Makowski Karnawał po raz XXII

Komentarze

Transkrypt

Makowski Karnawał po raz XXII
Nr 1 (209) - Rok XX - ISSN 1232-7611, styczeń-marzec 2016 r.
www.gminamakow.info
Makowski Karnawał po raz XXII
W dniu 7 lutego br. odbył się Makowski Karnawał, impreza
która od XXII lat promuje dorobek kulturalny Gminy. W programie
tegorocznego Karnawału wystąpiło ponad 100 dzieci z terenu
naszej gminy – z Woli Makowskiej, Słomkowa, makowskie przedszkolaki, Orkiestra Dęta OSP z Makowa wraz z Grupą Paradną, para
w tańcach towarzyskich zdobywająca medale i tytuły na zawodach
międzynarodowych oraz rodowity Włoch Luigi Pagano.
dokończenie na stronie 7
Publiczność bawiła się świetnie!
Mistrzowie świata Stanisław Wojciechowski i Maja Dobińska
Szanowni Mieszkańcy !
Pragniemy złożyć Wam serdeczne życzenia zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych,
obfitości na świątecznym stole, smacznego jajka oraz wiosennego nastroju w rodzinnym gronie
Przewodniczący Rady Gminy
dr inż.Dariusz Kuleta
Wójt Gminy
Jerzy Stankiewicz
2
WIEŚCI Z GMINY – Gazeta Gminy Maków
Informacja Wójta Gminy
o bieżącej działalności urzędu
INWESTYCJE I PROMOCJA
1. W dniu 25 stycznia br. uruchomiono po remoncie
placówkę Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (informacja w numerze).
2. Zlecono opracowanie dokumentacji na zadanie
pod nazwą „Przebudowa drogi dojazdowej do
pól w miejscowości Krężce ul. Źródlana”.
3. Do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi złożono
wniosek na zadanie pn: „Ochrona Rezerwatu
Źródeł Borówki poprzez zagospodarowanie
stawów w Pszczonowie”. W ramach tego zadania
przewiduje się zagospodarowanie terenu przy
stawach w Pszczonowie -zostaną wykonane
ścieżki dydaktyczne, molo oraz tablice informujące
o Rezerwacie Źródła Borówki.
4. Z przykrością informujemy, iż musieliśmy zrezygnować ze wspólnego wniosku, który złożyliśmy
do Urzędu Marszałkowskiego wraz z partnerami:
Powiatem Skierniewickim, Powiatem Łowickim,
Gminą Łyszkowice i Gminą Lipce Reymontowskie.
Przyczyną rezygnacji jest fakt, iż Powiat Łowicki
jako partner wycofał się z wniosku. Niestety bez
połączenia dróg powiatowych Powiatu Skierniewickiego i Łowickiego wniosek nie jest możliwy
do realizacji i nie przeszedł by oceny formalnej.
5. 15 lutego br. Gmina Maków złożyła wniosek do
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na dofinansowanie zadania
pn. „Termomodernizacja obiektów oświatowych
na terenie Gminy Maków”. W ramach złożonego
wniosku planuje się termomodernizację Szkoły
Podstawowej w Pszczonowie oraz kompleksu
budynków oświatowych w Makowie (szkoła
podstawowa, sala gimnastyczna, przedszkole).
Remont przewiduje m.in. ocieplenie ścian i stropów, montaż pomp ciepła, wymianę oświetlenia.
Wartość projektu - 4 547 879,00 zł , w tym kwota
dofinansowania 3 142 843,00 zł. W chwili obecnej
czekamy na ocenę wniosku.
6. 29 lutego br. złożony został wniosek do Urzędu
Marszałkowskiego (Fundusz Ochrony Gruntów
Rolnych i Leśnych) na dofinansowanie przebudowy dróg gminnych w miejscowości Maków
i Słomków, łączna długość budowanej drogi 1,413 km. W zakres zadania wchodzi fragment
ul.Dworskiej (połączenie z ul. Olszynki), ul. Olszynki
i ul. Nad Strugą, na których zostanie położona
nakładka asfaltowa o szerokości 4-4,5 m. Wartość
zadania - 681 084,00 zł, wnioskowane dofinansowanie - 404 604,00 zł.
7. Gmina Maków rozpoczyna realizację projektu pn.
„Gmina Maków – regionalnym centrum innowacji
i rozwoju”dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
na lata 2014 – 2020. (informacja na str. 7)
8. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi dokonał rozliczenia
umowy pożyczki udzielonej w 2010 roku na do-
finansowanie realizacji zadania pn. ”Rozbudowa
sieci wodociągowej w Makowie”.
9. W dniu 7 lutego w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Makowie odbył się XXII Makowski
Karnawał (informacja w numerze).
GOSPODARKA KOMUNALNA
1. Dokonano przeglądu stacji uzdatniania wody
na terenie gminy, celem zaplanowania działań
remontowych i inwestycyjnych na kolejne lata.
2. Wykonano konserwację urządzeń na stacjach
uzdatniania wody.
3. W 2015 r. wydano 194 decyzje na wycinkę drzew.
4. W 2015 r. roku wydano 74 decyzje o warunkach
zabudowy (nowe budownictwo koncentruje
się szczególności w miejscowościach Maków,
Pszczonów i Wola Makowska).
5. Odnowiono i pomalowano pomieszczenia
gospodarcze i kotłownię przy Urzędzie Gminy
w Makowie.
6. Trwają prace przy oczyszczaniu poboczy dróg
gminnych i powiatowych.
7. W przetargu nieograniczonym sprzedano działkę
budowlaną o pow. 1450m2 w miejscowości Święte Laski.
OŚWIATA
1. Do Wojewody Łódzkiego złożyliśmy sprawozdanie z wykorzystania środków finansowych otrzymanych w ramach dotacji celowych na zadania
oświatowe w 2015 roku.
2. W dniu 21 stycznia br. odbyło się spotkanie
organizacyjne z dyrektorami szkół, na którym
omówiono kryteria zawarte w uchwale dotyczącej postępowania rekrutacyjnego do klas I dla
kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkół
podstawowych i gimnazjum, dla których Gmina
Maków jest organem prowadzącym oraz ostatnie
zmiany w ustawie o systemie oświaty.
3. W dniu 25 stycznia br. złożyliśmy wniosek o dofinansowanie projektu pt.: „Rozwój edukacji
w Szkole Podstawowej w Dąbrowicach”w ramach
projektu konkursowego współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata
2014-2020. Ogólny budżet projektu to kwota
288.630,03 zł, kwota dotacji 268.425,92 zł., środki
własne 20.204,11 zł. Projekt przewiduje następujące działania: zajęcia rozwijające dla uczniów
(przyrodnicze, informatyczne, językowe), zajęcia
dydaktyczno-wyrównawcze, wycieczki edukacyjne, zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego i tablic interaktywnych do wszystkich
klas, instalację kablowo-sieciową w całej szkole,
szkolenia nauczycieli. Okres realizacji projektu od
1.08.2016 r. do 31.07.2018 r.
4. W miesiącu styczniu we wszystkich makowskich
szkołach obchodzono Dzień Babci i Dziadka.
SPRAWY RÓŻNE
1. W dniu 14 stycznia br. odbyła się kolejna Akcja
Krwiodawstwa. Do oddania tego cennego daru
zgłosiło się 11 osób, z czego 9 mogło go oddać.
W sumie uzyskano ponad 4 litry krwi. Kolejna
Akcja Krwiodawstwa odbędzie się 12 maja br.
2. Trwa kampania sprawozdawczo-wyborcza
w jednostkach OSP (informacja w numerze).
3
www.gminamakow.info
Budżet gminy na 2016 rok
uchwalony!
W miesiącu styczniu odbyły się dwie sesje Rady
Gminy Maków. Przewodniczył nim Przewodniczący
Rady Dariusz Kuleta.
Pierwsza z sesji odbyła się w dniu 15 stycznia
2016 r. Została zwołana w trybie nadzwyczajnym,
ponieważ zaistniała pilna potrzeba zmiany uchwały
w sprawie„Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy
Maków na lata 2015-2020”. Wójt Gminy Jerzy Stankiewicz wraz z Kierownik Referatu Inwestycyjnego
Małgorzatą Machaj szczegółowo wyjaśnili, że zmiana
uchwały ściśle powiązana jest z ubieganiem się
przez naszą Gminę o dofinansowanie na termomodernizację kompleksu oświatowego w Makowie tj.
przedszkola, szkoły i sali gimnastycznej oraz szkoły
w Pszczonowie, w ramach konkursu ogłoszonego
przez Urząd Marszałkowski.
Kolejna sesja Rady Gminy odbyła się w dniu 27
stycznia br. Oprócz stałych uczestników – w sesji tej
udział wzięli: Stanisław Lipiec – Naczelnik Wydziału
Dróg i Komunikacji Urzędu Miasta Skierniewice,
Winicjusz Nowak - Prezes MZK Skierniewice.
Tradycyjnie – na początku sesji zostały zrealizowane stałe punkty porządku obrad. Przewodniczący
Rady Dariusz Kuleta przedstawił informację o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
Wójt Gminy Jerzy Stankiewicz przedstawił informację
o bieżącej działalności Urzędu Gminy. Poinformował
również, że z powodu rezygnacji Powiatu Łowickiego
ze wspólnej realizacji projektu drogowego, pozostali
jego sygnatariusze zmuszeni zostali wycofać wniosek
o dofinansowanie na realizację tego projektu.
W dalszej kolejności Rada Gminy zapoznała się
ze sprawę likwidacji transportu realizowanego przez
spółkę MZK na terenie naszej Gminy. Przybyli na sesję
przedstawiciele miasta Skierniewice przedstawili
wyjaśnienia dotyczące zaistniałej sytuacji. Starali się
uzasadnić powody tak znacznej podwyżki dotacji
należnej od naszej Gminy. Należy przypomnieć, że
na terenie naszej Gminy był realizowany transport
MZK w oparciu o porozumienie międzygminne
zawarte w dniu 14 września 2012 roku pomiędzy
Gminą Miastem Skierniewice a Gminą Maków. Strony
porozumienia ustaliły wtedy zasady współpracy,
w tym zasady finansowania. Dotacja Gminy Maków
na 2015 rok wyniosła kwotę 42.000 zł. Problem
z funkcjonowaniem transportu w 2016 r. powstał,
kiedy miasto Skierniewice zażądało od naszej
Gminy kwoty 153.000 zł. Pomimo wielokrotnych
wystąpień Wójta Gminy Maków, miasto Skierniewice nie uzasadniło powodu tak znacznego wzrostu
dotacji, tj. o 364%. Nie przedstawiono dokładnej
analizy o liczbie pasażerów jeżdżących na danej
linii, kwoty za którą sprzedano bilety. Wójt Gminy
Jerzy Stankiewicz zwrócił również uwagę, że nasza
Gmina dotowała kursy autobusów MZK po terenie
gminy, natomiast Gmina Skierniewice nie ponosiła
żadnych obciążeń, pomimo, że mieszkańcy tej gminy
korzystali także z tego transportu. Poinformował
również, że aktualnie transport do sołectwa Święte
realizuje firma PKS.
W kolejnym punkcie porządku sesji Przewodniczący Rady Gminy i Przewodniczący stałych komisji
przedstawili sprawozdania z pracy Rady i z pracy
stałych komisji Rady Gminy w roku 2015.
Najważniejszym punktem sesji styczniowej było
uchwalenie budżetu gminy na 2016 rok. Uchwała
budżetowa została podjęta 12 głosami za, przy udziale 12 radnych w sesji. Tak jak w poprzednich latach,
w budżecie gminy zaplanowano szereg inwestycji,
na które oczekują mieszkańcy Naszej Gminy – każdej
miejscowości. Zadania inwestycyjne opiewają na
łączną kwotę 2.014.000,00 zł. Będą podejmowane
w dalszym ciągu starania o pozyskanie środków
pozabudżetowych, które pozwolą na zrealizowanie
wszystkich zaplanowanych przedsięwzięć. Zadania
inwestycyjne obejmują między innymi modernizację
dróg gminnych, modernizację hydroforni i studni,
odnowę miejscowości Wola Makowska, termomodernizację obiektów oświatowych, modernizację
oświetlenia ulicznego.
W kolejnych punktach sesji zostały podjęte
wszystkie zaplanowane uchwały. Między innymi
przyjęto zmianę Strategii Rozwoju Gminy Maków
na lata 2014-2022, przyjęto Wieloletnią Prognozę
Finansową na lata 2016-2020.
W końcowej części sesji – zgłaszano wnioski
i zapytania. Na wszystkie poruszone sprawy udzielił
odpowiedzi Przewodniczący Rady Dariusz Kuleta
wraz z Sekretarzem Gminy Marią Krawczyk.
INFORMACJA NA TEMAT ŚWIADCZENIA
WYCHOWAWCZEGO „RODZINA 500 PLUS”
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Makowie informuje, że z dniem 1 kwietnia
2016 roku wejdzie w życie ustawa z dnia 11
lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U z 2016 r. poz.
195). Ustawa określa warunki nabywania
prawa do świadczenia wychowawczego
oraz zasady przyznawania i wypłacania tego
świadczenia.
Celem świadczenia wychowawczego
jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym
z opieką nad nim i zaspokojeniem jego
potrzeb życiowych. Świadczenie przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu
dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka
do ukończenia przez dziecko 18. roku życia.
Wysokość świadczenia wynosi 500,00
zł miesięcznie na dziecko. Świadczenie wy-
chowawcze przysługuje na pierwsze dziecko,
jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę
nie przekracza kwoty 800,00 zł. Jeżeli członkiem
rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na
osobę nie przekracza kwoty 1200,00 zł. Dochód
rodziny ustalany będzie na podstawie dochodów członków rodziny uzyskanych w 2014 r.
z uwzględnieniem przepisów niniejszej ustawy
dotyczących utraty i uzyskania dochodu.
W przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze tylko na drugie i kolejne
dziecko/dzieci kryterium dochodowe nie
obowiązuje.
Wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego będzie można pobierać od 15 marca
2016 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Makowie od poniedziałku do piątku
w godz. od 8 do 16. Natomiast składać ww.
wnioski będzie można od 1 kwietnia 2016
r. w siedzibie Ośrodka, za pośrednictwem
Poczty Polskiej oraz przez internet: za pomocą bankowości elektronicznej, PUE ZUS,
ePUAP oraz portalu empatia.mrpips.gov.pl.
W przypadku złożenia wniosku
w okresie od 1 kwietnia 2016 r. do 1 lipca
2016 r. uprawnienie do świadczenia wychowawczego zostanie ustalone w terminie do
3 miesięcy od złożenia wniosku i wypłacone
z wyrównaniem od dnia wejścia w życie
ustawy tj. od 1 kwietnia 2016 r. Złożenie
wniosku po tym terminie spowoduje ustalenie uprawnień do ww. świadczenia od
miesiąca złożenia wniosku.
W razie wątpliwości bądź dodatkowych
pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod
numerem telefonu: 46 831 22 90 .
4
WIEŚCI Z GMINY – Gazeta Gminy Maków
Makowskie kolędowanie
Tradycją stało się już, że
w pierwszych dniach Nowego
Roku odbywają się koncerty
kolęd w wykonaniu makowskiej
Orkiestry Dętej. Tak też i w tym
roku, 6 stycznia – w Święto
Trzech Króli, w makowskim
kościele pw. Św.Wojciecha, a 31
stycznia w kościele pw. Św.Doroty w Pszczonowie odbył się
taki koncert, a orkiestrę poprowadził Pan Marian Chmielewski. Muzycy zaprezentowali kilkanaście najpopularniejszych
kolęd w wersji instrumentalnej
oraz wokalnej w wykonaniu
solistów - członków orkiestry.
Koncert, jak zwykle te spotkał
się z dużym zainteresowaniem
i ciepłym przyjęciem ze strony
naszych mieszkańców, którzy
licznie wzięli w nim udział.
www.gminamakow.info
5
Gminny Dzień Babci i Dziadka
W dniu 30 stycznia br. trzy pokolenia
mieszkańców gminy zebrały się w sobotnie
popołudnie w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Makowskiej. Okazją do uroczystego spotkania były gminne obchody
Dnia Babci i Dziadka. Tradycyjnie gospodarzami uroczystości była społeczność Szkoły
Podstawowej im. Księdza Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Woli Makowskiej uczniowie, nauczyciele i rodzice. Najmłodsi
zadbali o oprawę artystyczną spotkania.
Licznie przybyli seniorzy wysłuchali piosenek i wierszyków w wykonaniu swoich
pociech – ze wszystkich grup wiekowych.
Mali artyści dziękowali za opiekę, na jaką
zawsze mogą liczyć ze strony swoich babć
i dziadków. „Gwoździem programu” była
inscenizacja bajki „O Jasiu i Małgosi”, którzy
dzięki sprytowi i rezolutności przekonali
złą Babę Jagę do przejścia na wegetarianizm. W imieniu seniorów wystąpił jeden
z dziadków, również deklamując wiersz.
Życzenia wszystkim babciom i dziadkom
złożyła pani dyrektor Elżbieta Kamińska,
a także przedstawiciele władz gminy – Wójt
Jerzy Stankiewicz, przewodniczący Rady
Gminy - Dariusz Kuleta oraz księża tutejszej parafii – ks. Prałat Stanisław Ciąpała
i ks. wikary Grzegorz Krupa, a także sołtys
Woli Makowskiej – Marian Trojan. Po części oficjalnej wszyscy zasiedli do stołów.
O poczęstunek zadbali rodzice uczniów.
Rodzinna atmosfera, która towarzyszyła
wspólnemu świętowaniu była okazją do
wzmocnienia więzi międzypokoleniowych
oraz miłego spędzenia czasu. Wszystkim
Babciom i Dziadkom, jeszcze raz składamy
serdeczne życzenia zdrowia i wszelkiej
pomyślności.
6
WIEŚCI Z GMINY – Gazeta Gminy Maków
Dzień Babci
i Dziadka
w Gminnym
Przedszkolu
Mimo, że styczeń jest zimowym miesiącem, pełnym chłodnych chwil, są takie dwa
dni, jedyne dwa dni w roku, kiedy każdemu robi się cieplej na sercu, bo przecież
jest to święto naszych kochanych babć
i dziadków. Dzieci z Gminnego Przedszkola
w Makowie także świętowały z seniorami
ich święto podczas wspólnych warsztatów
muzyczno – plastycznych. Na wstępie spotkania dzieci zaprezentowały się w krótkim
występie artystycznym, następnie przy
wesołych piosenkach wspólnie tańczyli
i bawili się przy tańcach integracyjnych.
Na koniec wnuki dla swoich bliskich przygotowały drobne upominki przy pomocy
dziadków w postaci laurek, kwiatków lub
serduszek. Atmosfera tej uroczystości była
wspaniała, podziękowaniom ze strony
gości nie było końca. Spotkanie upłynęło
w miłej i serdecznej atmosferze. Dzieci
cieszyły się, że mogą w tak odświętny
sposób wyrazić swoją miłość i szacunek dla
babci i dziadka. Natomiast goście z dumą
patrzyli na swoje pociechy i gromkimi brawami podziękowali im za występ. Święto
Babci i Dziadka to dzień pełen uśmiechu,
wzruszeń i radości - dzień, który na długo
pozostanie w naszych sercach.
Gminne Święto
naszych Pań
W dniu 30 stycznia br. w świetlicy wiejskiej w Jacochowie odbyło się okolicznościowe gminne spotkanie z okazji Dnia
Kobiet, w którym uczestniczyły delegacje
kół gospodyń wiejskich z terenu całej Gminy. Organizatorem tegorocznej imprezy
było KGW z Jacochowa. Nie bez znaczenia
był również termin, w którym zorganizowano uroczystość – przedostatnia sobota
karnawałowa– można było potańczyć przy
muzyce zespołu.
Na wstępie życzenia wszystkim paniom
złożył: Dariusz Kuleta – Przewodniczący Rady
Gminy Maków, Wójt Gminy – Jerzy Stankiewicz, radny z Jacochowa – Piotr Perzyński,
oraz wiceprezes miejscowej jednostki OSP
Tomasz Solarz. Każda z Pań otrzymała słodki
upominek w postaci czekolady.
Przy suto zastawionych stołach, na których nie brakowało przepysznych dań, słodkości i przysmaków przygotowanych przez
miejscowe Panie z koła, oraz dobrej muzyce
zespołu, w miłej i sympatycznej atmosferze
wszyscy spędzili ten wieczór.
Dziękujemy członkiniom Koła Gospodyń
Wiejskich w Jacochowie za zorganizowanie
tego spotkania.
7
www.gminamakow.info
KOLEJNE PIENIADZE ZASILAJĄ NASZĄ GMINĘ,
TWORZĄ NOWE PERSPEKTYWY DLA JEJ MIESZKAŃCÓW
Wniosek Gminy Maków został wyróżniony spośród 25 złożonych w konkursie,
zdobywając 100% punktów w ocenie merytorycznej i zajmując drugie miejsce na liście
rankingowej. Dzięki temu Gmina otrzyma
642 982,50 zł dofinansowania z regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Łódzkiego na lata 2014 – 2020, na realizację
projektu „Gmina Maków – regionalnym
Centrum innowacji i rozwoju” promującego
markę „Maków”, upowszechniającą innowacje i nowoczesne idee biznesowe.
Projekt pozwoli nam stworzyć kompleksową bazę terenów inwestycyjnych, co
ułatwi prowadzenie promocji gospodarczej
o randze lokalnej i regionalnej. W bazie
znajdą się wszystkie dostępne grunty inwestycyjne w Gminie i regionie. Inwestor, który
będzie chciał zainwestować, znajdzie pełną
informację o terenie, regionie, dostępnych
zasobach pracy, trendach w gospodarce,
barierach itp.
Kolejnym elementem działań będzie
organizacja konferencji i warsztatów dotyczących wdrażania innowacji. Podczas
Makowskiego Forum Gospodarczego, które
zostanie połączone z Makowską Majówką,
eksperci przeprowadzą warsztaty, jak kreować innowacyjne pomysły i prowadzić
międzynarodowy marketing. Kluczem tych
spotkań będzie pokazanie specjalności
regionu i pomysłowości lokalnych przedsiębiorców. Forum ma stać się coroczną
imprezą, która wpisze się w kalendarz imprez
tego typu w kraju.
Poza imprezą prowadzone będą inne
formy reklamy kreujące Gminę Maków jako
przyjazną przedsiębiorcom, do których
należy m.in. udział w krajowych targach
inwestycyjnych i regionalnych.
W ramach projektu zakupione zostaną
również materiały drukowane służące do
promocji gminy uczestniczącej w ww. wydarzeniach oraz gadżety promocyjne, tablice
zewnętrzne i banery reklamowe.
Marka „Maków” ma stać się forum
wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy
przedsiębiorcami z regionu i kraju. Projekt
ma zwiększyć rozpoznawalność Gminy
Maków i pokazać inwestorom z kraju i zagranicy, że Gmina Maków jest przyjazna
przedsiębiorcom i stwarza warunki do inwestowania i rozwoju. Realizacja projektu
poprawi wizerunek Gminy, a także wpłynie
korzystnie na atrakcyjność obszaru. Projekt
jest szansą dla rozwoju Gminy, a tym samym
lepszego życia mieszkańców.
Makowski Karnawał po raz XXII
Orkiestra Dęta OSP
XXII Makowski Karnawał rozpoczął
się tradycyjnie odegraniem hejnału.
Pierwszym punktem programu był występ
makowskich przedszkolaków, które pod
okiem nauczycielek Anny Frankowskiej
i Sylwii Kostrzewy zaprezentowały układ
taneczny do romantycznych ballad z bajki
„Shrek”. W przygotowanie dzieci do występów włączyli się rodzice. Stroje uszyła pani
Monika Karalus, makijaże wykonała pani
Agata Michalak. Następnie wystąpiły dzieci
ze szkół podstawowych w Woli Makowskiej
i w Słomkowie. Dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego
z Woli Makowskiej przeniosły widzów w klimaty gorącej Hiszpanii na corridę i parkiet
passo doble. Układy choreograficzne oraz
stroje przygotowały nauczycielki-Anna Jaworska, Marzena Fidalska i Monika Pietrzyk.
Natomiast uczniowie ze Szkoły Podstawowej
w Słomkowie zaprezentowali rytmy rockandrollowe. Opiekunkami dzieci były nauczycielki-Małgorzata Wach i Ewa Wesołowska.
Makowski Karnawał, to nie tylko występy artystyczne uczniów makowskich
szkół. W programie gościliśmy rodowitego
Włocha Luigi Pagano, który mieszka i śpiewa
w Polsce. Na makowskiej scenie wykonał
najpopularniejsze włoskie przeboje. Artysta
zasłynął z występów w lubianym programie
telewizyjnym „Jaka to melodia”.
Ogromną atrakcją w tym roku był pokaz
tańców towarzyskich w wykonaniu Mistrzów
Świata – 14-letniego Stanisława Wojciechowskiego w parze z 13-letnią Mają Dobińską, którzy ten tytuł wywalczyli w czeskim
Libercu. Tym bardziej jest nam miło, gdyż
Staś jest wnukiem naszych mieszkańców
Państwa Tadeusza i Wandy Wojciechowskich
z Makowa-Kolonii.
Finałowym punktem Karnawału był
koncert Orkiestry Dętej OSP z Makowa. Orkiestra zagrała w składzie 40 muzyków pod
kierunkiem Pana Mariana Chmielewskiego.
Wraz z naszą orkiestrą wystąpiły dziewczęta
z dwóch działających Gryp Paradnych. Młodsza w składzie 16 dziewcząt w wieku 10 - 11
lat pod kierunkiem pani Beaty Domizy, oraz
starsza w składzie 20 dziewcząt pod wodzą
pani Danuty Sułek.
Na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego
w Makowie zgromadziła się jak co roku
duża publiczność, która gromkimi brawami
oklaskiwała wspaniałe widowisko zgotowane widzom zarówno przez małych jak
i zawodowych artystów.
8
WIEŚCI Z GMINY – Gazeta Gminy Maków
Karnawał otworzył wójt Jerzy Stankiewicz...
...a prowadziła Pani Aneta Kowalczyk
Luigi Pagano
Orkiestra Dęta OSP
Popisy taneczne mistrzów
Makowskie Przedszkolaki
www.gminamakow.info
Młodsza Grupa Paradna
Starsza Grupa Paradna
SP Słomków
SP Słomków
SP Wola Makowska
SP Wola Makowska
Makowskie Przedszkolaki
Makowskie Przedszkolaki
9
10
WIEŚCI Z GMINY – Gazeta Gminy Maków
FERIE 2016
W GMINIE MAKÓW
Skałkowa wspinaczka - Gimnazjum
Zabawa w teatr - SP Dąbrowice
Zajęcia świetlicowe - SP Święte
Od 13 lutego do 28 lutego w woj. łódzkim
trwały ferie zimowe dla dzieci i młodzieży
szkolnej. Tradycyjnie Gmina Maków wraz
ze szkołami przygotowała urozmaiconą
ofertę zajęć, starając się aby w każdej
placówce znalazły się różnorodne propozycje dla uczniów od zajęć sportowych,
komputerowych, różnorodnych konkursów
z nagrodami i oczywiście wycieczki. Dzieci
z Woli Makowskiej wyjechały do Warszawy,
gdzie zwiedziły m.in. Stadion Narodowy,
wystawę klocków lego, kino 6D, wzięły
udział w warsztatach kulinarnych. Makowscy
gimnazjaliści zwiedzali Kopalnię Węgla Brunatnego w Bełchatowie, skorzystali z kąpieli
w parku wodnym Solpark w Kleszczowie
oraz wybrali się do Łodzi, do kina w tutejszej
Manufakturze. W programie tegorocznych
ferii znalazły się również projekcje filmowe
w kinoteatrze Polonez, wyjazdy na basen
NAWA, lodowisko, kręgle. Uczestnicy ferii
mogli wybierać z bogatej oferty warsztatów
– od plastycznych, kulinarnych, poprzez
muzykę, taniec aż po naukę udzielania
pierwszej pomocy. Dla tych, którzy zapragnęli spędzić czas wolny od nauki bardziej
aktywnie - codziennie czynny był kompleks
sportowy „Moje Boisko – Orlik 2012”, gdzie
odbywały się rozgrywki sportowe. Na sali
gimnastycznej przy Szkole Podstawowej
w Makowie prowadzone były zajęcia
z piłki siatkowej. Makowskie gimnazjum,
tradycyjnie już, otworzyło swe podwoje dla
uczniów klas szóstych szkół podstawowych
z terenu Gminy Maków. Czekało na nich
wiele atrakcji. Szóstoklasiści zwiedzili budynek Gimnazjum. Wzięli udział w zajęciach
teatralnych, językowych, historycznych,
matematycznych, grach i zabawach. Gimnazjaliści, działający w szkolnym wolontariacie
zaprezentowali młodszym kolegom możliwości rozwijania zainteresowań z wykorzystaniem nowoczesnych urządzeń, m.in.
projektora i tablicy multimedialnej. Poniżej
zamieszczamy galerię zdjęć z tegorocznego
wypoczynku.
Na lodowisku - SP Słomków
www.gminamakow.info
Na wyciecze w Warszawie - SP Wola Makowska
Zajęcia carvingu - SP Pszczonów
Wycieczka do kina - SP Maków
11
12
WIEŚCI Z GMINY – Gazeta Gminy Maków
Kampania sprawozdawczo-wyborcza w OSP
Od stycznia do marca br. w podstawowych ogniwach Związku OSP RP trwa
kampania sprawozdawczo-wyborcza. Strażacy na zebraniach podsumowują swoją
dotychczasową działalność oraz dokonują
wyboru nowych władz w jednostkach na
najbliższą 5 letnią kadencję.
Do chwili zamknięcia bieżącego numeru naszej gazety zebrania odbyły się
OSP w Krężcach, Makowie, Jacochowie,
Słomkowie, Woli Makowskiej, Pszczonowie
i Świętem. Poniżej podajemy składy nowo
wybranych władz w tych jednostkach.
OSP Jacochów
Zarząd
Prezes – Piotr Dańczak
Wiceprezes – Tomasz Solarz
Naczelnik – Marcin Kocemba
Skarbnik – Zbigniew Kolis
Sekretarz – Mariusz Fortuna
Gospodarz – Tomasz Markus
Komisja Rewizyjna
Przewodniczący – Mariusz Godos
Członkowie – Janusz Piotrowski,
Kamil Pietrzak
OSP Krężce
Zarząd
Prezes – Andrzej Tarnowski
Wiceprezes – Mariusz Bakalarski
Naczelnik – Włodzimierz Grzelka
Z-ca Naczelnika – Sławomir Wójcik
Skarbnik – Wacław Lewandowski
Sekretarz – Patryk Magdziarz
Gospodarz – Marian Wójcik
Członkowie – Łukasz Żyniewicz, Tomasz
Grzelka
Komisja Rewizyjna
Przewodniczący – Henryk Lewandowski
Wiceprzewodniczący – Leszek Bakalarski
Członkowie – Agnieszka Grzelka,
Agnieszka Grzelec
OSP Maków
Zarząd
Prezes – Kazimierz Salek
Wiceprezes – Tomasz Niedbała
Naczelnik – Józef Król
Z-ca Naczelnika – Sławomir Ozimek
Skarbnik – Józef Zawadzki
Sekretarz – Michał Niedbała
Gospodarz – Mariusz Karalus
Członkowie – Marek Skiba,
Tadeusz Supera
Komisja Rewizyjna
Przewodniczący – Zbigniew Pokora
Wiceprzewodniczący – Andrzej Domiza
Sekretarz – Paweł Stań
Członek – Mateusz Kowalski
OSP Pszczonów
Zarząd
Prezes – Mariusz Polit
Wiceprezes – Łukasz Kolis
Naczelnik – Krzysztof Gajda
Z-ca naczelnika – Krzysztof Trojan
Sekretarz – Justyna Wysocka
Skarbnik – Anna Reczulska
Gospodarz – Łukasz Maszkowski
Członkowie – Jarosław Lipiński,
Damian Żurek
Komisja Rewizyjna
Przewodniczący – Piotr Idrian
Wiceprzewodniczący – Krzysztof Foland
Sekretarz – Paweł Kostrzewa
Członkowie – Mariusz Piotrowicz,
Damian Sandecki
OSP Słomków
Zarząd
Prezes – Waldemar Szafrański
Wiceprezes – Maciej Pędziejewski
Naczelnik – Jarosław Maciejak
Z-ca naczelnika – Damian Panak
Sekretarz – Kamil Filipek
Skarbnik – Krzysztof Majcher
Gospodarz – Damian Szafrański
Członkowie – Michał Kozłowski,
Maciej Różycki
Komisja Rewizyjna
Przewodniczący – Piotr Majcher
Sekretarz – Roman Karwat
Członek – Emil Kuran
OSP Święte
Zarząd
Prezes – Andrzej Piechut
Wiceprezes- Michał Meszka
Naczelnik – Łukasz Kowalczyk
Z-ca naczelnika – Mateusz Królikowski
Skarbnik/gospodarz – Andrzej Staszek
Sekretarz – Arkadiusz Piechut
Komisja Rewizyjna
Przewodniczący – Bogdan Meszka
Członkowie – Wiesław Żurek,
Sławomir Zieliński
OSP Wola Makowska
Zarząd
Prezes –Dariusz Błędowski
Wiceprezes – Łukasz Czajka
Naczelnik – Tomasz Kamiński
Z-ca Naczelnika – Kacper Kujawiak
Skarbnik – Maciej Łuczywek
Sekretarz – Zofia Kujawiak
Gospodarz – Sławomir Boryna
Komisja Rewizyjna
Przewodniczący – Mariusz Krawczyk
Sekretarz – Artur Foks
Członkowie – Jacek Gaworek,
Jerzy Kujawiak, Krzysztof Małkus
W uznaniu zasług w długoletniej pracy na
rzecz jednostki ustępujący prezes dh Edward
Stań uhonorowany został przyznaniem mu
godności Prezesa Honorowego przez Walne
Zebranie OSP w Woli Makowskiej.
dh Edward Stań otrzymał podziękowania za długoletnią pracę
www.gminamakow.info
OSP Jacochów
OSP Słomków
Prezydium zebrania - Krężce
OSP Krężce
OSP Maków
OSP Wola Makowska
OSP Święte
OSP Pszczonów
13
14
WIEŚCI Z GMINY – Gazeta Gminy Maków
GOPS wrócił
do swojej
siedziby
Od 25 stycznia br. makowski GOPS
funkcjonuje w swojej poprzedniej siedzibie. Tragiczne wydarzenia z grudnia
2014 roku spowodowały, ze obiekt musiał
zostać poddany gruntownemu remontowi
i modernizacji. Wprowadzono szereg rozwiązań architektonicznych i technicznych,
zwiększających bezpieczeństwo pracowników placówki. Całkowity koszt remontu
wyniósł 548 138 zł, z czego 423 930 zł stanowiły środki budżetu państwa, a koszty
własne Gminy wyniosły 124 208 zł.
W oficjalnym otwarciu zmodernizowanego obiektu wzięli udział m.in.: przedstawiciele Ministerstwa Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej - Podsekretarz Stanu
Elżbieta Bojanowska, Dyrektor Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej Krystyna Wyrwicka wraz z zastępcą Marzeną
Bartosiewicz, Wojewoda Łódzki Zbigniew
Rau, Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej ŁUW Agnieszka Łukomska – Dulaj,
Wicemarszałek Województwa Łódzkiego
Dariusz Klimczak, Dyrektor Regionalnego
Centrum Polityki Społecznej przy Urzędzie
Marszałkowskim w Łodzi Anna Mroczek,
Ks. Prałat Stanisław Ciąpała, władze Gminy
Maków, pracownicy GOPS-u oraz lokalne
media.
Zmiany w świadczeniach rodzinnych
od 1 stycznia 2016 roku
Świadczenia rodzicielskie
Świadczenie rodzicielskie przysługuje
osobom, które urodziły dziecko (przysposobiły bądź objęły opieką), a które nie
otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia za okres urlopu macierzyńskiego lub
rodzicielskiego. Uprawnieni do pobierania
tego świadczenia są osoby niepracujące,
w tym bezrobotne, niezależnie od rejestracji
w Urzędzie Pracy, studenci, rolnicy, a także
wykonujący prace na podstawie umów
cywilnoprawnych oraz osoby zatrudnione
lub prowadzące pozarolniczą działalność
gospodarczą, jeśli nie pobierają zasiłku
macierzyńskiego.
Świadczenie rodzicielskie wynosi 1000 zł
miesięcznie i nie jest uzależnione od kryterium dochodowego.
Wsparcie przysługuje przez 52 tygodnie
po urodzeniu dziecka (przysposobienia
bądź objęcia dziecka opieką), a przypadku
urodzenia wieloraczków okres ten może być
wydłużony nawet do 71 tygodni.
Świadczenie rodzicielskie mogą otrzymywać także rodzice dzieci urodzonych przed
1 stycznia 2016 r., którzy nie mają prawa do
zasiłku macierzyńskiego. W takim przypadku, przysługuje ono do ukończenia przez
dziecko 1. roku życia ( odpowiednio dłużej
w przypadku wieloraczków).
Rodzic po świadczenie może zgłosić się
w ciągu 3 miesięcy od porodu. Jeżeli zrobi to
w późniejszym terminie, świadczenie będzie
przysługiwało od momentu złożenia wniosku, z wyjątkiem dzieci w rodzinie zastępczej
i przysposobionych.
Zasada „złotówka za złotówkę”
Od stycznia 2016 roku obowiązują nowe
zasady dotyczące przyznawania zasiłków
rodzinnych. Dotyczą zasiłków rodzinnych
i dodatków do nich, m.in. z tytułu urodzenia
dziecka , samotnego wychowania, opieki nad
dzieckiem w okresie korzystania z urlopu
wychowawczego, wychowywania dziecka
w rodzinie wielodzietnej, kształcenia i rehabilitacji, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia
nauki poza miejscem zamieszkania.
Zgodnie z ww. zasadą, łączna kwota
zasiłków rodzinnych i dodatków przysługujących danej rodzinie będzie obniżana wraz
z przekroczeniem kryterium dochodowego
dotyczącego łącznego dochodu netto
wszystkich członków rodziny.
www.gminamakow.info
SPORTOWE
WIEŚCI
Z GMINY
Piłka nożna
Reprezentacja seniorów LZS Macovia
Maków w składzie: Tomasz Zych, Paweł
Winciorek, Piotr Winciorek, Kamil Cybula,
Arkadiusz Gasiński, Adam Gasiński, Patryk
Błędowski, Piotr Kozioł, Sebastian Reczulski
obroniła zdobyty w zeszłym roku tytuł Mistrza Powiatu Skierniewickiego w halowej
piłce nożnej. GRATULUJEMY !
Tenis stołowy
12-13 lutego br. odbyły się Mistrzostwa Gminy Maków w tenisie stołowym.
Udział w zawodach wzięło 28 osób.
28 lutego br. w Rawie Mazowieckej
odbył się Międzynarodowy Turniej Tenisa Stołowego, w którym uczestniczyło
76 zawodniczek i zawodników z klubów
Województwa Łódzkiego oraz Kaliningradu. W turnieju udział wzięło ośmioro
zawodniczek i zawodników UKS Fungis
Maków.
W kategorii żaczek (klasy 1-4) Oliwia Niedźwiadek zajęła I miejsce, Weronika Ozimek
- III, Kinga Machaj - IV, a debiutantka Agata
Witkowska - VI.
W kategorii młodziczek (klasy 5-6) II miejsce
zajęła Monika Jacczyk.
Błażej Burzyński, Jan Ceroń i Szymon Bakalarski zajęli miejsce V-VII w grupach.
6 marca br. w Łodzi odbyły się Mistrzostwa Województwa Łódzkiego Seniorek
i Seniorów, w których nasi reprezentanci:
Sandra Kaczyńska i Sebastian Szczerkowski
w grach podwójnych w swoich grupach
zajęli III miejsca.
13 marca br. w sali gimnastycznej
SP w Makowie odbyły się Mistrzostwa Powiatu Skierniewickiego LZS w tenisie stołowym. W turnieju wystąpiło 20 zawodniczek
i 22 zawodników ze szkół i klubów powiatu skierniewickiego. Zwycięzcy otrzymali
dyplomy i medale, które wręczali:
Mirosław Belina - Starosta Skierniewicki,
Jerzy Stankiewicz - Wójt Gminy Maków,
Tadeusz Kruk - zastępca przewodniczącego
Rady Powiatowej LZS w Skierniewicach,
Piotr Gradowski - prezes UKS Maków.
Turniej zorganizowali:
- Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
- Rada Powiatowa LZS w Skierniewicach
- UKS Maków
- Szkoła Podstawowa w Makowie
(wyniki na naszej stronie internetowej)
15
16
WIEŚCI Z GMINY – Gazeta Gminy Maków
Komunikat
Wójt Gminy Maków informuje, że od miesiąca kwietnia br.
w każdy pierwszy piątek miesiąca w godz. od 10.00 do 14.00
w Urzędzie Gminy w Makowie (pokój nr 1) , udzielane będą
bezpłatne porady prawne dla mieszkańców Gminy Maków.
TROCHĘ STATYSTYKI…
Wychodząc naprzeciw prośbom naszych Czytelników, poniżej
podajemy statystykę zdarzeń w USC dotyczących naszych
mieszkańców za 2015 rok:
- urodzenia – 75
- małżeństwa – 44
- zgony – 92
Na terenie Gminy na pobyt stały zameldowanych jest
6034 osoby, a na pobyt czasowy 24 osoby.
1 % podatku na rzecz
Orkiestry Dętej
OSP Maków
Przekaż 1 % podatku na rzecz Orkiestry Dętej OSP Maków.
Ciebie to nic nie kosztuje, a dla nas to szansa na rozwój m.in. zakup
instrumentów, szkolenie młodych talentów i dzięki temu podtrzymanie
wieloletniej tradycji Naszej Orkiestry.
W deklaracji PIT jako OPP wybierz:
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP – numer KRS
0000116212.
Jako cel wpisz:
OSP Maków – Orkiestra Dęta, ul. Przemysłowa 2, 96-124 Maków
KALENDARZ ODBIORU ODPADÓW NA TERENIE GMINY MAKÓW W 2016 ROKU
Odbiór odpadów odbywa się w wyznaczonych dniach w godzinach od 6:00 do 20:00.
MAKÓW ULICE, ZWIERZYNIEC, KAPKAZ
SŁOMKÓW, ŚWIĘTE LASKI, ŚWIĘTE NOWAKI, PSZCZONÓW
Miesiąc
Komunalne
Surowce suche
Szkło
Miesiąc
Komunalne
Surowce suche
Styczeń
11
11
11
Styczeń
12
12
Luty
8
8
Luty
9
9
Marzec
14
14
Marzec
8
8
Kwiecień
11
11
Kwiecień
12
12
Maj
9
9
Maj
10
10
Czerwiec
13
13
Czerwiec
14
14
Lipiec
11
11
Sierpień
8
8
Wrzesień
12
12
Październik
10
10
Listopad
14
14
Listopad
8
8
Grudzień
12
12
Grudzień
13
13
11
11
10
MAKÓW-KOLONIA, WOLA MAKOWSKA,
SIELCE LEWE, SIELCE PRAWE, JACOCHÓW
Miesiąc
Komunalne
Surowce suche
Styczeń
11
11
Luty
8
8
Marzec
14
14
Kwiecień
11
11
Maj
9
9
Czerwiec
13
13
Lipiec
11
11
Lipiec
12
12
Sierpień
9
9
Wrzesień
13
13
Październik
11
11
9
10
9
8
DĄBROWICE, KRĘŻCE
Szkło
8
9
Miesiąc
Komunalne
Surowce suche
Szkło
Styczeń
12
12
12
Luty
9
9
Marzec
8
8
Kwiecień
12
12
Maj
10
10
Czerwiec
14
14
Lipiec
12
12
Sierpień
8
8
Sierpień
9
9
Wrzesień
12
12
Wrzesień
13
13
Październik
10
10
Październik
11
11
Listopad
14
14
Grudzień
12
12
Wieści z Gminy - miesięcznik Rady Gminy Maków
Szkło
8
14
Listopad
8
8
Grudzień
13
13
12
12
11
Adres redakcji: Urząd Gminy Maków, ul. Główna 12
tel. 46 831-20-17, e-mail: urzą[email protected]
Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukowanie w części lub całości bez zezwolenia
wydanego w formie pisemnej zabronione. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za
treść ogłoszeń, nie zwraca tekstów nie zamówionych oraz zastrzega sobie prawo ich
przeredagowania i zmiany tytułów.
Skład i druk: Pol-Print Skierniewice, tel.: 46 833-89-08,
www.pol-print.pl, e-mail: [email protected]
Zespół redakcyjny: Maria Krawczyk, Dariusz Kuleta, Grażyna Maciejak, Jerzy Stankiewicz,
Andrzej Tarnowski, Jolanta Zarzycka-Karda, Emilia Smolarek, Małgorzata Machaj.
Wydawca: Urząd Gminy Maków.

Podobne dokumenty

Pokaż - Gmina Maków

Pokaż - Gmina Maków Podczas trwania imprezy zaprezentowało się 100 stoisk wystawienniczych, na których swoje produkty zaprezentowały gminy, miasta i  powiaty z  całego województwa łódzkiego. Odwiedzający mogli spróbow...

Bardziej szczegółowo