Warunki gwarancji silników zaburtowych i elektrycznych

Komentarze

Transkrypt

Warunki gwarancji silników zaburtowych i elektrycznych
Warunki gwarancji silników zaburtowych i elektrycznych Yamaha
1. Zasady gwarancji i inne świadczenia należne z mocy gwarancji.
Zobowiązania Gwarancyjne Yamaha
Każdy silnik Yamaha został wyprodukowany w warunkach bardzo dokładnej
kontroli technicznej. Gdyby jednak ujawniła się w nim jakakolwiek usterka
materiałowa lub wykonawcza, firma Yamaha Yamaha Motor Middle Europe BV –
Oddział w Polsce, zwana dalej YMME BV – Oddział w Polsce, zobowiązuje się ją
naprawić lub wymienić wadliwą część bez żadnych opłat. W tym celu należy
zgłosić się wraz z książeczką gwarancyjną i dowodem zakupu do dealera u
którego został nabyty silnik lub do dowolnego autoryzowanego dealera w Polsce.
Gwarancja nie ulega żadnej zmianę w przypadku zmiany właściciela.
Gwarancja świadczona jest w okresie 5 lat od daty zakupu, w systemie 3+2 (3
lata gwarancja fabryczna Yamaha, 2 lata gwarancja YMME BV – Oddział w
Polsce) w przypadku użytkowania rekreacyjnego. W przypadku zastosowań
profesjonalnych gwarancja ograniczona jest do 12 miesięcy od daty zakupu.
Warunki i korzyści wynikające z gwarancji
Korzyści:
YMME BV – Oddział w Polsce gwarantuje, że podczas okresu gwarancji dokona
bezpłatnie wymiany każdej części silnika wskazującej usterki wynikające z wady
materiałowej lub niewłaściwego montażu niezwłocznie po dostarczeniu do
autoryzowanego serwisu pod warunkiem, że:
Warunki:
1. Silnik posiada oryginalne oznaczenia identyfikacyjne wytwórcy
2. Silnik był podawany przeglądom zgodnie z wymaganiami podanymi w
Instrukcji Obsługi, silnik podlega corocznemu przeglądowi u autoryzowanego
dealera przez cały okres od momentu jego pierwszego zakupu i był
eksploatowany zgodnie z opisanymi tam zaleceniami, a okresowe przeglądy
przeprowadzane były przez autoryzowany serwis YAMAHA.
3. Część wymagająca wymiany stanowi oryginalną część wyrobu lub oryginalną
część zamienną, przy czym wymiana tej części była dokonana przez
autoryzowany serwis Yamaha.
4. Silnik był utrzymywany w czystości i chroniony przed działaniami chemikaliów
zgodnie z instrukcją zachowania czystości podaną w Instrukcji Obsługi.
5. W silniku nie wprowadzono żadnych nieuprawnionych zmian, nie był on
nieprawidłowo użytkowany, nie był zaniedbany, nie uległ wypadkowi ani nie
był wykorzystywany do żadnych innych celów poza tymi, do których jest
przeznaczony, nie był eksploatowany na innym paliwie ani na innych środkach
smarnych niż zalecane.
6. Żadne stwierdzenia, opisy, warunki, gwarancje, oświadczenia itp. Zawarte w
katalogach, reklamach, broszurach ani jakichkolwiek innych publikacjach nie
będą interpretowane jako rozszerzenie, zmiana lub materiał mający
ważniejsze znaczenie niż treść niniejszej instrukcji.
7. Niniejsza gwarancja będzie interpretowana zgodnie z prawem polskim a
wszelkie sprawy wynikające z tej gwarancji będą podlegały jurysdykcji sądów
polskich.
Ograniczenia gwarancji
Niniejsza gwarancja nie ma zastosowania w następujących okolicznościach:
1. Przeglądy okresowe i czynności regulacyjne takie jak: wymiana oleju,
regulacja gaźnika, kąta wyprzedzenia zapłonu, luzów zaworowych, itp.
2. Wymiana części ulegających normalnemu zużyciu podczas eksploatacji
wliczając w to: wszystkie części gumowe (z wyjątkiem uszczelniaczy oleju),
świece zapłonowe, szczotki, uszczelki, linki, bezpieczniki, filtry, kondensatory,
płyny eksploatacyjne, przewody giętkie, itp.
3. Uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem, naprawami i
przeglądami dokonanymi poza autoryzowaną siecią serwisową Yamaha,
niewłaściwym transportem i magazynowaniem.
4. Uszkodzenia powstałe w wyniku działania siły wyższej: pożaru, wypadku itp.
5. Uszkodzenia powstałe na skutek wszelkich modyfikacji i zastosowania
akcesoriów nie stanowiących wyposażenia oryginalnego Yamaha, a w
szczególności takich, które mają na celu zmianę osiągów silnika.
6. Użytkowania silnika niezgodnie z instrukcją obsługi, w tym nie dokonywanie
zalecanych przeglądów okresowych.
7. Opłaty za transport do i od klienta
Prawa ustawowe:
Warunki niniejszej gwarancji nie wpływają na ustawowe prawa Nabywcy nowego
silnika Yamaha, prawa te dotyczą stosunków między Sprzedawcą a Nabywcą.
Zakres odpowiedzialności klienta:
Obowiązkiem posiadacza silnika jest:
1. Dokonywanie na własny koszt przeglądów wymienionych w Instrukcji Obsługi
w autoryzowanych serwisach Yamaha.
2. Naprawa na własny koszt uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego
użytkowania silnika.
3. Dostarczenie do autoryzowanego serwisu Yamaha silnika, w którym istnieje
podejrzenie awarii przed upływem dziesięciu dni od chwili powstania
podejrzenia takiej usterki.
4. Przedstawienie książeczki gwarancyjnej w autoryzowanym serwisie Yamaha
przy oddawaniu silnika do przeglądu lub naprawy gwarancyjnej
Uwaga:
YMME BV – Oddział w Polsce nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie
niedogodności i stratę czasu oraz przypadkowe lub pośrednie straty wynikłe z
niemożności użytkowania silnika zaburtowego w trakcie napraw uszkodzeń
objętych niniejszą gwarancją.
Gwarancja wygasa po upływie jej terminu lub w przypadku stwierdzenia przez
YMME BV – Oddział w Polsce nieprzestrzegania przez Nabywcę warunków
gwarancji.
Ta gwarancja jest całą gwarancją udzielaną przez YMME BV – Oddział w Polsce.
Żaden sprzedawca ani jego agent nie jest upoważniony w jakikolwiek sposób
rozszerzać lub przedłużać okres gwarancji w imieniu YMME BV – Oddział w
Polsce bez pisemnej zgody.
YMME BV – Oddział w Polsce zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i
ulepszeń w każdym modelu silnika zaburtowego, w dowolnym czasie, bez
zobowiązań wprowadzenia tych zmian w silnikach zaburtowych sprzedanych
wcześniej.

Podobne dokumenty