Katalog lin dźwigowych

Komentarze

Transkrypt

Katalog lin dźwigowych
Elevator Ropes
Liny dźwigowe
Content
Spis treści
Front page: Trump Tower Chicago
Strona tytułowa: Trump Tower Chicago
Introduction3
Wprowadzenie
3
Selection Criteria
4
Kryteria doboru
4
Important Rope Terms
6
Ważne pojęcia
6
Rope Specifications
8
Opis lin
8
High Performance Ropes
16
Liny specjalistyczne
16
Discarding Criteria
20
Zużycie lin
20
Montaż
Installation
Rope untwist
22
Skręt liny
22
Rope tension
23
Wyrównanie sił w linach
23
Konserwacja - smarowanie uzupełniające
24
Handling26
Postępowanie z liną
26
Assemblies for Elevator Ropes
Armatura do lin
28
Rope Maintenance – Re-lubrication
24
28
Akcesoria do lin
Rope Accessories
Rope sockets, Wire rope clips
29
Zamki linowe, zaciski linowe
29
Rope suspensions
30
Zawieszenia linowe
30
Elementy amortyzujące
32
34
Łańcuchy wyrównawcze
34
Roller Guides
36
Prowadnice rolkowe
36
Tips for Installation
37
Wskazówki dotyczące montażu
37
Damper32
Compensation Chains
Certificates38
Certyfikaty
38
Packaging39
Opakowania
39
Distribution partners worldwide
Dystrybutorzy na świecie
40
Issue 09 /13
2
40
Wydanie 09 /13
125 Years of Tradition
125 lat tradycji
Gustav Wolf looks back on more than
125 years of company history. The
group of companies consists today
of seven modern production sites in
Germany, France, Hungary, Dubai,
India and China. Gustav Wolf is included among the important international
manufacturers of steel wire ropes for
elevators.
Firma Gustav Wolf może poszczycić się
ponad 125 letnią tradycją. Do grupy
przedsiębiorstw Gustav Wolf należy
obecnie siedem nowoczesnych zakładów
produkcyjnych w Niemczech, we Francji,
na Węgrzech, w Dubaju, w Indiach
i w Chinach. Gustav Wolf jest jednym
z wiodących producentów lin dźwigowych
na świecie.
Two logistics centers in Germany and
a worldwide network of distributors
provide for accurate and timely deliveries to our customers which include
the largest in the industry and also
many middle-sized companies.
Dwa niemieckie centra logistyczne
oraz sieć lokalnych dystrybutorów
starają się zapewnić punktualne i szybkie
dostawy do klientów. Do odbiorców należą
zarówno międzynarodowe koncerny, jak
i wiele średniej wielkości przedsiębiorstw.
From start of manufacture to the
finished rope Gustav Wolf conducts all
production steps in-house, in particular
the drawing of our own wires, which
facilitate essential control over quality.
Firma Gustav Wolf samodzielnie produkuje
drut do produkcji lin oraz samodzielnie
wykonuje wszystkie etapy produkcji,
co pozytywnie wpływa na jakość produktu
końcowego.
Our modern production machinery,
technical know-how, dedicated workers and tradition of premium products assure that in Gustav Wolf you
have a reliable partner.
Nowoczesny park maszynowy, techniczne
know-how, zaangażowani pracownicy
i wysokiej jakości produkty czynią
z firmy Gustav Wolf partnera godnego
zaufania.
3
Selection Criteria Kryteria doboru lin
Tips for rope selection
Wskazówki dotyczące doboru lin
In the various elevator designs the rope is subjected to
very different demands. The choice of the correct rope
construction results from the optimization among:
Rożne dźwigi wymagają różnych lin. Wybór właściwej
konstrukcji następuje w wyniku optymalizacji między:
• wysoką elastycznością
• nieznacznym ścieraniem
• nieznacznym wydłużeniem
• high resistance to rope fatigue
• high wear resistance
• low elongation
Travel hight/Wysokość podnoszenia [m]
F819 W-FC
F819 S-FC
PAWO F7
PAWO F3
PAWO F7S
PAWO F10
< 30
<
_ 60
> 60
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
HIGH RISE
20. Floors
20.piętro
Etage
20
10. Floors
10.piętro
Etage
10
MID RISE
F 7S
F 10
LOW RISE
F7
F3
F 819 W-FC F 819 S-FC
≤ 2,5
≤ 6,0
Elevator
Elevatorspeed
speedininm/s
m/s/ /Aufzuggeschwindigkeit
Prędkość dźwigu w m/sin m/s
4
Note
Wskazówka
The recommendations stated here are based on a
basic overhead machine with a traction sheave and a
D/d ratio = 40 using a V-groove and 1:1 reeving.
Wymienione wskazania bazują na tradycyjnym
napędzie, znajdującym się u góry, z kołem ciernym
o stosunku D/d=40 i rowkiem klinowym pracującym
w układzie 1:1.
Rope reeving
Rodzaje układów zawieszeń lin
4
3
3
4
Types of rope drives Rodzaje napędów linowych
1Cabin / kabina
2Counterweight
2
przeciwwaga
3 Traction sheave
koło cierne
4 Rope pulley / koło przewojowe
4
3
2
4
4
1
2
1
4
2
1
1
3
4
Overhead single wrap 1:1 Overhead double wrap 1:1 Overhead single wrap 2:1 Basement machine single wrap 2:1
koło cierne u góry 1:1
podwójny opas 1:1
koło cierne 2:1
napęd na dole 2:1
F819 W-FC
F819 S-FC
PAWO F7
PAWO F3
PAWO F7S
PAWO F10
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
The traction sheave groove
Rowek koła ciernego
Traction sheaves are generally made of either hardened
or unhardened cast iron. Depending on the required
traction different drive sheave groove designs may be
employed.
Koła cierne produkowane są zazwyczaj z żeliwa.
Stosuje się koła utwardzone i nieutwardzone.
W zależności od wymaganej cierności
w kole ciernym stosowane są różne rowki.
Groove design
a)Round groove without undercut
rowek okrągły
bez podcięcia
Rodzaje rowków
a)
b)
F819 W-FC
F819 S-FC
PAWO F7
PAWO F3
PAWO F7S
PAWO F10
X
X
X
X
X
X
b) Undercut round c) V-groove
rowek klinowy
groove
rowek okrągły
z podcięciem
X
X
X
X
X
X
d) Undercut V-groove
rowek klinowy
z podcięciem
X
X
X
X
X
X
X
c)
d)
Recommended hardness
grade for traction sheaves.
Zalecane stopnie twardości
kół ciernych.
Tensile strength of the outer wires
wytrzymałość drutów
zewnętrznych [w N/mm2]
Hardness of traction sheave
twardość kół ciernych
[w Brinell (HB)]
1180
1370
1570
1670
1770
180 - 200
200 - 230
220 - 240
230 - 250
240 - 260
5
Important Rope Terms Ważne pojęcia związane z linami
8 – 12 mm
13 – 20 mm
Strand construction
Konstrukcja splotek
Seale (S) 1-9-9
Seale (S) 1-9-9
The thicker wires of the outer strand layer provide greater
wear resistance. Ropes with such strands are mainly
used when the rope service life is more strongly impacted by abrasion than by rope fatigue due to bending.
Grube druty zewnętrznej warstwy są bardziej odporne
na ścieranie. Liny z takimi splotkami stosuje się przede
wszystkim tam, gdzie lina bardziej narażona jest na
ścieranie niż na trwałe ugięcie na kole ciernym.
PAWO F3, F819 S-FC, F819 S-FC DT
PAWO F3, F819 S-FC, F819 S-FC DT
Warrington (W) 1-6-6-6
Warrington (W) 1-6-6-6
With its more, thinner outer wires the Warrington
construction is more flexible and better resists fatigue
bending than the Seale construction. Ropes with such
strands are often used where the service life of the rope
is strongly influenced by fatigue due to bending and
smaller sheaves than by abrasion of the outer wires.
Dzięki budowie splotki składającej się z większej ilości
cieńszych drutów zewnętrznych konstrukcja Warrington
ma większą elastyczność i zarazem lepszą wartość
trwałego ugięcia niż konstrukcja Seal. Liny z takimi
splotkami stosowane są do małych kół ciernych oraz tam,
gdzie lina narażona jest na trwałe ugięcie.
PAWO F7S, PAWO F7, F819 W-FC, PAWO 819W
PAWO F7S, PAWO F7, F819 W-FC, PAWO 819W
Filler (F) 1-4-4-8 or 1-5-5-10
Filler (F) 1-4-4-8 oder 1-5-5-10
This construction employs the advantages of both
priormen­tioned strand types. It has more thinner wires
for flexibility, a higher metallic cross section for greater
breaking strength and thicker outer wires to fight against
abrasion. Ropes with such strands are being used in
high-rise/high-speed elevators which demand the most
in the areas of elongation, round cross-section, flexibility,
fatigue resistance and breaking strength.
Splotki takie wykorzystują zalety obu wcześniej
wymienionych rodzajów splotek. Mają cieńsze druty,
które dają większą elastyczność, duży przekrój
metalowy, gwarantujący wysokie siły zerwania i grube
druty zewnętrzne, które zapobiegają ścieraniu się liny.
Liny z takimi splotkami stosowane są w dźwigach
o najwyższych wymogach co do wydłużenia liny,
ścierania i obciążenia trwałym ugięciem.
PAWO F10
PAWO F10
Direction and type of lay
Kierunek i rodzaj zwicia
Regular lay
Przeciwzwicie
Right lay (sZ)
Przeciwzwicie prawe (sZ)
Left lay (zS)
Przeciwzwicie lewe (zS)
Direction of lay
The direction of lay for the strands is the direction of the
helix of the wires within the strands.
The direction of lay for the rope is the direction of the
helix of the outer strands within the rope.
Type of lay
Regular lay: the wires in the outer strands have the
opposite direction of the outer strands in the rope.
Lang lay: the wires in the outer strands have the same
direction as the outer strands in the rope.
6
Lang lay
Współzwicie
Right lay (zZ)
Współzwicie prawe (zZ)
Left lay (sS)
Współzwicie lewe (sS)
Kierunek zwicia
Kierunek zwicia splotki jest kierunkiem linii skrętu liny.
Kierunek zwicia liny jest kierunkiem linii skrętu splotek
zewnętrznych.
Rodzaj zwicia
Przeciwzwicie: druty w splotkach zewnętrznych mają
odwrotny kierunek zwicia do kierunku zwicia splotek
zewnętrznych w linie.
Współzwicie: druty w splotkach zewnętrznych mają
taki sam kierunek zwicia jak kierunek zwicia w splotkach zewnętrznych liny.
Type of core
Rodzaj rdzenia
•
•
•
FC
NFC
SFC
Fibre core
Natural fibre core
Synthetic fibre core
•
•
•
FC
NFC
SFC
rdzeń włókienny
rdzeń z włókna naturalnego
rdzeń syntetyczny
•
•
•
WSC
IWRC
PWRC
Wire strand core
Independent wire rope core
Wire rope core in parallel roping
•
•
•
WSC
IWRC
PWRC
rdzeń stalowy w formie drutu
rdzeń stalowy w formie splotki
rdzeń stalowy w formie splotek równoległych
•
•
Surface
U
B
•
•
ungalvanized
galvanized (class B)
Powierzchnia
U
B
goła, nieocynkowana
ocynkowana (klasa B)
Example for the composition
of the rope terms
Przykład zestawienia
oznaczeń liny
10 8 x19 W-IWRC 1570 U sZ
Nominal rope-Ø [mm]
ø Średnica nominalna liny [mm]
Rope class [8 outer strands with 19 wires each]
Klasa liny [8 splotek zewnętrznych po 19 drutów każda]
Strand construction
Konstrukcja splotki
Type of core
Rodzaj rdzenia
Tensile grade [N/mm²]
Wytrzymałość nominalna [N/mm2]
Surface
Powierzchnia
Direction and type of lay
Kierunek zwicia /rodzaj zwicia
The information mentioned on page 6+7 are extracts of
the standard DIN EN 12385-2 and illustrate the most
important items for elevator ropes. Further details can
be found in the standard DIN EN 12385-2.
Informacje zawarte na stronach 6+7 są tylko wyciągami
z normy DIN EN 12385-2 i przedstawiają najważniejsze
pojęcia dotyczące lin. Dalsze informacje zawarte są
w normie DIN EN 12385-2.
7
Rope Specifications Opis lin
*2)
ŚĆ
NEW / NOWOction sheaves
ropes for tra
Thin elevator
< 40
h 18,46 ≤ D/d
≥ 120 mm wit
h
o kół ciernyc
Liny nośne d
40
<
8,46 ≤ D/d
≥ 120 mm z 1
PAWO F 3
nominal rope
diameter
średnica
liny
[mm]
calculated
mass
ciężar
obliczeniowy
[kg/m]
minimum
breaking load
min. siła
zerwania
[kN]
part-no.
6,0
0,145
27,50
761406031
numer
artykułu
konstrukcja: 6 x 19 S - IWRC 1960 U sZ
Dopuszczenie KP048/1
(dostępne na zapytanie)
construction: 6 x 19 S - IWRC 1960 U sZ
EC-type examination certificate KP048/1
(available on request)
PAWO 819 W
nominal rope
diameter
średnica
liny
[mm]
calculated
mass
ciężar
obliczeniowy
[kg/m]
minimum
breaking load
min. siła
zerwania
[kN]
part-no.
6,0
6,5
0,153
0,170
25,90
31,50
741306030 *2)
741306532 *1+2)
construction: 8 x 19 W - IWRC 1770 U sZ
*1) EC-type examination certificate KP049/1 (available on request)
*2) EC-type examination certificate KP298 (available on request)
*2)
m
rope-Ø 6-10 m
r
fo
o
ls
a
w
o
N
19 W
and PAWO 8
S
7
F
O
W
A
P
in
m
dnice 6-10 m
re
ś
ż
ie
n
w
ró
Teraz
PAWO 819 W
PAWO F 7 S i
rope diameter:
permissible tolerance on the nominal rope diameter
• no load max. 3 %
• with load 10 % of F min, min. –1 %
8
numer
artykułu
konstrukcja: 8 x 19 W - IWRC 1770 U sZ
*1) Dopuszczenie KP049/1
(dostępne na zapytanie)
*2) Dopuszczenie KP298
(dostępne na zapytanie)
r 6,0 and
ad terminal fo
Suitable thre
33
n find on page
6,5 mm you ca
ce do lin
wane pasują
Pręty gwinto
33
na stronie
6,0 i 6,5 mm
średnica liny:
dopuszczalne odchylenia średnicy liny
• bez obciążenia max. 3 %
• pod obciążeniem 10 % of F min, min. –1 %
PAWO F 1
PAWO-Wire Ropes
for Speed Governors
PAWO-liny stalowe
do ogranicznika
prędkości
construction
Surface
konstrukcja
6,0
minimum
breaking load
min. siła
zerwania
[kN]
part-no.
powierzchnia
calculated
mass
ciężar
obliczeniowy
[kg/m]
6x19 M* - NFC
1770 sZ
B
0,122
21,00
605306012
6,5
6x19 M* - NFC
1770 sZ
B
0,148
24,70
605306510
8,0
6x19 M* - NFC
1770 sZ
U
0,219
37,40
601308010
6,0
6x19 S - SFC
1770 sZ
U
0,126
21,00
581306011
6,0
6x19 M* - WSC
1770 sZ
B
0,153
26,00
605306030
6,5
6x19 W- NFC
1770 sZ
U
0,160
25,80
591306510
6,5
6x19 S - IWRC
1570 sZ
U
0,161
25,90
761206531
7,0
8x19 S - IWRC
1570 sZ
U
0,188
29,40
761207031
8,0
8x19 S - IWRC
1570 sZ
U
0,243
38,00
761208031
6,5
8x19 W - IWRC
1770 sZ
U
0,170
29,70
741306531
nominal rope
diameter
średnica
liny
[mm]
numer
artykułu
Technical Data PAWO F 1
Dane techniczne PAWO F 1
Technical specification: DIN EN 12385
Warunki techniczne: DIN EN 12385
material:
materiał: • GW-drut stalowy według DIN EN 10264
• goły (U) lub ocynkowany (B)
• wytrzymałość nominalna 1570 N/mm2 lub 1770 N/mm2
• GW-Steel wire to DIN EN 10264
• bright (U) or galvanized (B)
• Tensile grade 1570 N/mm2 or 1770 N/mm2
construction:
• Regular lay
• lubricated or externally dry
• Definition of the core: see page 7
konstrukcja:
• przeciwzwita
• nasmarowana lub na zewnątrz sucha
• definicja rdzenia: patrz strona 7
rope diameter: permissible tolerance on the
nominal rope diameter, no load – 0 + 5%
średnica liny: dopuszczalne odchylenia średnicy liny
bez obciążenia – 0 + 5%
* M = Standard construction 1-6-12
* M = standardowa konstrukcja 1-6-12
9
Rope Specifications Opis lin
F 819 S-FC
nominal rope
diameter
średnica
liny
[mm]
calculated
mass
ciężar
obliczeniowy
[kg/m]
minimum
breaking load
min. siła
zerwania
[kN]
part-no.
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
19
20
0,215
0,270
0,340
0,411
0,488
0,579
0,667
0,774
0,871
1,087
1,213
1,346
30,5
38,4
48,2
58,4
69,2
80,7
93,0
108,0
121,0
154,0
171,0
188,0
621208010
621209010
621210010
621211010
621212010
621213010
621214010
621215010
621216010
621218010
621219010
621220010
construction: 8 x 19 S - NFC 1570 U sZ
F 819 W-FC
konstrukcja: 8 x 19 S - NFC 1570 U sZ
nominal rope
diameter
średnica
liny
[mm]
calculated
mass
ciężar
obliczeniowy
[kg/m]
minimum
breaking load
min. siła
zerwania
[kN]
part-no.
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
19
20
0,230
0,290
0,350
0,430
0,500
0,590
0,690
0,780
0,890
1,120
1,250
1,390
31,9
40,7
49,9
60,2
71,2
83,3
97,1
110,9
126,0
157,4
178,2
197,1
631208010
631209010
631210010
631211010
631212010
631213010
631214010
631215010
631216010
631218010
631219010
631220010
construction: 8 x 19 W - NFC 1570 U sZ
10
numer
artykułu
numer
artykułu
konstrukcja: 8 x 19 W - NFC 1570 U sZ
Technical Data F 819 S-FC, F 819 W-FC
Dane techniczne F 819 S-FC, F 819 W-FC
Technical specification: DIN EN 12385, ISO 4344
material: • GW-Steel wire, bright
• Tensile grade 1570 N/mm2
• Liftquality and DIN EN 10264, ISO 4101
rope diameter:
permissible tolerance on the nominal rope diameter
• no load max. 6% ≤ 10 mm
max. 5% > 10 mm
• with load
10% of Fmin
min. 0% ≤ 10 m
min. 0% > 10 mm
Warunki techniczne: DIN EN 12385, ISO 4344
materiał: • GW-drut stalowy, goły
• wytrzymałość nominalna 1570 N/mm2
• jakość dźwigowa i DIN EN 10264, ISO 4101
średnica liny:
dopuszczalne odchylenia średnicy liny
• bez obciążenia max. 6% ≤ 10 mm
max. 5% > 10 mm
• pod obciążeniem
10% von Fmin
min. 0% ≤ 10 mm
min. 0% > 10 mm
F 819 S-FC DT
nominal rope
diameter
średnica
liny
[mm]
calculated
mass
ciężar
obliczeniowy
[kg/m]
minimum
breaking load
min. siła
zerwania
[kN]
part-no.
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
19
20
0,220
0,280
0,350
0,430
0,500
0,590
0,680
0,780
0,890
1,110
1,260
1,400
30,5
38,4
48,2
58,4
69,2
80,7
93,0
108,0
121,0
154,0
171,0
188,0
621108010
621109010
621110010
621111010
621112010
621113010
621114010
621115010
621116010
621118010
621119012
621120010
construction:
8 x 19 S - NFC 1370/1770 U sZ
numer
artykułu
konstrukcja:
8 x 19 S - NFC 1370/1770 U sZ
Tensile grade 1180/1770 N/mm2 and rope-Ø in
imperial size (e.g. 1/2" = 12,7 mm) see our brochure
„North American Elevator Wire Rope Catalog“.
Nominalna wytrzymałość 1180/1770 N/mm2, jak
również średnice liny podane w calach (na przykład
1/2" = 12,7 mm) patrz nasz katalog „North American
Elevator Wire Rope Catalog“.
Technical Data F 819 S-FC DT
Dane techniczne F 819 S-FC DT
Technical specification:
DIN EN 12385, ISO 4344, BS 302 Part 4
Warunki techniczne:
DIN EN 12385, ISO 4344, BS 302 Part 4
material: • GW-Steel wire, bright
• Tensile grade of internal wires:
1770 N/mm2
• Tensile grade of external wires:
1370 N/mm2
• Liftquality and DIN EN 10264, ISO 4101
rope diameter:
permissible tolerance on the nominal rope diameter
• see page 10
materiał: • GW-drut stalowy, goły
• wytrzymałość nominalna drutów wewnętrznych:
1770 N/mm2
• wytrzymałość nominalna drutów zewnętrznych:
1370 N/mm2
• jakość dźwigowa i DIN EN 10264, ISO 4101
średnica liny:
dopuszczalne odchylenia średnicy liny
• patrz strona 10
11
Rope Specifications Opis lin
PAWO F 3
nominal rope
diameter
średnica
liny
[mm]
calculated
mass
ciężar
obliczeniowy
[kg/m]
minimum
breaking load
min. siła
zerwania
[kN]
part-no.
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
19
20
0,243
0,307
0,385
0,466
0,551
0,656
0,759
0,875
0,984
1,230
1,380
1,530
38,0
48,3
60,5
73,4
86,8
103,1
119,3
137,6
154,8
193,6
217,6
241,5
761208031
761209031
761210032
761211031
761212031
761213031
761214031
761215031
761216031
761218031
761219031
761220031
construction: 8 x 19 S - IWRC 1570 U sZ
PAWO F 7
numer
artykułu
konstrukcja: 8 x 19 S - IWRC 1570 U sZ
minimum
breaking load
min. siła
zerwania
[kN]
nominal rope
diameter
średnica
liny
[mm]
calculated
mass
ciężar
obliczeniowy
[kg/m]
8
9
10
11
0,258
0,329
0,403
0,488
40,6
51,8
63,4
76,8
631208034
631209034
631210034
631211034
12
0,576
90,7
631212034
13
14
15
16
18
19
20
0,671
0,790
0,889
1,020
1,279
1,434
1,589
105,0
124,3
139,9
160,4
201,2
225,6
250,1
631213034
631214034
631215034
631216034
631218034
631219034
631220034
construction: 8 x 19 W - IWRC 1570 U sZ
part-no.
numer
artykułu
konstrukcja: 8 x 19 W - IWRC 1570 U sZ
Technical Data PAWO F 3, PAWO F 7, PAWO F 7S, PAWO F 10
Technical specification: DIN EN 12385, ISO 4344
material: • GW-Steel wire, bright or galvanize
• Tensile grade 1570 N/mm2
• Liftquality and DIN EN 10264,
ISO 4101
12
rope diameter:
permissible tolerance on the nominal rope diameter
• no load max. 3% ≤ 10 mm
max. 2% > 10 mm
• with load
10% of Fmin
min. –1% ≤ 10 mm
min. –1% > 10 mm
PAWO F 7S
nominal rope
diameter
średnica
liny
[mm]
calculated
mass
ciężar
obliczeniowy
[kg/m]
minimum
breaking load
min. siła
zerwania
[kN]
part-no.
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
19
20
0,280
0,356
0,436
0,528
0,628
0,727
0,857
0,972
1,105
1,388
1,555
1,718
44,6
56,0
69,5
83,1
98,9
116,0
134,8
152,8
176,1
218,6
245,2
270,8
631208033
631209032
631210033
631211032
631212032
631213033
631214031
631215032
631216032
631218031
631219031
631220031
construction: 8 x 19 W - IWRC 1570 U sZ
PAWO F 10
numer
artykułu
konstrukcja: 8 x 19 W - IWRC 1570 U sZ
minimum
breaking load
min. siła
zerwania
[kN]
nominal rope
diameter
średnica
liny
[mm]
calculated
mass
ciężar
obliczeniowy
[kg/m]
8
9
10
11
12
0,270
0,340
0,419
0,503
0,600
43,2
54,8
67,2
80,2
95,6
721208032
721209032
721210032
721211032
721212032
0,707
0,850
1,000
1,080
1,410
1,520
1,780
113,4
135,7
152,8
174,0
219,7
244,9
250,0
721213032
721214032
721215032
721216032
721218032
721219032
721220031
13
14
15
16
18
19
20
part-no.
numer
artykułu
Daten werden
überarbeitet
construction:
Ø 8 -12 mm
9 x 17 F - IWRC 1570 U sZ
Ø 13 - 20 mm 9 x 21 F - IWRC 1570 U sZ
konstrukcja:
Ø 8 -12 mm 9 x 17 F - IWRC 1570 U sZ
Ø 13 - 20 mm 9 x 21 F - IWRC 1570 U sZ
Dane techniczne PAWO F 3, PAWO F 7, PAWO F 7S, PAWO F 10
Warunki techniczne: DIN EN 12385, ISO 4344
materiał: • GW-drut stalowy goły lub ocynkowany
• wytrzymałość nominalna 1570 N/mm2
• jakość dźwigowa i DIN EN 10264,
ISO 4101
średnica liny:
dopuszczalne odchylenia średnicy liny
•
bez obciążenia
max. 3% ≤ 10 mm
max. 2% > 10 mm
•
pod obciążeniem
10% von Fmin
min. –1% ≤ 10 mm
min. –1% > 10 mm
13
Rope Specifications Opis lin
PAWO 819 W
nominal rope
diameter
średnica
liny
[mm]
calculated
mass
ciężar
obliczeniowy
[kg/m]
minimum
breaking load
min. siła
zerwania
[kN]
part-no.
8
9
10
11
12
13
0,270
0,340
0,400
0,510
0,630
0,730
46,0
58,8
70,3
87,0
107,0
123,0
741308030
741309033
741310032
741311031
741312030
741313033
construction: 8 x 19 W - IWRC 1770 U sZ
PAWO 836 WS
konstrukcja: 8 x 19 W - IWRC 1770 U sZ
nominal rope
diameter
średnica
liny
[mm]
calculated
mass
ciężar
obliczeniowy
[kg/m]
minimum
breaking load
min. siła
zerwania
[kN]
part-no.
13
14
16
18
20
22
0,730
0,840
1,100
1,380
1,710
2,060
124,0
135,9
188,8
229,3
285,0
342,3
741313032
741314081
741316032
741318032
741320032
741322030
construction: 8 x 36 WS - IWRC 1770 U
14
numer
artykułu
numer
artykułu
konstrukcja: 8 x 36 WS - IWRC 1770 U
Technical Data PAWO 819 W, PAWO 836 WS
Dane techniczne PAWO 819 W, PAWO 836 WS
Technical specification: DIN EN 12385-4
material: • GW-Steel wire to DIN EN 10264
• bright or galvanized
• Tensile grade 1770 N/mm2
Warunki techniczne: DIN EN 12385-4
materiał: • GW-drut stalowy według DIN EN 10264
• goły lub ocynkowany
• wytrzymałość nominalna 1770 N/mm2
rope diameter:
permissible tolerance on the nominal rope diameter • no load – 0 + 5%
średnica liny:
dopuszczalne odchylenia średnicy liny
• bez obciążenia – 0 + 5%
PAWO F 4e
nominal rope
diameter
calculated
mass
minimum
breaking load
średnica
liny
[mm]
ciężar
obliczeniowy
[kg/m]
min. siła
zerwania
[kN]
6,5
7
8
9
10
11
12
13
0,163
0,198
0,254
0,311
0,374
0,453
0,572
0,657
21,9
26,1
33,2
42,3
51,9
63,0
80,4
93,1
2 x 0,60
2 x 0,60
2 x 0,96
2 x 0,96
2 x 0,96
2 x 0,96
2 x 0,96
2 x 0,96
775306530
775307030
775308030
775309030
775310030
775311030
775312030
775313030
konstrukcja: 8 x 19 S - SFC 1770 B sZ
Standardowe wykonanie z przewodem
2-żyłowym.
Opcjonalnie z 3 lub wielożyłowym przewodem
elektrycznym.
construction: 8 x 19 S - SFC 1770 B sZ
Standard construction of the conductor:
2 strands, Special manufacture of electrical
conductors consisting of 3 or more strands
on request.
PAWO F 5e
part-no.
electrical
conductor
(cross
section)
numer
przewód
artykułu
elektryczny
(przekrój) [mm2]
nominal rope
diameter
calculated
mass
minimum
breaking load
średnica
liny
[mm]
ciężar
obliczeniowy
[kg/m]
min. siła
zerwania
[kN]
6,5
7
8
9
10
0,155
0,179
0,234
0,296
0,366
24,7
29,6
38,2
48,2
61,9
construction: 6 x 19 S - SFC 1770 B sZ
Standard construction of the conductor: 1 strand
part-no.
electrical
conductor
(cross
section)
numer
przewód
artykułu
elektryczny
(przekrój) [mm2]
1 x 0,96
1 x 0,96
1 x 0,96
1 x 0,96
1 x 0,96
775306532
775307032
775308032
775309032
775310033
konstrukcja: 6 x 19 S - SFC 1770 B sZ
Standardowe wykonanie z przewodem
1-żyłowym.
Technical Data PAWO F 4e, PAWO F 5e
Dane techniczne PAWO F 4e, PAWO F 5e
Technical specification: DIN EN 12385 and DIN EN 1808
Warunki techniczne: DIN EN 12385 und DIN EN 1808
Material: • GW-Steel wire to DIN EN 10264,
galvanized
• Tensile grade 1770 N/mm2
• with electrical conductor according to
DIN EN 1808 – 10.1.3
materiał: • GW-drut stalowy według DIN EN 10264, ocynkowany
• wytrzymałość nominalna 1770 N/mm2
• z przewodem elektrycznym według
DIN EN 1808 – 10.1.3
Rope diameter:
permissible tolerance on the nominal rope diameter
• no load – 0 + 3%
średnica liny:
dopuszczalne odchylenia średnicy liny
• bez obciążenia – 0 + 3%
15
CompactTrac • PowerTrac • TopTrac • HyTrac
High Performance Ropes
Liny wysoce specjalistyczne
CompactTrac
PowerTrac
TopTrac
100
75
The result is our
50
newly-designed
25
CompactTrac and
0
PowerTrac products
1
– both with compacted strands. CompactTrac and PowerTrac feature:
16
Postępujący rozwój techniczny w przemyśle dźwigowym
z nieustannie większymi i szybszymi urządzeniami w
połączeniu z mniejszymi napędami znacznie podniósł
wymagania względem lin nośnych. Gustav Wolf podjął
ten trend w rozwoju lin < 8mm. Kolejnym krokiem jest
nowa generacja lin dźwigowych zorientowanych na
rosnące wymogi
urządzeń istniejących
i nowopowstających
o średnicy lin od
8mm.
125
F 819 S-FE
Bruchbiegewechselzahl
ilość
trwałych ugięć w%%
number of bendings till break %
The continuing technical progress in the elevator industry,
which includes larger and faster installations in conjunction
with smaller sheaves, has markedly raised the demands
on hoist ropes. Gustav Wolf has already acted on this
trend by developing new ropes in diameters of less than
8 mm. Gustav Wolf has taken an additional step by
introducing a new
350
generation of elevator
325
ropes which are
300
designed to meet the
275
increasing demands
250
of existing and new
225
installations for
200
175
diameters larger than
150
or equal to 8 mm.
2
3
4
Nasze nowe konstrukcje lin CompactTrac i PowerTrac
z zagęszczonymi
splotkami
zewnętrznymi,
wyróżniają się
następującymi
znacznymi udosko-
naleniami:
• Increased service life; through greater bending
resistance
• Higher wear resistance; the larger surface area
of the outer strands leads to a better seat in the
groove of the traction sheave resulting in a reduction
of the concentrated (point) load on the elevator ropes.
The surface pressure is more evenly distributed over
the ropes resulting in the minimization of wear and
noise.
• Reduced elongation; through the higher metallic
cross-section the elongation properties of the ropes
are considerably improved which reduces labor
required for rope shortenings.
• Smaller diameters; with their higher breaking loads it
may be possible to achieve cost savings on new ins-
tallations through the use of smaller diameter ropes.
• dłuższą żywotnością dzięki większej ilości
trwałych ugięć
• większą odpornością na ścieranie; większa
powierzchnia splotek zewnętrznych umożliwia lepsze
przyleganie do rowka koła ciernego i zapobiega tym
samym punktowemu obciążeniu liny. Nacisk koła
rozkłada się równomiernie na linę. Dzięki temu
znacznie zredukowane zostaje ścieranie liny
i pracuje ona ciszej.
• zredukowaniem wydłużenia; dzięki większemu
przekrojowi metalowemu znacznie zmniejszone
zostaje wydłużenie liny i zarazem zmniejszają się
koszty konserwacji.
• mniejszą średnicą, możliwą dzięki wyższym siłom
zrywającym, stąd zmniejszenie kosztów nowych
instalacji.
Thanks to a longer service life as well as ease of maintenance, Gustav Wolf succeeded in developing a new
generation of elevator ropes. They will be the perfect
match for the future technical and commercial demands of
elevator technology.
Dzięki dłuższej żywotności lin, a także łatwiejszej
i tańszej konserwacji, firmie Gustav Wolf udało się
rozwinąć nową generację lin dźwigowych, które perfekcyjnie spełnią przyszłe techniczne i ekonomiczne
wymogi przemysłu dźwigowego.
Our top of the line product TopTrac incorporates
a high metallic cross-section and superior
bending resistance. TopTrac features:
•9 outer strands to reduce the bending pressure
on individual wires = highest service life.
• Increase in the fill factor due to the double
parallel lay = transfer of higher tensile forces.
• Parallel stranding construction reduces rope
pressure = maximum wear resistance.
TopTrac
TopTrac spełnia najwyższe wymogi:
•9 splotek zewnętrznych prowadzi do zredukowania
napięcia ugięciowego w pojedynczym drucie =
ekstremalnie wysoka żywotność.
•Splot podwójnie równoległy umożliwia znaczny
wzrost przekroju metalowego przy tej samej
średnicy liny = przenoszenie wyższych sił
rozciągających.
•Elementy splecione wyłącznie równolegle redukują
napięcia w linie = maksymalna odporność
na ścieranie.
nominal rope
diameter
średnica
liny
[mm]
calculated
mass
ciężar
obliczeniowy
[kg/m]
minimum
breaking load
min. siła
zerwania
[kN]
8
10
13
16
0,280
0,420
0,730
1,100
46,6
71,9
123,4
186,2
construction:
Ø 8 +10 mm 9 x 17 F - PWRC 1570 U sZ
Ø 13 +16 mm 9 x 21 F - PWRC 1570 U sZ
konstrukcja:
Ø 8 +10 mm 9 x 17 F - PWRC 1570 U sZ
Ø 13 +16 mm 9 x 21 F - PWRC 1570 U sZ
Technical Data TopTrac
Dane techniczne TopTrac
Technical specification: DIN EN 12385, ISO 4344
Warunki techniczne: DIN EN 12385, ISO 4344
material:
materiał: • GW-drut stalowy, goły lub ocynkowany
• wytrzymałość nominalna1570 N/mm2
• jakość dźwigowa, DIN EN 10264, ISO 4101
• GW-Steel wire, bright or galvanized
• Tensile grade 1570 N/mm2
• Liftquality, DIN EN 10264, ISO 4101
rope diameter:
permissible tolerance on the nominal rope diameter • no load:
max. 3% ≤ 10 mm,
max. 2% > 10 mm
• with load:
10% of FMIN
max. –1% ≤ 10 mm,
max. –1% > 10 mm
średnica liny:
dopuszczalne odchylenia średnicy liny
• bez obciążenia:
max. 3% ≤ 10 mm,
max. 2% > 10 mm
• pod obciążeniem:
10% of FMIN
max. –1% ≤ 10 mm,
max. –1% > 10 mm
17
Rope Specifications
Opis lin
g
, load bearin
a high tensile
ith
w
e
a
op
as
-r
t
Hybrid
ss weigh
core. 20 % le
synthetic fibre
pe but with a
ro
re
full steel co
e
bl
ra
pa
m
co
eak load.
similar high br
ytrzymałym
a z wysoko w
ow
yd
br
hy
na
Li
nego.
orzywa sztucz
ej o 20%,
rdzeniem z tw
w pełni stalow sile
y
lin
od
a
sz
Lina lżej
wysokiej
ie o podobnie
a jednocześn
zerwania
HyTrac
nominal rope
diameter
średnica
liny
[mm]
calculated
mass
ciężar
obliczeniowy
[kg/m]
minimum
breaking load
min. siła
zerwania
[kN]
part-no.
8
13
0,220
0,570
43,0
111,0
631208011
631213011
construction: 8 x 19 W - SFC 1570 U sZ
konstrukcja: 8 x 19 W - SFC 1570 U sZ
Technical Data HyTrac
Dane techniczne HyTrac
Technical specification: DIN EN 12385, ISO 4344
Warunki techniczne: DIN EN 12385, ISO 4344
material:
materiał: • GW-drut stalowy, goły lub ocynkowany
• wytrzymałość nominalna 1570 N/mm2
• jakość dźwigowa, DIN EN 10264, ISO 4101
• GW-Steel wire, bright or galvanized
• tensile grade 1570 N/mm2
• Liftquality, DIN EN 10264, ISO 4101
rope diameter:
permissible tolerance on the nominal rope diameter • no load:
max. 3% ≤ 10 mm,
max. 2% > 10 mm
• with load:
10% of Fmin
max. –1% ≤ 10 mm,
max. –1% > 10 mm
18
numer
artykułu
średnica liny:
dopuszczalne odchylenia średnicy liny
• bez obciążenia
max. 3% ≤ 10 mm,
max. 2% > 10 mm
• pod obciążeniem:
10% of Fmin
max. –1% ≤ 10 mm,
max. –1% > 10 mm
CompactTrac
nominal rope
diameter
średnica
liny
[mm]
calculated
mass
ciężar
obliczeniowy
[kg/m]
minimum
breaking load
min. siła
zerwania
[kN]
8
9,5
12,7
16
0,200
0,320
0,580
0,920
29,4
41,8
75,8
119,8
construction: 8 x K19 S* - NFC 1180/1770 U sZ
konstrukcja: 8 x K19 S* - NFC 1180/1770 U sZ
Technical Data CompactTrac
Dane techniczne CompactTrac
Technical specification: DIN EN 12385, ISO 4344
Warunki techniczne: DIN EN 12385, ISO 4344
material: •GW-Steel wire, DIN EN 10264, bright
•Tensile grade of internal wires; 1770 N/mm2
Tensile grade of external wires; 1180 N/mm2
materiał: • GW-drut stalowy, DIN EN 10264, goły
• wytrzymałość wewnetrznych drutów; 1770 N/mm2
wytrzymałość zewnętrznych drutów; 1180 N/mm2
rope diameter:
permissible tolerance on the nominal rope diameter •no load: max. 6% ≤ 10 mm,
max. 5% > 10 mm
•with load:
10% of Fmin
max. 0% ≤ 10 mm,
max. 0% > 10 mm
średnica liny:
dopuszczalne odchylenia średnicy liny
• bez obciążenia:
max. 6% ≤ 10 mm,
max. 5% > 10 mm
• pod obciążeniem:
10% of Fmin
max. 0% ≤ 10 mm,
max. 0% > 10 mm
PowerTrac
nominal rope
diameter
średnica
liny
[mm]
calculated
mass
ciężar
obliczeniowy
[kg/m]
minimum
breaking load
min. siła
zerwania
[kN]
8
10
13
16
0,270
0,430
0,730
1,110
45,4
71,8
121,6
183,2
construction: 8 x K19 S* - IWRC 1570 U sZ
konstrukcja: 8 x K19 S* - IWRC 1570 U sZ
Technical Data PowerTrac
Dane techniczne PowerTrac
Technical specification: DIN EN 12385, ISO 4344
Warunki techniczne: DIN EN 12385, ISO 4344
material:
materiał: • GW-drut stalowy, goły lub ocynkowany
• wytrzymałość nominalna 1570 N/mm2
• jakość dźwigowa, DIN EN 10264, ISO 4101
• GW-Steel wire, bright or galvanized
• Tensile grade 1570 N/mm2
• Liftquality, DIN EN 10264, ISO 4101
rope diameter:
permissible tolerance on the nominal rope diameter • no load:
max. 3% ≤ 10 mm,
max. 2% > 10 mm
• with load:
10% of Fmin
max. –1% ≤ 10 mm,
max. –1% > 10 mm
średnica liny:
dopuszczalne odchylenia średnicy liny
• bez obciążenia:
max. 3% ≤ 10 mm,
max. 2% > 10 mm
• pod obciążeniem:
10% of Fmin
max. –1% ≤ 10 mm,
max. –1% > 10 mm
* K 19 S = compacted strand in Seale-construction
* K 19 S = zagęszczone splotki liny
19
Discarding Criteria Zużycie lin
Liny dźwigowe wymienia się na podstawie oceny
ilości pęknięć drutów, starcia i / lub zmniejszenia
średnicy. Podczas oceny należy zwrócić uwagę
na ewentualną korozję, zmiany kształtu liny
lub nadmierne jej wydłużenie.
Elevator ropes are discarded on account of wire
breaks, wear and/or diameter reduction. During
evaluation, corrosion, rope deformation or excessive
elongation should also be taken into account.
Regarding discardation, DIN EN 12385 points to
ISO 4344.
Norma DIN EN 12385 wskazuje na kryteria wymiany
lin dźwigowych zawarte w ISO 4344.
Wire break replacement criteria
Ilości pęknięć drutów kwalifikujące liny do wymiany
to ISO 4344
według ISO 4344
Replace ropes or examine
within a specified period as
stated by an authorised expert
Liny wymienić lub sprawdzić
w przeciągu ustalonego okresu
przez osobę uprawnioną
Rope
specifications
rodzaj liny
Number of load
bearing wires
ilość drutów
nośnych w splotkach
zewnętrznych
F 819 S-FC
F 819 W-FC
F 819 S-FC DT
Rope
class
rodzaj
liny
Case 1 Case 2 Case 3 Case 4 Case 1 Case 2 Case 3 Case 4
przyp.1 przyp.2 przyp.3 przyp.4 przyp.1 przyp.2 przyp.3 przyp.4
152
152
152
8 x 19
8 x 19
8 x 19
>15
>15
>15
> 8
> 8
> 8
4
4
4
1
1
1
> 30
> 30
> 30
>10
>10
>10
4
4
4
1
1
1
114
152
152
152
117
144
6 x 19
8 x 19
8 x 19
8 x 19
9 x 13
9 x 16
>12
>15
>15
>15
>12
>14
> 6
> 8
> 8
> 8
> 6
> 8
4
4
4
4
4
4
1
1
1
1
1
1
> 24
> 30
> 30
> 30
> 23
> 28
> 8
>10
>10
>10
> 8
>10
4
4
4
4
4
4
1
1
1
1
1
1
PAWO 819 W
PAWO 836 WS
152
288
8 x 19
8 x 36
>15
> 24
> 8
>12
4
4
1
1
> 30
> 48
>10
>18
4
4
1
1
PAWO F 4e
PAWO F 5e
152
114
8 x 19
6 x 19
>15
>12
> 8
> 6
4
4
1
1
> 30
> 24
>10
> 8
4
4
1
1
PAWO F 1
114
114
152
6 x 19
6 x 19
8 x 19
>12
>12
>15
> 6
> 6
> 8
4
4
4
1
1
1
> 24
> 24
> 30
> 8
> 8
>10
4
4
4
1
1
1
PAWO F 3
PAWO F 7
PAWO F 7 S
PAWO F 10
6,5 mm
7 – 20 mm
8 – 12 mm
13 – 20 mm
Case 1 Broken wires randomly distributed among other strands per rope lay*
Case 2 Broken wires predominating in one or two outer strands per rope lay*
Case 3 Adjacent broken wires in one outer strand
Case 4 Valley breaks per rope lay*
* The length of one rope lay is approxymately equivalent
to 6 x d (where d is the nominal rope diameter)
20
Discard rope ­immediately
natychmiast wymienić liny
Przyp. 1 pęknięcia drutów rozmieszczone przypadkowo
w różnych splotkach zewnętrznych na jednej
długości zwicia *
Przyp. 2 pęknięcia drutów przeważnie w jednej lub dwóch
splotach zewnętrznych na jednej długości zwicia *
Przyp. 3 pęknięcia drutów znajdujące się obok siebie
w jednej splotce zewnętrznej
Przyp. 4 pęknięcia między splotkami na jednej długości zwicia *
*Długość zwicia wynosi około 6xd (d jest średnicą nominalną liny)
Diameter reduction
Zmniejszenie średnicy
Following the recommendations of ISO 4344, ropes
should be discarded in case of a diameter reduction
by 6 % in relation to the nominal diameter.
Zgodnie z wytycznymi ISO 4344 liny powinny zostać
wymienione nawet wtedy, jeśli nie mają widocznych
pęknięć drutów, ale nastąpi zmniejszenie średnicy
o 6%.
3
To measure the rope diameter
7
Pomiar średnicy liny
Note
Uwaga
For ropes in lang lay only half of the numbers of wire
breaks from the table on page 20 have to be applied.
Dla lin współzwitych ilość pęknięć drutów jest równa
połowie pęknięć drutów z tabeli na stronie 20.
21
7
22
3
Rope untwist
Skręt liny
It is important to pay attention during installation that
the ropes do not untwist, otherwise the rope structure
can be weakened and the rope life reduced. This is
especially true for ropes used in high-rise installations
such as PAWO F7S and PAWO F10 and in order to
avoid and/or correct untwisting we have applied a
surface line to these two ropes which aid the installers
in determining if and how much the ropes may have
untwisted during installation.
Podczas montażu lin należy zwrócić także uwagę
na to, aby nie skręciły się one w ogóle, lub skręciły
się tylko nieznacznie, ponieważ w przeciwnym
wypadku zmienia się struktura liny i skrócona zostaje
jej żywotność. Aby rozpoznać skręt liny na linach
przeznaczonych do dźwigów w budynkach wysokich
i szybkich (PAWO F7S i PAWO F10) zaopatrzyliśmy
je w pasek montażowy, który ułatwia montażystom
rozpoznanie, czy lina została skręcona.
We recommend a maximum untwist of 0,5
rotation per 10 m.
(for 1:1 reeving, free rope length / for 2:1 reeving
the value may be double / for ropes with NFC
max. 1 rotation per 10 m are accepted)
Maksymalny rekomendowany przez nas skręt
liny to 0,5 obrotu na 10m.
(w układzie 1:1, lina bez obrotu / w układzie 2:1
wartość może się podwoić / dla lin z rdzeniem NFC
dopuszczalny jest maksymalnie 1 obrót na 10m)
In order to avoid subsequent untwisting of the ropes
after installation the use of anti-twist protection is
recommended. After proper adjustment of the rope
tension the anti-twisting rope should be attached to
the termination of the hoist ropes.
Aby zapobiec skrętowi liny po montażu zaleca się
zastosowanie zabezpieczenia obrotu. Po zamontowaniu lin i wyregulowaniu sił w linach system
zabezpieczenia obrotu montowany jest na zamkach
linowych.
(consists of 2 ropes Ø 2mm,
per 1m length and 4 wire
rope clamps)
(składa się z 2 linek
ø 2mm, każda długości 1m
i 4 zacisków linowych)
Part-no. 45ZSVERDS2
Nr art. 45ZSVERDS2
Installation Montaż
Rope tension
Wyrównanie sił w linach
The improper installation of hoist ropes can considerably influence their service life. If the load and
thereby the tension on the ropes is not equally distributed on all ropes then the service life of individual
ropes can be dramatically reduced. In order to avoid
this condition our RTS rope tension measuring
device can be of service. The system measures the
hoist rope tension with individual sensors which are
attached to each rope. The real time tension on each
rope is shown on a portable LCD touch-screen unit.
The system calculates automatically an average
value so that the rope tension can be equally adjusted on all ropes. This information can be displayed
and saved on your computer by using the enclosed
USB cable and software.
Błędny montaż lin może istotnie wpłynąć na
żywotność lin. Jeśli obciążenie i siła w linach
nie będą rozłożone równomiernie na wszystkie liny,
znacznie skrócić się może żywotność poszczególnych lin. Aby temu zapobiec przydatne może okazać
się urządzenie do wyrównywania siły w linach
RTS. Urządzenie mierzy siły w linach dzięki przymocowanym na linach sensorom. Na przenośnym
ekranie LCD wyświetlane są siły na poszczególnych
linach. System wylicza automatycznie wartość
średnią, tak aby siły we wszystkich linach mogły
zostać rozłożone równomiernie. Dzięki dołączonemu
przewodowi USB i oprogramowaniu informacje
te można przenieść na komputer i zapisać.
F¹
F²
F³
Contents of the case:
• 6 Sensors (up to 12 available upon request)
for rope-Ø 4 – 16 mm
• 1 Evaluation unit with touch-screen
• USB cable
• Computer software
• 1 Power supply
• 1 Allen key
• 4 different power plugs
walizka zawiera:
• 6 sensorów (na życzenie wysyłka do 12 sensorów)
dla liny-Ø 4 – 16 mm
• 1 czytnik z ekranem dotykowym
• przewód USB
• programowanie do komputera
• 1 zasilanie
• 1 klucz imbusowy
• 4 różne wtyczki do sieci
Part-no. RTSKIT001
Nr art. RTSKIT001
23
Rope Maintenance Konserwacja lin
Re-lubrication
Smarowanie uzupełniające
Gustav Wolf elevator ropes are carefully lubricated
during production. During operation and over time
the factory-provided lubricant is reduced as the
lubricant is used up. A timely and regular re-lubrication of the elevator ropes is therefore necessary and
particularly extends the service life of a rope in
demanding installations. The re-lubrication reduces
abrasion and prevents corrosion.
Liny produkcji Gustav Wolf są dostatecznie nasmarowane w procesie produkcji. Smaru pierwotnego
ubywa podczas użytkowania lin. Smar zostaje zużyty.
Stąd istotne jest, aby regularne i w odpowiednim
czasie smarować uzupełniająco liny, gdyż przedłuża
to ich żywotność, zwłaszcza w urządzeniach wysokich i szybkich. Smarowanie uzupełniające zmniejsza
ścieranie się liny i zapobiega korozji.
Dry ropes can have up to an 80% shorter
service life than sufficiently lubricated ropes!!!
Liny suche mają żywotność do 80% krótszą, niż
liny prawidłowo nasmarowane!!!
These days, rope re-lubrication is playing a far
more important role. Elevator ropes are exposed
to higher usage and stresses in modern elevators
than before. Smaller traction sheaves are being
used, rope pressure in the grooves is higher, the
speed is accelerating ...
Smarowanie uzupełniające odgrywa w dzisiejszych
czasach dużo ważniejszą rolę niż dawniej. Liny
dźwigowe są w nowoczesnych dźwigach dużo
bardziej obciążone niż wcześniej. Koła cierne są
coraz mniejsze, naciski w rowkach coraz większe,
prędkości coraz wyższe…
How to determine if re-lubrication is necessary?
Jak rozpoznać, że liny należy nasmarować?
The state of the lubrication can be checked easily
by running a cloth (or a finger) over the surface of
the rope. If there is no oily film on the cloth a relubrication is highly recommended. If only a slight
lubricating film is visible, which does not feel oily,
a slight re-lubrication is recommended.
Stan nasmarowania lin można łatwo sprawdzić,
przecierając linę szmatką (lub palcem). Jeśli na
szmatce nie widać śladu smaru , konieczne jest
nasmarowanie liny. Jeśli widoczny jest jedynie
nieznaczny ślad, który nie jest w dotyku tłusty,
zaleca się delikatne smarowanie.
7 3
Degreasing of the rope Odtłuszczanie lin
24
Florideal degreasing powder
Proszek odtłuszczający Florideal
It is possible that over application of
rope lubricant can lead to slippage of
the ropes on the traction sheave. With
our Florideal you can correct this
condition. The powder adheres to the
excessive rope lubricant and can then
be cleaned up.
Jeśli dojdzie do poślizgu liny na kole
możliwą przyczyną jest, że liny zostały
za bardzo nasmarowane. Można temu
przeciwdziałać naszym środkiem
Florideal. Proszek wiąże zbyt obficie
naniesiony smar.
Part no. 45FLORIDE
Nr art. 45FLORIDE
Rope lubricant /
Środek smarujący
T 86
Our lubricant T86 is a very
thin fluid and absorbs readily
into the rope interior. It can be
applied easily and cleanly with
a brush or sprayed on with the handy 1 liter bottle.
The rope lubricant should be applied within the range
of where the ropes are in contact with the traction
and/or deflection sheaves when possible since the
rope "opens" there due to the deflection which
permits the rope lubricant to more easily flow into
the rope interior.
Nasz środek smarujący T86
jest cieczą bardzo dobrze
pełzającą, dzięki czemu
z łatwością wnika w głąb liny.
Można go w sposób prosty i czysty nanieść przy
pomocy pędzla lub poręcznej 1 litrowej butelki. Smar
powinien być nanoszony w miarę możliwości w
obrębie koła ciernego lub kół przewojowych. W tych
miejscach lina „otwiera” się na skutek zmiany kierunku przebiegu i smar może jeszcze lepiej wniknąć
w głąb liny.
T86 contains solvent. The flash point is 60°C
and after evaporation of the solvent it is 235°C.
T86 zawiera rozpuszczalnik. Punkt zapłonu wynosi
około 60 °C, po odparowaniu rozpuszczalnika około
235°C.
In order to extend the rope service life we
recommend regular re-lubrication with our rope
lubricant T86.
Aby uzyskać wysoką żywotność lin zaleca się
regularne smarowanie naszym smarem T86.
Part no.: 4500T8601 (1 Liter) 4500T8605 ( 5 Liter )
Nr art. 4500T8601 (1 litr) 4500T8605 (5 litrów)
Quantity of re-lubrication [recommendation] / Ilość smaru uzupełniającego [zalecenie]
l/100 m rope *)
ml/100 m liny *)
Natural Fiber core rope / liny z rdzeniem NFC
Mixed Steel core rope / liny z rdzeniem mieszanym IWRC
Full steel core rope / liny w pełni stalowe
*) After the evaporation of the solvent approximately 50% of
the above mentioned amount of lubricant remains in the rope.
Ø 8 mm
Ø 10 mm
Ø 13 mm
Ø 16 mm
Ø 19 mm
0,16
0,16
0,16
0,32
0,32
0,32
0,56
0,56
0,56
0,80
0,80
0,80
1,10
1,10
1,10
*) Po odparowaniu rozpuszczalnika w linie pozostaje
około 50% smaru z ilości podanej powyżej.
25
Handling Transportowanie
Transport
Transport
3
3
For transportation you have to use suitable accessories like slings, axes or pallets.
Do transportowania stosuje się odpowiednie akcesoria pomocnicze, takie jak zawiesia pasowe, osie lub palety.
7
7
Avoid the contact with hard surfaces or edges. This can cause damages to the ropes.
Należy unikać kontaktu z twardymi powierzchniami lub z kantami. Prowadzi to bowiem do uszkodzeń lin.
Storage
Składowanie
7
3
Ropes have to be stored dry and clean. Ideally in a suitable hall. Use pallets as underlay. Moisture (rain,
condensate, etc.) and/or direct insolation have to be avoided.
Liny należy przechowywać w pomieszczeniach suchych i czystych. Idealnym miejscem są
odpowiednie hale. Jako podkładek należy używać palet. Trzeba unikać wilgoci (deszcz, para wodna, etc.)
i /lub bezpośredniego nasłonecznienia.
Installation
Montaż
7
7
Avoid pulling the rope over sharp edges. This generates twist in the rope and causes a spiral deformation or kinks.
Nie wolno przeciągać lin przez „ostre” kanty, ponieważ tworzą się wtedy momenty obrotowe w linie i może to
doprowadzić do utworzenia się na linie spirali lub do załamania liny .
26
7
Rewinding
Przewijanie
No reveres bending’s to avoid kinks.
Trzeba unikać przewijania w stronę przeciwną do kierunku nawinięcia, gdyż może to prowadzić do tworzenia się załamań/ zapętleń
3
3
A certain pre-tension has to be maintained.
Należy zawsze zachowywać odpowiednie napięcie liny podczas przewijania.
Uncoiling
Toczenie
3
3
Uncoiling of a wire ropes has to be done by rolling the ropes.
Odwijanie liny musi przebiegać zawsze poprzez toczenie bębna z liną.
7
7
Never pull the ropes laterally from a coil or reel. This generates twist in the rope and causes kinks.
Don’t pay-off ropes on a dusty or dirty underground.
Nie wolno odwijać liny z bębna lub zwoju leżącego bokiem. Wytwarzają się w takich przypadkach momenty
obrotowe i dochodzi do tworzenia się zapętleń/załamań.
Lin nie wolno rozwijać na zakurzonym lub brudnym podłożu.
27
Assemblies for Elevator Ropes
Armatura do lin
d1
d2
d3
b
L*
M 12/260
M 12/350
M 12/500
M 16/260
M 16/350
M 16/500
M 20/290
M 20/450
M 24/400
12
26
50
120
260
12
26
50
150
350
12
26
50
120
500
16
28
60
150
260
16
28
60
200
350
16
28
60
200
500
20
28
68
120
290
20
28
68
200
450
24
27
65
220
400
*Special lengths for eyelet bolts are available on request
*inne długości śrub oczkowych dostępne są na specjalne zamówienie
Thimble with pressed Z-Sleeve to DIN EN 13411-3
or with additional eyelet bolt
Kausza zakuta za pomocą Z-złączki
wg DIN EN 13411-3 sama lub ze śrubą oczkową
28
Other types:
Inne możliwości dostawy:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Rope socket to DIN EN 13411-7 with wire rope clip similar to DIN EN 13411-5
Rope suspensions with rope sockets acc. to
DIN EN 13411-7
Rope suspensions with wedge sockets acc. to DIN 43148
Wire rope ends tapered and welded
Wire rope ends seized
zamek linowy DIN EN 13411-7 ze zaciskiem kabłąkowym
wg DIN EN 13411-5
zawieszenia linowe z zamkami linowymi
wg DIN EN 13411-7
zawieszenia linowe z sercówką klinową wg DIN 43148
końce lin przepalone stożkowo
końce lin zakończone gładko
Rope Accessories
Akcesoria do lin
Rope sockets for lifts
acc. to DIN EN 13411-7
Zamki linowe do dźwigów
wg DIN EN 13411-7
Complete with wedge, pin and split-pins.
The surface is galvanized.
Komplet z klinem, bolcem i zawleczką.
Powierzchnia ocynkowana.
Rope Ø
lina Ø
4 – 5
5 – 6,5
6 – 8
9 – 11
12 – 14
15 – 17
18 – 20
Size
rozmiar
5
6,5
8
11
14
17
20
Part – no.
nr artykułu
ZSSSV05K
ZSSSV065K
ZSSSV08K
ZSSSV11K
ZSSSV14K
ZSSSV17K
ZSSSV20K
Wire rope clips similar
to DIN EN 13411-5
Zaciski kabłąkowe
wg DIN EN 13411-5
Rope socket housing
korpus zamka
b
c
d
12
10
14
17
22
25
27
33
35
45
60
78
92
106
10
10
12
16
18
22
25
h1
s
110
100
150
190
230
260
300
3
4
4
6
8
10
12
Nominal
size*
rozmiar
nominalny*
Part-no.
5
6,5
8
10
12
14
16
19
22
ZS114205
ZS1142065
ZS114208
ZS114210
ZS114212
ZS114214
ZS114216
ZS114219
ZS114222
nr artykułu
*The nominal size corresponds to
the maximum rope diameter
Rope wedges
kliny linowe
r1
r2
2,5
3,25
4,0
5,5
7,0
8,5
10,0
9,5
9,0
12,5
16,0
19,0
23,0
26,0
h2
68
58
92
117
141
162
186
a
b1
b2
d
h1
h2
l
13
17
20
24
28
31
35
36
40
7
8
10
12
14
16
18
22
24
13
16
20
20
24
28
32
32
34
M5
M6
M8
M8
M 10
M 12
M 14
M 14
M 16
25
32
41
46
56
66
76
83
96
13
14
18
21
25
30
35
40
44
25
30
39
40
50
59
64
68
74
*rozmiar zacisku odpowiada
największej możliwej średnicy liny
29
Rope Accessories Akcesoria do lin
Rope suspensions with rope
sockets acc. to DIN EN 13411-7
Zawieszenia z zamkami
symetrycznymi wg DIN EN 13411-7
The surface of the rope sockets is galvanized.
Powierzchnia zamków linowych jest ocynkowana.
Type/Typ
A
Type/Typ
AM
Type/Typ
D
Type/Typ
FP
Type/Typ
FP 2
Type/Typ
FP 3
Rope Ø
lina Ø
Size
rozmiar
d
L1
L 2*
d1
L3
d2
L4
L5
L6
4 – 5
5 – 6,5
6 – 8
9 – 11
12 – 14
15 – 17
18 – 20
5
6,5
8
11
14
17
20
M 10
M 10
M 12
M 16
M 20
M 24
M 27
276
265
450
484
598
674
760
180
180
320
320
400
450
500
23
23
44
44
53
65
65
85,5
85,5
167
173
201,5
248
254
35
35
50
58
68
80
–
51
51
51
59
65
74
–
79
79
79
87
93
102
–
107
107
107
115
121
130
–
*Special lengths for eye bolts are available on request
*inne długości śrub oczkowych dostępne na zapytanie
Part-no.
nr. artykułu
30
Rope Ø
lina Ø
Size
rozmiar
type
Typ A
Type
Typ AM
Type
Typ D
Type
Typ FP
Type
Typ FP2
Type
Typ FP3
4 – 5
5 – 6,5
6 – 8
9 – 11
12 – 14
15 – 17
18 – 20
5
6,5
8
11
14
17
20
ZSSSA05A
ZSSSA065A
ZSSSA08A
ZSSSA11A
ZSSSA14A
ZSSSA17A
ZSSSA20A
ZSSSA05M
ZSSSA065M
ZSSSA08M
ZSSSA11M
ZSSSA14M
ZSSSA17M
ZSSSA20M
ZSSSA05D
ZSSSA065D
ZSSSA08D
ZSSSA11D
ZSSSA14D
ZSSSA17D
ZSSSA20D
ZSSSA05F
ZSSSA065F
ZSSSA08F
ZSSSA11F
ZSSSA14F
ZSSSA17F
–
ZSSSA052
ZSSSA0652
ZSSSA082
ZSSSA112
ZSSSA142
ZSSSA172
–
ZSSSA053
ZSSSA0653
ZSSSA083
ZSSSA113
ZSSSA143
ZSSSA173
–
zawieszenia z zamkami linowymi
asymetrycznymi wg DIN 43148
Rope suspensions with wedge
sockets acc. to DIN 43148
Type/Typ
A
Type/Typ
AM
Rope Ø
lina Ø
Type/Typ
D
Type/Typ
FP
Type/Typ
FP 2
Type/Typ
FP 3
Size
rozmiar
d*
L1
L 2 **
d1
L3
d2
L4
L5
L6
6 – 7
353
M 12
430
300
44
167
50
51
79
107
8
9 – 12
10 – 12
12 – 14
12 – 15
16 – 20
352
351
402
401
450
500
M 12
M 12
M 16
M 16
M 20
M 27
430
430
440
440
590
740
300
300
300
300
400
500
44
44
44
44
50
65
167
167
173
173
201,5
254
50
50
57
57
68
–
51
51
59
59
65
–
79
79
87
87
93
–
107
107
115
115
121
–
* Screw head is not acc. to DIN 444 ** Special lengths for eye bolts are available on request
Rope Ø
lina Ø
Size
rozmiar
Part-no.
nr. artykułu
Type
Typ A
6 – 7
8
9 – 12
10 – 12
12 – 14
12 – 15
16 – 20 353
352
351
402
401
450
500
ZSSSA353A
ZSSSA352A
ZSSSA351A
ZSSSA402A
ZSSSA401A
ZSSSA450A
–
*łeb śruby nie odpowiada DIN 444 **inne długości śrub oczkowych dostępne na zapytanie
Type
Typ AM
Type
Typ D
Type
Typ FP
Type
Typ FP2
Type
Typ FP3
ZSSSA353M
ZSSSA352M
ZSSSA351M
ZSSSA402M
ZSSSA401M
ZSSSA450M
ZSSSA500M
ZSSSA353D
ZSSSA352D
ZSSSA351D
ZSSSA402D
ZSSSA401D
ZSSSA450D
ZSSSA500D
ZSSSA353F
ZSSSA352F
ZSSSA351F
ZSSSA402F
ZSSSA401F
ZSSSA450F
–
ZSSSA3532
ZSSSA3522
ZSSSA3512
ZSSSA4022
ZSSSA4012
ZSSSA4502
–
ZSSSA3533
ZSSSA3523
ZSSSA3513
ZSSSA4023
ZSSSA4013
ZSSSA4503
–
31
Rope Accessories Akcesoria do lin
Pressure springs for rope suspensions
Sprężyny amortyzujące do zawieszeń linowych
Description
nazwa artykułu
Da
D
d
Spring/sprężyna I
Spring/sprężyna II
Spring/sprężyna III
Spring/sprężyna IV
Spring/sprężyna V
Spring/sprężyna VI
23,5
43
46
53
65
80
19
35,5
37
42
50
62
4,5
7,5
9
11
15
18
l
Da Outer diameter (mm)
Da średnica zewnętrzna (mm)
D
D
Mid thread diameter (mm)
uśredniona średnica zwoju
drutu (mm)
d
d
Diameter spring wire (mm)
średnica drutu sprężyny (mm)
I
I
Unstressed length (mm)
długość bez obciążenia (mm)
F
F
Elastic force (N)
siła sprężyny (N)
s
s
Range of spring (mm)
droga sprężyny (mm)
c
c
Spring rate constant (N/mm)
stała sprężyny (N/mm)
F
61,5
135
135
157,5
190
155
s
1703
3382
5930
9383
14880
24525
21
47
40,5
42
32,5
27
For eye bolt
śruba oczkowa
c
81
72
146
223
458
908,3
M 10
M 12
M 16
M 20
M 24/ M 27
M 30
ø d2
Spring collars for pressure springs
Podkładki pod sprężyny
ø d3
h2
h1
ø d1
Description
nazwa artykułu
d1
d2
d3
h1
h2
For eye bolt
śruba oczkowa
Spring/sprężyna I
Spring/sprężyna II
Spring/sprężyna III
Spring/sprężyna IV
Spring/sprężyna V
Spring/sprężyna V
Spring/sprężyna VI
25
45
45
54
65
65
80
–
26
26
30
34
34
42
10,5
12,5
17
21
25
28
31
4
7
8
8,5
10
10
12
–
8
9
10
6
6
12
M 10
M 12
M 16
M 20
M 24
M 27
M 30
Item is galvanized
32
artykuł jest ocynkowany
I1
D1
D3
D2
D1
D2
Spring buffers for rope suspensions
Elastomery do zawieszeń linowych
I1
I2
Size
wielkość
Note
oznaczenie
D1
D2
Typ 5 / 6,5
Typ 8
Typ 8
Typ 11
Typ 11
Typ 14
Typ 14
Typ 17
Typ 17
OB
MB
OB
MB
OB
MB
OB
MB
OB
35
50
50
50
50
65
65
80
80
11
13
13
17
17
21
21
25
25
D3
22
22
27
27
I1
I2
28
28
28
28
28
28
28
28
28
33
33
33
33
For eye bolt
śruba oczkowa
F
3500
6867
6867
6867
6867
11772
11772
17658
17658
M 10
M 12
M 12
M 16
M 16
M 20
M 20
M 24
M 24
MB = z kołnierzem OB = bez kołnierza
MB = with collar OB = without collar
Pressed thread terminal
Zaprasowany pręt gwintowany
L1
L2
M
D1
L3
Part-no.
nr artykułu
Rope Ø
lina Ø
L1
L2
L3
D1
Ri
M
ZSG 10210
6,0
210
130
110
13,5
1,5
M 10 x 1,5
right/prawy
ZSG 10300
6,5
300
210
165
13,5
1,5
M 10 x 1,5
right/prawy
33
Compensation Chains Łańcuch wyrównawczy
1.
The Weight Compensation chain
QuietLink II
Łańcuch wyrównawczy QuietLink II
Coated with PVC, the QuietLink II chain
serves for compensating the weight of
the traction ropes while the car moves
up and down the shaft.
Łańcuch QuietLink II w powłoce
z PCV służy jako przeciwwaga lin
nośnych podczas jazdy kabiny
w szybie.
The QuietLink II chain has proven itself
as a truly quiet compensating product
with a larger and more uniform loop
than bare chains or chains with a sash
cord.
The QuietLink II chain minimizes sway
and car balance problems.
Łańcuch QuietLink II jako przeciwwaga pracuje ciszej w porównaniu
do swobodnie wiszących łańcuchów
lub łańcuchów z ciężarami sznurowymi, ponieważ ma większą
powierzchnię zwoju. Łańcuch QuietLink II zmniejsza drgania i problemy
ze stabilnością kabiny.
Construction
1. Chain – Low carbon, welded proof
coil chain.
QuietLink II
2.
2. Jacket – A high-quality polyvinyl
chloride PVC * adds mass and forms a
round cross-section.
Application
This round filled configuration is
designed for use at speeds of up
to 3.5 m/s.
Budowa
1. Łańcuch – niskowęglowy, stabilny,
ze spawanymi ogniwami.
2. Powłoka – wysokiej jakości tworzywo PCV * dodaje konieczną masę
i kształtuje okrągły przekrój.
Zastosowanie
Dzięki swojej okrągłej konstrukcji może
być stosowany przy prędkościach
do 3,5m/s.
Car Center
Counterweight
Gegengewicht
Przeciwwaga
Kabinenmitte
Wnętrze
kabiny
U-bolt with shackle
U-Bolzen
U-łącznik
Schäkel
zmit
szeklą
Safety
Loop
Sicherheitsbucht
Przeciwwaga
Counterweight
U-bolt
U-Bolzen
U-łącznik
Gegengewicht
przeciwwagi
Loop diameter
depends on cable
diameter
Buchtdurchmesser
Średnica
zwoju
abhängigodvom
zależna
średnicy
Kettendurchmesser
łańcucha
Kellem’s grip
Kellem’s
Pończocha
Kabelschelle
kablowa
Car U-bolt
U-Bolzen kabiny
U-łącznik
Kabine
Zwój
bezpieczeństwa
Safety Loop size
is 0,6 – 1,0 meters
Wymiar
zwoju
Abmessung
bezpieczeństwa
Sicherheitsbucht
0,6 – 1,0 Meter
0,6
metra
Cable Roller Guide
Rollenführung
Prowadnica
rolkowa
Allow 1 meter
Zugabe 1 1Meter
Naddatek
metr
* The chains are not halogen-free!
PVC contains chloride which can
be classified as a halogen.
* Łańcuchy nie są wolne od
chlorowców. PCV zawiera chlorek,
który jest zaliczany do chlorowców.
34
Part-no.
Product
Wybór produktów
nr artykułu
produkt
Total
weight
ciężar
całkowity
[kg/m]
420112040
QL075
1,12
6,0
420149040
420223040
420298040
420372040
420446040
420521040
420595040
QL10
QL15
QL20
QL25
QL30
QL35
QL40
1,49
2,24
2,98
3,73
4,47
5,22
5,96
6,0
7,5
8,5
10,0
11,0
12,0
13,0
QuietLink II
Product selection
Max. hang
length
maks. długość
wisząca [mm]
Loop
diameter *
średnica
ugięcia*
[mm]
24
160
610 26
32
37
42
44
48
52
160
130
160
180
180
150
150
610 610 660 660 660 690 690 Diameter
Cable
size
rozmiar średnica
łańcucha [mm]
[mm]
**mierzona od środka łańcucha do środka
łańcucha (możliwe odchylenie od normy ± 10 %)
* Measured from middle of the chain to middle
of the chain (deviation of ±10% possible)
Installation kits
Zestaw instalacyjny
Steel u-bolt
U-łącznik
Part-no.
nr artykułu
Product
produkt
420QL1051
420QL1551
420QL2051
420QL3051
420QL4051
QL075 & QL10
QL15
QL20
QL25 & QL30
QL035 & QL40
For use on cable
Do zastosowania z
QL075 – QL10
QL15
QL20
QL25 & QL30
QL35 & QL40
Each installation hardware kit includes:
3 U-Bolt (includes nuts, and washers), 1 shackle,
1 heavy duty grip for safe and economical
installation of QuietLink II compensating cable.
Zestaw instalacyjny zawiera:
3 U-łączniki (z nakrętkami i podkładkami), 1 szeklę,
1 pończochę instalacyjną ze stali nierdzewnej do
bezpiecznego i ekonomicznego montażu łańcucha
wyrównawczego QuietLink II.
A
B
C
T
MBL [kN]
MBK [kN]
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
120
120
120
120
120
50
50
50
50
50
75
75
75
75
75
13,8
22,2
36,7
57,1
74,7
Wszystkie wymiary w [mm]
All dimensions in [mm]
Steel shackle
Szekla stalowa
For use on cable
Do zastosowania z
MBL [kN]
MBK [kN]
A
B
C
D
L1
L2
QL10 & QL75
12,0
2,0 x 20
M8 x 45
23
12,5
28,5
22,2
QL15 & QL20
QL25 & QL30
QL35 & QL40
12,0
12,0
16,0
2,5 x 30
3,2 x 30
3,2 x 30
M10 x 50
M12 x 50
M14 x 60
23
23
27
12,5
12,5
18,0
28,5
28,5
36,0
36,7
57,1
74,7
MBL = Minimum breaking _load
MBK = minimalna siła zerwania
35
Roller Guides for Compensation Chains
System prowadnic rolkowych do łańcuchów wyrównawczych
152,7 mm
152,7 mm
89,2 mm
Super Swayless Dampening Device
Part-no. 420000062
Nr art. 420000062
Slots are / Langlöcher sind 13,1 x 22,6 mm
89,2 mm
53,5 mm
152,7 mm
Prowadnice rolkowe
63,5 mm
28,1 mm
53,5 mm
Slots are / Otwory
Langlöcher
sind
13,1 x 22,6
mmx 22,6 mm
mają
wymiary
13,1
For elevator speeds over 350 ft./min. and up to 490
ft./min. (1.75 m/sec to 3.50m/sec), a roller guidance
system must be used with QuietLink II chains. Thus
63,5 mm
chains
oscillations or swayings of the chain can be
28,1 mm
reduced or avoided totally which are caused by starts
and stops of the elevator or wind in the elevator shaft.
Prowadnice rolkowe trzeba zastosować do łańcucha
QuietLink II przy prędkościach dźwigu powyżej
1,75 m/s i do 3,5 m/s. Minimalizuje to lub eliminuje
drgania łańcucha, powstające podczas uruchamiania
i zatrzymywania dźwigu lub na skutek ruchu powietrza
w szybie.
These rollers also help to maintain the natural loop of
the compensating cable.
For the installation of the roller guides you have to pay
attention that the chain is running centered in the
guides. Otherwise it could happen, that the chain will
be lifted up out of the guides and get damaged.
Prowadnice rolkowe utrzymują także prawidłowy
zwój łańcucha. Podczas montażu należy zwrócić
uwagę, aby łańcuch przebiegał przez środek rolek,
gdyż w przeciwnym razie łańcuch może wyskoczyć
z prowadnic i ulec uszkodzeniu.
cable not centered
Łańcuch nie na środku
at rest
W spoczynku
in motion
W ruchu
3
7
36
Tips for Installation of Compensation Chains
Wskazówki dotyczące montażu łańcucha wyrównawczego
Exactly like for ropes the uncoiling of the chains has to be done rolling. Otherwise this causes twist in the chain.
Podobnie jak liny, łańcuch wyrównawczy należy rozwijać tocząc, nigdy z bębna leżącego bokiem, aby nie
spowodować skrętów w łańcuchu.
3
7
Make sure that the U-bolt is fightly held at a 90° angel to the car frame.
Należy się upewnić, czy U-łącznik połączony jest z ramą kabiny pod kątem 90°.
90°
3
7
1,5 - 2 m
Place the mesh grip over the end of the chain that will be attached to the car. Position the grip so that the top
of the weave is between 1,5 - 2 m from the free end of the chain. Hang the grip from the shackle. Adjust as
needed so that the chain hangs freely at least 15 cm above the pit floor and forms a „relaxed“ loop.
Pończochę mocującą należy umieścić po stronie łańcucha, który przytwierdzony jest do kabiny w ten
sposób, że odcinek mierzony od początku pończochy aż do luźnego końca łańcucha wynosi 1,5 do 2m.
Należy zawiesić pończochę za pomocą szekli i tak ustawić łańcuch, aby do podłoża szybu było ok. 15 cm
miejsca, a łańcuch wisiał w formie swobodnego łuku.
To realise a proper installation, there should be
1½ chain links uninsulated.
Aby zapewnić prawidłowy montaż 1½ segmentu
łańcucha powinny swobodnie wystawać.
3
7
37
Certificates
Certyfikaty
38
Quality
Jakość
Quality is a well-integrated component
of our company policy and deeply
routed in our guidelines. Being aware
of quality is exemplified through a
constant dialogue with our staff.
The company-owned well equipped
laboratories closely monitor the whole
production process by performing
reception control, control of the
semifinished product and, of course,
pre-shipment control.
Jakość jest istotnym wyznacznikiem
polityki naszej firmy. Świadomość
wysokiej jakości jest niezmiennie
obecnym tematem dialogów z pracownikami. W naszych nowocześnie
wyposażonych laboratoriach nieustannej kontroli poddawane są produkty
na każdym etapie ich wytwarzania.
Certificates
Certyfikaty
For many years, Gustav Wolf has
established a comprehensive QA
System. Every member of the group
has been certified by the TÜV body
as per DIN EN ISO 9001 and DIN EN
ISO 14001.
Obszerny system certyfikacji jakości
został wprowadzony w firmie Gustav
Wolf przed wieloma laty.
Przedsiębiorstwa z grupy Gustav Wolf
certyfikowane są przez TUEV wg DIN
EN ISO 9001 i DIN EN ISO 14001.
Packaging Opakowania
Cut-to-length traction ropes
on wooden spools
Odcinki lin nośnych na drewnianych szpulach
Traction ropes in coils, bundled
Liny nośne w zwojach
Meter lengths on large reel
Długości magazynowe na dużych drewnianych
szpulach
Several sets of elevator ropes packed in ­
a grid-box pallet (multipath packing)
Duże zamówienia lin dźwigowych w opakowaniach stalowych (opakowanie zwrotne)
Each set of elevator ropes packed in a
cardboard box on a one-way pallet
Zestawy lin dźwigowych do poszczególnych
zamówień w kartonach i na bezzwrotnych
paletach
39
Your distribution partners worldwide
Dystrybutorzy na świecie
Headquarters
Centrala firmy
Gustav Wolf Seil- und Drahtwerke
GmbH & Co. KG
Postfach 3353
Sundernstraße 40
D-33326 Gütersloh
Phone: + 49 5241 876-0
Fax: + 49 5241 876180
[email protected]
www.gustav-wolf.de
Austria
Austria
HANFWOLF Austria
Elixhausen
Phone: + 43 662 664723
Fax: + 43 810 9554307551
Cell Phone: + 43 664 1049555
[email protected]
Spain
Hiszpania
Gustav Wolf
Sales Office Spain
(Madrid) España
Phone: + 34 91 814 4411
Cell phone: + 34 695 692 991
[email protected] Soncid SL
Barcelona
Phone: + 34 933 861 511
Fax: + 34 933 856 875
[email protected]
Great Britain
Wielka Brytania
Re-Ropes Ltd.
London
Phone: + 44 207 476 0793
Fax: + 44 207 476 8552
[email protected]
Middle East
Środkowy Wschód
Sweden
Szwecja
BEDSAB B. Edström AB
Bandhagen
Phone: + 46 8 714 5430
Fax: + 46 8 714 7722
[email protected]
East Europe (Poland)
Polska
Amis
Poznań
Phone: + 48 61 8708 376
Fax: + 48 61 8708 391
[email protected]
Hungary
Węgry
Gustav Wolf
Miskolci Drótgyár Kft.
Miskolc
[email protected]
com
Telefon + 36 46 500 980
Telefax + 36 46 500 988
Turkey
Turcja
Fupa Asansör Ltd.
Istanbul
Phone: + 90 216 527 9860
Fax: + 90 216 527
9868/9869
[email protected]
Brunton-Wolf Wire Ropes
FZCo.
Dubai
Phone: + 971 4 8838 151
Fax: + 971 4 8838 152
[email protected]
USA/Canada
USA/Kanada
Draka Elevator Products Inc.
Rocky Mount
Central Customer Service
Phone: + 1 252 972 6000
Fax: + 1 252 972 6001
[email protected]
local stocks – Brooklyn,
Chicago, Houston,
Los Angeles, Memphis,
Toronto
China
Chiny
Gustav Wolf Wire Rope
(Suzhou) Co., Ltd.
Suzhou
Phone: + 86 512 6693 9388
Fax: + 86 512 6693 9188
[email protected]
Mak Kee
Beijing
Phone: + 86 10 8814 8171
+ 86 10 8625 7806
Fax: + 86 10 8814 8829
[email protected]
Shanghai
Phone: + 86 21 5228 1350
+ 86 21 5228 1351
Fax: + 86 21 6227 9179
[email protected]
Shenzhen
Phone: + 86 755 8602 1550
+ 86 755 2672 6673
Fax: + 86 755 8602 1551
+ 86 755 2672 6424
[email protected]
Hong Kong
Hong Kong
Mak Kee International H. K.
Ltd.
Hong Kong
Phone: + 852 2396 4107
Fax: + 852 2789 8323
[email protected] Macao
Makao
Mak Kee
Macao
Phone: + 853 2826 3418
+ 853 2526 3421
Fax: + 853 2826 3418
[email protected] Australia
Australia
Bullivants Lifting &
Safety Specialists
Revesby, Sales Contact
Phone: + 61 1300 722 999
Fax: + 61 1300 722 899

Podobne dokumenty