magdalena Sobolewska, e-mail: [email protected]
Uczniowie proszeni są o przyniesienie długopisów lub ołówków.
Udział w imprezie należy potwierdzid e-mailowo.
Uniwersytet w Białymstoku
77
17.05.2013
Kingsize - czyli świat w skali mikro
Obecne wszędzie wokół nas, chod niedostrzegalne gołym okiem bakterie pełnią ważne role w naszym codziennym
życiu, chod może nie zdajemy sobie z tego sprawy. Zobacz "żywe kultury bakterii" z Twojego ulubionego jogurtu!
Przekonaj się dlaczego warto myd zęby! Zobacz co żyje na Twojej skórze!.. Uczestnicy zajęd poznają zasady pracy
i sprzęt niezbędny w laboratorium mikrobiologicznym, obejrzą różnego rodzaju żywe i utrwalone komórki
bakteryjne, będą również mieli możliwośd samodzielnego wykonania preparatu barwionego i obejrzenia go pod
mikroskopem.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Uniwersytet w Białymstoku, Instytut Biologii, Zakład Mikrobilogii
17.05.2013 11:00 (1,5 godziny), ul. Świerkowa 20B, sala 407
17.05.2013 13:00 (1,5 godziny)
warsztat
10
mgr Paulina Kamioska, mgr Emilia Murawska, mgr Justyna Drewnowska,
mgr Monika Drężek
mgr Paulina Kamioska, e-mail: [email protected], telefon: 85 745 73 65
17.05.2013
Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Kolory – niebieski”
Wystawa z wernisażem Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego dla dzieci szkół podstawowych pod patronatem
Prezydenta Miasta Białegostoku. Wręczenie nagród . Udział uczestników wraz z opiekunami.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Pedagogiki i Psychologii, SP 34 i SP14
11:00, ul. Świerkowa 20, hol
wystawa
bez limitu
Dorota Świdzioska, Małgorzata Andrukiewicz
mgr Dorota Świdzioska, e-mail: [email protected], telefon: 662 120 501
17.05.2013
Sukces zaczyna się już dziś – zrealizuj swój cel, pokonaj własne ograniczenia
Impreza jest adresowana do uczniów w wieku 11 – 13 lat. Z myślą o nich przygotowujemy warsztaty, które mają
na celu rozwijanie osobowości poprzez zabawę i pracę nad sobą,
Warsztaty te są również adresowane do nauczycieli, którzy szukają nowych pomysłów na pracę z młodzieżą
i inspiracji do podejmowania własnych działao
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Pedagogiki i Psychologii
11:00 (1,5 godz.), ul. Świerkowa 20, s. 111
warsztat
30
Studenckie Koło Naukowe Socjologii Edukacji
dr Joanna Borowik, e-mail: [email protected], telefon: 608 318 576
17.05.2013
Książka i informacja bez barier
- Światowy Dzieo Społeczeostwa Informacyjnego w Bibliotece Uniwersyteckiej
17 maja, w Światowym Dniu Społeczeostwa Informacyjnego, Biblioteka Uniwersytecka zaprasza do Pracowni
Digitalizacji Zbiorów. Zostaną zaprezentowane najnowsze urządzenia i techniki służące przetwarzaniu tradycyjnych,
drukowanych lub rękopiśmiennych materiałów w postad danych cyfrowych metodą skanowania. W pracowni
tworzone są zasoby cyfrowe udostępniane w ramach Podlaskiej Biblioteki Cyfrowej, której Biblioteka Uniwersytecka jest koordynatorem.
Zwiedzanie Pracowni Digitalizacji połączone będzie z prezentacją nowoczesnego sprzętu ułatwiającego pracę
użytkownikom niepełnosprawnym.
78
www.festiwal.wsfiz.edu.pl
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Uniwersytet w Białymstoku
Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku
11:00 (3 godz.), Czytelnia Zbiorów Specjalnych z Dostępem do Internetu, II piętro,
p. 3.15
prezentacja
bez limitu
mgr Leon Śliwioski
mgr Hanna Kościuch, e-mail: [email protected],
telefon: 85 745 76 96
17.05.2013
Fraktale w naturze
Spotkanie ma na celu przybliżenie podstaw teorii chaosu i fraktali, poszukiwanie fraktali w naturze i przedstawienie
ich zastosowania m.in. w medycynie. Zajęcia zostaną przeprowadzone w formie laboratorium komputerowego
z aktywnym udziałem uczestników.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Uniwersytet w Białymstoku
11:15 (1 godzina), Instytut Informatyki, ul. Sosnowa 64, 15-887 Białystok, sala 108
warsztat
15
dr Agnieszka Golioska, dr inż. Marta Borowska
dr Agnieszka Golioska, e-mail: [email protected], telefon: 85 745 7662
17.05.2013
Czego nie widad gołym okiem, czyli znane rośliny pod mikroskopem
W trakcie zajęd uczestnicy będą mieli możliwośd dowiedzied się co zjadamy w bulwie ziemniaka i ziarnie fasoli, co to
jest mąka i dlaczego korzeo marchwi jest pomaraoczowy. Dowiedzą się także dlaczego liście dziewanny są
srebrzystobiałe oraz czym parzy pokrzywa. Te i inne ciekawostki ze świata roślin zostaną zaprezentowane w trakcie
zajęd z wykorzystaniem mikroskopów optycznych.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Uniwersytet w Białymstoku, Instytut Biologii, Zakład Botaniki
11:15 (45 minut), ul. Świerkowa 20B, sala 320
warsztat
15
dr Danuta Drzymulska
dr Danuta Drzymulska, e-mail: [email protected],, telefon: 85 745 73 08
17.05.2013
Jak oni się sprzedają? - marketing polityczny
Wykład na temat historii, rozwoju oraz wykorzystania w w warunkach polskich narzędzi marketingu politycznego.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Ekonomii i Zarządzania
11:30 (90 min), ul. Warszawska 63, sala 204
wykład
bez limitu
dr Dariusz Perło
dr Dariusz Perło, e-mail: [email protected]
17.05.2013
COREL – Ciesz się życiem
Szkolenie ma na celu zapoznanie z funkcjami programu Corel. Znajomośd programu może byd zerowa, kurs zacznie
się od podstaw. Skierowane jest do wszystkich, którzy rozpoczynają swoją przygodę z grafiką wektorową
i platformą Corel oraz tych, którym potrzebne jest poszerzenie posiadanej wiedzy. Szkolenie będzie realizowane
w dwóch blokach: 1. Krótki wykład; 2. Dwiczenia praktyczne (kto będzie miał własny laptop powinien mied
zainstalowany program).
Uniwersytet w Białymstoku
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
79
Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Ekonomii i Zarządzania
11:30 (4 h), ul. Warszawska 63, sala 132
szkolenie
40
Mateusz Kruszewski
Mateusz Kruszewski, telefon: 785003080
17.05.2013
Kim zostaniesz w przyszłości?
Zajęcia polegające na przeprowadzeniu testów preferencji zawodowych. Uczestnicy będą mieli okazję poznad
swoje obszary zainteresowao zawodowych
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Ekonomii i Zarządzania
11:30 (90 min), ul. Warszawska 63, sala 303
warsztat
15
Justyna Miller
Justyna Miller, e-mail: [email protected], telefon: 500523530
17.05.2013
Planowanie kariery zawodowej
Wyjaśnienie, czym jest świadome planowanie kariery zawodowej, ukazanie kilku ścieżek wyboru, przedstawienie
danych statystycznych (czego pracodawcy oczekują od absolwentów, po jakich kierunkach najłatwiej znaleźd pracę
itp.), rozwiązanie testu osobowości, który ukaże predyspozycje zawodowe
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Informacje dodatkowe
Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Ekonomii i Zarządzania
11:30 (90 min), ul. Warszawska 63, sala 304
warsztat
30
Diana Omiljaniuk
Diana Omiljaniuk, e-mail: [email protected], telefon: 509 498 060
zgłoszenia na imprezę na adres: [email protected]
17.05.2013
Warsztat ,,Komunikacja w zespole'' z przeprowadzonym konkursem
Celem warsztatu jest ukazanie, w jaki sposób efektywnie zbudowad system komunikacji w zespole oraz ukazad
także jak ważna jest rola zarządzającego, który tworzy klimat sprzyjający rzetelnej i jasnej komunikacji, jak też
odpowiedniego nastawienia grupy do idei projektów oraz współdziałania z innymi osobami. Forma warsztatu
przyjmie postad „aktywną” by każdy uczestnik miał możliwośd utożsamienia się z tematem. Podczas warsztatu
oprócz ,,biernego” szkolenia zaplanowane są liczne zajęcia integracyjno-poznawcze oraz wprowadzenie tematyki
w praktykę. Jak również przewidziany jest konkurs w ramach warsztatu. Każdy uczestnik otrzyma certyfikat.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Informacje dodatkowe
Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Ekonomii i Zarzadzania
11:30 (90 min), ul. Warszawska 63, sala 206
warsztat
30
Joanna Juszczuk
Joanna Juszczuk, e-mail: [email protected]
zgłoszenie na imprezę na adres: [email protected]
17.05.2013
Jak poprawnie skonstruowad umowę? Na przykładzie umowy sprzedaży i najmu.
Jak napisad prawidłowo umowę i nie zginąd w gąszczu przepisów? Co powinno się w niej znaleźd? Na co musimy
zwrócid szczególną uwagę? Co warto wiedzied o umowie najmu i sprzedaży? Po co je w ogóle piszemy? Odpowiedź
na te wszystkie pytania znajdziesz uczestnicząc w warsztacie
80
www.festiwal.wsfiz.edu.pl
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Ekonomii i Zarządzania
11:30 (1 h), ul. Warszawska 63, sala 207
warsztat
20
Małgorzata Kondraciuk, Ewelina Ostrowska
Małgorzata Kondraciuk, Ewelina Ostrowska,
e-mail: [email protected], telefon: 798277996
17.05.2013
Bądź autonomicznym nauczycielem i stwórz własny program nauczania języka obcego
Warsztaty mają na celu przybliżenie uczestnikom kwestii dotyczących specyfiki tworzenia autorskich programów
nauczania.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Filologiczny, Instytut Filologii
Wschodniosłowiaoskiej, Zakład Lingwodydaktyki
11:30 (90 min.), Plac Uniwersytecki 1, s. 47
warsztat
16
dr Marzanna Karolczuk
dr Marzanna Karolczuk, e-mail: [email protected]
17.05.2013
Gdzie jest meta MetaPANI?
Warsztaty mają na celu dostrzeżenie potencjału kobiet, wartości, siły, indywidualizmu we współczesnym świecie.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Pedagogiki i Psychologii
11:30 (1,5 godz.), ul. Świerkowa 20, s. 203
warsztat
21
Koło Kreatywności
dr hab. Janina Uszyoska-Jarmoc, prof. UwB, e-mail: [email protected],
telefon: 508716482
17.05.2013
Zwiedzanie Gabinetu Ryszarda Kaczorowskiego Ostatniego Prezydenta RP na Uchodźstwie
Atmosferę Gabinetu Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego, który urodził się i dorastał w Białymstoku i zawsze
podkreślał więź z naszym miastem, tworzy bogaty księgozbiór ofiarowany Bibliotece przez Prezydenta oraz
wyposażenie Jego warszawskiego gabinetu, przekazane przez Panią Karolinę Kaczorowską (m.in. pamiątkowe
biurko, fotel oraz książki, obrazy, pamiątki z wycieczek i cenne bibeloty). Obecnie na ekspozycję Gabinetu
Prezydenta składa się cały księgozbiór, ofiarowany Bibliotece w latach 2009-2011, liczący 1883 woluminy książek,
196 czasopism, 442 jednostki zbiorów specjalnych, 27 grafik, 232 egzemplarze zbiorów muzycznych oraz 147
dokumentów życia społecznego i 184 eksponaty (pamiątki, podarki, medale, dyplomy, obrazy i przedmioty
osobiste). Po Gabinecie oprowadzad będzie przyjaciel Rodziny Prezydenckiej, historyk i znakomity gawędziarz
prof. dr hab. Adam Dobrooski.
Istnieje możliwośd obejrzenia Audytorium im. Ryszarda Kaczorowskiego Ostatniego Prezydenta RP Na Uchodźstwie.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Uniwersytet w Białymstoku
Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku
11:30 (2 godz.), Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku,
ul. Skłodowskiej 14A, Gabinet Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego w Czytelni
Ogólnej, II piętro
zwiedzanie
bez limitu
prof. dr hab. Adam Dobrooski
mgr Hanna Kościuch, e-mail: [email protected], telefon: 85 745 76 96
Uniwersytet w Białymstoku
81
17.05.2013
Stalking w szkole - symulacja rozprawy sądowej
Symulacja rozprawy sądowej dotyczącej przestępstwa uporczywego nękania.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Prawa
11:30 (ok. 45 min.), Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, ul. Mickiewicza 1,
15-213 Białystok, s. 213
symulacja
50
Studenckie Koło Nauk Penalnych, Ewelina Prabucka
mgr Emilia Jurgielewicz, e-mail: [email protected], telefon: 512 582 039
17.05.2013
Instytucje Unii Europejskiej
Wykład będzie traktował o instytucjach jako organach o różnej istocie i charakterze reprezentujących zróżnicowane
interesy na poziomie Unii Europejskiej.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Prawa we współpracy z Centrum
Dokumentacji Europejskiej Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia
11:30 (60 min.), Centrum Dokumentacji Europejskiej, Biblioteka Uniwersytecka
im. Jerzego Giedroycia, ul. M. Skłodowskiej-Curie 14A, 15-097 Białystok
wykład
bez limitu
dr Tomasz Dubowski
mgr Emilia Jurgielewicz, e-mail: [email protected], telefon: 512 582 039
17.05.2013
Gimnastyka dla mądrego małego smyka
Zajęcia usprawniające półkule mózgowe z wykorzystaniem kinezjologii edukacyjnej Dennisona
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Uniwersytet w Białymstoku
12:00 (1 godz.), ul. Świerkowa 20, s. 223
warsztat
30
Koło Aktywnych Dydaktyków
Patrycja Maciejczuk, e-mail: mail: [email protected], telefon: 501839697
17.05.2013
Biblioteka Uniwersytecka w obiektywie
Celem imprezy jest prezentacja działao Biblioteki Uniwersyteckiej na rzecz propagowania kultury i integracji środowiska lokalnego oraz popularyzacja fotografii jako sposobu artystycznego wyrazu. Poznamy laureatów konkursu
Biblioteka Uniwersytecka w obiektywie, przeprowadzonego w Tygodniu Bibliotek 2013, w którym uczestniczyli
uczniowie z podlaskich szkół ponadgimnazjalnych. Podczas zwiedzania wystawy nagrodzonych prac będzie można
obejrzed fotografowane miejsca i eksponaty, skorzystad z porad artystów-fotografów oraz bibliotekarzy.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Uniwersytet w Białymstoku
Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku
12:00 (1 godz.), Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku,
ul. Skłodowskiej 14A, Sala multimedialna, II piętro
prezentacja
bez limitu
mgr Katarzyna Puksza, mgr Adela Spychała
mgr Hanna Kościuch, e-mail: [email protected], telefon: 85 745 76 96
82
www.festiwal.wsfiz.edu.pl
17.05.2013
„Porozumienie bez przemocy” kluczem do efektywnej komunikacji
Podczas warsztatu, studenci będą mieli okazję zapoznania się z metodą NVC opracowaną przez M. Rosenberga.
Metoda ta dotyczy efektywnych sposobów komunikacji, uczy jak respektowad uczucia i potrzeby ludzkie. Kultura
porozumiewania się i potwierdzania swoich przekonao, konstruktywnego ich przekształcania sprzyja dialogowym
relacjom międzyludzkim.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Uniwersytet w Białymstoku
12:00 (3 godziny), Wydział Pedagogiki i Psychologii, ul. Świerkowa 20, 15-328
Białystok, sala 124.
warsztat
20
mgr Emilia Wołyniec
mgr Emilia Wołyniec, e-mail: [email protected], telefon: 506992752
17.05.2013
Kto jest moim krewnym?
Spotkanie ma na celu przybliżenie podstaw budowania drzew filogenetycznych. Zajęcia będą odbywały się
z aktywnym udziałem publiczności, która zmierzy się z praktycznym budowaniem uproszczonych drzew filogenetycznych w oparciu o cechy morfologiczne organizmów przedstawionych na rysunkach. Stanowi to doskonałe
wprowadzenie do współczesnej systematyki klasyfikującej organizmy pod względem pokrewieostwa.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Matematyki i Informatyki
12:15 (45 minut), Instytut Informatyki, Sosnowa 64, 15-887 Białystok, sala 108
warsztat
15
dr inż. Marta Borowska, dr Agnieszka Golioska
dr inż. Marta Borowska, e-mail: [email protected], telefon: 85 745 7662
17.05.2013
Komunikacja międzykulturowa - stereotypy, uprzedzenia i szok kulturowy
Impreza ma charakter warsztatowy, podczas której uczestnicy poprzez dwiczenia oparte na doświadczeniu
odkrywają tajniki komunikacji międzykulturowej. Głównym celem warsztatów jest przybliżenie uczestnikom roli
uprzedzeo, stereotypów i szoku kulturowego w kontaktach międzykulturowych, ich wpływu na komunikację oraz
możliwości radzenia sobie z trudnymi sytuacjami komunikacyjnymi w kontaktach międzykulturowych.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Pedagogiki i Psychologii
12:30 (5 godz.), ul. Świerkowa 20, s. 223.
warsztat
20
dr Joanna Borowik, mgr Katarzyna Winiecka
dr Joanna Borowik, mgr Katarzyna Winiecka,
e-mail: [email protected], telefon: 607855457
17.05.2013
Quiz wiedzy o Unii Europejskiej
Uczestnicy quizu będą mogli wybierad spośród 3 rodzajów pytao, punktowanych po 1, 2 lub 3 pkt. Na uczestników
quizu czekają nagrody!
Zapraszamy do zgłaszania drużyn trzyosobowych.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Prawa we współpracy z Centrum
Dokumentacji Europejskiej Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia
12:30 (ok. 60 min.), Centrum Dokumentacji Europejskiej, Biblioteka Uniwersytecka
im. Jerzego Giedroycia, ul. M. Skłodowskiej-Curie 14A, 15-097 Białystok
konkurs
bez limitu
Uniwersytet w Białymstoku
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
83
Koło Naukowe Prawa Europejskiego, Izabela Niczyporuk
mgr Emilia Jurgielewicz, e-mail: [email protected], telefon: 512 582 039
17.05.2013
Skompresuj swoje wspomnienia w "Full HD"
Warsztaty mają na celu przedstawienie metody skutecznej redukcji objętośd plików wideo bez wizualnej straty
jakości i umieszczaniu ich w różnego typu kontenerach multimedialnych, zależnie od używanej do odtwarzania
platformy. Materiał zajęd dotyczyd będzie zastosowania kodera X264 - darmowej, otwartej implementacji kodera
H.264/MPEG-4 AVC do kompresji strumieni o wysokiej rozdzielczości 720p/720i, 1080p/1080i.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Matematyki i Informatyki,
Instytut Informatyki
13:00 (60 minut), Instytut Informatyki, Sosnowa 64, 15-887 Białystok, sala 108
warsztat
15
mgr Adam Bonda
mgr Adam Bonda, e-mail: [email protected]b.edu.pl, telefon: 85 745 7212
17.05.2013
Związki fluorescencyjne w życiu codziennym i otaczającym świecie
W pierwszej części zostanie przeprowadzony krótki wykład dotyczący podstaw zjawiska fluorescencji. Będą podane
przykłady występowania fluorescencji w przyrodzie i życiu codziennym. Prezentacja jest bogata w zdjęcia
przedstawiające zastosowanie zjawiska fluorescencji w biologii np. do znakowania różnych organelli komórkowych.
W drugiej części odbędzie się pokaz związków fluorescencyjnych z jakimi można spotkad się na co dzieo.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Uniwersytet w Białymstoku, Instytut Biologii, Zakład Biofizyki
17.05.2013 13:00 (60 minut), ul. Świerkowa 20B, sala 509
17.05.2013 14:00 (1 godzina)
prezentacja
15
dr Szymon Sękowski
dr Szymon Sękowski, e-mail: [email protected], telefon: 85 745 73 20
17.05.2013
Polowanie na fale grawitacyjne
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Uniwersytet w Białymstoku
13:00 (45 min.), ul. Lipowa 41, sala 203
wykład
100
Piotr Jaranowski
dr hab. Piotr Jaranowski, prof. UwB
17.05.2013
Język kina niemego
Celem spotkania jest analiza języka kina niemego. Uczestnicy obejrzą fragmenty „Nietolerancji" w reżyserii
D. W. Griffitha, a następnie, podczas dyskusji, zostaną określone charakterystyczne elementy techniki filmowej
w okresie kina niemego.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Polskiej,
Zakład Wiedzy o Kulturze
13:05 (90 min.), Plac Uniwersytecki 1, s. 47
prezentacja multimedialna
50
mgr Maja Rogala
mgr Maja Rogala, e-mail: [email protected]
84
www.festiwal.wsfiz.edu.pl
17.05.2013
Sekrety skutecznego lidera
Spotkanie ma charakter wykładowo-warsztatowy, gdzie oprócz poznania sekretów skutecznych liderów można
będzie sprawdzid je w krótkich warsztatach, stanowiących pewnego rodzaju podsumowanie
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Ekonomii i Zarządzania
13:15 (90 min.), ul. Warszawska 63, sala 204
warsztat
60
dr Marek Kruk
dr Marek Kruk, e-mail: [email protected]
17.05.2013
Pierwsze wrażenie jest najważniejsze
Celem warsztatu jest zapoznanie uczestników ze znaczeniem mowy ciała a także wpływie wyglądu zewnętrznego
na sferę biznesową. W trakcie warsztatu uczestnicy zdobędą informację o interpretacji gestów ludzkich oraz
umiejętnośd właściwego dobierania elementów garderoby w zależności od zaistniałej sytuacji w życiu zawodowym.
Uczestnicy po zakooczeniu zajęd otrzymają certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności i udział w warsztacie.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Ekonomii i Zarządzania
13:15 (90 min), ul. Warszawska 63, sala 303
warsztat
20
Agnieszka Hryszko
Agnieszka Hryszko, e-mail: [email protected], telefon: 515698217
17.05.2013
Mój pierwszy kredyt
Szara rzeczywistośd - czyli sytuacja finansowa studentów,
Zaprzyjaźnij się z kredytem - czyli oferta kredytowa poszczególnych banków,
Procedura kredytowa krok po kroku - czyli łatwe i przyjemne formalności :)
Jak zrobid, aby zarobid? - czyli zalety kredytu studenckiego,
A co o tym ekspert? - wystąpienie doradcy finansowego
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Ekonomii i Zarządzania
13:15 (45 min), ul. Warszawska 63, sala 304
szkolenie
30
Alicja Wykowska
Alicja Wykowska, telefon: 728243254
17.05.2013
CSR, czyli społeczna odpowiedzialnośd biznesu
Warsztat, podczas którego uczestnicy, poprzez dyskusje i pracę w grupach zapoznają się z terminem CSR,
jego aspektami i praktycznymi przykładami zastosowao CSR
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Informacje dodatkowe
Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Ekonomii i Zarządzania
13:15 (90 min), ul. Warszawska 63, sala 206
warsztat
20
Natalia Sapieżyoska
Natalia Sapieżyoska, e-mail: [email protected], telefon: 511763262
zgłoszenie na imprezę na adres: [email protected]
Uniwersytet w Białymstoku
85
17.05.2013
Trening twórczości
Celem warsztatów jest przedstawienie i zastosowanie prostych dwiczeo, które zaprezentują w jaki sposób tworzone
są różne akcje promocyjne firm i dostosowywanie do potrzeb klientów. Dodatkowo częśd zaprezentowanych
dwiczeo stosowanych regularnie pozwoli uczestnikom rozwinąd swoją ciekawośd.
Dwiczenia mają formę interaktywnych warsztatów, aby każdy uczestnik miał możliwośd aktywnego uczestnictwa
w prezentowanych zadaniach
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Informacje dodatkowe
Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Ekonomii i Zarządzania
13:15 (1 h), ul. Warszawska 63, sala 207
warsztat
30
Karolina Mlenko, Barbara Szymaniuk
Karolina Mlenko, Barbara Szymaniuk, e-mail: [email protected],
telefon: 788565227
zgłoszenia: aplikacja online bądź na adres [email protected]
17.05.2013
Czy jesteśmy skazani na GMO? Fakty i mity wokół organizmów modyfikowanych genetycznie
Wykład, którego celem jest wyjaśnienie, czym są organizmy modyfikowane genetycznie oraz rozwianie wątpliwości
dotyczących GMO. Autor postara się przybliżyd słuchaczom najważniejsze problemy z punktu widzenia genetyków,
biotechnologów, ekologów a także przedstawi najczęstsze zastosowanie organizmów modyfikowanych genetycznie.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Uniwersytet w Białymstoku, Instytut Biologii, Zakład Mikrobiologii
13:30 (60 minut), ul. Świerkowa 20B, sala 25
wykład
60
dr Marek Bartoszewicz
dr Marek Bartoszewicz, e-mail: [email protected], telefon: 85 745 73 18
17.05.2013
Ułamki zwykłe z innej niż zwykle perspektywy, czyli słów parę o strukturze beztorsyjnych
grup abelowych rangi jeden, na których można określid łączne mnożenie pierścienia z jedynką
Przy wykorzystaniu możliwie skromnych środków podamy pełną charakteryzację beztorsyjnych grup abelowych
rangi jeden, na których można określid łączne mnożenie pierścienia z jedynką.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Uniwersytet w Białymstoku
15:00 (120 minut), ul. Akademicka 2, Instytut Matemtyki, sala 011
wykład
25
mgr Mateusz Woronowicz
mgr Mateusz Woronowicz, e-mail: [email protected],
telefon: 512806171
17.05.2013
Zrozum rysunki dziecka
Prezentacja ma na celu przygotowanie rodziców lub opiekunów do zrozumienia rysunków małych dzieci.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Pedagogiki i Psychologii
15:00 (1 godzina), ul. Świerkowa 20, s. 113
prezentacja multimedialna
10
mgr Danuta Karny
mgr Danuta Karny, e-mail: [email protected], telefon: 600 290 880
86
www.festiwal.wsfiz.edu.pl
17.05.2013
Czego jeszcze nie wiecie o Paryżu?
Czy w Paryżu można hodowad pszczoły? Uprawiad winorośl? Jak wygląda najkrótsza paryska ulica? Gdzie szukad
śladów Bastylii? Chcecie usłyszed odpowiedzi na te i inne pytania? Zapraszamy na spotkanie, podczas którego
poznacie niezwykłe, a mniej znane, miejsca francuskiej stolicy.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Filologiczny, Katedra Neofilologii,
Zakład Języka Francuskiego
16:00 (60 min.), ul. Liniarskiego 3, s. 4
wykład
30
dr Małgorzata Kamecka
dr Małgorzata Kamecka, e-mail: [email protected], telefon: 85-745-75-16
17.05.2013
„Odwaga, czyli o tym jak ożywid serce” – warsztat psychologiczny
Słowo odwaga – courage w języku angielskim zawiera łacioski rdzeo cor – serce. Czy w codziennym życiu
potrzebujemy odwagi? Co łączy serce i odwagę? Skąd czerpad siłę, by żyd odważnie? Uczestnicy warsztatu będą
poszukiwad odpowiedzi na te pytania. Pomocą służyd im będą różnorodne dwiczenia mające na celu pogłębienie
samoświadomości, rozumienia siebie oraz autoekspresji.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Uniwersytet w Białymstoku
16:00 (2 godz.), Pogodna 65 (Dom Studenta nr 3), siedziba Akademickiej Poradni
Psychologicznej, s.4
warsztat
18
mgr Urszula Bielecka, mgr Monika Kisielewska
mgr Monika Kisielewska, e-mail: [email protected]; [email protected], telefon: 505859176
17.05.2013
Are We Becoming Cyborgs?
Internet use is expanding rapidly. Only last year, the number of people on-line exceeded 2.4 billion - more than
a third of all humans on the planet. The time spent on the screen was 16 hours per week globally - double that in
high-use countries, and much of that on social media. We have changed how we interact. Are we also changing
what we are?
The presentation will address the questions of how recent developments in digital technology are changing us as
humans. Are we becoming cyborgs? In particular, issues connected with modification of our relations and changes
in the language will be considered. Input for discussion will be supplied by Web-based materials.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Filologiczny, Katedra Neofilologii
17:00 (60 min.), ul. Liniarskiego 3, s. 20
prezentacja multimedialna
30
dr Zdzisław Głębocki
dr Zdzisław Głębocki, e-mail: [email protected]
17.05.2013
Motocyklowy autokreacjonizm w sieci, czyli, w jaki sposób motocykliści kreują swoją tożsamośd
na facebooku
„Żyję by jeździd, jeżdżę po to by żyd. Nie oddam tego za nic, ja nie chce zmieniad nic. To moje życie i mój świadomy
wybór. Nie oddam mojej pasji, za parę nędznych wygód.” (Malina-Motocykle). Tak brzmi refren z hymnu polskich
motocyklistów, ludzi z ogromną pasją, żyjących po to by jeździd. „Moje życie to moja pasja”-mówią. Motocykle są
ogromną częścią ich tożsamości. „Ja-motocyklista” ujawnia się wszędzie i na każdym kroku, ale nie tylko
w codziennym życiu. Ważnym elementem auto ekspresji jest również sied. Referat ma na celu przedstawienie
wyników analizy, w jaki sposób polscy motocykliści kreują i podkreślają na facebooku swoją pasję.
Uniwersytet w Białymstoku
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Historyczno-Socjologiczny
18:00 (60 minut), Plac Uniwerstytecki 1, sala 35b
prezentacja multimedialna
60
Ewa Dąbrowska
mgr Ewa Dąbrowska, e-mail: [email protected], telefon: 606 169 797
87
WYŻSZA SZKOŁA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ IM. ST. STASZICA W BIAŁYMSTOKU
17.05.2013
Chwila nieuwagi konsekwencje do kooca życia
"Chwila Nieuwagi Konsekwencje do Kooca Życia" jest to akcja organizowana przez koło naukowe Centrum
Informacji Administracyjnej. Jej głównym celem jest propagowanie racjonalnych zachowao w okresie wypoczynku
letniego, zwłaszcza jeśli chodzi o komunikację i wypoczynek w okolicach akwenów wodnych.
Akcja składa się z trzech etapów. Pierwszy z nich ma miejsce na auli Maximus w siedzibie WSAP. Zakłada
przedstawienie kampanii społecznościowych dotyczących między innymi wypadków komunikacyjnych i innych
zdarzeo losowych. Następny etap ma charakter plenerowy. Prezentują się partnerzy akcji:
W trzecim etapie na uczestników czekają liczne atrakcyjne nagrody.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Informacje dodatkowe
Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. St. Staszica w Białymstoku
10:00 (10:00-14:00), Białystok, ul. Ks. Jerzego Suchowolca 4 WSAP
happening
400
Małgorzata Wenclik
dr Małagorzata Wenclik, e-mail: [email protected], telefon: 793643733
Akcja "Chwila nieuwagi konsekwencje do kooca życia" ma na celu edukację
i integrację środowiska lokalnego zaangażowanego w kwestie bezpieczeostwa,
promuje też dialog międzysektorowy. W akcji biorą udział podmioty administracji
publicznej, organizacje trzeciego sektora i podmioty prywatne
UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU
18.05.2013
W jaki sposób wybieramy partnera - podejście ekonomiczne
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Uniwersytet w Białymstoku Filia w Wilnie
11:00 (45 min.), BALSTOGES UNIVERSITETO FILIALAS “EKONOMIKOSINFORMATIKOS FAKULTETAS” KALVARIJU G. 143 VILNIUS
wykład
bez limitu
mgr Vladyslav Vrublevski
mgr Anna Grydź, e-mail: [email protected]
18.05.2013
Czy nasze życie jest bezcenne?
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Uniwersytet w Białymstoku Filia w Wilnie
12:00 (45 min.), BALSTOGES UNIVERSITETO FILIALAS “EKONOMIKOSINFORMATIKOS FAKULTETAS” KALVARIJU G. 143 VILNIUS
wykład
bez limitu
mgr Anna Grydź
mgr Anna Grydź, e-mail: [email protected]
18.05.2013
Co ma wpływ na średnią ocen w semestrze?
Wiele godzin nauki, czytanie książek czy może ..... kolor oczu?
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Uniwersytet w Białymstoku Filia w Wilnie
13:00 (45 min.), BALSTOGES UNIVERSITETO FILIALAS “EKONOMIKOSINFORMATIKOS FAKULTETAS” KALVARIJU G. 143 LT-08221 VILNIUS
wykład
bez limitu
mgr Ernest Ginc
mgr Anna Grydź, e-mail: [email protected]
18.05.2013
Zawód: haker
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Uniwersytet w Białymstoku Filia w Wilnie
14:00 (45 min.), BALSTOGES UNIVERSITETO FILIALAS “EKONOMIKOSINFORMATIKOS FAKULTETAS” KALVARIJU G. 143 LT-08221 VILNIUS
wykład
bez limitu
mgr Vladyslav Lucinski
mgr Anna Grydź, e-mail: [email protected]
18.05.2013
Twórz i zarządzaj stroną w Joomla! 3
Na warsztatach w praktyczny sposób przedwiczymy, jak tworzyd i edytowad treści na stronie, zarządzad nimi, jak
tworzyd nawigację strony oraz wykorzystywad moduły i dodatki, a wszystko to wykonamy sami w najnowszej wersji
Joomla!. Zapraszam na warsztaty młodzież ze szkół średnich i studentów.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Historyczno-Socjologiczny
17:00 (90 min.), Plac Uniwerstytecki 1, sala 28
90
www.festiwal.wsfiz.edu.pl
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Informacje dodatkowe
warsztat
15
Piotr Laskowski
mgr Piotr Laskowski, e-mail: [email protected], telefon: 608069996
Zgłoszenia proszę wysyład na e-mail: [email protected] .
UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU
19.05.2013
Jak tkad sieci korupcyjnych zależności? Pouczający przykład Ryszarda F.
„Sędziowie mnie lubili, bo byłem uprzejmy i serdeczny. Zresztą mój dom zawsze był otwarty dla wszystkich. Nawet
jak policja przyjechała mnie aresztowad, to było ich może z dziesięciu, a ja wszystkich poczęstowałem kawką,
napojami i ciastkami."
Ryszard F. vel Fryzjer vel Ojciec
wypowiedź podczas rozprawy sądowej ze stycznia 2008 r.
Ryszard F. pseudonim Fryzjer, z wykształcenia i zawodu fryzjer, posiadał zakład fryzjerski we Wronkach. Przez lata
utkał pajęczynę zależności oplatającą sędziów różnych lig piłki nożnej, piłkarzy, działaczy i dziennikarzy sportowych
na terenie całego kraju. Gdyby nie jedna nieudana transakcja we Wrocławiu w 2004 roku, sied działałaby pewnie
dalej.
W wystąpieniu przedstawiona zostanie dynamika i struktura prostych interakcji korupcyjnych oraz układy
elementarne złożonych sieci powiązao ze wskazaniem ich hubów węzłowych oraz ról odgrywanych przez
poszczególne ogniwa procesu.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Historyczno-Socjologiczny, Zakład Socjologii
Organizacji i Instytucji
13:00 (60 min.), Plac Uniwerstytecki 1, sala 108a
prezentacja multimedialna
60
Sławomir Bartnicki
dr Sławomir Bartnicki, e-mail: [email protected]
WYŻSZA SZKOŁA MEDYCZNA W BIAŁYMSTOKU
20.05.2013
Inżynieria genetyczna - przyjaciel czy wróg?
Biotechnologia, inżynieria genetyczna, enzymy restrykcyjne, klonowanie, organizmy transgeniczne, GMO
- te enigmatyczne hasła coraz częściej pojawiają się w naszej codzienności. Osoby pragnące pogłębid swą wiedzę
z dziedziny biologii molekularnej zapraszamy na wykłady i warsztaty, które przygotowane są w oparciu
o najnowocześniejszą aparaturę biotechnologiczną.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku
10:00 (3 godz.), Białystok, ul. Krakowska 9
wykład
80
dr n. med. Natalia Wawrusiewicz-Kurylonek
mgr Izabela Kozłowska, e-mail: [email protected], telefon: 85 749 94 51
20.05.2013
Inżynieria genetyczna - przyjaciel czy wróg, zbadaj DNA
warsztaty polegają na wyizolowaniu kwasów nukleinowych z matrycy biologicznej oraz wykorzystaniu metody PCR
do ich sekwencjonowania.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku
20.05.2013 11:00 (1 godz.), Białystok, ul. Krakowska 9
20.05.2013 13:15 (2godz. 15 min.)
warsztat
30
dr n. med. Natalia Wawrusiewicz-Kurylonek, dr n. farm. Justyna Ostrowska,
mgr Paweł Kitlas
mgr Izabela Kozłowska, e-mail: [email protected], telefon: 85 749 94 51
20.05.2013
Zadbane dłonie - większa pewnośd siebie
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku
11:00 (1 godz.), Białystok, ul. Krakowska 9
warsztat
20
mgr Joanna Masłowska, mgr Dorota Markowska
mgr Izabela Kozłowska, e-mail: [email protected], telefon: 85 749 94 51
20.05.2013
Pofantazjujmy - kobieta kwiat
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku
11:00 (1 godz.), Białystok, ul. Krakowska 9
warsztat
20
mgr Iwona Kuźmicz
mgr Izabela Kozłowska, e-mail: [email protected], telefon: 85 749 94 51
UNIWERSYTET MEDYCZNY W BIAŁYMSTOKU
21.05.2013
Elektroforeza jako metoda rozdziału białek
Celem warsztatów jest zapoznanie uczniów z elektroforetyczną metodą rozdziału białek. Warsztaty obejmują wstęp
teoretyczny (prezentacja multimedialna) oraz częśd eksperymentalną (doświadczenie przeprowadzone przez uczniów).
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Zakład Biochemii
Farmaceutycznej UMB
09:00 (1,5 godziny), Laboratorium Zakładu Biochemii Farmaceutycznej, Collegium
Primum, ul. Mickiewicza 2A
warsztat
10
dr Małgorzata Borzym-Kluczyk, dr Anna Stypułkowska
dr Małgorzata Borzym-Kluczyk, e-mail: [email protected], telefon: 85 748 56 89,
85 748 56 39
21.05.2013
Prezentacja możliwości kształcenia na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku
Prezentacja możliwości kształcenia na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku. Rozmowa z pracownikami Biura
Promocji i Rekrutacji na temat oferty edukacyjnej, statystyk rekrutacji w poprzednich latach, wymagao na
poszczególne kierunki studiów itp.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Biuro Promocji i Rekrutacji UMB
10:00 (5 godzin), Dziedziniec Pałacu Branickich, ul. Jana Kilioskiego 1
prezentacja
bez limitu
Przedstawiciele Biura Promocji i Rekrutacji UMB
mgr Hanna Sarosiek, e-mail: [email protected], telefon: 85 748 55 12
21.05.2013
Współczesna receptura
- prezentacja nowoczesnych urządzeo usprawniających wykonywanie produktów leczniczych
Współczesna receptura to prezentacja nowoczesnych urządzeo usprawniających wykonywanie produktów leczniczych (unguator, kapsułkarka, tabletkarka). Sporządzanie leków recepturowych z udziałem chętnych.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Zakład Farmacji
Stosowanej UMB
21.05.2013 10:00 (1 godzina), Zakład Farmacji Stosowanej, Collegium Universum,
ul. Mickiewicza 2C, III p., sala 230-231
21.05.2013 11:30 (1 godzina)
prezentacja
20
dr n. farm. Katarzyna Sosnowska
dr n. farm. Katarzyna Sosnowska, e-mail: [email protected],
telefon: 85 748 56 16
21.05.2013
Warsztaty rozpoznawania surowców leczniczych pochodzenia naturalnego
Warsztaty rozpoznawania surowców leczniczych po smaku i zapachu.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Młoda Farmacja
Białystok
10:00 (5 godzin), Dziedziniec Pałacu Branickich, ul. Jana Kilioskiego 1
warsztat
bez limitu
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
93
Studenci - członkowie Młodej Farmacji Białystok
Mateusz Maciejczyk, e-mail: [email protected]
21.05.2013
Receptura apteczna – pokazy sporządzania recepturowych postaci leku
Warsztaty sporządzania recepturowych postaci leku.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Młoda Farmacja
Białystok
10:00 (5 godzin), Dziedziniec Pałacu Branickich, ul. Jana Kilioskiego 1
warsztat
bez limitu
Studenci - członkowie Młodej Farmacji Białystok
Dominika Jarmoc, e-mail: [email protected]
21.05.2013
Elementy diagnostyczne komórki roślinnej – wykonywanie preparatów mikroskopowych
Wykonywanie preparatów mikroskopowych.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Młoda Farmacja
Białystok
10:00 (5 godzin), Dziedziniec Pałacu Branickich, ul. Jana Kilioskiego 1
warsztat
bez limitu
Studenci - członkowie Młodej Farmacji Białystok
Mateusz Maciejczyk, e-mail: [email protected]
21.05.2013
Wykrywanie wybranych pierwiastków chemicznych w oparciu o reakcje barwne
Wykonywanie reakcji barwnych stosowanych w analizie jakościowej kationów i anionów.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Młoda Farmacja
Białystok
10:00 (5 godzin), Dziedziniec Pałacu Branickich, ul. Jana Kilioskiego 1
warsztat
bez limitu
Studenci - członkowie Młodej Farmacji Białystok
Mateusz Maciejczyk, e-mail: [email protected]
21.05.2013
Biologia wybranych pasożytów – oglądanie preparatów mikroskopowych
Oglądanie preparatów mikroskopowych.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Młoda Farmacja
Białystok
10:00 (5 godzin), Dziedziniec Pałacu Branickich, ul. Jana Kilioskiego 1
warsztat
bez limitu
Studenci - członkowie Młodej Farmacji Białystok
Dominika Jarmoc, e-mail: [email protected]
94
www.festiwal.wsfiz.edu.pl
21.05.2013
Wizyta w laboratorium chemicznym – pokazy efektownych doświadczeo
Pokazy widowiskowych eksperymentów chemicznych z udziałem publiczności.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Młoda Farmacja
Białystok, Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej UMB
21.05.2013 10:00 (1 godzina), Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej UMB,
Euroregionalne Centrum Farmacji, ul. Mickiewicza 2D
21.05.2013 11:00 (1 godzina)
pokaz
15
Studenci - członkowie Młodej Farmacji Białystok, asystenci Zakładu Chemii
Nieorganicznej i Analitycznej UMB
Mateusz Maciejczyk, e-mail: [email protected], telefon: 85 748 55 12
21.05.2013
Pokaz aparatury i sprzętu stosowanego w preparatyce organicznej
Pokaz aparatury i sprzętu stosowanego w syntezie organicznej.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Młoda Farmacja
Białystok
10:00 (5 godzin), Dziedziniec Pałacu Branickich, ul. Jana Kilioskiego 1
pokaz
bez limitu
Studenci - członkowie Młodej Farmacji Białystok
Dominika Jarmoc, e-mail: [email protected]
21.05.2013
Twarz wizytówką każdego człowieka- pokaz zabiegu pielęgnacyjnego
Pokaz wykonania pełnego profesjonalnego zabiegu kosmetycznego dla cery mieszanej. Cera mieszana to cera,
która posiada partie cery tłustej (czoło, nos, broda), oraz partie cery suchej. Cera tłusta ma skłonnośd do łojotoku,
natomiast sucha jest bardzo podatna na czynniki zewnętrzne tj. wiatr, mróz, słooce. Dlatego też bardzo ciężko jest
dobrad odpowiednie preparaty, które działają na obydwie te partie. W większości gabinetów kosmetycznych,
kosmetolog przygotowuje dwa różne preparaty zależnie od rodzaju skóry. Na partie suche stosujemy zabiegi
nawilżająco-regenerujące, aby chronid skórę przed podrażnieniami i innymi czynnikami zewnętrznymi, natomiast
na partie tłuste stosujemy zabiegi oczyszczające i regulujące aktywnośd gruczołów łojowych.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Samodzielna
Pracownia Kosmetologii UMB
10:00 (1,5 godziny), Samodzielna Pracownia Kosmetologii UMB, Dom Studenta 1,
ul. Akademicka 3
prezentacja
20
mgr Marta Wacewicz
dr n. med. Małgorzata Knaś, e-mail: [email protected], telefon: 85 748 58 27
21.05.2013
Charakteryzacja makijażem na imprezę
Wykonanie makijażu ma na celu upiększanie twarzy przez nałożenie odpowiednich kosmetyków kolorowych.
Charakteryzacja makijażem ma na celu zmianę wyglądu twarzy na intrygującą, zaskakującą czy ekstrawagancką.
W czasie prezentacji pokazane zostanie wykonanie krok po kroku charakteryzacji twarzy makijażem na „wystrzałową” imprezę.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Samodzielna
Pracownia Kosmetologii UMB
10:00 (5 godzin), Dziedziniec Pałacu Branickich, ul. Jana Kilioskiego 1
pokaz
bez limitu
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
95
mgr Katarzyna Wołosik
dr n. med. Małgorzata Knaś, e-mail: [email protected], telefon: 85 748 58 27
21.05.2013
Dłonie zwierciadłem upływu czasu
Porada kosmetyczna z zakresu pielęgnacji dłoni, wykonanie masażu dłoni i zabiegu pielęgnacyjnego.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Samodzielna
Pracownia Kosmetologii UMB
10:00 (5 godzin), Dziedziniec Pałacu Branickich, ul. Jana Kilioskiego 1
konsultacje
bez limitu
mgr Kornelia Hlebowicz-Sarat, studenci kierunku Kosmetologia
dr n. med. Małgorzata Knaś, e-mail: [email protected], telefon: 85 748 58 27
21.05.2013
Analityka medyczna- czyli co w laboratorium piszczy?
Przedstawienie możliwości i zakresu badao diagnostycznych, wykonywanych przez diagnostów laboratoryjnych,
pokazanie sprzętu do pobierania materiału, mikroskopowanie.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej,
Kreatywny Diagnosta Laboratoryjny
10:00 (5 godzin), Dziedziniec Pałacu Branickich, ul. Jana Kilioskiego 1
doświadczenie
bez limitu
Studenci-członkowie Kreatywnego Diagnosty Laboratoryjnego Białystok
Michał Niezgoda, e-mail: [email protected]
21.05.2013
Warsztaty szycia chirurgicznego
Warsztaty szycia chirurgicznego prowadzone przez studentów Kierunku Lekarskiego UMB.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku
Angielskim, Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland
Oddział Białystok
10:00 (5 godzin), Dziedziniec Pałacu Branickich, ul. Jana Kilioskiego 1
warsztat
bez limitu
Studenci - członkowie Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny
IFMSA-Poland Oddział Białystok
Karolina Kiśluk, Anna Cepowicz, e-mail: [email protected]
21.05.2013
Stoisko "antiTobacco - dla życia bez tytoniu"
Stoisko dotyczące szkodliwości palenia tytoniu, ankieta na temat szkodliwości palenia oraz symulacja - jak zachowują się płuca palacza?
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku
Angielskim, Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland
Oddział Białystok
10:00 (5 godzin), Dziedziniec Pałacu Branickich, ul. Jana Kilioskiego 1
warsztat
bez limitu
Studenci - członkowie Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny
IFMSA-Poland Oddział Białystok
Anna Cepowicz, e-mail: [email protected]
96
www.festiwal.wsfiz.edu.pl
21.05.2013
Anatomia dla początkujących
Quiz dotyczący anatomii ludzkiego ciała.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku
Angielskim, Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland
Oddział Białystok
10:00 (5 godzin), Dziedziniec Pałacu Branickich, ul. Jana Kilioskiego 1
warsztat
bez limitu
Studenci - członkowie Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny
IFMSA-Poland Oddział Białystok
Anna Cepowicz, e-mail: [email protected]
21.05.2013
Oddałem/am krew do badania Jak odbywa się jej analiza?
Warsztaty zapoznają zainteresowanych ze współczesnymi procedurami diagnostyki laboratoryjnej. Zostanie zademonstrowana droga, którą krew wędruje od momentu pobrania do wydania wyniku. Będzie możliwośd poznania
związku zlecanych badao laboratoryjnych z oceną stanu zdrowia. Można będzie podpatrywad pracę nowoczesnych
analizatorów.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Zakład
Laboratoryjnej Diagnostyki Klinicznej UMB, Zakład Diagnostyki Biochemicznej
UMB, Zakład Diagnostyki Hematologicznej UMB
21.05.2013 10:00 (2 godziny), Collegium Novum Blok („M”), ul. J. Waszyngtona 15A
(IV p.) Zakłady Diagnostyczne
21.05.2013 12:00 (2 godziny)
prezentacja
bez limitu
asystenci Zakładów: Diagnostyki Biochemicznej, Hematologicznej i Laboratoryjnej
Diagnostyki Klinicznej
dr hab. n. med. Joanna Matowicka-Karna, e-mail: [email protected],
telefon: 85 746 85 84
21.05.2013
Eksperymenty chemiczne na dziedziocu
Pokazy widowiskowych eksperymentów chemicznych z udziałem publiczności.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Młoda Farmacja
Białystok
10:00 (5 godzin), Dziedziniec Pałacu Branickich, ul. Jana Kilioskiego 1
prezentacja
bez limitu
Studenci - członkowie Młodej Farmacji Białystok
Mateusz Maciejczyk, e-mail: [email protected]
21.05.2013
Wpływ promieni ultrafioletowych na proces starzenia się skóry;
sposoby zapobiegania temu procesowi
Prezentacja multimedialna na temat wpływu promieni ultrafioletowych na proces starzenia się skóry; możliwośd
indywidualnych konsultacji dotyczących w/w tematu.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Samodzielna
Pracownia Medycyny Estetycznej UMB
10:00 (5 godzin), Dziedziniec Pałacu Branickich, ul. Jana Kilioskiego 1
prezentacja
bez limitu
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
97
dr n. med. Marek Niczyporuk
dr hab. med. prof. UMB Andrzej Przylipiak, e-mail:
[email protected], telefon: 85 748 58 22
21.05.2013
Znaczenie pH w życiu człowieka-zajęcia laboratoryjne z udziałem publiczności
Badanie wpływu pH na reakcje redoks.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Samodzielna
Pracownia Biotechnologii UMB
21.05.2013 10:00 (1,5 godziny), Samodzielna Pracownia Biotechnologii, Collegium
Primum, ul. Mickiewicza 2A
21.05.2013 11:30 (1,5 godziny)
21.05.2013 13:00 (1,5 godziny)
warsztat
10
prof. dr hab. Anna Bielawska
prof. dr hab. Anna Bielawska, e-mail: [email protected], telefon: 85 748 57 01
21.05.2013
„Od wymazu do wyniku”
Przedstawienie „krok po kroku” hodowli mikrobiologicznej, wykorzystanie posiewów do badao diagnostycznych.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Kreatywny
Diagnosta Laboratoryjny Białystok
10:00 (5 godzin), Dziedziniec Pałacu Branickich, ul. Jana Kilioskiego 1
warsztat
bez limitu
Studenci-członkowie Kreatywnego Diagnosty Laboratoryjnego Białystok
Michał Niezgoda, e-mail: [email protected]
21.05.2013
Konkurs: Co wiesz o zdrowiu? Zdrowie publiczne – jeden kierunek wiele możliwości
Zdrowie publiczne – jeden kierunek wiele możliwości. Studenci kierunku Zdrowie Publiczne zaprezentują interdyscyplinarne podejścia do kształtowania zdrowia populacji. Scharakteryzowane zostaną najczęstsze problemy zdrowotne
Polaków oraz zaprezentowane programy promocji zdrowia mające na celu ich prewencję. Studenci będą udzielad
informacji na temat organizacji, zasad finansowania i prawa do korzystania ze świadczeo zdrowotnych udzielanych
w Polsce i innych krajach UE.
Prezentacji towarzyszyd będzie konkurs wiedzy na temat zdrowia i zdrowego stylu życia – „Co wiesz o zdrowiu?"
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Wydział Nauk o Zdrowiu, Zakład Zdrowia Publicznego UMB
10:00 (5 godzin), Dziedziniec Pałacu Branickich, ul. Jana Kilioskiego 1
warsztat
bez limitu
Studenckie Koło Naukowe Zdrowia Publicznego
dr n.med. Michalina Krzyżak, e-mail: [email protected],
telefon: 85 686 50 52
21.05.2013
Warsztaty udzielania pierwszej pomocy oraz pokaz możliwości symulatorów medycznych
Warsztaty udzielania pierwszej pomocy oraz pokaz możliwości symulatorów medycznych.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Wydział Nauk o Zdrowiu, Zakład Medycyny Ratunkowej i Katastrof UMB
10:00 (5 godzin), Dziedziniec Pałacu Branickich, ul. Jana Kilioskiego 1
warsztat
bez limitu
98
www.festiwal.wsfiz.edu.pl
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
dr n. med. Marzena Wojewódzka-Żelezniakowicz, dr Halim Nammous, studenci
kierunku Ratownictwo Medyczne
dr n. med. Marzena Wojewódzka-Żelezniakowicz, e-mail: [email protected],
telefon: 504 098 017
21.05.2013
Pokaz zabiegów z zakresu elektrolecznictwa
Pokaz zabiegów z zakresu elektrolecznictwa z możliwością skorzystania z wybranych zabiegów. Prezentacja kierunku
Fizjoterapia.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Wydział Nauk o Zdrowiu, Klinika Rehabilitacji Uniwersyteckiego Szpitala
Klinicznego
10:00 (5 godzin), Dziedziniec Pałacu Branickich, ul. Jana Kilioskiego 1
prezentacja
bez limitu
mgr Zofia Dzięcioł, studenci kierunku Fizjoterapia
mgr Zofia Dzięcioł, e-mail: [email protected], telefon: 693 376 563
21.05.2013
Stanowisko Kinezyterapii
Pokaz dwiczeo ogólnousprawniających oraz badanie podoskopowe stóp. Możliwośd skorzystania z wybranych zabiegów, informacje o kierunku Fizjoterapia.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Wydział Nauk o Zdrowiu, Klinika Rehabilitacji Uniwersyteckiego Szpitala
Klinicznego
10:00 (5 godzin), Dziedziniec Pałacu Branickich, ul. Jana Kilioskiego 1
prezentacja
bez limitu
mgr Katarzyna Kaniewska, studenci kierunku Fizjoterapia
mgr Katarzyna Kaniewska, e-mail: [email protected], telefon: 794 420 201
21.05.2013
Prezentacja masażu klasycznego
Stanowisko masażu klasycznego z możliwością skorzystania z wybranych zabiegów. Prezentacja kierunku Fizjoterapia.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Wydział Nauk o Zdrowiu, Klinika Rehabilitacji Uniwersyteckiego Szpitala
Klinicznego
10:00 (5 godzin), Dziedziniec Pałacu Branickich, ul. Jana Kilioskiego 1
prezentacja
bez limitu
mgr Marcin Baltaziak, studenci kierunku Fizjoterapia
mgr Marcin Baltaziak, e-mail: [email protected], telefon: 784 018 001
21.05.2013
Poznaj sekrety swojego ucha
Badanie otoskopowe uszu z wykorzystaniem otoskopu, zastosowanie prób stroikowych w diagnostyce audiologicznej.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Wydział Nauk o Zdrowiu, Zakład Fonoaudiologii Klinicznej i Logopedii UMB
10:00 (5 godzin), Dziedziniec Pałacu Branickich, ul. Jana Kilioskiego 1
warsztat
bez limitu
lek. Jalal Othman, studenci kierunku Logopedia z Fonoaudiologią
mgr Anna Kraszewska, e-mail: [email protected], telefon: 85 748 56 52
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
99
21.05.2013
Sprawdź czy dobrze słyszysz
Badanie audiometryczne słuchu - audiometria tonalna.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Wydział Nauk o Zdrowiu, Zakład Fonoaudiologii Klinicznej i Logopedii UMB
10:00 (5 godzin), Dziedziniec Pałacu Branickich, ul. Jana Kilioskiego 1
warsztat
bez limitu
mgr inż. Dawid Falkowski, studenci kierunku Logopedia z Fonoaudiologią
mgr Anna Kraszewska, e-mail: [email protected], telefon: 85 748 56 52
21.05.2013
Lusterko laryngologiczne prawdę ci powie – o strunach głosowych
Badanie narządu głosu metodą laryngoskopii pośredniej - dwiczenia na fantomie.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Wydział Nauk o Zdrowiu, Zakład Fonoaudiologii Klinicznej i Logopedii UMB
10:00 (5 godzin), Dziedziniec Pałacu Branickich, ul. Jana Kilioskiego 1
warsztat
bez limitu
dr Anna Łobaczuk-Sitnik, studenci kierunku Logopedia z Fonoaudiologią
mgr Anna Kraszewska, e-mail: [email protected], telefon: 85 748 56 52
21.05.2013
Łamaoce językowe
Ocena toru oddechowego, praktyczne zastosowanie dwiczeo dykcyjnych.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Wydział Nauk o Zdrowiu, Zakład Fonoaudiologii Klinicznej i Logopedii UMB
10:00 (5 godzin), Dziedziniec Pałacu Branickich, ul. Jana Kilioskiego 1
dwiczenia
bez limitu
dr n. med. Joanna Kasperuk, studenci kierunku Logopedia z Fonoaudiologią
mgr Anna Kraszewska, e-mail: [email protected], telefon: 85 748 56 52
21.05.2013
Krtao – instrument prawie doskonały
Prezentacja anatomii narządu fonacyjnego z wykorzystaniem krtani oraz dwiczenia na fantomie.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Wydział Nauk o Zdrowiu, Zakład Fonoaudiologii Klinicznej i Logopedii UMB
10:00 (5 godzin), Dziedziniec Pałacu Branickich, ul. Jana Kilioskiego 1
warsztat
bez limitu
dr Jolanta Biszewska, studenci kierunku Logopedia z Fonoaudiologią
mgr Anna Kraszewska, e-mail: [email protected], telefon: 85 748 56 52
21.05.2013
Różnorodnośd komórek eukariotycznych
Porównanie budowy komórek grzybów, roślinnych i zwierzęcych z zastosowaniem mikroskopii optycznej i fluorescencyjnej.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Zakład Biologii UMB
10:00 (1,5 godziny), Zakład Biologii, Collegium Primum, I piętro, ul. Mickiewicza 2A
warsztat
30
dr Mirosława Orłowska, mgr Justyna Braoska
dr Mirosława Orłowska, e-mail: [email protected], telefon: 85 748 54 61
100
www.festiwal.wsfiz.edu.pl
21.05.2013
Czy umiesz prawidłowo mierzyd glikemię, ciśnienie i tętno?
Nauka pomiarów ciśnienia tętniczego krwi, tętna, stężenia glukozy z możliwością wykonania badao.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Wydział Nauk o Zdrowiu, Zakład Zintegrowanej Opieki Medycznej UMB,
Zakład Medycyny Klinicznej UMB
10:00 (5 godzin), Dziedziniec Pałacu Branickich, ul. Jana Kilioskiego 1
warsztat
bez limitu
dr n. o zdr. Dorota Kondzior, dr n. med. Katarzyna Snarska, studenci kierunku
Pielęgniarstwo
dr n. med. Katarzyna Snarska, e-mail: [email protected], telefon: 693 197 604
21.05.2013
Pokaz symulatora starości oraz pozoratora upojenia alkoholowego
Prezentacja sprzętu do symulowania starości, po założeniu którego osoba czuje się staruszkiem. Symulator składa
się z gorsetu, który zmusza do utrzymywanie pochylonej postawy, usztywnionych i obciążonych ograniczników na
łokcie i kolana oraz gumowanych ograniczników stawów, ściskających ze sobą palce. Specjalna maska ogranicza
pole widzenia do spojrzeo w przód, obraz jest lekko zamazany. Jej uzupełnieniem są zatyczki do uszu.
Można będzie również założyd specjalne okulary, po których człowiek widzi jak po spożyciu alkoholu.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Wydział Nauk o Zdrowiu, Zakład Zintegrowanej Opieki Medycznej UMB,
Zakład Medycyny Klinicznej UMB
10:00 (5 godzin), Dziedziniec Pałacu Branickich, ul. Jana Kilioskiego 1
doświadczenie
bez limitu
dr n. o zdr. Dorota Kondzior, dr n. med. Katarzyna Snarska, studenci kierunku
Pielęgniarstwo
dr n. med. Katarzyna Snarska, e-mail: [email protected], telefon: 693 197 604
21.05.2013
Prezentacja kierunku Techniki Dentystyczne
Prezentacja kierunku Techniki Dentystyczne. Na stoisku planowana jest wystawa prac protetycznych, modeli
gipsowych i woskowych wykonanych przez studentów. Zaprezentujemy sprzęt i strój do pracy techników dentystycznych. Przedstawimy etapy modelowania w wosku i odpowiemy na wszystkie pytania odnośnie studiowania
na Technikach Dentystycznych.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Studenci kierunku Techniki Dentystyczne
10:00 (5 godzin), Dziedziniec Pałacu Branickich, ul. Jana Kilioskiego 1
prezentacja
bez limitu
Anna Nikiel
Anna Nikiel, e-mail: [email protected], telefon: 783 116 156
21.05.2013
Studio radiowe na żywo - prezentacja Studenckiego Centrum Radiowego "Radiosupeł"
Studio radiowe na żywo - prezentacja najstarszego w Polsce Studenckiego Centrum Radiowego „Radiosupeł”
(muzyka na żywo, wywiady, reportaże, praca prezentera).
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Studenckie Centrum Radiowe "Radiosupeł".
10:00 (5 godzin), Dziedziniec Pałacu Branickich, ul. Jana Kilioskiego 1
bez limitu
studenci- członkowie SCR Radiosupeł
Dominika Małyszko, e-mail: [email protected], telefon: 601 435 401
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
101
21.05.2013
Dwiczenia negatoskopowe
Prezentacja wybranych obrazów negatoskopowych z zakresu rentgenodiagnostyki klasycznej.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Wydział Nauk o Zdrowiu, Zakład Radiologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
w Białymstoku
10:00 (5 godzin), Dziedziniec Pałacu Branickich, ul. Jana Kilioskiego 1
dwiczenia
bez limitu
mgr Ewa Pasieka, lek. Marta Trypud, studenci kierunku Elektroradiologia
lek. Marta Trypud, e-mail: [email protected], telefon: 501 513 675
21.05.2013
Dwiczenia ultrasonograficzne
Studenci kierunku Elektroradiologia wraz z zainteresowanymi osobami wykonywad będą badanie USG jamy
brzusznej.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Wydział Nauk o Zdrowiu, Zakład Radiologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
10:00 (5 godzin), Dziedziniec Pałacu Branickich, ul. Jana Kilioskiego 1
warsztat
bez limitu
mgr Ewa Pasieka, lek. Marta Trypud, studenci kierunku Elektroradiologia
lek. Marta Trypud, e-mail: [email protected], telefon: 501 513 675
21.05.2013
Pokaz środków ochrony radiologicznej
Studenci kierunku Elerektroradiologia zaprezentują wyposażenie pracowni radiologicznej w zakresie ochrony
radiologicznej.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Wydział Nauk o Zdrowiu, Zakład Radiologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
10:00 (5 godzin), Dziedziniec Pałacu Branickich, ul. Jana Kilioskiego 1
pokaz
bez limitu
mgr Ewa Pasieka, lek. Marta Trypud, studenci kierunku Elektroradiologia
lek. Marta Trypud, e-mail: [email protected], telefon: 501 513 675
21.05.2013
Zostao redaktorem miesięcznika studentów UMB
Prezentacja pokazująca tajniki pracy redakcji. Przedstawienie najczęstszych błędów językowych, które popełniamy
na co dzieo. Kolportaż ulotek związanych z Uczelnią i Młodym Medykiem.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Młody Medyk
10:00 (5 godzin), Siedziba redakcji Młodego Medyka, prawe skrzydło Pałacu
Branickich, ul. Jana Kilioskiego 1
prezentacja
bez limitu
Członkowie redakcji studenckiego miesięcznika UMB Młody Medyk
Marcin Czaban, e-mail: [email protected], telefon: 693 262 693
21.05.2013
Badania stanu zdrowia jamy ustnej
Przeglądy jamy ustnej.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku
Angielskim, Polskie Towarzystwo Studentów Stomatologii Oddział Białystok
10:00 (5 godzin), Dziedziniec Pałacu Branickich, ul. Jana Kilioskiego 1
102
www.festiwal.wsfiz.edu.pl
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
badanie
bez limitu
Studenci-członkowie Polskiego Towarzystwa Studentów Stomatologii o. Białystok
Milena Zajkowska, e-mail: [email protected], telefon: 797 089 429
21.05.2013
Jak najlepiej dbad o swoje zęby- prawidłowy instruktaż higieny jamy ustnej
Pokaz na modelach najlepszych technik czyszczenia zębów, propagowanie prawidłowych nawyków higienicznych.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku
Angielskim, Polskie Towarzystwo Studentów Stomatologii Oddział Białystok
10:00 (5 godzin), Dziedziniec Pałacu Branickich, ul. Jana Kilioskiego 1
prezentacja
bez limitu
Studenci-członkowie Polskiego Towarzystwa Studentów Stomatologii o. Białystok
Milena Zajkowska, e-mail: [email protected], telefon: 797 089 429
21.05.2013
Porady dietetyczne, analiza składu ciała,
określanie poziomu podstawowej przemiany materii i wieku metabolicznego
Dietetycy będą wykonywad analizę składu ciała podczas której ocenią zawartości tkanki tłuszczowej, beztłuszczowej
masy ciała i wody w organizmie. Określą poziom podstawowej przemiany materii i wiek metaboliczny oraz nauczą
jak obliczyd i interpretowad wskaźnik BMI i WHR. Wszystkim zainteresowanym osobom udzielą porad dietetycznych.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Wydział Nauk o Zdrowiu, Zakład Dietetyki i Żywienia Klinicznego UMB
10:00 (5 godzin), Dziedziniec Pałacu Branickich, ul. Jana Kilioskiego 1
warsztat
bez limitu
mgr Agnieszka Wendołowicz, studenci kierunku Dietetyka
mgr Agnieszka Wendołowicz, e-mail: [email protected],
telefon: 85 732 82 25
21.05.2013
Tajemnice dawnej apteki i szpitala - zwiedzanie Muzeum Historii Medycyny i Farmacji UMB
Tajemnice dawnej apteki i szpitala - zwiedzanie Muzeum Historii Medycyny i Farmacji UMB.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku
Angielskim, Samodzielna Pracownia Historii Medycyny i Farmacji UMB
10:00 (5 godzin), Muzeum Historii Medycyny i Farmacji UMB, ul. Jana Kilioskiego 1,
prawe skrzydło Pałacu Branickich, wejście od dziedzioca
zwiedzanie
bez limitu
mgr Marta Piszczatowska
dr n.med. Magdalena Grassmann, e-mail: [email protected], telefon: 85 7485467
21.05.2013
Czym jest wolontariat medyczny?
Studenci ze Studenckiego Koła Wolontariuszy Medycznych zaprezentują swoje dokonania w ramach działalności
społecznej na polu lokalnym i międzynarodowym.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Wydział Nauk o Zdrowiu, Studenckie Koło Naukowe Wolontariuszy Medycznych
przy Zakładzie Zintegrowanej Opieki Medycznej
10:00 (5 godzin), Dziedziniec Pałacu Branickich, ul. Jana Kilioskiego 1
prezentacja
bez limitu
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
103
dr n. o zdr. Emilia Rozwadowska, studenci - członkowie SKN Wolontariuszy
Medycznych
dr n. o zdr. Emilia Rozwadowska, e-mail: [email protected],
telefon: 85 748 55 28
21.05.2013
Nanotechnologia w medycynie
Celem wykładu jest zapoznanie uczestników z technikami wykorzystywanymi w produkcji materiałów leczniczych
i diagnostycznych w skali „nano”. Materiały „nano” wykorzystywane są m.in. do podawania środków terapeutycznych jak również do stymulacji wydzielania białek sygnałowych w medycynie regeneracyjnej. Obecnie znajdują
one, coraz szersze zastosowanie w diagnostyce laboratoryjnej. Współczesna Bio-nanotechnologia wykorzystuje
m.in. nanostruktury węglowe, dendrymery, liposomy, jako nośniki leków. Ciekawe zastosowanie mają również
nanowłókna i nanorurki stosowane w inżynierii tkankowej.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Zakład Histologii
i Cytofizjologii UMB
10:00 (1 godzina), Zakład Histologii i Cytofizjologii UMB, ul. Jana Kilioskiego 1,
prawe skrzydlo Pałacu Branickich
wykład
35
mgr Maciej Arciszewski
prof. dr hab. Irena Kasacka, e-mail: [email protected], telefon: 85 748 55 16
21.05.2013
Wizyta u ginekologa nie taka straszna
Ginekologia jest działem medycyny zajmującym się chorobami narządu rodnego. Problemy te dotyczą nie tylko
dorosłych kobiet. Duża częśd schorzeo dotyczy młodych dziewcząt, również tych, które nie rozpoczęły jeszcze
współżycia płciowego.
Kiedy trzeba zgłosid się do lekarza? Jak utrzymad właściwą higienę intymną? Jakie objawy powinny Cię zaniepokoid?
Jak wygląda badanie ginekologiczne? Jak się do niego przygotowad?
Na te i inne pytania chętnie odpowiemy w czasie Dni otwartych Uniwersytetu Medycznego.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Wydział Nauk o Zdrowiu, Zakład Zintegrowanej Opieki Medycznej UMB
10:00 (5 godzin), Dziedziniec Pałacu Branickich, ul. Jana Kilioskiego 1
pokaz
bez limitu
mgr Agnieszka Szyszko-Perłowska, studenci kierunku Położnictwo
mgr Agnieszka Szyszko-Perłowska, e-mail: [email protected], telefon: 85 748 55 28
21.05.2013
Poczuj się jak dziecko w łonie matki
Czy ktoś z nas pamięta jak to było przed narodzeniem? Dzięki specjalnie przygotowanemu symulatorowi
umożliwimy ci usłyszenie tego, co słyszy nieradzone dziecko. Zobaczysz również poszczególne fazy rozwojowe
dziecka w łonie matki, poczujesz się, jak kobieta w ciąży, odpowiemy na nurtujące Cię pytania.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Wydział Nauk o Zdrowiu, Zakład Zintegrowanej Opieki Medycznej UMB
10:00 (5 godzin), Dziedziniec Pałacu Branickich, ul. Jana Kilioskiego 1
pokaz
bez limitu
mgr Agnieszka Szyszko-Perłowska, studenci kierunku Położnictwo
mgr Agnieszka Szyszko-Perłowska, e-mail: [email protected], telefon: 85 748 55 28
104
www.festiwal.wsfiz.edu.pl
21.05.2013
Studio Fotograficzne SAFF
Aranżacja Studia Fotograficznego z możliwością wykonania pamiątkowego zdjęcia. Dodatkowo wystawa zdjęd
studentów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Studencka Agencja Fotograficzno-Filmowa UMB
10:00 (5 godzin), Hol Pałacu Branickich, ul. Jana Kilioskiego 1
wystawa
bez limitu
Studenci - członkowie Studenkiej Agencji Fotograficzno-Filmowej UMB
Anna Sójka, e-mail: [email protected], telefon: 518 049 937
21.05.2013
Farmacja XXI wieku
Spotkania w nowoczesnych laboratoriach Euroregionalnego Centrum Farmacji z pracownikami naukowymi, którzy
pokażą sposoby projektowania i przeprowadzania syntezy związków o potencjalnym działaniu leczniczym.
Następnie uczestnicy imprezy dowiedzą się o efektach działania preparatów na organizm człowieka i o określeniu
ich biodostępności, w tym także o mechanizmach działania na poziomie komórkowym z wykorzystaniem
mikroskopu konfokalnego. Pokazane zostaną sposoby oceny poziomu substancji leczniczych w organizmie.
Przewodnikiem zainteresowanych współczesną Farmacją będzie Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem
Medycyny Laboratoryjnej.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej UMB
21.05.2013 11:00 (1 godzina), Euroregionalne Centrum Farmacji, ul. Mickiewicza 2D
21.05.2013 12:00 (1 godzina)
21.05.2013 13:00 (1 godzina)
prezentacja
15
prof. dr hab. Elżbieta Skrzydlewska (Dziekan Wydziału), prof. dr hab. Jerzy Pałka
(Prodziekan Wydziału)
mgr Ewa Kropiwnicka, e-mail: [email protected], telefon: 85 748 54 31
21.05.2013
Błony biologiczne – bariery które integrują
Celem warsztatów jest zapoznanie uczniów z budową i właściwościami błon biologicznych oraz ich znaczeniem dla
prawidłowego funkcjonowania komórki. Warsztaty obejmują wstęp teoretyczny (prezentacja multimedialna) oraz
częśd eksperymentalną (doświadczenie przeprowadzone przez uczniów).
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Zakład Biochemii
Farmaceutycznej UMB
11:30 (1,5 godziny), Laboratorium Zakładu Biochemii Farmaceutycznej, Collegium
warsztat
15
mgr Magdalena Kusaczuk
mgr Magdalena Kusaczuk, e-mail: [email protected], telefon: 85 748 56 90
21.05.2013
Zwiedzanie Euroregionalnego Centrum Farmacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
Zwiedzanie Euroregionalnego Centrum Farmacji – ultranowoczesnej bazy naukowo-dydaktycznej Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Zbiórka uczestników na stoisku Młodej Farmacji na Dziedziocu Pałacu Branickich.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Młoda Farmacja
Białystok
12:00 (1 godzina), Zbiórka uczestników: Dziedziniec Pałacu Branickich (stoisko
Młodej Farmacji), ul. Jana Kilioskiego 1
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
105
zwiedzanie
bez limitu
Studenci - członkowie Młodej Farmacji Białystok
Dominika Jarmoc, e-mail: [email protected]
21.05.2013
Alkohol etylowy nielegalnie wprowadzony do obrotu – zagrożenie dla zdrowia i życia
Krótka prezentacja w formie wykładu przedstawiająca prezentowany temat. Metody analizy próbek. Praktyczne
wykonanie oznaczeo na oryginalnym materiale badawczym.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej,
Zakład Toksykologii UMB
12:00 (3 godziny), Euroregionalen Centrum Farmacji, Zakład Toksykologii (piętro III,
sala 350), ul. Mickiewicza 2D
warsztat
20
dr hab. Jakub Jabłooski
dr hab. Jakub Jabłooski, e-mail: [email protected], telefon: 600 817 355
21.05.2013
Interakcje leków ze składnikami żywności
Lek, jako substancja czynna może ulegad interakcjom ze związkami chemicznymi zawartymi w pokarmie bądź
napojach. Przyjmując niektóre składniki pokarmowe możemy nieświadomie potęgowad lub hamowad działanie
kliniczne leku.
Celem wykładu jest zapoznanie uczestników z zasadami bezpiecznego przyjmowania leków, ograniczającymi niepożądane skutki w trakcie leczenia farmakologicznego.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Zakład Histologii
i Cytofizjologii UMB
12:00 (1 godzina), Zakład Histologii i Cytofizjologii UMB, ul. Jana Kilioskiego 1,
prawe skrzydlo Pałacu Branickich
wykład
35
mgr Żaneta Piotrowska
prof. dr hab. Irena Kasacka, e-mail: [email protected], telefon: 85 748 55 16
21.05.2013
Prezentacja Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz oferty edukacyjnej
Spotkanie z pracownikami Biura Promocji i Rekrutacji ma na celu przedstawienie bliżej zainteresowanym Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, kierunków studiów oraz procesu rekrutacyjnego.
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Biuro Promocji i Rekrutacji UMB
12:30 (45 minut), Aula Magna Pałacu Branickich, ul. Jana Kilioskiego 1
spotkanie
bez limitu
Przedstawiciele Biura Promocji i Rekrutacji UMB
mgr Hanna Sarosiek, e-mail: [email protected], telefon: 85 748 55 12
21.05.2013
Woda źródłem życia
Zajęcia „Woda źródłem życia” będą składały się z wykładu dotyczącego roli wody w organizmie, jakości wody
przeznaczonej do picia oraz dziennego zapotrzebowania człowieka na wodę. Po części teoretycznej odbędą się
dwiczenia, podczas których uczestnicy zapoznają się w sposób praktyczny ze znaczeniem wody dla skóry i zbadają
stopieo nawilżenia własnej skóry za pomocą lampy Wooda.
106
www.festiwal.wsfiz.edu.pl
Nazwa jednostki
Termin imprezy
Rodzaj imprezy
Limit uczestników
Osoba prowadząca
Osoba odpowiedzialna
Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej,
Zakład Bromatologii UMB
13:00 (1,5 godziny), Zakład Bromatologii UMB Euroregionalne Centrum Farmacji
(III p.), ul. Mickiewicza 2D
dwiczenia
30
dr n. farm. Renata Markiewicz-Żukowska, mgr Justyna Horembała,
mgr Elżbieta Karpioska
dr n. farm. Renata Markiewicz-Żukowska, e-mail: [email protected],
telefon: 85 748 54 69
DZIEO AKADEMICKI
02.06.2013
2 czerwca 2013 roku
godz. 12.00 – 17.00
Białystok, Rynek Kościuszki
Niepaostwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku
www.nwsp.bialystok.pl
Politechnika Białostocka
www.pb.edu.pl
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
www.umb.edu.pl
Uniwersytet w Białymstoku
www.uwb.edu.pl
Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku
www.wsap.edu.pl
Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku
www.wse.edu.pl
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku
www.wsfiz.edu.pl
108
www.festiwal.wsfiz.edu.pl
DZIEO AKADEMICKI
109

Podobne dokumenty