„Kowale 2010”.

Komentarze

Transkrypt

„Kowale 2010”.
MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY
MORAWICA
Umowę podpisują wójt gminy Morawica Marian Buras
i prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej, Ryszard Żołyniak
fot. P.Marcjan
MARZEC 2010
NR 03 (210)
ISSN 1509-0884
26 lutego, w Urzędzie Gminy w Morawicy
dokonano uroczystego podpisania umowy
na realizację projektu
pn. „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej
w gminie Morawica”
– współfinansowanego przez
Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko. Gmina pozyskała
w ramach projektu blisko 24 miliony złotych.
Szczegóły na stronie 3
Już po raz czternasty w historii
wręczono nagrody
dla najlepszych przedsiębiorców
gminy Morawica – „Kowale 2010”.
Statuetka Złotego Kowala
w tym roku powędrowała
do firmy Budowlanej
„ANNA-BUD” Anna Bartela.
Szczegóły na stronie 12
Nagrodzeni Złotym, Srebrnym i Brązowym Kowalem
z dumą prezentowali zdobyte statuetki
fot. Radomski
W tym roku setne urodziny
obchodziła Aniela Kowalska
mieszkanka Brzezin.
Był tort, szampan, prezenty, kwiaty
i życzenia dwustu lat życia
ośpiewane przy akompaniamencie
Rodzinnej Kapeli Korbanów.
Aniela Kubicka z Brzezin doczekała się 14 dzieci, 50 wnuków,
96 prawnuków i 18 praprawnuków
fot. A. Olech
Szczegóły na stronie 10
Marzec 2010 nr 3/2010 (210) WIADOMOŚCI MORAWICKIE
Dzień Kobiet
„Dzień Kobiet”
Dzień 8 marca to kobiece święto.
Są uprzejmości, toasty, prezenty.
Każdy kwiat wręcza z twarzą uśmiechniętą,
choć zwykle bywa zły i nadęty.
Schodzą się goście, składają życzenia.
Solenizantka także uśmiechnięta.
Lecz chcę zapytać, tak dla przypomnienia,
czy o kobietach ktoś zwykle pamięta?
Że ostatnie spać idą, a pierwsze się budzą,
że wciąż pracują od świta do zmroku,
że nieustannie dla swoich się trudzą,
a zauważane są raz w roku.
W tym miesiącu w numerze:
Umowa na kanalizację
w południowej części gminy podpisana ................ 3
Mieszkańcy pytają –Wójt odpowiada ..................... 4
Morawica znów w czołówce ..................................... 5
Morawicka firma wśród Diamentów Forbesa ........ 6
„Program aktywizacji społeczno - zawodowej
bezrobotnych w gminie Morawica” ......................... 7
Radosna szkoła w Morawicy .................................... 8
Janina GAŁCZYŃSKA
Wieczór z poezją Adama Ochwanowskiego .......... 9
Najserdeczniejsze życzenia z okazji Dnia Kobiet,
spełnienia wszystkich marzeń, zadowolenia
z siebie,
Życzenia
radości życiowej i aby każdy kolejny dzień był Dniem Kobiet
wszystkim Paniom z terenu naszej gminy składają:
Wójt Gminy Morawica, Marian BURAS
Przewodniczący Rady, Janusz WOJTYŚ
oraz Radni i Pracownicy Urzędu Gminy
REDAKCJA
Setne urodziny mieszkanki Brzezin ........................ 10
W Morawicy mamy najlepszych lekarzy ................ 11
Prestiżowe nagrody Kowali już rozdane ............... 12
Koncert kolęd .............................................................. 16
Urodzinowy wieczór poezji lirycznej
.................... 17
Lisów ma nowego sołtysa ......................................... 18
Wszystkim przedstawicielkom płci pięknej
z Gminy Morawica składam najserdeczniejsze życzenia,
aby Dzień Kobiet był nie tylko 8 marca, ale każdego dnia roku.
By mężczyźni dostrzegali i potrafili docenić Waszą subtelność
i wrażliwość, a jednocześnie siłę i potencjał.
Niech okoliczności dnia codziennego układają się tak,
jak sobie tego życzycie, pozwalając realizować się
zarówno w życiu prywatnym,
jak i zawodowym.
Drogie Panie, dziękuję Wam w imieniu wszystkich mężczyzn
za to, że czynicie ten świat piękniejszym i lepszym!
Piotr ŻOŁĄDEK
Wicewojewoda Świętokrzyski
Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego PSL
Mecze kontrolne Moravii
......................................... 19
Morawica halowym mistrzem ................................. 20
Wygrana Orkana ........................................................ 21
Zwycięstwo na zakończenie .................................... 22
Wicemarszałek w przedszkolu w Brzezinach ....... 23
Zgłoszenie awarii wodociągów
i kanalizacji
Zakład Gospodarki Komunalnej
tel. 311-47-95
tel. 311-46-91 lub 93 w. 236
dzwonić można w godz. 7.30 - 15.30
h
Oczyszczalnia Ścieków w Brzezinach
tel. 311-49-28 czynna całą dobę
Zgłaszanie awarii oświetlenia ulicznego
Urząd Gminy w Morawicy informuje, że została podpisana umowa na
„Konserwacje oświetlenia ulicznego na terenie gminy Morawica” z Zakładem
Gospodarki Komunalnej w Morawicy.
W związku z tym, ulegają zmianie zasady zgłaszania awarii oświetlenia
ulicznego. Awarie należy zgłaszać telefonicznie.
Zgłoszenia awarii oświetlenia ulicznego przyjmowane będą całodobowo
pod nr tel. 41 311 49 28 oraz przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Morawicy pod nr 41 311 47 95 od 7:30 do 15:30.
Od wtorku do niedzieli w godz. 10 - 16. Ekspozycja stała:
wystawa wyrobów garncarskich garncarzy z Chałupek i
zaprzyjaźnionych miejscowości, miejsce pracy
garncarza. Bilety: 3 zł - osoba dorosła i 1,50 zł - uczniowie i studenci. Rezerwacji wycieczek można dokonać telefonicznie (041) 311-87-02 (u przewodnika ośrodka).
Wiadomości Morawickie Miesięcznik samorządowy. Wydawca: Urząd Gminy w Morawicy. ISSN 1509-0884
Adres redakcji: ul. Kielecka 38, 26-026 Morawica, tel./fax 311 46 90, e-mail:[email protected]; www.morawica.pl
Redaktor naczelny: Agnieszka Olech - Mońska. Stali współpracownicy: Teresa Badowska, Jacek Kubicki, Krzysztof Kubicki,
Małgorzata Bielawska, Monika Malicka, Marianna Parlicka-Słowik, Marcin Dziewięcki, Edyta Włodarska, Andrzej Radomski.
Druk: STUDIO Jeden s.c. 09-400 Płock ul. Bielska 61/1 tel 024 268 24 41.
2
Marzec 2010 nr 3/2010 (210) WIADOMOŚCI MORAWICKIE
Projekt współfinansowany
przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY
Ponad 24 miliony złotych dofinansowania trafi do Gminy Morawica
Umowa na kanalizację
w południowej części gminy podpisana
26 lutego, w Urzędzie Gminy w Morawicy dokonano uroczystego podpisania umowy na realizację projektu pn. „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w gminie Morawica” – współfinansowanego przez Unię
Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Jak podkreślano podczas uroczystości, tak gigantycznego dofinansowania jeszcze nie było w historii gminy Morawica. Na budowę kanalizacji w jej południowej części udało się pozyskać 24 miliony złotych. Dzięki temu dofinansowaniu, gmina Morawica już niebawem będzie skanalizowana niemal w stu procentach.
Pietrzczyka oraz Burmistrza
Gminy i Miasta Chęciny, Roberta Jaworskiego.
Warto podkreślić, że w ramach inwestycji zostanie wybudowanych około 66,7 km sieci kanalizacyjnej oraz 12 przepompowni. Szacuje się, że w
wyniku realizacji projektu do
kanalizacji przyłączonych zostanie 2511 mieszkańców. Ponadto w ramach projektu zostanie wybudowane około 4,45 km
sieci kanalizacji deszczowej oraz
Oby nasza dalsza współpraca układała się równie
przepompownia wód deszczopomyślnie–życzyli sobie wzajemnie wójt Marian Buras
wych w miejscowości Piaseczi prezes WFOŚŚiGW Ryszard Żołyniak
na Górka i Bieleckie Młyny. W
tuż po podpisaniu umowy
fot. P.Marcjan
województwie świętokrzyskim
w ramach tego programu dofiwica, jako jedna z niewielu gmin w Polsce bęnansowanie uzyskało dotychczas jedynie 5 gmin
dzie mogła poszczycić się prawie stu procento(pozostałe cztery to średniej wielkości miasta tj.
wym skanalizowaniem. – Jedynie należące do
Ostrowiec Świętokrzyski, Końskie, Busko Zdrój,
naszej gminy Dyminy-Granice nie będą przyłąSandomierz). Jak poinformował wójt Marian Buczone do sieci kanalizacyjnej ze względu na brak
ras podczas uroczystości podpisania umowy, całmożliwości technicznych. Ta miejscowość może
kowity koszt projektu szacowany jest na kwotę
być przyłączona tylko do sieci kanalizacyjnej w
ponad 40 milionów złotych, z czego oczywiście
Sukowie lub Dyminach, budowanych przez są24 miliony złotych to
siednie gminy Daleszyce i Kielce – poinformował
dofinansowanie w rawójt Marian Buras, który jednocześnie złożył sermach PO Infrastruktudeczne podziękowania za wsparcie dla wszystra i Środowisko. Makkich obecnych na uroczystości parlamentarzysymalnie gmina może
stów, dla Wojewody Świętokrzyskiego, Marszałliczyć na 85% dofinanka Województwa Świętokrzyskiego, pracownisowania. – Jeżeli po
ków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środoprzetargach okaże się,
wiska i Gospodarki Wodnej oraz radnych, sołtyże koszty zadania będą
sów i pracowników Urzędu Gminy, którzy przyniższe, wtedy automagotowali projekt. - Wybudowanie kanalizacji w
tycznie gmina poniepołudniowej części gminy jest największą i jedsie niższe koszty. Przyną z kluczowych inwestycji, jakie czekają nas
znane dofinansowanie
w nadchodzących latach. Musimy mieć jednak
w wysokości 24 milionów złotych zostanie
świadomość, że to, co najtrudniejsze jest przed
na tym samym pozionami. Czeka nas ogrom pracy, ale wierzę, że uda
Uroczystość zgromadziła wielu gości - parlamentarzystów,
mie – uspokoił wójt Masię nam sprostać temu zadaniu – podkreślał wójt,
przedstawicieli władz województwa i władz powiatowych,
rian Buras.
a zaproszeni goście nie szczędzili słów uznania
radnych, sołtysów oraz pracowników Urzędu Gminy
Po zakończeniu indla władz gminy Morawica oraz pracowników
fot. P.Marcjan
westycji gmina MoraUrzędu Gminy za podjęcie trudu tego zadania,
Mieszkańcy południowej części gminy
mogą mieć prawdziwy powód do radości. Gmina Morawica otrzymała dofinansowanie na budowę systemu kanalizacji sanitarnej w południowej jej części, tj. w ośmiu miejscowościach:
Obice, Chmielowice, Kawczyn, Drochów Dolny
i Drochów Górny, Zbrza, Chałupki oraz Dębska
Wola.
Uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie miało miejsce 26 lutego w Urzędzie
Gminy w Morawicy. Tego dnia umowę oficjalnie podpisali wójt gminy Morawica Marian Buras i prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Ryszard
Żołyniak. Umowę podpisano w obecności radnych, sołtysów, pracowników Urzędu Gminy
oraz specjalnie zaproszonych gości w osobach:
Posłów na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej: Artura Gierady, Andrzeja Pałysa, Konstantego Miodowicza oraz Marzeny Okły-Drewnowicz, Wicemarszałka Województwa Świętokrzyskiego Zdzisława Wrzałki, Zastępcy Prezesa Zarządu WFOŚiGW Andrzeja Zoch, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej WFOŚiGW Jana Lisa,
Świętokrzyskiego Wicekuratora Oświaty, a zarazem Radnego Powiatu Kieleckiego Lucjana
3
Marzec 2010 nr 3/2010 (210) WIADOMOŚCI MORAWICKIE
gratulując dalekowzroczności i perspektywiczności wytyczonych
celów, które zasługują na podziw i uznanie. – Gmina Morawica
to gmina, która potrafi rozwijać się bardzo dynamicznie. Potrafi
też sięgać po pieniądze z różnych programów unijnych. Dlatego
też zawsze stawiamy ją jako wzór do naśladowania dla innych samorządów. Dziękuję władzom tej gminy i pracownikom Urzędu
za tak wysoką aktywność – mówił Wicemarszałek Województwa
Świętokrzyskiego, Zdzisław Wrzałka, a Poseł na Sejm RP Konstanty Miodowicz podkreślał, że w Morawicy już zbudowano Europę. Podobne zdanie mieli pozostali parlamentarzyści, którzy
gratulowali umiejętności wykorzystywania środków unijnych.
Przetargi na realizację gigantycznej inwestycji finansowanej
z Funduszu Spójności realizowanego przez Ministerstwo Środowiska i Rozwoju Regionalnego już ruszyły. Pierwsze prace rozpoczną się prawdopodobnie w maju bądź czerwcu bieżącego
roku i potrwają do końca 2012 roku. Szacuje się, że do tego czasu
łączna długość sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Morawica wyniesie około 200 km.
Agnieszka Olech
W ramach inwestycji powstanie ok.. 66,7 km sieci kanalizacyjnej,
12 przepompowni, ok. 4,45 km sieci kanalizacji deszczowej
oraz przepompownia wód deszczowych - poinformował wójt
fot. P.Marcjan
Mieszkańcy pytają –Wójt odpowiada
Pod koniec ubiegłego roku na stronie internetowej gminy Morawica www.morawica.pl został uruchomiony nowy moduł „Pytanie do Wójta”, dzięki któremu każdy użytkownik Internetu może zadać pytanie
Wójtowi Gminy Morawica bez konieczności wychodzenia z domu. Pytania i odpowiedzi są systematycznie
publikowane na naszej stronie internetowej. Niektóre z nich postanowiliśmy zamieszczać również w kolejnych wydaniach „Wiadomości Morawickich”.
Temat:
Reaktywacja linii 073
Autor: Michał
Pytanie: Jak wygląda sytuacja z przywróceniem ruchu na linii kolejowej 073
(Sitkówka Nowiny - Busko-Zdrój) na
odcinku Sitkówka Nowiny - Stawiany
Pinczowskie? Na odcinku tym od pięciu lat nie kursują pociągi osobowe, jednak linia jak i infrastruktura jest na dobrym jak na polskie warunki stanie.
Prędkość, jaką mogą osiągać na niej pociągi wynosi 80 km/h więc dzięki nim
można zapewnić szybki transport do/z
Kielc. Chciałbym się dowiedzieć czy coś
nowego wiadomo na ten temat, gdyż w
październiku 2009 media podały, że linia na początku 2010 roku ma zostać reaktywowana?
Odpowiedź Wójta:
Szanowny Panie, informacje medialne z października ub. roku były wyrazem zainteresowania mediów wspólną inicjatywą wójtów gmin Morawica,
Sitkówka-Nowiny i Kije. Mając świadomość możliwości technicznych i przewozowych tej linii chcieliśmy przywrócić ją
dla transportu osobowego. Ze swej strony zaproponowaliśmy przygotowanie
4
przystanków, z których mogliby korzystać pasażerowie. Z tegorocznych rozmów wiemy, że zainteresowana uruchomieniem takiej linii byłaby spółka PKP
Przewozy Regionalne. Jednak organizacją transportu kolejowego regionalnego zajmuje się samorząd województwa.
Ciągle w pamięci pozostaje fakt, że linia
została zamknięta z powodu małego zainteresowania pasażerów i nierentowności jej utrzymywania. Jeśli samorząd województwa zdecydowałby się na ponowne uruchomienie przewozów osobowych na tej trasie, prawdopodobnie musiałby corocznie ten transport dofinansowywać. Tu właśnie jest klucz do rozwiązania tej sprawy. Inicjatywa jest obecnie
po stronie samorządu województwa. Razem z Państwem czekamy na efekty tego
działania.
Marian Buras
Temat:
Centrum Morawicy
Autor: Kuba
Pytanie: Witam serdecznie. Mam pytanie
odnośnie zabytkowego parku w centrum
Morawicy. Byłoby to idealne miejsce na
oświetlony, wybrukowany plac rynkowy
i ulice, z budynkami centrum samorzą-
dowego na kształt kamienic. Czy istnieją
plany zagospodarowania?
Odpowiedź Wójta:
Szanowny Panie, teren parku w Morawicy jest niemal w całości uznany za zabytek i objęty ochroną Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków. Nie można zatem zmieniać jego charakteru i przypisywać mu funkcje, których nigdy nie pełnił.
Ale też nie takie są plany gminy w tym zakresie. Opracowaliśmy Program Rewitalizacji Centrum Morawicy. Jego głównym
założeniem jest otwarcie parku dla mieszkańców gminy i przyjezdnych, stworzenie miejsca do wypoczynku i rekreacji.
Najważniejsze podczas jego realizacji
będą trzy inwestycje.
Pierwszą jest budowa Centrum Samorządowego tj. obiektu, który łączyłby w sobie funkcje urzędu gminy, centrum kultury, biblioteki publicznej i czytelni internetowej. Posiadamy już dokumentację budowlaną takiego budynku, a
w grudniu ubiegłego roku wystąpiliśmy
o pozwolenie na budowę. Gmina uzyskała także dofinansowanie do budowy
Centrum Samorządowego z funduszy
Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.
Marzec 2010 nr 3/2010 (210) WIADOMOŚCI MORAWICKIE
Drugą inwestycją jest zagospodarowanie terenu wokół budynku Centrum Samorządowego. Tu będzie centralny plac
Morawicy, wybrukowany, oświetlony z
nowoczesną fontanną i mini amfiteatrem.
W przypadku tej inwestycji także czekamy na pozwolenie na budowę. Również
w tym przypadku gmina pozyskała środki unijne z RPO WŚ na dofinansowanie
do realizacji takiego projektu.
Obie te inwestycje będą zlokalizowane
na obrzeżach parku, poza strefą ochrony
konserwatorskiej. Natomiast sam park w
ramach trzeciej inwestycji zostanie gruntownie zrewitalizowany. Odnowione zostaną alejki parkowe oraz częściowo wybudowane nowe. Zamontowane zostanie oświetlenie parkowe oraz monitoring. Wybudowane zostanie nowe ogrodzenie od strony bloków mieszkalnych,
przeprowadzony zostanie remont zabytkowej oficyny, rozmieszczone obiekty małej architektury i tablice informacyjne. Przeprowadzone zostaną także prace
związane z pielęgnacją istniejącego drzewostanu i z nasadzeniem nowych drzew
i krzewów. Złożyliśmy już wniosek o dofinansowanie tej inwestycji ze środków
unijnych. Przeszedł on już pozytywnie
ocenę formalną i poddany zostanie ocenie merytorycznej. Czekamy więc z niecierpliwością na wyniki tej oceny. Realizacja tych wszystkich inwestycji będzie
miała miejsce w latach 2010 - 2013. Przy
czym budowa Centrum Samorządowego
i zagospodarowanie centrum wokół niego stanowią etap I a rewitalizacja zabytkowego parku etap II.
Marian Buras
Temat: przedszkole,
odbiór surowców
wtórnych
Autor: Barbara Staniec
Pytanie: Szanowny Panie Wójcie Jestem mieszkanka Bilczy od 2003 roku i
mama dwójki dzieci w wieku 9 i 2 lata.
Jestem bardzo zainteresowana powstaniem przedszkola z prawdziwego zdarzenia, tj. czynnego w godzinach 6:0016:30 przez 5 dni w tygodniu, z 3 posiłkami. Przed brama wjazdową na osiedle Echo są dwa „dzwony” na butelki
szklane i plastikowe. Bardzo proszę o
interwencję o częstsze odbieranie w/w
surowców. W chwili obecnej są dwie
olbrzymie hałdy - nie wygląda to estetycznie.
Odpowiedź Wójta:
Szanowna Pani, obecnie przedszkole
w Bilczy działa w ograniczonym zakresie
ze względu na brak odpowiedniego pomieszczenia, spełniającego wymogi Sanepidu. Od września br. oddział przed-
szkolny będzie miał wydłużone godziny pracy i będzie funkcjonował 5 dni w
tygodniu po 5 godzin. Jest to rozwiązanie jedynie tymczasowe, ponieważ ze
względu na dużą liczbę potencjalnych
przedszkolaków problem może zostać
rozwiązany jedynie poprzez wybudowanie na potrzeby przedszkola w Bilczy
nowego budynku, lub rozbudowę któregoś z obecnych budynków szkolnych.
Takie decyzje już zostały podjęte. W tym
roku rozpoczynamy projektowanie a w
przyszłym roku budowę nowego przedszkola w Bilczy - najprawdopodobniej 3
lub 4 oddziały tj. 75 lub 100 przedszkolaków.
Pojemniki typu igloo na zbiórkę odpadów segregowanych, czyli popularne „dzwony” wkrótce znikną z naszych
ulic. W zasadzie czekamy tylko na ocieplenie, aby móc je przenieść. Podstawowy problem z segregacją z wykorzystaniem tych pojemników był taki, że nie
każdemu chciało się wrzucić przyniesione odpady do koszy, więc częstokrotnie mimo, iż pojemniki nie były w całości wypełnione obok zbierała się góra
śmieci. Teraz pojemniki zostaną oddane do dyspozycji i na potrzeby naszych
szkół, w których segregacja prowadzona
jest rzetelniej i może przynieść konkretne oszczędności dla tych placówek.
Marian Buras
Morawica znów
w czołówce
21 stycznia br., decyzją Narodowej Rady Ekologicznej, zostali wybrani laureaci i wyróżnieni XI Edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku”. Nasza gmina została laureatem konkursu „Samorząd wolny od azbestu”. 5 lutego podczas uroczystej Gali wójt Marian Buras odebrał statuetkę i certyfikat.
Konkurencja była duża, aż 6 gmin było nominowanych
do tej nagrody. Ale to nam przypadła statuetka i certyfikat
„GMINY PRZYJAZNEJ ŚRODOWISKU”. To w naszej gminie w ciągu 3 lat udało się zutylizować ponad 346,5 Mg odpadów zawierających azbest. Realizacja tego zadania możliwa jest dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska w Kielcach. Przypominamy, że do końca lutego trwa nabór wniosków o odebranie eternitu.
REDAKCJA
5
Marzec 2010 nr 3/2010 (210) WIADOMOŚCI MORAWICKIE
Morawicka firma wśród Diamentów Forbesa
Miło nam poinformować, że jedna z morawickich firm znalazła się na liście prestiżowego rankingu miesięcznika Forbes pn. „Diamenty Forbesa” jako jedna z firm województwa świętokrzyskiego najbardziej dynamicznie zwiększających swoją wartość w latach 2006-2008. To już czwarta edycja rankingu opracowana
przy współpracy z firmą Dun & Bradstreet.
Diamenty Forbesa 2010 przedstawiono w
dwóch wersjach: listy ogólnopolskiej oraz 16 list
regionalnych, które opracowano na podstawie
szwajcarskiej metody wyceny wartości firm. Firmy podzielono na trzy kategorie według przychodów ze sprzedaży w roku 2008: firmy małe
5-50 mln zł; firmy średnie 50-250 mln zł oraz firmy duże powyżej 250 mln zł. Lista „Diamentów
Forbesa” promuje firmy o dynamicznym rozwoju,
najwyższych zyskach oraz dużych inwestycjach
w aktywa trwałe. W przedziale „Małe firmy, któ-
POLDAUN jest jedną z firm województwa
świętokrzyskiego najbardziej
dynamicznie zwiększających swoją
wartość w latach 2006-2008
fot. Arch
re osiągnęły przychody ze sprzedaży pomiędzy 5 a 50 mln złotych” na szesnastym
miejscu w województwie świętokrzyskim
znajduje się PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE POLDAUN
SP. Z O.O. z Morawicy. Serdecznie gratulujemy!
Lista „Diamentów Forbesa promuje firmy o dynamicznym rozwoju
fot. Arch
Agnieszka Olech
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE POLDAUN SP. Z O.O. z Morawicy znalazło się na 16 miejscu w rankingu
6
fot. Arch
Marzec 2010 nr 3/2010 (210) WIADOMOŚCI MORAWICKIE
UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY
„Program aktywizacji
społeczno - zawodowej bezrobotnych
w gminie Morawica”
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy informuje, iż rozpoczął realizację projektu systemowego „Program
aktywizacji społeczno – zawodowej bezrobotnych w gminie Morawica” - Priorytet VII: Promocja integracji społecznej,
Działanie 7.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”; Poddziałanie 7.1.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej
integracji przez ośrodki pomocy społecznej”.
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, którego
celem jest pomoc w rozwoju zatrudnienia poprzez promowanie możliwości zatrudnienia, ducha przedsiębiorczości, równych
szans oraz inwestowania w zasoby ludzkie.
Program skierowany dla osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo z terenu gminy Morawica, pozostających bez pracy,
w wieku aktywności zawodowej, korzystających z pomocy społecznej. Aktywizacją społeczną w ramach powyższego
projektu będzie objętych 20 mieszkańców gminy Morawica.
W ramach projektu odbędą się:
 warsztaty aktywnego poszukiwania pracy (12 godzin):
 trening umiejętności i kompetencji społecznych (48 godzin): maj
 kurs pierwszej pomocy (8 godzin):
 kurs: sprzedawca z obsługą kas fiskalnych (115 godzin):
 kurs: podstawy obsługi komputera i Internetu (120 godzin):
– maj 2010r.;
– czerwiec 2010r.
– czerwiec 2010r..
– czerwiec – sierpień 2010r.
– sierpień – październik 2010r.
Udział w projekcie jest bezpłatny. Uczestnicy projektu otrzymają zwrot kosztów dojazdu, poczęstunek w trakcie zajęć
warsztatowych oraz materiały piśmiennicze.
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o kontakt: (041) 301-40-40 lub osobiście: Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Morawicy - pok. 20 i 21 w godzinach 7.30-15.30.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel.: (041) 301-40-40.
Renata obierajS
Koordynator projektu ds. merytorycznych
OGŁOSZENIE BEZPŁATNE OGŁOSZENIE BEZPŁ
ENIE BEZPŁATNE OGŁOSZENIE BEZPŁATNE OGŁOSZENIE BEZPŁATNE
E OGŁOSZENIE BEZPŁATNE OGŁOSZENIE BEZPŁ
ATNEOGŁOSZENIE BEZPŁATNE OGŁOSZENIE BEZPŁATNE OGŁOSZENI
E BEZPŁATNE OGŁOSZENIE BEZPŁATNE OGŁOSZ
E BEZPŁATNE OGŁOSZENIE BEZPŁATNE OGŁOSZ
ATNEOGŁOSZENIE BEZPŁATNE OGŁOSZENIE BEZPŁATNE OGŁOSZENI
7
ENIE BEZPŁATNE OGŁOSZENIE BEZPŁATNE OGŁOSZENIE BEZPŁATN
Marzec 2010 nr 3/2010 (210) WIADOMOŚCI MORAWICKIE
RADOSNA SZKOŁA W MORAWICY
Bieżący rok szkolny przyniósł w oświacie wiele zmian. Efekty niektórych z nich można zobaczyć już po
przekroczeniu progu placówki edukacyjnej.
Dobrym przykładem jest Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Morawicy, która wzbogaciła się o miejsce zachwycające
zarówno najmłodszych uczniów, jak i nauczycieli. Jest to miejsce zabaw powstałe w wyniku realizacji idei szkoły bezpiecznej i przyjaznej
uczniom, wyrażonej w Rządowym Programie MEN ,,Radosna Szkoła”. Umożliwia ono stworzenie naturalnych sytuacji diagnozy i terapii, ćwiczenie w zabawie właściwej postawy ciała, koordynacji wzrokowo ruchowej, koncentracji uwagi i orientacji przestrzennej, a także wczesne wykrycie nieprawidłowości w rozwoju ruchowym dzieci.
Zaspokaja naturalną potrzebę ruchu dzieci w młodszym wieku szkolnym. Szereg znakomicie zaprojektowanych barwnych pomocy daje
dzieciom niepowtarzalną okazję świetnej i pożytecznej zabawy. ,,Kamienie rzeczne”, ,,Ścieżki z wzorami dotykowymi”, ,,Ślady stóp i rąk”,
zestawy szczudeł, ,,Letnie narty” to tylko część pomocy, które pozwalają rozwijać koordynację ruchu - także zespołowego, utrzymywanie
równowagi, ocenę odległości, ćwiczą podstawowe funkcje motoryczne. Podczas każdej przerwy dużym powodzeniem cieszą się zestawy
do koordynacji wzrokowo- ruchowej, pomoce kształtujące zręczność i
precyzję ruchów, kolorowa tablica magnetyczna. Zestaw cegiełek, rurek, obręczy i innych przyborów nie tylko uatrakcyjnia zabawy ruchowe, ale też znakomicie spełnia wymagania związane z ćwiczeniami
rozwojowymi. Tak lubiane przez dzieci duże piłki do skakania uczą
kontroli ruchu i wzmacniają mięśnie nóg.
Prawdziwym hitem okazały się także barwne ,,Megaklocki”, które można zestawiać na wiele wariantów tak, aby dzieci mogły rozwijać jak najwięcej grup mięśniowych. Ich ilość pozwala na równoczesne prowadzenie zabaw w kilku grupach, rozwijanie twórczej inwencji. Waga tych pomocy, ich kolorystyka, miła faktura i podobieństwo
do tak lubianych przez dzieci zabawek czyni je najatrakcyjniejszym
i najbardziej widowiskowym elementem kącika zabaw. Nauczyciele
korzystają z nowych pomocy bardzo chętnie, dają one bowiem szansę na prowadzenie zajęć znacznie ciekawszych, bardziej urozmaiconych i efektywniejszych. Uczniowie uczestniczą w zajęciach ruchowych z ogromnym zapałem, a ich rozradowane twarze są najlepszą
recenzją dla idei ,,Radosnej Szkoły” oraz troski Dyrekcji placówki o to,
aby wprowadzić ją w czyn. Na zakup pomocy szkoła otrzymała dotację w wysokości 11 960 złotych.
Małgorzata Kotwica
Barwne ,,Megaklocki można zestawiać na wiele wariantów fot. Arch
Miejsce zabaw powstałe w wyniku realizacji idei szkoły bezpieczfot. Arch
nej i przyjaznej uczniom cieszy się powodzeniem
Pomoce pozwalają rozwijać koordynację ruchu - także zespołowego, utrzymywanie
równowagi, czy ocenę odległości
fot. Arch
8
Uczniowie uczestniczą w zajęciach ruchowych z ogromnym zapałem
fot. Arch
Marzec 2010 nr 3/2010 (210) WIADOMOŚCI MORAWICKIE
Wieczór z poezją Adama Ochwanowskiego
15 lutego 2010 roku Gminna Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Morawicy gościła poetę Adama
Ochwanowskiego. Spotkanie to organizowaliśmy wspólnie z Wojewódzką Biblioteką Publiczną im. Witolda Gombrowicza w Kielcach.
Pan Adam Ochwanowski to jeden z wybitnych,
współczesnych poetów polskich. Urodził się 6 lutego
1952 roku w Złotej Pińczowskiej na Ponidziu. Rok 1981
przynosi debiut książkowy „Dopóki żyją matki”, a za
drugą książkę „Dotyk Madonny” Pan Ochwanowski
otrzymuje nagrodę literacką miesięcznika „Przemiany”. Lata pobytu w Stanach Zjednoczonych są płodne
i w efekcie jeden po drugim ukazują się tomy poezji.
Za tom „Północ” (1997 r.), autor nominowany zostaje
do Paszportu Polityki. W tym samym roku ukazuje się
drukiem „Oswajanie świtu” a potem kolejno: „Ostatni seans z Julią” (2000 r.), „Śpij kolędo, śpij...” (2002 r.)
i „Erotyki i przytyki” (2003 r.). Do utworów ze zbioru „Śpij kolędo, śpij...” kompozytor Andrzej Żądło pisze muzykę i powstaje rodzaj śpiewogry, wstrząsają-
Przewodniczący Rady Janusz Wojtyś dziękuje artyście za przyjęcie
zaproszenia do Morawicy
fot. Radomski
NE OGŁOSZENIE PŁATNE OGŁOSZENIE PŁATNE OGŁOSZENIE PŁATNE OGŁ
AT
O
Promocje
e-mail:[email protected]
ZENIE PŁATNE OGŁOSZENIE PŁATNE OGŁOSZENIE PŁATNE OGŁOSZENIE PŁ
OS
cej, bulwersującej i wbijającej w zadumę zarazem. W 2007 roku ukazał się
tomik „Siedem wierszy głównych”, w 2008 r. „Póki co...”, w 2009 roku „Bestiarium niebieskie albo gwiezdny zwierzyniec czyli Zodiak przez Adama
Ochwanowskiego wierszem ułożony” oraz „Las Vegas”.
W spotkaniu z poetą uczestniczyli mieszkańcy z terenu naszej
gminy, czytelnicy tutejszej biblioteki, ale nie zabrakło również włodarzy
gminy w osobie wójta Mariana Burasa i Przewodniczącego Rady Gminy Janusza Wojtysia. Piękno wieczoru zawdzięczamy z całą pewnością
fantastycznej interpretacji wierszy w wykonaniu samego poety. DoskoAdam Ochwanowski odkrywał klimat swojej poezji
nale odkrywał nam klimat swojej poezji i chętnie przybliżał okolicznoi chętnie przybliżał okoliczności, w jakich
ści, w jakich powstawały te utwory. Z wierszy tych wyłania się obraz osopowstawały utwory
fot. Radomski
bowości Autora - wędrowca, odkrywcy ludzkich dusz. Spotkanie to swoją osobą uświetnili również nasi rodzimi
NIE PŁATNE OGŁOSZENIE PŁATNE OGŁOSZENIE PŁATNE OGŁOSZENIE PŁATNE OGŁOSZENIE PŁATNE OGŁ
S ZE
artyści: Cecylia Korban, która na ten wieczór przebrana w strój ludowy prezentowała swoje pieśni oraz poetka Bogumiła Skóra. W słuchaniu wierszy pomagała
też muzyka i przepiękny śpiew w wykonaniu pań z Chóru Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Morawickiej z akompaniamentem organowym Sławomira Strzeszkowskiego.
Jak na prawdziwy wieczór poetycw naszej ofercie:
ki przystało, była to okazja do rozmowy
blachy dachówkowe i trapezowe
z poetą, przybliżenia jego osoby i twórdachówki ceramiczne
czości oraz możliwość wzbogacenia się o
!
cenê
tomik poezji z dedykacją samego autodachówki betonowe
¹
n
s¹d
z
ra. Ten wieczorek poetycki był ciekawym
systemy rynnowe PCV i stal
o
r
a
z
przeżyciem, stał się balsamem dla wszystæ
okna dachowe
akoœ
J
kich uczestników, odskocznią od szarej
inne akcesoria dachowe
rzeczywistości, która nas otacza i mimo
POMIAR, TRANSPORT, KOSZTORYSOWANIE GRATIS!
niesprzyjającej, zimowej aury, pozostawił
ciepłe i miłe wspomnienia.
Opracowała:
Dyrektor Biblioteki - Teresa Badowska
9
NE OGŁOSZENIE PŁATNE OGŁOSZENIE PŁATNE OGŁOSZENIE PŁATNE OGŁOSZENIE PŁATNE OGŁOSZENIE P
Ł
AT
Marzec 2010 nr 3/2010 (210) WIADOMOŚCI MORAWICKIE
Kosz stu róż na setne urodziny
Setne urodziny mieszkanki Brzezin
14 dzieci, 50 wnuków, 96 prawnuków i 18 praprawnuków – takiej rodziny doczekała się Aniela Kubicka
z Brzezin, która 15 lutego w gronie najbliższych świętowała okrągłe sto lat.
Był tort, szampan, prezenty, kwiaty i życzenia dwustu lat życia
ośpiewane przy akompaniamencie Rodzinnej Kapeli Korbanów. Szacowna jubilatka świętowała setne urodziny w gronie najbliższej rodziny, która zgotowała jej niezwykłe przyjęcie urodzinowe.
Życzenia z okazji setnych urodzin jako pierwszy złożył Pani Anieli
Kubickiej wójt gminy Morawica, Marian Buras oraz Przewodniczący
Rady Gminy w Morawicy, Janusz Wojtyś. Panowie w imieniu mieszkańców gminy wręczyli dostojnej Jubilatce kosz stu róż, list uznania
oraz wspaniały prezent. – Z okazji jubileuszu setnych urodzin proszę
przyjąć najserdeczniejsze gratulacje oraz życzenia zdrowia, wszelkiej
pomyślności i łask Bożych w dalszym życiu, a także szczęścia w gronie
najbliższych – mówił wójt. Podczas uroczystości obecny był też wicewojewoda, Piotr Żołądek, który również wręczył Pani Anieli Kubickiej
kwiaty, a także listy okolicznościowe od premiera Donalda Tuska i od
wojewody, Bożentyny Pałki-Koruby. Do życzeń przyłączyli się także
wszyscy obecni wraz z licznie przybyłą rodziną Jubilatki.
Pani Aniela nie kryła łez wzruszenia, kiedy odśpiewano jej „200
lat”. Pomimo słusznego wieku, Jubilatka nadal cieszy się wyśmienitym zdrowiem, jest zawsze uśmiechnięta i bardzo życzliwa. – Babcia
jest niezwykle silną kobietą o mocnym charakterze. Całe życie cieszyła się dobrym zdrowiem. Nigdy nie chorowała i na nic się nie leczyła.
Do 95 roku życia, do momentu operacji, wychodziła razem ze mną w
pole, a jeszcze do niedawna czytała bez okularów – mówi wnuk Tomasz Wieczorek.
Aniela Kubika urodziła się w 1910 roku w Brzezinach. Tu mieszkała całe życie i pracowała na gospodarce. Razem z mężem wychowała
8 synów i 6 córek. Szczęśliwie doczekała się również 50 wnuków, 96
prawnuków i 18 praprawnuków. W rodzinnych Brzezinach doczekała się też spokojnej starości pod opieką wnuka Tomasza Wieczorka. Jej
receptą na długowieczność, jak sama zawsze mówiła, jest praca, praca i jeszcze raz praca. – I zdrowe odżywianie się – dodaje z uśmiechem
wnuk Tomasz. – Babcia zawsze wypiekała swój chleb i piła swojskie
mleko. Poza tym, nigdy nie brakowało jej optymizmu, pogody ducha
i wiary w ludzi. Może właśnie w tym tkwi cała taje mnica długowieczności – zastanawia się wnuk Tomasz Wieczorek.
Aniela Kubicka z Brzezin doczekała się 14 dzieci, 50 wnuków,
96 prawnuków i 18 praprawnuków
fot. A. Olech
Z okazji ukończenia 100 lat życia składamy Pani Anieli Kubickiej gratulacje i życzymy przede wszystkim dużo zdrowia,
nieustającego uśmiechu na twarzy oraz sił i wytrwałości niezbędnych do świętowania kolejnych Jubileuszy.
Agnieszka Olech
Był tort, szampan i życzenia kolejnych stu lat
Specjalnie dla Jubilatki zagrała Rodzinna Kapela Korbanów
fot. A. Olech
10
Kosz stu róż na setne urodziny wręczył wójt Marian Buras
fot. A. Olech
fot. A. Olech
Marzec 2010 nr 3/2010 (210) WIADOMOŚCI MORAWICKIE
URZĄD GMINY w MORAWICY
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
młodszego referenta Referatu Kultury, Sportu i Promocji Gminy
(nazwa stanowiska pracy)
1. Wymagania niezbędne:
a) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z
pełni praw publicznych,
b) wykształcenie wyższe,
c) umiejętność obsługi komputera – Pakiet Microsoft Office,
d) znajomość lokalnego środowiska.
2. Wymagania pożądane:
a) umiejętność analitycznego myślenia, samodzielnego
rozwiązywania problemów, umiejętność pracy w zespole,
b) znajomość pracy biurowej,
c) komunikatywność, sumienność, obowiązkowość,
d) znajomość języków obcych będzie dodatkowym atutem.
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) prowadzenie spraw związanych z promocją gminy oraz organizacją przedsięwzięć z zakresu kultury i
sportu,
b) prowadzenie spraw związanych z rozwojem i promocją turystyki,
c) prowadzenie spraw związanych ze współpracą międzynarodową gminy na polu kultury i sportu,
d) współpraca z mediami, redakcją miesięcznika samorządowego „Wiadomości Morawickie”,
e) redagowanie i aktualizacja strony internetowej Portalu
Gminy Morawica oraz BIP,
f) współorganizacja imprez kulturalnych na terenie gminy Morawica,
g) koordynacja projektów realizowanych przy dofinansowaniu środków UE i innych źródeł,
h) współpraca z zespołami folklorystycznymi funkcjonującymi na terenie gminy.
Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny i CV ,
b) dokument poświadczający wykształcenie,
c) kwestionariusz osobowy,
d) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw
publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
e) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
f) kserokopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie,
g) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście
w siedzibie Urzędu – pok. 10 – kancelaria – lub pocztą na adres: ul. Kielecka 38, 26-026 Morawica z dopiskiem: dotyczy
naboru na stanowisko: młodszego referenta Referatu Kultury, Sportu i Promocji Gminy w terminie do dnia 25 marca
2010 r. . Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Inne informacje:
Oferty otrzymane po terminie (decyduje data wpływu do
Urzędu) oraz rozpatrzone negatywnie zostaną komisyjnie
zniszczone. Nadesłane oferty nie będą odsyłane.
Osoby, zakwalifikowane do dalszego etapu zostaną telefonicznie poinformowaneo terminie i miejscu rozmowy
kwalifikacyjnej.
Dr Teresa Tymińska-Tkacz z Morawicy oraz dr Zdzisław Domagała z Bilczy w czołówce plebiscytu „Lekarz Roku 2009”
W Morawicy mamy najlepszych lekarzy
Miło nam poinformować, że w plebiscycie czytelników „Echa Dnia” i Narodowego Funduszu Zdrowia na najpopularniejszego „Lekarza Roku 2009” znalazło się dwóch lekarzy pracujących w Gminie Morawica. Była to już siódma edycja plebiscytu, w której pacjenci nominowali do nagrody 320 lekarzy z całego województwa świętokrzyskiego.
Patronat nad akcją objęli Minister Zdrowia Ewa Kopacz, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas,
Wojewoda Świętokrzyski Bożentyna Pałka-Koruba, Prezydent Kielc Wojciech Lubawski oraz posłowie na Sejm: Marzena Okła-Drewnowicz i Jacek Włosowicz.
Doktor Teresa Tymińska-Tkacz - ordynator Oddziału Odwykowego ze Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy - w tegorocznej edycji zajęła V miejsce w plebiscycie czytelników „Echa Dnia”
na najpopularniejszego Lekarza Roku
2009, zdobywając 3857 głosów i tym samym znalazła się w „Złotej dziesiątce” najpopularniejszych lekarzy roku województwa świętokrzyskiego. Jednocześnie, zdaniem pacjentów, została okrzyknięta najpopularniejszym lekarzem w powiecie
kieleckim zajmując tym samym już po raz
czwarty z rzędu I miejsce. Warto podkreślić, że Dr Teresa Tymińska-Tkacz w „złotej dziesiątce” najpopularniejszych leka-
rzy województwa świętokrzyskiego znajduje się już od czterech edycji. W czwartej
edycji plebiscytu zajęła II miejsce w województwie i I miejsce w powiecie. W piątej
edycji uplasowała się na III miejscu w województwie i I miejscu w powiecie. Szósta
edycja przyniosła IV miejsce w województwie i I miejsce w powiecie.
Doktor nauk medycznych Zdzisław
Domagała – specjalista pediatrii, ordynator oddziału niemowlęcego w Szpitalu
Dziecięcym w Kielcach. W Bilczy prowadzi niepubliczny Ośrodek Zdrowia wraz
z żoną Bożeną – lekarzem podstawowej
opieki zdrowotnej. Zdaniem pacjentów,
dr Zdzisław Domagała został okrzyknięty
jednym z najpopularniejszych lekarzy w
powiecie kieleckim, zajmując tym samym
X miejsce w powiecie kieleckim w siódmym już plebiscycie „Echa Dnia” i Narodowego Funduszu Zdrowia na najpopularniejszego „Lekarza Roku 2009”. Na dr
Zdzisława Domagałę oddano 90 głosów.
Przypominamy, że dr Zdzisław Domagała w roku 2003 był zwycięzcą plebiscytu na
najpopularniejszego „Lekarza Roku 2003”.
Gratulujemy i życzymy najlepszym Lekarzom Roku 2009 z terenu naszej gminy,
aby uznanie pacjentów było dla nich motywacją do pracy i dalszego rozwoju zawodowego.
Agnieszka Olech
11
Marzec 2010 nr 3/2010 (210) WIADOMOŚCI MORAWICKIE
Najlepsi przedsiębiorcy gminy Morawica nagrodzeni
Prestiżowe nagrody Kowali już rozdane
Już po raz czternasty w historii wręczono nagrody dla najlepszych przedsiębiorców gminy Morawica –
„Kowale 2010”. Statuetka Złotego Kowala w tym roku powędrowała do firmy Budowlanej „ANNA-BUD”
Anna Bartela.
IDEA PRZYZNAWANIA STATUETEK
Dynamiczny rozwój firm, wspomagający jednocześnie rozwój gospodarczy w gminie, promocja na arenach ogólnokrajowych
i światowych, tworzenie nowych miejsc
pracy na terenie gminy Morawica oraz stałe
dążenie do rozwijania działalności poprawiające jakość wyrobów i pozycji na rynku, a także angażowanie się na polu działalności społecznej, czyli sponsorowanie
lokalnych wydarzeń kulturalnych i szkolnych, finansowanie młodych sportowców
oraz przekazywanie dotacji na działalność
organizacji pozarządowych - to kryteria,
według których kapituła konkursowa niezmiennie od 1997 roku wyłania najlepszych
przedsiębiorców z terenu gminny Morawica i przyznaje im prestiżowe statuetki „Kowala” – najstarszej w regionie świętokrzyskim nagrody dla firm. Komisja decydująca o doborze laureatów składa się z przedstawicieli władz gminy i Stowarzyszenia
Przedsiębiorców Gminy Morawica. Kapitułę konkursu stanowią: przedstawiciele
Urzędu Gminy, Stowarzyszenia Przedsiębiorców Gminy Morawica, przedstawiciele
społeczności lokalnej oraz zwycięzca „Złotego Kowala” z poprzedniej edycji. Statuetki są rzeźbione przez miejscową artystkę, a
ich wygląd zmienia się każdorazowo – stanowią zatem cenną nagrodę również w ujęciu artystycznym.
Statuetki Kowali są rzeźbione przez miejscową artystkę,
a ich wygląd zmienia się każdorazowo
UROCZYSTA GALA
Wręczenie statuetek dla najlepszych
przedsiębiorstw z terenu Gminy Morawica miało miejsce 12 lutego podczas
uroczystej gali, która odbyła się w Hotelu „Eliot” w Brudzowie. Kowale powędrowały do tych, którzy nie tylko stale
inwestują w rozwój firmy, tworzą nowe
miejsca pracy oraz rozwijają swoją dzia-
Nagrodzeni Złotym, Srebrnym i Brązowym Kowalem z dumą prezentowali zdobyte
statuetki
fot. Radomski
12
fot. Radomski
łalność dążąc do poprawy jakości swoich
wyrobów i usług, ale również mają swój
wkład na polu działalność społecznej. Statuetki Złotego, Srebrnego i Brązowego Kowala przyznajemy już od czternastu lat firmom, które w szczególny sposób
zasłużyły się na polu inwestycji i nowatorskich rozwiązań – podkreślał wójt Marian Buras tuż przed głównym punktem
uroczystości, czyli wręczeniem statuetek
za osiągnięcia w roku poprzednim.
I tak, statuetka Złotego Kowala w tym
roku powędrowała do Anny Bartela, właścicielki firmy „ANNA-BUD” z Bilczy –
ubiegłorocznego zdobywcy Srebrnego
Kowala. Tegorocznego Srebrnego Kowala zdobyło Przedsiębiorstwo „MARDEX”
Mariusz Dyk, a Brązowy Kowal przypadł
Przedsiębiorstwu Produkcyjno - Handlowemu KJK Janusz Łoskot.
Po uroczystym wręczeniu statuetek,
Wicewojewoda Województwa Świętokrzyskiego, Piotr Żołądek gratulując nagrodzonym podkreślił, że ubiegły rok
nie był rokiem łatwym dla firm. – Pomimo, że w 2009 roku zanotowano znaczący wzrost bezrobocia, Państwu udało się utrzymać miejsca pracy, za co składam serdeczne gratulacje i podziękowania w imieniu wszystkich pracowników
i życzę dalszego, dynamicznego rozwoju
– mówił Wicewojewoda Piotr Żołądek. W
imieniu Marszałka Województwa Świę-
Marzec 2010 nr 3/2010 (210) WIADOMOŚCI MORAWICKIE
tokrzyskiego Adama Jarubasa, gratulacje
na ręce nagrodzonych oraz władz gminy za tak wspaniałą ideę propagowania
przedsiębiorczości złożył Bernard Antos,
dyrektor Kancelarii Zarządu Województwa Świętokrzyskiego. Władze gminy
Morawica przyjęły tego dnia słowa uznania również od włodarzy gmin zaprzyjaźnionych: wójta Gminy Sitkówka-Nowiny
Stanisława Baryckiego oraz Burmistrza
Gminy i Miasta Chęciny Roberta Jaworskiego, a w imieniu wszystkich przedsiębiorców podziękowania za przychylność
i wsparcie na ręce wójta Mariana Burasa
złożył Prezes Stowarzyszenia Przedsiębiorców Gminy Morawica, Józef Dąbek.
Zwieńczeniem uroczystości był koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Gminy Morawica prowadzonej pod batutą
Zbigniewa Zychowskiego oraz kabaretowy występ Jana Jakuba Należytego i Macieja Damięckiego.
Agnieszka Olech
Statuetkę Złotego Kowala dla firmy Budowlanej „ANNA-BUD” Anna Bartela wręcza
wójt Marian Buras
fot. Radomski
CHARAKTERYSTYKA FIRM
ZŁOTY KOWAL
FIRMA BUDOWLANA „ANNA - BUD”
ANNA BARTELA
Firma działając na rynku od roku 1999 świadczy od początku istnienia usługi ogólnobudowlane. Wyspecjalizowała się w realizacjach inwestycji „pod klucz”.
Usługi budowlane dotyczą także wyspecyfikowanych fragmentów inwestycji: od
fundamentów, robót murowych i stropowych, izolacyjnych i elewacyjnych aż po
dach. Przedsiębiorstwo wykonuje instalacje sanitarne i elektryczne, a także roboty
w zakresie konstrukcji stalowych. Zakres realizowanych przez firmę inwestycji budowlanych jest bardzo szeroki, od budownictwa ogólnego poprzez przemysłowe,
mieszkaniowe a nawet drogowe. Współpracuje w charakterze generalnego wykonawcy i podwykonawcy z bardzo znanymi firmami tj. Nordkalk sp. z o.o., Skanska SA, Warbud SA, Tesco Polska sp. z o.o. Obecnie firma zatrudnia 57 osób, w tym
Srebrnego Kowala dla Przedsiębiorstwa „MARDEX” Mariusz Dyk wręcza dyrektor
Kancelarii Zarządu Województwa Bernard Antos
fot. Radomski
11z gminy Morawica, ale także z Kielc
z okolic Smykowa, Końskich, Masłowa,
Daleszyc, Stąporkowa.
Firma jest dostrzegana w ogólnopolskich rankingach. W ubiegłorocznym
Rankingu Gazel Biznesu, tj. firm, które
osiągnęły największy wzrost obrotów
w okresie ostatnich 3 lat, firma została sklasyfikowana na 2 miejscu w województwie i 17 w kraju. Przedsiębiorstwo znalazło się także w „Złotej setce” – stu największych firm województwa świętokrzyskiego na 90 miejscu. O
miejscu w rankingu decydowały przychody ze sprzedaży.
Priorytetem w rozwoju firmy ma być
realizacja kompleksowych robót budowlanych jako generalny wykonawca w inwestycjach przetargowych. Ponadto firma planuje rozszerzenie swojej działalności o produkcję konstrukcji
stalowych, w tym celu zakupiono grunt
w Bilczy o powierzchni ponad 10ha na
terenie znajdującym się w Specjalnej
Strefie Ekonomicznej „Starachowice”.
Firma jest sponsorem letnich festynów
plenerowych w muszli koncertowej w
Morawicy.
Kapituła konkursu przyznając Statuetkę „Złotego Kowala 2010” brała
pod uwagę m.in. niezwykłą dynamikę
rozwoju firmy i wzrostu zatrudnienia
oraz współpracę z innymi podmiotami przy realizacji inwestycji o charakterze ponadregionalnym. Komisja wzięła też pod uwagę konsekwentną politykę rozszerzania działalności i promocję
13
Marzec 2010 nr 3/2010 (210) WIADOMOŚCI MORAWICKIE
Statuetkę Brązowego Kowala dla Przedsiębiorstwa Produkcyjno - Handlowego KJK
Janusz Łoskot wręcza wicewojewoda Piotr Żołądek
fot. Radomski
nie w firmie pracuje średnio 15 osób.
Po zakończeniu wydobycia i likwidacji kopalni piasku właściciel firmy planuje utworzyć akwen wodny o powierzchni 20 ha, a na pozostałych terenach bazę
turystyczno - sportową. Firma od niemal
pięciu lat jest związana z Klubem Sportowym „Moravia”. Sponsoruje drużynę seniorów oraz obozy szkoleniowe zespołów juniorskich. Jest także sponsorem lokalnych festynów organizowanych przez
Gminę Morawica.
Kapituła konkursu przyznając Statuetkę „Srebrnego Kowala 2010” brała pod uwagę m.in. nieustający i dynamiczny rozwój przedsiębiorstwa, stałe
dążenie do unowocześniania i dywersyfikacji produkcji oraz innowacyjność
stosowanych technologii w działalności
firmy . Komisja wzięła też pod uwagę
własnej marki, a przy tym gminy Morawica, a także współpracę przy realizacji
inwestycji infrastrukturalnych.
SREBRNY KOWAL
PRZEDSIĘBIORSTWO
„MARDEX” MARIUSZ DYK
Firma powstała w 1997 r. Początkowo trudniła się produkcją drzewną
do kopalń węgla kamiennego oraz na
eksport do winnic krajów Europy Południowej. W 2004 r. właściciel firmy
przeniósł swoją działalność z Zagnańska do Brzezin, budując kopalnię piasku. Zatem od roku 2005 oprócz produkcji drewna, trudni się również wydobyciem i przerobem piasków i żwirów ze złoża Brzeziny II.
Produkowany piasek jest pod względem jakościowym jednym z najlepszych
w województwie świętokrzyskim. Obec-
W imieniu przedsiębiorców podziękowania za przychylność i wsparcie na ręce wójta
Mariana Burasa złożył prezes Józef Dąbek
fot. Radomski
Uroczystą galę uświetnił koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Gminy Morawica prowadzonej pod batutą
Zbigniewa Zychowskiego
14
fot. Radomski
Marzec 2010 nr 3/2010 (210) WIADOMOŚCI MORAWICKIE
współpracę ze środowiskiem lokalnym
na rzecz upowszechniania sportu i promocji pożytecznego spędzania wolnego czasu przez młodzież.
BRĄZOWY KOWAL
PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO - HANDLOWE
KJK JANUSZ ŁOSKOT
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe jest firmą prywatną powstałą w 1983 roku. Na terenie gminy Morawica firma działa od roku 2003, kiedy
to uruchomiła zakład jako pierwsza na
gruntach inwestycyjnych w Bilczy. Firma głównie specjalizuje się w produkcji
zestawów meblowych. W swojej ofercie posiada meble w różnych kolorach i
wzorach a ich produkty cechuje wysoka
jakość i trwałość. Nowoczesne maszyny,
doświadczona kadra i ciekawe wzornictwo to atuty, dzięki którym firma jest w
stanie zaprojektować i zrealizować każde zamówienie według życzenia klienta. Przedsiębiorstwo wyposażyło w meble biurowe wiele zakładów pracy oraz
instytucji, produkty są dostarczane do
salonów meblowych na terenie całego
kraju. Firma posiada zakład konstrukcji
metalowych wyposażony w lakiernię
proszkową, produkujący stelaże i konstrukcje do stołów i biurek, podpory rurowe i talerzowe, elementy z blach perforowanych i co istotne realizuje zamówienia nietypowe według zamówień
klienta. Uzupełnieniem oferty jest produkcja mebli i stanowisk komputerowych, prowadzona jest sprzedaż hurtowa i detaliczna materiałów i surowców
do produkcji mebli. Przedsiębiorstwo
... i Jana Jakuba Należytego
Wójt Marian Buras życzył firmom dalszego dynamicznego rozwoju
i kolejnych wyróżnień
fot. Radomski
Zwieńczeniem uroczystości był kabaretowy występ Macieja Damięckiego... fot. Radomski
fot. Radomski
obecnie zatrudnia ponad 60 wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników. O wysokiej jakości produktów
świadczy fakt dwukrotnego wyróżnienia ich przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej i Bussiness Centre Club
MEDALEM EUROPEJSKIM, oraz szereg innych prestiżowych nagród i wyróżnień. Firma jest członkiem Business
Center Club oraz Staropolskiej Izby
Przemysłowo – Handlowej.
Kapituła konkursu przyznając Statuetkę „BRĄZOWEGO KOWALA 2010”
brała pod uwagę m.in. stałe dążenie do
unowocześniania produkcji i poszerzania asortymentu wyrobów, wypracowanie silnej pozycji rynkowej owocującej sprzedażą na terenie całego kraju,
dynamikę rozwoju firmy a także umiejętność sprawnej konkurencji na trudnym rynku.
15
Marzec 2010 nr 3/2010 (210) WIADOMOŚCI MORAWICKIE
Koncert kolęd
Na pożegnanie bożonarodzeniowego czasu w dniu 7 lutego 2010 roku odbył się w morawickiej świątyni
koncert kolęd, przygotowany przez organistę Sławomira Strzeszkowskiego.
16
Dom nasz i majętność całą
i wszystkie wioski z miastami.
Marianna Parlicka-Słowik
NIE PŁATNE OGŁOSZENIE PŁATNE OGŁOSZENIE PŁATNE OGŁOSZENIE PŁATNE OGŁOSZENIE PŁATNE OGŁ
S ZE
NIE PŁATNE OGŁOSZENIE PŁATNE OGŁOSZENIE PŁATNE OGŁOSZENIE PŁATNE OGŁOSZENIE PŁATNE OGŁ
ZENIE PŁATNE OGŁOSZENIE PŁATNE OGŁOSZENIE PŁATNE OGŁOSZENIE PŁ
OS
W drugiej części koncertu Młodzieżowa Orkiestra, pod batutą Zbigniewa Zychowskiego, jak zawsze pięknie i
harmonijnie zagrała „Cichą noc”, „Przybieżeli do Betlejem pasterze”, „Gdy się
Chrystus rodzi”; przy „Tryumfach Króla Niebieskiego” instrumenty zagrzmiały donośnie i porywająco, obwieszczając światu radosną nowinę o narodzeniu Syna Bożego. Koncert zakończyły
najmłodsze artystki z zespołu Różyczki
Maryi, które zebrały już szereg nagród,
występowały w telewizji. Dziewczynki
przy akompaniamencie swego opiekuna Sławomira Strzeszkowskiego w oryginalnej aranżacji zaśpiewały tradycyjne i mało znane utwory o tematyce Bożego Narodzenia oraz pastorałkę „Oj,
Maluśki, Maluśki!”. Dziewczynki ubrane w błękitne stroje zachwycały anielskim śpiewem. Przy skocznych dźwiękach najmłodszy słuchacz Franciszek
Kruk porwał do tańca swoją siostrzyczkę Anielcię.
Grzegorz Bełz zapowiadał występy, wyjaśnił pochodzenie wyrazu kolęda, recytował fragmenty poezji ks. Jana
Twardowskiego, podkreślił bogactwo
i artyzm polskich utworów Bożonaro-
NE OGŁOSZENIE PŁATNE OGŁOSZENIE PŁATNE OGŁOSZENIE PŁATNE OGŁ
AT
O
Boży Syneczku, witamy Cię,
Królu Chrystusie, witamy Cię.
NE OGŁOSZENIE PŁATNE OGŁOSZENIE PŁATNE OGŁOSZENIE PŁATNE OGŁ
AT
O
Śpiący w żłóbeczku, witamy Cię,
Maleńki Cudzie, witamy Cię,
Podnieś rękę, Boże Dziecię,
błogosław Ojczyznę miłą,
NE OGŁOSZENIE PŁATNE OGŁOSZENIE PŁATNE OGŁOSZENIE PŁATNE OGŁOSZENIE PŁATNE OGŁOSZENIE P
Ł
AT
Dziewico Piękna, witamy Cię,
Cudowna Mario, witamy Cię,
S ZE
zef Dąbek. Na zakończenie uroczystości ks. Proboszcz Jan Ciszek podziękował artystom i słuchaczom. Zgromadzonych połączyła aura miłości płynąca z przesłania kolęd.
NE OGŁOSZENIE PŁATNE OGŁOSZENIE PŁATNE OGŁOSZENIE PŁATNE OGŁOSZENIE PŁATNE OGŁOSZENIE P
Ł
AT
Panienko Święta, witamy Cię,
Chrystusa Matko, witamy Cię
dzeniowych, śpiewanych przez wiernych i największych artystów w świątyniach, domach rodzinnych oraz na
scenach teatrów. Konferansjer przypomniał słowa Adama Mickiewicza z jego
paryskich wykładów o tym, że kolędy i pastorałki stanowią nierozerwalną
część polskiej kultury narodowej. Koncertu słuchali licznie zgromadzeni parafianie oraz honorowi goście: wicewojewoda - Piotr Żołądek, wojt - Marian
Buras, Rada Gminy, prezes kopalni - Jó-
ZENIE PŁATNE OGŁOSZENIE PŁATNE OGŁOSZENIE PŁATNE OGŁOSZENIE PŁ
OS
W scenerii strzelistych, rozmigotanych świerków, wokół stylowej stajenki
rozbrzmiewały najpiękniejsze kolędy i
pastorałki. Jako pierwszy wystąpił Chór
Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Morawickiej. Śpiewaczki słowami: Jakieś
światło nad Betlejem się rozchodzi, W środku nocy zagubiony dzień się budzi przypomniały klimat nocy betlejemskiej; dynamicznie odśpiewały kolędę „ Z narodzenia Pana” oraz sławiły Maleńką Miłość śpiącą w żłóbeczku, dla której całe
ziemia i niebo i lśni; wykonały też współczesną kolędę, autorstwa Janusza Wróblewskiego, w której dominują apostrofy skierowane do Matki Najświętszej i
Jej Syna:
Marzec 2010 nr 3/2010 (210) WIADOMOŚCI MORAWICKIE
Urodzinowy wieczór poezji lirycznej
12 lutego, w siedzibie Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana w Kielcach odbył się urodzinowy
wieczór poezji lirycznej autorstwa Danieli Kowalskiej.
W zimowy, piątkowy wieczór, w nowej siedzibie Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana w Kielcach
spotkali się miłośnicy poezji lirycznej oraz talentu Danieli Kowalskiej - aktywnej artystki, która swoje życie poświęciła poezji oraz zaangażowaniu w rozwój i krzewienie życia kulturalnego. W kameralnej, ciepłej atmosferze,
przy blasku świec i w otoczeniu przyjaciół autorka recytowała swoje wiersze, pochodzące z wydanych przez nią
tomików poezji. Wiersze o życiu, nadziejach, marzeniach
wzruszały zebranych do łez.
O znakomitej poetce i jej poezji długo dyskutowano
podczas spotkania. Zebrani goście zgodnie podkreślali, że godna podziwu i uznania jest osoba Pani Danieli,
a także jej postawa, postawa człowieka wrażliwego na
piękno, krzywdę ludzką, edukację młodzieży, postawa
człowieka, który w życiu kieruje się zasadami wiary. Spotkanie w Stowarzyszeniu Civitas Christiana w Kielcach
przebiegało w miłej i rodzinnej atmosferze. Jeszcze tego
dnia Pani Daniela została obdarowana burzą oklasków za
swoją działalność, a kolejka z pięknymi kwiatami, które
Podczas spotkania Pani Daniela recytowała
swoje wiersze
fot. A.Olech
były wyrazem uznania i podziękowania za jej twórczość,
nie miała końca. W ten wyjątkowy wieczór przyjaciele
życzyli poetce niegasnącej weny twórczej, energii i mocy
w wydawaniu książek, fantazji pomysłów, wytrwałości
w tropieniu kandydatów na ludzi i poetów oraz entuzjazmu we wszelkich poczynaniach, a także nieskończonego królowania na salonach literackich, artystycznych i
biesiadnych. Wzruszona artystka podziękowała wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania tego wspaniałego, wzruszającego wieczoru oraz za całą moc niezapomnianych wrażeń i niezwykłą atmosferę, jaką udało
się stworzyć. W podziękowaniu za dobre słowa, Pani Daniela wyrecytowała jeszcze kilka swoich wierszy, a na zakończenie zaprosiła wszystkich na pyszny poczęstunek.
Agnieszka Olech
POETKA
DANIELA
KOWALSKA
Urodziła się 13 lutego 1943 r. w Kielcach. Od 1955 r. jest mieszkanką wsi Nida. Społecznie do 1999 r. pełniła funkcje: prezes Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych oraz prezes Towarzystwa
Przyjaciół Ziemi Morawickiej. Jest także członkiem Zarządu Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Kielcach. Od młodzieńczych lat do wieku dojrzałego doskonali swój warsztat twórczy pod kierunkiem dr hab. Heleny Wolny. Wiersze Danieli Kowalskiej publikowano w prasie w Kielcach („Echo Dnia”, „Inspiracje”), Staszowie („Goniec Staszowski”), Szczawnicy („Z Doliny Grajcarka”) oraz w pracach zbiorowych: „Wiersze Grupy Literackiej UTW”, „Oto idzie Papież Słowiański”, „Barwy jesieni”.
Wydała samodzielnie tomiki wierszy: „Patrzę na światło” (1991),
„Sen o życiu” (1993), „Jabłoń” (1997). Promotorami książek byli:
dr hab. Helena Wolny, prof. dr hab. Stanisław Żak, ks. dr Tadeusz Śmiech, dr Janusz Wróblewski. Promocje odbywały się w Kielcach -WDK, KCK, Pałac T. Zielińskiego, w Gminnym Ośrodku Kultury. Autorka prezentowała swoje utwory również: w Końskich,
Staszowie, Szczawnicy, Świebodzinie, Gościkowo - Paradyżu (Gorzowskie Seminarium Duchowne). Zdobyte nagrody w konkursach to: wyróżnienie za opowiadanie „Moje szczęście” w Ogólnopolskim Konkursie „Przyjaciółki” (1977), pierwsza nagroda za
wiersz „Zmartwychwstanie” (1996) i II nagroda za wiersz „Zwiastun życia” (1995), wyróżnienie w IV Ogólnopolskim Konkursie
Poetyckim im. Eryka Pietruszaka (1998) za wiersz „Wieczność słowa”. Z okazji 10-lecia istnienia Grupy Literackiej UTW jej książka
„Jabłoń” została wyróżniona nagrodą „Złoty kaganek” (1998). W
1992 r. próbowała swoich sił jako publicystka w kieleckiej gazecie
„Echo Dnia”. W 1999 r. opowiadanie Danieli Kowalskiej pt. „Zacni
ludzie” zostało wydrukowane w książce „Powroty do małych ojczyzn” wydanej przez „Wszechnicę Świętokrzyską”. Do prac redakcyjnych Autorki należy zaliczyć książkę Kamili Król „Samotność”. W latach 1997-1998 przygotowała i prowadziła cykliczne
audycje TPSP w Radiu „Jedność” w Kielcach pt. „Tworzymy, jesteśmy, będziemy...”. Dnia 21 września 1999r. odbyła się promocja antologii TPSP – „Wieczność słowa...” wydanej pod redakcją
Danieli Kowalskiej. Promotorem zbioru był prof. hab. Stanisław
Żak. Książka zdobyła pochlebne recenzje w czasopismach: „Gość
Niedzielny”, „Echo Dnia” oraz w audycji poświęconej Autorce w
„Radiu Kielce”. O pracy twórczej Danieli Kowalskiej pisała prasa: „Echo Dnia”, „Radostowa”, „Ikar”, „Goniec Staszowski”, „Wiadomości Morawickie”. Za pełną poświęcenia pracę dokumentującą życie kulturalne Kielc i województwa otrzymała odznakę „Zasłużony Działacz Kultury” (1995) i Srebrny Krzyż Zasługi (1999).
17
Marzec 2010 nr 3/2010 (210) WIADOMOŚCI MORAWICKIE
Lisów ma nowego sołtysa
14 lutego, w miejscowości Lisów odbyły się przedterminowe wybory sołtysa, które zostały podyktowane
śmiercią poprzedniego sołtysa tej miejscowości, Śp. Janusza Jabłońskiego. Spotkanie stało się również okazją do omówienia najważniejszych zadań inwestycyjnych zaplanowanych na 2010 rok nie tylko w Lisowie,
ale i w całej gminie.
Po omówieniu przez wójta Mariana Burasa procedur związanych z wyborem nowego sołtysa, a także praw i obowiązków związanych ze sprawowaniem tej niezwykle ważnej
funkcji, wybrano Komisję Skrutacyjną, w skład której weszli:
Przewodnicząca Komisji – Beata Grabowska oraz członkowie:
Ewa Tarapata i Zygmunt Tarapata. Po stwierdzeniu quorum,
mieszkańcy zgłosili trzech kandydatów na sołtysa wsi Lisów:
Zdzisławę Osman, Wojciecha Hajdenrajcha oraz Jana Osmana. Zanim przystąpiono do głosowania każdy z kandydatów
przedstawił swoją osobę i powiedział dlaczego chce zostać sołtysem. Kandydaci zgodnie podkreślali, że jest to bardzo odpowiedzialna funkcja, z której chcą się wywiązać najlepiej jak
potrafią.
Po przedstawieniu kandydatów przystąpiono do tajnego
głosowania, w którym udział wzięło 70 osób. Zanim Komisja ogłosiła wyniki, poinformowała zebranych, że na 70 oddanych głosów, jeden był nieważny. I tak, w wyniku demokratycznych wyborów, nowym sołtysem wsi Lisów został WojGłosy skrupulatnie liczyła Komisja Skrutacyjna w składzie
ciech Hajdenrajch, który zdobył 25 głosów. Tuż za nim uplasoPrzewodnicząca Komisji – Beata Grabowska oraz członkowie
wała się Zdzisława Osman z wynikiem 23 głosów, a na miejscu
Ewa Tarapata i Zygmunt Tarapata
fot. A.Olech
trzecim był Jan Osman z wynikiem 21 głosów.
Zwycięzca dziękując za zaufanie nie krył zaskoczenia. – Naprawdę nie spodziewałem się, że mieszkańcy wybiorą właśnie mnie.
gratulował nowemu sołtysowi i życzył, aby praca społeczna przynoPostaram się Państwa nie zawieść i godnie reprezentować interesy
siła mu wiele satysfakcji i motywacji do działań na rzecz rozwoju nie
naszej miejscowości, tak jak to robił do tej pory Śp. Janusz Jabłoński.
tylko miejscowości Lisów, ale i całej gminy Morawica.
Mam nadzieję, że uda mi się mu dorównać – podkreślał nowy sołtys
Agnieszka Olech
miejscowości Lisów, Wojciech Hajdenrajch. Wójt Marian Buras po-
OGŁOSZENIE BEZPŁATNE OGŁOSZENIE BEZPŁATNE OGŁOSZENIE BEZPŁATNE OGŁOSZENIE BEZ
OGŁOSZENIE BEZPŁATNE OGŁOSZENIE BEZPŁATNE OGŁOSZENIE BEZPŁATNE OGŁOSZENIE BEZ
E BEZPŁATNE OGŁOSZENIE BEZPŁATNE OGŁOSZENIE BEZPŁATNE OGŁOSZENIE BEZPŁATNE OGŁO
E BEZPŁATNE OGŁOSZENIE BEZPŁATNE OGŁOSZENIE BEZPŁATNE OGŁOSZENIE BEZPŁATNE OGŁO
SZENIE BEZPŁATNE OGŁOSZENIE BEZPŁATNE OGŁOSZENIE BEZPŁATNE
18
PŁATNE OGŁOSZENIE BEZPŁATNE OGŁOSZENIE BEZPŁATNE OGŁOSZENI
SZENIE BEZPŁATNE OGŁOSZENIE BEZPŁATNE OGŁOSZENIE BEZPŁATNE
PŁATNE OGŁOSZENIE BEZPŁATNE OGŁOSZENIE BEZPŁATNE OGŁOSZENI
Marzec 2010 nr 3/2010 (210) WIADOMOŚCI MORAWICKIE
Przy okazji wyborów wójt Marian Buras zapoznał zebranych
z najważniejszymi inwestycjami zaplanowanymi na 2010 rok
fot.Arch
Wójt Marian Buras oraz Radny Lisowa Jacek Osman jako
pierwsi pogratulowali nowemu sołtysowi
fot.Arch
Mecze kontrolne Moravii
Przygotowująca się do rundy rewanżowej ekipa Moravii rozegrała kilka meczów kontrolnych, w których
trener sprawdzał piłkarzy i szukał najlepszych rozwiązań. W pierwszych meczach ważne było żeby „swoje
wybiegać”, bo bardziej chodziło jeszcze o budowę wytrzymałości niż technikę i płynną grę. Z każdym kolejnym sparingiem trener większą uwagę zwracał na to drugie.
OGŁOSZENIE BEZPŁATNE OGŁOSZENIE BEZPŁATNE OGŁOSZENIE BEZPŁATNE OGŁOSZENIE BEZ
Moravia – Orlęta Kielce 4:7 (1:2)
Niecodziennym wynikiem zakończył się sparing z Orlętami rozgrywany w Kielcach przy ul. Ściegiennego. Pierwszą połowę lepiej rozpoczęła Moravia, ale szybko oddała
inicjatywę czwartoligowcom, którzy
zdobyli dwie bramki i kontrolowali przebieg gry. Pod koniec tej części
znów do głosu doszli nasi piłkarze i
za sprawą Mateusza Chlebowskiego
zdobyli kontaktową bramkę. Początek drugiej połowy był popisowy w
wykonaniu Moravii. Szybkie i dokładne rozgrywanie piłki zaskoczy-
SZENIE BEZPŁATNE OGŁOSZENIE BEZPŁATNE OGŁOSZENIE BEZPŁATNE
Naprzód Jędrzejów – Moravia 2:1 (1:1)
Mecz rozegrano na boisku ze sztuczną nawierzchnią w Kielcach przy ul. Ściegiennego. Ku zaskoczeniu to Moravia stwarzała lepsze wrażenie w pierwszej połowie i
stworzyła sobie więcej sytuacji pod bramką rywali. W 23 minucie jednak straciła gola.
Nasi obrońcy nie zdążyli wrócić po rzucie rożnym i kontra Jędrzejowian przyniosła im prowadzenie. Nie zniechęciło to naszych piłkarzy, którzy cierpliwie konstruowali kolejne ataki i wyrównali w 42 minucie za sprawą Chlebowskiego, który wykorzystał sytuację jeden na jeden. Druga połowa była wyrównana, ale to Naprzód zdobył
zwycięskiego gola wykorzystując niezdecydowanie naszych defensorów. Dla Moravii
sytuacje sam na sam zmarnowali Przemek
Strójwąs i Hubert Przeździk, a dobre okazje
zaprzepaścili Łukasz Nowak i Maciek Zało graczy Orląt i kolejno Sebastian Chałan,
wadzki. O ocenę meczu poprosiliśmy SebaMateusz Chlebowski i Przemysław Strójwąs
stiana Chałana – „Moravia była lepszym zezdobyli gole wyprowadzając naszą drużynę
społem szczególnie w pierwszej połowie i
na prowadzenie 4:2. Po kolejnej dobrej akcji
stworzyła więcej sytuacji jednak szwankoŁukasz Nowak trafił w poprzeczkę, a po dowała skuteczność. Dodać trzeba, że warunbitce Maćka Wosia piłka odbiła się od słupki do gry były kiepskie, bo choć boisko ze
ka i pół metra minęła linię bramkową. Posztuczną trawą to zamarznięta nawierzchnieważ nie było sędziów liniowych, a sędzia
nia spowodowała, że było bardzo ślisko.
główny stojąc daleko od bramki i nie był
W drugiej połowie mecz był już wyrównapewny czy piłka minęła linię bramki, bramny i obie drużyny stworzyły sobie sytuacje
karz Orląt złapał futbolówkę i szybko wznodo strzelenia bramki, udało się to zespołowi
wił grę. Moravia jeszcze raz groźnie zaataz Jedrzejowa. Wygrali 2:1, ale trzeba uczciwie powiedzieć, że zagraliPŁATNE OGŁOSZENIE BEZPŁATNE OGŁOSZENIE BEZPŁATNE OGŁOSZENI
śmy dobre zawody. Moravia: I połowa: Woźniak – Zegadło, A. Chlebowski, Oźmirski – Nowak, Koncewicz, Jasiński, K. Kubicki, P. Strójwąs – Chlebowski, Czarnecki. II połowa: Marcin Bęben – B. Młynarczyk, A. Strójwąs, Kozak – Nowak
(68 Koncewicz), Chałan, W. Młynarczyk, Śmiałowski, Woś – Zawadzki,
Przeździk.
E BEZPŁATNE OGŁOSZENIE BEZPŁATNE OGŁOSZENIE BEZPŁATNE OGŁOSZENIE BEZPŁATNE OGŁO
Pierwszy sparing po powrocie z obozu
w Koninkach podopieczni Jacka Pawlika rozegrali w Krakowie na obiektach Hutnika z
występującą w IV lidze małopolskiej Szreniawą Nowy Wiśnicz. Zmęczeni ciężką pracą na zgrupowaniu przegrali 5:1 (4:0). Honorowe trafienie zaliczył testowany Łukasz
Hyb grający dotychczas w Skale Tumlin.
Obok niego trener sprawdzał także Adriana
Sitarza, również gracza Skały. W bramce w
pierwszej połowie zagrał Marcin Bęben mający za sobą występy min. w Odrze Wodzisław, który być może zasili naszą ekipę. Moravia wystąpiła w składzie I połowa: Marcin Bęben – A. Strójwąs, Zegadło, Oźmirski
– Chałan, Nowak, Woś, Śmiałowski, Jasiński
– Dziewięcki, Zawadzki. II połowa: Dyk – B.
Młynarczyk, Kozak, Rożkiewicz – Koncewicz, Chłąd, K. Kubicki, W. Młynarczyk, Sitarz - Chlebowski, Hyb.
19
Marzec 2010 nr 3/2010 (210) WIADOMOŚCI MORAWICKIE
kowała i w polu karnym faulowany był Maciek Zawadzki. Karnego nie wykorzystał
jednak Mateusz Chlebowski i od tego momentu coś się zacięło w grze naszych piłkarzy. Rozluźnienie, frywolność, proste błędy, do tego szybka, dokładna gra oraz rutyna i doświadczenie przeciwnika spowodowały, że w dwadzieścia minut straciliśmy, aż
pięć goli. Wynik w sparingach nie jest rzeczą najważniejszą jednak nad grą obronną
nasza drużyna musi sporo popracować. Moravia - I połowa: P. Kubicki – B. Młynarczyk,
A. Strójwąs, Rożkiewicz – Koncewicz, Chałan, Śmiałowski, W. Młynarczyk, Woś – P.
Strójwąs, M. Chlebowski. II połowa: Woźniak – Koncewicz, Młynarczyk (72 A. Strójwąs), Rożkiewicz (69 A. Chlebowski) - Chałan, Nowak, K. Kubicki, Śmiałowski ( 72 W.
Młynarczyk), P. Strójwąs (72 Woś) – M. Chlebowski, Zawadzki.
Moravia – Sparta Zagnańsk 4:3
Moravia – ŁKS Łagów 4:4 (0:1)(1:1)(3:2)
Mecz rozegrano dzięki firmie Mardex, która odśnieżyła i przygotowała boisko do gry.
Pierwszą bramkę zdobyli czwartoligowcy, a
właściwie padła po samobujczym trafieniu
jednego z naszych obrońców. Na 2:0 goście
podwyższyli w drugiej części, kiedy to nasi
defensorzy zostawili z lewej strony niepilnowanego gracza przyjezdnych, ten dostał
dokładne podanie i w sytuacji jeden na jeden nie miał problemów z pokonaniem naszego bramkarza. Kilka minut później Moravia zdobyła kontaktowego gola. Efekt
przyniósł wysoki pressing, dokładnie rozegrana akcja i Przemysław Strójwąs skierował piłkę do pustej już bramki. Już pierwsza
akcja trzeciej części przyniosła trzecią bramkę dla Łagowian, a kilka minut później było
już 4:1. Moravia popisała się jednak skutecznym finiszem i doprowadziła do wyrównania. Najpierw dwukrotnie trafił Jakub Terech, a czwartą bramkę dorzucił Sebastian
Chałan i mecz zakończył się w sumie sprawiedliwym remisem. Moravia: I część: Kubicki - Zegadło, Oźmirski, B. Młynarczyk
- Koncewicz, Chłąd, W. Młynarczyk, K. Kubicki, zawodnik testowany - P. Strójwąs, M.
Zawadzki. II część: Kubicki (Dyk) - Zegadło,
A. Strójwąs, Rożkiewicz - Chałan, zawodnik testowany, Jasiński, Śmiałowski, Woś - P.
Strójwąs, M. Chlebowski. III część: Dyk - B.
Młynarczyk, A. Chlebowski, Rożkiewicz Chałan, Koncewicz, K. Kubicki, Terech, Kozak - M. Zawadzki, Ł. Zawadzki.
Alit Ożarów – Moravia 3:3 (0:3) Był to trochę dziwny mecz, bowiem w sumie wyrównany, a bramki w pierwszej połowie strzelali tylko nasi piłkarze, w drugiej zaś tylko
czwartoligowcy. Wynik w 7 minucie otworzył Przemysław Strójwąs, który dostawił
nogę po dośrodkowaniu z rzutu rożnego i
było 1:0. Bramka na 2:0 padła niemal z tego
samego miejsca z tą różnicą, że Adrian Sitarz
zamiast nogi dostawił głowę. Trzeciego gola
strzelił Przemek Strójwąs wykorzystując sytuację sam na sam. Dobre okazje zmarnowali jeszcze Mateusz Chlebowski, który raz
przestrzelił w sytuacji jeden na jeden, a dru-
gi raz w podobnej sytuacji piłka zatrzymała mu się w kałuży i obrońcy zażegnali niebezpieczeństwo. Również gospodarze mieli swoje okazje w tej części, ale dwukrotnie pudłowali w dogodnych sytuacjach. W
drugiej połowie za odrabianie strat wzięli się czwarto ligowcy i doprowadzili do remisu, ale również nasi zawodnicy mieli okazje w tej części. Najlepszą zmarnował Kamil
Kubicki, który nie trafił z kilku metrów do
pustej bramki. Moravia: Dyk (45 P. Kubicki)
– Zegadło, B. Młynarczyk (45 A. Strójwąs),
Rożkiewicz – Chałan (45 Koncewicz), Chłąd
(60 Nowak), W. Młynarczyk, K. Kubicki, Sitarz (45 Woś) – P. Strójwąs (45 Hyb), Chlebowski (Zawadzki).
Moravia – Wicher Miedziana Góra 2:4
(1:1) dla Moravii – Dziewięcki, Koncewicz.
Moravia: Woźniak (45 Dyk) - A. Chlebowski, B. Młynarczyk (45 Koncewicz), Oźmirski - Kozak, Terech, Śmiałowski, Klimczak,
Woś (45 Nowak) - Dziewięcki, M. Zawadzki
(45 Ł Zawadzki).
Warto wspomnieć jeszcze o tym, że na
obozie odbyły się wybory kapitana i rady
drużyny. Opaskę w najbliższych meczach
dzierżył będzie Sławomir Rożkiewicz, a jego
zastępcą został dotychczasowy kapitan Arkadiusz Strójwąs. W radzie drużyny zaleźli
się Przemysław Strójwąs, Artur Śmiałowski
i Daniel Koncewicz.
/Primo/
Morawica halowym mistrzem
Morawica II wygrała Halowe Mistrzostwa Gminy Morawica w piłce nożnej. Ekipa Mateusza Sołtysa
jako jedyna nie przegrała meczu w całym turnieju pokonując w finale niespodziankę turnieju Brzeziny II.
Przy piłce Dominik Wyrąbkiewicz (Morawica III)
20
fot.Arch
W turnieju finałowym uczestniczyli zwycięzcy dziewięciu grup eliminacyjnych- podzieleni n a trzy grupy. Do ścisłego finału wychodzili trzej zwycięzcy
grup oraz zwycięzca meczu barażowego.
W meczu barażowym uczestniczyły dwie
najlepsze drużyny z drugich miejsc.
W grupie A już pierwszy mecz decydował, która z drużyn zagra w półfinałach. Po emocjonującym meczu lepsza
była Morawica II, kierowana przez Mateusza Sołtysa. W grupie B, najbardziej wyrównanej, Wola Morawicka grająca bez
zawodników rezerwowych bezpośrednio awansowała do półfinałów. W ostatniej grupie eliminacyjnej stała się największa niespodzianka- ubiegłoroczny
mistrz przegrał z „czarnym koniem” turnieju Brzezinami II, i jak się później okazało szybko odpadł z turnieju.
Prawdziwe emocje zaczęły się od meczu barażowego , tu spotkały się najlepsze drużyny z drugich miejsc. I kolejna
niespodzianka Chałupki ( nie przez przypadek dwukrotny mistrz Strażacki) odprawił z kwitkiem ekipę Jarosława Pod-
Marzec 2010 nr 3/2010 (210) WIADOMOŚCI MORAWICKIE
siadło- mającą wielkie aspiracje i chęci
na końcowy triumf. W półfinałach lepsze
okazały się ekipy Brzezin II i Morawicy
II. Pokonani zagrali o trzecie miejsce i ponownie jak to było w grupie drużyna Tomasza Tworka pokonała waleczne Chałupki. Krocząca od zwycięstwa do zwycięstwa ekipa z Morawicy, wygrała także
finał pozostając jedyną niepokonaną ekipą całego turnieju.
Wyniki turnieju finałowego:
Grupa A:
Morawica II- Morawica III
Nida-Morawica II
Morawica III- Nida
Tabela gr.A:
Morawica II
Morawica III
Nida
6
3
0
Grupa B:
Wola Morawicka I- Czester Bilcza
Chałupki-Wola Morawicka
Czester-Chałupki
Tabela gr. B:
Wola Morawicka I
Chałupki
Czester Bilcza
4
3
1
Grupa C:
Morawica I- Brzeziny II
ESKA Okna III Chmielowice
- Morawica I
4:3
1:11
6:2
15:4
9:6
3:17
3:3
1:2
3:8
5:4
9:5
6:11
2:3
3:5
Brzeziny II- ESKA Okna III
Tabela gr. C:
Brzeziny II
Morawica I
ESKA Okna III
6
3
0
6:3
9:6
7:6
6:11
Tabela barażowa (zespoły z 2 miejsc):
Chałupki
Morawica III
Morawica I
Baraż o wejście do finału:
Chałupki-Morawica III
3
3
3
9:5
9:6
7:6
3:2
Półfinały:
Morawica II- Chałupki
4:2
Dla Morawicy strzelali Mateusz Łabędzki, Karol Lurzyński x2 i Emil Lurzyński oraz Jacek Zagniński x2 dla Chałupek.
Wola Morawicka I- Brzeziny II
1:3
Dla zespołu z Woli bramkę zdobył Maciej Mazur oraz Dawid Zychowicz x2 i Michał Myca dla Brzezin.
Mecz o III miejsce:
Chałupki- Wola Morawicka I
1:3
Huber Grudzień dla Chałupek oraz
Maciej Mazur x3 dla Woli Morawickiej.
Finał:
Morawica II- Brzeziny II
4:2
Bramki dla zwycięzców zdobywali Karol Lurzyński, Mateusz Sołtys x2 i Emil
Lurzyński oraz Maciej Jędrychowski i
Przemysław Malicki dla Brzezin.
Nagrody dla uczestników ufundował
i wręczył wójt gminy Morawica Marian
Buras. Na najbardziej walecznego zawodnika wybrano Arkadiusza Podsiadło z zespołu Morawica III. Najlepszym
bramkarzem Paweł Socha (Morawica II)
oraz najlepszy zawodnik całych rozgrywek Dawid Zychowicz (Brzeziny II).
Uczestnicy zawodów składają serdeczne podziękowania za udostępnienie hali
dla dyrektora Zespołu Szkół w Morawicy Jacka Kuzii, oraz dla Stanisława Kubickiego 9sędziego zawodów) i Krzysztofa Kubickiego (głównego organizatora
imprezy).
Składy finalistów:
Morawica II: Paweł Socha- Mateusz
Sołtys, Emil Lurzyński, Karol Lurzyński,
Mateusz Łabędzki i Bartek Sternak.
Brzeziny II: Jakub Sołtys, Dawid Zychowicz, Michał Myca, Maciej Jędrychowski, Marcin Wieczorek, Rafał Kubicki, Przemysław Malicki oraz Łukasz Januszek.
Wola Morawicka I: Tomasz TworekNorbert Gulas, Maciej Mazur, Łukasz
Boroń, Piotr Kopeć, Łukasz Mika i Rafał
Rożkowicz.
Chałupki: Piotr Polewczak- Michał
Smorenda, Robert Szewczyk, Hubert
Grudzień, Jacek Zagniński, Mateusz Kotarowski oraz Szymon Kozłowski.
JACEK KUBICKI
Wygrana Orkana
Orkan Bilcza wygrał turniej eliminacyjny IV edycji Świętokrzyskiej Ligi LZS w piłce siatkowej mężczyzn. Trzeci turniej eliminacyjny gościł w naszej gminie, konkretnie w Sali sportowej w Woli Morawickiej.
Tomasz Armarski odbiera nagrody za wygranie turnieju od wójta Mariana Burasa.
fot.Arch
Bardzo dobry występ zanotował Orkan Bilcza w trzecim turnieju eliminacyjnym. W pierwszym meczu po bardzo
wyrównanym boju na przewagi pokonał LZS Górno, które po tej porażce straciło szanse na awans do finałów wojewódzkich. W drugim spotkaniu chłopaki
z Górna mieli wielką możliwość sprawić
niespodziankę pokonując faworyta Skarżysko-Kościelne niestety- także dla nasulegli po tie-breaku. W ostatnim decydującym meczu o pierwszym miejscu po
trzech turniejach pokonaliśmy Skarżysko
2:1. Mecz rozpoczął się bardzo nieciekawie w pierwszym secie był nawet wynik
4:16, 6:19. W drugim secie nareszcie się
obudziliśmy i zaczęliśmy grać na w miarę dobrym poziomie, pokonując ich do
20. W ostatnim decydującym secie od samego początku to my dyktowaliśmy rozwój wydarzeń i wygraliśmy całe spotkanie. Decydujące starcie już za tydzień w
Skarżysku- Kościelnym…
21
Marzec 2010 nr 3/2010 (210) WIADOMOŚCI MORAWICKIE
Z kolei w Włoszczowie panie z LZS Wola Morawicka zagrają także ostatni decydujący turniej.
TURNIEJ W WOLI MORAWICKIEJ (BILCZA) - 20.12.2009R.:
LZS Górno-LZS Orkan Bilcza
0:2 (27:29,23:25)
LZS Skarżysko-Kościelne- LZS Górno 2:1 (23:25,25:23,15:12)
LZS Orkan Bilcza – LZS Skarżysko-Kościelne
2:1 (17:25,25:20,15:13)
Mecze z udziałem GLZS Fałków zostały zweryfikowane jako 0:2 (0:20,0:20) na korzyść przeciwników (goście z Fałkowa nie dojechali na turniej).
Tabela grupy I „Fałków” po III turniejach
zespół
1.LZS „Orkan” Bilcza
2.LZS Skarżysko-Kościelne
3.LZS Górno
4.GLZS Fałków
punkty
16
15
11
9
sety
15:6
15:9
6:15
7:13
małe pkt.
468:403
518:427
439:432
299:462
+/+65
+91
+7
-163
Zwyc.-poraż.
7-2
6-3
2-7
3-6
Drużyna Orkana Bilcza składa serdeczne podziękowania dyrekcji szkoły w Woli Morawickiej za udostępnienie obiektu oraz Urzędowi Gminy w Morawicy i wójtowi Marianowi Burasowi za ufundowanie nagród oraz dla Krzysztofa Kubickiego za pomoc w organizacji turnieju.
JACEK KUBICKI
Zwycięstwo na zakończenie
Zwycięstwem zakończył Orkan Bilcza Halowa Ligę Piątek Gazety Wyborczej. W pierwszym swoim starcie nasza ekipa zajęła 9 miejsce w 2 lidze.
W luty rozegraliśmy ostatnie cztery spotkania. Na początek mecz z FC Słowik, który powinniśmy spokojnie wygrać. Zaczęło się jak
zwykle od straty bramki w drugiej minucie,
potem zdecydowana przewaga należała do
naszej ekipy czego efektem dwa gola autorstwa Grzegorza Siudy i Tomka Domagały. Na
przerwę schodziliśmy przy stanie 2:1 ( w ostatnich minutach zmarnowane dwie 100% kontry…). To co się stało po przerwie to trudno
wytłumaczyć –chyba tylko tym , że graliśmy
w czwórkę przeciwko piątce przeciwników.
Dwa honorowe gole dołożył Grzesiu Siuda.
Dzień później walka z faworytem do awansu Elbudexem- do przerwy 2:2 (dwa razy Siuda) po przerwie 0:2 i niestety kolejna porażka… W przedostatnim spotkaniu młode chłopaki z Young Boys pokazali nam lekcje gry z
kontry. Na druga połowę wychodziliśmy przy
stanie 0:2. Przez następne pięć minut za sprawą Piotrka Wawszczaka i Arkadiusza Maciejskiego doprowadziliśmy do wyrównania. Następnie błąd naszej obrony i bramkarza i było
po meczu (2:4). W ostatnim meczu totalny brak
skuteczności. Słabiutkiemu zespołowi Mehehe
strzeliliśmy tylko pięć bramek na 20 sytuacji.
Gole zdobyli po dwa Dawid Fiuk i Damian
Pytlos oraz jedną Arek Maciejski.
W naszej drużynie grało 14 zawodników,
na bramce Piotr Kubicki i Paweł Pakuła. Poza
bramkarzami grali Łukasz Gębski, jedyny który nie strzelił dla nas bramki oraz 11 pozostałych z uwzględnieniem zdobyczy bramkowych (48 goli):
22
gole
13
12
5
4
3
2
1
zawodnik
Grzegorz Siuda
Maciej Woś
Mateusz Kubicki
Tomasz Domagała
Arkadiusz Maciejski
Jacek Kubicki, Dawid Fiuk, Damian Pytlos,
Daniel Koncewicz i Kamil Kubicki
Piotr Wawszczak
Do pierwsze ligi awansowały zespoły Biko-Serwis i Naprzód Janów, a
w barażach odpadł Elbudex. My zajęliśmy 9 miejsce co przedstawia poniższa tabela:
zespół
1.Biko-Serwis
2.Naprzód Janów
3.Elbudex
4.Andi
5.GKS Nowiny
6.Polonia Białogon
7.Young Boys
8.Semtex
9.Orkan Bilcza
10.FC Słowik
11.Poczta Polska
12.Mehehe
13.Radkowice
punkty
30
28
27
27
23
22
19
17
16
9
7
3
1
bramki
70:31
51:32
59:23
60:33
46:20
37:25
32:34
47:43
48:33
30:71
31:68
32:67
25:83
+/+39
+19
+36
+27
+26
+12
-2
+4
+15
-39
-37
-35
-58
/J.K./
Marzec 2010 nr 3/2010 (210) WIADOMOŚCI MORAWICKIE
Projekt współfinansowany
przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY
Wicemarszałek w przedszkolu w Brzezinach
Na terenie Gminy Morawica trwają cykliczne spotkania z rodzicami we wszystkich punktach przedszkolnych utworzonych w ramach projektu „Mamo, Tato chcę być przedszkolakiem” finansowanego ze środków
unijnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Na jednym ze spotkań osobiście gościł Wicemarszałek
Województwa Świętokrzyskiego, Zdzisław Wrzałka.
Nieco ponad rok temu w ramach Poddziałania 9.1.1. na terenie gminy Morawica powstało 9 punktów przedszkolnych,
zlokalizowanych przy każdej szkole, do
których uczęszczało 134 dzieci w wieku
3-5 lat. Projekt zakończył się z dniem 31
sierpnia 2009 roku. W dniu 1 października bieżącego roku została podpisana
umowa na dalsze dofinansowanie projektu. Obecnie do punktów przedszkolnych powstałych na terenie gminy Morawica nieodpłatnie uczęszcza 186 dzieci w
wieku 3-5 lat. W ramach realizacji projektu zatrudniono 19 nauczycieli o wysokich
kwalifikacjach wspartych o 13 osób personelu obsługującego, 18 specjalistów, m.in.
logopedów, nauczycieli języka angielskiego, rytmiki, gimnastyki korekcyjnej oraz
psychologów, 5 osób personelu zarządzającego projektem, 2 osoby obsługi księgowej, 1 osobę obsługi prawnej oraz 1 osobę
z nadzoru pedagogicznego. Koszt reali-
Jak podkreślał wójt, dzięki utworzeniu punktów przedszkolnych udało się zapewnić
opiekę wszystkim maluchom z naszej gminy
fot. A.Olech
Wicemarszałek Zdzisław Wrzałka osobiście odwiedził maluchy
z Przedszkola w Brzezinach
fot. A.Olech
Świętokrzyskie Biuro
Rozwoju Regionalnego
Biuro Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki
zacji punktów edukacji przedszkolnej w Gminie Morawica opiewa na kwotę ponad 1,5 miliona złotych,
z czego 67 tysięcy to koszty własne gminy, pozostałe
środki pochodzą z dofinansowania.
8 lutego, Wicemarszałek Zdzisław Wrzałka osobiście przybył do punktu przedszkolnego w Brzezinach, gdzie spotkał się z władzami gminy Morawica,
koordynatorami projektu oraz rodzicami maluchów
uczęszczających do punktu przedszkolnego w tej
miejscowości. Koordynator projektu Monika Malicka
przedstawiła kalkulację kosztów w ramach projektu
pn. „Mamo, tato chcę być przedszkolakiem”, dotychczasowe zrealizowane zakupy w ramach projektu, a
także planowane przedsięwzięcia. Przybliżono również cele projektu i założenia. Poinformowano także
zabranych o tym, że gmina już pracuje nad kolejnym
projektem, tym razem dwuletnim. – Chcemy zapewnić dostęp do edukacji przedszkolnej wszystkim dzieciom z naszej gminy. Póki co z powodzeniem nam się
to udaje i mamy nadzieję, że kolejne projekty również zostaną docenione przez instytucję oceniającą –
podkreślał wójt Marian Buras, który złożył oficjalne
podziękowania dla Wicemarszałka Zdzisława Wrzałki za pomoc w zakresie dofinansowania projektu, a
Gmina Morawica
ul. Kielecka 38,
26-026 Morawica
tel. (041) 311-46-91
23
Marzec 2010 nr 3/2010 (210) WIADOMOŚCI MORAWICKIE
Projekt współfinansowany
przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY
rodzice w imieniu maluchów przekazali na ręce Wicemarszałka kwiaty. Wójt podziękował również wszystkim dyrektorom z terenu gminy Morawica, którzy bezpłatnie użyczają pomieszczeń dla punktów przedszkolnych. Wicemarszałek Wrzałka był pod wrażeniem organizacji przedszkola. Jak podkreślał, edukacja przedszkolna dzieci jest niezwykle ważna. Zachęcał również
do korzystania z innych programów unijnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Podczas spotkania długo jeszcze dyskutowano
na temat planów i zamierzeń związanych z edukacją
przedszkolną dzieci na terenie naszej gminy. Władze
gminy wraz z koordynatorami projektu zachęcały rodziców do bezpośredniego zaangażowania się w życie
przedszkolne maluchów. Padła propozycja wspólneW podziękowaniu za przychylność i wsparcie projektu wicemarszałek
Wrzałka odebrał kwiaty z rąk rodziców
fot. Arch
PROJEKT
„MAMO, TATO CHCĘ BYĆ PRZEDSZKOLAKIEM”
Rodzice przedszkolaków chętnie angażują się
w życie przedszkolne swoich pociech
fot. Arch
Wicemarszałek Zdzisław Wrzałka był pod wrażeniem
organizacji przedszkola w Brzezinach
fot. Arch
go korzystania z Krytej Pływalni „Koral” w Morawicy.
Rodzice z entuzjazmem podeszli do pomysłu, deklarując chęć pływania wraz ze swoimi pociechami. Wszystkie inne pomysły rodzice osobiście przekażą za pomocą
ankiet koordynatorom projektu, którzy uwzględnią je
podczas pisania kolejnego wniosku. Trzymamy kciuki
za jego powodzenie i mamy nadzieję, że w następnych
latach najmłodsi mieszkańcy naszej gminy dalej będą
mogli korzystać z edukacji przedszkolnej.
Agnieszka Olech
Dotychczas zrealizowane zakupy w ramach projektu to:
– zakup wyprawek
– zakup wyposażenia w postaci umeblowania sal przedszkolnych
– (meble, szatnie, wykładziny, tablice),
– zakup materiałów edukacyjnych (plansze, gry zręcznościowe, książeczki)
– zakup zabawek
– zakup instrumentów muzycznych
– zakup pomocy do gimnastyki korekcyjnej
– zakup środków czystości
– zakup telewizorów LCD 32”
– zakup radioodtwarzaczy– do Przedszkola Samorządowego w Morawicy zakupiono projektor multimedialny wraz z ekranem oraz laptopa z oprogramowaniem,
– do punktu edukacji szkolnej w Bilczy zakupiono laptopa z oprogramowaniem,
– w ramach projektu wynajęta została firma, która wydzierżawiła oraz opróżnia raz w miesiącu pojemniki na śmieci o pojemność 1100 l,
– nauczyciel otrzymał materiały budowlane,
– wycieczki - wyjazdy edukacyjne
W 2010 roku planuje się w ramach projektu następujące przedsięwzięcia:
– realizacja wycieczek - wyjazdów edukacyjnych, 2010r. - wybór miejsca dowolny uzależniony od decyzji nauczyciela prowadzącego,
– zakup worków dla przedszkolaków,
– zorganizowanie uroczystości końcoworocznej dla wszystkich przedszkolaków,
– zakup tzw. małego wyposażenia ( czajniki bezprzewodowe, rolety, wycieraczki, tace dzbanki itp.) do punktów edukacji przedszkolnej
– zakup urządzeń wraz z montażem na place zabaw do punktów edukacji
przedszkolnej w Nidzie, Chmielowicach i Radomiach - koszt wyposażenia
1 placu zabaw – 15.000,00zł
Ponadto przedszkola funkcjonujące przy tzw. „małych szkołach” prowadzone przez stowarzyszenie otrzymują częściowy zwrot kosztów za energię elektryczną, wodę, ścieki i ogrzewanie.
Świętokrzyskie Biuro
Rozwoju Regionalnego
Biuro Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki
24
Gmina Morawica
ul. Kielecka 38,
26-026 Morawica
tel. (041) 311-46-91

Podobne dokumenty