Chrzest Polski w naszych oczach

Transkrypt

Chrzest Polski w naszych oczach
REGULAMIN KONKURSU NA PLAKAT
Chrzest Polski w naszych oczach
§ 1 Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu jest Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie przy współpracy
Wydziału Katechetycznego Kurii Biskupiej w Koszalinie.
2. Celem konkursu jest:
a) przypomnienie dzieciom i młodzieży o 1050 rocznicy Chrztu Polski – początku
chrystianizacji i dziejów państwa polskiego,
b) kształtowanie i wzmacnianie postaw patriotycznych,
c) zachęcanie do wykorzystania i łączenia sztuk plastycznych i nowoczesnych
technologii w przekazywaniu własnych opinii lub wyrażaniu własnych poglądów.
3. Tematem konkursu jest ukazanie wartości chrztu Polski dla współczesnego młodego
pokolenia Polaków.
4. Konkurs jest jednoetapowy i mogą w nim brać udział uczniowie wszystkich typów szkół
i placówek edukacyjnych.
§ 2 Warunki konkursu
1.Do konkursu dopuszczone będą prace wydrukowane na papierze w formacie A3 i przesłane
również w wersji elektronicznej w postaci graficznej (pliki JPG) na adres:
[email protected]
2. Plakat należy opisać:
• imię i nazwisko autora,
• imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna,
• nazwa placówki.
3.Kartę zgłoszenia (do pobrania na www.cen.edu.pl lub www.katecheza.koszalin.opka.org.pl)
oraz tylko jedną pracę danego autora należy przesłać do 29 lutego 2016 r. na adres:
Centrum Edukacji Nauczycieli, ul. Ruszczyca 16, 75-654 Koszalin
z dopiskiem „CHRZEST POLSKI W NASZYCH OCZACH"
4. Nazwiska nagrodzonych i wyróżnionych uczestników zostaną opublikowane na
www.cen.edu.pl i www.katecheza.koszalin.opka.org.pl do 18 marca 2016 r.
5. Nagrody i dyplomy zostaną wręczone nagrodzonym i wyróżnionym uczniom w CEN
w Koszalinie 09 kwietnia 2016 r.
Zapraszamy na uroczystość opiekunów i rodziców.
§ 3 Prawa autorskie
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo bezpłatnego prezentowania i publikowania plakatów
konkursowych w celach promocyjnych na stronach internetowych i w formie publikacji.
§ 4 Postanowienia końcowe
 Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.
 Prace nie będę odsyłane autorom.

Podobne dokumenty