iMix Żyroskopowy Mieszalnik Instrukcja Obsługi

Komentarze

Transkrypt

iMix Żyroskopowy Mieszalnik Instrukcja Obsługi
iMix
Żyroskopowy Mieszalnik
Instrukcja Obsługi
UM013 REV 3
Specyfikacja:
Model:
Maksymalne obciążenie maszyny:
 iMix Gyroscopic Paint Mixer
(Żyroskopowy Mieszalnik)
 35 kg
Maksymalny rozmiar puszki:
Wysokość x Średnica (zewnętrzna):
Prędkość mieszania:
Zasilanie:
 42.5 cm x 38 cm
 100 – 220 RPM (3 speeds)
 230V +/- 15%
 115V +/- 15%
Rozmiary maszyny:
 98.5 cm wysoki
 78cm głęboki
Chameleon Colour Systems Limited,
Business Park, Weir Road, Tuam, Co. Galway, Ireland.
E-mail: [email protected] Website: www.chameleon.ie
Tel: Int + 353 93 25392 Fax: Int + 353 93 25394
Registered in Ireland No. 187752
V.A.T. Number : IE 6587752
 73 cm szeroki
 Waga: 170 kg
Chameleon Colour Systems
iMix (Mieszalnik Żyroskopowy) – Instrukcja Obsługi
SPIS TREŚCI
STRONA
1. UWAGI WSTĘPNE…. ........................................................................................................................ 3
2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA MIKSERA FARB……………. ......................................................................... 4
3. WPROWADZENIE............................................................................................................................ 5
4. ZASADY BEZPIECZENSTWA ............................................................................................................. 5
5. INSTALACJA I POZYCJONOWANIE.. ................................................................................................... 9
6. KONTROLKI MASZYNY.................................................................................................................... 11
7. KONSERWACJA............................................................................................................................. 15
8. KARTA GWARANCYJNA .................................................................................................................. 17
10. CHECKLIST (LISTA KONTROLNA) INSTALATORA ...................................................................... 19
Strona 2 z 32
UM 013 rev 2
Chameleon Colour Systems
iMix (Mieszalnik Żyroskopowy) – Instrukcja Obsługi
1. UWAGI WSTĘPNE
NIE UŻYWAJ MASZYNY BEZ PRZECZYTANIA CAŁEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI I
PODPISANIA LISTY KONTROLNEJ INSTALATORA
NIEZBĘDNE JEST UWAŻNE PRZECZYTANIE INSTRUKCJI OBSŁUGI MASZYNY
PRZED JEJ UŻYTKOWANIEM.
W RAZIE JAKICHKOLWIEK WĄTPLIWOŚCI NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z
FIRMĄ CHAMELEON.
NINIEJSZA INSTRUKCJA ZAWIERA WAŻNE OSTRZEŻENIA I ZALECENIA
DOTYCZĄCE OBSŁUGI.
NALEŻY ZNAĆ ZASADY OBSŁUGI MASZYNY I JEJ FUNKCJE ORAZ
OGRANICZENIA.
NIEWŁAŚCIWE UŻYTKOWANIE I/LUB UŻYTKOWANIE NIEZGODNE Z ZASADAMI
TEJ INSTRUKCJI ANULUJE GWARANCJĘ.
NALEŻY PRZECHOWYWAĆ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ W BEZPIECZNYM MIEJSCU
W CELU DALSZYCH DO NIEJ ODWOŁAŃ.
DLA PUSZEK O WADZE PRZEKRACZAJĄCEJ 7 KG NIEBEZPIECZNYM JEST
USTAWIANIE CYKLU PRACY NA WYSOKIE PRĘDKOŚCI.
Strona 3 z 32
UM 013 rev 2
Chameleon Colour Systems
iMix (Mieszalnik Żyroskopowy) – Instrukcja Obsługi
2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA MIKSERA FARB
35
Jednostka
miary
kg
Maksymalna średnica puszki
380
mm
Maksymalna wysokość puszki
425
mm
Długość krawędzi puszek kwadratowych
240
mm
40
Hz
19-22
Hz
16-19
Hz
Cecha
Wartość
Ładowność
Automatycznie wybierana prędkość
rotacyjna:
- dla puszek o wadze do 7kg
- dla puszek o wadze do 30kg
- dla puszek o wadze ponad 30kg
230 +/- 15%
Zasilanie
Opcjonalnie 110 +/15%
Liczba faz
V
V
2 + uziemienie
Częstotliwość
47/63
Hz
Maksymalna moc absorpcji
1.0
KVA
Hałas
<70
DB
Poziom zabezpieczeń
IP54
(*) specjalne prędkości dostępne na życzenie
DLA PUSZEK O WADZE PRZEKRACZAJĄCEJ 7 KG
NIEBEZPIECZNYM JEST USTAWIANIE CYKLU PRACY NA
WYSOKIE PRĘDKOŚCI.
Strona 4 z 32
UM 013 rev 2
Chameleon Colour Systems
iMix (Mieszalnik Żyroskopowy) – Instrukcja Obsługi
3. WPROWADZENIE
Twój mikser żyroskopowy CHAMELEON to wysokiej jakości urządzenie, które gwarantuje
solidną pracę przez cały okres swojej żywotności.
By w pełni wykorzystać potencjał urządzenia trzeba zrozumieć jego specyfikę techniczną
i zasady prawidłowej obsługi. Przed użytkowaniem miksera należy przeczytać całą
niniejsza instrukcje obsługi i zachować ją dla przyszłych odwołań.
UPEWNIJ SIĘ, ŻE STOSUJESZ SIĘ DO WSZYSTKICH ZASAD
BEZPIECZEŃSTWA.
UWAGA:
NIGDY NIE MIESZAJ PRUDUKTÓW BAZUJĄCYCH NA BENZYNIE W
MIKSERZE IMIX.
TO URZĄDZENIE NIE JEST ANTYWYBUCHOWE.
NIEWŁAŚCIWE UŻYCIE MOŻE SKUTKOWAĆ POŻAREM LUB
EKSPLOZJĄ.
4. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
UWAGA:
ZAWSZE STOSUJ SIĘ DO PONIŻSZYCH ZASAD EZPECZEŃSTWA
KIEDY UŻYWASZ URZĄDZENIE.
- ZNAJ MASZYNĘ.
PRZECZYTAJ UWAŻNIE INSTRUKCJĘ OBSLUGI. NAUCZ SIĘ FUNKCJI MASZYNY I
JEJ OGRANICZEŃ.
- OPAKOWANIE.
Usuń wszystkie elementy opakowania transportowego przed użyciem maszyny.
- MIKSER NIE JEST MASZYNĄ ANTYWYBUCHOWĄ.
Zachowaj szczególną ostrożność przy pracy z produktami rozpuszczalnikowymi. Nigdy
nie pal bądź nie wystawiaj środków bazujących na rozpuszczalnikach na działanie
otwartych płomieni bądź iskier. Upewnij się, że mieszalnik jest całkowicie suchy i dobrze
wentylowany przed jego włączeniem. Jakiekolwiek pozostałości/opary rozpuszczalnika
mogą skutkować pożarem bądź eksplozją. Pracuj w dobrze wietrzonym pomieszczeniu.
- ODŁĄCZ WTYCZKĘ ELEKTRYCZNĄ.
Odłącz mikser od zasilania przed przystąpieniem do czyszczenia/prac konserwacyjnych.
Strona 5 z 32
UM 013 rev 2
Chameleon Colour Systems
iMix (Mieszalnik Żyroskopowy) – Instrukcja Obsługi
- NIE UŻYWAJ PRZEDŁUŻACZY.
- UPEWNIJ SIĘ, ŻE PODŁĄCZASZ URZĄDZENIE DO WŁAŚCIWEGO ŹRÓDŁA
ZASILANIA
.
- WYŁĄCZ MASZYNĘ GDY JEJ NIE UŻYWASZ.
- UNIKAJ NIEBEZPIECZNEGO OTOCZENIA.
Nie używaj maszyny w wilgotnym bądź mokrym otoczeniu. Utrzymuj pomieszczenie, w
którym używasz maszyne w dobrym oświetleniu.
- ZABEZPIECZ PRACĘ
Przy mieszaniu puszek bądź wiader zawsze zahacz sprężynę mocującą o rączkę
puszki/wiadra Kiedy mieszasz puszki sześciennie bądź opakowania bez uchwytów zawsze
zabezpiecz sprężynę mocującą o zasuwę, która zapobiegnie jej ruszaniu się w trakcie
mieszania.
- DOKŁADNIE ZAMKNIJ WSZYSTKIE POKRYWY OPAKOWANIA.
Upwenij się, że wszystkie pokrywy opakowania są szczelnie domknięte przed jego
umieszczeniem w mieszalniku. Ciśnienie szczęk dociskowych NIE SPOWODUJE, że źle
domknięta pokrywa będzie szczelnie umieszczona we właściwej pozycji.
- UTRZYMUJ MIEJSCE PRACY W CZYSTOŚCI.
Zagracone pomieszczenia sprzyjają wypadkom. By im zapobiec upewnij się, że na drodze
nie leżą żadne przewody zasilające.
- CHROŃ KLIENTÓW.
Wszyscy klienci powinni być z dala od miejsca pracy maszyny. Tylko i wyłącznie
przeszkolony personel może obsługiwać maszynę.
- UTRZYMUJ MASZYNĘ W CZYSTOŚCI.
Czyść wszystkie powierzchnie maszyny mieszaniną letniej wody z łagodnym
detergentem. NIGDY NIE CZYŚĆ MASZYNY ŚRODKAMI ŁATWOPALNYMI.
- ODPOWIEDNI SERWIS.
Stosuj się do zasad konserwacji I serwisu ujętych w tej instrukcji. W razie
powtarzających się problemów z maszyną skontaktuj się z CHAMELEON Colour Systems,
Serwisem Technicznym bądź swoim agentem.
4.1 Stosowanie się do wymogów bezpieczeństwa
Maszyna musi być obsługiwana tylko przez przeszkolony personel, który uważnie
zapoznał sie z instrukcją obsługi, z uwagi na ryzyko zagrożeń i wypadków, które gdy
wystąpią mogą powodować obrażenia u osób bądź uszkodzenia przedmiotów.
Niewłaściwe
użycie
bądź
czynności
podejmowane
z
urządzeniem
przez
niewykwalifikowany personel, niestosowanie się do instrukcji obsługi i konserwacji
skutkować będzie rozwiązaniem gwarancji udzielanej przez producenta.
Główne obszary, na których mogą wystąpić ryzyka to:
· miejsce pracy
· instalacje elektryczne
Dostęp do tych obszarów musi byc ograniczony do tylko i wyłącznie osób przeszkolonych
z użytkowania maszyny oraz inżynierów konsewacji/utrzymania ruchu, którzy są
świadomi
konsekwencji
niewłaściwego
użycia
bądź
niewłaściwych
czynności
podejmowanych w pracy z maszynami czy odpowiednimi podsystemami.
Strona 6 z 32
UM 013 rev 2
Chameleon Colour Systems
iMix (Mieszalnik Żyroskopowy) – Instrukcja Obsługi
UWAGA:
DOSTĘP DO CZĘŚCI ELEKTRONICZNEJ MASZYNY JEST
ZEZWOLONY TYLKO DLA SERWISANTÓW, KTÓRZY PRZESZLI
ODPOWIEDNI TRENING.
OBUDOWA PODZESPOŁÓW ELEKTRONICZNYCH POD ŻADNYM
POZOREM NIE MOŻE BYĆ OTWARTA PODCZAS DZIAŁANIA
MASZYNY.
4.2 Środki bezpieczeństwa
Maszyna jest wyposażona w niżej wymienione środki bezpieczeństwa:
· Wyłącznik Awaryjny STOP
· czujnik otwartych drzwi
4.3 Tabela pozostałych ryzyk dla operatora
Konstrukcja maszyny nie eliminuje wszystkich mozliwych zagrożeń, jednakże uwzględnia
większość z nich dla bezpiecznego jej użytkowania. Niemniej nadal niebezpieczne
sytuacje mogą wystąpić, jednakże mogą one być łatwo przewidziane – operator może
zredukować konsekwencje takich niebezpiecznych sytuacji, ale nie może całkowicie
wyeliminować ryzyka ich wystąpienia.
RYZYKO
Obrażenia bądź zgniecenia podczas
EN392
1.6.4
Czynności załadunku/rozładunku
4.1.1
Zadrapania i obrażenia spowodowane
Ostrymi krawędzimi opakowań
1.6.4
4.1.1
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
Noszenie rękawic i butów
ochronnych podczas
załadunku/rozładunku
Noszenie rękawic ochronnych
4.4 Poziom hałasu wytwarzanego przez maszynę
Poziom ciągłego obciążenia akustycznego mierzony w trakcie pracy maszyny z pełnym
załadunkiem jest niższy niż 50 dB.
4.5 Telefony radiowe i mobilne
Telefony radiowe i mobilne nie powinny być używane w pobliżu maszyny. W przeciwnym
wypadku mogą wsytąpić zakłócenia, które mogą zaburzyć prawidłową pracę urządzenia.
4.6 Akcesoria
Instalacja dodatkowych akcesoriów w maszynie bądź inne jej modyfikacje wymagają
zgody producenta.
Zabrania się wprowadzania jakichlkolwiek modyfikacji, które obniżają bezpieczeństwo
użykowania maszyny.
4.7 Lista referencyjnych regulacji prawnych
1) 89/392 Dyrektywa 14/06/1 993, kolejne uzupelnienia DL n°.626 01 19/09/1994,
dyrektywy w załączeniu
2) EN 292-1 Bezpieczeństwo w zakładzie – ogólne zasady projektu
3) EN 292-2 Bezpieczeństwo w zakładzie – ogólne zasady projektu
4) EN 294 Bezpieczeństwo w zakładzie – zasady dostępu do stref szczególnie
niebezpiecznych
5) EN 349 Bezpieczeństwo w zakładzie – minimalne odległości zapobiegające zgnieceniu
6) EN 418 Bezpieczeństwo w zakładzie -system dla awaryjnego stop
Strona 7 z 32
UM 013 rev 2
Chameleon Colour Systems
iMix (Mieszalnik Żyroskopowy) – Instrukcja Obsługi
7) EN 60204 Elekryczne wyposażenie zakładu
8) EN 1050 Bezpieczeństwo w zakladzie – ocena ryzyka
Strona 8 z 32
UM 013 rev 2
Chameleon Colour Systems
iMix (Mieszalnik Żyroskopowy) – Instrukcja Obsługi
5. INSTALACJA I USTAWIANIE MASZYNY
Ponieważ opakowanie transportowe składa się w większości z surowców poddających się
recyklingowi zaleca się jego przechowywanie na wypadek przyszłych transportów
urządzenia.
W razie widocznych uszkodzeń opakowania czy obudowy maszyny mieszalnik nie
powinien zostać zainstalowany. Uszkodzenie powinno zostać zgłoszone zarówno
przewoźnikowi (uwagi o uszkodzeniach w stosownym miejscu na dokumentach
przewozowych) jak i dystrybutorowi, który powinien szczegółowo poinstruować nabywcę
o procedurach możliwych napraw bądź wymiany towaru.
5.1 Przed zainstalowaniem maszyny upewnij się, że miejsce na
maszynę jest:




Czyste i nie okurzone
Podłoże jest stabilne, nie ślizgie, wolne od wibracji
Odpowiednio wentylowane
Zaopatrzone w uziemione gniazdko prądu
Minimalne wymagania mieszalnika:
Źródło prądu:
1.2KVA
Tolerancja podłoża:
Temperatura
Wilgotność
Maksymalne natężenie hałasu
1000 Kg/m
18°- 40° C
20-65%
50 dB (A)
2
Ciągłe bądź impulsowe wibracje natury mechanicznej nie będą tolerowane przez
urządzenie.
5.2 Odpakowywanie
Umieść spakowaną maszynę w sąsiedztwie miejsca przeznaczonego pod instalację.
Usuń osłonę i system mocowania skrzyni, następnie postaw maszynę w miejscu, w
którym ma być zainstalowana. Jeśli jest taka potrzeba, zamontuj kółka przewidziane do
ułatwienia przesuwania maszyny na krótkich dystansach.
Usuń całe pozostałe opakowanie, systemy blokujące itp. w wewnętrznym systemie
żyroskopowym maszyny.
5.3 Pozycjonowanie
Mieszalnik jest zaopatrzony w cztery antywibracyjne wsporniki dzięki którym można
ustawić pozycjonowanie maszyny.
Dokładność:
Długość:
0,1 mm/m
300 mm
Instrukcja postępowania:
- ustaw pozycje przednich wsporników tak aby dotykały podłoża i aby maszyna się nie
chwiała
- ustaw pozycję tylnich wsporników tak aby dotykały podłoża i aby maszyna się nie
chwiała
Zastosuj się do poniższej procedury:
Wypoziomuj górę urządzenia według jego krawędzi.
Wyreguluj nóżki antywibracyjne zgodnie z żądanym poziomem.
Strona 9 z 32
UM 013 rev 2
Chameleon Colour Systems
iMix (Mieszalnik Żyroskopowy) – Instrukcja Obsługi
Wypoziomuj urządzenie po przekątnej.
Wyreguluj nóżki antywibracyjne po przekątnej dla uzyskania żądanego poziomu.
Powtórz w/w czynności dla wszystkich czterech nóżek w dwóch kierunkach by uzyskać
poziom z różnicą nie większą jak 0.2 mm/m. Kiedy ten warunek zostanie spełniony
można uznać, że urządzenie zostało prawidłowo wypoziomowane.
5.4 Prawidłowe użytkowanie maszyny
System iMix to mikser do mieszania farb i lakierów bez dodatków benzyny, w metalowych
bądź plastikowych opakowaniach o wymiarach i wadze jak zaznaczonych w specyfikacji
technicznej maszyny.
Maszyna może byc używana tylko w określonych w specyfikacji technicznej warunkach
krańcowych, przy użycou metod opisanych w niniejszej instrukcji obsługi.
5.5 Nieprawidłowe użytkowanie maszyny
System iMix to mikser automatyczny który nie może być użytkowany, między innymi
przypadkami, w niżej wymienionych sytuacjach, w których występują czynniki ryzyka jak:
· usunięte panele bądź obudowy ochronne
· nieprawidłowo umocowane części lub komponenty
· z niewłaściwym wyposażeniem
· z opakowaniami, których wymiary przekraczają wartości graniczne określone w
specyfikacji technicznej
· z usuniętymi/pominiętymi/zmodyfikowanymi bądź manipulowanymi systemami
bezpieczeństwa
5.5.1 Użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem
System iMix do mieszania farb i lakierów nie został zaprojektowany jako element linii
produkcyjnej będący w połączeniu z innymi urządzeniami konstytuującymi jedną, złożoną
jednostkę produkcyjną. W szczególności zabronione są do stosowania w urządzeniu
jakikolwiek systemy łączenia, zarówno dla funkcji pracy normalnej pracy jak i awaryjnego
stopu.
Strona 10 z 32
UM 013 rev 2
Chameleon Colour Systems
iMix (Mieszalnik Żyroskopowy) – Instrukcja Obsługi
6. Kontrolki maszyny
6.1 Zagadnienia ogólne
Maszyna wyposażona jest w elektroniczny system kontroli, składający się z panelu
wyświetlacza i płyt elektroniki, które przeprowadzają zadania:
zarządzanie kontrolkami maszyny i komendami z wyświetlacza
obsługa systemu docisku opakowań
obsługa cykli pracy mieszania
obsługa system żyroskopu w zakresie prędkości o pozycji
6.2 Interfejs użytkownika
Operator obsługuje maszynę za pomocą panelu kontroli Na panelu umieszczone są
wszystkie przyciski komend oraz wyświetlacz komunikatów sygnalizujących wykonywane
funkcje maszyny bądź błędy.
1.start
5.ręczny przycisk systemu docisku
7.Przycisk awaryjnego stopu
3.wyświetlacz LCD
6.Przycisk stop/reset.
Wciśnięcie go powoduje
zatrzymanie cyklu, powrót
ramy do poz. wyjściowej i
zwolnienie docisku. W trybie
standby wyświetla liczbę
wykonanych cykli.
2.Wybór programu
4.Zwiększanie/zmniejszanie cyklu / czasu wyboru
Strona 11 z 32
UM 013 rev 2
Chameleon Colour Systems
iMix (Mieszalnik Żyroskopowy) – Instrukcja Obsługi
Panel kontroli
1. Przycisk START by rozpocząć cykl
Wciśnięcie tego przycisku aktywuje proces
wyświetlany czas zaczyna migać.
mieszania.
W
miarę
postępu
cyklu
2. Przycisk PROGRAM (TIME)
Parametry falownika mogą być konfigurowane i zmieniane za pomocą tego przycisku.
3. Wyświetlacz
Pokazuje czas mieszanie, wybraną prędkość rotacyjną i także komunikaty błędów na
wypadek nieprawidłowej obsługi.
4. Ustawianie czasu, przyciski “+” i “-”.
Wymagany czas mieszania ustawiony jest za pomocą przycisków “+” i “-“. Ustawienie
cyklu musi mieścić się w przedziale 1 - 9.
By zwiększyć czas pokazywany na
wyświetlaczu wciśnij “+”, by zmniejszyć wciśnij “-“. Liczba wyświetlana to czas w jakim
urządzenie będzie mieszać produkt.
5. Przycisk zwolnienia docisku (przycisk strzałka, po prawej stronie przycisku
“start”)
Wciśnięcie tego przycisku powoduje zwolnienie ramion docisku.
6. Stop / Reset
By zatrzymac maszyne w trakcie cyklu przycisk Stop / Reset powinien byc użyty, a nie
przycisk awaryjnego stopu. Powrót maszyny do stanu wyjściowego (pozycja zero)
dokonuje się po wciśnięciu przycisku stop/reset.
7. Awaryjny stop
W sytuacjach nagłych, wypadkowych należy użyć przycisku stop awaryjnego, by
automatycznie zatrzymać maszynę i odciąć jej zasilanie. Przycisk stop awaryjnego nigdy
nie powinien być używany dla zatrzymania maszyny w trakcie jej normalnego
funkcjinowania. Po użyciu stop awaryjnego, przycisk stop/reset musi zostac wciśnięty by
przywrócić maszynę do jej normalnego trybu pracy.
6.3 Włączanie maszyny – upewnij się, że:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Przełącznik główny zasilania z boku maszyny jest włączony.
Drzwi są zamknięte
Przycisk awaryjny nie jest wciśnięty
Ekran LCD świeci oraz żaden numer błędu nie wyświetla się.
Połóż puszkę na tacy maszyny i wybierz program.
Naciśnij przycisk Start
6.4 Umieszczanie opakowań we wnętrzu maszyny
Puszka powinna być umiejscowiona w pobliżu maszyny. Dla produktów o wadze powyżej
10kg zaleca się stosowanie środków transportu wewnętrznego i podnośników.
Jeśli jest to możliwe, zaleca się zdjęcie uchwytów z opakowania, a przynajmniej ich
przyklejenie taśmą do opakowania co zapobieże ruszaniu się uchwytów w trakcie
mieszania.
1. Otwórz drzwi i wyciągnij tacę przesuwną używając uchwytu jak pokazane na obrazku
poniżej:
Strona 12 z 32
UM 013 rev 2
Chameleon Colour Systems
iMix (Mieszalnik Żyroskopowy) – Instrukcja Obsługi
2. Zaleca się by górna płyta docisku była w odległości przynajmniej 20mm od
opakowania. W wypadkach kiedy puszka jest niska i plyta docisku jest bardzo daleko
od górnej jej powierzchni, maszyna automatycznie ją obniży by efektywnie docisnąć
opakowanie.
3. Umieść puszkę na bieżnikowanym talerzu załadowczym upewniając się, że
opakowanie jest koncentrycznie umieszczone względem osi mieszania i punktu
centralnego talerza; chociaż ekstremalna precyzja nie jest konieczna, dokładne
centryczne umiejscowienie pozwoli uniknąć wibracji. Koncentryczne bieżnikowanie
okładzin ułatwia właściwe umiejscowienie opakowania.
4. Wsuń tacę przesuwną do wnętrza maszyny aż do zatrzaśnięcia się zamków systemu
trzymania opakowania. Zamnij drzwi maszyny.
ZAMKNIĘCIE DRZWI I WŁĄCZENIE MASZYNY NIE BĘDZIE MOŻLIWE DOPÓKI
TACA PRZESUWNA Z OPAKOWANIEM NIE JEST PRAWIDŁOWO ZAMKNIĘTA.
6.5 Wybór programu
1. Maszyna na podstawie wielkości i ciężaru puszki, automatycznie wybierze najbardziej
efektywną prędkość mieszania.
Standardowe ustawienia prędkości mieszania:
Puszka o ciężarze do 7 kg:
HI (wyskoka)
Puszka o ciężarze między 7 a 24 kg:
MID (średnia)
Puszka o ciężarze powyżej 24 kg:
LOW (niska)
DLA PUSZEK PRZEKRACZAJĄCYCH 7KG NIE ZALECA SIĘ URUCHAMIAĆ
MASZYNY NA NAJWYŻSZYCH OBROTACH – MOŻE TO SPOWODOWAĆ
USZKODZENIE MASZYNY.
2. Wciśnij przycisk „START” by rozpocząć zaprogramowany cykl pracy.
Wyjęcie puszki
Po zakończeniu cyklu mieszania ramiona docisku automatycznie zwolnią się. Otwórz
drzwi i wyciągnij tacę przesuwną za użyciem uchwytu wyciągania jak zobrazowane na
obrazku poniżej:
Strona 13 z 32
UM 013 rev 2
Chameleon Colour Systems
iMix (Mieszalnik Żyroskopowy) – Instrukcja Obsługi
Maszyna jest teraz gotowa do kolejnego cyklu mieszania.
UPEWNIJ SIĘ, ŻE INSTRUKCJE PRODUCENTA FARB/LAKIERÓW CO DO CZASU I
PRĘDKOŚCI MIESZANIA SĄ PRZESTRZEGANE.
6.6 CZYSZCZENIE
· ODŁĄCZ MASZYNĘ OD ZASILENIA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO JAKICHKOLWIEK
CZYNNOŚCI CZYSZCZENIA.
· STOSUJ INDYWIDUALNE
CZYSZCZENIA.
ŚRODKI
OCHRONY
W
TRAKCIE
OPERACJI
· UŻYWAJ TYLKO ZWYKŁYCH DETERGENTÓW DO USUWANIA TŁUSZCZU/SMARU,
TAKICH JAK STOSOWANE W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH.
·
SKRUPULATNIE
PRZESTRZEGAJ
ZALECEŃ
PRODUCENTÓW
CZYSZCZĄCYCH UMIESZCZANYCH NA OPAKOWANIACH.
ŚRODKÓW
· NIGDY NIE CZYŚĆ DRZWI MASZYNY BĄDŹ PANELU KONTROLI ŚRODKAMI
BARWIĄCYMI BĄDŹ ROZPUSZCZALNIKOWYMI.
· NADMIERNE UŻYWANIE ŚRODKÓW DO USUWANIA SMARÓW MOŻE BYC
SZKODLIWE DLA ŚRODOWISKA.
Czyszczenie
urządzenia
w
regularnych
odstępach
czasu
gwarantuje
bezpieczeństwo pracy maszyny. Czyść maszynę dokładnie co tydzień, usuwając
kurz, brud i substancje obce. By uniknąć zabrudzenia wyświetlacza zaleca się jego
mycie tylko i wyłącznie wilgotną szmatką, bez płynów i dodatków.
Po zakończeniu czyszczenia procedury smarowania są zalecane (patrz Sekcja 7.
Zasad Konserwacji).
Strona 14 z 32
UM 013 rev 2
Chameleon Colour Systems
iMix (Mieszalnik Żyroskopowy) – Instrukcja Obsługi
6.7 Wyłączanie i ochrona
W celu ochrony maszyny zaleca się by konserwować metaliczne, niemalowane
części żyroskopu olejem bądź ekwiwalentymi substancjami ochronnymi. Zamknij
drzwi dokladnie, zwiń kabel zasilania tak, by nie uległ zniszczeniu, a następnie
umieść maszynę w miejscu wolnym od mrozu, źródeł ciepła i poza zasięgiem osób
trzecich mogących manipulowac przy maszynie bądź dzieci. Używaj zawsze o ile to
możliwe oryginalnego opakowania transportowego.
7.0 Konserwacja
7.1 Zasady ogólne
Przed wysyłką każde urządzenia jest testowane i uważnie sprawdzane
przez Producenta. Niemniej ważnym jest by maszyną opiekować się z
należyta uwagą tj. np. systematycznie kontrolować jej systemy
bezpieczeństwa, smarować elementy ruchome itp.
Czynności konserwacyjne są niezbędne dla uzyskania optymalnej
wydajności maszyny i jej warunków technicznych w zakresie produkcji I
bezpieczeństwa okreslonych przez producenta.
TYLKO WYSZKOLONY PERSONEL MOŻE PRZEPROWADZAĆ
KONSERWACJĘ SPRZĘTU.
7.2 Naprawy
· Używaj tylko odpowiednich narzędzi do przeprowadzania napraw.
· Używaj części CHAMELEON COLOUR SYSTEMS do wymian.
· Przed ponownym użyciem maszyny po naprawie muszą być wykonane
czynności sprawdzające, które upewnią użytkownika, że wszystkie
parametry pracy maszyny sa właściwe i wszystkie systemy kontroli i
bezpieczeństwa pracują prawidłowo.
7.3 Naciąganie pasków transmisyjnych: (raz na kwartał)
Procedura
1. Odłącz maszynę z zasilania.
2. Odsuń maszynę od ściany
na odległość ok. 80 cm.
3. Usuń tylny panel (śruby
10).
4.
Użyj
klucza
15
(na
wyposażeniu) do
regulacji
śrub naciągu umieszczonych
na prowadnicy, w której
zamocowan są silniki, aż do
momentu
uzyskania
odpowiedniego napięcia.
5. Pasek kontrolowany przez
silnik 0,18 KW (mały po lewej
stronie) ma najlepszy naciąg,
kiedy przy zastosowaniu siły
ok. 1kg na środku wolnej
trakcji powoduje naciągnięcie
na ok. 20mm – jak na Obrazku 6
Obrazek 6 Naciąganie pasków
Strona 15 z 32
UM 013 rev 2
Chameleon Colour Systems
iMix (Mieszalnik Żyroskopowy) – Instrukcja Obsługi
6. Zastosuj taką samą siłę na pasku ”Poly V belt” – opowiednie
naciągnięcie jest w momencie, gdy naciągnięcie na odcinku wolnej trakcji
wynosi ok. 10 mm jak na Obrazku 6.
7. Załóż tylny panel, z powrotem ustaw maszynę w miejscu jej pierwotnej
instalacji.
8. Zweryfikuj poprawność funkcjonowania maszyny przy użyciu 10 kg
puszki.
7.4 Czyszczenie i smarowanie docisku: (raz na tydzień)
Procedura
1. Odłącz maszynę z zasilania.
2. Wyciągnij tacę załadowczą, wyczyść i nasmaruj cylindryczne bieżniki;
czyść/smaruj niewielką ilością oleju mineralnego.
3. Zdejmij ramiona docisku.
4. Wyczyść prowadnice i ramiona, usuń
brud i resztki starego oleju; zastosuj
umiarkowaną ilość smaru na obydiwe
strony prowadnic.
5. Złóż ramkiona docisku.
6. Powtórz czynności z pkt. 4 dla
pozostałych części prowadnic.
Obrazek 7 Czyszczenie i smarowanie docisku
UWAGA: jeśli śruby zostaną zabrudzone farbą, może to skutkować
niewłaściwym dociskiem puszki przez system docisku.
Strona 16 z 32
UM 013 rev 2
Chameleon Colour Systems
iMix (Mieszalnik Żyroskopowy) – Instrukcja Obsługi
8.0 REJESTRACJA WŁAŚCICIELA – KARTA GWARANCYJNA
Karta gwarancyjna musi być zwrócona w przeciągu 21 dni od daty
zakupu. Warunkiem obowiązywania gwarancji jest zwrot karty
gwarancyjnej do CHAMELEON COLOUR SYSTEMS LTD.
Nie należy podpisywać niniejszej karty gwarancyjnej jeśli zapisy instrukcji
dotyczące użytkowania urządzenia, jego ograniczeń i systemów
bezpieczeństwa nie są w pełni zrozumiałe.
Podpis pod karta gwarancyjną oznacza zobowiązanie do przetrzegania
zasad okreslonych w instrukcji.
Właściciel:
Adres:
Telefon/Fax:
Model maszyny:
Lokalizacja maszyny:
Numer seryjny:
Data zakupu:
Podpis:
Właściciel/Manadżer
Instalator
Prosimy zwrócić kartę do:
CHAMELEON COLOUR SYSTEMS LTD.
BUSINESS PARK
WEIR ROAD
TUAM CO. GALWAY
IRELAND
TEL.: +353 93 25392
FAX. +353 93 25394
E-Mail: [email protected]
Strona 17 z 32
UM 013 rev 2
Chameleon Colour Systems
iMix (Mieszalnik Żyroskopowy) – Instrukcja Obsługi
9.0 GWARANCJA & PROCEDURY REKLAMACYJNE
Chameleon Colour Systems gwarantuje, że jego produkty są wolne od
wad i defektów materiałów i wykonania. Udziela gwarancji kupującem na
okres jednego roku od daty zakpu urządzenia. Rejestracja Właściciela –
Karta Gwarancyjna musi być wypełniona i zwrócona do Chameleon Colour
Systems w przeciągu 21 dni od zakupu.
Gwarancja Chameleon Colour System pokrywa tylko wymianę części
zamiennych, pokrywa pełen koszt napraw, gdy ptzeprowadzane sa w
siedzibie Chameleon.
Gwarancji udziela się tylko oryginalnemu właścicielowi urządzenia, prawa
gwarancyjne nie sa przenośne.
Urządzenie musi byc użytkowane, obsługiwane i konserwowane zgodnie z
wszystkimi zasadami, ostrzeżeniami i uwagami opisanymi w tej instrukcji.
Gwarancja nie uwzględnia uszkodzeń wynikłych z przyczyn wypadkowych,
spowodowanych świadomym zniszczeniem, modyfikacją, niewłaściwym
czyszczeniem bądź jego brakiem czy niewłaściwym użytkowaniem.
Czyszczenie i konserwacja należą do obowiązków właściciela/operatora I
nie są objęte gwarancją producenta.
Odpowiedzialność Chameleon Colour System ogranicza się do wymiany
wadliwych części zamiennych i nie obejmuje uszkodzeń bądź jakichkilwiek
innych kosztów związanych z zakupem i użytkowaniem sprzętu.
Wszystkie części podlegające wymianie w ramach gwarancji podlegają
fakturowaniu na klienta według standardowych procedur i terminów
płatności. Po rozpatrzeniu i uznaniu gwarancji zostanie wystawiona
stosowana
faktura
korygująca
na
100%
wartości
uprzednio
wyfakturowanych części, oprócz kosztów transportu (chyba że inne
ustalenia mówią inaczej).
Prawidłowa reklamacja zawiera nazwe modelu, numer seryjny, datę
instalacji i listę wszystkich wadliwych części.
Wymiana głównych części może wiązać się z koniecznością zwrotu części
uszkodzonych. W sytuacjach niepewnych należy się skontaktować z
producentem w celu uzyskania dokładnych instrukcji. Wszystkie zwroty
części muszą być autoryzowane, a zwrot części bez wcześniejszej
noryfikacji nie będzie uznawany.
Podpis:
_________________________________
Klient (osoba upoważniona), podpis i data
Strona 18 z 32
UM 013 rev 2
Chameleon Colour Systems
iMix (Mieszalnik Żyroskopowy) – Instrukcja Obsługi
LISTA KONTROLNA INSTALATORA. [Przeczytaj instrukcje przed
wypełnieniem]
CZYNNOŚCI.
WYKONANIE.
1. Usunięcie opakowania z maszyny.
2. Sprawdzenie wypoziomowania maszyny na podłożu.
3. Sprawdzenie właściwego źródła zasilania.
Poinstruowanie użytkownika o tym co wolno, a czego nie wolno,
prawidłowym użytkowaniu
1. Nie używaj Awaryjnego Stopu jako włącznika On / Off.
2. Nigdy nie próbuj otwierać drzwi w trakcie cyklu mieszania.
Odczekaj az cykl się zakończy i maszyna jest nieruchoma.
3. NIE UŻYWAJ PRZEDŁUŻACZY I ZAWSZE ODŁĄCZAJ MASZYNĘ Z
ZASILANIA przy czyszczeniu i konserwacji maszyny.
4. Poinstruowanie użytkownika końcowego o systemach bezpieczeństwa
miksera.
5. Sprawdzenie procedur konserwacyjnych z użytkownkiem końcowym.
6. Rozwiązywanie problemów z maszyną
postępowania z użytkownikiem koncowym.
–
sprawdzenie
zasad
7. Wypełnienie i zwrot karty gwarancyjnej.
Signature of Installer:
Data:
Strona 19 z 32
UM 013 rev 2
Chameleon Colour Systems
iMix (Mieszalnik Żyroskopowy) – Instrukcja Obsługi
EC-Declaration of Conformity
We,
Chameleon Colour Systems,
Weir Road,
Tuam,
Co. Galway,
Ireland.
declare that:
Name:
IMix
Description:
Paint Mixer
Purpose:
Of mixing paints and varnishes nonflammable, contained in metal or plastic tins
of dimensions and weights as indicated in
the technical specifications.
are in compliance with the following directives:
Electromagnetic Compatibility Directive 89/336/EEC
61000-6-3:1998 + A1:2000 to 61000-6-3:1998+A2002 to 61000-63:1998
EN61000-6-2:1998 +A1:2001 to EN61000-6-2:1998+A2:2003 to
EN61000-6-2:1998
EN61000-6-2:1998
EN61000-3-2:2000
EN61000-3-3:1995 + A1:2001 to EN61000-3-3:1995
Equipment classification: Residential and Industrial
Machinery Directive 2006/42/EC
Low Voltage Directive 73/23/EEC
According to the harmonized standards:
EN60204- 1, EN1088, BS EN 418:1992, EN1050 & EN292-1,-2
Mr. Padraic Timon
Managing Director
NOTE: The declaration of conformity will lose its validity if any
changes or modifications are made to the
machine without the manufacturer’s
approval.
Strona 20 z 32
UM 013 rev 2
Chameleon Colour Systems
iMix (Mieszalnik Żyroskopowy) – Instrukcja Obsługi
Strona 21 z 32
UM 013 rev 2
Chameleon Colour Systems
iMix (Mieszalnik Żyroskopowy) – Instrukcja Obsługi
Strona 22 z 32
UM 013 rev 2
APPENDIX I
iMix
Gyroscopic
Paint
Mixer
SPARE PARTS GUIDE
Chameleon Colour Systems Limited,
Business Park, Weir Road, Tuam, Co. Galway, Ireland.
E-mail : [email protected] Website : www.chameleon.ie
Tel: Int + 353 93 25392 Fax: Int + 353 93 25394
Registered in Ireland No. 187752
V.A.T. Number: IE 6587752F
Page 23 of 32
ACCESS PANEL / OUTER STRUCTURE
Page 24 of 32
ITEM
PART NO
DESCRIPTION
1
101.01.335
Machine structure
2
101.01.224
Castor wheel
3
101.01.236
Adjustable feet
4
--
5
101.06.109
6
101.06.056
7
101.01.344
Assembled mushroom shaped
emergency red button
Assembly door
8
101.01.162
Handle
9
101.01.233
Grid
10
--
11
101.01.163
Rear panel
12
101.01.156
Container adapter
13
--
Fixed wheel pin
14
--
Fixed wheel hex nut
15
101.01.224/1
16
101.06.002
Power Switch
17
101.06.003
Flange Power Switch
18
101.01.165
Hinge
19
101.01.336
Perspex panel
20
101.06.107
Breaker
Cover
Control panel
Screw
Fixed wheel
GEAR DRIVE AND POWER SUPPLY
Page 25 of 32
ITEM
PART NO
DESCRIPTION
6
101.01.562
Electrical service box
7
101.01.118
12-groove V-belt pulley
8
--
9
101.01.119
V-belt pulley
10
101.01.138
Washer
Safety washer
11
--
12
101.01.229
Screw
PolyV. belt
13
101.01.230
V-belt type 13x1650 A-65
15
101.06.022
Core hitch P G13
16
101.06.037
Power flex
17
101.01.182
0.18 kW motor
18
--
Screw
19
--
Nut
20
--
Key supplied with motor
21
101.01.124
22
--
23
101.01.138
Washer for 0.18 kW motor
24
101.01.292
Complete motor support
25
--
Screw
26
--
Nut
27
101.01.213
28
--
Screw
29
--
Nut
30
--
Key supplied with motor
31
101.01.650
32
--
33
101.01.138
Washer
34
101.03.137
Complete electric group
35
101.06.100
Inverter
V-pulley
Screw
0.9 kW 220V motor
Poly pinion
Screw
CENTRAL FLANGE ASSEMBLY
Page 26 of 32
ITEM
PART NO
DESCRIPTION
1
101.01.111-A
2
--
3
101.01.242
6009 2RS bearing
4
101.01.242
6009 2RS bearing
5
--
Washer
6
--
Self-locking nut
7
101.01.154
8
--
Screw
9
101.01.139
Spacer
Central flange
Screw
M3 ring and pinion (plastic gear)
SLIDING GUIDE RAILS
ITEM
PART NO
1
101.01.652
2
--
3
101.01.621
Upper limit switch
4
101.01.238
Bearing 6002 2RS
5
--
6
101.01.644
Lower limit switch
7
101.01.538
Cone-shaped torque protection
8
--
Page 27 of 32
DESCRIPTION
Sliding guides
Screw
Seeger ring
Screw
DRIVE SHAFT ASSEMBLY
Page 28 of 32
ITEM
PART NO
DESCRIPTION
1
101.01.558
Central shaft
2
101.01.237
6001 2RS bearing
3
--
4
101.01.239
6202 2RS bearing
5
101.01.559
Arm opening shaft
6
--
Key
7
--
Key
8
101.01.152-A
9
--
10
101.01.127-A
11
101.01.240
12
--
13
101.01.151-A
14
101.01.137
Lead screw spacer
15
101.01.136
Half-moon clamp
16
101.01.126-A
17
--
18
101.01.237
6001 2RS bearing
19
101.01.240
6004 2RS bearing
20
101.02.148A
21
--
22
101.01.623
Drive shaft
23
101.01.135
Hexagonal grooved shaft spacer
24
--
Seeger ring
25
--
Seeger ring
26
101.01.153 FE
Key
Bevel gear Z 30 M1,5 ø15
Seeger ring
Lower support
6004 2RS bearing
Screw
Bevel gear Z 30 M1,5 ø20
Upper support
Screw
Lead screw
Key
Z16 M3 bevel pinion
LOWER ARM
Page 29 of 32
ITEM
PART NO
DESCRIPTION
1
101.01.540
Lower arm
2
101.01.611
Guide
3
101.01.143
left nut
4
101.01.141
Nut retainer
5
--
6
101.01.244
Screw
7
--
8
9
101.01.274
FE
--
10
--
Screw
11
--
Nut
12
101.01.564
13
--
Ball coupling box
Seeger ring
Stop
Screw
Side plate
Screw
MOVING CARRIAGE
Page 30 of 32
ITEM
PART NO
DESCRIPTION
1
101.01.114-B
2
101.01.171
Lever return spring
3
101.01.507
3205 A 2 RS bearing
4
--
5
101.01.145
6
--
7
101.01.138
8
--
9
101.01.526
Bearing disc
10
101.01.155
Stop ring hook
11
101.01.216
Handle
12
--
13
101.01.525
14
--
15
101.01.556
Moving carriage
Spring pin
Moving carriage guides
Screw
Carriage retaining washer
Screw
Nut
Idle table shaft
Screw
Scored vulcanized control table
UPPER ARM
ITEM
PART NO
DESCRIPTION
1
10.101.539
Upper arm
2
101.01.611
Guides
3
101.01.241
2RS 6006 2RS guides
4
101.01.241
2RS 6006 2RS guides
6
101.01.719
Pinion drive
7
--
Seeger Ring
8
101.01.561
Vulcanized control table
9
101.01.170
Pin
10
101.01.141
Nut retainer
11
--
Screw
12
101.01.144
Right nut
13
101.01.612
Upper casing
14
--
Screw
15
101.01.296
Toothed belt HTD 8008MBH20
16
101.01.718
Timing pulley
17
101.01.557
Control table shaft
18
--
Seeger Ring
19
--
Screw
20
--
Key
21
101.01.564
Side plate
22
--
Screw
23
--
Screw
24
--
Nut
25
--
Screw
26
--
Seeger Ring
5
Page 31 of 32
Inverter Type:
Hi- speed
Med-speed
Low speed
S000
S300
S301
Pix (TP/10106100)
7 – 25 CM, Inverter Hz: Reading 40, Hz
25 – 35 CM, Inverter Hz: Reading 23-19, Hz,
35 + CM, Inverter Hz: Reading 19-16, Hz,
Parameter settings: 220Volts
Parameter settings: Pre-set to 7 Seconds
(NOTE: If an inverter setting is changed 7 seconds will default to 0.1)
Parameter settings: Pre-set to 5 Seconds
Optional Can Adaptor
All mixers can be supplied with an optional paint can
adaptor which is used to centre the can and reduce the
stress on the shaker.

Podobne dokumenty