Konferencja dla Dyrektorów Szkół - Pieniądze są dla szkoły Jak

Transkrypt

Konferencja dla Dyrektorów Szkół - Pieniądze są dla szkoły Jak
Konferencja dla Dyrektorów Szkół - Pieniądze są dla szkoły
Jak pozyskad fundusze na funkcjonowanie placówki publicznej oraz niepublicznej w roku
szkolnym 2015/2016. Poznao, 11-12.06.2015 r.
Istnieje ponad 100 różnych zewnętrznych źródeł, z których szkoła może pozyskad pieniądze na sfinansowanie
prowadzonych w placówce działao.Przyjmowanie zgłoszeo o dodatkowe fundusze do wielu ważnych instytucji
kooczy się już w sierpniu lub wrześniu 2015, a zatem aby zdążyd, nie należy odkładad starao o te środki na nowy
rok szkolny.
Pozyskane środki pozabudżetowe pomogą placówkom:
 Rozpocząd rok szkolny 2015/2016 z zastrzykiem dodatkowej gotówki na funkcjonowanie szkoły,
 Wyposażyd klasy w nowy sprzęt i narzędzia dydaktyczne na nowy rok szkolny,
 Wprowadzid innowacyjne zajęcia dla uczniów m.in. z wykorzystaniem TIK, a także przedmiotowe oraz
językowe,
 Zaplanowad projekty edukacyjne, w tym wycieczki, rajdy, zielone szkoły lub wymiany zagraniczne,
 Lub dofinansowad modernizację placówki.
Zapraszamy do udziału w I Konferencji dla Dyrektorów Szkół „Pieniądze są dla szkoły. Jak pozyskad fundusze na
funkcjonowanie placówki publicznej oraz niepublicznej w roku szkolnym 2015/2016” w Poznaniu w dniach 1112 czerwca 2015 r.
Podczas konferencji:
 Poznają Paostwo w praktyczny sposób możliwości pozyskania dodatkowych środków na
funkcjonowanie Paostwa placówek, poza subwencją oświatową,
 Wybiorą Paostwo z ponad 100 źródeł krajowych i zagranicznych, oferujących pomoc finansową oraz
niepieniężną, granty najbardziej adekwatne dla Waszej placówki,
 Dowiedzą się Paostwo jakie działania należy podjąd, żeby pozyskad środki z wybranych programów
 oraz jakich formalności trzeba dopełnid i kiedy złożyd wnioski, aby otrzymad fundusze na rok szkolny
2015/2016.
W programie konferencji:
I.
Zewnętrzne krajowe źródła finansowania szkół
Programy grantowe prowadzone przez fundacje i stowarzyszenia, programy rządowe oraz środki
samorządowe i programy wsparcia niepieniężnego
II.
Zagraniczne źródła finansowania szkół
Unijne fundusze strukturalne EFS i EFRR, a polskie POWER i RPO oraz program Erasmus+ „Mobilnośd
kadry edukacji szkolnej” oraz „Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół”
III.
Kiedy wnioskodawcą nie może byd szkoła - praktyczne aspekty budowania partnerstw
IV.
Pozyskanie sponsora dla szkoły - fundraising w trzech krokach
Konferencji towarzyszą warsztaty z pisania wniosków i tworzenia projektów dla szkół:
I.
II.
III.
Fundusze UE dla placówek edukacyjnych
Jak pozyskad dotację z programu ERASMUS+ Akcja 1
Jak pozyskad dotację z programu ERASMUS+ Akcja 2
Szczegółowe informacje dotyczące konferencji znajdują się na stronie
www.pieniadzesadlaszkoly.pl
Organizator spotkania: Agencja Pracy Twórczej.

Podobne dokumenty