Rudnicka Gala Sportu Szkolnego - nagrodzono

Komentarze

Transkrypt

Rudnicka Gala Sportu Szkolnego - nagrodzono
czasopismo wydawane przez Urz¹d Gminy Rudnik
BIULETYN INFORMACYJNY
Grudzień 2013 Nr 4 (59) ISSN 1730-7147 Wydanie bezp³atne
Rudnik - BrzeŸnica - Czerwiêcice - Gamów - Grzegorzowice - Jastrzêbie - Lasaki - Ligota Ks. - £ubowice - Modzurów - Poniêcice - S³awików - Strzybnik - Szonowice
Najserdeczniejsze życzenia, Cudownych
Świąt Bożego Narodzenia, Rodzinnego ciepła
i wielkiej radości, Pod żywą choinką zaś
dużo prezentów, a w Waszych pięknych
duszach, wiele sentymentów. Świąt dających
radość i odpoczynek, oraz nadzieję na Nowy
2014 Rok, żeby był jeszcze lepszy niż ten,
co właśnie mija.
Mieszkańcom Gminy Rudnik życzy:
Rada Gminy oraz Wójt wraz z pracownikami Urzędu Gminy.
Rudnicka Gala Sportu Szkolnego nagrodzono najlepszych
Przez cały rok ciężko trenowali, a teraz zostali za to nagrodzeni. W dniu 12 listopada powołana przez Wójta Gminy Alojzego
Pieruszka, Gminna Komisja Stypendialna przyznała 12 nagród finansowych za osiągnięcia sportowe w roku 2013 oraz 5 nagród
za promocję gminy dla zawodników LKS „Dąb” Brzeźnica. Nagrody przyznano w
dwóch kategoriach: osiągnięcia indywidualne i drużynowe.
W Gminnym Centrum Informacji w Rudniku w dniu
14 listopada odbyła się uroczysta Gala Sportu podczas
której wręczono wyróżnienia
najlepszym. Ci którzy na ten
sukces pracowali przez cały
rok cieszyli się, że zostali docenieni. Łącznie na ten cel.gmina
przeznaczyła ponad 4 tysiące
złotych.
Dokończenie na str. 13
Mini ogród Botaniczny Szonowice
Remiza OSP Rudnik
Plac zabaw Rudnik
Skwer Gawliny Strzybnik
Chodnik Sławików
Nowa droga Ligota Ks.
“Dąb” Brzeźnica
“Dąb” Brzeźnica
strona - 2
Gmina Rudnik - Biuletyn informacyjny
Uroczystość Poświęcenia Samochodu Strażackiego
w OSP Modzurów
W dniu 23 listopada miała miejsce uroczystość poświęcenia nowego samochodu pożarniczego ratowniczo-gaśniczego marki Ford
Transit, jaki otrzymała jednostka OSP Modzurów.
Samochód specjalny został zakupiony za kwotę 117.600,00 złotych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska w Katowicach (50.000,00zł),
Gminy Rudnik (50.000,00zł) oraz pozyskanych od sponsorów w wysokości
17.600,00zł. Doposażenie samochodu,
czyli zakup i montaż haka holowniczego, agregatu prądotwórczego, i innego
niezbędnego sprzętu kosztowało około
10.230,00zł. Pieniądze na ten cel pochodziły ze środków sołectwa Modzurów
oraz środków własnych OSP. W listopadzie tego roku samochód został oddany
do dyspozycji strażaków i jest gotowy do
udziału w akcjach i wyjazdach. Dzień 23
listopada był symbolicznym momentem
jego poświęcenia i oddania do użytku,
była to też doskonała okazja by podziękować wszystkim tym, którzy przyczynili
się do jego zakupu. Impreza rozpoczęła
się tradycyjnie Mszą Świętą koncelebrowaną z udziałem księży: Ks.
Józef Krzeptowski – były Proboszcz
parafii Modzurów, Ojciec Marceli –
Kapelan strażaków oraz Ks. Joachim
Kroll – proboszcz, odprawioną w
Kościele Parafialnym Świętej Trójcy
w Modzurowie. Po nabożeństwie
uczestnicy przemaszerowali na na
plac znajdujący się przed remizą
OSP Modzurów, gdzie nastąpiła od- prawa oraz poświęcenie. Obecna na uroczystości Prezes Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska, Gabriela Lenartowicz, dokonała symbolicznego wręczenia
kluczyków do nowego pojazdu, życząc
przede wszystkim przyjemności korzystania z nowego nabytku. Pragnę by ten
wóz służył całej społeczności strażaków
przede wszystkim do ćwiczeń, jak najmniej do akcji wyjazdowych podkreślała
Pani Prezes. Zaproszeni goście i sponsorzy zostali podjęci skromnym poczęstunkiem w remizie.
Na uroczystości obecni byli także
włodarze gminy w osobach: Przewodniczącego Rady Gminy Rudnik Kazimierza
Lach, Wójta Alojzego Pieruszka i Sekretarza Gminy Kariny Lassak, przedstawiciele PSP i Zarządu Oddziału Powiatowego
ZOSP RP, Delegaci gminnych jednostek
OSP, byli strażacy OSP Modzurów oraz
zaproszeni goście. Naczelnik OSP Modzurów Jan Skiba wraz z Prezesem OSP
Gmina Rudnik - Biuletyn informacyjny
Modzurów Bernardem Ławnikiem nie
szczędzili słów wdzięczności i podziękowań dla wszystkich tych, którzy przyczynili się do spełnienia marzeń strażaków.
Dzięki okazanemu sercu, hojności i dobrej
woli wielu ludzi strażacy ochotnicy otrzymali wspaniałe narzędzie pracy, które
służyć będzie nam wszystkim.
Historia służby strażackiej w Sołectwie Modzurów sięga odległej historii,
jednostka powstała w 1933r. i nosiła nazwę Freiwillige Feuerwehr In Musern,
należała do Freiwillige Feuerwehr Grzędzinie. Inicjatorem, założycielem i pierwszym komendantem ówczesnej straży był
pan Marwitz. Jego współzałożycielami
członkami byli: Franciszek Strzeduła, Józef Gilga, Jan Czerner, Ochman senior,
Józef Majer, Alojzy Chrubasik, Adam Siwoń, Antoni Bula, Jan Gilga, Stanisław
Afa, Emanuel Alker. Pierwsza OSP Mo-
dzurów z powodu braku odpowiedniego
lokalu, a za przychylnością księdza otrzymała lokum w zabudowaniach probostwa. Do osiągnięć ówczesnej OSP należy
zaliczyć między innymi wybudowanie,
na działkach panów: Alker i Chrubasik
dużego krytego betonowego zbiornika
przeciwpożarowego. Jak na tamte czasy
OSP Modzurów dysponowała dobrym
sprzętem przeciwpożarowym. Jako jedna z nielicznych jednostek, należąca już
wówczas pod Racibórz, posiadała motopompę. Sprzęt ten niestety zaginął pod
koniec drugiej wojny światowej i nie został odnaleziony. Brak sprzętu przeciwpożarowego spowodował tymczasowe
zawieszenie działalności do roku 1953.
Pierwszym komendantem powojennym
został Antoni Górecki, jego współzałożycielami członkami byli: Alfred Kampik,
Zygfryd Laska, Walter Kazimierz, Antoni
Strzedula, Erwin Grabiniok, Józef Ochman, Ginter Franke, Jerzy Zając, Gerard
Głowik, Eryk Jasiulek, Helmut Krzykała,
Alojzy Alker, Helmut Laska, Alfons Bodinka, Jan Fojcik, Emanuel Rzepka, Franciszek Stanik, Gerard Zając, Helmut Bula,
Gerard Chrubasik, Jan Majer, Antoni
Gawlik i Leon Bula. Siedzibą powojennej
OSP był garaż na terenie SHR Modzurów, który z ledwością mógł pomieścić
całe wyposażenie przeciwpożarowe. Z
tego też powodu rozpoczęto budowę w
czynie społecznym i z pomocą finansową
gminy Rudnik nowej remizy strażackiej,
umieszczonej na działce SHR Modzurów.
Okres budowy przypada na koniec lat 50.
Jednym z kolejnych problemów, z jakim
musieli borykać się strażacy był brak odpowiedniego środka transportu.
W nagłych wypadkach SHR służył
swoimi samochodami. OSP Modzurów
otrzymała pierwszy samochód dopiero
pod koniec komendantury pana Antoniego Góreckiego. Następcą był jego syn Rudolf Górecki, mianowany 18.03.1976
r. Przed nowym komendantem stanął nowy problem, a mianowicie w
związku z rozwojem rolnictwa i budownictwa remiza stała się za mała,
z tego względu pan Górecki Rudolf
porozumiał się z naczelnikiem gminy Rudnik panem Hubertem Miczko i za fundusze gminy rozbudował
remizę. Po ukończeniu rozbudowy
O S P otrzymała wóz bojowy STAR 244
GBA 2,5, który służył strażakom do momentu zakupu samochodu Magirus. Po
opuszczeniu kraju przez pana Rudolfa
Góreckiego naczelnikiem został wybrany Tadeusz Szczygielski. Jednostka OSP
Modzurów w 2001 roku została włączona
do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego – jest to zaszczyt ale także dużo
więcej obowiązków. W dniu dzisiejszym
jednostka dysponuje dobrym zapleczem
– remiza wraz z pomieszczeniami pomocniczymi jest po gruntownym remoncie.
Do dyspozycji strażaków są: lekki samochód pożarniczy ratowniczo-gaśniczy
Ford Transit 2013, średni MAGIRUS-DEUTZ czerwiec 2010r, łódź motorowa
z silnikiem MARINER 4M, Agregaty prądotwórcze z najaśnicami, pompy PO-5 i
szlamowa, aparaty powietrzne, zestaw
ratowniczy PSP R-1 z deską ortopedyczna
i szynami Kramera, zestaw hydrauliczny
LUKAS oraz inny niezbędny podstawowy sprzęt.
strona - 3
Józef Feliks Gawlina (1892-1964), nasz rodak
ze Strzybnika; biskup polowy Wojska Polskiego
Urodził się 18 listopada 1892 w Strzybniku /parafia Rudnik /w rodzinie Franciszka i Joanny z domu Banaś. Do gimnazjum uczęszczał najpierw w Raciborzu
a później w Rybniku. Po maturze w 1914
roku podjął studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego,które
musiał przerwać w kwietniu 1915 roku
z powodu powołania do armii pruskiej.
Ranny na froncie francuskim w listopadzie 1915 został odesłany do służby garnizonowej we Wrocławiu, lecz we wrześniu
1917 roku ponownie wysłany na front bliskowschodni; w bitwie pod Damaszkiem
wzięty do niewoli angielskiej, w której
przebywał od października 1918 roku do
listopada 1919. Po powrocie do Wrocławia w lipcu 1920 roku ukończył studia
teologiczne, a 19 czerwca 1921 otrzymał
święcenia kapłańskie z rąk kardynała . A.
Bertrama. W maju 1921r. odprawił mszę
świętą prymicyjną w naszym parafialnym
kościele pw.św. Katarzyny w Rudniku.
Pracował jako wikariusz w Dębieńsku
(od 1921 roku) oraz wTychach (od 1922
roku). W lipcu 1924 roku został mianowany przez ks. Augusta Hlonda sekretarzem
generalnym Ligi Katolickiej Administracji
Apostolskiej Górnego Śląska. Od września 1924 roku do marca 1927 roku kierował redakcją „Gościa Niedzielnego". Na
zlecenie prymasa Augusta Hlonda zorganizował Katolicką Agencję Prasową (19271929).
W lipcu 1931 roku został proboszczem
parafii św. Barbary w Królewskiej Hucie.
W swojej parafii zasłużył się w działalności dobroczynnej. Założył m. in. biuro
„Caritasu”, ochronkę dla dzieci, kuchnię
ludową dla bezdomnych i ubogich. 14
lutego 1933 został mianowany biskupem
polowym Wojsk Polskich. Sakrę biskupią
otrzymał 19 marca 1933 w Królewskiej
Hucie z rąk kard. A. Hlonda. W nocy z 6
na 7 września 1939 na polecenie naczelnych władz WP opuścił Warszawę i dotarł
do granicy polsko-rumuńskiej, którą przekroczył w dniu 18 września.
Po krótkim pobycie w Bukareszcie, 5
października przybył do Rzymu. Sekretariat Stanu Stolicy Apostolskiej przedłużył mu jurysdykcję biskupa polowego. 18
października 1939 po przybyciu do Paryża formalnie podjął obowiązki Biskupa
Polowego Wojsk Polskich (Polskich Sił
Zbrojnych na uchodźstwie). Od stycznia
strona - 4
1940 roku był członkiem Rady Naczelnej
Światowego Związku Polaków z Zagranicy. Jego jurysdykcji jako biskupa polowego podlegali żołnierze Polskich Sił
Zbrojnych we Francji, w Wielkiej Brytanii, Kanadzie, na Bliskim Wschodzie, w
Afryce i w ZSRR (od 1942 roku), a od 1944
roku we Włoszech, Belgii, Holandii i w
Niemczech.
Przeprowadził wizytację obozów
uchodźców polskich ewakuowanych z
ZSRR do Iranu; 19 kwietnia 1942 przekroczył granicę ZSRR i po krótkim pobycie
w Moskwie rozpoczął trzymiesięczną wizytację oddziałów Armii Polskiej w ZSRR
gen. dyw. Władysława Andersa - w Uzbekistanie, Tadżykistanie, Kirgizji i Kazachstanie. W połowie października 1942 roku
przeniósł się z Iranu do Iraku, a następnie
na początku listopada do Jerozolimy. Na
mocy dekretu papieża Piusa XII z 3 października 1942 został mianowany biskupem ordynariuszem dla polskich uchodźców cywilnych na Wschodzie. 15 lutego
1943 wyruszył w podróż do USA, gdzie
spotkał się z prezydentem Franklinem
D. Rooseveltem. Brał udział w kampanii
włoskiej; w bitwie pod Monte Cassino,
bitwie o Loreto i Ankonę. W Ankonie, 31
lipca 1944 z rąk Naczelnego Wodza gen.
broni Kazimierza Sosnkowskiego otrzymał Krzyż Srebrny Orderu Wojennego
Virtuti Militari.
Po śmierci kard. Augusta Hlonda 28
stycznia 1949 papież Pius XII mianował
Józefa Gawlinę Opiekunem Duchowym
Polaków na uchodźstwie. Od połowy
1947 roku zamieszkał jako rektor przy
polskim kościele św. Stanisława w Rzymie przy via Botteghe Oscure 15.
W latach 1949-1952składał wizyty w
polskich ośrodkach emigracyjnych w jedenastu krajach Europy, Ameryki Północnej i Ameryki Południowej. Brał udział w
tworzeniu Polskich Misji Katolickich w
Argentynie, Australii, Brazylii, Chile, Danii, Hiszpanii, Holandii, Luksemburgu,
Republice Południowej Afryki, Szwajcarii,
Szwecji i Tanzanii. Jego zasługą było także
zbudowanie polskiej kaplicy w podziemiach Bazyliki Watykańskiej Św. Piotra.
W czasie wojny założył dwa seminaria
duchowne - w Bejrucie (Liban) i w Glasgow (Wielka Brytania). W 1947 roku założył Instytut Wydawniczy „Hozjanum"
(Edizioni Hosianum) przy Hospicjum S.
Hozjusza. Od 1949 roku do końca życia
był wydawcą i redaktorem naczelnym
„Duszpasterza Polskiego Zagranicą". 29
listopada 1952 został mianowany arcybiskupem tytularnym Madito. Od 1962 roku
brał udział w dwóch pierwszych sesjach
Soboru Watykańskiego II jako sekretarz
Komisji dla spraw Biskupów i Diecezji.
Zmarł 21 września 1964 w Rzymie. Pochowany najpierw na cmentarzu Campo
Verano w Rzymie. Zgodnie z ostatniąwolą
wyrażoną w testamencie dnia 8 kwietnia
1965 jego zwłoki przeniesiono na polski
cmentarz wojenny na Monte Cassino.
Grób rodziców biskupa Gawliny znajduje
się na cmentarzu przy kościele parafialnym w Rudniku.
W przyszłym roku przypada 50 rocznica śmierci arcybiskupa J.F.Gawliny
Dla upamiętnienia tej ważnej rocznicy
Rada Powiatu Raciborskiego .na wniosek Dyrektora ZSO w Rudniku oraz
ks.Proboszcza Parafii św. Katarzyny w
Rudniku, postanowiła ogłosić nadchodzący rok 2014 ROKIEM BISKUPA GAWLINY Uroczysta inauguracja miała miejsce
na Zamku Piastowskim w Raciborzu w
dn.12 listopada br.
12 listopad 2013 godz. 16.00 Zamek
piastowski w Raciborzu – inauguracja obchodów roku Gawliny;
6 styczeń 2014 godz. 15.00
Strzybnik - „Orszak Trzech Króli”,
Przemarsz ze Strzybnika do kościoła
w Rudniku. Koncert kolęd w kościele.
Gmina Rudnik - Biuletyn informacyjny
14 luty 2014
godz. 16.00
Rudnik – Msza
Św., Koncert - Orkiestry Reprezentacyjnej
Wojska
Polskiego .
19 marca 2014
godz. 10.00
Zamek piastowski w Raciborzu –
Msza św. W kaplicy zamkowej – bp.J.
Kopiec - prelekcja ks. Marka Gancarczyka
redaktora naczelnego „Gościa Niedzielnego”.
Program artystyczny – szkolne koło
teatralne „Tik-Tak”.
kwiecień 2014 godz. 10.00 ZSO Rudnik
Ogłoszenie otwartego konkursu fotograficznego i plastycznego „Ze Strzybnika
na Monte Cassino”; Prace plastyczne oraz
zdjęcia prezentujące Strzybnik - miejsce
urodzenia/ oraz Monte Cassino /- miejsce
spoczynku/ Biskupa.
23-31 maja 2014 Włochy;
Pielgrzymka; Miejsca związane z abp.
J. Gawliną, Janem Pawłem II.
2 czerwca 2014 godz. 10.00 Rudnik
XII Jubileuszowy Rudnicki Bieg Uliczny poświęcony abp. J. Gawlinie;
8 czerwca 2014 godz. 15.00 Rudnik
Festyn szkolno- parafialny, Podsumowanie konkursu, wręczenie nagród i
wystawa prac konkursowych. Podsumowanie pielgrzymki do Włoch, występ zespołu „Kobierzanka”- Czechy.
Lipiec 2014 Półkolonie; Ogrody Gawliny, świetlica w Strzybniku; Zajęcia wakacyjne dla uczniów - Tygodniowe zajęcia
opiekuńczo- rekreacyjne.
23 sierpień 2014 godz. 9.00 Racibórz –
Rudnik
Rodzinny triathlon wakacyjny: „Z biegiem Odry w stronę Strzybnika”; Spływ
kajakowy, rajd rowerowy, bieg terenowy.
19 września 2014 godz. 10.00 Rudnik
– Strzybnik
Zawody sportowe - bieg sprawnościowo- obronny. Poświęcenie Ogrodów
Gawliny, udział grup rekonstrukcyjnych.
21 września 2014 godz. 15.00 Rudnik
Uroczysta msza św. w kościele pw. św.
Katarzyny;
18 listopada 2014 godz. 16.00 - Zamek
piastowski w Raciborzu
Uroczysta akademia na zakończenie
Roku Gawliny; Podsumowanie cyklu uroczystości religijnych oraz imprez kulturalno- oświatowych i wręczenie znaczków
„Przyjaciel Szkoły”, zakończenie wystawy na Zamku Piastowskim.
Gmina Rudnik - Biuletyn informacyjny
Ranking samorządów pod
kątem inwestycji. Jak wypada
Gmina Rudnik?
Spośród wielu publikowanych rankingów czasopisma samorządowego „Wspólnota”,
redakcja przygotowała kolejny tym razem dotyczący inwestycji. Decydujący w nim
jest poziom inwestycji w infrastrukturę techniczną, a więc tych najbardziej powiązanych z warunkami stwarzanymi dla rozwoju gospodarczego.
Metoda obliczania wskaźników rankingu inwestycyjnym jest identyczna
od lat. Pod uwagę bierze się tylko te inwestycje, które skierowane są na rozwój
infrastruktury technicznej i koncentrują
się w trzech działach: transport (drogownictwo), gospodarka komunalna (wodociągi, kanalizacje, oczyszczalnie ścieków, wysypiska śmieci itp); gospodarka
mieszkaniowa. Jak wygląda Gmina Rudnik na tle pozostałych gmin w powiecie
raciborskim? Wójt Alojzy Pieruszka nie
kryje zadowolenia. Tak wysoka, jak dla
małej gminy o typowo rolniczym charakterze pozycja to zasługa wielu osób
zaangażowanych w rozwój naszej gminy.
Rudnik w rankingu inwestycyjnym na
lata 2010/2012 przeprowadzonym przez
magazyn samorządowy "Wspólnota",
na 1571 sklasyfikowanych samorządów
znalazł się na 354 miejscu wyprzedzając
pozostałe samorządy jak Krzyżanowice
1055 pozycja, Nędza 1093 pozycja, Pietrowice Wielkie 1258 miejsce czy Kornowac
pozycja 1561 w rankingu. Noblilitacją i zaszczytem jest, że w województwie śląskim
gdzie liczba gmin wiejskich sięga prawie
setki jesteśmy na wysokiej 22 pozycji pod
względem liczby inwestycji strategicz-
nych dla rozwoju gospodarczego.
Gminy wiejskie - 1571 sklasyfikowanych
Rudnik
354
miejsce
za
2010/2012, 369 miejsce za 2009/2011
Krzyżanowice - 1055 miejsce za
2010/2012, 1148 miejsce za 2009/2011
Nędza - 1093 miejsce za 2010/2012,
1051
miejsce
za
2009/2011
Pietrowice Wielkie - 1258 miejsce za
2010/2012, 1459 miejsce za 2009/2011
Kornowac - 1561 miejsce za 2010/2012,
1542 miejsce za 2009/2011
Miasta powiatowe - 268 sklasyfikowanych
Wodzisław Śląski - 69 miejsce za
2010/2012, 105 miejsce za 2009/2011
Głubczyce
198
miejsce
za
2010/2012, 227 miejsce za 2009/2011
Racibórz - 240 miejsce za 2010/2012, 124
miejsce za 2009/2011
Powiaty - 314 sklasyfikowanych
Raciborski
195
miejsce
za
2010/2012, 222 miejsce za 2009/2011
Wodzisławski
222
miejsce
za
2010/2012, 267 miejsce za 2009/2011
Głubczycki - 310 miejsce za 2010/2012, 286
miejsce za 2009/2011
strona - 5
Remont schodów przy sali
gimnastycznej
w Szonowicach
Udało się pozyskać środki finansowe na remont schodów i dostosowanie
ich do potrzeb osób mających problemy z poruszaniem się.
Nowa przestrzeń
w centrum
Szonowic
W pierwszych dniach października
rozpoczęły się roboty budowlano brukarskie przy kolejnej inwestycji gminnej,
tym razem w centrum Szonowic.
Do dyspozycji mieszkańców zostanie
oddany plac przy dawnej remizie OSP.
Prace potrwają kilka tygodni. Zaniedbany
plac przez wiele lat psuł wizerunek miejscowości przy głównym skrzyżowaniu.
Wjazd na osiedle mieszkaniowe oraz dojazd do miejscowego sklepu, z uwagi na
liczne wyboje, dziury i nierówności stanowił dużą niedogodność dla mieszkańców.
Staraniem władz gminy teren został wyrównany oraz utwardzony. Obecnie trwają tam jeszcze prace brukarskie. Jest to jedna z ważniejszych inwestycji w sołectwie.
Wpłynie nie tylko na poprawę atrakcyjności miejscowości, ale w znacznym stopniu
na poprawę warunków życia mieszkańców. Wartośc inwestycji to około 42.300zł.
Pieniądze pochodzą z rezerwy celowej Ministerstwa
Edukacji, częściowo wydatki
pokryje kwota zabezpieczona na ten cel
w budżecie gminy. Obecnie trwają na budowie prace ziemne i brukarskie, kolejno
nastąpi montaż poręczy. Inwestycja realizowana jest przy sali gimnastycznej szkóły podstawowej i gimnazjum w Szonowicach. Sołtys wsi oraz Dyrekacja szkoły
od wielu już lat starali się o tę inwestycję
bowiem w obiektach sportowych szkoły funkcjonuje czynna trzy razy w tygo-
dniu świetlica środowiskowa. Realizacja
przedsięwzięcia ma na celu stworzenie
warunków do integracji i aktywnego
uczestnictwa w życiu społecznym dzieci,
młodzieży i dorosłych niepełnosprawnych oraz wspomaganie podnoszenia poziomu ich udziału w życiu społecznosci
lokalnej. Remont schodów przyczyni się
do poprawy wizerunku wsi oraz wpłynie
na ułatwienie kontaktów z otoczeniem i
zapobieganie izolacji społecznej osób niepełnosprawnych.
„Świąteczna przygoda” w bibliotece
28 listopada 2013 r. odbył się spektakl teatralny Teatru Edukacji i Profilaktyki Maska
z Krakowa pt. „Świąteczna przygoda”.
Gminna Biblioteka Publiczna w Rudniku zaprosiła na teatrzyk dzieci z Samorządowego Przedszkola w Rudniku oraz
uczniów klasy I Szkoły Podstawowej w
Rudniku. Wszystkie dzieci z ogromnym
zainteresowaniem obejrzały spektakl,
żywo i głośno włączały się w zabawne
przygody bohaterów przedstawienia. W
imprezie uczestniczyło ponad 70 osób.
Na czas przedświąteczny teatr Maska z
Krakowa przygotował spektakl związany tematycznie z okresem świat. Jest to
pouczająca opowieść o marzeniach, odwadze i przyjaźni, osadzona w bajecznej,
zimowej scenerii. Któż z nas nie pamięta
strona - 6
z dzieciństwa wyglądania przez okno w
oczekiwaniu na Świętego Mikołaja? Wtedy pojawia się uczucie niepewności, czy
byliśmy wystarczająco grzeczni, żeby
dostać prezenty. Ta mądra historia zmusi nawet najbardziej sceptycznego widza
do refleksji nad sobą i swoim postępowaniem. Mały Tygrysek i jego przyjaciele
zabiorą najmłodszych w wyprawę pełną
przygód i odkryć. Ten spektakl porusza
także bardzo istotny temat – radosnego
oczekiwania. Ukazuje magię Świąt i ich
wartość w życiu człowieka. Fabuła przedstawienia odnosi się do trwałych wartości
takich jak: dobro, przyjaźń i uczciwość.
Gmina Rudnik - Biuletyn informacyjny
W Roku Wiary – nowe dzwony dla parafialnego
kościoła w Rudniku
Rok 2013 obchodzony w kościele katolickim jako Rok Wiary. W parafii św.
Katarzyny w Rudniku przebiegał pod
znakiem przygotowań do obchodów w
2014 roku uroczystości związanych z
50-leciem śmierci arcybiskupa Józefa
Feliksa Gawliny oraz inwestycji polegającej
na wymianie dzwonów.
Stare dzwony częściowo wykonane
przez naszego parafianina śp. Jana Keniga ze Strzybnika były już popękane;
wobec tego Ks. Proboszcz Piotr Spallek
oraz członkowie Rady Parafialnej zwrócili się do parafian z propozycją ,aby zlecić
wykonanie dla naszego kościoła nowych
dzwonów. Dzięki wielkiej ofiarności parafian cel ten został zrealizowany i na
wieży kościoła 13 listopada zawisły nowe
dzwony. W czasie wizytacji biskupiej w
dniu 6 listopada br. ks. biskup Andrzej
Czaja dokonał poświęcenia dzwonów,
które swoimi dźwiękami po raz pierwszy
uświetniły tegoroczny odpust parafialny.
Na dzwonach umieszczono napisy o następującej treści:
DAR PARAFIAN Rudnika, Strzybnika, Raciborza Miedonii i Czerwięcic w
ROKU WIARY - za czasów Ojca Świętego FRANCISZKA J.E.Ks.Bp.ANDRZEJA
CZAI, Prob.Ks.Piotra Spallek na większą
chwałę Bożą i pożytek wiernych R.P. 2013
1.Chrystus Król – „Jezus Chrystus wczoraj
i dziś, ten sam także na wieki” ( waży560
kg),
2. Matka Boża –„ Maryjo, pod Twoją obronę uciekamy się” (waży 350 kg),
3. Św.Józef „-Św. Józefie, opiekunie rodzin, módl się za nami” (waży 260 kg)
4. Anioł Stróż – „Święci Aniołowie
módlcie się za nami” (waży 150 kg)
5. Jezu Ufam Tobie –„ Wysławiajmy Pana
,bo Jego miłosierdzie trwa na wieki”
(waży 30 kg)
Gmina Rudnik - Biuletyn informacyjny
50 lat minęło
„Rocznice są wzniesieniami w krajobrazie naszego życia. Kierują one nasz wzrok w stronę przebytej drogi...”
Christian Schultz
Zaproszenie
Komitet Organizacyjny Jubileuszu
Szkoły, Dyrektor, Grono Pedagogiczne
,Uczniowie oraz Pracownicy Zespołu Komitet Organizacyjny rozpoczął przySzkół w Szonowicach mają zaszczyt za- gotowania i serdecznie zaprasza chętnych
prosić Szanownych Państwa Absolwen- absolwentów do czynnego włączenia
tów na uroczystości Jubileuszu 50-lecia, się w organizację przygotowań, a szczektóra odbędzie się 6 lipca 2014 roku w gólnie do współpracy przy organizacji
Szonowicach. Wstępny program uroczy- klasowych spotkań z wychowawcami,
przygotowania wystaw, pamiątek a także
stości:
11.30-12.30 Msza Św. W kościele pw. udziału w części artystycznej. Mile widziane są wszelkie formy wsparcia maŚwiętej Trójcy w Modzurowie;
13.00 – 14.00 Obiad dla zaproszonych terialnego i finansowego uświetniające
uroczystość .
gości;
Zgłoszenia przyjmuje przewodnicząca
14.00 -15.00 Uroczystość Jubileuszokomitetu organizacyjnego p. Karina Laswa: wystąpienia okolicznościowe;
15.00-15.30 Odsłonięcie tablicy pa- sak 606 11 60 54
Ponadto ze względów organizacyjmiątkowej z okazji 50-lecia szkoły;
od 14.00 Festyn na boisku sportowym, nych prosimy o indywidualne składanie
zwiedzanie szkoły, spotkania w klasach z zgłoszeń uczestnictwa do dnia 15 czerwca 2014 roku ,które będą przyjmowane:
nauczycielami i wychowawcami.
Szanowni Absolwenci Ze- Osobiście w sekretariacie szkoły, telefonicznie: Tel/fax 32 410 64 18 wew. 103 lub
społu Szkół w Szonowicach
Jubileusz 50-lecia naszej drogą elektroniczną (email: [email protected]
szkoły to wyjątkowa okazja do szonowice.pl)
W zgłoszeniu należy podać dane osowspólnego spotkania po latach,
przeżywania od nowa wyda- bowe, rok ukończenia szkoły, nazwisko
rzeńi chwil z minionego półwie- wychowawcy.
W dniu Jubileuszu będzie możliwość
cza, to sentymentalna podróż
do przeszłości. Będzie to także zakupienia publikacji zawierającej histoinauguracja I w historii szkoły rię szkoły. Zapraszamy do wspólnego
Zjazdu Absolwentów. Powoła- świętowania.
ny na tę niezwykłą okoliczność
Komitet Organizacyjny Jubileuszu
strona - 7
Dzień Edukacji Narodowej 2013 -ZSO Grzegorzowice
Popularnie zwany dniem nauczyciela, obchodzony jest 14 października, to państwowe święto całej oświaty. Obchody dnia nauczyciela w zespole szkół Grzegorzowice rozpoczeły się uroczysta Mszą Św. w kościele parafialnym w Łubowicach. Część artystyczna miała miejsce w łubowickim centrum spotkań im. Eichendorffa.
Były kwiaty, upominki, wiersze i miłe
słowa podczas szkolnych apeli. Pani Mariola Ciszek Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Grzegorzowicach nie
szczedziła słów uznania i podziękowania
dla wszystkich pracowników szkoły. Dla
przypomnienia - dzień Nauczyciela został
ustanowiony 27 kwietnia 1972 r. na mocy
ustawy "Karta praw i obowiązków nauczyciela", a następnie w 1982 r. przemianowany na Dzień Edukacji Narodowej.
Święto to upamiętnia powstanie Komisji
Edukacji Narodowej, która była pierwszym ministerstwem oświaty publicznej
w Polsce.
Zimowe
Dzień Edukacji Narodowej utrzymanie dróg Nagrody Wójta
Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych w Rudniku informuje iż po przeprowadzonym konkursie w dniu
15.11.2013 roku, na usługi odśnieżania,
zostały wybrane dwie firmy które złożyły najtańsze oferty.
Do konkursu zaproszonych zostało
pięć firm. Firmy które zwyciężyły to jest
Zakład Zieleni - Alojzy Strzeduła z Pawłowa oraz P.P.H.U.- Eryk Ficoń z Makowa
zaproponowały takie same ceny to jest
85 zł/godz netto + 8 % vat. Teren gminy
został podzielony na cztery rejony odśnieżania o łącznej długości 45,56 km. Rejon
1 - 14,73 km (Łubowice, Grzegorzowice,
Sławików, Lasaki) - P.P.H.U.- Eryk Ficoń;
Rejon 2 - 8,5 km (Gamów, Modzurów, Sławienko, Dolędzin, Jastrzębie, Szonowice,
Ponięcice) - Zakład Zieleni - Alojzy Strzeduła. Rejon 3 - 13,91 km (Rudnik, Strzybnik, Strzybniczek) - ZWiUK Rudnik (ciągnik John Derre); Rejon 4 - 8,42 km (Ligota
Ks., Brzeźnica, Czerwięcice) ZWiUK
Rudnik (koparka TEREX); Dodatkowo
zakupiono 10 pojemników na sól drogową, które zostały ustawione przy drogach
gminnych. Miejsca ich ustawienia zostały
skonsultowane z Wójtem gminy. Pojemniki te zostały wyposażone w wiaderka i
łopatki (po dwóch dniach część wiaderek
została skradziona).
strona - 8
W dniu 16 października w Gminnym Centrum Informacji w Rudniku, jak co roku,
odbyło się spotkanie nauczycieli i dyrektorów placówek oświatowych z Wójtem Gminy Alojzym Pieruszka.
W dniu 14 października 2013 r. w
szkołach i placówkach oświatowych na
terenie Gminy Rudnik obchodzono Dzień
Edukacji Narodowej. Z okazji Święta
Oświaty Wójt Gminy Alojzy Pieruszka
uhonorował listami gratulacyjnymi oraz
nagrodami dyrektorów placówek oświatowych dla których oragnem prowadzącym jest Gmina Rudnik:
panią Ewę Ryś - Dyrektor ZSP w
Brzeźnicy;
panią Mariolę Ciszek - Dyrektora ZSO
w Grzegorzowicach;
panią Danutę Jegliczka - Dyrektora SP
w Grzegorzowicach;
panią Gabrielę Burdzik - Dyrektora SP
w Gamowie;
panią Renatę Rybka- Dyrektora SP w
Rudniku;
pana Mariusza Kaleta – Dyrektora
ZSO w Rudniku;
Na spotkanie z Wójtem przybyli również: przedstawiciel związków zawodowych nauczycieli Pani Maria Kapłanek,
pani Danuta Cymerman Dyrektor szkół
niepublicznych w Gamowie i Szonowicach, prowadzonych przez Parafialne
Towarzystwo Oświatowe w Gamowie
przybył także Pan Jan Deńca Kierownik
Referatu Oświaty. Święto pracowników
szkół i przedszkoli było doskonałą okazją
do złożenia życzeń i gratulacji tym nauczycielom, którzy w tym roku osiągnęli
kolejny stopień awansu zawodowego.
Należą do tego grona:
pani Bożena Herman Nowak – nauczyciel ZSP w Brzeźnicy (stopień nauczyciela mianowanego);
pani Katarzyna Siąkowska – nauczyciel ZSO w Grzegorzowicach, (stopień nauczyciela dyplomowanego);
pani Małgorzata Tunk – nauczyciel
ZSO w Grzegorzowice, (stopień nauczyciela dyplomowanego).
k o m u n i k a t
W wigilię 24 grudnia oraz
w Sylwestra 31 grudnia
Urząd Gminy w Rudniku
czynny będzie do godziny 12.00.
Kasa czynna będzie do
godziny 10.00.
Gmina Rudnik - Biuletyn informacyjny
Sześciolatki do
szkoły
Prezydent RP Bronisław Komorowski
11 października 2013 roku podpisał
ustawę z dnia 30 sierpnia 2013 r. o
zmianie ustawy o systemie oświaty oraz
ustawy o zmianie ustawy o systemie
oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
Treść ustawy jest dostępna na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji
Narodowej oraz Rządowego Centrum
Legislacji. W najbliższym czasie zostanie opublikowana w Dzienniku Ustaw.
Zgodnie z nowymi przepisami: 1 września 2014 r. pozostaje datą wprowadzenia
obowiązku szkolnego dla sześciolatków,
w roku szkolnym 2014/2015 do pierwszej
klasy pójdą dzieci urodzone w 2007 r.
(siedmiolatki) oraz urodzone od I stycznia
do końca czerwca 2008 r. (sześciolatki).
Natomiast dzieci urodzone w drugiej połowie 2008r. będą mogły rozpocząć naukę
na wniosek rodziców, w roku szkolnym
2015/2016 obowiązek szkolny obejmie
dzieci urodzone w 2009 r. (wszystkie
sześciolatki) oraz dzieci urodzone w 2008
roku, które jeszcze nie podjęły nauki w
szkole (siedmiolatki).
Wprowadzone zostało także ograniczenie liczebności uczniów w oddziałach
klas pierwszych. 0d września 2014 r. nie
będzie mogła ona przekroczyć 25 dzieci.
Rok później ta zasada obejmie zarówno klasy pierwsze jak i drugie. Od roku
szkolnego 2016/2017 wszystkie oddziały
klas od pierwszej do trzeciej nie będą mogły liczyć więcej niż 25 uczniów. Należy
jednak wskazać, że obecnie, w zdecydowanej większości szkół podstawowych,
średnia liczebność oddziału klasy pierwszej nie przekracza 25 uczniów (W 92%
szkół), na terenach wiejskich odsetek ten
jest jeszcze wyższy (w97% szkół),
W latach 2014/15 i 2015/16 uczniowie do pierwszej klasy będą przyjmowani według roku i miesiąca urodzenia, poczynając od najmłodszych.
Rozwiązanie takie pozwoli na grupowanie w poszczególnych oddziałach klasowych uczniów w zbliżonym wieku.
Działania organów prowadzących szkoły
muszą uwzględniać potrzeby i bezpieczeństwo najmłodszych uczniów. Konieczne jest, aby organy prowadzące tak
dostosowały sieć szkolną, by — zwłaszcza
na terenach wiejskich — odległość z domu
dziecka do szkoły nie była zbyt duża. Jeśli
Gmina Rudnik - Biuletyn informacyjny
dzieci będą musiały dojeżdżać do szkoły,
należy właściwie zorganizować bezpłatny
dowóz. W przypadku oczekiwania dziecka na autobus, szkoła musi zapewnić
uczniom zajęcia w świetlicy oraz zadbać
o posiłki. Zgodnie z nimi sale lekcyjne
powinny zostać tak urządzone, by był w
nim kącik zabaw dla dzieci. Wymienione
wymogi w ustawie w Gminie Rudnik są
w pełni realizowane.
Uczniowie do wszystkich placówek
szkolnych są dowożone zorganizowanym
transportem (art. 17 ust. 2 ustawy o systemie oświaty precyzuje ten wymóg, droga
dziecka z domu do szkoły nie może przekraczać: pkt 1 - 3 km w przypadku dzieci pięcio i sześcioletnich do przedszkola,
uczniów klas I – III szkół podstawowych
pkt 2 4 km w przypadku uczniów klas V
i VI szkół podstawowych oraz uczniów
gimnazjum. We wszystkich placówkach
szkolnych zorganizowano „Kąciki zabaw” urządzone z dofinansowania w
ramach Rządowego programu „Radosna
Szkoła”.
PAL - Program
Aktywności
Lokalnej
W roku 2014 będzie realizowany przez
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w
Rudniku.
Projekt będzie współfinansowany
przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem
głównym projektu będzie aktywizacja
społeczna i zawodowa osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym korzystających ze wsparcia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Projekt zakładał głównie działania
o charakterze środowiskowym, których
głównym zadaniem jest integracja środowiska lokalnego. Programem będzie objęte jedno sołectwo Gminy Rudnik. Jednym
z efektów szkolenia i działań integracyjnych ma być zagospodarowanie przestrzeni
publicznej poprzez budowę
skweru, placu
rekreacyjnego
wyposażonego
w urządzenia
małej architektury. Być może
w ramach projektu uda się
także zakupić
zestawy zabawowy dla dzieci.
strona - 9
SPOP
Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu
mając na uwadze potrzebę współpracy z
pracodawcami z terenu działania tutejszego urzędu w zakresie pozyskiwania ofert
pracy uruchomił „System Pozyskiwania
Ofert Pracy” – SPOP.
Nowa usługa jest bezpłatna i ma na
celu skrócenie czasu składania ofert oraz
oczekiwania na skierowanie do pracy odpowiedniego kandydata.
System Pozyskiwania Ofert Pracy wyróżnia się tym, że co miesiąc do właścicieli
firm z powiatu raciborskiego drogą elektroniczną są przesyłane informacje przypominające o możliwości składania ofert
pracy.
Aktualnie w newslatterze tutejszego
urzędu pracy znajduje się 650 pracodawców. Od początku funkcjonowania SPOP
do chwili obecnej zostało zgłoszonych tą
drogą 125 krajowych ofert pracy. System
umożliwił dotarcie do pracodawców z
oddalonych gmin powiatu raciborskiego,
którzy wcześniej nie współpracowali z
tut. urzędem pracy.
Dużym atutem powstałego systemu
jest to, że raz zalogowani pracodawcy na
stałe mogą wpisać się do bazy i nie muszą przy zgłaszaniu kolejnej oferty pracy
wypełniać wszystkich danych formularzu
„Krajowej Oferty Pracy”, wpisują jedynie
nazwę firmy, NIP oraz dane, które uległy
zmianie i wymagają aktualizacji.
Aby „SPOP” był jeszcze bardziej widoczny i dostępny dla pracodawców, na
głównej stronie internetowej tutejszego
urzędu zamieszczony został baner. Po
kliknięciu w baner pracodawca jest automatycznie przekierowany do formularza
zgłoszeniowego krajowej oferty pracy.
Ponadto Powiatowy Urząd Pracy wystosował pisma do wójtów i burmistrzów
z prośbą o zamieszczenie na swoich stronach internetowych linku o nazwie SPOP
PUP Racibórz celem umożliwienia pracodawcom złożenia oferty on-line.
Z poważaniem Mirosław Ruszkiewicz
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w
Raciborzu
Festyn szkolny „Pożegnanie Lata”
w Szonowicach
Jak co roku uczniowie zespołu szkół w Szonowicach na pożegnanie lata urządzili
pożegnalny festyn.
Impreza skierowana
była głównie do nauczycieli i uczniów szkoły,
nie zabrakło także młodszych dzieci oraz rodziców, którzy chętnie angażują się we wszystkie
szkolne imprezy. W programie imprezy znalazły
się między innymi zawody i zmagania sportowe,
zabawy z chustą animacyjną, ognisko z pieczeniem kiełbasek.
Remont przeprawy promowej
Ciechowice-Grzegorzowice
W latach 1916 – 1945 miejscowości te łączyły dwa mosty - pierwszy most drewniany spłonął podczas I wojny światowej, drugi powstały w latach 70ych XIXw, zniszczyli wycofujący się w 1945 r. Niemcy. Były to, co prawda mosty wąskie, ale jedyne
pomiędzy Raciborzem a Bierawą.
Obecnie brak jest stałej przeprawy na
tym odcinku Odry. W październiku i listopadzie 2013 roku trwały prace remontowe przeprawy promowej łączące Grzegorzowice z Ciechowicami. Prom służy
przede wszytkim do usprawnienia transportu lokalnego i korzystają z niego głównie rowerzyści, mieszkańcy okolicznych
wsi oraz turyści. Prom sprawdza się z
pewnością jako atrakcją turystyczna, jako
środek komunikacji mniej. Przeprawa
kursuje wprawdzie codziennie, ale tylko
w godzinach od 5.30 do 9.30 i od 13.00 do
17.00. Wiedzą o tym jedynie miejscowi.
W przypadku wezbrań rzeki, choćby nie
największych, niskiego poziomu wody
w rzece komunikacja promowa zostaje
wstrzymana. Obecnie wymieniono płyty
betonowe służące jako najazdy na prom,
wykonano odwodnienie oraz zainstalowano nowe oświetlenie przeprawy.
O g Ł o s z e n i e
Na czas trwania remontu w budynku Urzędu Gminy Rudnik
sprawy spółki wodnej załatwiane są w budynku byłego GS
przy ulicy Gawliny 2 w Rudniku
strona - 10
Gmina Rudnik - Biuletyn informacyjny
Na co wydamy pięniadze w 2014r. Święty Marcin
Fundusze Sołeckie
sołectwo
zadania
Kwota
funduszu
inwestycje
remonty
imprezy,
wydatki
bieżące?
Brzeźnica
zakupy sprzętu – 3.200,00zł,
22.626,00
utrzymanie terenów zielonych- 1.500,00zł,
konserwacja i naprawa urządzeń - 4.000,00zł,
remont chodnika i dróg – 10.426,00zł,
organizacja festynu -3.500,00zł.
17.626,00 5.000,00
Czerwięcice
organizacja dożynek wiejskich- 1.000,00zł.
utrzymanie terenów zielonych- 621,07zł.
zakup opału do świetlicy- 300,00zł.
zakup urządzeń zabawowych – 7.250,00zł.
9.171,07
7.250,00
1.921,07
Gamów,
Sławienko
modernizacja budynku LKS i zakup sprzętu
sportowego -11.833,23zł.
organizacja dożynek gminnych -8.000,00zł.
utrzymanie terenów zielonych -500,00zł.
20.333,23
11.833,23
8.500
Grzegorzowice
przegląd pogwarancyjny -900,00zł.
utrzymanie terenów zielonych -1.234,40zł.
organizacja dożynek wiejskich -8.000,00zł.
modernizacja garażu -13.000,00zł.
modernizacja przystanku -1.000,00zł.
24.134,40
14.900,00 9.234,40
Jastrzębie
remont instalacji el. w świetlicy – 6.000,00zł.
doposażenie świetlicy – 4.860,48zł
10.860,48
10.860,48 0
Lasaki
organizacja dożynek – 3.000,00zł.
utrzymanie terenów zielonych 1.000,00zł.
remonty dróg 7.433,67zł.
11.433,67
7.433,67
Ligota
Książęca
zakup kontenera -5.347,63zł;
zakup kompletów ogrodowych -3.300,00zł;
zakup ławek parkowych -1500,00zł;
utrzymanie terenów zielonych -200,00zł.
10.347,63
10.147,63 200
Łubowice
remonty, sprzęty na potrzeby sołectwa
-9.000,00zł.
utrzymanie terenów zielonych- 2.000,00zł.
organizacja festynów -3.400,00zł.
remonty dróg i chodników -2.765,59zl.
17.165,59
11.765,59
5.400,00
Modzurów,
Dolędzin
organizacja festynów i spotkań -10.000,00zł.
utrzymanie placu zabaw - 4.859,46zł.
doposażenie OSP Modzurów -3.000,00zł.
17.859,46
3.000,00
14859,46
Ponięcice
utrzymanie i czystości – 4.100,00zł.
organizacja dożynek i spotkań – 3.700,00zł.
przegląd i doposaż. placu zabaw –
5.293,00zł.
13.092,91
5.293,00
7.800,00
Rudnik
konserwacje i zakup sprzętu 23.500,00zł.
organizacja dożynek i festynów - 4.000,00zł.
zakup odzieży do OSP -1.000,00zł.
remont chodnika 1.000,00zł.
utrzymanie terenów zielonych -668,00zł.
30.168,00
25.500,00 4.668,00
Sławików
zagospodarowanie placu -11.000,00zł.
remonty i utrzymanie infrastruktury –
4.700,00zł.
Zakupy urządzeń 2. 000,00zł.
organizacja dożynek – 1.245,51zł.
18.945,51
17.700,00 1.245,51
Strzybnik
zakup sprzętu, materiałów, usług oraz opłaty
– 11.222,00zł.
promocja miejscowości – 3.500,00zł.
14.721,99
11.221,99
Szonowice
zakup urządzeń, usług i mat. 3.500,00zł.
Organizacja imprez 1.500,00zł.
wspieranie org. społecznych - 500,00zł.
modernizacja dróg transportu rolniczego –
8.799,63zł.
14.299,63
12.299,63 2.000,00
Gmina Rudnik - Biuletyn informacyjny
4.000,00
3.500,00
Urodzony w Panonii na Węgrzech,
ok. 317 roku w rodzinie żołnierza - poganina. W wieku 15 lat został żołnierzem.
U bram dzisiejszego Amiens, tknięty litością nad żebrakiem, podzielił się z nim
swoją opończą. Po śnie, w którym Chrystus odziany był w ten skrawek płaszcza,
Marcin przyjął chrzest, wystąpił z wojska,
uznawszy, że udział w wojnach nie zgadza się z chrześcijańskimi zasadami. Jako
kleryk Marcin podjął życie pustelnicze,
gromadząc wokół siebie innych pustelników.
Gęsi
Marcin nie chciał żadnych zaszczytów, ukrył się więc gdzieś w pobliżu gęsiarni. Nic z tego! Gęsi podniosły gęgający harmider, którym zwróciły uwagę na
ukrywającego się. I w ten sposób Marcin
został biskupem, a gęsi przeszły do historii. Stały się też głównym daniem w dzień
świętego czyli 11 listopada.
Rogale
Bujda to, naturalnie, wierutna, faktem
jednak jest, że powołując się na dobroć
św. Marcina, w poznańskim kościele pod
jego wezwaniem, ksiądz proboszcz Jan
Lewicki podczas mszy św. w październiku 1891 r. wezwał do miłosiernych uczynków wobec najbiedniejszych. Hasło podchwycił cukiernik Józef Melzer i na dzień
świętego Marcina - 11 listopada upiekł
pierwszą partię ciast, przypominających
kształtem ową końską podkowę. Część
rozdano biednym, część sprzedano zamożnym parafianom.
11 listopada
W czasach staropolskich dzień św.
Marcina był obchodzony bardzo uroczyście nie tylko w Poznańskiem, zwłaszcza
na wsiach. A to dlatego, że święty biskup z
Tours, mając pod swoją pieczą biedaków,
opiekuje się też jesiennymi zapasami. Zatem im gęś lepiej utuczona, tłustsza tym
- według wierzeń - bogatsze będą święta
Bożego Narodzenia a zima głodem nie
zagrozi. Stąd też przysłowie: ,,na dzień
świętego Marcina lepsza gęś niż zwierzyna” Mówiło się też ,,św. Marcin po lodzie,
Boże Narodzenie po wodzie”.
Biskup Marcin w glorii cudotwórcy,
wskrzeszającego zmarłych, odszedł z
tego świata 11 listopada 397 r. (401 r.?).
Nad jego grobem w Tours wzniesiono bazylikę, do której wkrótce zaczęły ściągać
tłumy pielgrzymów. We Francji jest 3670
parafii pod wezwaniem św. Marcina, w
Polsce - 196.
strona - 11
Świętowanie miejsc, osób i czasów czyli Św. Marcin
w Modzurowie
Od zeszłego roku w parafii Modzurów organizowane są obchody ku czci św. Marcina, czyli Martinstag. W tym roku święto to
zorganizowane zostało wspólnie przez sołectwa Szonowice i Modzurów.
W poniedziałkowe popołudnie 11 listopada mieszkańcy Szonowic i Modzurowa spotkali się na nabożeństwie ku
czci świętego w kościele parafialnym w
Modzurowie. W rolę świętego Marcina
wcielił się podobnie jak rok temu Denis
Gąsior. Po krótkim nabożeństwie odegrana została krótka scenka obrazująca
wydarzenie z życia świętego, ukazywała zziębniętego biedaka, który otrzymał
pomoc od rzymskiego legionisty. Marcin
ofiarował mu podobnie, jak wieki temu
kawałek swego płaszcza. W rolę tę wcielił
się Dawid Kremzer. Kolejno dzieci z lampionami podążały w orszaku za świętym
Marcinem ulicami Modzurowa. Ksiądz
Joachim Kroll zadbał o należytą oprawę
religijną uroczystości. W programie zaplanowanym przez sołtysów Szonowic i
Modzurowa znalazły się także: występy
wychowanków przedszkola, sprzedaż
ozdób, stroików i wieńców wykonanych przez mamy przedszkolaków oraz
poczęstunek. Gospodynie z Szonowic
oraz uczniowie szkoły już kilka tygodni
wcześniej przygotowywali ręcznie malowane latarenki, które otrzymało każde
dziecko. Dochód z imprezy został przekazany do przedszkola. Zwyczaj obchodów
święta Marcina został zapoczątkowany
w zeszłym roku w Szonowicach. Barwny
korowód z kolorowymi latarenkami w
asyście świętego na koniu, wspólne dla
całego sołectwa ognisko z grzańcem tak
Święty Marcin z wizytą
w Łubowicach
Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Łubowicach tradycyjnie jak co roku,
od kilkunastu już lat, świętowała wspomnienie św. Marcina z Tours.
Na początku wszyscy mieszkańcy i
ich goście spotkali się w kościele parafialnym w Łubowicach, potem był wspólny
przemarsz przed plebanię, gdzie została
odegrana krótka inscenizacja obrazująca
sceny i wydarzenia z życia świętego. Nie
zabrakło oczywiście słodkich rogalików,
które rozdawane były w Górnośląskim
Centrum Kultury i Spotkań im. Eichendorffa. Organizatorami obchodów byli:
DFK, Rada Sołecka oraz Ksiądz Proboszcz
Henryk Rzega, który sfinansował zakup
strona - 12
rogali dla wszystkich zaproszonych. Obsługa techniczną uroczystości zajęli się
członkowie DFK i Rady Sołeckiej. Wychowankowie przedszkoli: Brzeźnica i Grzegorzowice wraz z wychowawcami przygotowali przedstawienia za co otrzymali
nagrody ufundowane przez koło DFK. Jak
co roku były rogale, gorące napoje oraz
grzaniec. Łącznie w uroczystości wzięło
udział około 300 osób z całej parafii tj. z
miejscowości: Brzeźnica, Ligota Książęca,
Łubowice i Grzegorzowice.
się spodobał i dorosłym i dzieciom, że niepodobna było nie zorganizować go także
w tym roku, mówi Karina Lassak sołtys
z Szonowic. Wyszłam więc z inicjatywą
wspólnej oragnizacji tego święta dla całej
parafii, pomysł bardzo przypadł do gustu
Pani Urszuli Siwoń, która zaangażowana
w pracę Rady Sołeckiej i Rady Parafialnej,
zajęła się przygotowaniem poczęstunku.
W salce katechetycznej prawie 100 osobowa grupa biesiadników miała możliwość
spróbowania smaku tradycyjnych „marcińskich rogali”, grzanego wina, kawy i
herbaty. Ku ogromnemu zadowoleniu
Kariny Lassak w roku przyszłym główny
ster świętowania przejmie ksiądz Joachim
Kroll, który zajmie się całokształtem organizacji uroczystości ponadto nada jej godny religijny wymiar i charakter. W sąsiedniej parafii Łubowice, wzorem Świętego
Marcina, to Ksiądz Proboszcz Henryk
Rzega funduje wszystkim zaproszonym
"świętomarcińskie" rogale. Odciąża to i
budżety sołectw i samych sołtysów, którzy w tym czasie mogą angażować się w
inne nie mniej ciekawe przedsięwzięcia.
Święty Marcin obchodzony do tej pory
w zeświedczony i pogański sposób jest
jeszcze zdaniem księdza "do uratowania".
Sugestią Księdza Joachima Krolla, co też
często słusznie podkreśla jest to, że jeżeli
chcemy świętować niektóre miejsca, czasy, czy osoby, to musi to być ksiądz, bo on
jedynie jako osoba duchowna, oczyści to
z świeckich naleciałości i neopogaństwa.
Nikt inny z osób świeckich w naszej parafii nie ma tak bogatego doświadczenia
niesienia pomocy biednym w ciszy i bez
rozgłosu jak on sam. Pozwólmy zatem tej
jakże czcigodnej osobie duchownej stanąć
na straży i być stróżem właściwych postaw, zachowań i sposobu świętowania w
całej parafii.
Już dziś w imieniu Księdza Joachima
Krolla zapraszamy wszystkich za rok.
Gmina Rudnik - Biuletyn informacyjny
Scenariusz wręczania nagród za osiągnięcia
sportowe uczniów szkół Gminy Rudnik w roku 2013
Motto: W sporcie jest miejsce na radość, zabawę, prawdę, dobro i piękno. Szkoła sportu powinna być miejscem, gdzie uczniowie
nabierają sprawności moralnej, uczą się szacunku i respektowania zasady fair play, wyznaczającej etyczne granice sportowego
boiska. Dostęp do sportu jest nie tylko przywilejem, ale także naszym prawem.
Lp
Miejsce
Wyszczególnienie
Drużyna/ Klub
Opiekun
1
III
Finał krajowy szkółek piłkarskich „Nivea Cup” - dziewcząt w Warszawie w składzie:
Aleksandra Depta, Nikol Gąsior, Dorota Kałuża, Anna Walaszek, Marta Wyszomirska,
Katarzyna Białdyga, Gabriela Niemiec, Sandra Kowacz, Sandra Czekała, Tomasz
Walaszek.
SP Rudnik
Bożena Walaszek
2
II
Finał wojewódzki – dziewcząt „Mała Piłkarska Kadra Czeka” zawody organizowane
pod patronatem Woj. Zrzeszenia LZS w Katowicach, zawody rozegrano w Dankowicach k. Bielska w czerwcu br. drużyna wystąpiła w składzie: Aleksandra Depta, Nikol
Gąsior, Dorota Kałuża, Anna Walaszek, Marta Wyszomirska,Alicja Przybyła, Laura
Moneta, Joanna Gurecka, Sabina Opioła.
SP Rudnik
Bożena Walaszek
3
III
Międzywojewódzkie eliminacje Mistrzostw Polski w halowej piłce nożnej w Głogówku w składzie: Sandra Czekała, Ewa Pendziałek, Karolina Pieruszka, Weronika
Waniek, Marianna Wilczek, Martyna Wilczek.
UKS Gamów
Stefan Affa
4
V
Finał wojewódzki – chłopców „Mała Piłkarska Kadra Czeka” zawody organizowane
pod patronatem Woj. Zrzeszenia LZS w Katowicach, w czerwcu br. drużyna wystąpiła
w składzie: Paweł Kowacz, Michał Sochiera, Tomasz Hutny, Kacper Stochel, Piotr
Niemiec, Kamil Kiklaisz, Tobiasz Jasiulek.
SP Rudnik
Bożena Walaszek
5
VIII
Finał Wojewódzki w Turnieju piłki nożnej im. M. Wielgusa drużyna dziewcząt w
składzie: Marta Neblik, Paulina Nosol, Paulina Kępa, Natalia Kremzer, Jolanta Fojcik,
Agnieszka Wilczek, Simona Strzedula, Oliwia Pendziałek.
SP Szonowice
Łukasz Strzeduła
6
II
Finał Rejonowy Mini – Piłki Koszykowej dziewcząt zawody odbyły się w Rudniku w
marcu br. drużyna wystąpiła w składzie: Anna Walaszek, Aleksandra Depta, Joanna
Gurecka, Sabina Opioła, Dorota Kałuża, Marta Wyszomirska, Laura Korycka, Nikol
Gąsior, Luiza Meler, Alicja Przybyła
SP Rudnik
Mariusz Kaleta
7
II
Finał rejonowy dziewcząt w Sztafecie Szwedzkiej 100-200-300-400 m w maju w Raci- SP Rudnik
borzu wskładzie: Aleksandra Depta, Anna Walaszek, Dorota kałuża, Nikol Gąsior.
Bożena Walaszek
8
III
Finał Rejonowy w Czwórboju LA dziewcząt - 21 mają br. w Raciborzu drużyna w
składzie: Aleksandra Depta, Anna Walaszek, Dorota Kałuża, Nikol Gąsior, Laura
Korycka, Alicja Przybyła
SP Rudnik
Bożena Walaszek
9
IV
Finał Rejonowy Mini – Piłki Koszykowej chłopców zawody odbyły się w Świerklanach Górnych w marcu br. drużyna wystąpiła w składzie: Michał Sochiera, Tobiasz
Jasiulek, Tomasz Hutny, Kamil Kiklaisz, Patryk Pisarski, Patryk Machowski, Paweł
Kowacz, Krzysztof Bajer, Jakub Erynkfajd
SP Rudnik
Bożena Walaszek
10
IV
Finał Rejonowy Mini – Piłki Koszykowej dziewcząt zawody obyły się w Jankowicach
w kwietniu br. drużyna wystąpiła w składzie: Małgorzata Kogut, Monika Kałuża,
Karolina Wnęk, Patrycja Jurczyk, Justyna Kałuża, Marlena Dziadek, Katarzyna Romanowska, Nikol Swandulla, Lucyna Meler, Patrycja Sukiennik, Katarzyna Białdyga,
Alicja Multaniak,
Gimnazjum
Rudnik
Mariusz Kaleta
11
IV
Finał Rejonowy w Tenisie Stołowym - drużyna w składzie: Marcin Wilczek, Wojciech
Rumpel, Andrzej Mika, Tomasz Urbanowicz,
Gimnazjum
Szonowice
Łukasz Strzeduła
12
I
Patryk Ołenczyn - Złoty medalista Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Zgierzu
(12-14.07.br w zapasach w stylu wolnym w kat. do 50 kg
LKS „Dąb”
Brzeźnica
Krzysztof Ołenczyn
13
I
Mateusz Kampik – Złoty Medalista Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Zgierzu
w zapasach w stylu wolnym w kat. do 63 kg
LKS „Dąb”
Brzeźnica
Krzysztof Ołenczyn
14
V
Patryk Gołuchowski – zapasy styl wolny, OOM - Zgierz
LKS „Dąb”
Brzeźnica
Krzysztof Ołenczyn
15
X
Michał Kampik – zapasy styl wolny w kat. do 58 kg, OOM – Zgierz
LKS „Dąb”
Brzeźnica
Krzysztof Ołenczyn
16
finał
Aleksandra Chluba – zapasy styl wolny – OOM Zgierz.
LKS „Dąb”
Brzeźnica
Krzysztof Ołenczyn
17
I
Alicja Multaniak – Mistrzostwa Polski Mażoretek kat. POM -POM formacja seniorki
– Opole 11.05.br
„Tęcza” Racibórz
Gmina Rudnik - Biuletyn informacyjny
strona - 13
Dzień otwarty w przedszkolu w Szonowicach
Dzień 8 listopada 2013 roku w szonowickim przedszkolu obfitował w wiele
ciekawych wydarzeń. Ci którzy byli
wiedzą, że to za sprawą organizowanegu już po raz kolejny, dnia otwartego.
Zajęcia w tym dniu adresowane były
głównie do rodziców wychowanków
przedszkola, bo rzdako zdarza się oka-
zja by rodzice mogli wspólnie z dziećmi
bawić się w przedszkolu. Na spotkanie z
rodzicami przybyła osobiście Pani Dyrektor Renata Rybka, na codzień pracująca
z przedszkolakami w Rudniku. Wychowankowie grup starszych i młodszych
zaprezentowali swoja wiedzę i umiejętności. Rodzice z dużym zainteresowaniem
obserwowali swoje pociechy podczas zajęć plastycznych i zajęć ruchowych. Pod
koniec dnia dzieci wspólnie z rodzicami
wykonały makiety modela i modelki z samodzielnie zaprojektowanymi i wykonanymi ubiorami. Niejedna mama chciałaby
mieć w swojej garderobie tak wspaniałe i
kolorowe ubrania.
Spotkanie
X Gminny Dzieñ Języków
przedszkolaków Europejskich
z policjantami
Konkurs znajomości jezyka niemieckiego i angielskiego odbył się w Zespole SzkolnoPolicjantka z zespołu prewencji raciborskiej KPP, dzielnicowy Wiesław
Wilman oraz maskotka Sznupek zostali zaproszeni na spotkanie z dziećmi do
Przedszkola w Szonowicach i Brzeźnicy.
Policjanci opowiadali przedszkolakom
o swojej pracy i uczyli dzieci bezpiecznych zachowań. Mundurowi udzielili
najmłodszym wielu cennych wskazówek
dotyczących zachowań w sytuacjach zagrożenia. Mówiono między innymi o tym
by nie rozmawiać z nieznajomymi, nie
odpowiadać na zaczepki, nie oddalać się
od rodziców i opiekunów, nie przyjmować prezentów, podarunków i słodyczy
od osób nieznajomych. Dzieci wykazały
się wiedzą o tym, iż, na rowerze należy
jeździć w kasku ochronnym, trzeba mieć
sprawne światło, hamulce, a o zmroku
trzeba ubrać kamizelkę lub opaskę odblaskową. Na zakończenie spotkania policjantka powtórzyła z dziećmi numery
alarmowe oraz sytuacje kiedy trzeba zadzwonić po pomoc. Pobyt mundurowych
w przedszkolu zarówno dzieciom, jak ich
opiekunom sprawił wiele radości.
strona - 14
-Przedszkolnym w Brzeźnicy 9 października br.
Uczestnicy mieli okazję sprawdzić poziom swoich wiadomości i porównać go
z innymi uczniami naszej gminy. Chętni
zmierzyli się z testami leksykalno-gramatycznymi z języka niemieckiego i języka
angielskiego przygotowanymi przez panią A.Niziołek i A.Kornas-Zuber. Uroczystość uświetnili swoją obecnością: K.
Lassak - sekretarz Gminy Rudnik i J. Deńca - kierownik referatu oświaty, kultury,
turystyki i sportu.
Oto lista laureatów:
JĘZYK NIEMIECKI
Szymon Konieczny - ZSP Brzeźnica
Szymon Noga - ZSO Rudnik
Nicole Rudek - ZSO Rudnik
JĘZYK ANGIELSKI:
Alicja Przybyła - ZSO Rudnik
Sławomir Karasek - ZSP BrzeŸnica
Marek Stoiński - ZSO Grzegorzowice
Tego dnia w placówce obejrzeć można
było ciekawostki z Włoch, Francji, Egiptu,
Turcji, Niemiec i Hiszpanii umieszczone
na gazetkach szkonych, których autorami byli nauczyciele i uczniowie Brzeźnicy. Uwieńczeniem imprezy był program
artystyczny „Autostopem po Europie”,
przygotowany przez panią A.Niziołek
i A.Kornas-Zuber. Oprawą muzyczną i
mutltimedialną zajęła się M. Koloch. Nagrody dla uczestników ufundował Wójt
Gminy Rudnik - Alojzy
Pieruszka oraz dyrektor Zespołu Ewa Ryś.Jak zwykle miło spędziliśmy
Dzieñ Języków Europejskich. Już czekamy z niecierpliwością na kolejny rok. Do
zobaczenia!
Gmina Rudnik - Biuletyn informacyjny
Samorządowe Przedszkole w Grzegorzowicach
we współpracy z AGMO e.V. Gesellschaft zur
Unterstützung der Deutschen in Schlesien,
Ostbrandenburg, Pommern, Ost- und Westpreußen
W związku z prowadzeniem zajęć języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej w Samorządowym Przedszkolu w
Grzegorzowicach, został napisany projekt , którego celem było pozyskanie środków na zakup sprzętu multimedialnego – TV oraz
DVD.
Dlatego też, nauczycielka języka niemieckiego wraz wychowawczynią grupy
stworzyły projekt zwracając się z nim
do AGMO e.V. Gesellschaft zur Unterstützung der Deutschen in Schlesien,
Ostbrandenburg, Pommern, Ost- und
Westpreußen. Temat nimiejzego projektu
brzmiał następująco: „Promocja języka
niemieckiego z wykorzystaniem nowoczesnych mediów w nauczaniu języka
niemieckiego.” Dlaczego właśnie sprzęt
multimedialny? W naszym przedszkolu zajęcia z języka niemieckiego są prowadzone cztery razy w tygodniu przez
sześćdziesiąt minut, umiejętności językowe nabywane są tutaj wyłącznie w sposób
zabawowy, jedynymi pomocami dydaktycznymi jest tutaj kilka plansz edukacyjnych. Zajęci są głównie oparte o sytuacje
życiowe będącymi feralną częścią życia
każdego z nas: urodziny , pory roku , festiwale , gry , posiłki, rodzina, przyjaciele
- wszyscy tutaj mają szanse, aby zanurzyć
się w języku niemieckim. Celem do którego dążymy, nie jest nauka danego języka jako języka obcego, często uznawaną
przez dzieci jako „coś” co nie daje przy-
jemności tylko konieczność, ale utożsamianie dzieci z językiem niemieckim jako
językiem ojczystym, językiem żywym stosowanym na co dzień . Ażeby, cele przedszkola w nauczaniu owego języka zostały
osiągnięte, ważne jest zastosowanie dodatkowych środków edukacyjnych stanowiących atrakcyjny sposób przekazania
wiedzy, które zachęca dzieci do nauki –
nie tylko w przedszkolu ale także, inspirować do szukania kontaktu z językiem niemieckim, poza murami przedszkolnymi.
Jak wiadomo, dzieci najszybciej przyswajają wiedzę, jeżeli oddziaływają dwa czynniki równocześnie a mianowicie obraz i
dźwięk, szczególna cechą filmów jest to,
że następuje tu nauka poprzez jednoczesne ćwiczenia analizy i syntezy wzrokowo-słuchowej – przez co następuje szybsze
przyswajanie, utrwalanie i przetwarzanie
zdobytej wiedzy. Należy dodać, iż odbywa się to w sposób bardzo przyjemny dla
dziecka, oraz uświadomić dziecku, możliwość kontynuacji oglądania ich w języku niemieckim w domu. Należy również
zaznaczyć, że nie tylko środki multimedialne służyć nam będą jedynie do oglą-
dania bajek, ale do zapoznania naszych
najmłodszych z filmami edukacyjnymi zawierającymi informacje dotyczące tak bliskiego nam państwa– Niemiec. Chcemy
zapoznać dzieci z obyczajami, zabytkami,
ciekawymi miejscami do zwiedzania oraz
kulturą, niemiecką.
Grono Pedagogicznie Samorządowego Przedszkola w Grzegorzowicach dziękuje Towarzystwu AGMO e.V. Gesellschaft zur Unterstützung der Deutschen
in Schlesien, Ostbrandenburg, Pommern,
Ost- und Westpreußen, za miłą współpracę oraz szybkie rozpatrzenie naszej prośby o przekazanie środków pieniężnych na
zakup TV oraz DvD w kwocie 400 euro.
Franklin
Przedszkolu
w Rudniku
Franklin bohater dziecięcych bajeczek
odwiedził dzieci w Samorządowym
Przedszkolu w Rudniku Spotkanie zorganizowała Gminna Biblioteka Publiczna w Rudniku .
W postać Franklina wcielił się właściciel Księgarni Sowa w Raciborzu pan
Dariusz Biel. Franklin przywitał się z
dziećmi. Rozmawiał z dziećmi o swoich
przygodach, które poznały przygody
czytając książeczki lub oglądały filmy z
Franklinem. Dzieci wskazywały różnice
w wyglądzie ludzi oraz żółwika. Na koniec dzieci otrzymały zaproszenia z pieczątkami (podpisem) Franklina. Dzieci
były bardzo zadowolone i ciekawe nowych przygód Franklina. Gminna Biblioteka Publiczna w Rudniku dostarczy do
przedszkola serię książek z przygodami
Franklina, aby wszystkie dzieci mogły
poznać jego przygody. Zapraszamy również do naszych bibliotek w Rudniku i w
Łubowicach.
Gmina Rudnik - Biuletyn informacyjny
strona - 15
Przetrwać zimę
Samorządowe Przedszkole w Grzegorzowicach wspólnie z Zespołem Szkół
Ogólnokształcących w Grzegorzowicach
zorganizowało akcję charytatywną na
rzecz pomocy zwierzętom schroniska w
Raciborzu. W związku ze zbliżająca się
zimą w schroniskach brakuje koniecznych
rzeczy dla przeżycia zwierząt w czasie
zimy takich jak: stare niepotrzebne koce,
stare kołdry, poduszki, karmy – o które,
z prośbą zwracaliśmy się do Państwa .
Akcja odbyła się w dniach 28.X.2013 -
31.X.2013r., dzięki państwa pomocy na
rzecz schroniska przekazaliśmy następujące rzeczy:
•
Koce – 29szt.
•
Poduszki – 14szt.
•
Kołdry- 10szt.
•
Karma – 29,5kg.
Za okazanie serca serdecznie dziękujemy!
Koordynatorzy akcji: Magdalena Nowakowska, Małgorzata Sługa
Fundacja 2013 rok
W roku 2013 fundacja GNIAZDO nastawiła się głównie na wsparcie świetlic i akcji
społecznych. Świetlice wiejskie otrzymały wsparcie w zakupie materiałów do prowadzenia zajęć plastycznych, świetlicowych i integracyjnych.
Fundacja współfinansowała zajęcia w
tych placówkach opłacając przede wszystkim pracę wychowawców. Pod koniec
roku objęła opieką również świetlicę w Jastrzębiu. Do zadań programowych przeprowadzonych przez fundację wymienić
można: konkurs szachowy, organizację
rozgrywek w tenisie stołowym, konkursy plastyczne dla najmłodszych. Podczas
wakacji organizowano zajęcia dla dzieci
i młodzieży. Fundacja wspiera również
Koło Gospodyń Wiejskich w Szonowicach. Była współorganizatorem spływu
kajakowego Racibórz – Sławików i Rodzinnego Rajdu Rowerowego 2013. Przeprowadzono dwa warsztaty szkoleniowe
dla animatorów grup lokalnych. Wzięło
w nich udział 36 osób. Część pieniędzy
przeznaczono na kamizelki odblaskowe
i taśmy z przeznaczeniem dla osób starszych i dzieci w ramach akcji „Bezpieczne
dziecko na drodze”. W świetlicy w Modzurowie zainstalowano łącze internetowe utrzymywane w dalszym ciągu przez
fundację. Do zadań statutowych wpisuje
się udział fundacji w biegu na łyżworolkach, biegu ulicznego, organizację rozgrywek w tenisie stołowym, konkursy
plastyczne dla najmłodszych. Fundacja
była także koordynatorem zajęć wolontariatu studenckiego w Rudniku i Brzeźnicy
przez okres wakacji letnich. W miesiącu
grudniu tradycyjnie organizuje się imprezę mikołajkową dla najmłodszych. W tym
roku udział w niej weźmie ponad 30 dzieci z Modzurowa, Szonowic i okolicznych
miejscowości.
Mikołajkowa
rywalizacja
w Rudniku
Dzieci chętnie biorą w nim udział, bo
mogą ze sobą porywalizować, wykazać
się, a do tego wszystko w wesołej, mikołajkowej atmosferze. W hali sportowej
szkoły w Rudniku odbył się doroczny
Gminny Turniej Mikołajkowy.
- No pewnie, że warto brać udział w
turnieju! - mówi Klaudia Lepiorz ze szkoły w Grzegorzowicach. - Zawsze można
liczyć na słodkości! No i nie ma lekcji uśmiecha się. Dawid Kić dopowiada, że
turniej fajny, bo "można się poruszać, poćwiczyć, a nawet powygrywać!" - I można
porywalizować! - dodaje Marek Czajka.
W imprezie co roku biorą udział uczniowie klas 1-4 szkół z całego terenu gminy Rudnik. - Dzieci chętnie biorą udział
w turnieju, jest rywalizacja, ale na wesoło. Przede wszystkim chodzi przecież o
to, żeby dzieci zmobilizować do wysiłku
fizycznego, do ruchu. To ważne szczególnie dziś, kiedy młodzi najczęściej wolny
czas lubią spędzać przed telewizorem, czy
komputerem. Do ruchu staramy się przekonywać mieszkańców od najmłodszych
lat - podkreśla Jan Deńca z Urzędu Gminy
w Rudniku.
Gminny Turniej Mikołajkowy w rudnickiej szkole organizowany jest już od
ponad 10 lat. Były gry, zabawy, zadania
szybkościowe i zręcznościowe. Na każdego uczestnika czekał mikołajkowy upominek ufundowany przez urząd gminy.
Zaproszono też zespół muzyczny, który
umilił dzieciakom sportowe zmagania.
- Ważne, by dawać przykład, swoją
postawą udowadniać, że ruch to zdrowie
- dodaje Bożena Walaszek, nauczycielka
wychowania fizycznego z ZSO w Rudniku. Sama chętnie biega, również wyczynowo, podobnie jak Jan Deńca bierze
udział nawet w maratonach.
redakcja biuletynu
wydawca i zespó³ redakcyjny:
Urz¹d Gminy Rudnik
ul. Kozielska 1, 47-411 Rudnik,
tel. 410-64-18, 410-64-28
druk:
Drukarnia „atb studio”
nak³ad:
1200 egz.
Materia³ów nie zamówionych nie zwracamy. Redakcja
zastrzega sobie prawo zmiany tytu³ów i skracania
tekstów. Materia³y do publikacji prosimy dostarczaæ
na noœnikach informatycznych lub przesy³aæ na adres:
[email protected]
strona - 16
Gmina Rudnik - Biuletyn informacyjny
Liczba uczniów w Szkołach Podstawowych,
Gimnazjach i Przedszkolach w Gminie Rudnik w roku
szkolnym 2013/2014
Szkoły Podstawowe
Liczba uczniów w klasach
Wyszczególnienie
I
II
III
IV
V
VI
Ogółem
Nauka
języka
mniejsz.
Uczniowie
niepełnosprawni
Szkoła Podstawowa Rudnik
10
11
15
14
13
11
74
71
0
Szkoła Podstawowa Grzegorzowice
16
14
11
9
16
13
79
72
0
Szkoła Podstawowa Brzeźnica
5
7
6
9
7
4
38
38
1
Szkoła Podstawowa Szonowice
7*
6*
6*
5*
9*
4*
37*
36*
3*
Szkoła Podstawowa Gamów
6*
8*
8*
4
7
7
40
40
1
Ogółem
44
46
46
41
52
39
268
257
5
* - Ilość uczniów w klasach szkół niepublicznych
* Ilość uczniów w SP Szonowice * Ilość uczniów w SP Gamów kl. I – III Gimnazja
Liczba uczniów w klasach
Wyszczególnienie
I
II
Ogółem
III
Nauka języka
mniejsz.
Uczniowie
niepełnospr.
Gimnazjum Rudnik
16
14
18
48
43
1
Gimnazjum Grzegorzowice
15
21
16
52
43
0
Gimnazjum Szonowice
19*
22*
19*
60*
41*
0
Ogółem
50
57
53
160
127
1
* Ilość uczniów w Gimnazjum Niepublicznym w Szonowicach
Ilość uczniów w Zespołach
Wyszczególnienie
Ilość uczniów
Ogółem
Szkoła Podstawowa
Gimnazjum
ZSO Rudnik
74
48
122
ZSO Grzegorzowice
79
52
131
SP + Gimnazjum Szonowice
37
60
97
Ogółem
190
160
350
Przedszkola
Liczba dzieci - ogółem
W tym „6-latki”
Przedszkole Rudnik
50
10
Filia Szonowice
25
10
Przedszkole Grzegorzowice
30
12
Gamów
17
4
Brzeźnica
Ogółem
23
145
7
43
Szkoły Podstawowe w Gamowie i Szonowicach oraz Gimnazjum w Szonowicach
prowadzone są przez Parafialne Towarzystwo Oświatowe w Gamowie.
Gmina Rudnik - Biuletyn informacyjny
Spotkanie
z Franklinem!
Dnia 17.10.2013r. do naszego przedszkola zawitał specjalny gość- bohater
znanych i lubianych przez wszystkie
dzieci na całym święcie bajek –Franklin.
Nasz gość wywołał wśród przedszkolaków niesamowite emocje. Dzieci otrzymały upominki, mogły zadać nurtujące
pytania swojemu ulubieńcowi, który w
swoich filmach oraz książeczkach pomaga dzieciom w każdej nowej sytuacji życiowej w rozwiązywaniu ich problemów
i pokonywaniu dręczących ich trudności
indywidualnych dla każdego dziecka z
osobna. Na zakończenie spotkania żółwik
Franklin i przedszkolaki upamiętnili spotkanie zdjęciami.
Dyrektor oraz wychowawczyni dziękują Panu Dariuszowi Biel właścicielowi
księgarni "Sowa" za zorganizowanie spotkania.
strona - 17
Historia brzeźnickiego
Rok założenia 1952 r. pod nazwą LZS
Brzeźnica. Sekcja przewodnia- zapasy styl
klasyczny, od roku 1963 – zapasy styl wolny. Głównymi założycielami sekcji zapaśniczej byli: Horst Przybyła, Jerzy Mika,
młodzi entuzjaści sportu zapaśniczego
oraz renomowani zawodnicy „Unii” Racibórz: Rudolf Skornia i Antoni Kremser –
mieszkańcy wsi Brzeźnica oraz wielki entuzjasta sportu zapaśniczego – Mikołaj
Jasny – kierownik sekcji, który poświęcił
wiele lat tej dyscyplinie. Na pierwszego
Prezesa nowo-powstałego klubu wybrano
Gerarda Walach. Trenerzy sekcji, którzy
przyczynili się do rozsławienia klubu:
Maksymilian Bugla, Antoni Kremser, Rudolf Skornia, a od roku 1964 Hubert Skornia, od 1997r. Ołenczyn Krzysztof. Głównym i zasadniczym celem powstania
sekcji było zagospodarowanie wolnego
czasu młodzieży ze wsi Brzeźnica i okolicznych miejscowości. W latach 1956-64
zawodnicy sekcji zaczynają zdobywać
pierwsze znaczące wyniki na arenie krajowej: Jerzy Mika V-ce Mistrz i Hubert Skornia – Mistrz Polski Zrzeszenia LZS oraz
Oskar Sekuła- zdobywca srebrnego medalu w 1963 r. w Indywidualnych Mistrzostwach Polski Seniorów. W 1964 r. w dowód uznania za osiągane wyniki przez
zawodników z Brzeźnicy, Rada Główna
w Warszawie powierza klubowi organizację Mistrzostw Polski Zrzeszenia LZS. Zawody odbyły się na boisku obok szkoły w
Brzeźnicy. Pod okiem trenera Huberta
Skornia oraz długoletniego prezesa klubu
Herberta Hellebrant i kierownika drużyny - Mikołaja Jasny, drużyna zapaśnicza z
Brzeźnicy kontynuująca tradycję pierwszych zapaleńców osiągnęła najwyższe
trofea w woj. opolskim i katowickim,
m.in. drużyna juniorów zdobyła trzykrotnie mistrzostwo okręgu katowickiego, a w
1969r. wywalczyła 3 miejsce w Drużynowych Mistrzostwach Polski. Do wyróżniających się zawodników należeli: Jan
Tumulka, Mieczysław Belda, Eugeniusz
Szczuka, Antoni Olszyna Ryszard Mełech,
Franciszek Kampik, Rudolf Gonsior, Marian Buczek, Manfred Chrobok, Ryszard
Salamin, Franciszek Przybyła i Jerzy
Ogórkiewicz. Grupa ta wspierana przez
nieco starszych zawodników jak: Piotr
Buczek, Engelbert Tumulka, Henryk Bulenda, Erwin Dyrszka, Henryk Wałach i
Paweł Mika zdobyła najpierw I miejsce w
strona - 18
II Lidze aby w 1970r. walczyć o należne
nam miejsce w I Lidze Państwowej. Turniej o wejście do tej zaszczytnej Ligi odbył
się pod koniec grudnia na obiekcie KS
Unia Racibórz. O awans ubiegały się 4
drużyny: „Rokita” Brzeg Dolny, LKS
Łódź, „Ziemień” Kraków, „Gwiazda”
Bydgoszcz. Po zaciętych i emocjonujących
walkach nasza drużyna wywalczyła
awans do I Ligi Państwowej. Był to ewenement w historii zapaśnictwa krajowego,
aby drużyna z tak małej miejscowości (700
mieszkańców) mogła rywalizować z takimi potęgami jak: ”Gwardia”Warszawa,
„Stal” Rzeszów i z klubami innych wielkich miast. W 1967 r. klub otrzymuje osobowość prawną i przyjmuje nazwę LKS
„Dąb” Brzeźnica. Intensywne zajęcia treningowe z młodzieżą przynoszą dalsze
wspaniałe wyniki. W 1972 r. Franciszek
Kampik zdobywa po raz pierwszy w historii klubu tytuł Mistrza Polski w zapasach styl wolny, w kategorii wagowej 82
kg. W dowód uznania za osiągane wyniki
uzyskane przez tego zawodnika na arenie
ogólnopolskiej i międzynarodowej, m. in.
udział w Mistrzostwach Świata i Europy,
Polski Związek Zapaśniczy powołuje go
do Kadry Olimpijskiej na Olimpiadę do
Monachium. Jednak pechowa kontuzja,
jakiej uległ krótko przed Olimpiadą nie
pozwoliła mu brać udziału w tej najważniejszej dla każdego sportowca imprezie.
PZZ nie cofnął jednak nominacji na wyjazd i w dowód uznania za osiągnięte wyniki w turniejach przedolimpijskich, ubrał
go w strój olimpijski i wraz z całą reprezentacją wyjechał do Monachium. Zmagania swoich kolegów oglądał i mocno dopingował jedynie z trybun. Następna
grupa wspaniałych chłopców to zawodnicy, którzy wywalczyli medalowe pozycje
w mistrzostwach Polski i zawodach międzynarodowych. Byli to: Karol Bulenda,
Alfred Piskała, Franciszek Szymiczek,
Henryk Strzeduła, Bruno Kretek, Norbert
Kretek oraz Jerzy Domagała, Ryszard Kurek, Eugeniusz Skornia, Waldemar Ignatzy, Marian Zając, Grzegorz Sługa, Marian
Dziadźka i Zygmunt Barabasz. Z cienia tej
grupy zaczynał wyłaniać się zespół młodszych zawodników, którzy zapisali złotymi literami kolejny rozdział historii klubu.
Tej grupie przewodniczył zawodnik Jerzy
Benek, zdobywca trzech medali w Ogólnopolskiej Spartakiadzie Młodzieży, me-
dalista wielu turniejów, członek Kadry
Narodowej, uczestnik Mistrzostw Europy
w Katowicach, Henryk Habrom- - zdobywca złotego i srebrnego medalu OSM,
dwukrotny zdobywca III miejsca Mistrzostw Polski Juniorów. Uczestnik Mistrzostw Europy w 1988 r, i Świata w 1989
r., członek Kadry Narodowej, zdobywca
wielu medali na zawodach ogólnokrajowych i międzynarodowych. Niewiele
ustępuje mu drugi zawodnik tego klubu
– Krzysztof Ołenczyn, który zajął dwukrotnie III miejsce w Ogólnopolskiej Spartakiadzie Młodzieży, I miejsce w Ogólnopolskim
Turnieju
Klasyfikacyjnym,
zdobywca brązowego medalu Mistrzostw
Polski Seniorów w 1995 roku i znaczące
miejsca prawie we wszystkich ogólnopolskich imprezach. Wiele chwały przysparzają klubowi nieco młodsi zawodnicy,
tacy jak: bracia Krzysztof i Janusz Świętek,
walczący w kategoriach najcięższych.
Krzysztof to dwukrotny uczestnik OSM i
uczestnik Mistrzostw Polski Juniorów
Młodszych i Juniorów Starszych. Janusz
natomiast to uczestnik ostatniej OSM, która odbyła się w Raciborzu. Mistrz Śląska
Młodzików, juniorów młodszych i kadetów. W tegorocznych Mistrzostwach Polski Kadetów zajął I miejsce i tym samym
wywalczył awans do reprezentacji kraju
na Mistrzostwach Świata, które odbyły się
w Turcji sierpnia 1992 r. Z najmłodszych
wówczas trenujących zawodników na
uwagę zasługuje Marcin Janik – Członek
Kadry Juniorów Młodszych, V-ce Mistrz
w Międzynarodowym Turnieju Juniorów
Młodszych w Kraśniku w 1994r. W 1997r.
powstaje kobieca sekcja zapaśnicza. Inicjatorem założenia tej sekcji był Krzysztof
Ołenczyn – brązowy medalista Mistrzostw Polski Seniorów w 1995r, wychowanek trenera Huberta Skornia. Intensywne zajęcia treningowe pozwoliły w
dość szybkim czasie osiągnąć bardzo znaczące wyniki sportowe. Wiele dziewczyn
trafiło do Kadry Narodowej i Olimpijskiej,
w tym Sylwia Bileńska, Arleta Wałkuska,
Patrycja Więczek, Anna Nowak i wiele innych. Niewątpliwie najlepszą zawodniczka okazała się Sylwia Bileńska – 6.krotna
Mistrzyni Polski Seniorek, brązowa medalistka Mistrzostw Świata Juniorek oraz
2krotna brązowa medalistka Mistrzostw
Europy. W chwili obecnej wyłoniła się
bardzo silna ekipa młodszych zawodni-
Gmina Rudnik - Biuletyn informacyjny
o klubu zapaśniczego
ków i zawodniczek w grupie Kadetów i
Kadetek. Do Finału Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w 2008 r. zakwalifikowało się 11 zawodników i zawodniczek,
zdobywając 9 pozycji medalowych.
Chłopcy w punktacji klubowej zdobywają
I miejsce. W imprezie tej startowało 258
zawodników z 68 klubów z całej Polski.
Dziewczyny w tej punktacji zajęły również doskonałe III miejsce. W dniach
7-8.03.2008 r. Klub LKS „Dąb” Brzeźnica
był organizatorem Międzynarodowych
Mistrzostw Polski Kadetów. Zawodnicy
„Dębu” wywalczyli w tych zawodach 3 I
miejsca – Ryszard Nowak, Paweł Drzeżdzon, Jacek Bileński oraz dwa miejsca III i
jedno V, zdobywając w relacji klubowej
zdecydowanie I miejsce w Polsce. W skład
Kadry Narodowej do udziału w Mistrzostwach Europy Kadetów, które odbyły się
w Łotwie, powołanych zostało dwóch zawodników i dwie zawodniczki: Jacek Bileński i Paweł Drzeżdżon oraz Sara Jezierzańska i Justyna Ratyńska. Duży sukces
odnieśli młodzi chłopcy zdobywając tytuł
Drużynowego Mistrza Polski na 2008r. W
Indywidualnych Mistrzostwach Polski
Gmina Rudnik - Biuletyn informacyjny
oraz Międzynarodowych Mistrzostwach
Polski Kadetów i Kadetek młodzi zawodnicy „Dębu” zajęli w 2008 r. 22 pozycje
medalowe,w tym: osiem I miejsc, trzy II
m. i jedenaście III m., oraz zajmując 9 medalowych pozycji w ogólnopolskich i międzynarodowych turniejach Uczniowskich
Klubów Sportowych. W 2009r. sekcja wywalczyła 4 złote medale w Ogólnopolskiej
Olimpiadzie Młodzieży, byli to zawodnicy: Ryszard Nowak, Paweł Drzeżdzon,
Mateusz Pukas i Sara Jezierzańska. Cała ta
czwórka powołana została w skład reprezentacji Polski do udziału w Mistrzostwach Europy w Serbii. Wyniki osiągane
przez zapaśników i zapaśniczki „Dębu”
na arenie krajowej i międzynarodowej są
doskonałą promocją Gminy Rudnik i całej
Ziemi Raciborskiej. W ostatnim 4.leciu
ilość zdobytych medali na zawodach rangi Międzynarodowej, Ogólnopolskiej i
Wojewódzkiej była wręcz imponująca!
Każdego roku brano udział w około 50 zawodach. Zdobywając w ostatnich czterech
latach 645 medali, w tym w Indywidualnych Mistrzostwach Polski aż 57 medali
(22 złote)! W ogólnopolskim współza-
wodnictwie sportowym dzieci i młodzieży Gmina Rudnik zajmuje 186 miejsce na
842 gminy (123 pkt) , a Klub „Dąb” Brzeźnica 235 miejsce na 3009 klubów z całej
Polski (123pkt). Polski Związek Zapaśniczy w Warszawie doceniając coroczne
osiągnięcia młodych zawodników LKS
„Dąb” Brzeźnica, powierza Klubowi od 10
lat organizację jednej Międzynarodowej
lub Ogólnopolskiej imprezy. Wielu wychowanków Klubu należy do Kadry Narodowej Seniorów, Juniorów i Kadetów.
Biorą udział w Mistrzostwach Europy i
Świata oraz w wielu Turniejach Międzynarodowych, osiągając znaczące wyniki.
Gmina Rudnik doceniając pracę klubu na
organizację 60 jubileuszu przeznaczyła
ponad 20 tysięcy złotych. Na okoliczność
jubileuszu ukazała się publikacja pt.”Rys
historyczny sekcji zapaśniczej LKS Dąb
Brzeźnica” nakładem 400 egzemplarzy,
opracowanie powstało w ramach projektu
LEADER w zakresie małych projektów
działanie 413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 20072013. Koszt wydania książki to kwota
6.960zł.
strona - 19
Zdaniem Pana Jana:
Promienny uśmiech od ucha do ucha, uczucie
przyjemności i zrelaksowania – to efekt działania
endorfin, popularnego hormonu szczęścia.
Endorfiny to grupa hormonów peptydowych, podobnych budową chemiczną
do morfiny, wytwarzanych w ośrodkowym układzie nerwowym. Nazwa pochodzi od słów endogenous morphine.
Naukowo udowodniono, że każdy z nas
wytwarza endorfiny. Najbardziej pierwotny obszar mózgu jest przystosowany
do produkcji tego hormonu. To zaś oznacza, że wytwarza je każdy z nas, podczas
najmniejszego nawet wysiłku fizycznego.
Endorfiny działają także przeciwbólowo.
Do tej pory odkryto kilkanaście endorfin,
ich dokładna rola i działanie jest wciąż badane. Co ciekawe, endorfiny produkowane są w tych samych obszarach co hormony stresu i lęku, stąd nasza skłonność do
popadania w euforię, gdy ciężka chwila
minie. Gdy stres opada, uwalnia nagromadzone w trakcie pokłady hormonów
szczęścia.
Sposoby sprzyjające wytwarzaniu endorfin:
Taniec - pobudza nie tylko zmysły,
lecz także nasz mózg, który pod wpływem ruchu wytwarza endorfiny. Taniec
nie tylko daje szczęście i radość, lecz także
pomaga w odchudzaniu i akceptacji własnego ciała.
Wysiłek fizyczny – poranny jogging,
pływanie czy chociażby popołudniowy
aerobik – wszystko to sprzyja produkcji
endorfin. Nasz organizm uwielbia ruch,
czujemy się po nim zrelaksowani, a endorfiny wprawiają nas w poczucie szczęścia. Co ciekawe, naukowo udowodniono
również, że istnieje coś takiego, jak „euforia biegacza”, kiedy to nasz organizm
jest niedotleniony, działa stresogennie i
wtedy – wbrew pozorom – wytwarza najwięcej endorfin. Podczas krótszych, intensywnych ćwiczeń również są wydzielane
endorfiny, jednakże w ilościach niemierzalnych, uwolnienie endorfin przygotowuje organizm na dalszy wysiłek fizyczny. Produkcja endorfin wywołuje
emocjonalną reakcję na stres, objawiającą
się poprawą nastroju oraz zwiększeniem
wytrzymałości i odporności organizmu
na ból, co umożliwia dalszy wysiłek, który w normalnych warunkach nie mógłby
być kontynuowany. Kiedy maszerujesz,
strona - 20
biegasz, pływasz, jedziesz na rowerze
czy tańczysz, wzmaga się produkcja hormonów szczęścia, aby dodać ci energii
i zneutralizować negatywne skutki obciążeń działających na mięśnie i stawy.
Wyniki badań na sportowcach pokazują,
że poziom endorfin wzrasta, jeśli ruchowi towarzyszy rywalizacja. Zdecyduj się
więc na dyscyplinę, w której będziesz z
kimś konkurować.
Wśród himalaistów, czy alpinistów,
występuje efekt euforii wysokościowej,
do której dochodzi na skutek niedotlenienia mózgu na dużej wysokości. Himalaiści opisują przypadki euforii wśród
wspinaczy, objawiające się porzucaniem
elementów sprzętu i ubioru, dziwnym zachowaniem czy halucynacjami.
Śmiech – opowiedziany dowcip, obejrzany kabaret czy też najzwyklejsze łaskotki. Wszystko, co jest w stanie wywołać
na naszej twarzy uśmiech, także napędza
mózg, który wytwarza więcej endorfin.
Czekolada – nie samym ruchem człowiek żyje! Czekolada jest źródłem nie tylko magnezu. Po zjedzeniu nawet niewielkiego kawałka w naszym mózgu rośnie
poziom serotoniny i właśnie endorfin. Ten
pierwszy neuroprzekaźnik przeciwdziała
depresji. Przy uszczęśliwianiu się czekoladą warto jednak pamiętać, że wciąż jest
to bardzo tucząca przyjemność, od której
również można się uzależnić.
Przyprawy – za dostawców endorfin
uznaje się wszystkie przyprawy zawierające kapsaicynę, czyli m.in. paprykę chili i
pieprz. Dając uczucie pieczenia w ustach,
drażni zakończenia nerwowe, a mózg produkuje naturalne środki przeciwbólowe,
czyli endorfiny. W organizmie nie dzieje
się nic złego, ale oszukany mózg leczy go,
co odczuwasz jako przyjemny błogostan.
Miłość – naukowcy dowiedli, że w
organizmie osoby zakochanej poziom
hormonów szczęścia utrzymuje się na
wysokim poziomie przez długi czas, a bodziec nie musi znajdować się w pobliżu.
Wystarczy pomyśleć o kimś ukochanym,
by wzrosła produkcja endorfin. W czasie
miłosnych igraszek poziom hormonów
szczęścia rośnie aż o 200%. Mózg oraz
rdzeń kręgowy produkują kilkanaście
różnych związków chemicznych o postaci endorfin, wyraźnie rośnie też poziom
serotoniny. Bodźce płynące z całego ciała
odbiera mózg, to on jest generatorem orgazmu i uwalnia endorfiny.
Tak więc skoro smutna zima coraz
bliżej uszczęśliwiajmy siebie samych i
wszystkich dookoła.
Hodowcy gołębi
podsumowali
sezon
W Sławikowie wzorem lat ubiegłych
odbyło się podsumowanie sezonu, spotkanie było okazją do wręczenia nagród
i wyróżnień dla najlepszych hodowców
sekcji Sławików oddziału PZHGP Bierawa Ziemia Raciborska.
Sekcja Sławików to 20 hodowców,
którzy w sezonie maj - wrzesień 2013 lotowali hodowane przez siebie ptaki. Wśród
wielu ocenianych kategorii i konkurencji
były:
- loty od 100 do 400km oraz powyżej
500 i 700km,
- loty gołębi dorosłych i młodych.
W sezonie 2013 odbyło się 20 lotów. 6
lotów gołębi młodych czyli rocznika 2013
oraz 14 lotów gołębi dorosłych. Najlepsi
hodowcy z rąk Prezesa Zarządu Oddziału
otrzymali nagrody i wyróżnienia, a byli
to:
Loty gołębi dorosłych
mistrz - Zygfryd Krybus
v-ce mistrz - Rudolf Kretek
III m-sce - Roman Sługa
Loty gołębi młodych
mistrz - Barbara Dworog
v-ce mistrz - Zygfryd Krybus
III -msce - Peter Dworog
Najlepszy gołąb młody
Barbara Dworog
Najlepszy gołąb dorosły
Zygfryd Krybus
Gmina Rudnik - Biuletyn informacyjny
Podsumowanie rundy jesiennej w piłce nożnej
W czterech klubach na terenie gminy
działają sekcje piłki nożnej. Druzyna seniorów LKS Gamów występuje w A klasie,
podokręgu raciborskiego, ponadto klub
posiada drużynę juniorów młodszych.
LKS „ZRYW” Rudnik i LKS Grzegorzowice rozgrywają mecze w II grupie klasy C
podokręgu raciborskiego. W obu klubach
są drużyny trampkarzy starszych. Drużyna kobieca UKS Gamów występuje w III
lidze śląskiej. Po rundzie jesiennej tabele
poszczególnych drużyn przedstawiają się
następująco:
Klasa A podokregu Racibórz
Tabela końcowa rundy jesiennej sezonu 2013/2014: (miejsce, nazwa zespołu,
punkty, bramki strzelone/stracone, bilans
bramkowy, b – beniaminek, s - spadkowicz)
1.LKS Buk Rudy 42 41:13 +28
2.KS Naprzód Borucin 38 61:19 +42
3.LKS 05 Tworków 35 47:22 +25
4.KS 1905 Krzanowice 29 35:18 +17
5.LKS Pawłów (b) 28 35:31 +4
6.LKS Czarni Gorzyce (s) 27 35:21 +14
7.LKS Czarni Nowa Wieś 24 29:22 +7
8.KS Stal Kuźnia Raciborska (s) 24
25:34 -9
9.LKS Owsiszcze (b) 21 24:33 -9
10.LKS Start Pietrowice Wielkie 21
38:25 +13
11.KS Kornowac 17 15:34 -19
12.LKS Gamów (b) 17 22:37 -15
13.LKS Ocice Racibórz 16 24:30 -6
14.LKS Cyprzanów 13 15:32 -17
15.LKS Wypoczynek Buków 11 20:37
-17
16.LKS Naprzód 37 Krzyżkowice 0
6:64 -58
Rowerowy peleton pokonał 50
kilometrów
W sobotę w Rudniku wystartował tradycyjny rajd rowerowy organizowany przez
Uczniowski Klub Sportowy „ZRYW”. W imprezie wzięło udział około 20 osób.
Celem organizatorów było promowanie aktywności ruchowej oraz popularyzacja jazdy na rowerze. Uczestnicy rajdu
wyruszyli z Rudnika, zwiedzili zabytkowy kościół drewniany w Gródczankach,
kolejno mieli okazję obejrzeć skatepark w
Kornicy. Impreza zakończyła się wspólnym ogniskiem i pieczeniem kiełbasek.
Rowerzystów jeżdżących systematycznie
na rowerze, zapraszamy na kolejny rajd
rowerowy w przyszłym roku.
Klasa C podokręg Racibórz
Tabela końcowa rundy jesiennej sezonu 2013/2014: (miejsce, nazwa zespołu,
punkty, bramki strzelone/stracone, bilans
bramkowy)
1.LKS Zryw Rudnik 24 39:13 +26
2.LKS Zgoda Zawada Książęca 18
31:18 +13
3.LKS Dzimierz 16 19:20 -1
4.LKS Adamowice 16 29:25 +4
5.LKS Sparta Babice 15 19:20 -1
6.LKS Strzelec Rzuchów 14 29:16 +13
7.LKS Pstrążna 12 18:17 +1
8.LKS Grzegorzowice 11 16:24 -8
9.LKS Bogunice 3 11:39 -28
10.LKS Jankowice 3 12:31 -19
TRAMPKARZE
1999 i młodsi)
STARSI
(rocznik
Drużyny
Mecze
P-ty
Bramki
1.
Pietrowice
Wielkie
14
30
68:25
2.
Unia Racibórz
14
29
48:24
3.
Grzegorzowice
14
29
53:35
4.
Rafako
Racibórz
14
20
33:32
5.
Rudnik
14
15
34:54
6.
Borucin
14
14
36:51
7.
Kobyla
14
12
35:50
8.
Płonia
Racibórz
14
10
39:14
JUNIORZY MŁODSI (rocznik 1997 i
młodsi)
1. Pietrowice Wielkie 10
25
30:6
2. Nędza
10
23
24:3
3. Gamów
10
19
22:15
4. Rudy
10
7
9:26
5. Zawada Książęca
10
7
10:26
6. Ocice Racibórz
10
5
09:28
III Liga Śląska Kobiet
Gmina Rudnik - Biuletyn informacyjny
1
UKS Jaskółki
Chorzów
8
19
6-1-1
2
Mitech II Żywiec
8
18
6-0-2
3
KKS Polonia Tychy
8
17
5-2-1
4
Wilki Wilcza
8
16
5-1-2
5
Polonia Poraj
8
13
4-1-3
6
Czarni II Chorzów
8
13
4-1-3
strona - 21
“Dąb” Brzeźnica informuje:
Cztery medale „Dębu” na zakończenie sezonu
zapaśniczego
W dniach 4-5.10.2013 r. w Białogardzie odbyły się Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w zapas w stylu wolnym, natomiast
w Zamościu 5-6.10.2013 r. odbyły się Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w zapasach kobiet. W Białogardzie Sebastian Jezierzański w kategorii 82 kg zdobył złoty medal, Paweł Drzeżdzon
w kategorii 66 kg zajął II miejsce, natomiast Przemysław Wojtachnio w kat. 120 kg uplasował się na VII miejscu. W Zamościu
Sara Jezierzańska w kat. 55 kg oraz Nikol Chluba w kat. 63 kg
zajęły III miejsca. W punktacji drużynowej dziewczyny również zdobyły III miejsce.
Udane zakończenie sezonu
Z udziałem w Międzynarodowych Pucharach Polski Juniorów i Kadetów zapaśnicy „Dębu” zakończyli tegoroczny sezon.
Paula Kozłow w kat. 48 kg zajęła II miejsce, a Agata Tatar III
w kat.63 kg w silnie obsadzonym Międzynarodowym Turnieju
o Puchar Polski Juniorek, który odbył się w Stargardzie Szczecińskim w dniach 15-16.11 b.r. Patryk Ołenczyn w kat. 54 kg
wywalczył I miejsce, Patryk Gołuchowski w kat. 46 kg III miejsce, a Michał Kampik w kat. 58 kg V miejsce w Międzynaro-
dowym Pucharze Polski Kadetów, który odbył się w Kraśniku
w dniach 22-24.11 b.r. w tym samym czasie w Międzynarodowym Pucharze Polski w grupie Juniorów Mateusz Kampik po
bardzo wyrównanych walkach z zawodnikami zagranicznymi
uplasował się na V miejscu. Był to jego pierwszy start w grupie juniorów. Zarówno Patryk Ołenczyn jak i Mateusz to tegoroczni złoci medaliści OOM. Okazję do sprawdzenia swoich
umiejętności mieli również młodzi adepci sportu zapaśniczego
„Dębu”, którzy brali udział w M/n Turnieju im. Henryka Wołoszyna w Krapkowicach w dniu 23.11 b.r. Start tych młodych
chłopców należy uznać za udany, gdyż Krzysztof Prasek w kat.
42 kg oraz Szymon Jakubczyk w kat. 47 kg zajęli I miejsca, a
Jonatan Knap i Dawid Pater zdobyli II miejsca w swoich kategoriach wagowych. Jednak poważny sprawdzian swoich zdolności miała grupa młodych chłopców, którzy po raz pierwszy
brali udział w Mistrzostwach Polski Młodzików, które odbyły
się we Włodawie w dn. 29-30.11. Dwie wygrane walki przez
Dawida Patra w kat. 47 kg oraz Krzysztof Prasek w kat. 42 kg
dały im poza medalowe miejsca w tych zawodach. W ogólnopolskim współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży na
2013 rok Klub LKS „Dąb” Brzeźnica zdobył 154,5 pkt. Jest to
drugi wynik wśród wszystkich klubów miasta i Powiatu Raciborskiego.
Prajzska Ambasada - Prajska bez
granic
W dniu 12.10.2013 r. w hali sportowej odbyła się czwarta edycja zawodów sportowych
polsko-czeskich pod nazwą „Prajzska Liga Gier 4”.
„Prajzska Ambasada - Prajska bez granic” zrzesza placówki oświatowe regionu
przygranicznego polsko-czeskiego, organizując liczne imprezy kulturalno-oświatowo- sportowe, integrujące młodzież i
mieszkańców regionu. W rudnickiej hali
sportowej rywalizowało 7 drużyn: Bela1,
Bela 2, Bolatice – Czechy i Kietrz, Krzanowice, Rudnik 1, Rudnik 2 z Polski.
W turnieju rywalizowały drużyny
7-osobowe w 8. grach i zabawach, w których pojawiały się elementy biegu, rzutu,
dokładności, orientacji, wytrzymałości,
refleksu, a nawet umiejętności jazdy na
rowerze. Każda zabawa była dokładnie
przedstawiona,
zaprezentowana
i przetłumaczona. Dobry humor i zabawa
były przeplatane ostrą rywalizacją i głośnym dopingiem kibiców.
W każdej konkurencji drużyny zdobywały punkty za uzyskany czas lub trafienia, suma punktów decydowała o zajętej
kolejności.
I miejsce – Bolatice – 72 pkt
II miejsce – Krzanowice – 67 pkt
III miejsce – Bela 2 – 64 pkt
strona - 22
IV miejsce – Kietrz - 62 pkt
V miejsce – Bela 1 – 59 pkt
VI miejsce – Rudnik 1 – 56 pkt
VII miejsce – Rudnik 2 – 48 pkt
Głównym organizatorem ze strony
czeskiej był Pan Martin Hiltavski, a z polskiej Pan Mariusz Kaleta.
Szczególne
podziękowania
na-
leżą
się
obsłudze
sędziowskiej
wraz z Panią Bożeną Walaszek
i Martą Rzytki, a także Pani Beacie Ćwirko za obsługę pielęgniarską, stołówce
szkolnej za smaczną grochówkę, wszystkim zawodnikom, którzy rywalizowali i
reprezentowali Rudnik.
Organizatorzy „Prajzskiej Ligi Gier 4”
dziękują wszystkim za wsparcie i ufundowanie nagród rzeczowych i upominków,
a w szczególności: McDonald’s, księgarni
„Sowa”, Urzędowi Gminy Rudnik oraz
Radzie Rodziców.
Kolejne zawody integracyjne odbędą
się w czerwcu w czeskich Bolaticach.
Gmina Rudnik - Biuletyn informacyjny
Mikołaj w OSP Modzurów
Turniej Mikołajkowy Rudnik
Rajd Rowerowy
Turniej Mikołajkowy Rudnik
OSP Modzurów
OSP Modzurów
Spartakiada Przedszkolaków
Spartakiada Przedszkolaków
Gmina Rudnik - Biuletyn informacyjny
strona - 23
Hodowcy gołębi - podsumowanie sezonu 2013
60-lecie LKS “Dąb” Brzeźnica
strona - 24
Gmina Rudnik - Biuletyn informacyjny

Podobne dokumenty