Pobierz - Gmina Zembrzyce

Komentarze

Transkrypt

Pobierz - Gmina Zembrzyce
N B l , ' 2 i 2 0 IO
i . \ rI t ' / l n | r t i \ L \ r r
r ) \ ! r \ . \\ i.( ) l t l \ ( , 1 ! \ ./ J t 1 r ( l . ] t . , \ ( . 1
( i\ll \ l!ri(i r.,\(l\\ /ri\.1tlYY(,.\( i
ti
-\.
i
l-.
.'
].::l
'I
łł|..
rl\tr\\l!((i ]llf
\ . \ 1 , . \ l t i . . t , \J\ 1l x l N l
.Ł'
'r.
.1
tlr
Ite
l.,l
B.
€'
lr
-.
Powódź - skdwd z ńow.8o ńonu
lowódl
skawa w Tdn]awic
u,{ś
t"'ł+]'
fa'
.
Powód' ' Zd|anabea bud' obwodniry
ż.'b
Pow.dż dNra w Tantwi. L](rrnei
Pow.rd' . dloga w Td.ndwi€ cónrei
r{
Powódz.
rdtow.nie mośu nd PdlNfc.
Powó&
s]<nwak o./ysi.7alni
- l<.l.jdwaw fcnrbry.a.h
Powódż. kolciowJ w fembny.d.h
PMódz
. widol. n. Nowy mo5l
tow(nl/
fr|llwJnrc llfuri Tdlrdwd qóńó
w|c.ńdFf aIch w Zcmltrzy(a(h
Wi..rndr sTdlt'lr! Zcnrtr,.y(trh
SYTUACJAPOWODZIOWA
STAN7.06.20tlt
DzlAt.ANtA
WÓJTAl URzĘDU
Po bardroobfitychopadachdeszW tych trudnychchwi|achwó.it kuację.Wó'lt wchodzi też w skład
.zu p|zeży|iśńypowódź i to 2 fa|e. i pracownicyUżędu i GoPs musie- Powiatowego centrum zaŻądza.
choćjesteśmy
małągminą to bardzo li poświęcić
czas ak(ji ratowniczej, nia Kryzysowegoi musi braćudział
fasobnąW ąeki i potoki.Mamy ska- a również fapewnić prawidłowe w posiedzen
iachtegosztabu.
wę,Pa|eczkąTarnawkęPa|eycę,Ś|e- funkcjonowanie
Urzędu.
Powódźwystąpiłana Więkzej
sfóWkę i wie|e mniejszychpotokóW
Najwiękfy problem powstał @ęściterytoriumnaszego kraju.
ftóre w aasie ulewy stająsię rwqcy- w zwiĄzkuz utludnieniemdlogo- W naszejgńinie we wszystkichmiei
mi strumieniami.
Mamy teżzboca,
Wym,spowodowanym
zamknięciem scowościach
powsta' szkodypowona którychtwożą5ięosuwiska'
,,starego"mostu na Skawie i bra- dziowei nie ty|koW infrastruktuŻe
W br powstałyszkody w infra- kiem moż|iwośCi
fapewnienia do- gminnej, pryWatnej
alew Wojewódz.
struKurzegminnej oszacowanena jazdu przezbudowany,,Nowy"
most kieji powiatowej.
kwotę 2.647'100zł. Ale najbardziej W ciqgu obwodnicy ' Najtrudniej
Marcówka zostah odcięta od
uciążliwe
W Ifa|ibyłyszkodyW infra- było Wytłumaczyc,że ,,Nowy' ńost
moż|iwoścido.jazdu więkzymi
strukuże wojewódzkiej i powiato- jest dopierow budowią że nie ma niż osobowe samochodami
do
wej' Podmyty most na skawie odciqł wykonanych plób wyt|zymałości,
że zembrzyc/objazdp|zezPilchówkę/,
Zembrzyce od drogi krajowej,a bu- nie ma Wykonanej
nawieŹchni,żesq borykaliśmy5ięf
prob|emem
dowozu
dowanaobwodnicai mostniebyv na nierówności,
że barjerkinieumoco- mtodfieżyzMarcóWki
do gimnazjum
ty|egotowe,aby w sposób bezpieawane,żegmina nieiest inwestorem, w zembtzycach,powstałoWie|kie
ny Wykonawcamógłje udostępnić a w sytuacjitrwaniabudowy,to na- utrudnienje
dojścia
dfiecii młodzjedla komunikacjiosoboweii towaro- wet nie inwestordecydujeo moż|i- żydo Zespołu
sfkółW zembrzycach
wej. Dzięki staraniom Wójta Józefa wościkorzystania
z obiektu,a Wyko- z osiedliRuskii Gryg|e.
Pżezdwadni
Gqsiorka,pomocy Dyrckąizaftądu nawca.Most.iestw trakciebudow)', wsz}Ątkieszkołyna terenie gminy
Dróg Wojewódzkich w Krakowie, a na teren budowy widzimy napis byłyzamkniętąbo podmyte
drogi
Wojewody,MarszałkaWojewództwa ,,Niefatrudnionym
WstępWzbronio- uniemoż|iwiały
bezpieany dojazd
Małopo|skjego,
starosty suskiego ny,:Aby podjqćdecyfję o użytkowa- czydojście
do szkoły.
i Wie|użyaliwychIudzipo obniżeniu niu czy Włączeniu
do ruchu muszą
Potok Tarnawka też poczynił
5iępofiomu wody Żekiskawystwo- byc spełnioneWsz}ĄtkieWymogi znacne szkody ptzy
drodze porzyłasię moż|iwość
uzyskaniaopinii techniane, bo jest ogromnaodpo- wiatowej.Powstały
fwężeniajefdnj
dotyczĘcej,,starego,,mostu. W dniu wiedzialność'
Ni|Ć inic nie nażUci w Lisiancei pod Bie|owqGrapą
2l maja2010r.od godz.1o-tej/4 dni złamaniaprawaWykonawcy.Proszę WTarnawie
Do|nei.
W Tarnawie
Górod zdaŹenia/uzyskanozgodęna ko- się chwi|ęzastanowić,
co śiędzieje nej 32 budynki|etniskową
W
tym
rzystaniez mostupŻez pieszychi sa- f |udŹmiodpowiedzia|nymi
gdy jest ki|kao całorocznym
zamieszkaniu
mochodyosobowedo 3.5tony oraz wypadek - ko Medy odpowiada? zostało
odciętychod dojazdu do tych
dla transportuzbioroweqona zasa- A ńzne w żlyciuzda|z 5ięsytuacje, obiektów- została
Wki|kumieiscach
Ą
dzie:
z pasażerami,
autobusy Kórych nik nie pżewidzj.Pąecież podmyta droga, lcóra prówadzi
"Busy
- p|zejafd pusty, |udzie pzechodzq
nik nie pŻewidfiałtakiego katak|i- róWnieź
do ujęciawody'Leskowiec,l
pieszoi Wsiadajq
za moneń. Uwaga! fmu powodziowego- a sięzdarzył.
a l(tóreu|egło
zniszczeniu.
t'Ja|dywniNa mościenie
moźeWjednym
cfasie
W cfasie zdarzeńtakichjak po- łysięłącznie4
osuwiska.
byćwięcejniż]0 samochodówoso- wódŹ Wóit jest szefem Gminnego
Powstałowie|kieosuwiskona
bowych- ajakjestw praktyce?"
zespołu zarzĄdzania Krrzysowego osiedlu,,Bace"
- 8
w Zembrzycach
od 21 majadojazddo Marcówki i osobiście
prowadziakcje ratowni- domów 6 zamieszka'chprzez 17
fostał pŻywrócony, udało się dość cze.Do pomocyma Ochotnjce Stra- osób tżeba byłopi|nie
ewakuować,
szybkonaprawićuszkodzenia
mostu. że Pozarnąjak tżeba pracowników aby zagwarantowaćbefpieąeńNie będziemy Wspominać i|e medycznych/|ekaąyi pie|ęgniarki/, stwo |udz|zahaczyŁysię
osuwiska
pism, te|efonóW j rozmów na|eźa- opiekispołecnej.Pracownicy
Użędu na drodzedo osiedlaBielew Tarnało wykonać, aby rozwiązać choc
prowadfądyfury całodobowe.Wójt i
wie Dolne|,teren pod cmentaŻem
częsciowo prob|em komunikacyi sekretaz Gminy sq dyspozycyjni 24 wTarnawie
Dolnejorazpodboiskiem
ny o|a rucht,osobowego'powstały godzinynadobępżyte|efonach
ijak sportowym
wTarnawie
Dolnej.
wwynikukatastrofalnych,
powodzio- trzeba W terenie.Pompowanabyła
Jesz(ze nie obniłł się poziom
wych opadów deszczu,zwhisz:zĄ,że Woda w ki|kudfjesięciupiwnicach wodyw sposób
znaczący,a tu p|zykatak|ifmdotknąłwie|kiobsfar Po|- i pomieszcfeniach mieszkalnych, szładrugafa|apowodfiowa,
któraposki. Prob|emówtakichjak w naszej udrożnianeby' potokj, fabezpie. głębiła
szkodyistraty.osuwiskoBie|e
gminie byłotysiąCe,wystarczyłopo- czany teren p|zed Wypadkami,było wTarnawie
Do|nej
uaktywniło
sjętak
patrzećna Wiadomości
te|ewizyjne realnezagrożenied|a 3 budynkóW bardzo,żes$\ro|zy]@
zagrożenie
dla
jakie niesfczęściewoda przyniosła mieszka|nych
od stronyżeki skawy budyńkówmieszka|nych
na osiedlu
ludziomi tzeba byłobyć gotowym na ewa. sitażówka'z jednegodomunatych-
ld-"".rt*'miast ewakuowano4 osobową ro- mocw akcjiratownicfej,
za ratowanie
dzinę,W zwiqzkuz wystąpieniern
du- życiaimieniamiesfkańcóWgminy,za
żychpęknięćbudynkumieszkaInego,danieschronienia
poszkodowanym.
pęknięcia,
w 3 uwidocfnlłysię
W streWodawterenachpodgólskichma
jest8 budynkóWmiesz- to do siebiąźeszybkopodnosisięjej
fiezagrożenia
kalnychi kilka letniskowych.Droga poziom, czynidużeszkodyi spustopowiatowa fostała zniekńałcona' szenie,szybko opada,ale skutki sq
Całkowicieuszkodfona zostaładro- bardfodotkliwe.
ga gminna Bielew kilku miejscach,
Nasfą Gminę kataklifmy dotyzagrożonalinia przesyłowaWysokie- kają dośćczęsto'W 200] r' za|ane
9o napięcia,transformato|zasi|ający zembrzyce przez Pa|eczkę,zniszczoTarnawę.osuwiskoma dużyobsfa| nainfrastrukura
gminnairalaneokojest w dułm spadkuterenu ijest ło]30 budynkóWW tym ki|katrzeba
nada|ahywne. osuwiskasą czynne byłoodbudowaÓ w ubieg'm roku
i trudnodziśp|zewidzieć,
co będfie nawałnica
zniszczyła
dojafddo osiedalej.Geo|odzywypowiedzq sięw tej d|aGryg|ew Zembżycachodcinając
sprawie po dokonanychbadaniach od moż|iwości
dojazdu ]7 domóW
terenu,
iza|ewajqc
część
domóWw zembey.
W tymmiejscu
chcie|ibyśmy
ser- cach,a tu następneszkody.
[email protected] podfiękować wszystkim
Liczymyna norma|ifację
sytuacji
strażakomochotniczychstrażyPo- iżeuda5ięjaknajwięcej
szkódnapra.
żarnych
i osobomprywatnym
za po- wić,że uda 5ięwspomóc poszkodo-
wanych.
Najbardziejjednak mańWimy
Śię o mieszkańców osied|a Bace
w zembrzycach i sitaŻóWka w Tar'
nawieDolnej- ewakuowanizgodnie
z zapisamikań osuwiskanie będą
mog|iwrócićdo swoichdomóW- na
dzień dzisiejszyjest to sytuacjanieodwraca|na.
o sytuacjimiesfkańcóW
z osuwiskponiżej,
a zdjęciado oĘrzenia na naszejstronie internetowej
wwwzembrry<e,pl oraz na I stronie Kwarta|nika.
Jesteśmy
razemze
wszystkimi poszkodowanymi, lvyrażamy WdfięChośćza każdq,nawet
najmniejszq
d|anichpomoc.
Jest to stan z dnia 09.06.2010r.,
któryw dniu ukazania5ięKwarta|nika
możebyćniecoinny.
. Wól
JófetGąslo|ek
i piszĄutenlekstGftż'naflk sekrelaŻGrnhy
APEI O POMOCDLAMIESZKANCOW
GMINYZEMBRZYCE
Z OSUWISK
zwracamysię do wszystkich|udzido. pomocy Państwad|a poszkodowanych
brejwo|i,zwmcamysiędo mieszkańców z osuwisk'Wiem' Źe będziąa|eni€ wie
Nazwiskao5óbsądoĘpn€ w lJrzędzie
naszejGminy o pomoc dla poszkodo- myjaka.Na razieposzkodowane
rodziny Gminy.Nie podajemynazwis|q
ponieważ
wanych miesfkańców osied|a ,Bace, otżymałypomoc doraźną,pzekazy tylko 7 rodzinWylafjłozgodę a ]4 nie
W zembrzycacho|az Biel€ . sjtarzówka wanąplzez GoPs. Dziśnie możemynic podpisałooświadczeń
upoważniających
wTarnawieDolnej.
więcejna ten tematpowiedziec,
napisać' do posługiwaniasię ich nazwiskami.
osuwisko
uaktywniło
się ]6/]7 lvlożetrzebabędziezna|eźć
nową|oka' chcemy wszystklchtńktować równo,
"Bace,,
podjęta |izacjępod obiekt|ub nowe miejscedo
maja20]0 r natychmiast
została
decyzjao ewakuacj.
miegzkańców.
Gmina zamieszkania.
Na osiedluBa.e,czy w TarGdy wszyscysię postalamy to może
naszaw trybienatychmiastowym
zawia- nawieDo|nejna sitazówce Wodanie za. d|atych lodzinteźzaśWiecijeszcue
słoń.
domiławszystkieniezbędneinst}.tucje |aładomów sprzętyi ubraniaudałosię
i o19anyo powstałym
zagrożeniu'
czekaIi. untować.TammieszkańCy
straci|imoż|i
Pomagaćlnnymjak !ię ma możliwość
śmynajbardzie]'
na oŹeczen.egeologów. wość
kożystaniaz domów mieszka|nych to wje|kiesfcfęście'
Zastanówmysię,
Po badaniachw terenie otrzyma|.śmy/którew każdejchwi|imogąsięzawa|ić, możewarto zrezygnować
z jakichś
'nie.
pisemne potwierdfeniePaństwowego 2 budynkóWgospodarczych
igruntupod wie|kichprzyjemności"
a kwotępEeka.
|nstytutuG€ o |ogicznego'oddziałW Kra. domami,z całych
gospodalstw.
za., by latowaćinnych'Pomyś|my'jak
my
kowie iż osied|e'Bace' w zembEycach
Posfkodowani zna|eź|ischronien.e eu|ibyśmy
sięw tak]ejchwi|i,czegoby.
nie możebyćstabi|izowaną
budynkinie w różny.h miejscach:u rodziny'zna
śmyoczekiwaIi.
mogą być zamieszkane,
wlaścicie|€nie jomych, 2 rodziny z osuwiska mają
W trudny(hchwi|a.hjeieśmynalo.
mogądo budynkówpowrócić.
- pokaż.
schronienie w Pawilonie Sportowym dem sfczerymi współczujqcym
jestd użyl]0 ha/,wciąż w zembżycach.Jestto okresowezabez. myjak bardzo.
obszarosuwiska
Tylkowsparciei perspektyaktywny,drzewaw |esieponiżejosied|a pieczeniedachunadgłową.
Tęebapi|nie Wapomocypomożeim przywrócićWiarę
nie utEymująw stabi|izacjiwje|kich
mas postaraćsię o rozwiązanieprob|emuna
- i tym
ziemi.Brak tam energiielektrycznej,
poszkodowanym
li
stałe.
Wszystkim
W Vakcie Dni Gminy Zembrzycezonie t€ | efoniczneuszkodzone,
przefWodęitym z osuwiskatrzebaoka. stanieprzeprowadzona
droga do
loteriafantowa.
jazdowawybudowanaw ubieqłymroku zaćwie|eźycz|iwości
i wspalcia,a|esamo W dniu 27.06'20]0możnabędzienabyć
na pewnym odcinku pŹestałaistnieć' to nieWystarczy potrzebnesąśrodkiń. Iimitowanq
serięwidokóWekW ceniepo
/zdjęciaz ter€ n u osuwiskaznajdująsię
]0 zł komp|et.całydochód z tych akcji
na naszej stronie www.z€mbrzyc€.P|
Podaiemynumer konĘ na |(tófy moż- zostanieprzeznaczony
dla poszkodowaw dzia|e Fotogal€ r i€
powódź Bac€ l
na dokonywaćwpłat Nr konta w Banku nych.
osuwisko Bie|ebardz.€ j uakywniłosię spółdfie|aym w su.hej Besk|dzkiej
Jeszczeraz prosimywszystkicho wielw czasie drugie fa|i powodz.ow€ j . 63 812800050000046220000rso
kichsercacho pomoc,
.Plzy
4 eerwca ewakuowano ] rodzinę'
Wpłacie
możnapodawaćnazwisko
WóitJózeiGąsiorek
w 4 budynkachmieszkalnychpowstat osoby,dIaktórejWpłata
jestdokonywana.
sek€tan GminyGrałnaFula
pęknięc.a,
w tym w ] poważn€5Ędd€ c y.
Wpłatybez Wskazania
osobyzostanąpo'
rja o ewakuacji.
dzielonekomisyjnieprzezspecjalniepoNa dzień dzisi€ j szy nie znamyza5ad wołanądo tego ce|ukomisjęz udziałem
4
Z PBACBADYGMINY
N. s€ s ii w dniu26 kwiernia2ol o r.Dod.
ięto u(hwaływ śpr.wa.h;
ptzyjęciasprawozdania
z wykonania
budżetugminyza 2009 r i udzje|e'
nia abso|utoiumWójtowiGminyza
2009r./radniuchwalitiabsolutorium
jednogłośnie/,
uchwalenia Gminneqo prooramu
Plzeciwdz|alanid
Pr,e;ocy w ńodzi
nrena tata20102013,
zmianyU.hwa' w sprawieptzystą.
pienidGminyZembrzy(e- do reatizacjiprojektuw ramachPoddzjałania
7.1.1programuOperacyjnego
KapitałLudzki/zmianamerytolyczna,
fa.
miastudziału
GminywkwocieWpisa.
no udzjałprccentowy/,
ołleś|enia
wyma9ań,jakie powinien
spełniać
pzedsiębiorcaposiadający
|ub ubiegającysię o Uzyskaniepo
zwo|eniana prowadzeniedziała|no i]
ś.iw zakresieodbieraniaodpadóW
komuna|nych
od właścicie|i
i opróż. nianiaf biofników bezodpt'Ąrvowych
Ivansponunieczystości
ciekłych
/uchwałaniezbędnaw związkuze
zmjanąpzepisów usta|ajqcych
radę
gminy Wtadnąokreś|enia
uchwałą
takichWymagań.
Do tejpory byłoto
w kompetencjiwójta/,
udzieIenia
pornocyńnansowej
Powia
towiSuskiemuw 20tOr /przyznanie
ponrocyńnansowejna wspólńnan.
sowan|eW wysokości
30 % uty|izacji
WyrobowzaWierających
azbest'o5o
by chętnena dońnanlowaniemuszą
zgłaszać
się bezpołedniodo staro.
stwa'wjęcej
w da|szej
części
Kwafta|.
nika/
zmian W uchwa|ebudżetowejna
201or.
podfiaługminyzembrzyce
na ok|ęgi
wyboltze,okreś|enia
ich granic'nu.
melÓwolaf |iczbiewybieranych
lad'
nychw każdymokręguwybolcym.
/Licfba radnychpofostała
bef zmian'
Jedynązmianąjest, że w c€ n trum
zembe yc wybieranychbędzie4 rad.
nych/było5/ a na przysiółkach2 rad'
nych/ był]/. JeŚt to spowodowane
zmianą|iczbymieszkańcówW tych
okręgachwyborczych- usta|onych
do wyboru radnych Rady Gminy
Zembrzyceliczącejl5 radnych'
op|ac Grażyhafujo
z PBAGWÓJTAGMINYI UBZĘDU
GM|NY
z ważnieisfych prac w ok.eśieod
'I mar(a
2010 r do 31.o5.2o10wyprowadzono akcję ratowniczą
w czasje I i fali powodziowej _
część
informacjiwyźe,i,
ogłoszonoprzetarg na wykonanie
robÓt fwiqfanych z usuwaniem
skutkóWk|ęskżywiołowych,,Do
Pa.
jąkóW" i'Pod sa|e,,wTarnawie
Do|'
nej lszkodyz 2009),
złoźonoWnioski na dońnansowa.
nie plojektóW
"odnowa centrum
Wsi Zembzyce" /remont Rynku/
i ,,Utworzenienowoczesnegocentrum kulturalno-rekreacyjnego
dla
mieszkańcówi tUrystówodwiedza.
,jącychGmjnę Budowa sceny d|a
występów ańystycznych z fada.
szeniemW zembżycach na terenie
boiskasportowego,
zlecono opracowanie dokumentacjj i fgłoszonowniosek na remont
c|rogiro|niczejw Marcówce/snozy
w kierunkip' fawiłal,
podpisano umowy na wykonanie
robót budowIanych;
a/ zabezpaeczeniewylotu mostlJ
droga Janikówka w Marcówce
- 31.060'29 zł.blutto,
b/ remont przycfółkóW mo5tu
dloga Dąblowy w MalcóWce
- 22.233,29 zł.
c/ rabezpieczenie mostu - droga Lipowe w Marcówce - kwota
-1o.231,44 zł.
uzy5kano porwolenie na budowę ,'Budowa sceny do Występów
afty5tycznych z
zadaszeniem ' r wydano Kwarta|niknr |, widokówki
w Zembrzycachna terenie boiska
wszystkichmiejscowości
9miny dIa
spoltowego,l podpisano umowę
cetowpromocji.
na realizację fadania' któr€ jest
w trakciewykonania,
wydano zarządzenia wójta w sp'raw trakcieopracowywaniajest opra
cowaniedokumentacji
w celu posporządzenia pIanu ńnan5owego
dzielenia pozwo|enia na budowę
do budżetuGminy zemb2yce na
,,Budowy siecj rozdzielczej kana
2010r
Iifacji sanitarnej i Wodocjągowej
5porządzeniaplanuńnansowe90do
wTarnawieDolnejna etapy.
uchwały Rady Gminy zembżyce
uzgodniononegatywnieprojektorNr Xvlll-227l10z dnia 26 tutego
ganizacjj.uchu
na odcinku3 etapu
2010r.
budowy drogi krajowej Nr 28 na . ] plzyznaniadotac'iid|a
k|ubóW5poF
odcinkuTarnawaDolna- Zembrzy] ustanowienia w Urzędfie Gminy
uzyskano pozwo|enie na budowę
w zembżycach procedury postęrowu metioracyjnegoodprowadzapowantaprzy ustalaniuoceny prajqce9oWodywzdłużobwodnicyl
cy dylektora szkoły,p|acóWki lub
zloiono wnioŚek na ociep|enie
zespołuoraz nauczyciela,któremu
śCiani wymianę sto|arkiw części
czasowo powielzono pełnienie
budynkuosP ś|eszowice.
obowiązkóWdyrektora,
ogłoszononabór iprzyznano środki 'zmian W budźecie
Gminy zembrfy'
ńnansowedla k|ubów sportowych
ce na 20]0 rok.- 8 zażądzeń,
w ramachsportu kwalińkowanego, -lzmianp|anówfinan5owych
budźetu
, przeprowadzonokonkurs na KieGminy na 20]0 r.- 8 zarządzeń,
ro'ivnikaświetlicyśrodowiskowej ,'j ogłosfenia konkulsu
na W.parcie
w Z€ m brzycach - śWiet|ica
rozporea|iŹacjiślodowiskowychprogla.
CfęładziałaIność
od dnia ]9 kwiet'
mów proń|aktykii zachowań pro.
nia 2010r.
blemowych dfieci, młodzieżyi ich
(-j ogłoszeniakonkursu na wsparcie
rodzin,
rea|lzacjiśrodowiskowych
l.) zatwierdzenia p|anu rzeczowo-ń.
progla
mów proń|aktykii zachowań plo.
nansowego zakładowego Fundu. b|emowychdzieci, młodzieżyi ich
szu swiadczeń socja|nychw Urzęrodzinl z tzw. programów a|koho.
drie Gminy w Zembrzycach na
2010t.
przeprowadzonozebrania wiejskie . . szcfegółowych
zasad dokonywawe Wsfystkich5ołectwach,
nia zmian w budżeciena wniosek
$ *o.,"
jednostek organizacYinychGminy
zembtzyce,
.: okreś|eniasposobu prowadzenia
kontro|izarŹądczejW lJrzędzieGmi
ny w Zembzycach ijednostkach
organizacyjnychGminy zembrŹyce
orar zasadjej koordynacji,
'i
procedurykontrolizaźądc4j związanejz przygotowaniemiobiegiem
projektóWuchwałi innych materia
gowej oraz trybu jej Pracy,
łów na sesjęRadyGminy orazfarzą'
' sporządfeniaplanu ńnan5owegodo
innych
aktóW
dzeń Wójta Gminy i
uchwaty Rady Gminy Zemblzyce
prawnych,
nr XXIX/235/10z dnia 26 kwietnia
kształ
, maksymaInejkwotydopłatza
przez
2 0 1 0r
wyż'
szko,
cenie pobierane
:..
wprowadzenie zasad zaPewnianauczycieli
sze i zakładykształcenia
jących
bezstronnośći obiektyi
for
olaz preferowanespecjaIności
w Urzędzie Gminy
działania
Wizm
na które dońnanso'
my kształcenia,
Zembrzyce.
waniejest przeznaczone,
aPrac.C Fuh
powołaniaczłonkóWkomisjiprzetar
WzEMBBzYcAcH
IMoŚc|E
f,wlzvrn NAoBWoDN|cY
2010r na'ą Gminę fmniejszenieilościWody odprowadzanejtel€ s owa|isiępostępemplac na budowie,
W dniu07 kwietn.a
z samejob' bowiem do zakończeniapozostałoczasu
odwiedzit Wicema62ałekWojewództwa Wstronęcentrummiejscowości
jaki terenóW
przy|eg'ch.obejmu. niewie|€- fnał[email protected]]0r
p Romanciepie|aorazDy Wodnicy,
lńatopokkiego
fapoznałsię w terc.
odprowadzającego Pan\Ątcemarszałek
rurociągu
rektorzarząduDlóg wojewódzkichw K|a. je wykonanie
jaki
środk.
pżeznaczone
będą
Ce|
do rzeki Skawywody opadowei gruntowe nią na
kowiep.Grfegoz Stech.
podpisan€
j
umowy.
wcfeśniej
z będącejw budowieobwodni€y zembŻyc, z
Wizytamiałaki|katematów
punktem
byłaWif}ta na dojaz.
jej
TŻecim
Wo'
jak
położonego
w
rcjonie'
i
tercnL]
podpisanie
do.
umowy
lednym było
do zembrzyc'Wójt
tycząc€j przyznania dotacji w wysokości jewództwoudzie|idotacjina opracowan.e dowym'staryń'' moście
jego
stanem
/pismoWtej
GośCi
z
na odpro. dokumentacji projelcowej, poz},skani€ zapoznał
631.7!|s. zł.z p|zezna<feniem
plzesłane
do
Unędu MaF
wadzenieWód opadovlychz rowóW me. wsze|kichniezbędnychdecyzji administra. sprawiezostało
pomoc
prośĘ
6nan5ową
z
o
szałkovlskiego
przedsięwzięcia.
|io6cyjnychdo żeki skawy p|zy budowie cyjnychorazreaIizację
pogor
jego
mostu
budowaną napoprawę stanul stan
Dru9impunkembyłprzejazd
zembŻyc
obwodnicy
powodzi'
a następ. szvłŚie w czasie
|nwestycjama na celu zab€zpieczenie obwodnicązembrzyci przejście,
ołacG.Fura
in.
po
moście'
Goście
przejazd
nowym
nie
pPeciwpowodziowe Zembr4c Pop.fez
Dz|EŃ
sAMoRzĄDoWcA
j€ d nostek śamorządu
terytorial
Dzień samorządowcaobchodzony stluktury i plawo, a|etakżenowy spo. nych
(powiatu
cfy województwa).
obywateIi,bardziejśWia' nego
jest corocznie27 maja,w rocznicęWej- sób myś|enia
Rfeczypof
Konstytucją
Zgodnie
praw
i
obowiązków.
swoich
te.
domych
ściaw życieustawyo samorządzie
- samorząd
]6
(rad_
art'
Po|5kiejijej
przedstawicieli
5po|itej
swoich
rytorialnymz8 marca 1990 L Owcze_ Poprzez
władzy
śnieuchwaIoneprawo,wlaz z ustawą nych, sohysów, cŹłonkóWrad sołec. uczestniczy w sprawowaniu
to
Wykony.
publicznej'
Wyraża
5ię
na
rÓżne
zdnia22marcaI 990Loterenowychor- kich) mająCychreaInyWpływ
na wszyst. waniem nie ty|ko zadań własnychtj'
9anaChrządowejadministlacjiogó|nej obŚfaly życiacodziennego,
jednostkom
uk!ŹtahowałoduaIistyczny (rządowy ko to, co dzieje się w naszych"małych przypisanych ustawami
|ecz także
i samorządowy)model Ustroju admi. ojczyznach". 5amorząd te.ytorialny 5amożądu terytoriaInego,
w Po|scejesttrójszczeb|owt Pierwszy z|econychz zaklesu administracjirząnistracjipubljcznejw terenie
to powiat.R€ 9 ional.
Jedynym szczeb|emsamorządute. to gmina.LokaIny
Tegoroczny dzień samolządowca
rytoria|negobyłaWtedy Gmjna. lJsta- ny województwo.
pŹypada
w rocznicę pierwszych po
Każdy z nich ma swoje zadania,
wa ta nadałajej osobowośćprawną
przełamaniu
Śystemu komunIstyczne.
odpowiednimi ustaWami,
i umoż|iwiłaochlonę sądową samo. okreś|one
go
i odzyskaniu suwerennościPo|ski
Jako organygminy wska- kompetencje do załatwianiaindywi.
dzie|ności.
Wyborów do samorządowej gminy'
zano: radę olaz kilkuosobowy Źalząd duaInych5prawmieszkańcóW.
PÓdstawowymi aktami prawnymi które odbyłysię dokładnie20 |attemu
f wójtem (W miastach burmistżem
dotyczącymi ustroju jednostek sa. - w dniu 27 maja1990r.
lub prezydentem)na czele.
jest okazją
od 2002 r Wójt Wybielany jest morządu terytorialnego są: ustawa , Dzień samorządowca
a takżedo
podsumowań
i
ref|eksji
do
w bezpośrednich wybolach przez o samorządzieterytoliaInym,ustawa
samorządowcom
zyczyńy
mieszkańców gminy, wcześniejtakie o samorządziepowiatowym i ustawa życzeń,
prawo miała rada gminy' samolŹąd o 5amożądzie województwa' zakles zokafji świętaabywszystkiedziałania
lofwoju gminy,
otrzymał prawo do posiadania mie. tych zadań Wciążu|ega poszerzen|u przynosiłyefekty d|a
by byłych|ubąd|a mieszkańców i da.
nia komUna|nego'Wyposażonyzostał . imodyfikacji.
jednostka
wały satysfakcjęf owocnej pracy na
samorządu
Podstawową
W dochody własne dodatkowo uzu.
jest
wyco dzień.
któla
Gmina,
pełnianesubwencjamii dotacjamibu- terytoriaInego
Gnlny
opnc.cnżynaFuiasakretarf
konuje wszystkie zadania samolŹądu
dźetupaństwa.
Od 1990 f. mamy nie tylko nowe telytoriaInegonie zastlzeżonedIa in.
6
dti'fu'"łt#i.
ni2rrorolS
zEMBRzYcE
NAWYSoKIEJ
PozYcJ|
t zNÓWGMINA
Żeby nie pisać ty|ko o zdarzeniach spolitą.Jednaknaszagmjnawśródgmin niętoty|kodużeinwestycje|iniowe(dro'
smutnychi tragianych w skutkach,po- WieFkichzajęław województwiemało.
damy informacjeo któ|ych pisze pńsa, po|skim na]'Wyższą
poŻycję, a 7 pofycję
Myślę,że Wysoka pozycja w kraju,
a dotyczących
naszejgminy.
w kraju(6,3tys.zł'z Unii Europejskjej
na w rankingu- to powód do dumy mieszJak pisze Dziennik Polski w dniu mieszkańca)
na ]586gminwiejskich.
P|zy kańców Gminy.(szerzejna ten temat moż09'03.2010
l' w artyku|e,,Małopohce
da. tworzeniLr
rankingu,jak podajedriennik na przeczytać
na naszejstronieintemeto.
|ekodo |iderów,,wzakresieun'nych do. branopod uwagęWańość
dotacjiz Unii wej www.zembrry<e.pl w menu
"P6sa
tacji małopo|skiesamorządywypadty Europejskiejprzyznanych(podpisanych o nasi Możnaprze.zt.tać
wie|eanykułóW
slabo w rankingu
jużUmów)w rama(hcenvalnychi regio. któredotycząnaszejgminy)'
Mistrzowje
"Gminni
dotacji"opublikowanymptzez Rzeczpo, na|nychprog|amówoperacyjnych'
omi.
Opruc.G.Fuh
- KWIEc|EŃ
ZEBBAN|A
W|EJsKlE
2010
Wdniu ]8 kwietnia20]0 r'WMalcówce
2.(md.
i w Zembrzycach
oraz 25 kwietnia2OtOr Podatekodśrodków
transportow}dr47o f|'
w Ta|nawjeDo|nej,ś|eszowicach
i Tarna.
RazemdodEdv8ó427 d.
wieGórnejodbyłyzebraniawjejskie,atym Doóodvośt'l.ta
7a:275ż
samymspełniony
zostałWymógodbycia
5ll55óź.
co najmniejjednegozebraniawiejski€ g o Srodkizbudzetui dotacje
1.194ż.
w oągu roku'
Doóodywyprdcojłanepr.Ęzs2kołe6a.o2ź.
W zebraniach
uczestniczy|i:
Jófef Gąsio- Dotacjaz budrbtugminy
183.453d.
rek. Wójt,Grażyna
Fuja-sekretalfgminy, ważniei* v,rdadd:
l.l05596ź.
p.RyszardCzaicki radnypowiatowy.
6r.650ź.
Glównym t€ m atem zebrań byłainfor
r41350ż.
macjao wykonaniufadań w danejmiej. . prognmya|koho|ow€
7.mot
scowości
w 2009r. i Wydatkówna te za. 'funduęa|imentacyjny
4.OOO2l
daniaponoszonych
zwłaszcza
w zakresie: - sldadki
3.7j,4^
oświaty
świad.feń
rodzinnychi opiekuń. -wldatkjOSP
9ś39ź"
czych,pomocyspołecznej,
remontudró9,
7d275ź.
ośWietIenia
ulicznego'
ośWiedenie
u|iane.
10a79zł.
PodanezostałylównieżWpb.vvy
f po'
44at'ż'
datkówod nieru€ h omości,
lolnego,Ieśne. \ĄĄ/datki
nadrogi:
98.5g)ż.
transpoltuod podatni
90 i od środkóW
kÓWposzcfególnychsołectw
. odśnieżnie|
12 1ź.
Wójt podałinformacjęodnościep|a' TamawEGóma 2ol0 rck
nowanychw 2010r. pracinwestycyjnych Dochodv
i l€ m ontowych' DyskusjaW kaźdejm.€ i
Podatekodniefuchomoś.io5'FE'
373a2',]
scowośCi
skupiałasię woko,lp|ob|emu
a7ssź.
popEwy stanutechnicznegodróg.Wie|e
4s22ż.
mówiono o zb.órceodpadów komuna| Podatekleśny
osobfizyenych
3.193ż.
nych, dzikichwysypiskach,
zaśmi€ c aniu
2.000ż.
ter€ n u wokółdróg, Źek zastanawiano Podatekod środkóW
transDo'to$1,th
r /44a'].
sięjakpoprawićsytuacjęna tym odcinku. Razemdochody
552mż'
Nie zablakłogłosówdotyczących
szkód [./ażniejsze
wydatkj|
153537ź.
wyrządzanychpŻez dziki w uprawachlol
. swiadeeniaopieku|iee20.16/0ż.-7Ńb
. śv/[email protected]
rcdzjnne79.l09 ż.- 28ońb
obecny na zebraniachńdny powiato' - prcdramyalkoholovve
9550 zt - 3 osoby
Wy Ryszardcżaickimówiło p|anowanej . skIadki
emer}tRentowe136jl ż'. ] osoba
plfebudowiedrogiKuków- Tarnawa
Gór. . wydatklz opiekispołea|ejl53!D d - ]0
na ś|eszowice
w kierunkuMucharza.
mÓin
A teraf podamniekóre dochodyi Wy. Wtymzasiłkiokresowe
3.16,d.2o.
datkiw poszczegó|nych
sołectwach'
fżsilkice|owe
3.695ż.4os
M.ł(ówka 2010 ]ok
G|o^,€nazakupży^nośo. 33:to'.4os'
Do.hody
D9u}vjaniews'olaó
57o3zł.14dże<i
Fbdatekodnienrhomokios'Fr. ąi2s1oź. Wldatkinadrogi:
1224aź.
o'Praw
24992ź'
Podatekrolny
lr.roaż.
odśnieżnie:
49ar zt.
Podatek|eśryosóbf4/enyó
3.9{7ż.
oświedenieulialej
Kons€Macja 2ó95 ż
EneĘia6s3:l ż
Tamawa Do|m rcl0rck
Doóodv
Podatekod nieruchomościosF|z A$2ż.
3srl36t
Podatekrclny
m,g|nź|
Podatek|eśnyo5óbf./a'}'ch 11419ż.
osóbpfwnyó
2.tx'od'
PodatPkodś|odló/vtan5ponowńl75888!ł'
Rerndodtodv
2:||1375żl
Dochodyoś"M/iata
srcdkjz budżetu
idota(je
t74a.49{Jż.
1A11,,ż.
&160zl
Dodbą WypłacowBne
[email protected] d(oĘ 62923l.
Dotacja
z bu&etugminy
232'6oaż.
\,r'abĘszewydatld|
2ólo.o8l'd.
1.7Ę/9o71.'
.świadaenia
rcdzinne3136&tż.] ] ] osób
. śMadczenh
opiekuńCze
1l:l524 ż..4l oób
'fu ndużalir€ntacyjny 37.4q''.. 7 ońb
. skladkiemeryla|no'rentolt€
5Jo2 /..5 osób
Raz€m 47o.lo8'. - 1ó4 o5oby
. programyalkoho|owe
13200ż.
. wydatki z opieki społ€czn€j 85.fil8 d'
- 42todzir,y
w tym;zasiłkistałe30.76ź. - 7 osób
zasiłki
okresowe|6łt9d. ]] osób
fasiłkicelowe11393ż'- 2] osób
c€ | owe na zakup źywności
z{'4o d. l]
Dożywiani€[email protected]łach1&900J.56dz.e(j
. wydatki osP M66ż.
Wdatki nadrcgi:
Wtyrn|-odśnieźanie
oiwietl€nie u|iąE:
- Konserw?cja
. EneĘia
2478',d.
2l,.665ż'
1o'7nż'
x.117ż.
u,'budo,lano budynek sanitarnołiuEu/q
gospodalEy do ohElugiboiskaspołloM/€go
wTama\Ąje
Do|nej- klvota1zl'l96d
PozyskaręE2f,63d.zRzśt,ll.
ś|Grou,i!'l)10 rck
Mrodv
Podatekodnieruóomo&io!FE. 37s51 ź.
Podat€k ro|ny
Podatekl€śnyosob fu'@lydl
8zaT'zł.
2+a36ź"
4,745ż.
2lmż.
tanspoltow}th633l ż.
fuatek odśrcdków
naż.mdoóody 158j|33zł.
656':}95ż.
M'odyoślr'lata
54d120d,
7.194t
środki
zbudżetui dotacje
Doóodywypracowaneprz€z s*a|ę2n27i
l01o5oż.
DotaćjazbudźEfugmirry
Ważniejsze
wydaltd|
65639521
\ĄĄdatki
naoświatę
.świadeen.a
ro&inne 11o.r75 d..39 osób
. świadeenia
opiekuńaez!o32 ź.. ]2 osób
'funduga|imentacyjny15.640ż.
4osory
RaEm 147,' ź.- 55ońb
swiadeeniapomocyspoł€@le,'
zasiidokesov!€ 1osaa '. - 4 osoby
'zasiłkice|owe3.9ao/..6 ońb
'na fakupż}Ą4moścj
1.98o/. - 5 osób
. dozywianie
w szkolach
4386ż. - ]2dzieci
.l2rodzin
21.ł34ż.
RazeĘ
'prograrnya|koho|owe
8.4łr '.
-vrydatkioSP
roa56d
\ł)datkinadrcgi:l23a45 ź.
1l o35 zł.
Wtym:odśnieżnjei
ośWiedenie
[email protected]
'Kons€rwtcja 6.()62d.
'Energia
14691d.
v\tkonanoEmont dachu na budynkuOSP
wŚ|eszowiGó . kv,otaT.l3r ż.
7&l5|,ż.
828,I3Od
zo3l1483ż
1.M;271ż'
lo5a2'.
Ś'odkiz bu&etuidota{je
Doóodywypreu/arp pr,Ezd(oĘ 9549|lt
719a7ż,
Dotac].azbudżetugmirry
Raulnffiy
zembrrwe 2OrOrok
Mlody
Podatekodnieruchomokio' FE:2o7ś93ż'
464'79aL
4|.735ż
1626ż.
Podatek|eśryosóbf4r'gr}th 5-167ż.
3.olot!.
Podatekodśodkó t.anspońo../wdl5.95! d.
32łI. aż.
Vv\datkinaoświatę
2.031.4&]ż.
.opiekaspołęg|a
11ó79sż.
-świadaeniarcdzinne
37o,I,6d
-fundu'a|imentacyjny
27ffiź.
-skbdki
7.o10d.
.|&9q)ż.
.prcEamyalkoho|ov\€
.W}daddosP
m.779ż'
Ę.795ź.
ośWiedenieuliaE
r9309f.
Kons€mlcja
563.14ld.
\ł!&tkina €monty drog '
24aAż'
odśnież2niq
po
po/vodzi
drogi
Ruski
Grygle
Remont
r'.
325.115
Wt/m Poz!,skane260.092d.
oąncCfuja
KoMUNALNYcH
f,.lrszcztBAzo zglÓncroopnoÓw
Temat fbiórki odpadów komuna|.
nych wlaca jak bumerang.Mieszkańcy
prowadzący prawidłowo segregację
odpadów denerwująsię że pozosta|i
temat.Wizy.
mieszkańcy|ekceważąten
stają
się
sterty
śmiecipo.
tówką 9ńiny
pojemników
to
obok
roz|zucanebądź
lcloo bądź na dfikich wysypiskach
śmieci.
Jako gmina mamy bardzo dobrze
forganizowaną zbiórkę odpadów.
Umożliwiamy mieszkańcom fakup
worków, które są odbierane 2 |ub 3
razyw miesiącusPod budynków,2razy
w ciągurokuodbielanesątzw odpady
wie|kogabafiowe,.ieszcŹew niektó.
rych miejscach są pojemniki |GLoo
odbiór odpadów
staramy5ięumoż|iwić
zgodnyz życzeniemmieszkańcóWgdy
ty|ko dojazd jest moż|iwy.
Wykonawstwojednak w tym zaklesie u niekólych osób ku|eje.Na ten
tak wie|ą sŹcfegó|temat napisa|iśmy
a|e możlejesz.zeza
nie w Kwarta|niku,
mało'
siędzj.
Do niedawnazajmowa|iśmy
kim wysypiskiemśmieciW Zembrzy.
cach k' 9aóarni, żebysprawęzałatwić
tŹeba bylo z|ikwidować pojemniki
ap€ l e nie po'
|GLoo bo żadneprośby,
magały. Po Iikwidacji pojemnikóW
pretensje,
|GLoo wie|e osób zgłaszało
żenie ma gdzieskładać
odpadów,które
do
akuratnie powinnybyćskładowane
pojemnikówIGLoo'
Podstawowym zagadnieniem jest
NiewieIujest mieszkańcóW
5e9re9acja.
którzyją prowadfąW sposób prawidło.
wy.samkolorwo*aiopisna njmto nie
Wszystko,w wotku muszą znajdować
5ię odpady posegregowanezgodn.e
z napiŚemna worku.Np. pży szkle nie
ńoże być zaklętek meta|owych,od.
pady powinny być cfyste - a nie słoik.
w ślodku,czy resaki je.
z zawartością
p|astjkowych
przy
pojemnikach
dżenia,
nie powinnobyćpapieruitp'
segregacjamusi być prowadzona
w odpowiednio oznakowanychworkach czy pojemnikach IGLOO Tylko
worki czahe są d|a odpadów niesegregowalnychtj.takich,d|aktórychnie
przewidzianoworkaodrębnego'Worek
czamy to nie jest worek na wszystkie
odpadypomieszane,a tylko na odpady
A jak mieszkańcyten
niesegregowaIne.
worek czahy traktują?Wrzucanejest
właściwie
wszystko i tak przy zbjórce
widzimynajwięcejWorkówcf alnych.
Na temat.en worków teżpisa|iśmy
wyjaśnienie.
Wszystkim, którzy W prawidłowy
sposób prowadzą segregację dbają
składamyserdeczo nasześrodowisko
ne podziękowania'Przecieżrobimy to
dla siebie,dla naszychrodzinidla prry
szłychpokoIeń'
oqnc.G.fuh
AZBESTU
USUWANIE
InfomujemymieszkańcóWżemożna otŹymaćpomocfinansowąna uty|izację azbestu' Pomoc tą realizuje starostwo Powiatowe w Suchej Beskidrkiej
Gminana.
Wydział
ochronyśrodowiska.
sza pŹekazałaśrodkińnansowe na dopłatydo uty|izacjiafbestu d|a naszych
mieszkańców Wwysokości30%wartości
8
faktury
Jak mamy famiar zdejmowaćeter.
nit na|eżynajpielw porozumieć5ię ze
'Staroswem w Suchej Beskidzkiej.Jest
WyłonionyWykonawca do rea|izacji
zadaniai tam podanabędziepełnain.
formacja na ten temat. Grnina, choć
pEekazujedotację,todo UrzęduGminy
W zembŹycach nje tzeba w tej splawie przyjeżdżać-starostwo podjęłosię
załatwiaćte spmwy za wszystkie gminy
z powiatususkiegąkóre podjęłydecy.
azbestu.
do uty|izacji
zje o dopłatach
jestw ce|uułatwieTakaorganizacja
nia załatwianiaspraw pźez miesfkań.
0?ac G Fula
DZIENB()DZINY
W TARNAWIE
DOTNEJ
W dniu 29 maja2010t w ńmach i sportowej.Moźnabyłoobejrzećwy.
obchodów V Dnia Ziemi Tarnawskiej stępy poszczegó|nychk|as u(zniów,
w Zespo|e szkoł w Tarnawi€ Do|nej układytanecznąakrobatykęsponową
odbyłsię Dzień Rodziny'Rozpoczął
5ię posłuchaćrecytacji Wielszy.Najwjęk.
mszą swiętą W koście|eparafra|nym szą popu|arnośCią
Cieszyłsię konkurs
Sw, Jana Kantego w TarnawieDolnej karaokejzajęCiap|astycznea W zakre.
odprawionaprzezks.ProboszczaPiotra sie rozgryweksportowychpiłkanożna
5ulka.
i piłkasiatkowa'Byly Wystawyoraz |oGrono pedagogiczne,społeczność teriafantowa.z gościudziałwzię|iIwójt
Uczniowskaorazrodzicei goście
uczest. Józef Gąsiorek,przewodnjcząCaRady
niczyli w bogatej.częściartystycznej Gminy Krystynastypuła,5ekreta|z9mi
ny GlażynaFuja,kierownikGzoFs E|ż.
bietaPaIecfna,p2ewodniczącyKomisji
ośWiatyRG Kazimielf cfaicki, radny
AntoniNiziński.
Jest to wspaniałaimprefa integlacyjna' Za jej organifacjęwie|kiesłowa
podziękowaniaDylekcji,Gronu Peda.
gogicznemu
iuczniom.
opnc.G.Ftlk
cENTBuM
KutTuBY
l czYTELNlcTWA
f,wlrŚcl z GMlNNEGo
Na ludowo....,...
to poprzezwyszukjwaniei wykonywa- włożyćw sz|ifowanieswojegota|entu
PrężniedziałająceKołoGospodyń nie utworów|tj. zembrfyckiechopoki; i to nie zawszewystarcza'Wyróżnienie
Miodusrynawrazz GminnymCentrum zembŻyce,zembrzyce;Jaks.ęodpuŚt otżymałzespó,łMiramejai Duet Du.
Kukury i cz}te|nictwazolganizowało zacyno;Zaszumiałygóry |asy itp.;po. ecento pod opieką pani Barbarycygajmprezę f okazji Dnia Kobiet. |mpre. przezodkrywanietrady(yjnychpżepi. nik.
za odbyłasię dnia 8 marcaw sa|i LKs sów kuIinarnych
olaz wyloby rękodzie|.
Dnia 31 marcaw SzkolePodstawoGarbarz w Zembzycach. Frekwencja niczetj.trady(yjnywienieCdożynkowy wej w Ś|eszowicachodbył 5ię gmin.
była duża, wszystkie pżygotowane czy palmawielkanocna.Niezwyklepo
ny etap XonkuBu Recytatorskiego.
mi€ j sca byfy zajęte.Panie ugoszczono mocnymisątu postacjepanaTadeusza W jury konkursuzasiadalipani Magdapocfęstunkiem.od byłysięteżwspó|ne wojtanka oraz Józ€ f a Nrz.ka. Ma'mi
|ena Bur|iga,pani Danuta Płotek,pan
śpiewyp.zy akompaniamenciekape|i kroczkamistarająsję oni przekazywać KazimieŹ cfaićki.KonkUlŚotwa a dy.
|Udowej.ŻyczeniaWszystkimobecnym tradycjęnaszym dzieciom organizując lektol szkołypani KatażynaTalgosf.
kobietom i organizatorkom impre- pokazy i zajęcjaW sfkołachna telenie W kategoriik|as |.l|lzwy(iężyłDanie|
zy z|ożyłwó]t Józef Gąsiorek'z gości gminy' Wiedza i fnajomośćtradycji Motejadded,drugie miejsce Krzysztof
obecni by|i również sekretarzgminy przyczyniasię do ksztahowaniatożsa' Łach oraz Woj.(iechPiątkowski,t|zecie
pani GlażynaFujaoraz radnypan Kazi
mościku|tulow€ j i regiona|nejprzyna' Kami| TrąCzyk.w kategorii k|as |V-V|
mierzCzaicki.
|eżności
mieszkańców.KołoGospodyń zwycięŹyła
Kami|aJabłońŚkaoraz Do28 kwietnia KołoGospodyń po raz odgrywa w tej kwestii ogromną ro|ę minika Gałuszka,drugie rniejsceJu.
trzecibrałoudziałwPowiatowymKon. w naszymśrodowisku,
dodatkowoplo. styna Bie|,trzecie.KatażynaPi|arcfyk.
kursie Potraw i Palm Wlelkanocny(h mującnaszagminę na zewnątlz.
W konkursieklas gimnazjalnychzwyorganizowanym w Budzowie. Panie
ciężyłaAnna cyganiŁ drugie miejsce
pierw' Ku|turakołemśiętoey
zdobyłytam niekwestionowane
Patrycjaoraz |zabe|aKuligow'
Kuśnierz
sze miejscew kategorii,,palmatradyGminne Centrum Kuhury i Czytel ska,trzecie lvlartynaGłuc'
cyjna':Imprezawpisałasięjuż na stałe nictwaw okresiewiosennymorganizoW zespole szkół W zembrzycach
W ka|endarzdziałaIności
KGW i cieszy wałoi koordynowało
wie|ekonkursów odbyłysię eliminacjedo ogó|nopo|sięogromnąpopuIarnością.
z zakresu Wiedz' słowa,teatlu, czy śkiegoTurnieiu WiedŹy Poźarn|Cze,
l2 maja2010rokuw Karczmie,,Ko-w kategoriachtańcaimuzyki.Powi.to. ''Mlodzież zapoblega poźarom''.
liba,,w zawoi odbyłysię ',Podbabio- wy Konku]s TALENTY MAŁoPoLsK|
W komisjizasiadaIi:
dyrektorszkołymgr
górskie Posiady,,.Zespół Regiona|ny odbył się w zawoi. Tam zembrzyckie E|źbieta
Fide|us,mgr stanjsławWadow.
Mjoduszyna otrzymał wyróżnienie jury W składzieMałgorzataKociołe ski, przedstawicieleOSP pan Miecyw kategor.ifespołyśpiewacze.W
kate- k(MoK sucha Beskidzka)' KazimieŻ sławTalagai GrzegorzFortuna'Turniej
gońi gawędziarzeI miejscezdobyłpan Gromada(orkiestra
Dęta RYTM),odde. cieszy się ogromnym zainteresowa.
Jófef Kżakze Ś|eszowi.,|||miejscede- |egowałozespołyi so|istów|Jagódki niem wślóduczniów.Tegolocznifina.
biutantkapani MariaHeldtz Zembeyc. (sP Marcówka),Mirameja|zs zemblzy. |iścito TadeuszHuber {sP s|eszowice)
W dniach ]4.16 maja odbywał5ię € e )' Duecento(zszembrzyce),Joanna olaz TomaszGałuszka(GimnazjumTal.
w PodegrodziuXXVlll Konkurs l5tru- Pływacz(Zs
TarnawaDo|na),Anna Wai .nawa Do|na).Ponadto loŹstlfygnięto
menta|istów, śPi€ w aków Ludowych dzik (ZSTarnawaDolna),AgnieszkaWy- konkurs p|astyczny''w|atr,wypadeŁ
i D]uźbówwese|nych.zespół Regio. dra {sP Marcówka).W kategoriidoloś|i ogień, woda . strażak zawśze ręĘ
na|ny MioduszynaWykonylvała cap- w zawoi Wystąpiła
Katarzynacyganik. poda". Nagrodzone osoby przez Kopel|a starą tladycyjne me|odie cha- P2egląd Powiatowyw zawoi zakoń. mendę straŹyPożamej:Kinga chowarakterystycznedla naszego regionu czył się sukcesemd|a przedstawicie|i niec,sfymon Ka|ińskioraf sfymon Fii otŻymałwyróźnienie'Koło Gośpo- GminyZembrzyce.E|iminacjeFinałWo. de|us'NagrodyfostaływręcfonepEez
dyń Mioduszyna jest f|alem pie|ę. jewódzki charakeryzujesjębardzowy. stalostę Andżeja Pająkaw stalostwie
gnu].ącym
ku|turę|udowąi dziedzictwo sokim poziomem- mówiąwykonawcy. Powiatowymw SuchejBeskidzkiej.
kulturowenaszegoregionu.Dzieje5ię Tam możnazauważyć,
i|e pracytŹeba
centrumKu|tury
orafzespółszkół
J|iń
ż&in'o-
w Zembrzycach
dnia 26 kwietniaza- ucznioWie:
Andrz€ j 5ala.zs zembŻyce, <4ny Pavyąa Gołąbek'Kata2yna Taprosił
dfiecii młodzież
naplofesjona|nyTomaszGałuszka- GimnazjumTarnawa laga, Kamila Pawlica, lrabella Semik
(||ńiejsce).Tżecie miejscejury pŻygrupy Dolna.
Pokaz tań.a wśpółcześnego
ze Lwowa.
Weekend8.9 maja to czas zmagań znałoKarolinieKaspęyckiejz lvlalcówki.
DANCEGLUB pochodzącej
jednogłośnie,
]odeł.Kie|ce wokalnych'W tym czasie miałymiej ]ury5twierdziło
żeWszystGrupato |aureacizłotych
fe.tiwa. sĆe || otwalte Warśztatywoka|ne kie dzieci byłytego dnia fwycięzcami.
orazwie|umiędzynarodowych
Kultury d|a młodzieżyz terenu powiatu sU (ażde otr.ymałopodaruneki dyp|om.
li' 4 majaw Mjejskimośrodku
w suchejBeskidzkiej
odbyły
sięeIimina' skiego. Wydarzenie zorganizowano NajmMsza uaestniczkakonkursuFracie do xxv F€stiwa|u Teat.ów Dzie<i przy udziale StarostwaPowiatowego nik o|a mia|a3J roku' Ko|ejnąatrakcją
- Bajdu]€k. Po raz pierw- w suchej Beskjdzkiej. zajęcia odbyfy byla zabawa z ko|orowymic|ownańi,
i Mł.odzieży
szybrała
w nimudziałnaszagmina.ze- się W MarjackimDomu Reko|ekcyjnym którzy pżez dwie godziny bawi' dziembrzycereprezentował
zespółteatral w Zembrzycach.Nie po raz pierwszy ci. Następniedzie<ize swiet|icysrodo.
nycadabraz MarcóWkipod
kierunkiem mieIiśmy
okazjękorzystać
z gościnnościwiskowejoraz K|ubuMałegoJęzykow(a
pani JolantyFidelusoraz pani lvloniki i życz|iwości
życfeniaswoim mamom.Podtej instytucj.i'
Młodzieżwe składały
Bączek.Debiutujący
artyści
otrzyma|i wspanjałejatmosferzeuczyła5ię tech czas imprezywo|ontariuszkiz zespołu
za Przygotowaną
wyróżnienie
sztukę nik śpiewuoraz utworóW które uśWiet. szkółw Zembęycach rozdawałyu|otki
nily wieczornąlvlszęswjętąW parafia|' i ba|onikidotycząceKampanii ZachoAnulki':
,,Przygody
W dniu 6 majaw szkoleTarnawie nym koście|e.Warsztaty prowadziła wajTrzeźwy
Umysł'Gośćmi
specjaInymi
Do|nejodbyłsię gminny etap Kon. panaAlicja
lakubiak.
małychmieszkańców był wójt Gminy
kurśuw|edży ogó|nej Leonardo
Dnia 28 maja na StadionieSporto- zemb|zyce )óEl Gąsiorek, sekretarz
W konkulsieWzięło
udfiał]2 ucŹniów wym w Zembżycach odbyłasię im. Grałna Fuja,dyrektor Zs E|żbietaFi
sfkółgimnazjaInych
f telenuGminyze. prezaświętoNaśzyó Dzieci. Podczas delus,radny KazimierzCzaickioraz Kapżef okołogodfi- imprezy olganizatoż' którymi było zimierzGromada(OrkiestraRytm).PodmbŹyce.l'Jcfestnicy
nęfmaga|isię
z testemwiedfyogó|nej. CentrumKulturyoraz SwietlicaSrodo- cras wakacji Centrum Kultury zaprosi
pytaniaz zakresunauk wiskowa,zapewnili wiele atrakcji za- dfieci na ciekawezajęciaz e|ementami
Odpowiadalina
przyrodniczych,
regionalizmu,
historij, róWnod|a dzie(ijak j d|a ich rodzicóW arteterapjiorazpedagogikizabaw' faś
matematyki
itp. Pracesprawdzała
ko. Podczas imprezy odbył się Konkurs młodzieżna TurniejP|ażowejPiłkisiat.
misjaw składzie:
dyrektorszkoły
WTar. śpiewaćNażdyMoże,W którym zwynawieDo|nejEwa Dębińska,dyrektor ciężyłaEWe|inkaPi|szak z Malcówkj,
|nformacjemożnazna|eźć
na stronie
zs zemb|zy<e
E|Źbi€ t aFide|us,
Ha|ina Anna Fidelus(ll miejsce)oraz Angeli- www.9Cki<żf
embrzy.e.p|.
. GcKicz.Do ńnaługłównego ka sobaniak f Zembżyc (|| miejsce).
Wacław
Aprd(.HalinaWactawGCKiCz
W Lanckoroniezakwa|ifrkowali
się W pierwszejtlójce zna|azłysię dzi€ w
DNIGMINYZEMBBZYCE
26127CZERWIEC
SOBOTA - 26,06.2010 r, LKSGARBARZ
l8'00 -WYSTĘPoRK|ESTRARYTI\4
I9.OO- FESTYN
NIEDZIELA- 27,06.2010 r. Lt(SGARBARZ
18.30 RETROband folkowe granie
]9.00 ZA8AWA Z ZESPoŁEM F|NAL|S
ATRAKCJE:
]. PARKROZRYWKIDLA DZIECI
14.00- |sToWARzYszENIE
MUzYczNEśLEszoW|cE
2, STOISKA
REGIONALNE
14.30- 16.00- PRoGRAMDLA Dz|Ec|z agencjąPRo ART 3' LoTER|AFANToWA- ZEsPÓŁ szKÓŁ zEMBRZYCE.
z Rudys|ąskiej
oRGANIZAToRzY:
URzĄDGMINYGcKIcz'LKs GARBARz
16.00- 20'LEc|EsAMoRZĄDÓW-WYRÓŻNIEN|A
DLADz|A- ZBIORKI I FANTY NA RZECZ POSZKODOWANYCH PRZEZ
LACZY
] 6.30- zEsPoŁ REG|oNALNY
M|oDUSZYNA
]7.00-KABARETUBACY
osuwtsKA
SERDECZN'EZAPRASZAMY
ffiPJT***tP#t"*,::::ffiHE
Gminny ośrodekPomocyspołeczne'i
ce|em projektu je5l podwyżŚzenie niujestbezpłatny'
jestpżez
w zembr:yoch |nformlje, żeod
statusu spo,łecznegoi zawodowego
Projekw!półńnansowany
poprzezod.
Europej.
kwigtnia 2010r. realizowanyiest
k|ientóWGoPs Zembrzyce
UnjęEuropejską
ze środków
pod
budowanie wiary we własne moż|i. skiegoFunduszu
społecznego'
Projekt śystemowy nazwą
- mói atut,''
wości,fdobycie nowych umiejętności
.,Aktywność
W ramachprojektuorganizowane i doświadczeń
olaz przygotowaniedo
szczegółoweinforma<.ie
na teńat
powrotu
proiektu dortęPn€
będąszko|enia
i kursyskierowane
do wejścia
|Ub
na rynekpracy'
pod nr 33 87464 00 w siedzibie
osób bezrobotnych
i nieaktywnych
faW roku 2010r wsparciemdoradcfogminy
wodowoz telenu
zembrzycą szko|eniowymzostanieobjęte] l osób
GOPSZembrzyce.
korzystających
f pomocyspołecfnej.
ftelenu naszejgminy,udziałw sfko|e-
10
'J tl
Nowy samochód ()5l) ś|cs7owice
wokdh€
lconardo 20]o
Xonkurs gdwędziaFki l)' Krzók sleszoMce
|0|rBBB!06óR5t|!f
Pia':I'
KqW Tdrndw. Dolnd
konkurs pokdw
woJiólne leoD.rdo l010
Konlu* qdwfdtaEki P M.Held Z.mbrycc
!
]
zenbż'cc l<c konkurspolraw
l mieFc. w końkus'e pdlD ' Z.nltłfyce
Konkurs pdlm ' TarDawd Dolna
ńi
Wokóln.l.oDJ.do
l0l0
códabrd nd $enie Maló zbloiownid
L . o n a r d o9 0 I 0' € l a p e m i n n y
.rl .1"[
lll
"r-rrit-.
_-
Dfień Zieni Tdrnawski.j . qs|ępy
ze5po| ldn€ ( zny Tarnawd DU|ńd tdlen|v
!
DziĆń zieńi
lar.dwskiej . wyslawd
L-:E-J.
I
I
I
Wa.9zldly rzeźbiaskiew MaICówce
l
Dzień Ziemi TórnówŚkiej - wy5lępy
Dzieńz'.mi Ta.'dwstd€ ' ' wyslępy
L\rl=l
a
"a
ry
D.en z'€ ń l
Dżień Dziecka w z€ ń brfycach
Tórnaw9liej . wyŚlfpy
fuffi
Dżi.ń zi.mi Tańawskie' ' wl/siępy
L
l!L
D.ień Dziecka w Zembrry.ach
GMNAZEIMBRZYCT
Wydawca
02
33r8746040
33r87461
faxr331877!7!0,
ret.
3318746002,
p
fenrbnyce
gmnaembrfyLe0inter
a,pI
slrcna]
W!łW
e'mai]
i!F
Nmn|ny:
GIałna
Redakt0r
Drukorukarna
Ettfilon
kon.pl
4622www.qral
462!,Iar:331873
Tel.
33/873
Dżień ziemi Tarńawskiej ' wy9tępy

Podobne dokumenty