zgłoszenie o liczbie kas rejestrujących i miejscu

Transkrypt

zgłoszenie o liczbie kas rejestrujących i miejscu
ZGŁOSZENIE O LICZBIE KAS REJESTRUJĄCYCH I MIEJSCU
(ADRESIE) ICH UŻYWANIA
Podstawa prawna:
§3 ust. 1 rozporządzenie M.F. z 19 grudnia 2008 r. w sprawie odliczenia i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących (Dz. U. Nr 228, poz. 1509)
NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO …..............................................................
A. DANE PODATNIKA
Imię
Nazwisko
NIP
Ulica
Nr domu
Nr lokalu
Miejscowość
Kod pocztowy
Poczta
Telefon
B. ZGŁOSZENIE
Oświadczam, że zgodnie z obowiązującymi przepisami rozpoczynam ewidencjonowanie obrotu
i
kwot
podatku
należnego
przy
pomocy
kasy
rejestrującej
(drukarki
fiskalnej)
z dniem: ...................................................................
w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej:
1 …........................................................................................................................ liczba stanowisk: ...........
2 …........................................................................................................................ liczba stanowisk: ...........
3 …........................................................................................................................ liczba stanowisk: ...........
Łączna liczba stanowisk kasowych: ..........................................
Słownie: …...................................................................................................................................................
C. PODPIS
Data................................................
Pobrano z : www.fornet-lodz.pl
Podpis …........................................
KASY FISKALNE ŁÓDŹ
tel. 42 6361557, 602718217

Podobne dokumenty