fotograficzny konkurs2014 - Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu

Transkrypt

fotograficzny konkurs2014 - Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu
Regulamin konkursu fotograficznego
„Jesienne ujęcie Połańca”
I. Przepisy ogólne
1. Organizatorem konkursu jest Punkt Informacji Turystycznej w Połańcu
i Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu.
2. W konkursie może brać udział każdy za wyjątkiem pracowników CKiSz
i członków Jury.
3. Konkurs jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych.
4. Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych
w niniejszym regulaminie.
II. Przepisy dotyczące prac
1. Każdy uczestnik może przekazać maksymalnie 3 fotografie.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia z Konkursu prac o niskiej
rozdzielczości.
3. Prace w formacie JPG o wymiarach min. 1200x1600 pikseli należy wysłać na
e-mail: [email protected] lub przesłać na adres organizatora bądź
osobiście:
Punkt Informacji Turystycznej w Połańcu
Plac Uniwersału Połanieckiego 1
28-230 Połaniec z dopiskiem - Konkurs Fotograficzny
4. Każda praca powinna zostać oznaczona:
imieniem i nazwiskiem autora, opisem (tytułem) zdjęcia. Dane powinny być
zawarte w pliku tekstowym (możliwym do otwarcia w programie -Open
Office-Word) lub wyszczególnione na okładce nośnika. Każde ze zdjęć
powinno być oznaczone w sposób łatwy do identyfikacji z odpowiednim
opisem.
5. Do pracy należy dołączyć:
- podpisaną klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych przez
Organizatora Konkursu Fotograficznego „Jesienne ujęcie
Połańca” w celach wynikających z regulaminu Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz.
883 z późniejszymi zmianami). Poprzez przekazanie zdjęć na Konkurs nieodpłatnie
przenoszę na Organizatora prawo do wykorzystania fotografii w publikacjach oraz
stronach internetowych Organizatora.
- Osoby niepełnoletnie dołączają pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział
w Konkursie.
6. Z chwilą przekazania prace przechodzą na własność Organizatorów.
7. W Konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie były nigdzie
publikowane, ani nie brały udziału w żadnym innym konkursie.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia prac nie spełniających
wymienionych wyżej wymogów.
9. Organizator nie zwraca prac biorących udział w Konkursie, prac odrzuconych.
III. Terminarz
1. Termin nadsyłania prac - 18.10.2014r. - 27.11.2014r.
2. Fotografie nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.
3. Prace oceniać będzie Jury powołane przez Organizatorów.
4. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni przez organizatora drogą
elektroniczną lub telefoniczną..
5. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie facebook - Punkt Informacji
1.
Turystycznej w Połańcu i www.centrum.polaniec.pl
IV. Nagrody
1. Organizator przewiduje nagrody rzeczowe za I, II i III miejsce.
2. Jury zastrzega sobie prawo innego podziału nagród.
1
2.
3.
4.
V. Wykorzystanie prac
Organizator uzyskuje prawo do umieszczania nadesłanych na Konkurs prac
(oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora) na stronie facebook - Punkt
Informacji Turystycznej w Połańcu i www.centrum.polaniec.pl
Organizator uzyskuje prawo do prezentowania zdjęć na okolicznościowych
wystawach,
materiałach promujących oraz w artykułach pokonkursowych.
Nadesłanie prac na Konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem posiadania praw
autorskich do zdjęć i akceptację niniejszego regulaminu oraz zgody na publikacje
materiałów multimedialnych z przebiegu Konkursu (w tym wizerunku
fotografowanych osób).
Uprawnienia, o których mowa powyżej przysługują Organizatorowi nieodpłatnie,
na podstawie oświadczeń złożonych przez autorów zdjęć, wymaganych w pkt. II
poz. 5. niniejszego regulaminu.
VI. Kontakt
1.
Punkt Informacji Turystycznej w Połańcu
Plac Uniwersału Połanieckiego 1
28-230 Połaniec
E-mail: [email protected]
tel. 15/832-32-28

Podobne dokumenty