Podpisaną umowę o świadczenie usług edukacyjnych

Transkrypt

Podpisaną umowę o świadczenie usług edukacyjnych
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
UMOWA
Uczestnictwa w Projekcie
pt. Przełamujemy bariery - szkolenia językowe szansą dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
zawarta w dniu........................... pomiędzy:
Szkołą Języków i Zarządzania, Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych „PROMAR-International”
reprezentowaną przez
Dyrektora Eugeniusza Rydzika zwaną dalej Beneficjentem,
a
Panem/Panią …………………………………………………………………………………….
nr PESEL ..........................................................................................................................
zam. ……………………………………………………………………………………………...
zwanym dalej Uczestnikiem.
§1
Beneficjent oświadcza, iż na podstawie umowy z dnia 8 października 2009 r. nr WUP XI/3/199132/141.150/09 z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu jest uprawniony do realizacji projektu.
§2
1. Beneficjent zobowiązuje się do zorganizowania i przeprowadzenia, na rzecz Uczestnika,
szkolenia z języka angielskiego w wymiarze 60 godzin zajęć grupowych oraz 15 godzin zajęć
indywidualnych „1 na 1”.
2. Szkolenia będą się odbywać w miejscach wyznaczonych przez Beneficjenta zgodnie z liczbą
zgłoszeń z danego rejonu, tak aby umożliwić Uczestnikowi regularne uczęszczanie na zajęcia
w ramach projektu blisko miejsca zamieszkania.
3. W przypadku nieutworzenia się grupy w rejonie umożliwiającym Uczestnikowi uczestnictwo
w zajęciach niniejsza Umowa może zostać rozwiązana bez ponoszenia kosztów wymienionych
w § 5 Umowy. O fakcie tym należy pisemnie poinformować Beneficjenta przed rozpoczęciem się
zajęć.
§3
Uczestnik zobowiązuje się do:
a) przestrzegania Regulaminu szkoleń współfinansowanych ze środków europejskiego
funduszu społecznego oraz budżetu państwa,
b) punktualnego, systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach wg harmonogramu
szkolenia,
c) wykonywania zadanych przez prowadzących prac oraz samodzielnej nauki,
d) uczestnictwa w co najmniej 85% łącznej ilości godzin szkolenia,
e) usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach poprzez dostarczenie Beneficjentowi wiarygodnego
dokumentu, np. zaświadczenia lekarskiego,
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
f) przestrzegania norm współżycia społecznego w trakcie zajęć,
g) udzielania wszelkich informacji związanych z jego uczestniczeniem w zajęciach (m.in.
w ankietach i testach, także po zakończeniu udziału w projekcie).
§4
Strony wyłączają możliwość przenoszenia praw i obowiązków Uczestnika na osoby trzecie.
§5
W przypadku, gdy Uczestnik nie dopełni obowiązków określonych w § 3 zobowiązuje się do zapłaty
Beneficjentowi kwoty 2 726 zł, tytułem kary umownej, stanowiącej poziom dofinansowania przypadający
na jednego Uczestnika.
§6
Uczestnik nie musi płacić kary umownej określonej w § 5 tylko w przypadku szczególnej wagi, zwłaszcza
choroby trwającej powyżej dwóch miesięcy udokumentowanej zwolnieniem lekarskim.
§7
Beneficjent zastrzega sobie prawo do zmiany trenerów prowadzących zajęcia oraz terminów zajęć
w trakcie trwania szkolenia z przyczyn techniczno-organizacyjnych bądź innych przyczyn niezależnych
od Beneficjenta.
§8
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie maja przepisy Kodeksu Cywilnego.
§9
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
BENEFICJENT
UCZESTNIK

Podobne dokumenty