MAJ 2015 - GCK Godów

Transkrypt

MAJ 2015 - GCK Godów
ISSN 1429-6721
Godów ● Gołkowice ● Krostoszowice ● Łaziska ● Podbucze ● Skrbeńsko ● Skrzyszów
MAJ 2015 | NR 5 (117)
koncert dyploMowy
więcej na str. 5
w numerze:
POWIATOWY LIDER PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2014
PROJEKT PARTNERSKI
PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ
DOBRA SZKOŁA – LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ
POŚWIĘCENIE WOZU BOJOWEGO
NIE TYLKO O LITERATURZE…
CZEKOLADOWA MATEMATYKA
NASZE MIEJSCE NA ZIEMI
ZESPOŁY TANECZNE W GOŁKOWICACH
RODZINNA MAJÓWKA W SKRZYSZOWIE
tydzień BiBliotek
więcej na str. 7
rodzice – gośćMi
więcej na str. 8
przygodA z edukAcJą
więcej na str. 4
NESTORZY NASZEJ GMINY
POWIATOWY LIDER
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2014
MARIA TKoCz zE SKRzySzoWA
Pani Maria urodziła się 17 maja 1925 roku, a więc w tym roku świętowała jubileusz 90. urodzin.
Solenizantka, pomimo problemów ze zdrowiem, jest bardzo pogodną osobą, która chętnie dzieli się swoimi wspomnieniami. Pozostaje pod troskliwą opieką rodziny, co dodaje jej sił na każdy kolejny
dzień.
W dniu 08.05.br. odbyła się uroczysta gala konkursu „Powiatowy Lider Przedsiębiorczości 2014”. Z terenu naszej gminy laureatem tego tytułu została firma DIG Świtała Sp. z o.o. Paweł Świtała Anna Świtała,
ul. Dworcowa 53, 44-340 Łaziska.
Serdecznie gratulujemy!
Gala wieńczyła czternastą już edycję konkursu. Jak co roku Kapituła Konkursu uhonorowała przedsiębiorców powiatu wodzisławskiego,
a w szczególności zaangażowanie właścicieli firm w nieustanny rozwój
na rynku, prowadzenie zdrowej konkurencji, wprowadzanie nowatorskich technologii oraz ich aktywny udział w życiu społecznym.
Kapituła, składająca się z władz miast oraz gmin powiatu, jak również
przedstawicieli wodzisławskiego cechu, dokonała wyboru dziewięciu
firm szczególnie propagujących ideę rozwoju przedsiębiorczości.
Patronat nad konkursem objął Starosta Powiatu Wodzisławskiego,
a gospodarzem gali była Gmina Mszana.
Beata Wala
Fot. E. Gawęda
ELżBIETA BoREK z GoDoWA
Jubilatka urodziła się 28 maja 1925 roku,więc niedawno obchodziła swoje 90. urodziny. Pani Elżbieta, pomimo zacnego wieku, cieszy się
dobrym zdrowiem i humorem. Jej receptą na długowieczność i dobrą
kondycję jest przede wszystkim radość z każdej chwili życia.
A. Świtała z przedstawicielami władz samorządowych
Z życzeniami zdrowia i pogody ducha, słodkim upominkiem oraz
bukietem kwiatów Szanowne Jubilatki odwiedzili przedstawiciele
władz samorządowych Gminy Godów. Dla Seniorek przybycie gości
było miłym zaskoczeniem, a spotkania były doskonałą okazją do wysłuchania wspomnień i opowieści.
WYCIECZKA DO OŁOMUŃCA
Zarząd KGW w Godowie w 12 maja zorganizował dla swoich członkiń autokarową wycieczkę turystyczno – krajoznawczą, połączoną
z pielgrzymką, w Beskid Śląski. W wyjeździe udział wziął proboszcz
parafii, ks. Krzysztof Wrodarczyk. Zwiedzanie rozpoczęto na niebieskim szlaku od miejscowości Szczyrk, gdzie Na Górce znajduje się sanktuarium Matki Bożej Królowej Polski. Z historią kościoła i tego cudami
słynącego miejsca zapoznał zwiedzających salezjanin, gdyż księża salezjanie tą świątynia się opiekują. W sanktuarium ks. Proboszcz odprawił mszę w intencji pielgrzymów. Następnie wszyscy udali się przez
Biały Krzyż do Wisły, gdzie zwiedzono Zamek Górny – obiekt właściwej Rezydencji Prezydenta RP.
Uczestnicy tej atrakcyjnej wycieczki byli bardzo zadowoleni.
Iwona Długi
Przed kolumną Trójcy Przenajświętszej
Fot. A. Banot
Fot. GCKSiT Godów
27 maja GCKSiT zorganizowało wyjazd do dawnej stolicy Moraw,
pięknego miasta Ołomuńca. Rozległe ołomunieckie Stare Miasto
jest drugim, po centrum Pragi, największym zespołem zabytkowym
Czech. Program przewidywał indywidualne zwiedzanie; każdy uczestnik z mapką w ręce z pewnością zobaczył 35-metrową kolumnę Trójcy Przenajświętszej, w 2000 roku wpisaną na listę światowego dziedzictwa UNESCO, będącą symbolem miasta, gotycki ratusz z zegarem
astronomicznym, katedrę św. Wacława ze 100-metrową wieżą, a spacer po labiryncie Starego Miasta był prawdziwą przyjemnością. Zwiedzania było dużo, pogoda nie rozpieszczała, nogi bolały, ale wśród
uczestników nie znalazła się ani jedna osoba, która żałowała tej wyprawy.
A. Szwarc
PRZYJEMNE Z POŻYTECZNYM
Przed wejściem do sanktuarium
sprawy samorządowe
MAJ 2015
UNIA EUROPEJSKA
EWUROPEJSKI FUNDUSZ
SPOŁECZNY
PROJEKT PARTNERSKI
Projekt: „Diagnoza potencjału rozwojowego obszaru funkcjonalnego zlokalizowanego wzdłuż autostrady A1 na terenie subregionu
zachodniego województwa śląskiego”.
Projekt jest realizowany przy współfinansowaniu ze środków Unii
Europejskiej przyznanych w ramach „Konkursu dotacji na działania
wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych” ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Działaniami projektowymi mającymi na
celu delimitację obszaru w kontekście powstałej autostrady A1 objęte
zostały samorządy zlokalizowane w jej sąsiedztwie, tj. miasta: Rybnik
(stolica subregionu zachodniego), Żory, Jastrzębie-Zdrój, Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny, gminy: Świerklany, Godów, Gorzyce, Mszana.
W 2014 r. w ramach projektu opracowany został przez Lidera-Urząd
Miasta Rybnika dokument określający obszar funkcjonalny dla całego
Partnerstwa, który określił zasięg jego wpływu i kierunków rozwoju
przy uwzględnieniu w szczególności powstania autostrady A1 na terenie subregionu zachodniego województwa śląskiego. W 2015 r. w ramach projektu Gmina Godów opracowała:
–– dokumentację projektową dla inwestycji pn. Uzbrojenie terenów
poprzemysłowych wzdłuż autostrady A-1 w gminie Godów,
–– Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Godów,
–– dokumentację techniczną na budowę sieci dróg wewnętrznych
na terenie poprzemysłowym wzdłuż autostrady A1 w gminie Godów.
Łączna kwota dla zadań realizowanych przez Gminę Godów wynosi 217 541,70 zł. Kwota dofinansowania dla Gminy Godów: 166.419,40 zł (85% kosztów ogólnych – Unia Europejska),
29.368,13 zł (budżet państwa), 21.754,17 zł (wkład własny).
Aneta Niemiec
Inspektor ds. pozyskiwania środków pomocowych
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.
UNIA EUROPEJSKA
EWUROPEJSKI FUNDUSZ
SPOŁECZNY
ZAMÓWIENIA
PUBLICZNE
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
PLAN GOSPODARKI
NISKOEMISYJNEJ
Gmina Godów od lutego bieżącego roku realizuje zadanie pn.
„Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Godów”.
Na realizację wyżej wymienionego zadania otrzymano dofinansowanie w ramach konkursu nr 2/POIiŚ/9.3/2013, w ramach Działania 9.3
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.
W okresie od marca do stycznia 2015 roku firma, które realizuje plan
gospodarki niskoemisyjnej, zrealizowała następujące zadania:
––analizę dokumentów strategicznych na poziomie województwa,
powiatu i gminy,
––przeprowadzenie szkolenia dla pracowników Urzędu odnośnie
do założeń planu gospodarki niskoemisyjnej,
––wykonanie wizyt studialnych na terenie gminy,
––analizę danych dotyczących zużycia energii elektrycznej, paliw do
ogrzewania oraz paliw w transporcie na podstawie danych z Urzędu Gminy,
––opracowanie ankiet dotyczących zużycia paliw, energii elektrycznej oraz paliw w transporcie przez gospodarstwa domowe i podmioty gospodarcze,
––opracowanie części wstępnej planu.
Plan gospodarki niskoemisyjnej to strategiczny dokument, który –
po jego opracowaniu i przyjęciu uchwałą Rady Gminy – będzie zwiększał możliwość pozyskania dofinansowania inwestycji i miękkich działań w latach 2014-2020 m.in. ze środków Unii Europejskiej.
W ramach opracowywanego planu stworzona zostanie baza danych zawierająca wyselekcjonowane i usystematyzowane informacje
pozwalające na ocenę gospodarki energią w gminie oraz inwentaryzację gazów cieplarnianych, ponadto przeprowadzone zostaną szkolenia dotyczące wdrażania i monitorowania planu oraz działania promujące tworzenie planu. Opracowane zostaną również elementy założeń
do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i gaz oraz przeprowadzona zostanie strategiczna ocena oddziaływania na środowisko (gdy będzie wymagana).
Kamil Gąsior
Referat Funduszy Zewnętrznych
i Zamówień Publicznych
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.
I
06 maja 2015 roku oraz 13 maja 2015 roku podpisano umowy na
termomodernizację 3 obiektów użyteczności publicznej na terenie
gminy Godów z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii dla:
część 1. – Zespołu Szkół w Gołkowicach, część 2. – Ośrodka Kultury
w Godowie, część 3. – Ośrodka Kultury w Skrbeńsku.
Wykonawcy:
•część 1.
Szafron Szendzielorz Projekt – Tomasz Szendzielorz ul. Szewczyka
43B, 43-215 Studzienice, za cenę 78.720,00 zł brutto z terminem realizacji do 02.10.2015 r.;
•część 2.
PPUH „VITARO” Wojciech Jędrzejczyk, Dziepółć 3, 97-500 Radomsko,
za cenę 43.050,00 zł brutto z terminem realizacji do 02.10.2015 r.;
•część 3.
Pracownia Projektowa DOMINO s.c. E.J. Kaintoch, B.A. Adamczyk
3
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
ul. Mendego 12, 44-300 Wodzisław Śl. za cenę 39.360,00 zł brutto
z terminem realizacji do 31.10.2015 r.
II
20 maja 2015 roku podpisano umowę na budowę sali gimnastycznej z oddziałami przedszkolnymi – dokończenie robót z Przedsiębiorstwem Budowlanym Kompleks Krzysztof Króliczek i Wspólnicy Sp. J.,
ul. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18A, 44-338 Jastrzębie-Zdrój,
za cenę 1.365.286,01 zł brutto z terminem realizacji do 12.07.2015 r.
Barbara Banko
Referat Funduszy Zewnętrznych
i Zamówień Publicznych
4
z życia gminy
jesteśmy nr 5 (117)
Fot. UG Godów
Fot. UG Godów
PRZYGODA Z EDUKACJĄ
UNIA EUROPEJSKA
EWUROPEJSKI FUNDUSZ
SPOŁECZNY
Uczestnicy warsztatów w humanitarium
Uczestnicy konkursu z projektu „Dobra szkoła – lepsza przyszłość”
W maju 2015 roku w szkołach podstawowych zakończył się projekt
„Przygoda z edukacją”. Uczestniczyło w nim 346 uczniów z klas I-VI.
Podczas jego realizacji zapewniono uczniom szereg warsztatów rozwijających kluczowe kompetencje matematyczno-przyrodnicze, naukowo-techniczne, posługiwania się językiem ojczystym i obcym, ekspresji kulturalnej i historycznej w formie zajęć przyrodniczych i społeczno-obywatelskich. W zajęciach z kształcenia kompetencji kluczowych
uczestniczyło 249 uczniów. Uczniowie poznali tam zjawiska przyrodnicze, zapoznali się z historią naszego regionu, składali modele, poznali różne techniki tańca oraz tajniki aktorstwa. Z kolei podczas zajęć pedagogiczno – psychologicznych uczniowie rozwijali umiejętności porozumiewania się, komunikowania oraz poczucia przynależności do grupy. Natomiast w trakcie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych
nabyli umiejętności, które przyczynią się do osiągania przez nich sukcesów szkolnych. W ramach projektu uczniowie nie tylko nabyli teoretyczną wiedzę, ale również zdobyli umiejętności praktyczne z wykorzystaniem zakupionego w ramach projektu sprzętu. Prowadzący
wszelkiego typu zajęcia nauczyciele i pedagodzy mieli zapewnione różnorodne pomoce dydaktyczne odpowiednie do stworzonych
przez nich programów. Co należy podkreślić, wszystkie szkoły zostały
wyposażone w materiały, pomoce i sprzęt multimedialny.
Na zakończenie projektu dla uczniów, którzy byli najbardziej aktywni na zajęciach, przewidziano wycieczki. Pierwsza wycieczka odbyła się 18 marca do Wrocławia. We Wrocławiu uczniowie najpierw
zwiedzali ZOO, gdzie mogli podziwiać liczne akwaria, zbiorniki wodne oraz baseny,a w nich m.in. rafę koralową Morza Czerwonego, hipopotamy oraz ryby słodkowodne. Dodatkową atrakcją były pokazy karmienia zwierząt. Kolejnym etapem wycieczki były warsztaty zajęciowe
w Ogrodach Doświadczeń – Humanitarium. W laboratorium uczniowie wytworzyli własne mydełka, które później zabrali do domu. Drugą wycieczkę zorganizowano do JuraParku w Krasiejowie,miejsca pełnego niespodzianek. Odkryte tam złoża skamieniałości triasowych
płazów i gadów należą do najbogatszych w Europie. Zwiedzanie Ju-
raParku rozpoczęło się od prehistorycznego oceanarium, gdzie można było zobaczyć olbrzymie ryby i stwory morskie w formie filmów
3D. Potem tunel czasu (tu znowu 3D) przeniósł uczniów do okresu powstania układu słonecznego, Ziemi i życia na planecie. Jedną z atrakcji była możliwość pieczenia kiełbasek nad ogniskiem oraz korzystanie
z placu zabaw, placu rozrywki z karuzelami oraz kina 5D. W Krasiejowie
uczniowie odwiedzili również Park Nauki i Ewolucji Człowieka, gdzie
przy pomocy wirtualnego przewodnika zostali przeniesieni w czasy
prehistoryczne. Natomiast 9 maja uczniowie uczestniczyli w wycieczce do Krakowa. Tam ze wzgórza wawelskiego podziwiali panoramę
Krakowa, po czym wraz z przewodnikiem wybrali się do Fabryki Cukierków CiuCiu, gdzie poznali ręczny sposób ich wytwarzania . Każdy z uczniów otrzymał w prezencie paczuszkę cukierków. Po wizycie
w fabryce uczniowie wybrali się na spektakl teatralny do Teatru Groteska, gdzie wystawiano „Kota w butach”. We wszystkich wycieczkach
łącznie uczestniczyło 264 uczniów. Wycieczki pozwoliły na spędzenie
czasu wolnego w sposób aktywny oraz pozwoliły na zdobycie wiedzy.
Projekt realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie”, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie
wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów
z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic
w jakości usług edukacyjnych”.
Kamil Gąsior
Referat Funduszy Zewnętrznych
i Zamówień Publicznych
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.
UNIA EUROPEJSKA
EWUROPEJSKI FUNDUSZ
SPOŁECZNY
Maj rozpoczyna okres spotkań na świeżym powietrzu, a że z Kępy
Łaziskiej rozciąga się widok na Beskidy, zespół postanowił pojechać
w góry. Jednodniowa wycieczka została podzielona na dwie części. Najpierw cała grupa wyjechała na Skrzyczne, gdzie podziwiała piękne widoki, m.in. na otaczające góry i skąpaną w słońcu Kotlinę Żywiecką. Jedni uczestnicy spacerowali, inni siedzieli na tarasie przy schronisku. Druga część wypadu to wyjazd do sanktuarium Matki Bożej Królowej Polski w Szczyrku (zwanego też sanktuarium MB Szczyrkowskiej „Na Górce”)
i tam piękne przeżycia duchowe: uczestnictwo we Mszy św., na której zespół zaśpiewał piękne pieśni maryjne, udział w nabożeństwie majowym.
Pełna pozytywnej energii, przy zachodzącym słońcu i unoszącym
się w powietrzu zapachu kwiatów, cała grupa szczęśliwie wróciła do
domu.
Danuta Gajdosz
Fot. T. Wiktor
MAJÓWKA „KALINY”
Na tarasie widokowym w Szczyrku
z życia gminy
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
DOBRA SZKOŁA
– LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ
W 14 dniu maja 2015 roku w Ośrodku Kultury w Gołkowicach odbyła
się konferencja podsumowująca projekt „Dobra szkoła – lepsza przyszłość”. Na spotkanie zostali zaproszeni rodzice oraz uczniowie klas III
szkół gimnazjalnych. Podczas konferencji koordynator projektu podsumował jego realizację w placówkach oświatowych. Łącznie w projekcie uczestniczyło 224 uczniów, przeprowadzono 1 220 godzin zajęć
edukacyjnych. W ramach projektu przewidziano realizację zajęć z doradztwa zawodowego, które obejmowały: spotkania z doradcą zawodowym, zajęcia z podstaw przedsiębiorczości, zajęcia językowe oraz
zajęcia przybliżające tematykę rynku pracy. Uczniowie uczestniczący w zajęciach z doradztwa zawodowego mogli wziąć udział w konkursie na najlepsza ścieżkę kariery. Do konkursu zgłosiło się 13 osób.
W skład komisji wchodzili: Kierownik Referatu Edukacji, Kultury i Polityki Społecznej Katarzyna Kubica, Prezes Izy Gospodarczej w Wodzisławiu Śląskim Krzysztof Dybiec oraz Kierownik Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej w Krostoszowicach Adriana Spandel. Laureatem konkursu został Kamil Grabczyński, drugie miejsce zajęła Aleksandra Sikora, a trzecie – Angelika Klapuch. Nagrody w postaci aparatu fotograficznego, odtwarzacza DVD oraz odtwarzacza mp3 podczas konferencji wręczył wójt Mariusz Adamczyk. W ramach projektu uczniowie odwiedzili lokalne przedsiębiorstwa, tj. Grupę FIBRA Sp.
z o.o., FPHU Euroclas, Neptun Sp. z o.o., Capek Sp. z o.o. oraz Zakład
Masarski – Beata Opiła. Celem wyjazdów było przekazanie młodzieży naszych gimnazjów przez doświadczonych przedsiębiorców, prowadzących od lat własną działalność gospodarczą, podstawowych informacji na temat zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej.
Poprzez spotkania z nimi nasi gimnazjaliści przygotowują się do pełnienia przyszłych ról społecznych, przede wszystkim roli przedsiębiorcy i podatnika.
Podczas konferencji podsumowującej dla rodziców i uczniów swoje prezentacje przedstawili: Krzysztof Dybiec – prezes IG w Wodzisławiu Śląskim, który przybliżył lokalny rynek pracy z punktu widzenia
przedsiębiorców; Dorota Gabrowska – przedstawicielka Cechu Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców, która zrelacjonowała stan szkolnictwa zawodowego w powiecie wodzisławkim oraz Edyta Glenc –
Naczelnik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu
Ślaskim, która zaprezentowała ofertę szkół ponadgimnazjalnych dla
uczniów. E. Glenc zaprezentowała również ofertę dla dorosłych, którą
przygotowało wodzisławskie Centrum Kształcenia Ustawicznego. Zaproszonym gościom dziękuję za przedstawione prezentacje. Wszystkim przedsiębiorcom, którzy przyjęli uczniów, dziękujemy za włączenie się w realizację działań edukacyjnych naszych szkół w zakresie
edukacji ekonomicznej i przedsiębiorczości.
Projekt realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie”, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie
wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów
z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic
w jakości usług edukacyjnych”.
Kamil Gąsior
Referat Funduszy Zewnętrznych
i Zamówień Publicznych
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
5
MUZYCZNY KONCERT
DYPLOMOWY
30 kwietnia w sali koncertowej Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach zabrzmiał dyplomowy koncert Krzysztofa Chmiela – mieszkańca Gołkowic, studenta II roku studiów magisterskich AM na kierunku jazz i muzyka estradowa, specjalność: kompozycja i aranżacja katowickiego Instytutu Jazzu i Muzyki Rozrywkowej w klasie ada dra hab. Jacka Glenca.
Koncert z ogromnym wdziękiem poprowadzili i z nie mniejszym talentem zagrali studenci tejże uczelni stanowiący skład występujących
tego wieczoru: kwartetu smyczkowego, kwintetu dętego drewnianego, Big-bandu Instytutu Jazzu oraz Jazzowej Orkiestry Symfonicznej.
Wystąpili również znakomici wokaliści – Gabriela Machej i Marcin Gruba.
Podczas recitalu muzycy pod batutą dyplomanta wykonali standardy jazzowe, m.in. „Times Lie“ Chicka Corei czy „Orange Colored
Sky“ (M. DeLugg i W. Stein), a także kompozycje filmowe, takie jak „Forrest Gump“, „Moon River“, „Polskie drogi“.
Co jednak najważniejsze, wykonane zostały utwory skomponowane przez bohatera wieczoru. Kwartet smyczkowy zagrał: „Moderato
rurale“, „Allegro a qualcuno piace caldo“, „Adagio nostalgico“ i „Presto spaventosamente“, Big-band – „It’s Just the Beginning“, a Orkiestra
Symfoniczna – „Esther Suite“.
Dzięki talentowi Krzysztofa Chmiela usłyszeliśmy piękne, różnorodne brzmienia. Urzeczeni gratulujemy absolwentowi akademii
twórczych mocy i życzymy sukcesów w zmaganiach z muzyczną materią.
Watro nadmienić, że dyplomantowi Krzysztofowi, ur. 19 marca
1988 roku w Wodzisławiu Śl., muzyka towarzyszy od najmłodszych lat.
Pierwsze lekcje gry na fortepianie zaczął pobierać już w wieku 4 lat
u nauczycielki muzyki, Elżbiety Szjtauer. W 1999 r. rozpoczął edukację w Państwowej Szkole Muzycznej w Jastrzębiu-Zdroju, ucząc się
gry na klarnecie u prof. Henryka Kierskiego, mgr. Marka Laszczaka, mgr. Czesława Kasperka, zostając absolwentem tej szkoły w roku
2008.
Jako kompozytor, aranżer i dyrygent brał udział w projektach
wspólnie z Filharmonią Śląską. Aranżował utwory na zlecenie Teatru
Rozrywki w Chorzowie, Teatru Muzycznego w Gliwicach, a także innych instytucji prywatnych. Poza tą działalnością służy Kościołowi, od
11. roku życia śpiewając w chórze Parafii Ewangelicko-Augsburskiej
w Jastrzębiu-Zdroju.
Z Jadwigą Rucką współprowadzi też Międzyparafialny Zespół Młodzieżowy, który zdobył już rozgłos, występując na wielu uroczystościach i imprezach organizowanych przez Kościół na terenie Śląska,
a także poza nim.
Agata Marcinkowska
Fot. J. Rerych
MAJ 2015
Koncert w siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia
z życia gminy
jesteśmy nr 5 (117)
Fot. OSP Łaziska
Uroczystość poświęcenia nowego wozu
9 maja w remizie OSP w Łaziskach rozpoczęły się główne obchody związane z Dniem Strażaka. W tym dniu jednostka świętowała podwójnie, gdyż w trakcie obchodów został poświęcony nowy wóz bojowy, który został zakupiony w ramach projektu „Bezpieczna granica”. Obchody rozpoczęły się zbiórką za remizą, a następnie zaproszeni goście
oraz członkowie i sympatycy łaziskiej jednostki w asyście orkiestry dętej pod batutą dh. Ryszarda Wachtarczyka przemaszerowali do kościoła na uroczystą Mszę św., którą odprawił ks. proboszcz Marian Krzyżowski. Po jej zakończeniu udano się w rejon remizy strażackiej, gdzie
po złożeniu meldunku przez naczelnika jednostki dh. Edwarda Szołuchę komendantowi miejskiemu Państwowej Straży Pożarnej w Jastrzębiu-Zdroju st. bryg. Edwardowi Debernemu oraz wciągnięciu flagi państwowej, rozpoczęły się główne uroczystości. Po przywitaniu przez prezesa OSP w Łaziskach dh. Zbigniewa Klimka zebranych, ks. Marian Krzyżowski dokonał uroczystego poświęcenia nowego wozu strażackiego.
W dalszej części obchodów zostały wręczone medale, pamiątkowe
odznaki oraz odznaki MDP dla członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Łaziskach. Po okolicznościowych wystąpieniach zaproszonych
gości oraz złożeniu meldunku o zakończeniu uroczystości rozpoczęto
wspólne biesiadowanie przy strażackiej grochówce.
Józef Sobkowicz
FAMILIJO PODRÓŻUJE
Ten lubiący podróże zespół udał się na kolejną wycieczkę, tym razem do Mosznej. Tamtejszy zamek, w latach 1866-1945 należący do
rodziny Tiele-Wincklerów, potentatów przemysłowych, słynie z bajkowej architektury, którą zawdzięcza kolejnym etapom rozbudowy rozłożonej na stulecia oraz fantazji i rozmachowi budowniczych. Najstarsza, środkowa część, została po pożarze w roku 1896 odbudowana,
do roku 1900 powstała najbardziej okazała część wschodnia, a w latach 1912-1914 dobudowano skrzydło zachodnie. W latach 1911-1912
gościem Franza Huberta hr. Tiele-Wincklera był sam cesarz Wilhelm II,
który brał udział w polowaniach urządzanych przez hrabiego.
Dzięki fantazji Franza zamek ma 365 pomieszczeń, ok. 8 tys. m2 powierzchni i 99 wież i wieżyczek, z których słynie. Do zamku przylega odrestaurowana oranżeria, a wokół roztacza się kompleks parkowy z cennym drzewostanem (trzystuletnie okazy dębów) oraz rzadkimi skupiskami rododendronów, ponadstuletnich azalii czy szerokolistnych lip. Cały zespół pałacowo-parkowy zajmuje ponad 200 ha powierzchni. Zabytkowe wnętrza zamku zwiedzają tłumy turystów, dla
których wizyta w nim jest niezapomnianym przeżyciem.
Obiekt dysponuje też zapleczem hotelowo-restauracyjnym, z którego zwiedzający chętnie korzystają. Szacuje się, że do Mosznej przybywa rocznie ok. 120 tys. turystów, co świadczy o wyjątkowości tego
miejsca. Potwierdzają to też uczestnicy wycieczki, czyli skrzyszowska
Familijo, która składa podziękowania swojej szefowej Urszuli Santarius za to, że taki wypad wymyśliła i zrealizowała.
B.O.
Fot. M. Markowska
NIE TYLKO O LITERATURZE…
POŚWIĘCENIE WOZU
BOJOWEGO
Rozmowa nie tylko o literaturze
W ramach Tygodnia Bibliotek 14 maja Gminna Biblioteka Publiczna
w Godowie zaprosiła uczniów na spotkanie autorskie z mistrzynią słowa,autorką popularnych książek dla młodzieży – Ewą Nowak. Gimnazjaliści wcześniej nie tylko przeczytali książki pani Ewy, ale również
przygotowali pytania, które chcieli zadać pisarce. Żywiołowość, wielka
energia i ogromne poczucie humoru Pisarki towarzyszyły od samego
początku spotkaniu, które dodatkowo okazało się nie tylko opowieścią o twórcy i literaturze, ale i niecodzienną lekcją życia.
A oto co z pewnością zostanie przez wszystkich uczestników zapamiętane:
–– każdy ma takiego samego lenia w sobie, cała sztuka w tym, by
nauczyć się go kontrolować; nawet pisarz musi codziennie mobilizować się do pisania;
–– systematyczność prowadzi do sukcesu, a słabości, wady to również nasze zalety, jeśli spojrzy się na nie z właściwej strony;
–– lepiej być w jednej rzeczy najlepszym, niż w kilku tylko dobrym;
–– czasem trzeba kogoś „przycisnąć”, by wydobyć z niego jak najwięcej; do tego przydaje się zarówno „brat-sadysta”, jak i ktoś,
kto od nas dużo wymaga; zamiast więc narzekać, lepiej cieszyć
się, że ktoś taki jest obok, bo może stać się on zarówno impulsem
do działania, jak i… tematem literackim.
Uczestnicy spotkania pytali również o źródła inspiracji, gdzie szukać tematów do powieści, jak wygląda proces powstawania książki.
Młodzież z zaskoczeniem dowiedziała się, że książka, kiedy powstaje
w głowie, ma tylko początek, a jej autor nie ma pojęcia, jaki będzie ciąg
dalszy. Co więcej – bohaterowie żyją własnym życiem i często pisarz
ma wielki problem, by zmienić ich zachowanie. Recepta na brak chęci do czytania? Należy spróbować wyszukać w książce 4 tematy, które zawsze się pojawiają: miłość dwóch osób, miłość trzech osób, walka
o władzę oraz motyw podróży. Wtedy z pewnością nawet narzucona
lektura stanie się przyjemniejsza.
Spotkanie zakończyło się rozdawaniem autografów oraz wspólnymi zdjęciami. Później pełni entuzjazmu młodzi czytelnicy z rumieńcami na twarzach zagłębili się w lekturze książek Ewy Nowak…
Mirella Markowska
Fot. T. Stopyra
6
Familijo w Mosznej
z życia gminy
MAJ 2015
7
Fot. GBP w Godowie
Fot. GBP w Godowie
TYDZIEŃ BIBLIOTEK
Uczniowie z Godowa
Za nami Ogólnopolski Tydzień Bibliotek, który w tym roku przebiegał pod hasłem Wybieram bibliotekę. Z tej okazji Gminna Biblioteka
Publiczna wraz z filiami przygotowała dla mieszkańców szereg atrakcji. Dzieci i dorośli wykazali się wiedzą, biorąc udział w kwizach bibliotecznych. Na warsztatach twórczości uczestniczki wykonały unikatowe zakładki do książek pod okiem instruktorki Moniki Breś.
Najmłodsi czytelnicy – 3- i 4- letni, podczas zajęć z cyklu Ważne sprawy
naszych pociech, za sprawą magicznego teatrzyku o Groszkach przenieśli się do Książkolandii. Dla dzieci szkolnych zorganizowano niecodzienne lekcje biblioteczne. Uczniowie z klas I A i I B Zespołu Szkół w Gołkowicach zmierzyli się ze znanymi baśniami, rozwiązując zadania i zagadki po to, aby odczarować wróżkę. Swój pierwszy niepowtarzalny książkowy teatrzyk pt. Nocą w bibliotece, z myślą o młodszych kolegach, stworzyli uczniowie z klas IV, V i VI Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Godowie. Inspiracją do wymyślenia, a następnie zilustrowania, na specjalnych
planszach, opowiadania o tym, co dzieje się nocą w bibliotece, był teatrzyk kamishibai. Kilka dni później w uroczystej prezentacji uczestniczyły klasy I A i I B, którym bardzo spodobała się magiczna książka.
Wielką gratką dla młodzieży gimnazjalnej z Gołkowic i Skrzyszowa było spotkanie z Ewą Nowak, polską pisarką, której książki cechu-
je humor, intelektualna głębia oraz ponadczasowe tematy bliskie młodym czytelnikom. W sposób niezwykle zabawny autorka nakreśliła historię swojego twórczego życia oraz zdradziła, skąd czerpie pomysły
na powieści. Przyszłym pisarzom udzieliła również kilku bezcennych
rad, m.in. ile czasu dziennie należy poświęcić na pisanie.
Największą atrakcją dla uczniów z miejscowego Zespołu Szkół, którzy uczestniczyli w spotkaniu w filii bibliotecznej w Skrzyszowie, okazały się iPady Apple Air. GBP w Godowie wygrała tablety, przystępując
do ogólnopolskiego konkursu pn. „Tablety w Twojej bibliotece” zorganizowanego przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.
Podczas zajęć młodzież poznała wybrane aplikacje wspierające edukację, relaksację, tworzenie grafiki i multimediów oraz polskojęzyczną
książkę multimedialną wydaną przez Fundację Festina Lente pt. O stole, który uciekł do lasu.
Filie w Skrbeńsku i Krostoszowicach gościły dzieci przedszkolne
oraz uczniów młodszych klas, dla których przygotowano przedstawienie pt. Groszki. Na pamiątkę zajęć dzieci wykonały kolorowe zakładki do książek.
Adriana Piwońska i Anna Polnik
CZEKOLADOWA
MATEMATYKA
Od lat czekolada gości na lekcjach matematyki, jednak niecodzienne zajęcia, podczas których uczniowie w praktyczny sposób zapoznali się z ułamkami, mając do dyspozycji czekoladę, odbyły się w klasie
IV. Czekoladowe szaleństwo zaczęło się już od samego rana, kiedy to
dzięki uprzejmości i zaangażowaniu jednego z rodziców – Doroty
Welcel – w ramach warsztatów artystycznych prowadzonych w klasie IV, uczniowie spróbowali wspólnymi siłami ugotować czekoladę.
Kiedy wszystkie składniki zostały przygotowane, przepisy na tablicy
zapisane, można było zacząć gotowanie. Dzieci z wielkim zainteresowaniem śledziły poszczególne etapy tworzenia „klasowej” czekolady,
która została następnie podzielona na ułamki i z zachwytem zjedzona.
Pani Dorota zaoferowała uczniom jeszcze inne słodkości, takie jak: ryżowe szyszki, wafelki czekoladowe oraz owsiane ciasteczka.
Jednym słowem – lekcje matematyki, choć czasami trudne, mogą
być ciekawe. Uczniów interesuje „królowa nauk” i chętnie uczestniczą
w dodatkowych zajęciach organizowanych w szkole, czego efektem
jest ich udział w konkursach matematycznych. W tym roku szkolnym
tytuł laureata II Powiatowego Konkursu z Matematyki dla Szkół Podstawowych pod patronatem Starosty Powiatu Wodzisławskiego, Burmistrza Miasta Rydułtowy i Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim zdobył uczeń klasy VI – Michał Krzyżok, finalistą Międzynarodowego Konkursu Pangea został Patryk Kominek z klasy VI, a wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur 2015” zdobyli Patryk Kominek oraz uczennica
klasy IV – Paulina Herman. Gratulujemy!
Mirela Prochasek
Fot. ZSP Godów
ZSP GODÓW
Uczniowie ze Skrbeńska po przedstawieniu Groszków
Prezentacja czekoladowych ułamków
EMERYCI NA MAJÓWCE
W tym roku 27 maja 100-osobowa grupa emerytów ze Skrzyszowa pojechała na majówkę do Brennej, aby uraczyć się zdrowym górskim powietrzem. Miejscem docelowym okazała się restauracja „Skalny Dworek”. Tam uczestnicy zjedli smaczny obiad, a po nim udali się
do koliby – pomieszczenia za budynkiem głównym, gdzie wypili kawę
i spokojnie pobiesiadowali. Po posiłku znaczna część grupy poszła na
spacer po Brennej, gdzie każdy znalazł coś dla siebie, a inni wybrali się
w góry. O godz. 19.00 wszyscy pożegnali się z gościnną Brenną i udali
w drogę powrotną do Skrzyszowa.
B.O.
ZS GOŁKOWICE
echa ze szkół
jesteśmy nr 5 (117)
DNI PATRONA
Biało-czerwone barwy, odświętny wystrój, gazetka tematyczna,
tarcze ze szkicem spitfire’a – wymowne znaki, że Gimnazjum w Gołkowicach świętuje Dni Patrona. W tym roku trwały od 18 do 22 maja.
Święto to propaguje znajomość najważniejszych faktów z życia
por. pil. Franciszka Surmy, przypomina o wartościach patriotycznych,
a także promuje je wśród młodzieży.
Obchody rozpoczęły się od uroczystego apelu, w trakcie którego
uczniowie złożyli kwiaty pod tablicą pamiątkową i wystawili wartę.
W ciągu tego tygodnia gołkowicką placówkę odwiedziło wielu znakomitych gości.
18 maja swoją obecnością zaszczycił nas komandos, żołnierz sił
specjalnych, Tomasz Bańczyk. Spotkanie było okazją, by zobaczyć,
czym zajmują się spadochroniarze. Uczniowie mogli obejrzeć sprzęt
i wyposażenie żołnierza sił specjalnych. Młodzież zainteresowała także grupa rekonstrukcyjna działająca w Wodzisławiu Śl. pod nazwą Task
Force 6, której T. Bańczyk jest założycielem i dowódcą.
19 maja gimnazjaliści przywitali pilota, kapitana Polskich Linii Lotniczych LOT, Wiesława Dziubę. Gość przybliżył pracę pilota, jej wady
i zalety. Opowiedział o swoich podróżach po świecie i o przeżyciach
związanych z porwaniem samolotu, który pilotował. Zaprosił także
słuchaczy do rybnickiego aeroklubu, w którym aktualnie rozwija swoje pasje.
22 maja w szkole gościł modelarz z Gołkowic, Piotr Moczała – wicemistrz świata i mistrz Europy, który blisko pół wieku pasjonuje się
modelami samolotów. Zaprezentował młodzieży nowoczesny model
Fot. D. Krzystała
8
Gość P. Moczała w czasie prezentacji
szybowcowy, a także, będący kultowym samolotem każdego modelarza, „Wicherek”.
Nie obyło się także bez konkursów. 20 maja uczniowie zmierzyli się
m.in. z interpretacją wierszy o lotnikach, testem sprawdzającym wiedzę o F. Surmie, matematycznymi spiralami i funkcjami, podniebnymi
pejzażami oraz udowodnili, że są młodzi i sprawni jak Franek.
Tegoroczne Dni Patrona upłynęły w miłej, podniebnej atmosferze
i dostarczyły wielu niezapomnianych wrażeń.
Izabela Zozworek
Fot. E. Chmiel
Fot. E. Chmiel
RODZICE – GOŚĆMI
Klasa z dziennikarką Anną Burdą-Szostek
W kwietniu i maju uczniowie klasy II A wraz z wychowawczynią Ewą
Chmiel gościli rodziców, którzy opowiadali o swoim wykonywanym
zawodzie. Wszystkie wizyty były wielkim przeżyciem dla uczniów i dla
gości. Dzieci z wielkim zainteresowaniem słuchały opowiadań, wiele
się nauczyły oraz były bezpośrednio zaangażowane w wykonanie wielu czynności.
Pierwszym gościem była dziennikarka „Nowin Wodzisławskich”,
Anna Burda-Szostek, mama Magdaleny. Ciekawie poopowiadała o swojej pracy związanej z przeprowadzaniem wywiadów, pracą
w terenie oraz przybliżyła pracę samej redakcji. Przeczytała także fragmenty swoich artykułów.
Kolejny gość to Agnieszka Wolak, mama Anety, pracująca jako
pielęgniarka na oddziale noworodków w Wodzisławiu Śląskim. Przyszła w swoim stroju służbowym i przedstawiła wiele przyborów i środków medycznych, którymi się posługuje. Na lalce pokazała pielęgnację noworodka i opowiedziała o opiece nad nim, a dzieci mogły same
ubrać lalkę i założyć jej pampersa.
Następna wizyta też była związana ze służbą zdrowia. Mama Oliwii,
Anna Kowalska, jest ratownikiem medycznym i pracuje w karetce pogotowia. W stroju ratownika opowiadała o swojej pracy. Zrobiła po-
Wskazówki do pielęgnacji noworodka
kaz udzielania pierwszej pomocy, a uczniowie mogli wykonywać masaż serca na fantomie. Na różnych przyrządach pokazała, jak wykonuje się podstawowe badania.
Klasę odwiedził też tata Anety, Paweł Wolak, który pracuje w fabryce przypraw Prymat w Jastrzębiu- Zdroju. Pokazał strój roboczy
i opowiedział o zasadach higieny produkcji. Przedstawił całą gamę
produktów, mówił jak pakuje się przyprawy i produkuje różne mieszanki. Dzieci po zapachu i wyglądzie rozpoznawały różne przyprawy.
Wszyscy otrzymali do domu paczuszki z przyprawami.
Ostatnim gościem była mama Magdy, Weronika Musioł, która jest
fryzjerką. Ciekawie opowiedziała o budowie włosa, potrzebie utrzymania czystości głowy, pokazała sprzęty i kosmetyki, którymi się posługuje. Wszystkim chłopcom zrobiła modne fryzury na żelu, a dziewczynkom upięła przepiękne koki i warkocze.
Zajęcia na długo zostaną w pamięci uczniów. Wszyscy bardzo się
cieszymy, że rodzice tak chętnie przybyli do klasy, poświęcili cenny czas i wspaniale opowiedzieli o swojej pracy. Dziękujemy także za
słodkie poczęstunki i upominki!
Ewa Chmiel
echa ze szkół
MAJ 2015
SPOTKANIE Z POWSTAŃCEM
ZS SKRZYSZÓW
Fot. SP Gołkowice
8 maja obchodzona była 70. rocznica zakończenia II wojny światowej. Z tej okazji 21 maja w gołkowickiej szkole podstawowej odbyło
się spotkanie z Witoldem Traczykiem – uczestnikiem powstania warszawskiego, który walczył na Mokotowie w pułku AK „Baszta”.
Podczas spotkania Pan Witold bardzo ciekawie opowiadał o swoich losach. Uczniowie przejawiali duże zainteresowanie wyjątkowym
Gościem i zadawali mu liczne pytania. Wydarzenie to było niezwykłą
okazją do poszerzenia swojej wiedzy. Osobiste wspomnienia i refleksje Pana Witolda dotyczące hitlerowskiej okupacji, walki w powstaniu
warszawskim i niewoli niemieckiej z pewnością na długo pozostaną
w pamięci słuchaczy. Na koniec uczestnicy spotkania otrzymali od szanownego Gościa ciekawe przedmioty z Muzeum Powstania Warszawskiego, które będą cenną pamiątką tego spotkania.
W wydarzeniu tym wzięli udział uczniowie z klas 4-6 oraz nauczyciele, którzy pożegnali Pana Witolda wielkimi brawami. Była to wspaniała lekcja historii dla wszystkich, za którą uczestnicy spotkania serdecznie dziękują.
Mateusz Andrzejuk
Witold Traczyk w czasie spotkania
W BAJKOWYM ŚWIECIE
Jak może zrozumieć inne ziemie ten,
kto nie zna i nie rozumie własnej?
J.H. Pestalozzi
Bardzo ważnym i cennym źródłem wiedzy ułatwiającym rozumienie m.in. historii kraju czy Europy jest wiedza o najbliższym otoczeniu
człowieka. Stąd też w ubiegłym roku szkolnym w Szkole Podstawowej
w Skrzyszowie narodził się pomysł zorganizowania konkursu, którego
celem jest przybliżanie uczniom „małej ojczyzny”. Takie „spotkanie”
z regionem wiąże uczuciowo uczniów z najbliższym środowiskiem,
pomaga w budzeniu i kształtowaniu patriotyzmu lokalnego oraz ułatwia rozumienie potrzeb i problemów najbliższej okolicy.
13 maja odbył się II Gminny Konkurs „Nasze miejsce na Ziemi” pod
patronatem wójta Mariusza Adamczyka. Wzięli w nim udział uczniowie z 4 szkół gminy (ze Skrzyszowa, Krostoszowic, Gołkowic i Godowa), którzy w 11 różnorodnych konkurencjach wykazali się dużą wiedzą na temat najbliższej okolicy. Wśród zadań były pytania dotyczące
gminy i powstań śląskich, należało rozpoznać Honorowych Obywateli Gminy Godów, zaznaczyć na mapce i nazwać zabytki z terenu gminy, ułożyć puzzle wylosowanego herbu. Ponadto uczestnicy mogli się
wykazać znajomością gwary. Jedno z zadań dotyczyło nazwania jak
największej liczby części ubioru kobiety i mężczyzny, oczywiście, po
śląsku. Okazało się, że najlepsze drużyny potrafiły zrobić to doskonale, ponieważ wiedziały, co to zopaska, szczewiki na kromflekach, ancug,
westa, galoty, hozyntregi, jakla, fuzekle. Inne z zadań związanych z gwarą miało na celu „odkurzenie” imion, które są doskonale znane naszym
starkom. I tu najlepsze drużyny bezbłędnie rozpoznały polskie odpowiedniki imion: Stazyja, Lojzik, Zefek, Tonik, Maryjka, Cila, Wiluś. Należało również zaprezentować w dowolny sposób potrawę śląską. I tak:
drużyna z Gołkowic pięknie po śląsku opowiedziała o niedzielnym
obiedzie, w kierym znodły się zupa z nuglami, czorne kluski z dziurką,
modro kapusta, rolada, kompot i oczywiście, kołocz na maszkiety. Gospodarze opowiedzieli i pokozali, jak zrobić najlepszo śląsko zupa – wodzionka/broudzupa. Chłopcy z Godowa nie tylko przedstawili przepis
na chlyb z fetym, ale również nim poczęstowali wszystkich. Natomiast
drużyna z Krostoszowic opowiedziała o tym, jak się robi moczka.
Po rozegraniu wszystkich konkurencji okazało się, że zwyciężyła
drużyna ze Skrzyszowa w składzie: Nikola Pająk, Bartosz Jureczko
i Gabriel Gomularz. Gospodarze jednym punktem pokonali drużynę
z Gołkowic. Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody ufundowane przez
Wójta.
Iwona Brudny
Fot. ZSP Skrbeńsko
19 maja skrbeńskie przedszkolaki odwiedziła Dorota Gustyn –
mama jednego z przedszkolaków, która pisze piękne bajki dla dzieci.
Przeczytała dzieciom kilka swoich bajek, a one słuchały z zaciekawieniem, leżąc sobie wygodnie na swoich podusiach i przytulankach, które przyniosły na tę okoliczność ze swoich domów. Dzieci przygotowały dla Pani Doroty niespodziankę – bajkowy brudnopis, a autorka poczęstowała wszystkich bajkowymi lizakami. To było magiczne spotkanie.
Anna Prochasek
NASZE MIEJSCE
NA ZIEMI
Pszczółki z Panią Dorotą
Fot. S. Sitek
PP skrbeńsko
9
Wszyscy uczestnicy konkursu
10
sport
jesteśmy nr 5 (117)
BIEGI MIĘDZY POMNIKAMI
8 maja w Godowie odbyła się kolejna impreza sportowa, której organizatorem była Gminna Rada Sportu - Biegi między Pomnikami Powstańców Śl. Jak co roku złożono kwiaty i zapalono znicz przed pomnikiem powstańczym obok budynku byłego dworca PKP, po czym
oficjalnie rozpoczęto zawody, w których uczestniczyło ponad 160
uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjów gminy Godów. Po zaciętej rywalizacji udało się wyłonić zwycięzców w każdej z kategorii.
Poniżej klasyfikacja indywidualna oraz drużynowa.
SZKOŁY PODSTAWOWE
Dziewczyny klasa V:
1. Aleksandra Szołucha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Łaziska
2. Sandra Swoboda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Krostoszowice
3. Kaja Krzystała . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skrzyszów
Dziewczyny klasa VI:
1. Wiktoria Czaplak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Krostoszowice
2. Teresa Twardzik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gołkowice
3. Dominika Kwaśnica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skrzyszów
Chłopcy klasa V:
1. Jonatan Tekieli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Godów
2. Denis Marcisz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skrzyszów
3. Kacper Toman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Krostoszowice
Chłopcy klasa VI:
1. Mateusz Pyrzyński . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Godów
2. Przemysław Sobala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skrzyszów
3. Wojciech Syrek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gołkowice
Klasyfikacja drużynowa:
1. SP Skrzyszów
2. SP Krostoszowice
3. SP Gołkowice i SP Godów
GIMNAZJA
Dziewczyny klasa I:
1. Patrycja Jurzyca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gołkowice
2. Paulina Tkocz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skrzyszów
3. Manuela Kruczek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skrzyszów
Dziewczyny klasa II:
1. Martyna Nitka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gołkowice
2. Karolina Potysz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gołkowice
3. Zuzanna Bystroń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gołkowice
Dziewczyny klasa III:
1. Sonia Szczepaniak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gołkowice
2. Aleksandra Krentusz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gołkowice
3. Daria Surma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skrzyszów
Chłopcy klasa I:
1. Sebastian Mrozek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gołkowice
2. Radosław Reclik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skrzyszów
3. Kacper Rduch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skrzyszów
Chłopcy klasa II:
1. Tomasz Głuc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skrzyszów
2. Tomasz Szołucha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gołkowice
3. Sławomir Dorda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gołkowice
Chłopcy klasa III:
1. Patryk Marcisz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skrzyszów
2. Damian Reclik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gołkowice
3. Szymon Swoboda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skrzyszów
Klasyfikacja drużynowa:
1. Gm Gołkowice
2. Gm Skrzyszów
Wszystkim startującym dziękujemy za wspaniałą atmosferę przed
zawodami, w czasie i po biegu oraz sportową postawę, zaś zwycięzcom gratulujemy!
A. Szwarc
ZLOT MOTOCYKLISTÓW
Grupa Motocyklowa „Mroczne Duchy”, zrzeszona w Polskim
Ruchu Motocyklowym z siedzibą w Gołkowicach, 11 lipca 2015
roku na kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Godowie przy
ul. 1 Maja 49 (za Urzędem Gminy w Godowie) organizuje Mroczny Zlot Motocyklowy. Rozpoczęcie zlotu o godz 11.00. W programie m.in. parada motocyklowa, koncerty, w których wystąpią
zespoły Blend, Roog, Marcin Gołka z Kapelą oraz konkursy i dużo
dobrej zabawy.
Wioleta Krentusz
„Mroczne Duchy”
WKRÓTCE U NAS
19 czerwca – boisko Godów – zawody lekkoatletyczne (Gminna
Rada Sportu)
25 czerwca – Godów – Bieg po zdrowie z Gminą Godów
21 czerwca – OK Gołkowice, godz. 17.00 – przedstawienie dla
dzieci pt. „Smerfy – chciwość nie popłaca” w wykonaniu Teatru Naszej Wyobraźni i grupy ANAWA; wstęp bezpłatny.
A. Szwarc
TURNIEJ SKATA
23 maja w Ośrodku Kultury w Gołkowicach odbył się Turniej Skata o Puchar Dyrektora Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Godowie. Turniej uroczyście otworzyła sama dyrektor – Tatiana
Stopyra. Wzięło w nim udział 58 zawodników. Zaszczytne pierwsze
miejsce zdobył Franciszek Polok, drugie miejsce wywalczył Ewald
Paulus, natomiast na miejscu trzecim ulokował się Stanisław Gembalczyk.
Wszystkim zawodnikom dziękujemy za udział w turnieju i uczciwą
grę, gratulujemy i życzymy sukcesów w kolejnych turniejach.
A. Szwarc
redakcja: B. Oślizło, J. Szczeponek, A. Tomas, A. Tomas
wydawca: GCKSiT, 44-340 Godów, ul. 1 Maja 93
adres redakcji: Urząd Gminy w Godowie, 44-340 Godów, ul. 1 Maja 53
skład: Radosław Dawid
druk: „Tęcza” s.c., 44-341 Gołkowice, ul. 1 Maja 140, tel. 32 472 74 04
Tekstów nie zamówionych redakcja nie zwraca.
Zastrzega się prawo skracania i opracowywania nadesłanych materiałów.
ZS SKRZYSZÓW
KONKURS CZYTELNICZY
Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa,
którą sobie ludzkość wymyśliła
Wisława Szymborska
14 maja br. w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli
w Wodzisławiu Śląskim odbył się Powiatowy Konkurs Czytelniczy dla
uczniów klas IV-VI, którego tematem była znajomość lektury pt. „Akademia Pana Kleksa”. Uczniowie musieli także wykazać się wiedzą dotyczącą biografii Jana Brzechwy.
Konrad Kurasz, uczeń klasy IV A Szkoły Podstawowej w Skrzyszowie, podążając śladami Ambrożego Kleksa, wywalczył II miejsce.
Konradowi gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów nie tylko
w zgłębianiu sekretów profesora, ale w dalszym zachwycie nad pięknem dzieł literackich, by Jego pasja czytelnicza rozwijała się z każdym
dniem coraz bardziej, bo: „Cóż może być cenniejszego od spotkań
z mądrą książką?”
Justyna Hudek
ZSP SKRbeńSKo
ŚLONSKI GRACZKI
20 maja grupa przedszkolna „Pszczółki” udała się do miejscowego
ośrodka kultury na imprezę zorganizowaną przez przedszkole oraz OK
pt. „Ślonski graczki”. W tym dniu dzieci i nauczycielki godali po ślonsku. Przedszkolaki miały okazję poznać śląskie legendy czytane przez
Bogumiłę Caniboł, mogły pobawić się śląskimi zabawkami: hampelanym, drabiniokiym, starym wózkiym z lalkom, myszom i żabom z taszyntucha, helikopterym z papióru i pograć w śląskie zabawy, takie jak: sztylowy golf, cymbergaj, zabawa z kneflym, zabawa sznórkiym, dmuchanki.
Dzieci tego dnia zajodały ślonski maszkety: kopalnioki, szkloki, maczki,
oblaty, piły oranżada. Panie z przedszkola zorganizowały degustację
wodzionki (broudzupy), która bardzo dzieciom smakowała. Jadło ją już
kiedyś tylko 4 dzieci. Na obiad dzieci zjadły wórszt z rożna, a po obiedzie na odpoczywaniu oglądały kaspertyjater pt. „O dziołszce w czerwonej czopeczce”. Tego dnia przedszkolaki nauczyły się też piosenki
„Ślonski skrzotki” („My jesteśmy krasnoludki”) oraz śląskiej wyliczanki: Iki, piki, dwa szpyndliki, iki, piki raus. Na zakończenie śląskiej imprezy Pani Bogumiła zaprosiła dzieci na zorganizowaną przez siebie wystawkę śląską i opowiedziała im o rzeczach codziennego użytku, które były kiedyś wykorzystywane przez ludzi. Ślonski graczki zostaną na
stałe wpisane do przedszkolnego kalendarza.
Fot. A. Prochasek
Fot. J. Hudek
Anna Prochasek
Nagrodzony K. Kurasz
OGRÓD MARZEŃ
Ślonski graczki
ZS GoŁKoWICe
ZESPOŁY TANECZNE
W GOŁKOWICACH
20 maja w Zespole Szkół w Gołkowicach odbył się Gminny Przegląd
Zespołów Tanecznych o Puchar Wójta Gminy Godów. Konkurs oceniało jury w składzie: Karolina Krzysztofczyk, Dominika Piprek- Brzoza, Katarzyna Kubica, Bartłomiej Chosta, Dawid Koczy.
Wzięły w nim udział zespoły taneczne z pięciu szkół. Pierwsze miejsce zajęli tancerze z SP w Gołkowicach, drugie – z SP w Skrzyszowie, na
trzecim uplasowała się SP w Krostoszowicach. Wyróżnieni zostali tancerze z Godowa i Skrbeńska.
Bardzo serdecznie gratulujemy wszystkim pasjonatom tańca i życzymy dalszych sukcesów. Organizatorem konkursu były nauczycielki
Joanna Wawrzyczny i Ewelina Kłosek.
Ewelina Kłosek
J. Szczeponek w czasie prezentacji
Fot. SP Gołkowice
Fot. GBP w Godowie
Ogród marzeń to pojęcie, którego nie da się jednoznacznie zdefiniować, bo wymarzonych ogrodów może być tyle, ilu ludzi pragnących je mieć. Z myślą o wszystkich, dla których przydomowe ogrody są ważnym miejscem, GBP w Godowie zaprosiła Jana Szczeponka z Łazisk, pasjonata i posiadacza pięknego ogrodu, zagospodarowanego niezliczoną ilością gatunków i odmian roślin, aby podzielił się
swoimi doświadczeniami odnośnie do jego prowadzenia i utrzymania. Pan Janek nie tylko opowiedział o swoich upodobaniach,ale zainteresował obecnych różnorodnymi odmianami roślin ogrodowych,
w szczególności krzewów i drzew iglastych, które bardzo przystępnie
zaprezentował.
Spotkanie odbyło się 21 maja, w ramach Spotkań ludzi z pasją, w GBP
w Godowie i było osiemnastym, na którym gościliśmy pasjonatów z terenu naszej gminy.
Katarzyna Holesz
Uczestnicy GPZT w Gołkowicach
Fot. A. Szwarc
Dzielne Smerfy na festynie
ZAPROSZENIE
Serdecznie zapraszamy Mieszkańców na festyn w ramach
DnI GMIny GoDóW, który odbędzie się 27 czerwca br. na
kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Godowie. Początek
festynu o godz. 17.30.
W programie: występy dla dzieci prowadzone przez grupę
Crazy Club z Raciborza, pokaz baletu, Spoko Babki pod kierownictwem Danuty Szczypki, występy uczestników warsztatów prowadzonych przez Katarzynę Danek, Adult+ pod
kierownictwem Dawida Koczego.
Gwiazda wieczoru – Liber i natalia Szroeder – wystąpią
o godz. 21.00. na zakończenie przewidziano zabawę taneczną z DJ-em Remi.
Fot. P. Sobik
23 maja na terenie rekreacyjno - sportowym w Godowie odbyła się
majówka, której organizatorem było Gminne Centrum Kultury, Sportu
i Turystyki w Godowie. Niestety, pogoda nie sprzyjała imprezom plenerowym. Jednak pomimo złej pogody na muszli i boisku działo się
dużo.
Impreza rozpoczęła się od występu naszych milusińskich z Przedszkola Publicznego w Godowie. Pomimo rzęsistego deszczu i przenikliwego chłodu dzielne przedszkolaki zaprezentowały niezwykle
barwny program; były dowcipy,śpiewy i inscenizacje, które rozgrzały
zgromadzone licznie rodziny. Po części przedszkolnej na scenie pojawiła się Kreatornia Studio oraz grupa z Funny School, która przez prawie 2 godziny bawiła najbardziej wytrwałe dzieci. Sporym zainteresowaniem cieszył się pokaz tresury psów w wykonaniu Moniki Wojciechowskiej, tzw. Dogfresbee. O godzinie 18:00 na scenie muszli koncertowej pojawiła się gwiazda wieczoru – grupa Happy Folk, która bawiła zebranych swoim wspaniałym repertuarem muzyki biesiadnej.
Uwieńczeniem wieczoru była zabawa taneczna, którą poprowadził DJ
Paweł Paszenda. Pomimo bardzo złej aury organizatorzy uważają imprezę za udaną i dziękują wszystkim, którzy włączyli się w jej przygotowanie!
A. Szwarc
RODZINNA MAJÓWKA
W SKRZYSZOWIE
Pomalowane twarze wizytówką najmłodszych
W sobotę, 30 maja, tuż przed Dniem Dziecka odbył się bardzo wyjątkowy festyn rodzinny. Jego wyjątkowość polegała m.in. na niezwykle kapryśnej pogodzie, bogatej ofercie artystycznej i do końca
wiernej publiczności. Na scenie można było podziwiać umiejętności
uczniów skrzyszowskich szkół w przeróżnych formach artystycznych –
od piosenek przez taniec, muzykę instrumentalną aż po turnieje i wyroby biżuterii. Wielką atrakcją imprezy były darmowe zjeżdżalnie,oblegane nieustannie przez dzieci, oraz pokaz ratownictwa drogowego przez OSP Skrzyszów. Festyn zakończył się zabawą taneczną w późnych godzinach nocnych. Jego organizacją zajęły się połączone szeregi dwóch instytucji: Zespołu Szkół w Skrzyszowie i jego Rady Rodziców oraz Ośrodka Kultury w Skrzyszowie.
Paweł Sobik
ZS SKRZYSZÓW
WYŚPIEWANE NAGRODY
Obok 150 innych uczestników cztery uczennice ZS w Skrzyszowie
wzięły udział w przesłuchaniach do Młodzieżowego Festiwalu Muzycznego 2015, które odbyły się w kwietniu w Czerwionce-Leszczynach. Dziewczyny zaśpiewały po dwie piosenki i odniosły ogromny
sukces, bowiem zostały laureatkami tego konkursu i wystąpiły w koncercie finałowym, który odbył się w maju.
A oto laureatki:
Weronika Godyń kl. II A Gm – nagroda specjalna,
Izabela Palik kl. II A Gm – nagroda I stopnia,
Julia Klapuch kl. IV A SP – nagroda II stopnia,
Marta Sobik kl. IV A SP – nagroda II stopnia.
Do konkursu uczennice przygotowała nauczycielka Patrycja Gąsior.
Patrycja Gąsior
Fot. P. Gąsior
FESTYN „POD CHMURKĄ”
Laureatki Wojewódzkiego Młodzieżowego Festiwalu Muzycznego

Podobne dokumenty

Spotkanie integracyjne

Spotkanie integracyjne • udostępnienia boiska sportowego zbudowanego na terenie Zespołu szkolno – Przedszkolnego w łaziskach przy ul. Powstańców Śl. 151; W celu realizacji zadania pn. „Przebudowa boiska szkolnego oraz b...

Bardziej szczegółowo